Ang kanilang kuwento sa Qur’an

ANG KANILANG KUWENTO SA QUR’AN

Ang kuwento ni Ibrahim (‘Alayhis Salam) ay nabanggit sa pitumpu’t tatlong katayuan. Sa kanilang lahat, ang kuwento ni Musa (‘Alayhis Salam) ang nabanggit ng pinakamaraming beses.

  • “…kaya isalaysay mo ang mga kuwento, baka sakaling magnilay-nilay sila.” [Al-A’raf 7:176]
  • Isinalaysay Namin sa iyo ang mga mahahalagang balita ng kanilang mga kuwento sa katotohanan…” [Al-Kahf 18:13]

Ang pinakamagandang kuwento sa lahat ay kay Yusuf (‘Alayhis Salam). Ito ay naipahayag sa ganap na detalye sa iisang Surah.

  • “Aming isinalaysay sa inyo ang mga pinakamaganda sa mga kuwento na Aming ipinahayag sa inyo mula sa Qur’an, kahit na bago ang mga iyon, ikaw ay kabilang sa mga hindi nakakaalam nito.” [Yusuf 12:3]
  • “Katotohanang Aming ipinadala noon ang mga mensahero bago ikaw, sa kanila ay may mga ilan na ang kanilang kuwento ay isinalaysay Namin sa iyo, at ilan sa kanilang kuwento ay hindi Namin isinalaysay sa iyo…” [Ghafir/Mu’min 40:78]