Surah 54: Al-Qamar

سورة القمر 54 –  جزء 27

AL-QAMAR
(Ang Buwan)

Kabanata: 54 – Talata: 55
Makki Surah

Audio: Al-Qamr


Ang Surah ay nagbubukas kasama ang nakakatakot at nakakakilabot na tanda ng pagdating ng katapusan ng mundo at ang pagkahati ng buwan. Kinuha ang pamagat nito mula sa unang talata na binanggit ang “qamar,” na dito ay tumutukoy sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Pangunahing tinutukoy ng Surah ang parusang ipinataw sa mga nakaraang henerasyon ng mga di-mananampalataya. Ang mga ito ay ipinakita bilang isang babala sa mga di-mananampalataya ng Makkah, na ang paalala ay “mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makikinig sa pangaral]?” sa kabuuan ng Surah. Sa katapusan, ang pakikitungo sa mga di-mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom ay kabaligtaran sa walang hanggang kaligayahan na tatamasahin ng mga mananampalataya.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

اقتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ

PAGSASATITIK

Iq-ta-ra-ba-tis sā-ʿa-tu wan-shaq-qal qa-maru

SALINWIKA

Lumapit na ang Oras at nahati na [sa dalawa] ang buwan.


2

وَإِن يَرَوا ءايَةً يُعرِضوا وَيَقولوا سِحرٌ مُستَمِرٌّ

PAGSASATITIK

Wa-ʾiy ya-raw ʾā-ya-tay yuʿ-ri-ḍū wa-ya-qū-lū siḥ-rum mus-ta-mirrun

SALINWIKA

At kapag nakita nila ang tanda, sila ay tatalikod, at sila ay magsasabi, “Tuloy-tuloy na salamangka.”


3

وَكَذَّبوا وَاتَّبَعوا أَهواءَهُم ۚ وَكُلُّ أَمرٍ مُستَقِرٌّ

PAGSASATITIK

Wa-kadh-dha-bū wat-ta-ba-ʿū ʾah-wā-ʾa-hum wa-kul-lu ʾam-rim mus-ta-qirrun

SALINWIKA

At sila ay tumanggi, at sinunod ang kanilang mga pagnanasa. Ngunit ang bawat bagay ay may takdang panahon.


4

وَلَقَد جاءَهُم مِنَ الأَنباءِ ما فيهِ مُزدَجَرٌ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad jā-ʾa-hum mi-nal ʾam-bā-ʾi mā fī-hi muz-da-jarun

SALINWIKA

At tunay, dumating na sa kanila ang balita na may sapat na mga pangaral [pagbabawal] upang malaman nila ang tama sa mali.


5

حِكمَةٌ بٰلِغَةٌ ۖ فَما تُغنِ النُّذُرُ

PAGSASATITIK

Ḥik-ma-tum bā-li-ghahtun (H pinalitan ng T) fa-mā tugh-nin nu-dhuru

SALINWIKA

Ganap na karunungan, ngunit walang silbi [sa kanila] ang mga babala.


6

فَتَوَلَّ عَنهُم ۘ يَومَ يَدعُ الدّاعِ إِلىٰ شَيءٍ نُكُرٍ

PAGSASATITIK

Fa-ta-wal-la ʿan-hum yaw-ma yad-ʿud dā-ʿi ʾi-lā shay-ʾin nu-kurin

SALINWIKA

Kaya layuan [hayaan] mo sila, sa araw na ang tagatawag ay tatawag para sa nakakatakot na bagay.


7

خُشَّعًا أَبصٰرُهُم يَخرُجونَ مِنَ الأَجداثِ كَأَنَّهُم جَرادٌ مُنتَشِرٌ

PAGSASATITIK

Khush-sha-ʿan ʾab-ṣā-ru-hum yakh-ru-jū-na mi-nal ʾaj-dā-thi ka-ʾan-na-hum ja-rā-dum mun-ta-shirun

SALINWIKA

Mapagpakumbaba ang kanilang mga paningin, sila ay lalabas mula sa mga libingan na parang mga nagkalat na tipaklong.


8

مُهطِعينَ إِلَى الدّاعِ ۖ يَقولُ الكٰفِرونَ هٰذا يَومٌ عَسِرٌ

PAGSASATITIK

Muh-ṭi-ʿī-na ʾi-lād dāʿi ya-qū-lul kā-fi-rū-na hā-dhā yaw-mun ʿa-sirun

SALINWIKA

Nag-uunahang makarating sa tagatawag, sasabihin ng mga di-mananampalataya, “Ito ay araw ng paghihirap.”


9

 كَذَّبَت قَبلَهُم قَومُ نوحٍ فَكَذَّبوا عَبدَنا وَقالوا مَجنونٌ وَازدُجِرَ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bat qab-la-hum qaw-mu nū-ḥin fa-kadh-dha-bū ʿab-da-nā wa-qā-lū maj-nū-nuw waz-du-jira

SALINWIKA

Tumanggi ang mga nauna sa kanila na mga tao ni Noa, kaya tinanggihan nila ang Aming alipin, at sinabi nila, “Baliw!” at siya ay itinaboy.


10

فَدَعا رَبَّهُ أَنّى مَغلوبٌ فَانتَصِر

PAGSASATITIK

Fa-da-ʿā rab-ba-hū ʾan-nī magh-lū-bun fan-ta-ṣir

SALINWIKA

Kaya siya ay nagsumamo sa kanyang Panginoon, “Ako ay tinalo, kaya bigyan Mo po ako ng tagumpay [o tulong].”


11

فَفَتَحنا أَبوٰبَ السَّماءِ بِماءٍ مُنهَمِرٍ

PAGSASATITIK

Fa-fa-taḥ-nā ʾab-wā-bas sa-mā-ʾi bi-mā-ʾim mun-ha-mirin

SALINWIKA

Kaya binuksan Namin ang mga pinto ng langit, at ang tubig ay malakas na bumuhos.


12

وَفَجَّرنَا الأَرضَ عُيونًا فَالتَقَى الماءُ عَلىٰ أَمرٍ قَد قُدِرَ

PAGSASATITIK

Wa-faj-jar-nāl ʾar-ḍa ʿu-yū-nan fal-ta-qāl mā-ʾu ʿa-lā ʾam-rin qad qu-dira

SALINWIKA

At Aming pinasambulat ang mga bukal sa lupa, kaya ito ay humalo sa tubig-ulan ayon sa utos na nakatakda na.


13

وَحَمَلنٰهُ عَلىٰ ذاتِ أَلوٰحٍ وَدُسُرٍ

PAGSASATITIK

Wa-ḥa-mal-nā-hu ʿa-lā dhā-ti ʾal-wā-ḥiw wa-du-surin

SALINWIKA

At dinala Namin siya sa barkong gawa sa mga tabla ng kahoy at mga pako.


14

تَجرى بِأَعيُنِنا جَزاءً لِمَن كانَ كُفِرَ

PAGSASATITIK

Taj-rī bi-ʾaʿ-yu-ni-nā ja-zāʾ-al li-man kā-na ku-fira

SALINWIKA

Na naglalayag mismo sa Aming mga mata, isang gantimpala para sa kanya na tinanggihan.


15

وَلَقَد تَرَكنٰها ءايَةً فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ta-rak-nā-hā ʾā-ya-tan fa-hal mim mud-da-kirin

SALINWIKA

At tunay, iniwan Namin ito bilang tanda, kaya mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makikinig sa pangaral]?


16

فَكَيفَ كانَ عَذابى وَنُذُرِ

PAGSASATITIK

Fa-kay-fa kā-na ʿa-dhā-bī wa-nu-dhuri

SALINWIKA

Kaya paano [katindi] ang Aking parusa at mga babala?


17

وَلَقَد يَسَّرنَا القُرءانَ لِلذِّكرِ فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad yas-sar-nāl qur-ʾā-na lidh-dhik-ri fa-hal mim mud-da-kirin

SALINWIKA

At tunay, ginawa Naming madali ang Qur’an para sa pag-alala, kaya mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makikinig sa pangaral]?


18

كَذَّبَت عادٌ فَكَيفَ كانَ عَذابى وَنُذُرِ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bat ʿā-dun fa-kay-fa kā-na ʿa-dhā-bī wa-nu-dhuri

SALINWIKA

Tumanggi ang mga taong ‘Ad, kaya paano [katindi] ang Aking parusa at mga babala?


19

إِنّا أَرسَلنا عَلَيهِم ريحًا صَرصَرًا فى يَومِ نَحسٍ مُستَمِرٍّ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾar-sal-nā ʿa-lay-him rī-ḥan ṣar-ṣa-ran fī yaw-mi naḥ-sim mus-ta-mirrin

SALINWIKA

Tunay, Kami ay nagpadala sa kanila ng hanging pumapagaspas sa araw na tuloy-tuloy ang kasawian.


20

تَنزِعُ النّاسَ كَأَنَّهُم أَعجازُ نَخلٍ مُنقَعِرٍ

PAGSASATITIK

Tan-zi-ʿun nā-sa ka-ʾan-na-hum ʾaʿ-jā-zu nakh-lim mun-qa-ʿirin

SALINWIKA

Na bumubunot [tumatangay] sa mga tao tulad ng mga binunot na tuod ng palmang datiles.


21

فَكَيفَ كانَ عَذابى وَنُذُرِ

PAGSASATITIK

Fa-kay-fa kā-na ʿa-dhā-bī wa-nu-dhuri

SALINWIKA

Kaya paano [katindi] ang Aking parusa at mga babala?


22

وَلَقَد يَسَّرنَا القُرءانَ لِلذِّكرِ فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad yas-sar-nāl qur-ʾā-na lidh-dhik-ri fa-hal mim mud-da-kirin

SALINWIKA

At tunay, ginawa Naming madali ang Qur’an para sa pag-alala, kaya mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makinig sa pangaral]?


23

كَذَّبَت ثَمودُ بِالنُّذُرِ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bath tha-mū-du bin-nu-dhuri

SALINWIKA

Tumanggi [rin] ang mga taong Thamud sa mga babala.


24

فَقالوا أَبَشَرًا مِنّا وٰحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنّا إِذًا لَفى ضَلٰلٍ وَسُعُرٍ

PAGSASATITIK

Fa-qā-lū ʾa-ba-sha-ram min-nā wā-ḥi-dan nat-ta-bi-ʿu-hū ʾin-nā ʾi-dhal la-fī ḍa-lā-liw wa-su-ʿurin

SALINWIKA

Kaya sinabi nila, “Tao lamang ba mula sa amin na iisa [sa kabila ng dami namin] ang aming susundin? Tunay, sa ganoon kami ay nasa kamalian at kabaliwan.”


25

أَءُلقِىَ الذِّكرُ عَلَيهِ مِن بَينِنا بَل هُوَ كَذّابٌ أَشِرٌ

PAGSASATITIK

ʾA-ʾul-qi-yadh dhik-ru ʿa-lay-hi mim bay-ni-nā bal hu-wa kadh-dhā-bun ʾa-shirun

SALINWIKA

Ang paalala ba ay ipinadala lamang sa kanya mula sa amin [sa kabila ng dami namin]? Ngunit siya ay sinungaling at walang galang.


26

سَيَعلَمونَ غَدًا مَنِ الكَذّابُ الأَشِرُ

PAGSASATITIK

Sa-yaʿ-la-mū-na gha-dam ma-nil kadh-dhā-bul ʾa-shiru

SALINWIKA

Malalaman nila bukas kung sino ang sinungaling at walang galang.


