Talatuntunan (Indeks)

AL-QUR’ᾹN AL-MUBIN
القُرْآن المبين
Ang Malinaw Na Qur’an


Alif-Lãm-Râ. Ito ay mga dakilang talata ng dakilang Aklat na ibinaba kay Muhammad (ﷺ), na ito ay mga talata ng Qur’ân na naglilinaw sa katotohanan sa pinakamagandang pagkakapahayag at ganap na maliwanag sa pagbibigay ng kahulugan nito. Ang Aklat ay ang Banal na Qur’ân na kung saan pinagsama ng Allâh (sa Kasulatang) ito ang dalawang pangalan – ‘Kitâb’ at Qur’ân. [Al-Hijr 15:1]

Ang ating Tagapaglikha ay dapat na makilala at ang sangkatauhan ay may karapatan na malaman kung sino Siya. Ipalaganap ang Islam ng walang hangganan. Lahat ng karangalan ay sa Panginoon ng mga daigdig. Sa Kanya ako ay nagtitiwala at sa Kanya ako ay umaasa ng ang aking gantimpala.

Ang anumang pagsasalin ng Qur’an sa ibang wika ay hindi maaaring gamitin bilang kapalit ng teksto nito. Ang Qur’an Arabik ay walang eksaktong katumbas sa anumang wika, kaya mangyaring gamitin ang pagsasaling ito batay sa iyong sariling paghuhusga. Dalangin ko sa Makapangyarihang Allah na sana ay mapansin ito ng isang naaangkop na pantas ng Islam upang repasuhin ito ng masinsinan.

