Zakah

AZ-ZAKAH
الزكاة
Ang Sapilitang Kawanggawa

Ang Zakah sa kahulugang literal ay ang paglaki o ang pagdami. Ito ay ginagamit din para sa papuri, kadalisayan at kapakanan.

Ang Zakat sa kahulugang Islamiko ay ang obligasyong pagbibigay-tulong na kukunin mula sa ari-arian ng isang Muslim na ibibigay sa mga tiyak na Muslim sa takdang panahon.

Ito ay magiging Fard kapag ang kayamanan at ilang uri ng ari-arian ay umabot na sa Nisab نصاب (pinakamababang bilang o halaga upang maaari ng patawan ng Zakah) kapag nakalipas na ang isang taon.

Ang pagbabayad ng Zakah ay isang paraan ng paglilinis ng ating mga kasalanan. “Kunin ang Sadaqah mula sa kanilang kayamanan upang sila ay maging dalisay at sila ay maging banal.” [At-Tawbah 9:103]

Ang Nisab sa mga sumusunod:

  • Ginto: 85g
  • Pilak (silver): 595g
  • Kamelyo: 5 at higit pa
  • Baka: 30 at higit pa
  • Karnero at kambing: 40 at higit pa
  • Trigo, sebada (barley), datiles at pasas: batay sa pamamaraan ng pagpapatubig: a) katutubo tulad ng ulan, bukal, atbp.) at b) nangangailangan ng paggawa at puhunan
  • Kalakal: mga ari-ariang di-puwedeng ilipat tulad ng bahay at lupa, mga hayop [manukan para sa produksyon ng itlog at karne], mga paninda, atbp. ay 2.5% batay sa kanilang kasalukuyang halaga
  • Pulot-pukyutan (honey): iba’t ibang opinyon.

“Ang Sadaqah (dito ang ibig sabihin ay Zakah) ay para lamang sa (1) Al-Fuqara’ (ang mga mahihirap na hindi namamalimos); (2) Al-Masakin (ang mga mahihirap na namamalimos); (3) Al-‘Amilin `Alayha (ang mga manggagawa upang maningil ng Zakah); (4)  Al-Mu’allafah Qulubuhum (upang maakit ang puso ng mga taong may balak kumiling patungong Islam); (5) Fir-Riqab (ang pagpapalaya sa mga bihag); (6) Al-Gharimin (sa mga may utang); (7) Fi Sabilillah (ang pakikibaka alang-alang kay Allah); at (8) Ibn-us-Sabil (ang mga manlalakbay na nawalan ng kaugnayan sa lahat-lahat).” [At-Tawbah 9:60]

Isinalaysay ni Abu Hurairah (Radiyallan ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Sinuman na nagmamay-ari ng ginto o pilak na hindi nagbabayad ng kaukulang Zakah ay magdurusa sa Araw ng Pagkabuhay, mga oha (plates) ng apoy ay huhubugin [papandayin] para sa kanya sa pamamagitan ng pagpukpok at paiiniting lalo sa apoy ng Impiyerno. Pagkatapos ng kanyang mga tagiliran, ang kanyang noo at likod ang susunod na tatatakan [seselyuhan tulad ng baka] ng mga ito. Bawat paglamig nila ay papalitan ng mga pinainit na mga oha. Ito ay magpapatuloy ng isang araw na kasinghaba ng limampung  libong taon, hanggang sa ang sangkatauhan ay hatulan, at pagkatapos ay hahantong siya sa Paraiso o kaya sa Impiyerno.” [Al-Bukhari, Blg. 1402-1403; Muslim, Blg. 987]

Ang Muslim na hindi nagbabayad ng Zakah ay hindi Kafir. Batay sa Hadith, siya ay mapaparusahan at ang huling hantungan niya ay ang Paraiso o kaya ang Impiyerno. Ang Kafir ay mapupunta lamang sa Impiyerno na walang pagkakataon na makapasok ng Paraiso.

Sa ilang Ayat ng Qu’ran ay pinagdugtong ni Allah ﷻ ang Salah at ang Zakah. “…bilang mga makatotohanan (sa pananampalataya), na isagawa ang Salah at magbayad ng Zakah.” [Al-Bayyinah 98:5]