Muharram at pag-aayuno

Ang Áshura (عاشوراء) ay ang ika-sampung araw ng Muharram, na siyang unang buwan sa taong Hijri.

Ang Sawm (pag-aayuno) sa araw ng Áshura ay pambayad-kasalanan sa nakarang taon, dahil ang Propeta   ay nagsabi: “Ang pag-aayuno sa araw ng Árafah, inaasahan ko na magbabayad-kasalanan para sa taon bago nito at sa taon pagkatapos nito, at ang pag-aayuno sa araw ng Áshura, inaasahan ko na si Allah ay patatawarin ang kasalanan sa taong nauna dito.” [Muslim]

Itinatagubilin (Mustahabb) na mag-ayuno sa Tasu’a kasama ang Áshura

Si Abdullah Ibn Abbas (Radiyallahu Ánhu – kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: “Nang ang Mensahero ng Allah ay nag-ayuno sa Áshura at iniutos din sa mga Muslim na mag-ayuno, sila ay nagsabi: ‘O Mensahero ng Allah, ito ay araw na iginagalang ng mga Hudyo at mga Kristiyano.’ Ang Mensahero ng Allah ay nagsabi: ‘Kung ako ay buhay pa sa susunod na taon, sa pahintulot ni Allah, tayo ay mag-aayuno din sa ika-siyam na araw.’ Ngunit nangyaring ang Mensahero ng Allah ay pumanaw bago ang pagdating ng susunod na taon. [Muslim]

Ang mga pantas ay nagsabi na Mustahabb (itinatagubilin) na mag-ayuno sa ika-9 na araw Tasuá (تاسوعاء) kasama ang Áshura dahil ang Propeta ﷺ ay nag-ayuno sa ika-10, at naglayong mag-aayuno sa ika-9.

Batay sa nabanggit, may iba’t ibang antas ng pag-aayuno sa buwan ng Muharram:

 1. Ang pinakamababa ay ang mag-ayuno lamang sa Áshura
 2. Ang mas mataas ay ang mag-ayuno sa Tasuá kasama ang Áshura
 3. Ang pinakamataas ay ang mag-ayuno sa Tasuá, Áshura at mas maraming araw ng Muharram

Ang mga pantas ay nagsabi ng ilang dahilan bakit Mustahabb na mag-ayuno rin sa Tasuá:

 1. Upang maiba mula sa mga Hudyo, na iginagalang lamang ang Áshura (pinakamalakas na opinyon)
 2. Upang magdagdag ng isa pang araw kasama ang Áshura (tulad ng bawal na pag-aayuno ng araw ng Biyernes lamang)
 3. Upang maging ligtas at makatiyak na nakapag-ayuno sa Áshura, kapag nangyaring may ilang mali sa paglabas ng bagong buwan sa simula ng Muharram, na ang ika-9 sa katotohanan ang siyang ika-10.

[Salinwika; hango sa iba’t ibang pinagmulan]

Pagbati sa bagong taong Hijri

TANONG:

Ano ang panuntunan sa pagbati ng bagong taong Hijri, at paano tumugon kapag binati?

SAGOT:

Kapag may bumati sa iyo, sa gayon ay sagutin mo siya, ngunit huwag kang magpasimula sa mga gayong pagbati. Ito ang tamang pananaw tungkol sa bagay na ito. Kaya kapag may bumati sa iyo, halimbawa, “Happy New Year,” maaari mo siyang sagutin ng: “Sana ay gawin ni Allah na mabuti at mabiyaya ang taon para sa iyo.” Hindi mo dapat simulan ang naturang pagbati, dahil wala akong alam na anumang ulat mula sa mga Salaf [unang tatlong ng henerasyon ng Islam] na bumati sa isa’t isa sa bagong taon, sa halip hindi nila itinuring ang una ng Muharram bilang unang araw ng bagong taon hanggang sa kalipato ni Umar Ibn Al-Khattab (Radiyallahu anhu – nawa ay kalugdan siya ni Allah). – Shaykh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin

