Ang Rolyo (Kalatas)

AS-SUHUF الصحف


“Hindi, hindi ba niya kilala kung ano ang nasa loob ng mga Aklat nina Musa – at ni Ibrahim na tumupad sa kanilang mga pangako.” [An-Najm 53:36-37]

“At ito ay nasa mga Aklat ng mga pinakamaagang (kapahayagan) – ang mga Aklat nina Ibrahim at Musa.” [Al-A’la 87:18-19]


  • Ito ay ipinahayag kay Propeta Ibrahim (‘Alayhis Salam) sa unang gabi ng Ramadan.
  • Ito ay naaangkop lamang sa mga tiyak na tao sa kanilang panahon.
  • Walang piraso ng kaalaman kung anong wika ito ipinahayag at kung saan ito isinulat.
  • Ang paraan ng pagkakapahayag ay minsan lamang.
  • Ang sipi sa ngayon ay hindi tunay at ang orihinal na sipi ay maaaring nasira na, nawala na o nakatago.
  • May mga piraso ng tunay na sipi ang maaaring nananatili o natitira pa sa ngayon na nasa Lumang Tipan ng Bibliya.
  • Ito ay tinatawag din na ‘Dead Sea Scrolls’ sa ibang relihiyon.