Riba

Sa wikang Arabik, ang salitang “RIBA” ay isang pangngalan na nagmula sa pandiwang “RABA” na literal na nangangahulugan ng pagdami, pagdagdag, paglago, paglampas. Ang RIBA, na simpleng nangangahulugan ng ‘PATUBO o INTERES’ ay isang di-makatarungang pagdagdag  sa paghiram o pagpapahiram ng pera, na binabayaran sa uri o sa pera na lampas sa pautang, bilang kundisyon ng tagapagpahiram o kusang-loob ng humiram. Kabilang dito ang interes na binabayaran ng bangko o sa mga pautang tulad sasakyan, tahanan o mga “credit cards.” Sa wikang Pilipino, ang RIBA ay kilalang-kilala sa tawag na “FIVE-SIX.”

Ang pagbabawal sa RIBA ay nabanggit sa mga natatanging mga  talata ng Qur’an. Si Allah ay nagbigay babala na ang kita mula sa RIBA ay aalisin habang ang mga taong nagbibigay ng kawanggawa ay gagantimpalaan ng higit kaysa sa kanilang ginugol.

At anumang ibinigay ninyo (sa mga tao) para sa patubo upang maparami ang inyong kayamanan ay hindi dadami  kay Allah. At anumang ibinigay ninyo para sa kawanggawa, alang-alang kay Allah, at ito ang mga magpaparami. [Ar-Rum 30:39]

Ang mga mananampalataya ay nautusan at nababalaan na huwag kukuha kailanman ng patung-patong na patubo.

O mga mananampalataya! Huwag kayong lumamon (kumuha) ng patubo ng doble o ng maraming beses, ngunit matakot kay Allah upang kayo ay magtagumpay. [Ali Ímran 3:130]

Ang RIBA sa lahat ng anyo nito ay lubos na hinatulan, at ang mga hindi nakikinig sa pagbabawal nito ay binalaan ni Allah at ng kanyang Sugo ng isang banal na digmaan laban sa kanila. [Basahin ang Surah Al-Baqarah 2:275-279]

Malinaw na ang transaksyon sa RIBA ay naiiba kaysa sa KALAKAL. Kalooban ng Allah na ibinawal ang RIBA na hindi isinaalang-alang ang mga dahilan na maaaring magpatibay nito. Ang pagbabawal ng RIBA sa Qur’an ay masyadong mahigpit at tiyak na walang alinlangan.

Ang Sunnah ay nagpaliwanag sa mga anyo ng RIBA at lalong nagbigay-diin sa pagbabawal nito. Ang Propeta ﷺ ay nagbabala na ang RIBA ay lalong kasalanan kaysa sa paulit-ulit na pakikiapid. Ang RIBA ay HARAM (bawal) sa lahat ng anggulo, tulad ng sabi ng Propeta ﷺ: “Si Allah ay isinumpa ang gumugol sa Riba, ang nagbigay nito, ang tumestigo nito, at ang sumulat sa transakyong nito.”

Ang RIBA ay malaking kasalanan na maaaring magtapon sa iyo sa Impiyerno.

[salinwika mula sa iba’t ibang pinagmulan]

Biyaya: 25 0 27?

Kongregasyong dasal, ito ba ay 25 o 27 na mas mahusay?

Sa isang Hadith, ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Ang pagdarasal sa kongregasyong ay 25 beses na mas mahusay kaysa sa pagdarasal na nag-iisa.” [Isinalaysay ni Abu Sa’id Al-Khudri sa Al-Bukhari].

Ngunit sa ibang Hadith, siya ay nagsabi: “Ang pagdarasal sa kongregasyon ay 27 beses na mas mahusay kaysa sa pagdarasal na nag-iisa.” [Isinalaysay ni Abdullah ibn Umar sa Al-Bukhari at Muslim]

Si Imam An-Nawawi (Rahimahullah – kahabagan siya ni Allah) ay nagsabi na ang dalawang Hadith ay maaaring magtugma sa tatlong paraan:

 1. Wala silang salungatan dahil ang pagbanggit sa isang mas maliit na bilang ay hindi mag-aalis sa mas malaking bilang. Ang literal na pag-intindi sa mga bilang ay hindi katanggap-tanggap ayon sa mga iskolar ng Usul.
 2. Ang Propeta ﷺ ay unang sinabi ang mas maliit na bilang, pagkatapos sinabi ni Allah ﷻ sa kanya ang mas malaking biyaya, kaya sinabi niya iyon.
 3. Maaaring magkaka-iba ayon sa mga pangyayari sa mga taong sumasamba at sa panalangin. Kaya para sa ilan, ito ay maaaring 25 at para sa iba ito ay maaaring 27, batay sa pagkaganap ng kanilang mga panalangin – kung ito ba ay inialay sa tamang paraan, sa tamang pamimitagan at pagpapakumbaba (Khushu), ang bilang ng mga taong nagdasal, kung paano sila kahusay, kung naaangkop ba ang kapaligiran, atbp. [Al-Majmu 4/84]

Si Hafidh Ibn Hajar ay nagmungkahi ng isa pang paraan sa Fath Al-Bari [2/132]: Na ang 25 ay sumasaklaw sa dasal kung saan ito ay tahimik; at 27 kapag ang dasal ay naririnig.

