Kahalagahan ng paniniwala sa mga sugo

Ang paniniwala sa kanila ay nagtatatag ng mapagtanong na katangian na bulag na sumusuko sa ibang mga nilalang. Ito ay nangangahulugan na ang lahat ng pananampalatayang itinakda ng Allah ﷻ sa sangkatauhan ay iisang relihiyon, ang Islam.

Paniwalaan natin na ang mensahe ay totoong mula kay Allah ﷻ. Tanggapin natin silang lahat lalo na ang mga nabanggit sa banal na Qur’an at Hadith. Sundin natin sila ng naaayon sa kanilang mga katuruan. Kilalanin natin ang pagkahabag at pangangalaga ni Allah ﷻ sa Kanyang mga nilikha. Pasalamatan natin Siya sa napakadakilang biyaya ng pagpapadala Niya ng mga sugo. Mahalin at parangalan natin sila sa paraang nababagay sa kanila. Hindi sila dapat sambahin ngunit dapat natin silang kilalanin, tanggapin, paniwalaan, sundin, mahalin at igalang.

Sinumang magtatwa sa mensahe ng isang sugo ay ipinapalagay na di-mananampalataya.

“Ang mga tumanggi kay Allah at sa Kanyang mga mensahero, na nagsasabing: ‘Kami ay naniniwala sa ilan ngunit tinatanggihan namin ang iba’: at (yaong mga) nagnanais na kunin ang kalahating daan – sila ay katotohanang (katulad) ng mga di-mananampalaltaya; at Kami ay nakahanda na para sa mga di-mananampalataya ng nakakaabang parusa.” [An-Nisa 4:150-151]

Advertisements