Muhammad ﷺ 

Siya ang pinakahuling Sugo ng Diyos upang ituwid ang mga pagbabagong ginawa ng tao sa mensahe ng mga naunang Propeta, upang ipagpatuloy at ganapin ito.

Bibliya – Lumang Tipan

Ang Diyos ay nagwika kay Moises: “Aking palilitawin sa kanila ang isang Propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya.” [Deuteronomio 18:18]

Paano siya naging Propeta?

“Bumasa ka! Sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha.Na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay.Bumasa ka sapagkat ang iyong Pnginoon ay Ang Pinakamapagbigay.Siya ang nagturo (sa paggamit) ng panulat.Na nagturo sa tao ng hindi niya nalalaman.” [Al-Alaq 97:1-5]

Si Muhammad  ﷺ ang selyo sa kawing ng pagkapropeta – ang mga himala ng ibang mga sugo ay nawala na, ngunit ang kanyang himala ay nanatili pa rin hanggang ngayon, ang banal na Qur’an.

 • “Si Muhammad ay hindi ama ng kahit sinuman sa inyo, ngunit siya ay mensahero ni Allah at siya ay panatak (selyo) sa mga propeta.” [Al-Ahzab 33:40]
 • “Sabihin mo: O mga tao, ako ang mensahero ng Allah sa inyong lahat.” [Al-A’raf 7:58]
 • “Katotohanan, pinasilakbo ka Namin (O Muhammad) na tulad ng pagpapasilakbo Namin kay Nuh at sa mga propetang sumunod sa kanya.” [An-Nisa 4:163]
 • “… at nagbibigay ng magandang balita ng mensaherong darating pagkatapos ko, na nagngangalang Ahmad …” [As-Saff 61:6]

PITONG PANGALAN NG SUGO  SA QUR’AN

 1. Muhammad (Ali Imran 3:144, Al-Ahzab 33:40, Muhammad 47:2, Al-Fath 48:29)
 2. Ahmad (literal: ang lumuluwalhati kay Allah ng mas higit kaysa sa iba) (sa Injil din) Taha (Q20)
 3. Yasin (Q36)
 4. Abdullah (Jinn Q72)
 5. Al-Muzzammil (Q73)
 6. Al-Muddaththir (Q74)

LIMANG PANGALAN NG SUGO  SA SUNNAH

 1. Muhammad
 2. Ahmad
 3. Al-Mahi
 4. Al-Hashir
 5. Al-Aqib

Isinalaysay ni Jubayr bin Mut’im (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Sugo  ﷺ ay nagsabi: “Mayroon akong limang pangalan: Ako si Muhammad at Ahmad; ako si Al-Mahi na sa pamamagitan ko ay aalisin ni Allah ang di-pananampalataya; ako si Al-Hashir na siyang mangunguna sa pagkabuhay, at ang mga tao ay mabubuhay pagkatapos nito; at ako rin si Al-Aqib (na walang ibang sugo pagkatapos ko).” [Sahih Al-Bukhari, Hadith No. 3532]