Ang mga tampok na sugo

ANG KANILANG MGA BANSAG/TITULO لقاب LAQAB ay nagpapahiwatig ng kanilang katangian o natatanging biyaya na natanggap nila mula kay Allah ﷻ.

 • Ibrahim – Khalilur-Rahman
 • Yusuf – Karim Ibn Karim Ibn Karim
 • Musa – Kalimullah
 • Yunus – Dhun Nun, Sahib Al-Hut
 • ‘Eesa – Kalimatullah, Ruhullah
 • Muhammad – Ar-Ruhul Amin, Khatimul Anbiya

ANG ILAN AY PAMAGAT NG MGA SURAH NG QUR’AN

 • Yunus – Q10
 • Hud – Q11
 • Yusuf – Q12
 • Ibrahim – Q14
 • Muhammad – Q47
 • Nuh – Q71

LIMANG MAHAHALAGANG MENSAHERO

 1. Nuh
 2. Ibrahim
 3. Musa
 4. ‘Eesa
 5. Muhammad

Sila ang nagtamo ng matinding paghihirap sa pag-anyaya sa kanilang mga tao. Sila ay mas matiyaga at kailanman ay hindi nila minadali ang kanilang mga tao. “Samakatuwid ay magtiis tulad ng mga Ulul Azmi Minar Rusul أولوا العَزِم من الرسل…” [Al-Ahqaf 46:35]