Shahadatin

ASH-SHAHADARIN
الشهادتين
Ang Dalawang Pagpapatunay Ng Paniniwala

Ang dalawang bahagi nito ay: “Walang diyos maliban kay Allah.” at “At si Muhammad ay sugo ni Allah.”

 I. “Walang diyos maliban kay Allah.”

Walang sapilitan sa relihiyon. Ang paggabay ay maliwanag mula sa kamalian. Sinuman ang tumangging sumamba sa Taghut [mga diyus-diyosan: rebulto, bato, araw, bituin, anghel, santo, sugo….] at maniwala kay Allah na siyang tunay at nag-iisang Diyos na dapat sambahin ay nakakapit sa pinakamatibay na sandigan na hindi mabubuwag. At si Allah, Ang Nakakarinig at Ang Nakakaalam. [Al-Baqarah 2:256]

ANG DALAWANG SALIGAN NG SHAHADAH الشـهـادة

1.  Ang Pagtanggi النفي An-Nafi – LA ILAH لا إله (Walang diyos)

Ito ay nagsasaad ng ganap na pagtalikod sa sinuman o anupaman na magkaroon ng katangiang pagkadiyos maliban sa Allah ﷻ. Ang lahat ng mga nilikha ay hindi mga diyos, ni wala silang karapatang sambahin.

2.  Ang Pagkilala الإثبات Al-Ithbat – ILLA ALLAH إلا الله (Maliban kay Allah)

Ito ay ang pagpapatotoo na ang pagkabanal at ang pagkadiyos ay para kay Allah ﷻ lamang. Samakatuwid, ang tao ay nararapat na maniwala na Siya ang Tanging Tunay na Diyos at huwag mag-alay ng anumang uri ng pagsamba sa kaninuman maliban sa Kanya.

Samakatuwid, ang kahulugan ng LA ILAHA ILLA ALLAH ay ‘walang ibang tunay na diyos na karapat-dapat sambahin kundi si Allah lamang.’ Ito ay mga katagang nagpapahayag sa kaisahan ng Diyos na siyang saligan ng pananampalataya sa Islam.

Ang pagpapahayag ng LA ILAHA ILLA ALLAH ay siyang matibay at di-mapag-aalinlangang panuri upang malaman kung ang tao ay isang mananampalataya (Muslim) o di-mananampalataya (Kafir).

MGA PITONG PATAKARAN NG SHAHADAH

Ang pagpapahayag ng pananampalataya ay nararapat na may kalakip na pagsasagawa sa mga sumusunod na kondisyon.

1.  Ang Kaalaman العلم Al-‘Ilm

Dapat na mabatid ang kahulugan ng pagkakaila o pagtanggi (na may iba pang diyos) at ang pagkilala (na si Allah ﷻ lamang ang Diyos) at ang mabatid ang wastong pagkilos ayon sa kinakailangan. Dapat na malaman ang tunay na kahulugan ng Shahadah na wala ng iba pang Diyos na dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Dapat na itatwa ang anumang uri ng pagsamba na may pagtatambal at maling paniniwala.

2.  Ang Katiyakan اليقين Al-Yaqin

Ito ay bigkasin ng may katiyakan na nagdudulot ng kapanatagan sa puso ng walang anumang pag-aalinlangan sa bagay na ito. Dapat na tiyakin sa sarili na susunod sa mga prinsipyo at mga kautusan ng Islam sa kabuuan na nakalantad sa banal na Qur’an at sa Sunnah. Dapat sundin ang mga ipinag-uutos ng Propeta ﷺ at paniwalaan ang kanyang mga sinabi, sumunod sa kanyang mga ipinagbabawal at sambahin si Allah ﷻayon sa balitang ipinahayag sa kanya.

3.  Ang Kadalisayan Ng Hangarin الإخلاص Al-Ikhlas

Ang paglilinis ng mga gawain sa lahat ng uri ng Shirk na walang ibang hangarin kundi ang kasiyahan ng Allah ﷻ.

4.  Ang Pagkamakatotohanan الصدق As-Sidq

Ito ay ang katapatan ng sarili sa pagsamba sa Kanya. Ang pagsamba, kasama ang lahat ng kaukulang galaw at seremonya ay dapat na isagawa ng taimtim at ialay lamang kay Allah ﷻ na may karapatan nito.

5.  Ang Pagtanggap القبول Al-Qabul

Ang ganap na pagtanggap sa puso at sa dila sa lahat ng batayan. Dapat nating tandaan na kapag nasa puso natin ang pagbigkas na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah lamang, ito ay nagbabadya sa ating sarili ng pagmamahal, debosyon, pananampalataya at pagsunod sa batas ng Islam na dapat sundin ng bawat Muslim.

6.  Ang Pagsuko/Ang Pagtalima الإنقياد Al-Inqiyad

Ang pagsunod sa mga patakaran ng may pagpapakumbaba at maluwag na kalooban sa pamamagitan ng paggawa o pagkilos. Ito ay nangangahulugan ng pagsunod, pagsuko at pagtalima sa nag-iisang Diyos at ang pagkilala na si Muhammad ﷺ ay ang huling sugo Niya at ang pagsunod sa mga kautusan ng Islam. Siya ay dapat na kumilos ng may pananampalataya sa isip, sa salita at sa gawa.