27

إِنّا مُرسِلُوا النّاقَةِ فِتنَةً لَهُم فَارتَقِبهُم وَاصطَبِر

PAGSASATITIK

ʾIn-nā mur-si-lūn nā-qa-ti fit-na-tal la-hum far-ta-qib-hum waṣ-ṭa-bir

SALINWIKA

Tunay, Aming ipapadala ang babaeng kamelyo bilang pagsubok sa kanila, kaya subaybayan sila, at magtiis.


28

وَنَبِّئهُم أَنَّ الماءَ قِسمَةٌ بَينَهُم ۖ كُلُّ شِربٍ مُحتَضَرٌ

PAGSASATITIK

Wa-nab-biʾ-hum ʾan-nal mā-ʾa qis-ma-tum bay-na-hum kul-lu shir-bim muḥ-ta-ḍarun

SALINWIKA

At ipaalam sa kanila na ang tubig ay nabahagi sa pagitan nila, bawat karapatan ng isa na uminom ay naitakda na [hali-halili].


29

فَنادَوا صاحِبَهُم فَتَعاطىٰ فَعَقَرَ

PAGSASATITIK

Fa-nā-daw ṣā-ḥi-ba-hum fa-ta-ʿā-ṭā fa-ʿa-qara

SALINWIKA

Ngunit tinawag nila ang kanilang kasama, kaya kumuha siya [ng espada] at pinatay ito.


30

فَكَيفَ كانَ عَذابى وَنُذُرِ

PAGSASATITIK

Fa-kay-fa kā-na ʿa-dhā-bī wa-nu-dhuri

SALINWIKA

Kaya paano [katindi] ang Aking parusa at mga babala?


31

إِنّا أَرسَلنا عَلَيهِم صَيحَةً وٰحِدَةً فَكانوا كَهَشيمِ المُحتَظِرِ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾar-sal-nā ʿa-lay-him ṣay-ḥa-taw wā-ḥi-da-tan fa-kā-nū ka-has-hī-mil muḥ-ta-ẓiri

SALINWIKA

Tunay, Kami ay nagpadala laban sa kanila ng isang malakas na sigaw, kaya sila ay tulad ng mga tuyong piraso ng halaman [para sa paggawa ng kulungan ng hayop].


32

وَلَقَد يَسَّرنَا القُرءانَ لِلذِّكرِ فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad yas-sar-nāl qur-ʾā-na lidh-dhik-ri fa-hal mim mud-da-kirin

SALINWIKA

At tunay, ginawa Naming madali ang Qur’an para sa pag-alala, kaya mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makinig sa pangaral]?


33

كَذَّبَت قَومُ لوطٍ بِالنُّذُرِ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bat qaw-mu lū-ṭim bin-nu-dhuri

SALINWIKA

Tumanggi [rin] ang pamayanan ni Lut sa mga babala.


34

إِنّا أَرسَلنا عَلَيهِم حاصِبًا إِلّا ءالَ لوطٍ ۖ نَجَّينٰهُم بِسَحَرٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾar-sal-nā ʿa-lay-him ḥā-ṣi-ban ʾil-lā ʾā-la lū-ṭin naj-jay-nā-hum bi-sa-ḥarin

SALINWIKA

Tunay, Kami ay nagpadala sa kanila [bilang parusa] ng bagyo [ng mga bato], maliban sa pamilya ni Lut, Amin silang iniligtas sa bukang liwayway.


35

نِعمَةً مِن عِندِنا ۚ كَذٰلِكَ نَجزى مَن شَكَرَ

PAGSASATITIK

Niʿ-ma-tam min ʿin-di-nā ka-dhā-li-ka naj-zī man sha-kara

SALINWIKA

Isang biyaya mula sa Amin, ganito Namin ginagantimpalaan ang sinumang mapagpasalamat.


36

وَلَقَد أَنذَرَهُم بَطشَتَنا فَتَمارَوا بِالنُّذُرِ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ʾan-dha-ra-hum baṭ-sha-ta-nā fa-ta-mā-raw bin-nu-dhuri

SALINWIKA

At tunay, binalaan Namin sila tungkol sa Aming pagsalakay, ngunit sila ay nagtalunan [nag-alinlangan] tungkol sa mga babala.


37

وَلَقَد رٰوَدوهُ عَن ضَيفِهِ فَطَمَسنا أَعيُنَهُم فَذوقوا عَذابى وَنُذُرِ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad rā-wa-dū-hu ʿan ḍay-fi-hī fa-ṭa-mas-nā ʾaʿ-yu-na-hum fa-dhū-qū ʿa-dhā-bī wa-nu-dhuri

SALINWIKA

At tunay, hiningi nila sa kanya [na gawin ang kahalayan] sa kanyang mga panauhin, kaya binulag Namin ang kanilang mga mata, sa gayon ay natikman nila ang Aking parusa at mga babala.


38

وَلَقَد صَبَّحَهُم بُكرَةً عَذابٌ مُستَقِرٌّ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ṣab-ba-ḥa-hum buk-ra-tan ʿa-dhā-bum mus-ta-qirrun

SALINWIKA

At tunay, ang takdang parusa ay maagang sumalakay sa kanila sa umaga.


39

فَذوقوا عَذابى وَنُذُرِ

PAGSASATITIK

Fa-dhū-qū ʿa-dhā-bī wa-nu-dhuri

SALINWIKA

Kaya tikman ninyo ang Aking parusa at mga babala.


40

وَلَقَد يَسَّرنَا القُرءانَ لِلذِّكرِ فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad yas-sar-nāl qur-ʾā-na lidh-dhik-ri fa-hal mim mud-da-kirin

SALINWIKA

At tunay, ginawa Naming madali ang Qur’an para sa pag-alala, kaya mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makikinig sa pangaral]?


41

وَلَقَد جاءَ ءالَ فِرعَونَ النُّذُرُ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad jā-ʾa ʾā-la fir-ʿaw-nan nu-dhuru

SALINWIKA

At tunay, dumating sa mga tao ni Paraon ang mga babala.


42

كَذَّبوا بِـٔايٰتِنا كُلِّها فَأَخَذنٰهُم أَخذَ عَزيزٍ مُقتَدِرٍ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bū bi-ʾā-yā-ti-nā kul-li-hā fa-ʾa-khadh-nā-hum ʾakh-dha ʿa-zī-zim muq-ta-dirin

SALINWIKA

Tinanggihan nila ang Aming mga tanda, lahat ito, kaya sinalakay Namin sila ng salakay ng Pinakamapangyarihan, na Ganap sa Kakayahan.


43

أَكُفّارُكُم خَيرٌ مِن أُولٰئِكُم أَم لَكُم بَراءَةٌ فِى الزُّبُرِ

PAGSASATITIK

ʾA-kuf-fā-ru-kum khay-rum min ʾu-lā-ʾi-kum ʾam la-kum ba-rā-ʾa-tun fīz-zu-buri

SALINWIKA

[O kayong mga Quraysh], ang inyo bang mga di-mananampalataya ay mas mahusay kaysa sa kanila [mga naunang pamayanan] o may katibayan ba na kayo ay hindi kabilang [sa parusa ni Allah na naitala] sa mga Kasulatan?


44

أَم يَقولونَ نَحنُ جَميعٌ مُنتَصِرٌ

PAGSASATITIK

ʾAm ya-qū-lū-na naḥ-nu ja-mī-ʿum mun-ta-ṣirun

SALINWIKA

O sila ay magsasabi, “Kami ay malaking pangkat na may pagkakaisa, at kami ay magtatagumpay [o magtutulungan sa isa’t isa].”


45

سَيُهزَمُ الجَمعُ وَيُوَلّونَ الدُّبُرَ

PAGSASATITIK

Sa-yuh-za-mul jam-ʿu wa-yu-wal-lū-nad du-bura

SALINWIKA

Sa lalong madaling panahon, ang malaking pangkat ay matatalo at ipapakita nila ang kanilang mga likod.


46

بَلِ السّاعَةُ مَوعِدُهُم وَالسّاعَةُ أَدهىٰ وَأَمَرُّ

PAGSASATITIK

Ba-lis sā-ʿa-tu maw-ʿi-du-hum was-sā-ʿa-tu ʾad-hā wa-ʾa-marru

SALINWIKA

Ngunit ang Oras ay ang kanilang nakatakdang panahon, at ang Oras ay mas matindi at mas mapait [matatag].


47

إِنَّ المُجرِمينَ فى ضَلٰلٍ وَسُعُرٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal muj-ri-mī-na fī ḍa-lā-liw wa-su-ʿurin

SALINWIKA

Tunay, ang mga kriminal ay nasa kamalian at kabaliwan.


48

يَومَ يُسحَبونَ فِى النّارِ عَلىٰ وُجوهِهِم ذوقوا مَسَّ سَقَرَ

PAGSASATITIK

Yaw-ma yus-ḥa-bū-na fīn-nā-ri ʿa-lā wu-jū-hi-him dhū-qū mas-sa sa-qara

SALINWIKA

Sa araw na sila ay kakaladkarin sa Apoy sa pamamagitan ng kanilang mga mukha, [at sasabihin sa kanila], “Tikman ninyo ang hipo ng Impiyerno!”


49

إِنّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقنٰهُ بِقَدَرٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā kul-la shay-ʾin kha-laq-nā-hu bi-qa-darin

SALINWIKA

Tunay, lahat ng mga bagay ay Aming nilikha na may sukat [o tadhana].


50

وَما أَمرُنا إِلّا وٰحِدَةٌ كَلَمحٍ بِالبَصَرِ

PAGSASATITIK

Wa-mā ʾam-ru-nā ʾil-lā wā-ḥi-da-tun ka-lam-ḥim bil-ba-ṣari

SALINWIKA

At ang Aming utos ay isa lamang, tulad ng isang pagkurap ng mata.


51

وَلَقَد أَهلَكنا أَشياعَكُم فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ʾah-lak-nā ʾash-yā-ʿa-kum fa-hal mim mud-da-kirin

SALINWIKA

At tunay, Aming linipol ang mga katulad ninyo, kaya mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makikinig sa pangaral]?


52

وَكُلُّ شَيءٍ فَعَلوهُ فِى الزُّبُرِ

PAGSASATITIK

Wa-kul-lu shay-ʾin fa-ʿa-lū-hu fīz-zu-buri

SALINWIKA

At bawat bagay na kanilang ginawa ay nasa [kanilang] mga Talaan [ng mga gawa].


53

وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ

PAGSASATITIK

Wa-kul-lu ṣa-ghī-riw wa-ka-bī-rim mus-ta-ṭarun

SALINWIKA

At bawat [bagay na] maliit at malaki ay nakatala.


54

إِنَّ المُتَّقينَ فى جَنّٰتٍ وَنَهَرٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal mut-ta-qī-na fī jan-nā-tiw wa-na-harin

SALINWIKA

Tunay, ang mga may takot [kay Allah] ay nasa mga hardin at [mga] ilog.


55

فى مَقعَدِ صِدقٍ عِندَ مَليكٍ مُقتَدِرٍ

PAGSASATITIK

Fī maq-ʿa-di ṣid-qin ʿin-da ma-lī-kim muq-ta-dirin

SALINWIKA

Sa makatotohanang upuan [i.e. lugar ng karangalan], malapit sa Hari, na Ganap sa Kakayahan.

