Huling Salita

KHATIMAH خاتمة

Walang alinlangan, ang buhay na ito ay panahon ng pagsusulit, na nangangailangan ng ganap na konsiderasyon mula sa anumang iyong dadalhin para sa iyong huling hantungan. Tunay na pananampalataya at mabubuting gawain lamang ang iyong landas patungo sa kaligtasan.

Para sa iyo aking kapatid sa pananampalataya, nakakatiyak ka ba na ang landas na tinatahak mo ay patungo sa Paraiso? Ikaw ba ay totoo sa puso, sa salita at sa gawa? Muslim ka ba sa lahat ng dako at sa lahat ng panahon? O nagkukunwari ka lamang dahil sa ibang kadahilanan. Kung ikaw ay nasasaktan, ako po ay nagpapaumanhin ngunit kinakailangan kong gisingin ang iyong damdamin upang mahanap mo ang Tamang Landas patungo sa Kanya. Nasa sa iyo ang kasagutan, ikaw ang nakakakilala sa iyong sarili. Magpasya ka habang may panahon! Itama mo muna ang iyong layunin bago ka gumawa ng kabutihan. Alalahanin mo! Ang kamatayan ay biglang darating. Nakahanda ka na ba kahit anong oras? Ikaw ba ay maraming kabutihan na madadala sa Kabilang Buhay? Ang buhay na ito ay isang oras lamang kung ihahambing sa susunod na mundo kung saan ang buhay ay walang hanggan.

Para sa iyo, kapatid kong makatotohanan sa Islam, palagi mong ipanalangin ang mabuting kalagayan ng lahat ng mga Muslim. Biyayaan nawa Niya ng maraming kabutihan ang mga mananampalataya at sana ay patnubayan din Niya ang ating mga mahal sa buhay.

Para sa iyo, mahal kong kababayan, idinadalangin ko sa Makapangyarihang Allah na sana ay maliwanagan ang iyong pag-iisip at mabuksan ang iyong puso upang bigyang-daan Siya sa buhay mo. Aking inaasahan na ito ang magiging unang baitang para sa iyo na mapatnubayan patungo sa totoong relihiyon. Kaya, tumigil, magsaliksik, tingnan at pag-isipan, ng may paglayon at may katapatan, na hinahanap lamang na matagpuan ang katotohanan at sundin ito. Aking hinihingi na patnubayan ka ng pinakamahusay para sa iyo sa mundong ito at sa Kabilang Buhay. Sana ay linisin Niya ang mga puso at mga kaluluwa ng mga tunay na naghahanap ng katotohanan upang sa gayon ay matanggap nila ang Kanyang patnubay. Ang lahat ng tama sa lathalaing ito ay galing sa Makapangyarihang Allah at ang lahat ng kamalian ay galing sa akin at sa demonyo. Patawarin sana Niya ako.

Isang Balik-Islam
2016م /1437 هـ

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين