4. Al-Iman Bil-Anbiya Wal-Mursalin

AL-IMAN BIL-ANBIYA WAL-MURSALIN
الإيمان بالأنبياء والمرسلين
Ang Paniniwala Sa Mga Sugo At Mga Mensahero

Ang pagkapropeta رسالة Risalah ay ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Tagapaglikha at ng Kanyang mga nilikha (sangkatauhan). Si Allah ﷻ ay hindi tayo pinabayaan ng walang pamamatnubay هداية Hidayah sa pagsasagawa ng ating buhay. Sa simula ng paglikha, ipinadala Niya ang Kanyang pamamatnubay sa pamamagitan ng mga piling tao, ang mga sugo.

KAIBAHAN NG SUGO SA MENSAHERO

  1. Ang sugo/propeta نبي Nabi (pl. انبياء  Anbiya) ay hindi nakatanggap ng kapahayagan ngunit ipinagpatuloy niya ang batas/balita ng sinundan niyang sugo.
  2. Ang mensahero/tagapagbalita رسول Rasul (pl. رسل  Rusul) ay nakatanggap ng bagong kapahayagan at may dala siyang bagong batas/balita mula kay Allah ﷻat nautusan upang iparating ito sa mga tao. Sa literal na kahulugan, ang mensahero ay ang taong nautusan upang iparating ang isang bagay.

Sa pangkalahatan, lahat sila ay mga propeta. Ngunit hindi lahat ng propeta ay mensahero.

  • “Si Allah na makapangyarihan ay hindi iniwan ang anumang bansa ng walang mensahero na nagtataglay ng natatanging batas para sa kanyang bansa o ng propeta na nagpanibago sa nakaraang batas. Nagpadala Kami sa bawat bansa ng mensahero (na nagpapahayag: Sambahin si Allah lamang at iwasan ang lahat ng bulaang bathala.” [An-Nahl 16:36]
  • “Katotohanan, itong pagkakapatiran ninyo ay namumukod-tanging pagkakapatiran, at Ako ang inyong Panginoon kaya sambahin ninyo Ako.” [Al-Anbiya’ 21:92]
  • Si Imam Al-Bukhari ay nagsalaysay na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ang mga sugo ay parang magkakapatid mula sa iisang ama ngunit mula sa iba’t ibang ina. Ang kanilang relihiyon (Aqidah) ay iisa ngunit ang kanilang Shari’ah (mga batas ng relihiyon) ay magkakaiba. Ako ang pinaka-karapatdapat kay Propeta ‘Eesa (Hesus). Walang ibang propeta sa pagitan namin.'” [Hadith]
  • “… ang sangkatauhan ay nanggaling kay Adam. At si Adam ay nilikha mula sa alikabok.” [Rawa Abu Dawud]