Ang panalangin  para sa kapwa Muslim sa pangkalahatang mga kataga, na hindi para sa mga ritwal sa mga espesyal na okasyon tulad ng Eid, ay katanggap-tanggap, lalo na kung ang kahulugan ng pagbati ay dahil sa pagkakaibigan at upang ipakita ang palakaibigang  mukha sa kapwa Muslim. – Shaykh Abdul Karim Al-Khudayr

Hindi ako unang  bumabati ngunit kapag ako ay binati ay aking ibinabalik  ang pagbati, dahil ang pagsagot sa pagbati ay sapilitan. Ngunit ang maunang bumati ay hindi sa Sunnah at hindi rin ipinagbabawal.  – Imam Ahmad

[Salinwika; hango sa Islam Q&A]

Riba

Sa wikang Arabik, ang salitang “RIBA” ay isang pangngalan na nagmula sa pandiwang “RABA” na literal na nangangahulugan ng pagdami, pagdagdag, paglago, paglampas. Ang RIBA, na simpleng nangangahulugan ng ‘PATUBO o INTERES’ ay isang di-makatarungang pagdagdag  sa paghiram o pagpapahiram ng pera, na binabayaran sa uri o sa pera na lampas sa pautang, bilang kundisyon ng tagapagpahiram o kusang-loob ng humiram. Kabilang dito ang interes na binabayaran ng bangko o sa mga pautang tulad sasakyan, tahanan o mga “credit cards.” Sa wikang Pilipino, ang RIBA ay kilalang-kilala sa tawag na “FIVE-SIX.”

Ang pagbabawal sa RIBA ay nabanggit sa mga natatanging mga  talata ng Qur’an. Si Allah ay nagbigay babala na ang kita mula sa RIBA ay aalisin habang ang mga taong nagbibigay ng kawanggawa ay gagantimpalaan ng higit kaysa sa kanilang ginugol.

At anumang ibinigay ninyo (sa mga tao) para sa patubo upang maparami ang inyong kayamanan ay hindi dadami  kay Allah. At anumang ibinigay ninyo para sa kawanggawa, alang-alang kay Allah, at ito ang mga magpaparami. [Ar-Rum 30:39]

Ang mga mananampalataya ay nautusan at nababalaan na huwag kukuha kailanman ng patung-patong na patubo.

O mga mananampalataya! Huwag kayong lumamon (kumuha) ng patubo ng doble o ng maraming beses, ngunit matakot kay Allah upang kayo ay magtagumpay. [Ali Ímran 3:130]

Ang RIBA sa lahat ng anyo nito ay lubos na hinatulan, at ang mga hindi nakikinig sa pagbabawal nito ay binalaan ni Allah at ng kanyang Sugo ng isang banal na digmaan laban sa kanila. [Basahin ang Surah Al-Baqarah 2:275-279]

Malinaw na ang transaksyon sa RIBA ay naiiba kaysa sa KALAKAL. Kalooban ng Allah na ibinawal ang RIBA na hindi isinaalang-alang ang mga dahilan na maaaring magpatibay nito. Ang pagbabawal ng RIBA sa Qur’an ay masyadong mahigpit at tiyak na walang alinlangan.

Ang Sunnah ay nagpaliwanag sa mga anyo ng RIBA at lalong nagbigay-diin sa pagbabawal nito. Ang Propeta ﷺ ay nagbabala na ang RIBA ay lalong kasalanan kaysa sa paulit-ulit na pakikiapid. Ang RIBA ay HARAM (bawal) sa lahat ng anggulo, tulad ng sabi ng Propeta ﷺ: “Si Allah ay isinumpa ang gumugol sa Riba, ang nagbigay nito, ang tumestigo nito, at ang sumulat sa transakyong nito.”

Ang RIBA ay malaking kasalanan na maaaring magtapon sa iyo sa Impiyerno.

[salinwika mula sa iba’t ibang pinagmulan]

Biyaya: 25 0 27?

Kongregasyong dasal, ito ba ay 25 o 27 na mas mahusay?