[islamq&a]

Sino si Hesus?

 • Si Hesus ay hindi diyos, hindi anak ng diyos at siya ay hindi sinasamba.
 • Si Hesus ay isang tao, walang ama ngunit naging tao sa pamamagitan ng kataga ni Allah. Siya ay ipinanganak ni Birhen Maria na walang kinasangkutang lalaki. Tulad niya, si Adan ay nilikha na walang ama at ina; at si Eba ay naging babae na nilikha galing kay Adan. Kung ganoon, sila rin ba ay diyos?
 • Si Hesus ay isa sa mga propeta ni Allah. Ang mga propeta ay hindi dapat sambahin ngunit bilang Muslim ay kailangang tanggapin, paniwalaan, mahalin, igalang at sundin silang lahat ng walang pagtatangi isa man sa kanila.
 • Si (Hesus) ay nagsabi: “Katotohanan, ako ay alipin ng Allah. Ako ay pinagkalooban Niya ng Kasulatan at ginawa Niya akong isang sugo.” [Maryam 19:30]
 • Si Hesus ay hindi ipinako sa krus at hindi namatay sa krus ngunit kahawig lamang niya ang ipinako at namatay doon. Siya ay itinaas ni Allah katawan at kaluluwa sa kalangitan. Sa gayon, siya ay buhay pa hanggang ngayon.
 • Siya ay babalik sa mundong ito sa dakong malapit na ang Huling Oras upang tapusin ang kanyang misyon at mamamatay at mabubuhay muli tulad natin.
 • Si Hesus ay tatanungin ni Allah ﷻ sa Araw ng Paghuhukom kung siya ba ang nagsabi sa mga tao na siya ay sambahin at sambahin din ang kanyang ina. Ang sagot ni Hesus ay: “Wala akong sinabi sa kanila maliban kung ano ang Inyong ipinag-utos sa akin na “Sambahin si Allah, ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon.”
 • Si Hesus ay gumawa ng mga himala (pinagaling ang maysakit, bumuhay ng patay, nakakita ang bulag….) sa kapangyarihan at kapahintulutan ng Makapangyarihang Diyos. Tulad niya, ang ibang mga Propeta ay gumawa din ng mga himala. Kung ganoon, sila rin ba ay mga diyos?

Hesus: tao o diyos?

Ni: Bro. Ismael Pangilinan

Aanhin mo pa ang iyong KATALINUHAN kung sa KATOTOHANAN ikaw ay MAGBUBULAG-BULAGAN? Napakalinaw na sabi ng Bibliya na ang Diyos ay hindi TAO at si Propeta HESUS ay nagsaysay o nagsabi ng KATOTOHANAN na isa siyang TAO. Maraming talata sa QUR’AN at BIBLIYA na nagpapatunay na si HESUS ay isa lamang TAO.

Malinaw pa sa sikat ng araw na ang Diyos ay hindi TAO, iyan ang sabi sa Bibliya.

 • Lukas 2:21 – ”At nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na HESUS ang kanyang pangalan.” [Katangian ng tao ang tuliin]
 • Mateo 4:2 – “At ng siya ay nakapag-ayuno ng apatnapung araw at gabi, siya ay nagutom.” [Katangian ng tao ang mag-ayuno at magutom]
 • Mateo 1:18 – “Siya [Birheng Maria] ay nagdalang-TAO sa pamamagitan ng espiritu santo.”
 • Juan 8:40 – “Ako ay TAONG nagsaysay ng KATOTOHANAN!”

At kinumpirma ng banal na QUR’AN na si Hesus ay isang TAO lamang.

 • Mariam 19:22 – “Kaya siya [Maria] ay nagdalang-TAO sa kanya [kay Hesus] at siya ay humayong nagtungo sa isang malayong pook. [Sa pagkasalin sa wikang Pilipino]
 • Mariam 19:30 – ”Siya [ang sanggol na si Hesus] ay nagsabi: Katotohanan ako ay alipin ng Allah [Diyos] kanyang ipinagkaloob sa akin ang kasulatan [Injeel] at ginawa niya akong Propeta.” [Sa pagkasalin sa wikang Pilipino]
 • Al-Maidah 5:75 – “Sila [Hesus at Maria] ay kapwa kumakain ng pagkain.” [Sa pagkasalin sa wikang Pilipino] [Katangian ng TAO kapag kumakain]

At kung ipagpipilitan mo na ang diyos ay si HESUS, SINO ANG NAGSISINUNGALING, ANG AKLAT O ANG TAO?

Sino ang Diyos?