Surah 1. الفاتحة AL-FATIHAH Ang Panimula
Surah 2. البقرة AL-BAQARAH Ang Baka
Surah 3. آل عمران ALI IMRAN Ang Pamilya Ni Imran
Surah 4. النساء AN-NISA Ang Mga Kababaihan
Surah 5. المائدة AL-MAIDAH Ang Dulang
Surah 6. الأنعام AL-ANAM Ang Bakahan
Surah 7. الاعراف AL-ARAF Ang Kataasan
Surah 8. الأنفال AL-ANFAL Ang Mga Samsam Sa Labanan
Surah 9. التوبة
البرعة
AT-TAWBAH
AL-BARA’AH
Ang Pagsisisi
Ang Pagtanggi Sa Pananagutan
Surah 10. يونس YUNUS Propeta Jonas
Surah 11. هود HUD Propeta Hud
Surah 12. يوسف YUSUF Propeta Jose
Surah 13. الرعد AR-RAD Ang Kulog
Surah 14. ابراهيم IBRAHIM Propeta Abraham
Surah 15. الحجر AL-HIJR Ang Mabatong Daan
Surah 16. النحل AN-NAHL Ang Bubuyog
Surah 17. الإسراء
بني إسرائل
AL-ISRA
BANI ISRAEL
Ang Gabing Paglalakbay
Angkan ng Israel
Surah 18. الكهف AL-KAHF Ang Yungib
Surah 19. مريم MARYAM Mariya
Surah 20. طه TA-HA Mga Titik “Ta” at “Ha”
Surah 21. الأنبياء AL-ANBIYA Ang Mga Propeta
Surah 22. الحج AL-HAJJ Ang Pagbisita
Surah 23. المؤمنون AL-MUMINUN Ang Mga Mananampalataya
Surah 24. النور AN-NUR Ang Liwanag
Surah 25. الفرقان AL-FURQAN Ang Pamantayan
Surah 26. الشعراء ASH-SHU’ARA Ang Mga Makata
Surah 27. النمل AN-NAML Ang Mga Langgam
Surah 28. القصاص AL-QASAS Ang Mga Kuwento
Surah 29. العنكبوت AL-ANKABUT Ang Gagamba
Surah 30. الروم AR-RUM Ang Mga Romano
Surah 31. لقمان LUQMAN Lukman
Surah 32. السجدة AS-SAJDAH Ang Pagpapatirapa
Surah 33. الأحزاب AL-AHZAB Ang Mga Magkakaanib
Surah 34. سباء SABA Ang Lungsod Ng Sheba
Surah 35. فاطر
الملائكة
FATIR
AL-MALA’IKAH
Ang Tagapasimula Ng Paglikha o
Ang Mga Anghel
Surah 36. ياسين YASIN Mga Titik “Ya” at “Sin”
Surah 37. الصفات AS-SAFFAT Ang Mga Nakaayos Sa Hanay
Surah 38. ص SAD Titik “Sad”
Surah 39. الزمر AZ-ZUMAR Ang Mga Pangkat
Surah 40. غافر
المؤمن
GHAFIR
AL-MU’MIN
Tagapagpatawad
Ang Mananampalataya
Surah 41. حم
فصلت
HAMIM
FUSSILAT
Mga Titik “Ha” at “Mim”
Ganap Na Tinalakay
Surah 42. الشورى ASH-SHURA Ang Sanggunian
Surah 43. الزخرف AZ-ZUKHRUF Ang Mga Palamuting Ginto
Surah 44. الدخان AD-DUKHAN Ang Usok (Ulap-Lupa)
Surah 45. الجاثية AL-JATHIYAH Ang Pagyuko
Surah 46. الأحقاف AL-AHQAF Ang Mga Liku-likong Landas
Surah 47. محمد MUHAMMAD
AL-QITAL
Propeta Muhammad ﷺ
Ang Pakikipaglaban
Surah 48. الفتح AL-FATH Ang Tagumpay
Surah 49. الحجرات AL-HUJURAT Ang Mga Pansariling Silid
Surah 50. ق QAF Titik “Qaf”
Surah 51. الذاريات ADH-DHARIYAT Ang Mga Hanging Pumapagaspas
Surah 52. الطور AT-TUR Ang Bundok
Surah 53. النجم AN-NAJM Ang Bituin
Surah 54. القمر AL-QAMAR Ang Buwan
Surah 55. الرحمن AR-RAHMAN Ang Pinakamaawain
Surah 56. الواقعة AL-WAQI’AH Ang Di-maiwasang Pangyayari
Surah 57. الحديد AL-HADID Ang Bakal
Surah 58. المجادلة AL-MUJADILAH Ang Babaing Nagsusumamo
Surah 59. الحشر
بني النضير
AL-HASHR
BANI NADHIR
Ang Pagtitipon
Angkan ng Nadhir
Surah 60. الممتهنة AL-MUMTAHINAH Ang Babaing Sinubok
Surah 61. الصفات AS-SAFFAT Ang Mga Moog Ng Digmaan
Surah 62. الجمعة AL-JUMU’AH Ang Pagtitipong (Biyernes) Dasal
Surah 63. المنافقون AL-MUNAFIQUN Ang Mga Mapagkunwari
Surah 64. التغابون AT-TAGHABUN Ang Pagkalugi At Pakinabang
Surah 65. الطلاق AT-TALAQ Ang Diborsyo
Surah 66. التحريم AT-TAHRIM Ang Pagbabawal
Surah 67. الملك AL-MULK Ang Paghahari Sa Kapamahalaan
Surah 68. القلم
ن
AL-QALAM
NUN
Ang Panulat
Ang Titik “Nun”
Surah 69. الحاقة AL-HAQQAH Ang Tiyak Na Katotohanan
Surah 70. المعاريج AL-MA’ARIJ Ang Mga Daang Paakyat
Surah 71. نوح NUH Propeta Noa
Surah 72. الجنّ AL-JINN Ang Mga Dyin
Surah 73. المزّمّل AL-MUZZAMMIL Ang Nababalutan Ng Kasuutan
Surah 74. المدثر AL-MUDDATH-THIR Ang Nakabalot
Surah 75. القيامة AL-QIYAMAH Ang Muling Pagkabuhay
Surah 76. الدهر
الإنسان
AD-DAHR
AL-INSAN
Ang Panahon
Ang Tao
Surah 77. المرسلات AL-MURSALAT Ang Mga Isinugo
Surah 78. النباء AN-NABA Ang Dakilang Balita
Surah 79. النازعات AN-NAZI’AT Ang Mga Bumabatak
Surah 80. عبس ABASA Siya Ay Sumimangot
Surah 81. التكوير AT-TAKWIR Ang Pagtiklop
Surah 82. الإنفطار AL-INFITAR Ang Pagkalansag
Surah 83. المطففين AL-MUTAFFIFIN Ang Mga Mandaraya
Surah 84. الإنشقاق AL-INSHIQAQ Ang Lansag-lansag Na Pagkahati
Surah 85. البروج AL-BURUJ Ang Malalaking Mga Bituin
Surah 86. الطارق AT-TARIQ Ang Panggabing Panauhin
Surah 87. الاعلى AL-ALA Ang Kataas-taasan
Surah 88. الغاشية AL-GHASHIYAH Ang Kasindak-sindak Na Sandali
Surah 89. الفجر AL-FAJR Ang Bukang Liwayway
Surah 90. البلد AL-BALAD Ang Lungsod
Surah 91. الشمس ASH-SHAMS Ang Init (Araw)
Surah 92. الليل AL-LAYL Ang Gabi
Surah 93. الضحى AD-DUHA Ang Banal Na Liwanag Sa Umaga
Surah 94. الشرح ASH-SHARH Ang Kaginhawaan
Surah 95. التين AT-TIN Ang Igos
Surah 96. العلق
الإقراء
AL-ALAQ
IQRA
Ang Namumuong Dugo
Magbasa
Surah 97. القدر AL-QADR Ang Gabi Ng Kapasyahan
Surah 98. البينة AL-BAYYINAH Ang Malinaw Na Katibayan
Surah 99. الزلزلة AZ-ZALZALAH Ang Lindol
Surah 100. العاديات AL-ADIYAT Ang Mga Tumakbo
Surah 101. القارعة AL-QARI’AH Ang Araw Ng Pag-iingay At Kaguluhan
Surah 102. التكاثور AT-TAKATHUR Ang Pag-imbak Ng Makamundong Bagay
Surah 103. العصر AL-ASR Ang Oras Sa Pagdaan Ng Panahon
Surah 104. الحمزة AL-HUMAZAH Ang Makating Dila
Surah 105. الفيل AL-FIL Ang Elepante
Surah 106. قريش QURAISH Ang Tribung Quraysh
Surah 107. الماعون AL-MA’UN Ang Mga Maliit Na Kabutihan
Surah 108. الكوثر AL-KAWTHAR Ang Ilog Sa Paraiso
Surah 109. الكافرون AL-KAFIRUN Ang Mga Di-Mananampalataya
Surah 110. النصر AN-NASR Ang Tulong
Surah 111. المسد
اللهب
AL-MASAD
AL-LAHAB
Ang Hibla ng Palmera
Ang Ama Ng Lagablab
Surah 112. الإخلاوص
التوحيد
AL-IKHLAS
AT-TAWHID
Ang Kadalisayan
Ang Kaisahan ng Diyos
Surah 113. الفلق AL-FALAQ Ang Bukang Liwayway
Surah 114. الناس AN-NAS Ang Sangkatauhan