 

Advertisements

Surah 57: Al-Hadid

سورة الحديد  57– جزء 27

AL-ḤADĪD
(Ang Bakal)

Kabanata: 57 – Talata: 29
Madani Surah

Audio: Al-Hadid


Binabanggit ng Surah ang mabigat na elementong sangkap na bakal na ipinadala ng Diyos mula sa mga langit upang pagkalooban ang lupa mismo ng makapangyarihang lakas; at ang sangkatauhan ng napakaraming mga pakinabang ng malambot at estruktural na tibay nito; at lahat ng mga malalaking pagsubok ng pananampalataya na magmumula dito. Kinuha ang pangalan nito mula sa taludtod 25, na binanggit ang “ḥadīd.” Hinihikayat ng Surah ang mga mananampalataya na gumugol alang-alang sa Diyos at itaguyod ang katarungan. Ang malawak na kapangyarihan, kaalaman, kontrol, at kaluwalhatian ng Diyos ay pinatutunayan upang hikayatin ang mga mananampalataya sa tamang gawa, at ang kapalaran ng mga mapagkunwari ay inilarawan. Ang mga naunang Propeta ay nabanggit (talata 26 pasunod), lalung-lalo na sina Noa, Abraham at Hesus, na nagpapakita ng tugon na kanilang natanggap. Ang Surah ay nagtatapos patukoy sa mga Tao ng Aklat.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ ۖ وَهُوَ العَزيزُ الحَكيمُ

PAGSASATITIK

Sab-ba-ḥa lil-lā-hi mā fīs  sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi wa-hu-wal ʿa-zī-zul ḥa-kīmu

SALINWIKA

Anumang nasa mga langit at lupa ay lumuluwalhati kay Allah. At Siya, ang Makapangyarihan, ang Pinakamarunong.


2

لَهُ مُلكُ السَّماواتِ وَالأَرضِ ۖ يُحيي وَيُميتُ ۖ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

PAGSASATITIK

La-hū mul-kus sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi yuḥ-yī wa-yu-mī-tu wa-hu-wa ʿa-lā kul-li shay-ʾin qa-dīrun

SALINWIKA

Sa Kanya ang kaharian ng mga langit at ang lupa. Siya ang nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng kamatayan. At Siya , sa lahat ng bagay, ang Maykakayahan.


3

هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظّاهِرُ وَالباطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ

PAGSASATITIK

Hu-wal ʾaw-wa-lu wal-ʾā-khi-ru waẓ-ẓā-hi-ru wal-bā-ṭi-nu wa-hu-wa bi-kul-li shay-ʾin ʿa-līmun

SALINWIKA

Siya ang Una at ang Huli, ang Pinakamataas [o Maliwanag] at ang Pinakamalapit [o Nakatago], at Siya, sa lahat ng bagay, ang Pinakamaalam.


4

هُوَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ في سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ استَوىٰ عَلَى العَرشِ ۚ يَعلَمُ ما يَلِجُ فِي الأَرضِ وَما يَخرُجُ مِنها وَما يَنزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعرُجُ فيها ۖ وَهُوَ مَعَكُم أَينَ ما كُنتُم ۚ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ

PAGSASATITIK

Hu-wal la-dhī kha-la-qas sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍa fī sit-ta-ti ʾay-yā-min thum-mas ta-wā ʿa-lāl ʿarshi ya-ʿla-mu mā ya-li-ju fīl-ʾar-ḍi wa-mā yakh-ru-ju min-hā wa-mā yan-zi-lu mi-nas sa-mā-ʾi wa-mā yaʿ-ru-ju fī-hā wa-hu-wa ma-ʿa-kum ʾay-na mā kun-tum wal-lā-hu bi-mā taʿ-ma-lū-na ba-ṣīrun

SALINWIKA

Siya ang Isa na lumikha ng mga langit at lupa sa anim na araw at pagkatapos ay itinatag Niya ang Kanyang Sarili sa ibabaw ng Trono. Alam niya kung ano ang pumapasok sa lupa at kung ano ang lumilitaw mula dito at kung ano ang bumababa mula sa langit at kung ano ang umaakyat dito. At Siya ay kasama ninyo saan man kayo naroroon.  At si Allah, sa inyong ginagawa, ang Ganap na Nakakakita.


5

لَهُ مُلكُ السَّماواتِ وَالأَرضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرجَعُ الأُمورُ

PAGSASATITIK

La-hū mul-kus sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi wa-ʾi-lāl lā-hi tur-ja-ʿul ʾu-mūru

SALINWIKA

Sa Kanya ang kaharian ng mga langit at ang lupa. At kay Allah ay maibabalik ang [lahat ng] mga bagay.


6

يولِجُ اللَّيلَ فِي النَّهارِ وَيولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيلِ ۚ وَهُوَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ

PAGSASATITIK

Yū-li-jul lay-la fīn-na-hā-ri wa-yū-li-jun na-hā-ra fīl lay-li wa-hu-wa ʿa-lī-mum bi-dhā-tiṣ ṣu-dūri

SALINWIKA

Pinagsasama niya ang gabi sa araw at pinagsasama ang araw sa gabi. At Siya ang Pinakamaalam sa mga nilalaman ng mga dibdib.


7

آمِنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ وَأَنفِقوا مِمّا جَعَلَكُم مُستَخلَفينَ فيهِ ۖ فَالَّذينَ آمَنوا مِنكُم وَأَنفَقوا لَهُم أَجرٌ كَبيرٌ

PAGSASATITIK

ʾĀ-mi-nū bil-lāhi wa-ra-sū-li-hī wa-ʾan-fi-qū mim-mā ja-ʿa-la-kum mus-takh-la-fī-na fīhi fal-la-dhī-na ʾā-ma-nū min-kum wa-ʾan-fa-qū la-hum ʾaj-run ka-bīrun

SALINWIKA

Maniwala kay Allah at sa Kanyang Sugo at gumugol [alang-alang kay Allah] mula sa [mga bagay na] Kanyang ipinagkatiwala sa inyo. At sa mga naniwala mula sa inyo at gumugol, para sa kanila ay malaking gantimpala.


8

وَما لَكُم لا تُؤمِنونَ بِاللَّهِ ۙ وَالرَّسولُ يَدعوكُم لِتُؤمِنوا بِرَبِّكُم وَقَد أَخَذَ ميثاقَكُم إِن كُنتُم مُؤمِنينَ

PAGSASATITIK

Wa-mā la-kum lā tuʾ-mi-nū-na bil-lāhi war-ra-sū-lu yad-ʿū-kum li-tuʾ-mi-nū bi-rab-bi-kum wa-qad ʾa-kha-dha mī-thā-qa-kum ʾin kun-tum muʾ-mi-nīna

SALINWIKA

At ano [ang dahilan] sa inyo na hindi kayo maniwala kay Allah habang ang Mensahero ay nag-aanyaya sa inyo na maniwala sa inyong Panginoon. At tunay, kinuha [tinanggap] Niya ang inyong kasunduan, kung kayo ay [talagang] mananampalataya?


9

هُوَ الَّذي يُنَزِّلُ عَلىٰ عَبدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخرِجَكُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَءوفٌ رَحيمٌ

PAGSASATITIK

Hu-wal la-dhī yu-naz-zi-lu ʿa-lā ʿab-di-hī ʾā-yā-tim bay-yi-nā-til li-yukh-ri-ja-kum mi-naẓ ẓu-lu-mā-ti ʾi-lān nūri wa-ʾin-nal lā-ha bi-kum la-ra-ʾū-fur ra-ḥīmun

SALINWIKA

Siya ang Isa na nagpapadala sa Kanyang Alipin [Muhammad] ng mga malilinaw na tanda upang mailabas kayo mula sa mga kadiliman tungo sa liwanag. At tunay, si Allah, sa inyo ay tiyak na Pinakamabait, Pinakamaawain.


10

وَما لَكُم أَلّا تُنفِقوا في سَبيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ ميراثُ السَّماواتِ وَالأَرضِ ۚ لا يَستَوي مِنكُم مَن أَنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ وَقاتَلَ ۚ أُولٰئِكَ أَعظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذينَ أَنفَقوا مِن بَعدُ وَقاتَلوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحُسنىٰ ۚ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ خَبيرٌ

PAGSASATITIK

Wa-mā la-kum ʾal-lā tun-fi-qū fī sa-bī-lil lā-hi wa-lil-lā-hi mī-rā-thus sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi lā yas-ta-wī min-kum man ʾan-fa-qa min qab-lil fat-ḥi wa-qā-ta-la ʾu-lā-ʾi-ka ʾaʿ-ẓa-mu da-ra-ja-tam mi-nal la-dhī-na ʾan-fa-qū mim baʿ-du wa-qā-ta-lū wa-kul-law wa-ʿa-dal lā-hul ḥus-nā wal-lā-hu bi-mā taʿ-ma-lū-na kha-bīrun

SALINWIKA

At ano [ang dahilan] sa inyo na hindi kayo gumugol alang-alang kay Allah habang pag-aari ng Allah ang pamana ng mga langit at ng lupa ? Hindi magkapareho sa inyo ang mga gumugol bago ang pananakop [ng Makkah] at nakipaglaban. Sila ay mas mataas sa antas kaysa sa mga gumugol pagkatapos at nakipaglaban. Ngunit sa lahat, si Allah ay nangako ng pinakamahusay na [gantimpala]. At si Allah, sa inyong ginagawa, ang  Ganap na Maykamalayan.


11

مَن ذَا الَّذي يُقرِضُ اللَّهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجرٌ كَريمٌ

PAGSASATITIK

Man dhal la-dhī yuq-ri-ḍul lā-ha qar-ḍan ḥa-sa-nan fa-yu-ḍā-ʿi-fa-hū la-hū wa-la-hū ʾaj-run ka-rīmun

SALINWIKA

Sino ang magpapautang kay Allah ng magadang pautang, upang paramihin Niya ito para sa kanya at para sa kanya ay marangal na gantimpala?


12

يَومَ تَرَى المُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ يَسعىٰ نورُهُم بَينَ أَيديهِم وَبِأَيمانِهِم بُشراكُمُ اليَومَ جَنّاتٌ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها ۚ ذٰلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ

PAGSASATITIK

Yaw-ma ta-rāl muʾ-mi-nī-na wal-muʾ-mi-nā-ti yas-ʿā nū-ru-hum bay-na ʾay-dī-him wa-bi-ʾay-mā-ni-him bush-rā-ku-mul yaw-ma jan-nā-tun taj-rī min taḥ-ti-hāl ʾan-hā-ru khā-li-dī-na fī-hā dhā-li-ka hu-wal faw-zul ʿa-ẓīmu

SALINWIKA

Sa araw na makikita mo ang mga mananampalatayang kalalakihan at mga mananampalatayang kababaihan, ang kanilang liwanag ay nagniningning [mabilis sa nagpapatuloy] sa kanilang harapan at sa kanilang mga kanan [ay sasabihn sa kanila], “Masayang balita sa inyo sa araw na ito! Mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog, kung saan kayo ay mananatili magpakailanman.” Iyan ang dakilang tagumpay!


