Paunang Salita

FATIHAH فاتحة

Sa ngalan ni Allah, Ang Pinakamahabagin, Ang Pinakamaawain. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah, ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin, ang Panginoon ng mga daigdig. Pinupuri natin siya, hinahanap natin ang Kanyang pagkalinga at inaasam natin ang Kanyang kapatawaran. Nagpapakupkop tayo sa Kanya laban sa mga kasamaan ng ating mga sarili at sa mga masasamang kahihinatnan ng ating mga gawain. Sinuman ang gustong patnubayan ni Allah ay walang makakapagligaw sa kanya, at sinuman ang gustong iligaw ni Allah ay walang makakapagpatnubay sa kanya. Pinatutunayan ko na walang ibang diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah na nag-iisa, walang Siyang katambal at pinatutunayan ko na si Muhammad ay Kanyang alipin at Kanyang sugo.


Ang bawat Muslim ay dapat na matutunan ang mga pangunahin at mga pinakamahalagang bahagi ng kanyang relihiyon at dapat na saliksikin niya ang kanyang sarili upang maging dalisay ang kanyang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagkakaroon ng matibay na paniniwala sa kapanatilihan at kaisahan ng Makapangyarihang Allah, sa Kanyang mga anghel, sa Kanyang mga banal na kasulatan, sa Kanyang mga sugo, sa Kabilang Buhay at sa itinakdang kapalaran, ang mabuti man at ang masama nito. Idinagdag ko sa araling ito ang kapakipakinabang na kaalaman tungkol sa mga Henyos (Jinn). Bilang isang balik-Islam, tunay kong nararamdaman ang pangangailangan na dapat malaman at dapat maintindihan ng mga kapwa ko balik-Islam at kapwa ko Pilipino ang tungkol sa mga nilikhang ito. Sa ngayon ay marami ng relihiyon ang kumakalat sa Pilipinas at naglipana ang maraming huwad na manggagamot. Karamihan ng tao ay madali lang mapaniwala sa mga kakatwang pangyayari at unti-unti na silang nawawala sa Tamang Landas.

Nawa ay magbigay at magdulot ito ng malinaw na pananaw sa lahat ng taong naghahanap ng ganap na katotohanan at liwanag sa gitna ng buhul-buhol at masalimuot na paniniwala at pala-palagay na nakapaligid sa atin. Nawa ay pagpalain ang pagsisikap na ito na maipalaganap ang relihiyong Islam at makapagbigay-daan sa mga taong mali ang pakahulugan sa Islam na maunawaan ng lubusan ang ating mga paniniwala. Nawa ay biyayaan tayo ng Makapangyarihang Allah at ang lahat ng ating mga kapatid, at gawin Niya tayong namamatnubay at matuwid na napapatnubayan upang ating tawagin ang mga tao patungo sa Kanya ng may tiyak na kaalaman. Magpasalamat tayo sa pagbibigay Niya ng pamamatnubay sa atin.

O Allah! Gawin Mo po kaming sumusuko at sumusunod sa Iyong kalooban sa buhay na ito at kunin Mo po kaming mga Muslim pa rin at sana ay isama Mo kami sa mga mabubuti. Ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay mapasa-kay Propeta Muhammad sampu ng lahat ng kanyang mga mag-anak, mga kasama at sa lahat ng mga sumusunod sa Tamang Landas hanggang sa Araw ng Paghuhukom. Allahumma Amin.