Pakikitungo Sa Qur’an

PAGBASA NG QUR’AN

“Sinuman ang bumigkas ng Qur’an ng may kasanayan ay masasama siya sa mga kagalang-galang ng mga mensaherong anghel. At sinuman ang bumigkas ng Qur’an ng may pag-aalinlangan dahil mahirap para sa kanya ay magkakaroon ng dobleng gantimpala.” [Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi at Ibn Majah]

KAPAG BINIGKAS ANG QUR’AN

“Kapag ang Qur’an ay binigkas, makinig dito ng mapitagan; at panatilihin ang inyong kapayapaan: upang kayo ay makatanggap ng habag.” [Al-A’raf 7:204]

PAGHAWAK NG QUR’AN

Ang Sugo  ﷺ ay nagsabi: “Walang sinumang hahawak ng Mushaf (Qur’an) maliban kung nasa kalagayan ng kalinisan.” [Isinalaysay ni Malik sa Al-Muwatta, 468; inuring Sahih ni Albani sa Irwa Al-Ghalil, 122

Advertisements