Ang huling sugo

MUHAMMAD  : ANG HULING SUGO

Si Muhammad  ﷺ ang selyo sa kawing ng pagkapropeta – ang mga himala ng ibang mga sugo ay nawala na, ngunit ang kanyang himala ay nanatili pa rin hanggang ngayon, ang banal na Qur’an.

 • “Si Muhammad ay hindi ama ng kahit sinuman sa inyo, ngunit siya ay mensahero ni Allah at siya ay panatak (selyo) sa mga propeta.” [Al-Ahzab 33:40]
 • “Sabihin mo: O mga tao, ako ang mensahero ng Allah sa inyong lahat.” [Al-A’raf 7:58]
 • “Katotohanan, pinasilakbo ka Namin (O Muhammad) na tulad ng pagpapasilakbo Namin kay Nuh at sa mga propetang sumunod sa kanya.” [An-Nisa 4:163]
 • “… at nagbibigay ng magandang balita ng mensaherong darating pagkatapos ko, na nagngangalang Ahmad …” [As-Saff 61:6]

PITONG PANGALAN NG SUGO  SA QUR’AN

 1. Muhammad (Ali Imran 3:144, Al-Ahzab 33:40, Muhammad 47:2, Al-Fath 48:29)
 2. Ahmad (literal: ang lumuluwalhati kay Allah ng mas higit kaysa sa iba) (sa Injil din) Taha (Q20)
 3. Yasin (Q36)
 4. Abdullah (Jinn Q72)
 5. Al-Muzzammil (Q73)
 6. Al-Muddaththir (Q74)

LIMANG PANGALAN NG SUGO  SA SUNNAH

 1. Muhammad
 2. Ahmad
 3. Al-Mahi
 4. Al-Hashir
 5. Al-Aqib

Isinalaysay ni Jubayr bin Mut’im (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Sugo  ﷺ ay nagsabi: “Mayroon akong limang pangalan: Ako si Muhammad at Ahmad; ako si Al-Mahi na sa pamamagitan ko ay aalisin ni Allah ang di-pananampalataya; ako si Al-Hashir na siyang mangunguna sa pagkabuhay, at ang mga tao ay mabubuhay pagkatapos nito; at ako rin si Al-Aqib (na walang ibang sugo pagkatapos ko).” [Sahih Al-Bukhari, Hadith No. 3532]

Advertisements