Muharram at pag-aayuno

Ang Áshura (عاشوراء) ay ang ika-sampung araw ng Muharram, na siyang unang buwan sa taong Hijri.

Ang Sawm (pag-aayuno) sa araw ng Áshura ay pambayad-kasalanan sa nakarang taon, dahil ang Propeta   ay nagsabi: “Ang pag-aayuno sa araw ng Árafah, inaasahan ko na magbabayad-kasalanan para sa taon bago nito at sa taon pagkatapos nito, at ang pag-aayuno sa araw ng Áshura, inaasahan ko na si Allah ay patatawarin ang kasalanan sa taong nauna dito.” [Muslim]

Itinatagubilin (Mustahabb) na mag-ayuno sa Tasu’a kasama ang Áshura

Si Abdullah Ibn Abbas (Radiyallahu Ánhu – kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: “Nang ang Mensahero ng Allah ay nag-ayuno sa Áshura at iniutos din sa mga Muslim na mag-ayuno, sila ay nagsabi: ‘O Mensahero ng Allah, ito ay araw na iginagalang ng mga Hudyo at mga Kristiyano.’ Ang Mensahero ng Allah ay nagsabi: ‘Kung ako ay buhay pa sa susunod na taon, sa pahintulot ni Allah, tayo ay mag-aayuno din sa ika-siyam na araw.’ Ngunit nangyaring ang Mensahero ng Allah ay pumanaw bago ang pagdating ng susunod na taon. [Muslim]

Ang mga pantas ay nagsabi na Mustahabb (itinatagubilin) na mag-ayuno sa ika-9 na araw Tasuá (تاسوعاء) kasama ang Áshura dahil ang Propeta ﷺ ay nag-ayuno sa ika-10, at naglayong mag-aayuno sa ika-9.

Batay sa nabanggit, may iba’t ibang antas ng pag-aayuno sa buwan ng Muharram:

  1. Ang pinakamababa ay ang mag-ayuno lamang sa Áshura
  2. Ang mas mataas ay ang mag-ayuno sa Tasuá kasama ang Áshura
  3. Ang pinakamataas ay ang mag-ayuno sa Tasuá, Áshura at mas maraming araw ng Muharram

Ang mga pantas ay nagsabi ng ilang dahilan bakit Mustahabb na mag-ayuno rin sa Tasuá:

  1. Upang maiba mula sa mga Hudyo, na iginagalang lamang ang Áshura (pinakamalakas na opinyon)
  2. Upang magdagdag ng isa pang araw kasama ang Áshura (tulad ng bawal na pag-aayuno ng araw ng Biyernes lamang)
  3. Upang maging ligtas at makatiyak na nakapag-ayuno sa Áshura, kapag nangyaring may ilang mali sa paglabas ng bagong buwan sa simula ng Muharram, na ang ika-9 sa katotohanan ang siyang ika-10.

[Salinwika; hango sa iba’t ibang pinagmulan]

Pagbati sa bagong taong Hijri

TANONG:

Ano ang panuntunan sa pagbati ng bagong taong Hijri, at paano tumugon kapag binati?

SAGOT:

Kapag may bumati sa iyo, sa gayon ay sagutin mo siya, ngunit huwag kang magpasimula sa mga gayong pagbati. Ito ang tamang pananaw tungkol sa bagay na ito. Kaya kapag may bumati sa iyo, halimbawa, “Happy New Year,” maaari mo siyang sagutin ng: “Sana ay gawin ni Allah na mabuti at mabiyaya ang taon para sa iyo.” Hindi mo dapat simulan ang naturang pagbati, dahil wala akong alam na anumang ulat mula sa mga Salaf [unang tatlong ng henerasyon ng Islam] na bumati sa isa’t isa sa bagong taon, sa halip hindi nila itinuring ang una ng Muharram bilang unang araw ng bagong taon hanggang sa kalipato ni Umar Ibn Al-Khattab (Radiyallahu anhu – nawa ay kalugdan siya ni Allah). – Shaykh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin

