Ang kanilang pagtanggap ng kapahayagan

ANG PAGTANGGAP NILA NG KAPAHAYAGAN

  • Inspirasyon وحي Wahi: Ito ay ang pagpaparating/pagpapahayag ni Allah ﷻng tiyak na kaalaman sa palihim at maingat na paraan na hindi namamalayan ng karamihan maliban sa taong pinapahayagan. Anuman na kanilang sinabi o ginawa ay Wahi.
  • Lahat sila ay nakatanggap ng kapahayagan sa pamamagitan ni anghel Jibril (‘Alayhis Salam).
  • Mga panaginip at mga bisyon (malikmata). Ang mga panaginip ng lahat ng mga sugo ay katotohanan at ito ay isang bahagi sa apatnapung bahagi ng pagkapropeta. [Ang pinakatotoong panaginip ay sa oras ng Suhur, bago magbukang-liwayway.]
  • Kinausap sila ni Allah ﷻng tuwiran. [Basahin ang Surah Al-A’raf 7:143]
  • Ipinahayag sa kanilang mga puso habang sila ay gising.

DALAWA SA MGA KABABAIHAN ANG NAKATANGGAP NG WAHI:

  1. Maryam Bint ‘Imran

“Ngunit (ang boses) ay nagsabi sa kanya mula sa ilalim ng (punong datiles): ‘Huwag kang malungkot! Dahil ang iyong Panginoon ay tinustusan ka ng ikakabuhay mula sa ilalim mo. At yugyugin mo ang sanga ng puno at ito ay maghuhulog ng sariwa at hinog na datiles para sa iyo. Kaya kumain at uminom at palamigin (ang iyong) mga mata, at kapag ikaw ay nakakita ng kahit sinuman, sabihin mo: ‘Ako ay nangakong mag-aayuno para sa (Allah), Ang Pinakamaawain, at sa araw na ito ay hindi ako mangungusap sa kahit sinuman.””  [Maryam 19:24-26]

  1. Ang ina ni Musa

“Kaya Aming ipinadala itong inspirasyon sa ina ni Musa: ‘Padidihin mo ang (iyong anak), ngunit kung ikaw ay may takot tungkol sa kanya, ihagis mo siya sa ilog, ngunit huwag kang matakot o malungkot; dahil Amin siyang pababalikin sa iyo, at Amin siyang gagawing isa sa mga mensahero.'” [Al-Qasas 28:7]