13

يَومَ يَقولُ المُنافِقونَ وَالمُنافِقاتُ لِلَّذينَ آمَنُوا انظُرونا نَقتَبِس مِن نورِكُم قيلَ ارجِعوا وَراءَكُم فَالتَمِسوا نورًا فَضُرِبَ بَينَهُم بِسورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فيهِ الرَّحمَةُ وَظاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العَذابُ

PAGSASATITIK

Yaw-ma ya-qū-lul mu-nā-fi-qū-na wal-mu-nā-fi-qā-tu lil-la-dhī-na ʾā-ma-nūn ẓu-rū-nā naq-ta-bis min nū-ri-kum qī-lar ji-ʿū wa-rā-ʾa-kum fal-ta-mi-sū nū-ran fa-ḍu-ri-ba bay-na-hum bi-sū-ril la-hū bā-bum bā-ṭi-nu-hū fī-hir raḥ-ma-tu wa-ẓā-hi-ru-hū min qi-ba-li-hil ʿa-dhābu

SALINWIKA

Sa [parehong] araw na sasabihin ng mga mapagkunwaring kalalakihan at mga mapagkunwaring kababaihan sa mga mananampalataya, “Hintayin ninyo kami upang makakuha kami [ng liwanag] mula sa inyong liwanag.” Sasabihin sa kanila, “Bumalik kayo sa inyong likuran at hanapin ninyo ang liwanag.” At ilalagay sa pagitan nila ang isang pader na may pintuan, sa loob nito ay naglalaman ng awa, ngunit sa labas nito ay parusa.


14

يُنادونَهُم أَلَم نَكُن مَعَكُم ۖ قالوا بَلىٰ وَلٰكِنَّكُم فَتَنتُم أَنفُسَكُم وَتَرَبَّصتُم وَارتَبتُم وَغَرَّتكُمُ الأَمانِيُّ حَتّىٰ جاءَ أَمرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الغَرورُ

PAGSASATITIK

Yu-nā-dū-na-hum ʾa-lam na-kum ma-ʿa-kum qā-lū ba-lā wa-lā-kin-na-kum fa-tan-tum ʾan-fu-sa-kum wa-ta-rab-baṣ-tum war-tab-tum wa-ghar-rat-ku-mul-ʾa-mā-niy-yu ḥat-tā jā-ʾa ʾam-rul lā-hi wa-ghar-ra-kum bil-lā-hil gha-rūru

SALINWIKA

Sila [mga mapagkunwari] ay tatawagin sila [mga mananampalataya], “Hindi ba noon ay kasama ninyo kami?” Sasabihin nila, “Oo, ngunit itinapon ninyo ang inyong mga sarili sa tukso at naghintay [sa aming pagkawasak] at nag-alinlangan [sa pananampalataya], at ang mga [huwad na] pagnanasa ay nalinlang kayo hanggang dumating ang takda [na kamatayan] ni Allah. At ang manlilinlang [i.e. Satanas] ay nilinlang kayo tungkol kay Allah.


15

فَاليَومَ لا يُؤخَذُ مِنكُم فِديَةٌ وَلا مِنَ الَّذينَ كَفَروا ۚ مَأواكُمُ النّارُ ۖ هِيَ مَولاكُم ۖ وَبِئسَ المَصيرُ

PAGSASATITIK

Fal-yaw-ma lā yuʾ-kha-dhu min-kum fid-ya-tuw wa-lā mi-nal la-dhī-na ka-fa-rū maʾ-wā-ku-mun nāru hi-ya maw-lā-kum wa-biʾ-sal ma-ṣīru

SALINWIKA

Kaya sa araw na ito walang tatanggapin na pantubos mula sa inyo ni mula sa mga di-mananampalataya. Ang inyong kanlungan ay ang Apoy. Ito ang karapat-dapat na lugar para sa inyo, at napakasamang hantungan.


16

أَلَم يَأنِ لِلَّذينَ آمَنوا أَن تَخشَعَ قُلوبُهُم لِذِكرِ اللَّهِ وَما نَزَلَ مِنَ الحَقِّ وَلا يَكونوا كَالَّذينَ أوتُوا الكِتابَ مِن قَبلُ فَطالَ عَلَيهِمُ الأَمَدُ فَقَسَت قُلوبُهُم ۖ وَكَثيرٌ مِنهُم فاسِقونَ

PAGSASATITIK

ʾA-lam yaʾ-ni lil-la-dhī-na ʾā-ma-nū ʾan takh-sha-ʿa qu-lū-bu-hum li-dhik-ril lā-hi wa-mā na-za-la mi-nal ḥaq-qi wa-lā ya-kū-nū kal-la-dhī-na ʾū-tūl ki-tā-ba min qab-lu fa-ṭā-la ʿa-lay-hi-mul ʾa-ma-du fa-qa-sat qu-lū-bu-hum wa-ka-thī-rum min-hum fā-si-qūna

SALINWIKA

Hindi ba napapanahon na para sa mga mananampalataya  na ang kanilang mga puso ay magpakumbaba sa paggunita kay Allah at sa katotohanan na ibinaba sa kanila? At upang hindi  sila matulad sa mga naunang nabigyan ng Kasulatan, at lumipas ang mahabang panahon sa kanila, kaya ang kanilang mga puso ay tumigas. At marami mula sa kanila ang masuwayin.


17

اعلَموا أَنَّ اللَّهَ يُحيِي الأَرضَ بَعدَ مَوتِها ۚ قَد بَيَّنّا لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَعقِلونَ

PAGSASATITIK

Iʿ-la-mū ʾan-nal lā-ha yuḥ-yil ʾar-ḍa baʿ-da maw-ti-hā qad bay-yan-nā la-ku-mul ʾā-yā-ti la-ʿal-la-kum taʿ-qi-lūna

SALINWIKA

Dapat ninyong malaman na si Allah ay nagbibigay buhay sa lupa pagkatapos ng kamatayan nito. Tunay, Aming nilinaw sa inyo ang mga tanda upang sa gayon kayo ay makaunawa.


18

إِنَّ المُصَّدِّقينَ وَالمُصَّدِّقاتِ وَأَقرَضُوا اللَّهَ قَرضًا حَسَنًا يُضاعَفُ لَهُم وَلَهُم أَجرٌ كَريمٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal muṣ-ṣad-di-qī-na wal-muṣ-ṣad-di-qā-ti wa-ʾaq-ra-ḍūl lā-ha qar-ḍan ḥa-sa-nay yu-ḍā-ʿa-fu la-hum wa-la-hum ʾaj-run ka-rīmun

SALINWIKA

Tunay, ang mga mapagkawanggawang kalalakihan at mga mapagkawanggawang kababaihan, at sila na nagpa-utang kay Allah ng magandang pautang, pararamihin Niya para sa kanila. At para sa kanila ay marangal na gantimpala.


19

وَالَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ الصِّدّيقونَ ۖ وَالشُّهَداءُ عِندَ رَبِّهِم لَهُم أَجرُهُم وَنورُهُم ۖ وَالَّذينَ كَفَروا وَكَذَّبوا بِآياتِنا أُولٰئِكَ أَصحابُ الجَحيمِ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na ʾā-ma-nū bil-lā-hi wa-ru-su-li-hī ʾu-lā-ʾi-ka hu-muṣ ṣid-dī-qūna wash-shu-ha-dā-ʾu ʿin-da rab-bi-him la-hum ʾaj-ru-hum wa-nū-ru-hum wal-la-dhī-na ka-fa-rū wa-kadh-dha-bū bi-ʾā-yā-ti-nā ʾu-lā-ʾi-ka ʾaṣ-ḥā-bul ja-ḥīmi

SALINWIKA

At sila na mga naniwala kay Allah at sa Kanyang mga Mensahero, sila ang mga makatotohanan at mga saksi [o martir]  kasama ang kanilang Panginoon. Para sa kanila ang kanilang gantimpala at ang kanilang liwanag. Ngunit silang mga hindi naniwala at tinanggihan ang Aming mga tanda, sila ang mga kasama ng Impiyerno.


20

اعلَموا أَنَّمَا الحَياةُ الدُّنيا لَعِبٌ وَلَهوٌ وَزينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَينَكُم وَتَكاثُرٌ فِي الأَموالِ وَالأَولادِ ۖ كَمَثَلِ غَيثٍ أَعجَبَ الكُفّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَراهُ مُصفَرًّا ثُمَّ يَكونُ حُطامًا ۖ وَفِي الآخِرَةِ عَذابٌ شَديدٌ وَمَغفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضوانٌ ۚ وَمَا الحَياةُ الدُّنيا إِلّا مَتاعُ الغُرورِ

PAGSASATITIK

Iʿ-la-mū ʾan-na-māl ḥa-yā-tud dun-yā la-ʿi-buw wa-lah-wuw wa-zī-na-tuw wa-ta-fā-khu-rum bay-na-kum wa-ta-kā-thu-run fīl ʾam-wā-li wal-ʾaw-lā-di ka-ma-tha-li ghay-thin ʾaʿ-ja-bal kuf-fā-ra na-bā-tu-hū thum-ma ya-hī-ju fa-ta-rā-hu muṣ-far-ran thum-ma ya-kū-nu ḥu-ṭā-maw wa-fīl ʾā-khi-ra-ti ʿa-dhā-bun sha-dī-duw wa-magh-fi-ra-tum mi-nal lāhi wa-riḍwānuw wa-māl ḥa-yā-tud dun-yā ʾil-lā ma-tā-ʿul ghu-rūri

SALINWIKA

Dapat ninyong malaman na ang buhay sa mundong ito ay laro lamang at libangan at palamuti at pagyayabang sa isa’t isa at paligsahan sa pagpaparami ng yaman at mga anak, tulad ng ulan na nagpapasibol sa mga halaman nito na ikinakatuwa ng mga magsasaka. Pagkatapos ito ay malalantay at makikita mo itong dilaw; pagkatapos ito ay matutuyo [at magiging dayami]. At sa Kabilang Buhay ay may matinding parusa at may kapatawaran mula kay Allah at [Kanyang] kaluguran. At ano ang makamundong buhay maliban sa kasiyahang mapaglinlang.


21

سابِقوا إِلىٰ مَغفِرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرضُها كَعَرضِ السَّماءِ وَالأَرضِ أُعِدَّت لِلَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذٰلِكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الفَضلِ العَظيمِ

PAGSASATITIK

Sā-bi-qū ʾi-lā magh-fi-ra-tim mir rab-bi-kum wa-jan-na-tin ʿar-ḍu-hā ka-ʿar-ḍis sa-mā-ʾi wal-ʾar-ḍi ʾuʿ-id-dat lil-la-dhī-na ʾā-ma-nū bil-lā-hi wa-ru-su-lihī dhā-li-ka faḍ-lul lā-hi yuʾ-tī-hi may ya-shāʾu wal-lā-hu dhūl faḍ-lil ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

Mag-unahan kayo na makamit ang kapatawaran mula sa inyong Panginoon at ang Paraiso na ang lapad ay kasinglapad ng langit at lupa, na inihanda para sa mga naniwala kay Allah at sa Kanyang mga Mensahero. Iyan ang biyaya ng Allah na ibinibigay Niya sa sinumang nais Niya, at si Allah ang May-ari ng Dakilang Biyaya.


22

ما أَصابَ مِن مُصيبَةٍ فِي الأَرضِ وَلا في أَنفُسِكُم إِلّا في كِتابٍ مِن قَبلِ أَن نَبرَأَها ۚ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ

PAGSASATITIK

Mā ʾa-ṣā-ba mim mu-ṣī-ba-tin fīl ʾar-ḍi wa-lā fī ʾan-fu-si-kum ʾil-lā fī ki-tā-bim min qab-li ʾan nab-ra-ʾa-hā ʾin-na dhā-li-ka ʿa-lāl lā-hi ya-sīrun

SALINWIKA

Walang kasamaang mangyayari sa lupa o sa inyong mga sarili maliban na ito ay nasa Aklat bago Namin ito pairalin. Tunay,  iyan, kay Allah, ay napakadali.


