Ang Torah

AT-TAWRAH التوراة


“At alalahaning ibinigay Namin kay Musa ang Aklat at ang Panuntunan (sa pagitan ng tama at mali), may pagkakataon para sa iyo na maigabay ng tama.” [Al-Baqarah 2:53]

“Kami ang nagpahayag ng Batas (kay Musa): na patnubay at ilaw….” [Al-Ma’idah 5:44]

“… sabihin mo: ‘Sino samakatuwid ang nagbaba ng Aklat na dinala ni Musa? – ang ilaw at patnubay sa sangkatauhan.…” [Al-An’am 6:91]

“At Aming isinulat para sa kanya sa Al-Alwah ang mga pangaral na makukuha mula sa lahat ng mga bagay at ang mga pagpapaliwanag para sa lahat ng mga bagay.…” [Al-A’raf 7:145]

“At ito ay nasa mga Aklat ng mga pinakamaagang (kapahayagan) – ang mga Aklat (Suhuf) nina Ibrahim at Musa.” [Al-A’la 87:18-19]


  • Ito ay ipinahayag sa wikang Hebrew kay Propeta Musa (‘Alayhis Salam) sa ika-6 na gabi ng Ramadan.
  • Ito ay naaangkop lamang sa mga tiyak na tao sa kanilang panahon.
  • Ito ay isinulat sa tableta (lapida – makapal at patag na parihabang piraso ng matigas na bagay tulad ng kahoy, bato, atbp.).
  • Ang paraan ng pagkakapahayag ay minsan lamang.
  • Ang sipi sa ngayon ay hindi tunay at ang orihinal na sipi ay maaaring nasira na, nawala na o nakatago.
  • May mga piraso ng tunay na sipi ang maaaring nananatili o natitira pa sa ngayon na nasa Lumang Tipan ng Bibliya.