Ang kanilang pinagmulan at bilang

ANG KANILANG PINAGMULAN

Lahat sila ay nagmula sa Peninsulang Arabya (Gitnang Silangan sa ngayon). Karamihan sa kanila ay galing sa Bani Israel. Lima sa kanila ay mga Arabo: Adam, Hud, Saleh, Shu’ayb (‘Alayhimus Salam) at Muhammad  ﷺ. Sa kanilang lahat, si Muhammad  ﷺ ang pinakamataas sa antas ng karangalan at kabutihan, pumapangalawa si Ibrahim (‘Alayhis Salam) at pumapangatlo si Musa (‘Alayhis Salam).

ANG KANILANG BILANG

Walang malakas na katibayan kung ilan ang kanilang bilang maliban sa isang Hadith Da’if.

Isinalaysay ni Ibn Hibban mula kay Abu Dhar (Radiyallahu ‘Anhu) sa kanyang aklat na Sahih na siya ay nagsabing: “‘O Sugo ng Allah! Ilan ang naging propeta?’ Sumagot siya: ‘Isang daan at dalawampu’t apat na libo. [144,000 ayon sa Ebanghelyo ni Barnabas] Sinabi ko: ‘O Sugo ng Allah! Ilan sa kanila ang mga mensahero?’ Sumagot siya: ‘Tatlong daan at labing tatlo. [ang bilang ng mga kapahayagan kung ibabatay dito] Sinabi ko: ‘O Sugo ng Allah! Sino ang nauna sa kanila?’ Sumagot siya: ‘Si Adam.’ …”