23

لِكَيلا تَأسَوا عَلىٰ ما فاتَكُم وَلا تَفرَحوا بِما آتاكُم ۗ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُختالٍ فَخورٍ

PAGSASATITIK

Li-kay-lā taʾ-saw ʿa-lā mā fā-ta-kum wa-lā taf-ra-ḥū bi-mā ʾā-tā-kum wal-lā-hu lā yu-ḥib-bu kul-la mukh-tā-lin fa-khūrin-i

SALINWIKA

Upang hindi kayo malungkot sa anumang namintisan [nawala] ninyo at hindi kayo masyadong magsaya [sa pagmamalaki] sa anumang ibinigay [Niya] sa inyo. At si Allah ay ayaw sa bawat mapagmalaking hambog.


24

الَّذينَ يَبخَلونَ وَيَأمُرونَ النّاسَ بِالبُخلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الغَنِيُّ الحَميدُ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī-na yab-kha-lū-na wa-yaʾ-mu-rū-nan  nā-sa bil-bukhli wa-may ya-ta-wal-la fa-ʾin-nal lā-ha hu-wal gha-niy-yul ḥa-mīdu

SALINWIKA

Sila ang mga nagmamaramot at nag-uutos sa mga tao ng karamutan. At sinumang tumalikod, sa gayon, tunay, si Allah ang Pinakamayaman, ang Kapuri-puri.


25

لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ ۖ وَأَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَيبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌ

PAGSASATITIK

La-qad ʾar-sal-nā ru-su-la-nā bil-bay-yi-nā-ti wa-ʾan-zal-nā ma-ʿa-hu-mul ki-tā-ba wal-mī-zā-na li-ya-qū-man nā-su bil-qisṭi wa-ʾan-zal-nāl ḥa-dī-da fī-hi baʾ-sun sha-dī-duw wa-ma-nā-fiʿu lin-nā-si wa-li-yaʿ-la-mal lā-hu may yan-ṣu-ru-hū wa-ru-su-la-hū bil-ghaybi ʾin-nal lā-ha qa-wiy-yun ʿa-zīzun

SALINWIKA

Tunay, ipinadala Namin ang Aming mga Mensahero na may malinaw na mga katibayan at ibinaba Namin kasama nila ang Kasulatan at ang Timbangan upang itatag ang mga tao sa katarungan. At Kami ay nagpadala ng bakal, na may matinding kapangyarihan at mga pakinabang para sa mga tao, at upang palitawin ni Allah kung sino sa kanila ang tumutulong sa Kanya at sa Kanyang mga Mensahero ng lihim. Tunay, si Allah ang Pinakamalakas, ang Pinakamakapangyarihan.


26

وَلَقَد أَرسَلنا نوحًا وَإِبراهيمَ وَجَعَلنا في ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالكِتابَ ۖ فَمِنهُم مُهتَدٍ ۖ وَكَثيرٌ مِنهُم فاسِقونَ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ʾar-sal-nā nū-ḥaw wa-ʾib-rā-hī-ma wa-ja-ʿal-nā fī dhur-riy-ya-ti-hi-mān nu-buw-wa-ta wal-ki-tāba fa-min-hum muh-tadiw wa-ka-thī-rum min-hum fā-si-qūna

SALINWIKA

At tunay, ipinadala Namin  sina Noa at Abraham at inilagay sa kanilang mga inanak ang [handog na] Pagkapropeta at ang Kapahayagan. Kaya mula sa kanila ay may napatnubayan, ngunit marami sa kanila ang masuwayin.


27

ثُمَّ قَفَّينا عَلىٰ آثارِهِم بِرُسُلِنا وَقَفَّينا بِعيسَى ابنِ مَريَمَ وَآتَيناهُ الإِنجيلَ وَجَعَلنا في قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَأفَةً وَرَحمَةً وَرَهبانِيَّةً ابتَدَعوها ما كَتَبناها عَلَيهِم إِلَّا ابتِغاءَ رِضوانِ اللَّهِ فَما رَعَوها حَقَّ رِعايَتِها ۖ فَآتَينَا الَّذينَ آمَنوا مِنهُم أَجرَهُم ۖ وَكَثيرٌ مِنهُم فاسِقونَ

PAGSASATITIK

Thum-ma qaf-fay-nā ʿa-lā ʾā-thā-ri-him bi-ru-su-li-nā wa-qaf-fay-nā bi-ʿī-sāb ni mar-ya-ma wa-ʾā-tay-nā-hul ʾin-jī-la wa-ja-ʿal-nā fī qu-lū-bil la-dhī-nat ta-ba-ʿū-hu raʾ-fa-taw wa-raḥ-ma-taw wa-rah-bā-niy-ya-ta-nib ta-da-ʿū-hā mā ka-tab-nā-hā ʿa-lay-him ʾil-lāb ti-ghā-ʾa riḍ-wā-nil lā-hi fa-mā ra-ʿaw-hā ḥaq-qa ri-ʿā-ya-ti-hā fa-ʾā-tay-nāl la-dhī-na ʾā-ma-nū min-hum ʾaj-ra-hum wa-ka-thī-rum min-hum fā-si-qūna

SALINWIKA

Pagkatapos ay ipinadala Namin na sumunod sa kanilang mga yapak ang Aming mga Mensahero. At ipinadala Namin si Hesus, anak ni Mariya, at ibinigay Namin sa kanya ang Ebanghelyo. At inilagay Namin sa mga puso ng kanyang mga tagasunod ang habag at awa. Ngunit ang monastisismo na kanilang sinimulan; hindi Namin itinakda ito para sa kanila maliban [sa ginawa nila ito] na naghahanap ng kaluguran ng Allah. Ngunit hindi nila ito tinupad sa wastong  pagtupad. Kaya ibinigay Namin sa mga naniwala mula sa kanila ang kanilang [nararapat na] gantimpala, ngunit marami sa kanila ang masuwayin.


28

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنوا بِرَسولِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَحمَتِهِ وَيَجعَل لَكُم نورًا تَمشونَ بِهِ وَيَغفِر لَكُم ۚ وَاللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nūt ta-qūl lā-ha wa-ʾā-mi-nū bi-ra-sū-li-hī yuʾ-ti-kum kif-lay-ni mir raḥ-ma-ti-hī wa-yaj-ʿal la-kum nū-ran tam-shū-na bi-hī wa-yagh-fir la-kum wal-lā-hu gha-fū-rur ra-ḥīmun

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Magkaroon ng takot kay Allah, at maniwala sa Kanyang Sugo, at ibibigay Niya sa inyo ang dobleng bahagi ng Kanyang awa: Ibibigay Niya sa iyo ang liwanag upang kayo ay makalakad ng (tuwid sa inyong landas), at patatawarin Niya kayo. At si Allah ang Pinakamapagpatawad, ang Pinakamaawain.


29

لِئَلّا يَعلَمَ أَهلُ الكِتابِ أَلّا يَقدِرونَ عَلىٰ شَيءٍ مِن فَضلِ اللَّهِ ۙ وَأَنَّ الفَضلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الفَضلِ العَظيمِ

PAGSASATITIK

Li-ʾal-lā yaʿ-la-ma ʾah-lul ki-tā-bi ʾal-lā yaq-di-rū-na ʿa-lā shay-ʾim min faḍ-lil lā-hi wa-ʾan-nal faḍ-la bi-ya-dil-lā-hi yuʾ-tī-hi may ya-shāʾu wal-lā-hu dhūl faḍ-lil ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

[Ito ay] upang malaman ng mga Tao ng Aklat na hindi nila magagawang [makakuha ng] anumang bagay mula sa biyaya ng Allah. At ang [lahat] ng biyaya ay nasa kamay ni Allah; ibinibigay Niya ito sa sinumang nais Niya. At si Allah ang May-ari ng Dakilang Biyaya.

 

Surah 56: Al-Waqi’ah

سورة الواقعة  56– جزء 27
AL-WĀQIʿAH
(Ang Napipintong Oras)

Kabanata: 56 – Talata: 96
Makki Surah

Audio: Al-Waqi’ah


Ang Surah ay nagbubukas sa pagbibigay ng pangalan sa pangyayari sa katapusan ng panahon ng pamagat na “Al-Wāqi’ah” para sa kanilang lahat na tinanggihan ang pagdating nito na hindi nila maikakaila kapag ito ay mangyari sa wakas. Kinuha ang pangalan nito mula sa taludtod 1, kung saan binanggit ang “al-wāqi’ah,” ibig sabihin, Araw ng Muling Pagkabuhay. Ang Surah na ang punong mensahe ay nabanggit sa mga unang taludtod: ang Araw ng Paghuhukom ay hindi maiiwasan at pagbubukurin ang mga tao – ang mga hinamak at ang mga ginantimpalaan ng masagana. Tulad ng naunang Surah, ang mga tao ay mahahati sa tatlong uri: ang mga malalapit sa Diyos (pinakamahusay sa mga mananampalataya), ang mga nasa kanan (mga karaniwang mananampalataya), at ang mga nasa kaliwa (mga di-mananampalataya). Sapat na katibayan ang ibinigay tungkol sa kapangyarihan ng Diyos at ang Kanyang kakayahan na mapangyari ang Muling Pagkabuhay (taludtod 57 pasunod). Ang Surah ay kilala rin bilang: Iyon Na Paparating, Ang Hindi Maipagkakait na Kaganapan, Ang Hindi Maiiwasan, Ang Hind Maiiwasang Pangyayari, Ang Pangyayari, Ang Nakakakilabot.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

إِذا وَقَعَتِ الواقِعَةُ

PAGSASATITIK

ʾI-dhā wa-qa-ʿa-til wā-qi-ʿahtu (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Kapag ang napipintong Oras [Araw ng Muling Pagkabuhay at Paghuhukom] ay mangyari.


2

لَيسَ لِوَقعَتِها كاذِبَةٌ

PAGSASATITIK

Lay-sa li-waq-ʿa-ti-hā kā-dhi-bahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Hindi maipagkakaila ang pagsapit nito.


3

خافِضَةٌ رافِعَةٌ

PAGSASATITIK

Khā-fi-ḍa-tur rā-fi-ʿahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

[Ito ay] paghamak [sa mga di-mananampalataya] at pag-angat [sa mga mananampalataya].


4

إِذا رُجَّتِ الأَرضُ رَجًّا

PAGSASATITIK

ʾI-dhā ruj-ja-til ʾar-ḍu raj-jan

SALINWIKA

Kapag ang lupa ay lumindol ng malakas na paglindol,


5

وَبُسَّتِ الجِبالُ بَسًّا

PAGSASATITIK

Wa-bus-sa-til ji-bā-lu bas-san

SALINWIKA

At ang mga bundok ay madurog ng matinding pagkadurog.


6

فَكانَت هَباءً مُنبَثًّا

PAGSASATITIK

Fa-kā-nat ha-bā-ʾam mum-bath-than

SALINWIKA

At maging pulbos na ikinakalat ng hangin at lumulutang sa kalawakan.


7

وَكُنتُم أَزواجًا ثَلاثَةً

PAGSASATITIK

Wa-kun-tum ʾaz-wā-jan tha-lā-thahtan (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

At kayo ay magiging tatlong uri [i.e. hiwa-hiwalay na pangkat]:


8

فَأَصحابُ المَيمَنَةِ ما أَصحابُ المَيمَنَةِ

PAGSASATITIK

Fa-ʾaṣ-ḥā-bul may-ma-na-ti mā ʾaṣ-ḥā-bul may-ma-nahti (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Ang mga kasama ng Kanang Kamay; ano ang mga kasama ng Kanang Kamay?