 • Siya ay nag-iisa, walang katulad, walang katambal.
 • Siya ay hindi ipinanganak at hindi nanganak. Siya ay walang ninuno at walang salinlahi.
 • Siya ay walang kawangis, walang ka-anyo, siya ay perpekto (ganap). Hindi Siya maihahalintulad sa anumang nilikha.
 • Siya ay walang kamatayan, nanatiling buhay, ang una at huli…
 • Siya ay may kamalayan sa lahat, hindi napapagod, hindi naaantok, hindi natutulog, hindi nagkakamali, hindi nakakalimot…
 • Siya ay hindi kumakain, hindi umiinom…
 • Siya ang Panginoon ng lahat ng nilalang.
 • Siya ang naglikha sa lahat – anghel, jinn, tao, hayop, langit, lupa, planeta, araw, init, buwan, bituin…
 • Siya ang nagmamay-ari at ang namamahala sa lahat.
 • Siya ang nakakarinig ng lahat, na hindi Niya kailangan ang tainga – mahina man o malakas na tunog, ng sabay-sabay sa lahat ng dako.
 • Siya ang Diyos, ang tanging may karapatan sa pagsamba.
 • Siya ay di-nakikita sa mundong ito.
 • Siya ang nakakakita ng lahat, na hindi Niya kailangan ang mata – ang harapan, ang likuran, ang tagiliran, ang itaas, ang ibaba ng sabay-sabay sa lahat ng dako.
 • Siya ang nakaka-alam ng lahat – ang nakaraan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, ang lihim, ang nakalantad…

At ang listahan ay patuloy…

Halal at Haram

HALAL: Ito ay anumang bagay/gawa na mabuti, ayon sa batas, ipinapahintulot, legal, malinis na nakakabuti sa atin.

HARAM: Ito ay anumang bagay/gawa na masama, labag sa batas, ipinagbabawal, ilegal, at marumi na nakakapinsala sa atin.

Mga Pangunahing Panuntunan

 • Ang ng lahat ng bagay ay ipinapahintulot, maliban kung may malinaw na patunay na ito ay bawal mula sa Qur’an at Sunnah.
 • Haram para sa sinuman na magpahintulot o magbawal sa anumang bagay dahil ito ay tanging karapatan ng Allah ﷻ.
 • Si Allah ﷻ ay ipinahintulot ang mabuti at ibinawal ang masama.
 • Anumang bagay na hahantong sa Haram ay Haram kahit na ang mismong Haram ay hindi ginawa.
 • Ang pagbibigay ng ibang mga pangalan sa “Haram”  upang gawin itong legal ay Haram] dahil ito ay panlilinlang sa mga tao na kasangkot sa loob nito.
 • Si Allah ﷻ ay hindi buburahin ang isang masamang gawain na isa pang masamang gawain ngunit buburahin Niya ang isang masamang gawain ng pagsasagawa ng isang mabuting gawa.
 • Iwasan ang mga bagay na may pag-aalinlangan upang maging ligtas sa relihiyon.
 • Ang Haram ay para sa lahat, Muslim man o hindi.
 • Ang mapilitan ay nagpapahintulot sa Haram, sa kondisyon na ayaw mong gawin at dahil sa mahigpit na pangangailangan (tulad ng kamatayan, pagkagutom…)

Mga halimbawa ng Haram

 • Pagtatambal kay Allah ﷻ (Shirk)
 • Itim na salamangka (Sihr)
 • Pagkain ng karne ng baboy at mga produkto nito
 • Pagkain ng dugo
 • Ginto at sida (sa mga kalalakihan)
 • Mga kubyertos na gawa sa ginto at pilak
 • Pag-inom ng alak at mga katulad nito
 • Pagpapatubo (Riba)
 • Panunuhol (Rishwah)
 • Pagbunot ng kilay
 • Pagpapa-tattoo ng anumang bahagi ng katawan
 • Paggamit ng peluka at mga katulad nito
 • Pakikiapid (Zina)
 • Paninirang-puri (Namimah)
 • Pakikipagkamay ng lalaki sa babae (at ang kabaligtaran)
 • Ang unang tingin ng lalaki sa babae (at ang kabaligtaran) ay may paumanhin ngunit ang pangalawa ay bawal na

Pagpapakumbaba

Kung may nagawa man sa iyo ang isang tao na masama o masakit o labag sa iyong kalooban, imbis na gumanti ka, gumawa ka na lang ng mabuti sa kapwa mo o sa kanya, yon ang pinaka the best na paghihiganti sa lahat ng sama ng loob o masakit na salita.
Manatiling magpakumbaba kahit sa mga taong naging masama sa iyo, dahil pinagpapala ng Diyos ang mga taong marunong umunawa at mapagpakumbaba sa kapwa.
Ang Diyos ay nagwika: “Sinuman ang gumawa ng kabutihan, ito ay para sa kapakinabangan ng kanyang sariling kaluluwa; sinuman ang gumawa ng kabuktutan, ito ay laban sa kanyang sariling kaluluwa. Ang iyong Panginoon ay hindi kailanman naging di-makatarungan (kahit na katiting) sa Kanyang mga alipin.” [Qur’an, Surah Fussilat, kabanata 41, talata 46]

قال تعالى: مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Tandaan ang buhay natin sa mundong ito ay napakaiksi lamang, kaya nararapat lamang na gawin natin itong laging makabuluhan at kapaki-pakinabang.
– Bro Mohammed Hosaen Averoun, Da’wah Mission KSA