Sa isang Hadith, ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Ang pagdarasal sa kongregasyong ay 25 beses na mas mahusay kaysa sa pagdarasal na nag-iisa.” [Isinalaysay ni Abu Sa’id Al-Khudri sa Al-Bukhari].

Ngunit sa ibang Hadith, siya ay nagsabi: “Ang pagdarasal sa kongregasyon ay 27 beses na mas mahusay kaysa sa pagdarasal na nag-iisa.” [Isinalaysay ni Abdullah ibn Umar sa Al-Bukhari at Muslim]

Si Imam An-Nawawi (Rahimahullah – kahabagan siya ni Allah) ay nagsabi na ang dalawang Hadith ay maaaring magtugma sa tatlong paraan:

 1. Wala silang salungatan dahil ang pagbanggit sa isang mas maliit na bilang ay hindi mag-aalis sa mas malaking bilang. Ang literal na pag-intindi sa mga bilang ay hindi katanggap-tanggap ayon sa mga iskolar ng Usul.
 2. Ang Propeta ﷺ ay unang sinabi ang mas maliit na bilang, pagkatapos sinabi ni Allah ﷻ sa kanya ang mas malaking biyaya, kaya sinabi niya iyon.
 3. Maaaring magkaka-iba ayon sa mga pangyayari sa mga taong sumasamba at sa panalangin. Kaya para sa ilan, ito ay maaaring 25 at para sa iba ito ay maaaring 27, batay sa pagkaganap ng kanilang mga panalangin – kung ito ba ay inialay sa tamang paraan, sa tamang pamimitagan at pagpapakumbaba (Khushu), ang bilang ng mga taong nagdasal, kung paano sila kahusay, kung naaangkop ba ang kapaligiran, atbp. [Al-Majmu 4/84]

Si Hafidh Ibn Hajar ay nagmungkahi ng isa pang paraan sa Fath Al-Bari [2/132]: Na ang 25 ay sumasaklaw sa dasal kung saan ito ay tahimik; at 27 kapag ang dasal ay naririnig.

[islamq&a]

Sino si Hesus?

 • Si Hesus ay hindi diyos, hindi anak ng diyos at siya ay hindi sinasamba.
 • Si Hesus ay isang tao, walang ama ngunit naging tao sa pamamagitan ng kataga ni Allah. Siya ay ipinanganak ni Birhen Maria na walang kinasangkutang lalaki. Tulad niya, si Adan ay nilikha na walang ama at ina; at si Eba ay naging babae na nilikha galing kay Adan. Kung ganoon, sila rin ba ay diyos?
 • Si Hesus ay isa sa mga propeta ni Allah. Ang mga propeta ay hindi dapat sambahin ngunit bilang Muslim ay kailangang tanggapin, paniwalaan, mahalin, igalang at sundin silang lahat ng walang pagtatangi isa man sa kanila.
 • Si (Hesus) ay nagsabi: “Katotohanan, ako ay alipin ng Allah. Ako ay pinagkalooban Niya ng Kasulatan at ginawa Niya akong isang sugo.” [Maryam 19:30]
 • Si Hesus ay hindi ipinako sa krus at hindi namatay sa krus ngunit kahawig lamang niya ang ipinako at namatay doon. Siya ay itinaas ni Allah katawan at kaluluwa sa kalangitan. Sa gayon, siya ay buhay pa hanggang ngayon.
 • Siya ay babalik sa mundong ito sa dakong malapit na ang Huling Oras upang tapusin ang kanyang misyon at mamamatay at mabubuhay muli tulad natin.
 • Si Hesus ay tatanungin ni Allah ﷻ sa Araw ng Paghuhukom kung siya ba ang nagsabi sa mga tao na siya ay sambahin at sambahin din ang kanyang ina. Ang sagot ni Hesus ay: “Wala akong sinabi sa kanila maliban kung ano ang Inyong ipinag-utos sa akin na “Sambahin si Allah, ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon.”
 • Si Hesus ay gumawa ng mga himala (pinagaling ang maysakit, bumuhay ng patay, nakakita ang bulag….) sa kapangyarihan at kapahintulutan ng Makapangyarihang Diyos. Tulad niya, ang ibang mga Propeta ay gumawa din ng mga himala. Kung ganoon, sila rin ba ay mga diyos?