Ang panalangin  para sa kapwa Muslim sa pangkalahatang mga kataga, na hindi para sa mga ritwal sa mga espesyal na okasyon tulad ng Eid, ay katanggap-tanggap, lalo na kung ang kahulugan ng pagbati ay dahil sa pagkakaibigan at upang ipakita ang palakaibigang  mukha sa kapwa Muslim. – Shaykh Abdul Karim Al-Khudayr

Hindi ako unang  bumabati ngunit kapag ako ay binati ay aking ibinabalik  ang pagbati, dahil ang pagsagot sa pagbati ay sapilitan. Ngunit ang maunang bumati ay hindi sa Sunnah at hindi rin ipinagbabawal.  – Imam Ahmad

[Salinwika; hango sa Islam Q&A]

Riba

Sa wikang Arabik, ang salitang “RIBA” ay isang pangngalan na nagmula sa pandiwang “RABA” na literal na nangangahulugan ng pagdami, pagdagdag, paglago, paglampas. Ang RIBA, na simpleng nangangahulugan ng ‘PATUBO o INTERES’ ay isang di-makatarungang pagdagdag  sa paghiram o pagpapahiram ng pera, na binabayaran sa uri o sa pera na lampas sa pautang, bilang kundisyon ng tagapagpahiram o kusang-loob ng humiram. Kabilang dito ang interes na binabayaran ng bangko o sa mga pautang tulad sasakyan, tahanan o mga “credit cards.” Sa wikang Pilipino, ang RIBA ay kilalang-kilala sa tawag na “FIVE-SIX.”

Ang pagbabawal sa RIBA ay nabanggit sa mga natatanging mga  talata ng Qur’an. Si Allah ay nagbigay babala na ang kita mula sa RIBA ay aalisin habang ang mga taong nagbibigay ng kawanggawa ay gagantimpalaan ng higit kaysa sa kanilang ginugol.

At anumang ibinigay ninyo (sa mga tao) para sa patubo upang maparami ang inyong kayamanan ay hindi dadami  kay Allah. At anumang ibinigay ninyo para sa kawanggawa, alang-alang kay Allah, at ito ang mga magpaparami. [Ar-Rum 30:39]

Ang mga mananampalataya ay nautusan at nababalaan na huwag kukuha kailanman ng patung-patong na patubo.

O mga mananampalataya! Huwag kayong lumamon (kumuha) ng patubo ng doble o ng maraming beses, ngunit matakot kay Allah upang kayo ay magtagumpay. [Ali Ímran 3:130]

Ang RIBA sa lahat ng anyo nito ay lubos na hinatulan, at ang mga hindi nakikinig sa pagbabawal nito ay binalaan ni Allah at ng kanyang Sugo ng isang banal na digmaan laban sa kanila. [Basahin ang Surah Al-Baqarah 2:275-279]

Malinaw na ang transaksyon sa RIBA ay naiiba kaysa sa KALAKAL. Kalooban ng Allah na ibinawal ang RIBA na hindi isinaalang-alang ang mga dahilan na maaaring magpatibay nito. Ang pagbabawal ng RIBA sa Qur’an ay masyadong mahigpit at tiyak na walang alinlangan.

Ang Sunnah ay nagpaliwanag sa mga anyo ng RIBA at lalong nagbigay-diin sa pagbabawal nito. Ang Propeta ﷺ ay nagbabala na ang RIBA ay lalong kasalanan kaysa sa paulit-ulit na pakikiapid. Ang RIBA ay HARAM (bawal) sa lahat ng anggulo, tulad ng sabi ng Propeta ﷺ: “Si Allah ay isinumpa ang gumugol sa Riba, ang nagbigay nito, ang tumestigo nito, at ang sumulat sa transakyong nito.”

Ang RIBA ay malaking kasalanan na maaaring magtapon sa iyo sa Impiyerno.

[salinwika mula sa iba’t ibang pinagmulan]