9

وَأَصحابُ المَشأَمَةِ ما أَصحابُ المَشأَمَةِ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaṣ-ḥā-bul mash-ʾa-ma-ti mā ʾaṣ-ḥā-bul mash-ʾa-mahti (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

At mga kasama ng Kaliwang Kamay; ano ang mga kasama ng Kaliwang  Kamay?


10

وَالسّابِقونَ السّابِقونَ

PAGSASATITIK

Was-sā-bi-qū-nas sā-bi-qūna

SALINWIKA

At ang mga nangunguna [sa pananampalataya sa mundong ito] ay nangunguna [sa pagtanggap ng kanilang gantimpala sa Kabilang Buhay].

Cf. 2:148, 5:48, 23:61, 35:32, 57:21


11

أُولٰئِكَ المُقَرَّبونَ

PAGSASATITIK

ʾU-lā-ʾi-kal mu-qar-ra-būna

SALINWIKA

Sila ang mga malalapit [kay Allah],


12

في جَنّاتِ النَّعيمِ

PAGSASATITIK

Fī jan-nā-tin na-ʿīmi

SALINWIKA

[Na maninirahan] sa mga hardin ng lubos na kaligayahan.


13

ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلينَ

PAGSASATITIK

Thul-la-tum mi-nal ʾaw-wa-līna

SALINWIKA

Marami sa kanila ang mula sa mga naunang henerasyon.


14

وَقَليلٌ مِنَ الآخِرينَ

PAGSASATITIK

Wa-qa-lī-lum mi-nal ʾā-khi-rīna

SALINWIKA

At kaunti lamang sa kanila ang mula sa mga nahuling henerasyon.


15

عَلىٰ سُرُرٍ مَوضونَةٍ

PAGSASATITIK

ʿA-lā su-ru-rim maw-ḍū-nahtin (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Sa mga trono [o sopa] na gawa sa brokeid [hinabi sa ginto at mamahaling mga bato].


16

مُتَّكِئينَ عَلَيها مُتَقابِلينَ

PAGSASATITIK

Mut-ta-ki-ʾī-na ʿa-lay-hā mu-ta-qā-bi-līna

SALINWIKA

Nakasandal sila sa mga ito, na nakaharap sa isa’t isa.


17

يَطوفُ عَلَيهِم وِلدانٌ مُخَلَّدونَ

PAGSASATITIK

Ya-ṭū-fu ʿa-lay-him wil-dā-num mu-khal-la-dūna

SALINWIKA

Nakapaligid sa kanila [upang magsilbi] ang mga walang maliw na kabataan,


18

بِأَكوابٍ وَأَباريقَ وَكَأسٍ مِن مَعينٍ

PAGSASATITIK

Bi-ʾak-wā-biw wa-ʾa-bā-rī-qa wa-kaʾ-sim min ma-ʿīnin

SALINWIKA

Ng mga kopita at mga pitsel at tasang puno ng malinaw na alak mula sa dumadaloy na bukal.


19

لا يُصَدَّعونَ عَنها وَلا يُنزِفونَ

PAGSASATITIK

Lā yu-ṣad-da-ʿū-na ʿan-hā wa-lā yun-zi-fūna

SALINWIKA

Na hindi magbibigay sa kanila ng sakit ng ulo ni ng pagkalasing


20

وَفاكِهَةٍ مِمّا يَتَخَيَّرونَ

PAGSASATITIK

Wa-fā-ki-ha-tim mim-mā ya-ta-khay-ya-rūna

SALINWIKA

At anumang bunga na kanilang piliin.


21

وَلَحمِ طَيرٍ مِمّا يَشتَهونَ

PAGSASATITIK

Wa-laḥ-mi ṭay-rim mim-mā yash-ta-hūna

SALINWIKA

At anumang karne ng ibon  na kanilang naisin.


22

وَحورٌ عينٌ

PAGSASATITIK

Wa-ḥū-run ʿīnun

SALINWIKA

At [para sa kanila ay] mga mapuputi [dalisay] na kababaihan na may malalaking mata [i.e. maningning at kaakit-akit na mga mata].


23

كَأَمثالِ اللُّؤلُؤِ المَكنونِ

PAGSASATITIK

Ka-ʾam-thā-lil luʾ-luʾil mak-nūni

SALINWIKA

Mga katulad sila ng mga perlas na mahigpit na pinangalagaan sa kanilang kabibi,


24

جَزاءً بِما كانوا يَعمَلونَ

PAGSASATITIK

Ja-zā-ʾam bi-mā kā-nū yaʿ-ma-lūna

SALINWIKA

Bilang gantimpala para sa kanilang mga ginawa [sa makamundong buhay].


25

لا يَسمَعونَ فيها لَغوًا وَلا تَأثيمًا

PAGSASATITIK

Lā yas-ma-ʿū-na fī-hā lagh-waw wa-lā taʾ-thī-man

SALINWIKA

Hindi sila makakarinig doon ng anumang walang saysay na salita o makasalanang pangungusap,


26

إِلّا قيلًا سَلامًا سَلامًا

PAGSASATITIK

ʾIl-lā qī-lan sa-lā-man sa-lā-man

SALINWIKA

Maliban sa salitang, “Kapayapaan! Kapayapaan!”


27

وَأَصحابُ اليَمينِ ما أَصحابُ اليَمينِ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaṣ-hā-bul ya-mī-ni mā ʾaṣ-hā-bul ya-mīni

SALINWIKA

At ang mga kasama ng Kanang Kamay; ano ang mga kasama ng Kanang Kamay?


28

في سِدرٍ مَخضودٍ

PAGSASATITIK

Fī sid-rim makh-ḍūdin

SALINWIKA

[Sila ay titira] sa gitna ng mga punong Sidr na walang tinik.


29

وَطَلحٍ مَنضودٍ

PAGSASATITIK

Wa-ṭal-ḥim man-ḍūdin

SALINWIKA

At mga puno ng saging na suson-suson ang mga bunga.


30

وَظِلٍّ مَمدودٍ

PAGSASATITIK

Wa-ẓil-lin mam-dūdin

SALINWIKA

At lilim na pinahaba [ang lawak],

[Tingnan ang tala sa Al-Furqan 25:45]


31

وَماءٍ مَسكوبٍ

PAGSASATITIK

Wa-mā-ʾim mas-kūbin

SALINWIKA

At tubig napatuloy ang agos,


32

وَفاكِهَةٍ كَثيرَةٍ

PAGSASATITIK

Wa-fā-ki-ha-tin ka-thī-rahtin (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

At prutas, masagana [at iba-iba],


33

لا مَقطوعَةٍ وَلا مَمنوعَةٍ

PAGSASATITIK

Lā maq-ṭū-ʿa-tiw wa-lā mam-nū-ʿahtin (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Na hindi natakdaan ng panahon at hindi ibinabawal [o mapuputol ang suplay nito],


34

وَفُرُشٍ مَرفوعَةٍ

PAGSASATITIK

Wa-fu-ru-shim mar-fū-ʿahtin (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

At mga sopa [o trono] na nakaangat.


35

إِنّا أَنشَأناهُنَّ إِنشاءً

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾan-shaʾ-nā-hun-na ʾin-shā-ʾan

SALINWIKA

Tunay, nilikha Namin sila [mga babae sa Paraiso] ng bago [o espesyal] na paglikha,


36

فَجَعَلناهُنَّ أَبكارًا

PAGSASATITIK

Fa-ja-ʿal-nā-hun-na ʾab-kā-ran

SALINWIKA

At ginawa Namin silang mga birhen, dalisay (at walang dungis),


37

عُرُبًا أَترابًا

PAGSASATITIK

ʿU-ru-ban ʾat-rā-ban

SALINWIKA

Mapagmahal [sa kanilang mga asawa lamang], na magkakaparehas ang gulang.


38

لِأَصحابِ اليَمينِ

PAGSASATITIK

Li-ʾaṣ-ḥā-bil ya-mīni

SALINWIKA

Para sa mga kasama ng Kanang Kamay.


39

ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلينَ

PAGSASATITIK

Thul-la-tum mi-nal ʾaw-wa-līna

SALINWIKA

Marami sa kanila ang mula sa mga naunang henerasyon.


40

وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرينَ

PAGSASATITIK

Wa-thul-la-tum mi-nal ʾā-khi-rīna

SALINWIKA

At marami rin ang mula sa mga nahuling henerasyon.


41

وَأَصحابُ الشِّمالِ ما أَصحابُ الشِّمالِ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaṣ-ḥā-bush shi-mā-li mā ʾaṣ-ḥā-bush shi-māli

SALINWIKA

At ang mga kasama ng Kaliwang Kamay; ano ang mga kasama ng Kaliwang Kamay?


42

في سَمومٍ وَحَميمٍ

PAGSASATITIK

Fī sa-mū-miw wa-ḥa-mīmin

SALINWIKA

[Sila ay nandoroon] sa nakakasunog  na hangin at nakakapasong tubig.


43

وَظِلٍّ مِن يَحمومٍ

PAGSASATITIK

Wa-ẓil-lin miy yaḥ-mūmin

SALINWIKA

At sa lilim ng napakaitim na usok,


44

لا بارِدٍ وَلا كَريمٍ

PAGSASATITIK

Lā bā-ri-diw wa-lā ka-rīmin

SALINWIKA

Na hindi malamig ni nakakaginhawa.

Cf. 77:30-31


45

إِنَّهُم كانوا قَبلَ ذٰلِكَ مُترَفينَ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-hum kā-nū qab-la dhā-li-ka mut-ra-fīna

SALINWIKA

Tunay, sila noon bago nito ay nagpakasawa sa kasaganaan,


46

وَكانوا يُصِرّونَ عَلَى الحِنثِ العَظيمِ

PAGSASATITIK

Wa-kā-nū yu-ṣir-rū-na ʿa-lāl ḥin-thil ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

At sila noon ay nagpumilit sa malaking kasalanan [i.e. Shirk].

Cf. 31:13


47

وَكانوا يَقولونَ أَئِذا مِتنا وَكُنّا تُرابًا وَعِظامًا أَإِنّا لَمَبعوثونَ

PAGSASATITIK

Wa-kā-nū ya-qū-lū-na ʾa-ʾi-dhā mit-nā wa-kun-nā tu-rā-baw wa-ʿi-ẓā-man ʾa-ʾin-nā la-mab-ʿū-thūna

SALINWIKA

At sinabi nila noon, “Kapag kami ay namatay at naging alikabok at mga buto, kami ba ay muling bubuhayin?”


48

أَوَآباؤُنَا الأَوَّلونَ

PAGSASATITIK

ʾA-wa-ʾā-bā-ʾu-nāl ʾaw-wa-lūna

SALINWIKA

“At ganoon din ba sa aming mga ninuno?”


49

قُل إِنَّ الأَوَّلينَ وَالآخِرينَ

PAGSASATITIK

Qul ʾin-nal ʾaw-wa-lī-na wal-ʾā-khi-rīna

SALINWIKA

Sabihin mo [o Muhammad], “Tunay, ang mga nauna at mga nahuling henerasyon,


50

لَمَجموعونَ إِلىٰ ميقاتِ يَومٍ مَعلومٍ

PAGSASATITIK

La-maj-mū-ʿū-na ʾi-lā mī-qā-ti yaw-mim maʿ-lūmin

SALINWIKA

[Ay] tiyak na matitipon lahat sa tipanang-pook ng kilalang araw.


