Ang kanilang kalikasan at katangian

ANG KANILANG KALIKASAN

“At Kami ay hindi nagpadala ng sinuman bago ikaw (bilang mga tagapagbalita) ngunit mga kalalakihan na sa kanila ay Aming ipinahayag, mula sa mga tao ng mga bayan…” [Yusuf 12:109]

 1. Lahat sila ay mga tao
 2. Mga lalaki
 3. Malalaya (free men)
 4. Mga tao ng kabihasnan أهل القرى Ahl-ul-Qura [Yusuf 12:97-98] [Tafsir Ibn Kathir, Vol. 5, pp. 221-222]

Sila ay dapat na magmula sa sangkatauhan upang magsilbi silang uliran para sa atin at madali para sa atin na gawin silang halimbawa. Sila ay kumakain, umiinom, natutulog, nasasaktan, nagkakasakit at namamatay.

Hindi sila mga diyos o mga anak ng diyos, hindi sila mga Jinn at hindi rin mga anghel. Wala isa man sa kanila ang anghel dahil walang magkaparehong katangian ang mga tao at ang mga anghel at mahirap makipag-ugnayan sa kanila. [Halimbawa: Nang unang makita ng Sugo  ﷺ si anghel Jibril (‘Alayhis Salam) ay patak-patak ang kanyang pawis na kasinlaki ng perlas.]

ANG KANILANG MGA KATANGIAN

Pinagkalooban sila ni Allah ﷻ ng mga tiyak na pag-uugali ng ganap na pagkatao (human perfection).

 • Sila ay matatapat, makatotohanan at mapagkakatiwalaan.
 • Wala isa man kanila ang nagsinungaling.
 • Hindi sila humahatol sa mga bagay na naaayon sa kanilang mga kasiyahan.
 • Hindi sila nagdadagdag o nagbabawas ng kahit anuman tungkol sa relihiyon.
 • Sila ay matitibay sa katotohanan, pangkatawan man o pangkaisipan.
 • Sila ay pinapatibayan ng mga himala.
 • Tinupad nila ang kanilang mga pangako.
 • Sila ay mapagkawanggawa at hindi sila kailanman naging maramot.
 • Ang kanilang mga puso ay ligtas sa pagkainggit.
 • Bilang mga tao, sila ay nakagawa ng mga mumunting kamalian ngunit hindi sila kailanman nakagawa ng malalaking kasalanan.
 • Makikilala natin sila sa pamamagitan ng mga masasayang balita at mga propesiya sa mga naunang kasulatan.