Ang kanilang mga tungkulin at mga tagasunod

ANG KANILANG MGA TUNGKULIN

  • Iparating/isalin ang mensahe ni Allah ﷻ sa sangkatauhan
  • Magbigay ng mga karagdagang paliwanag at mga halimbawa
  • Maging buhay na halimbawa
  • Magturo sa mga bagay na nakatago

“At lahat ng Aming isinalaysay sa iyo sa mga kuwento ng mga mensahero, Aming pinatatag ثبِّت Thabbit  ang iyong puso. Sa pamamagitan nila ay dumating sa iyo ang katotohanan at saka na rin babala موعظة   Maw’idhah at paalala ذكرى   Dhikra para sa mga mananampalataya.” [Hud 11:120]

“Mayroon, katotohanan, na sa kanilang mga kuwento ay mga pangaral عبرة ‘Ibrah para sa mga tao na nabiyayaan ng pang-unawa. Hindi ito gawa-gawang alamat lamang, ngunit isang pagpapatunay kung ano ang nangyari bago ito, at detalyadong paglalahad ng lahat ng bagay, at patnubay هدى  Huda at habag رحمة Rahmah para sa mga taong naniniwala.” [Yusuf 12:111]

ANG KANILANG MGA TAGASUNOD

Ang mga sugo ay darating sa Araw ng Pagkabuhay na sinusundan ng kanilang mga tagasunod. Ang ilan sa kanila ay may maliit na pangkat (kulang sa sampu), ang iba ay isa o dalawa lamang, at ang iba ay wala kahit isa man lamang. Ang may pinakamaraming pamayanan ay si Muhammad  ﷺ at pumapangalawa ang kay Musa (‘Alayhis Salam).