51

ثُمَّ إِنَّكُم أَيُّهَا الضّالّونَ المُكَذِّبونَ

PAGSASATITIK

Thum-ma ʾin-na-kum ʾay-yu-hāḍ ḍāl-lū-nal mu-kadh-dhi-būna

SALINWIKA

Pagkatapos, tunay na kayong  mga nangaligaw na tumanggi sa katotohanan,


52

لَآكِلونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقّومٍ

PAGSASATITIK

La-ʾā-ki-lū-na min sha-ja-rim min zaq-qūmin

SALINWIKA

[Ay] tiyak na kakain kayo mula sa mga puno ng Zaqqūm,


53

فَمالِئونَ مِنهَا البُطونَ

PAGSASATITIK

Fa-mā-li-ʾū-na min-hāl bu-ṭūna

SALINWIKA

At pupunuin ninyo mula rito ang inyong mga tiyan,


54

فَشارِبونَ عَلَيهِ مِنَ الحَميمِ

PAGSASATITIK

Fa-shā-ri-bū-na ʿa-lay-hi mi-nal ḥa-mīmi

SALINWIKA

At iinom kayo bilang dagdag nito ng kumukulong tubig,


55

فَشارِبونَ شُربَ الهيمِ

PAGSASATITIK

Fa-shā-ri-bū-na shur-bal hīmi

SALINWIKA

Na iinom kayo tulad ng pag-inom mga uhaw na kamelyo.


56

هٰذا نُزُلُهُم يَومَ الدّينِ

PAGSASATITIK

Hā-dhā nu-zu-lu-hum yaw-mad-dīni

SALINWIKA

Ito ang pakikitungong matatanggap nila sa Araw ng Paghihiganti [o Paghuhukom].


57

نَحنُ خَلَقناكُم فَلَولا تُصَدِّقونَ

PAGSASATITIK

Naḥ-nu kha-laq-nā-kum fa-law-lā tu-ṣad-di-qūna

SALINWIKA

Kami ang naglikha sa inyo. Sa gayon, bakit hindi kayo naniwala?


58

أَفَرَأَيتُم ما تُمنونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ra-ʾay-tum mā tum-nūna

SALINWIKA

Nakita ba ninyo ang tamud na inyong inilabas?


59

أَأَنتُم تَخلُقونَهُ أَم نَحنُ الخالِقونَ

PAGSASATITIK

ʾA-ʾan-tum takh-lu-qū-na-hū ʾam naḥ-nul khā-li-qūna

SALINWIKA

Kayo ba ang naglikha nito, o Kami ang Tagalikha?


60

نَحنُ قَدَّرنا بَينَكُمُ المَوتَ وَما نَحنُ بِمَسبوقينَ

PAGSASATITIK

Naḥ-nu qad-dar-nā bay-na-ku-mul maw-ta wa-mā naḥ-nu bi-mas-bū-qīna

SALINWIKA

Kami ay nagtakda sa inyo ng kamatayan, at Kami ay hindi madadaig.


61

عَلىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمثالَكُم وَنُنشِئَكُم في ما لا تَعلَمونَ

PAGSASATITIK

ʿA-lā ʾan nu-bad-di-la ʾam-thā-la-kum wa-nun-shi-ʾa-kum fī mā lā taʿ-la-mūna

SALINWIKA

Na palitan kayo ng mga katulad ninyo at likhain Namin kayong muli [sa anyo] na hindi ninyo alam.


62

وَلَقَد عَلِمتُمُ النَّشأَةَ الأولىٰ فَلَولا تَذَكَّرونَ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ʿa-lim-tu-mun nash-ʾa-tal ʾū-lā fa-law-lā ta-dhak-ka-rūna

SALINWIKA

At tunay, alam na ninyo ang unang anyo ng paglikha, kung gayon, bakit hindi kayo nag-isip [o nakikinig sa pangaral]?


63

أَفَرَأَيتُم ما تَحرُثونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ra-ʾay-tum mā taḥ-ru-thūna

SALINWIKA

Nakita ba ninyo [ang butil] na inyong itinanim sa lupa?


64

أَأَنتُم تَزرَعونَهُ أَم نَحنُ الزّارِعونَ

PAGSASATITIK

ʾA-ʾan-tum taz-ra-ʿū-na-hū ʾam naḥ-nuz zā-ri-ʿūna

SALINWIKA

Kayo ba ang nagtanim nito o Kami ang Tagatanim?


65

لَو نَشاءُ لَجَعَلناهُ حُطامًا فَظَلتُم تَفَكَّهونَ

PAGSASATITIK

Law na-shā-ʾu la-ja-ʿal-nā-hu ḥu-ṭā-man fa-ẓal-tum ta-fak-ka-hūna

SALINWIKA

Kung Aming nanaisin, tiyak na gagawin Namin itong tuyo, at kayo ay magtataka [o magsisisi].


66

إِنّا لَمُغرَمونَ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā la-mugh-ra-mūna

SALINWIKA

[Na sasabihin ninyo], “Tunay, kami ay nagkautang [talunan]!


67

بَل نَحنُ مَحرومونَ

PAGSASATITIK

Bal naḥ-nu maḥ-rū-mūna

SALINWIKA

Hindi! Sa halip, kami ay napagkaitan!”


68

أَفَرَأَيتُمُ الماءَ الَّذي تَشرَبونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ra-ʾay-tu-mul mā-ʾal la-dhī tash-ra-būna

SALINWIKA

Nakita ba ninyo ang tubig na inyong iniinom?


69

أَأَنتُم أَنزَلتُموهُ مِنَ المُزنِ أَم نَحنُ المُنزِلونَ

PAGSASATITIK

ʾA-ʾan-tum ʾan-zal-tu-mū-hu mi-nal muz-ni ʾam naḥ-nul mun-zi-lūna

SALINWIKA

Kayo ba ang nagbaba nito mula sa ulap, o Kami ang Tagababa?


70

لَو نَشاءُ جَعَلناهُ أُجاجًا فَلَولا تَشكُرونَ

PAGSASATITIK

Law na-shā-ʾu ja-ʿal-nā-hu ʾu-jā-jan fa-law-lā tash-ku-rūna

SALINWIKA

Kung Aming nanaisin, tiyak na gagawin Namin itong maalat [at hindi maaaring inumin]. Sa gayon, bakit hindi kayo magpasalamat?


71

أَفَرَأَيتُمُ النّارَ الَّتي تورونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ra-ʾay-tu-mun nā-ral la-tī tū-rūna

SALINWIKA

Nakita ba ninyo ang apoy na inyong pinagningas?


72

أَأَنتُم أَنشَأتُم شَجَرَتَها أَم نَحنُ المُنشِئونَ

PAGSASATITIK

ʾA-ʾan-tum ʾan-shaʾ-tum sha-ja-ra-ta-hā ʾam naḥ-nul mun-shi-ʾūna

SALINWIKA

Kayo ba ang nagpalaki sa puno [na pinagmulan] nito, o Kami ang Tagapagpalaki?


73

نَحنُ جَعَلناها تَذكِرَةً وَمَتاعًا لِلمُقوينَ

PAGSASATITIK

Naḥ-nu ja-ʿal-nā-hā tadh-ki-ra-taw wa-ma-tāʿal lil-muq-wīna

SALINWIKA

Kami ang gumawa nito bilang paalala at biyaya sa mga manlalakbay [o mga nakatira sa desyerto/gubat].


74

فَسَبِّح بِاسمِ رَبِّكَ العَظيمِ

PAGSASATITIK

Fa-sab-biḥ bis-mi rab-bi-kal ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

Kaya luwalhatiin ang ngalan ng iyong Panginoon, ang Pinakadakila.


75

فَلا أُقسِمُ بِمَواقِعِ النُّجومِ

PAGSASATITIK

Fa-lā ʾuq-si-mu bi-ma-wā-qi-ʿin nu-jūmi

SALINWIKA

Ngunit hindi! Ako ay sumusumpa sa pamamagitan ng mga pook/panahon kung saan/kailan nahuhulog/lumulubog ang mga bituin.


76

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعلَمونَ عَظيمٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-na-hū la-qa-sa-mul law taʿ-la-mū-na ʿa-ẓīmun

SALINWIKA

At tunay, tiyak na ito ay dakilang panunumpa, kung alam lamang ninyo.


77

إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَريمٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-hū la-qur-ʾā-nun ka-rīmun

SALINWIKA

Tunay, ito ay tiyak na marangal na Qurʾān,


78

في كِتابٍ مَكنونٍ

PAGSASATITIK

Fī ki-tā-bim mak-nūnin

SALINWIKA

[Na naitala] sa Aklat na ganap na pinangalagaan.


79

لا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرونَ

PAGSASATITIK

Lā ya-mas-su-hū ʾil-lāl mu-ṭah-ha-rūna

SALINWIKA

Walang makakahawak nito maliban sa mga dinalisay [i.e. mga anghel].


80

تَنزيلٌ مِن رَبِّ العالَمينَ

PAGSASATITIK

Tan-zī-lum mir rab-bil ʿā-la-mīna

SALINWIKA

[Itong Quran] ay kapahayagan na unti-unting ibinaba mula sa Panginoon ng sanlibutan.


81

أَفَبِهٰذَا الحَديثِ أَنتُم مُدهِنونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-bi-hā-dhāl ḥa-dī-thi ʾan-tum mud-hi-nūna

SALINWIKA

Ito ba ang pahayag na inyong ipinagwalang-bahala?


82

وَتَجعَلونَ رِزقَكُم أَنَّكُم تُكَذِّبونَ

PAGSASATITIK

Wa-taj-ʿa-lū-na riz-qa-kum ʾan-na-kum tu-kadh-dhi-būna

SALINWIKA

At ginawa ninyo, sa halip na magpasalamat, sa itinustos sa inyo na inyong tinanggihan [ang Tagatustos]?


83

فَلَولا إِذا بَلَغَتِ الحُلقومَ

PAGSASATITIK

Fa-law-lā ʾi-dhā ba-la-gha-til ḥul-qūma

SALINWIKA

Kung gayun, bakit hindi kayo namagitan nang makarating ito [ang kaluluwa] sa lalamunan [ng taong naghihingalo]?


84

وَأَنتُم حينَئِذٍ تَنظُرونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-tum ḥī-na-ʾi-dhin tan-ẓu-rūna

SALINWIKA

At kayo sa oras na iyon ay nakamasid,


85

وَنَحنُ أَقرَبُ إِلَيهِ مِنكُم وَلٰكِن لا تُبصِرونَ

PAGSASATITIK

Wa-naḥ-nu ʾaq-ra-bu ʾi-lay-hi min-kum wa-lā-kil lā tub-ṣi-rūna

SALINWIKA

Ngunit Kami [i.e. mga anghel] ay mas malapit sa kanya [taong naghihingalo] kaysa sa inyo, ngunit hindi ninyo ito nakikita.


86

فَلَولا إِن كُنتُم غَيرَ مَدينينَ

PAGSASATITIK

Fa-law-lā ʾin kun-tum ghay-ra ma-dī-nīna

SALINWIKA

Kung gayon, bakit hindi ninyo gawin, kung kayo ay hindi kasali sa paghuhukom?


87

تَرجِعونَها إِن كُنتُم صادِقينَ

PAGSASATITIK

Tar-ji-ʿū-na-hā ʾin kun-tum ṣā-di-qīna

SALINWIKA

Na ibalik muli ang kaluluwa sa katawan nito, kung kayo ay makatotohahan?


