Ang Sampung Utos

AL-ALWAH الألواح

ANG SAMPUNG UTOS SA BIBLIYA

[Exodus 20:1-7]

1Ang Diyos ay nagsalita at ito ang Kanyang mga kataga: 2Ako ang Panginoon ang inyong Diyos na kumuha sa inyo palabas sa Ehipto, kung saan kayo ay mga alipin. 3Huwag sumamba sa sinuman maliban sa Akin. 4Huwag kayong gagawa para sa inyong mga sarili ng anumang mga nasa mga langit at sa lupa o sa ilalim ng tubig. 5Huwag kayong yuyuko sa anumang idolo o magpapatirapa dito, dahil Ako ang Panginoon ang inyong Diyos at hindi Ko tatanggapin ang mga katambal. Parurusahan ang sinumang kinamumuhian Ako at sa kanilang mga anak pababa sa pangatlo at pang-apat na salinlahi. 6Ngunit Aking ipapakita ang Aking pagmamahal sa libu-libong mga salinlahi na nagmamahala sa Akin at sumusunod sa Aking mga batas. 7Huwag ninyong gamitin ang Aking pangalan para sa masamang layunin, dahil Ako, ang Panginoon ang inyong Diyos, ay parurusahan sinuman ang gamitin ang Aking pangalan sa maling paraan.

[Exodus 20:12-17]

12Igalang ang iyong ama at ang iyong ina, upang sila ay mamuhay ng matagal sa lupa na Aking ibinibigay sa iyo. 13Huwag papatay (ng sadya). 14Huwag makikiapid. 15Huwag magnanakaw. 16Huwag pagbintangan ang sinuman ng kasinungalingan. 17Huwag pagnasaan ang bahay ng iba; huwag pagnasaan ang kanyang asawa, ang kanyang mga alipin, ang kanyang mga alagang hayup, ang kanyang mga bisero, o anuman na kanyang pag-aari.

[Deuteronomy 5:6-11]

Ang Panginoon ay nagsabi, 6Ako ang Panginoon ang inyong Diyos, na nagligtas sa inyo mula sa Ehipto, kung saan kayo ang mga alipin. 7Huwag sumamba sa sinuman maliban sa Akin. 8Huwag kayong gagawa para sa inyong mga sarili ng anumang mga sa mga langit at sa lupa o sa ilalim ng tubig. 9Huwag kayong yuyuko sa anumang idolo o magpapatirapa dito, dahil Ako ang Panginoon ang inyong Diyos at hindi Ko tatanggapin ang mga katambal. Parurusahan ang sinumang kinamumuhian Ako at sa kanilang mga anak pababa sa pangatlo at pang-apat na salinlahi. 10Ngunit Aking ipapakita ang Aking pagmamahal sa libu-libong mga salinlahi na nagmamahala sa Akin at sumusunod sa Aking mga batas. 11Huwag ninyong gamitin ang Aking pangalan para sa masamang layunin, dahil Ako, ang Panginoon ang inyong Diyos, ay parurusahan sinuman ang gamitin ang Aking pangalan sa maling paraan.

[Deuteronomy 5:16-21]

16Igalang ang iyong ama at ang iyong ina, upang sila ay mamuhay ng matagal sa lupa na Aking ibinibigay sa iyo. 17Huwag papatay (ng sadya). 18Huwag makikiapid. 19Huwag magnanakaw. 20Huwag pagbintangan ang sinuman ng kasinungalingan. 21Huwag pagnasaan ang bahay ng iba; huwag pagnasaan ang kanyang asawa, ang kanyang mga alipin, ang kanyang mga alagang hayup, ang kanyang mga bisero, o anuman na kanyang pag-aari.

ANG SAMPUNG UTOS SA BANAL NA QUR’AN [Al-An’am 6:151-153]

  1. Hindi ka dapat mag-ugnay ng anuman na kasama ni Allah. [Basahin ang Surat-ul-Baqarah 2:163]
  2. Dapat mong pakitunguhang mabuti ang iyong mga magulang.
  3. Hindi mo dapat patayin ang iyong mga anak dahil sa takot sa kahirapan, sapagkat Kami ang maglalaan ng kabuhayan sa iyo at sa kanila.
  4. Hindi ka dapat lumapit sa mga bagay na mahahalay maging ito man ay lantaran o patago.
  5. Huwag kang kikitil ng buhay, na ginawa ni Allah na banal, maliban kung ito ay makatarungan o naaayon sa batas.
  6. Hindi ka dapat makialam sa pag-aari ng isang ulila, maliban kung ito ay iyong pagyayamanin, hanggang sa siya ay sumapit sa tamang gulang.
  7. Dapat kang gumamit ng buong sukat at matuwid na balanse.
  8. Anuman ang iyong sabihin, dapat na ito ay matuwid, kahit na ito ay tungkol sa iyong mga kamag-anak.
  9. Dapat kang tumupad sa iyong Tipan kay Allah. Sa panahon ng paglikha kay Adam, tinipon lahat ni Allah ang Kanyang mga magiging salinlahi hanggang sa Huling Araw, mula sa balakang ng sangkatauhan at ginawa Niya silang mga saksi na Siya ang kanilang Panginoon. [Basahin ang Surat-ul-A’raf 7:172]. Samakatuwid, ang TIPAN KAY ALLAH ay nangangahulugan ng: (a) Banal na kasunduan ng tao na gagawin niya kay Allah at (b) Banal na kasunduan ng tao na gagawin niya sa kapwa tao sa ngalan ng Allah.
  10. Katotohanan, ito ang Aking Tamang Landas, sundan mo ito at huwag kang susunod sa ibang mga landas na siyang magliligaw sa iyo sa Kanyang Landas…”