Hesus: tao o diyos?

Ni: Bro. Ismael Pangilinan

Aanhin mo pa ang iyong KATALINUHAN kung sa KATOTOHANAN ikaw ay MAGBUBULAG-BULAGAN? Napakalinaw na sabi ng Bibliya na ang Diyos ay hindi TAO at si Propeta HESUS ay nagsaysay o nagsabi ng KATOTOHANAN na isa siyang TAO. Maraming talata sa QUR’AN at BIBLIYA na nagpapatunay na si HESUS ay isa lamang TAO.

Malinaw pa sa sikat ng araw na ang Diyos ay hindi TAO, iyan ang sabi sa Bibliya.

 • Lukas 2:21 – ”At nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na HESUS ang kanyang pangalan.” [Katangian ng tao ang tuliin]
 • Mateo 4:2 – “At ng siya ay nakapag-ayuno ng apatnapung araw at gabi, siya ay nagutom.” [Katangian ng tao ang mag-ayuno at magutom]
 • Mateo 1:18 – “Siya [Birheng Maria] ay nagdalang-TAO sa pamamagitan ng espiritu santo.”
 • Juan 8:40 – “Ako ay TAONG nagsaysay ng KATOTOHANAN!”

At kinumpirma ng banal na QUR’AN na si Hesus ay isang TAO lamang.

 • Mariam 19:22 – “Kaya siya [Maria] ay nagdalang-TAO sa kanya [kay Hesus] at siya ay humayong nagtungo sa isang malayong pook. [Sa pagkasalin sa wikang Pilipino]
 • Mariam 19:30 – ”Siya [ang sanggol na si Hesus] ay nagsabi: Katotohanan ako ay alipin ng Allah [Diyos] kanyang ipinagkaloob sa akin ang kasulatan [Injeel] at ginawa niya akong Propeta.” [Sa pagkasalin sa wikang Pilipino]
 • Al-Maidah 5:75 – “Sila [Hesus at Maria] ay kapwa kumakain ng pagkain.” [Sa pagkasalin sa wikang Pilipino] [Katangian ng TAO kapag kumakain]

At kung ipagpipilitan mo na ang diyos ay si HESUS, SINO ANG NAGSISINUNGALING, ANG AKLAT O ANG TAO?

Sino ang Diyos?

 • Siya ay nag-iisa, walang katulad, walang katambal.
 • Siya ay hindi ipinanganak at hindi nanganak. Siya ay walang ninuno at walang salinlahi.
 • Siya ay walang kawangis, walang ka-anyo, siya ay perpekto (ganap). Hindi Siya maihahalintulad sa anumang nilikha.
 • Siya ay walang kamatayan, nanatiling buhay, ang una at huli…
 • Siya ay may kamalayan sa lahat, hindi napapagod, hindi naaantok, hindi natutulog, hindi nagkakamali, hindi nakakalimot…
 • Siya ay hindi kumakain, hindi umiinom…
 • Siya ang Panginoon ng lahat ng nilalang.
 • Siya ang naglikha sa lahat – anghel, jinn, tao, hayop, langit, lupa, planeta, araw, init, buwan, bituin…
 • Siya ang nagmamay-ari at ang namamahala sa lahat.
 • Siya ang nakakarinig ng lahat, na hindi Niya kailangan ang tainga – mahina man o malakas na tunog, ng sabay-sabay sa lahat ng dako.
 • Siya ang Diyos, ang tanging may karapatan sa pagsamba.
 • Siya ay di-nakikita sa mundong ito.
 • Siya ang nakakakita ng lahat, na hindi Niya kailangan ang mata – ang harapan, ang likuran, ang tagiliran, ang itaas, ang ibaba ng sabay-sabay sa lahat ng dako.
 • Siya ang nakaka-alam ng lahat – ang nakaraan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, ang lihim, ang nakalantad…

At ang listahan ay patuloy…