Kahalagahan ng paniniwala sa mga Kasulatan

Mga sangkap ng paniniwala sa mga Kapahayagan

  1. Ang paniniwala sa kanilang mga pangalan:
  2. Ang paniniwala na ang mga ito ay totoong nagmula kay Allah.
  3. Ang pagpapatunay sa mga nakasaad dito
  4. Ang pagsunod sa mga alituntunin nito.

“… Sa bawat isa sa inyo ay nagpanuto Kami ng batas at malinaw na landas…” [Al-Ma’idah 5:48]


KATANGIANG MORAL NG PANINIWALA SA MGA ITO

Pinangangalagaan ni Allah ﷻang Kanyang mga alipin sa pamamagitan ng pagpapahayag sa bawat bansa ng mga aklat na magpapatnubay sa kanila. May karunungan sa bawat batas na ipinapahayag Niya sa bawat bansa na naaangkop sa kanila.

Ang pangunahing katangiang moral nito ay ang pagkakaroon ng pagkilala ng utang na loob at mapagpasalamat na katauhan.

Maniwala tayo na lahat ng kasulatan ay totoong ipinahayag ni Allah ﷻ. Maniwala tayo sa kanilang mga nilalaman lalung-lalo na ang mga nabanggit sa pinakahuli sa kanilang lahat, ang banal na Qur’an. Kumilos tayo ng naaayon sa mga katuruan nito. Sumunod tayo sa mga alituntuning hindi pinawalang-bisa ng may kasiyahan at pagsuko, alam man natin o hindi ang karunungan sa likod ng mga ito.