7.  Ang Pagmamahal المحبة Al-Mahabbah

Mahalin si Allah ﷻng higit sa lahat sampu ng Kanyang mga sugo at lahat ng nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Magmahal para kay Allah ﷻat tumanggi para sa Kanya. Ito ang pinakapayak na kahulugan ng pananampalataya. Dapat na mahalin ng bawat Muslim ang kanyang kapatid na Muslim.

Dapat na ingatang huwag mapasama sa mga di-mananampalataya sa kanilang mga gawaing pagsamba at gayundin ang pagtanggi sa paanyaya nila maging ito man ay pangmateryal o pang-ispiritwal na mga bagay na hindi naaayon sa kautusan ng Islam. Dapat na tumanggi at lumayo sa paggawa ng kasamaan, at sa kabilang dako ay magsagawa ng kabutihan at pairalin palagi ang katarungan upang manatili sa puso ang takot at pagmamahal kay Allah ﷻ.

ANG KAHALAGAHAN NG SHAHADAH

  • Ang taong karapat-dapat sa Impiyerno ay hindi mananatili habang panahon doon. [Basahin ang pamamagitan ni Allah ﷻ.]
  • Ang mga Jinn at ang mga tao ay nilalang. Lahat ng nilalang ay may tungkuling magpahayag (at sumaksi) ng ‘La ilaha ill-Allah.’ Samakatuwid, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay may likas na pagsuko sa pagsamba kay Allah ﷻ na Siyang nagmamay-ari ng lahat ng nilikha. “Hindi Ko nilikha ang mga Jinn at ang mga tao maliban sa sambahin Ako.” [Adh-Dhariyat 51:56]
  • Ang mga sugo ay ipinadala at ang mga banal na kasulatan ay ipinahayag. Ito ang susi ng pangangaral at pag-anyaya ng lahat ng mga sugo. Ito ang pangunahing batayan na panawagan ng mga Muslim. “Walang propeta na isinugo na nauna sa iyo (O Muhammad) na hindi Namin binigyan ng kapahayagan na: ‘Walang diyos na dapat sambahin maliban sa akin, samakatuwid sambahin Ako.” [Al-Anbiya’ 21:25]
  • Ito ang pinakamainam na katagang binabanggit sa paggunita kay Allah ﷻ. [Basahin ang Hadith Al-Bitaqah.]

II. “At si Muhammad ay sugo ni Allah.”

Ang ibig sabihin nito ay walang sinumang dapat sundin ng totoo maliban kay Propeta ﷺ. Sabihin mo (O Muhammad): “Kung tunay na mahal mo si Allah ay sumunod ka sa akin, upang si Allah ay mahalin ka at patawarin ka sa iyong mga kasalanan. At si Allah Ang Pinakamapagpatawad, Ang Pinakamaawain. Sabihin mo (O Muhammad): Ngunit kung sila ay babaling palayo ay katotohanan na si Allah ay ayaw Niya sa mga hindi mananampalataya.” [Ali ‘Imran 3:31-32]

Maniwala sa anuman na kanyang ipinaalam sa atin kahit na hindi natin maintindihan o kahit hindi natin makita o kahit na salungat sa ating katwiran o ating karunungan. “At sinuman na hindi maintindihan ang paliwanang ng Hadith at sinuman na ang kaisipan ay walang kakayahang maintindihan ito, ay sapat ng patibayan na lang ang mga Ahadith at magkaroon ng paniniwala sa kanila dahil lahat-lahat mula sa relihiyon ay nakumpleto na para sa kanya.” [Usul As-Sunnah, Blg. 16]

WALANG KABULUHAN SA KABILANG BUHAY ANG MGA KABUTIHAN NG MGA DI-MANANAMPALATAYA

Sabihin mo: “Sasabihin ba Namin sa iyo ang mga nawalan ng karamihan sa kanilang mga gawain? Sila na ang mga pagsisikap ay nasayang sa mundong ito samantalang inisip nila na nakakakuha sila ng kabutihan dahil sa kanilang mga gawain?’ Sila iyong mga tumanggi sa mga tanda ng ating Panginoon at ang katotohanang makakatagpo nila Siya (sa Kabilang Buhay). Walang kabuluhan ang kanilang mga gawain, at kahit Kami, sa Araw ng Paghuhukom, ay hindi Namin bibigyan ng kahit anumang timbang.” [Al-Kahf 18:103-105]

Ngunit ang mga di- mananampalataya – ang kanilang mga gawain ay parang malikmata sa mabuhanging ilang, na dahil ang tao ay tuyo sa pagka-uhaw ay napagkakamalang tubig, hanggang sa marating niya ito, ay malalaman niyang wala: ngunit matatagpuan niya si Allah (lagi) sa kanya, at si Allah ay babayaran siya ng ganap ng nararapat sa kanya: at si Allah ay mabilis sa pagsusulit. [An-Nur 24:39]

Ang pariralang  ILLAL-LADHINA AMANU WA ‘AMILUS-SALIHAT (maliban sa mga naniniwala at gumagawa ng kabutihan) ay nabanggit ng 51 beses sa banal na Qur’an. Ang Iman (pananampalataya) ay nasa puso, na pinapatunayan sa pamamagitan ng pagbanggit ng dila at pagsagawa sa kilos. Ang lugar ng Niyyah (layunin) ay nasa puso.

Ang sumusunod na pantayan (equation) ay batay sa mga Ayat ng Qur’an.

ISLAM

=

AQIDAH

Paniniwala

Layunin

Lihim (puso)

+

SHARI’AH

Pagsasagawa

Kilos

Nakikita (katawan)