Ang Salmo

AZ-ZABUR الزبور


“… at kay Dawud ibinigay Namin ang Salmo.” [An-Nisa 4:163]

“… at pinagkalooban Namin ang ilang mga sugo ng higit (at ibang) biyaya kaysa sa iba: at ibinigay Namin kay Dawud (ang biyaya) ng Salmo.” [Al-Isra’ 17:55]

“Bago ito ay isinulat Namin sa Salmo pagkatapos ng balitang (ibinigay kay Musa): ang Aking mga alipin, ang mga mabubuti, ay mamanahin ang lupa.” [Al-Anbiya’ 21:105]


  • Ito ay ipinahayag kay Propeta Dawud (‘Alayhis Salam) sa ika-12 ng Ramadan.
  • Ito ay naaangkop lamang sa mga tiyak na tao sa kanilang panahon.
  • Walang piraso ng kaalaman kung anong wika ito ipinahayag at kung saan ito isinulat.
  • Ang paraan ng pagkakapahayag ay minsan lamang.
  • Ang sipi sa ngayon ay hindi tunay at ang orihinal na sipi ay maaaring nasira na, nawala na o nakatago.
  • May mga piraso ng tunay na sipi ang maaaring nananatili o natitira pa sa ngayon na nasa Lumang Tipan ng Bibliya.