88

فَأَمّا إِن كانَ مِنَ المُقَرَّبينَ

PAGSASATITIK

Fa-ʾam-mā ʾin kā-na mi-nal mu-qar-ra-bīna

SALINWIKA

Pagkatapos, kung siya [ang namatay] ay kabilang sa mga malalapit kay Allah [nasa taludtod 10-11].


89

فَرَوحٌ وَرَيحانٌ وَجَنَّتُ نَعيمٍ

PAGSASATITIK

Fa-raw-ḥuw wa-ray-ḥā-nuw wa-jan-na-tu na-ʿīmin

SALINWIKA

Sa gayon, [para sa kanya] ay kaginhawaan, kasaganaan, at hardin ng sukdulang kaligayahan.


90

وَأَمّا إِن كانَ مِن أَصحابِ اليَمينِ

PAGSASATITIK

Wa-ʾam-mā ʾin kā-na min ʾaṣ-ḥā-bil ya-mīni

SALINWIKA

At kung siya ay kabilang sa mga kasama ng Kanang Kamay,


91

فَسَلامٌ لَكَ مِن أَصحابِ اليَمينِ

PAGSASATITIK

Fa-sa-lā-mul la-ka min ʾaṣ-ḥā-bil ya-mīni

SALINWIKA

Sa gayon [ang mga anghel ay magsasabi], “Kapayapaan sa iyo,” dahil ikaw ay mula sa mga kasama ng Kanang Kamay!


92

وَأَمّا إِن كانَ مِنَ المُكَذِّبينَ الضّالّينَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾam-mā ʾin kā-na mi-nal mu-kadh-dhi-bī-naḍ ḍāl-līna

SALINWIKA

Ngunit kung siya ay kabilang sa mga sinungaling na mga nangaligaw,


93

فَنُزُلٌ مِن حَميمٍ

PAGSASATITIK

Fa-nu-zu-lum min ḥa-mīmin

SALINWIKA

Sa gayon [para sa kanya] ay tirahan ng kumukulong tubig,


94

وَتَصلِيَةُ جَحيمٍ

PAGSASATITIK

Wa-taṣ-li-ya-tu ja-ḥīmin

SALINWIKA

At pagpasok [o pagkasunog] sa Impiyerno.


95

إِنَّ هٰذا لَهُوَ حَقُّ اليَقينِ

PAGSASATITIK

ʾIn-na hā-dhā la-hu-wa ḥaq-qul ya-qīni

SALINWIKA

Tunay, ito ay tiyak na katotohanan.


96

فَسَبِّح بِاسمِ رَبِّكَ العَظيمِ

PAGSASATITIK

Fa-sab-biḥ bis-mi rab-bi-kal ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

Kaya luwalhatiin ang ngalan ng iyong Panginoon, ang Pinakadakila!

 

Surah 65: At-Talaq

سورة الطلاق 65 – جزء 28
AṬ-ṬALĀQ
(Ang Paghihiwalay)

Kabanata: 65 – Talata: 12
Madani Surah

Audio: At-Talaq


Ang Surah ay naglalahad ng legal na mga pamamaraan ng makatarungang paghihiwalay ng mag-asawa, ayon sa kung ano ang tama at sa loob ng mga hangganang itinakda ng Diyos, habang nangangako ng kaginhawaan at kalayaan para sa tunay na may takot sa Diyos na sumailalim sa pinsalang ito. Kinuha ang pangalan ng Surah mula sa unang taludtod tungkol sa “ṭalāq.” Mahigpit na hinihimok ng Surah ang mga tao na sundin ang mga patakaran at patnubay ng Diyos. Upang palakasin ito, sila ay pinaalalahanan ng kinahantungan ng mga naunang masuwayin at ng mga gantimpala ng mga masunurin. Ang kapangyarihan at kaalaman ng Diyos ay binigyang-diin sa katapusan (taludtod 12).


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحصُوا العِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم ۖ لا تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إِلّا أَن يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلكَ حُدودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدودَ اللَّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ ۚ لا تَدري لَعَلَّ اللَّهَ يُحدِثُ بَعدَ ذٰلِكَ أَمرًا

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hān na-biy-yu ʾi-dhā ṭal-laq-tu-mun ni-sā-ʾa fa-ṭal-li-qū-hun-na li-ʿid-da-ti-hin-na wa-ʾaḥ-ṣūl ʿid-dahta (H pinalitan ng T) wat-ta-qūl lā-ha rab-ba-kum lā tukh-ri-jū-hun-na mim bu-yū-ti-hin-na wa-lā yakh-ruj-na ʾil-lā ʾan yaʾ-tī-na bi-fā-ḥi-sha-tim mu-bay-yi-nahtin (H pinalitan ng T) wa-til-ka ḥu-dū-dul lāhi wa-may ya-ta-ʿad-da ḥu-dū-dal lā-hi fa-qad ẓa-la-ma naf-sahū lā tad-rī la-ʿal-lal lā-ha yuḥ-di-thu baʿ-da dhā-li-ka ʾam-ran

SALINWIKA

O Propeta! Kapag kayong mga Muslim ay hihiwalayan ang mga babae, hiwalayan sila sa katapusan ng kanilang takdang panahon at bilangin ang panahong ito. At magkaroon ng takot kay Allah, ang inyong Panginoon. Huwag ninyo silang palabasin sa kanilang mga bahay, at hindi sila dapat umalis [sa panahong iyon] maliban kung gumagawa sila ng malinaw* na kahalayan. At ito ay mga hangganan na itinakda ni Allah. At sinumang lumabag sa mga hangganan ni Allah ay tunay na hinamak ang kanyang sarili. Hindi mo alam, marahil si Allah ay magpapangyari ng bagong bagay sa kalaunan.


2

فَإِذا بَلَغنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمسِكوهُنَّ بِمَعروفٍ أَو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ وَأَشهِدوا ذَوَي عَدلٍ مِنكُم وَأَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ۚ ذٰلِكُم يوعَظُ بِهِ مَن كانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجًا

PAGSASATITIK

Fa-ʾi-dhā ba-lagh-na ʾa-ja-la-hun-na fa-ʾam-si-kū-hun-na bi-maʿ-rū-fin ʾaw fā-ri-qū-hun-na bi-maʿ-rū-fiw wa-ʾash-hi-dū dha-way ʿad-lim min-kum wa-ʾa-qī-mūsh sha-hā-da-ta lil-lāhi dhā-li-kum yū-ʿa-ẓu bi-hī man kā-na yuʾ-mi-nu bil-lā-hi wal-yaw-mil ʾā-khiri wa-may yat-ta-qil lā-ha yaj-ʿal la-hū makh-ra-jan

SALINWIKA

At kapag matatapos na ang kanilang itinakdang panahon, [alinman sa dalawa] panatilihin sila sa inyo ng marangal o hiwalayan sila ng marangal. At kunin ang saksi ng dalawang makatarungang lalaki mula sa inyo, at magpatunay alang-alang kay Allah. Iyan ay ipinapayo sa sinumang naniniwala kay Allah at sa Huling araw. At sinuman ang may takot kay Allah, gagawa Siya para sa kanya ng paraan upang makalabas [sa bawat kahirapan].


3

وَيَرزُقهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمرِهِ ۚ قَد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدرًا

PAGSASATITIK

Wa-yar-zuq-hu min ḥay-thu lā yaḥ-ta-sibu wa-may ya-ta-wak-kal ʿa-lāl lā-hi fa-hu-wa ḥas-buhu ʾin-nal lā-ha bā-li-ghu ʾam-rihī qad ja-ʿa-lal lā-hu li-kul-li shay-ʾin qad-ran

SALINWIKA

At tutustusan Niya siya mula sa hindi niya inaasahan. At sinuman ang magtitiwala kay Allah, sa gayon, Siya ay sapat na sa kanya. Tunay, tutuparin ni Allah ang kanyang layunin. Tunay, ang Allah ay nagtakda ng angkop na sukat para sa lahat ng mga bagay.


4

وَاللّائي يَئِسنَ مِنَ المَحيضِ مِن نِسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشهُرٍ وَاللّائي لَم يَحِضنَ ۚ وَأُولاتُ الأَحمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مِن أَمرِهِ يُسرًا

PAGSASATITIK

Wal-lā-ʾī ya-ʾis-na mi-nal ma-ḥī-ḍi min ni-sā-ʾi-kum ʾi-nir tab-tum fa-ʿid-da-tu-hun-na tha-lā-tha-tu ʾash-hu-riw wal-lā-ʾī lam ya-ḥiḍna wa-ʾu-lā-tul ʾaḥ-mā-li ʾa-ja-lu-hun-na ʾay ya-ḍa-ʿna ḥam-la-hunna wa-may yat-ta-qil lā-ha yaj-ʿal la-hū min ʾam-ri-hī yus-ran

SALINWIKA

At sa mga hindi na dinadatnan ng buwanang dalaw [regla] mula sa inyong mga asawa [babae], kung kayo ay nag-aalinlangan, ang kanilang takdang panahon ay tatlong buwan, at ganoon din sa mga hindi pa dinadatnan [ng regla]. At para sa mga buntis [hiniwalayan man o nabiyuda], ang kanilang takdang panahon ay hanggang sa manganak sila. At sinumang may takot kay Allah, gagawin Niya para sa kanya ang kanyang kalagayan na madali.


5

ذٰلِكَ أَمرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيكُم ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّر عَنهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعظِم لَهُ أَجرًا

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka ʾam-rul lā-hi ʾan-za-la-hū ʾi-lay-kum wa-may yat-ta-qil lā-ha yu-kaf-fir ʿan-hu say-yi-ʾā-ti-hī wa-yu-ʿẓim la-hū ʾaj-ran

SALINWIKA

Iyan ang utos ng Allah, na ibinaba [ipinahayag] Niya sa inyo; at sinumang may takot [i.e. maingat sa pagsunod] kay Allah, patatawarin Niya sa kanya ang kanyang mga kasamaan at pararamihin Niya para sa kanya ang gantimpala.


6

أَسكِنوهُنَّ مِن حَيثُ سَكَنتُم مِن وُجدِكُم وَلا تُضارّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عَلَيهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَملٍ فَأَنفِقوا عَلَيهِنَّ حَتّىٰ يَضَعنَ حَملَهُنَّ ۚ فَإِن أَرضَعنَ لَكُم فَآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ ۖ وَأتَمِروا بَينَكُم بِمَعروفٍ ۖ وَإِن تَعاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ أُخرىٰ

PAGSASATITIK

ʾAs-ki-nū-hun-na min ḥay-thu sa-kan-tum miw wuj-di-kum wa-lā tu-ḍār-rū-hun-na li-tu-ḍay-yi-qū ʿa-lay-hinna wa-ʾin kun-na ʾu-lā-ti ḥam-lin fa-ʾan-fi-qū ʿa-lay-hin-na ḥat-tā ya-ḍaʿ-na ḥam-la-hunna fa-ʾin ʾar-ḍaʿ-na la-kum fa-ʾā-tū-hun-na ʾu-jū-ra-hunna waʾ-ta-mi-rū bay-na-kum bi-maʿ-rūfiw wa-ʾin ta-ʿā-sar-tum fa-sa-tur-ḍi-ʿu la-hū ʾukh-rā

SALINWIKA

Patirahin sila [hiniwalayang mga asawa habang nasa kanilang takdang panahon] sa isang bahagi kung saan kayo nakatira ayon sa inyong kakayahan. At huwag silang gipitin sa layuning ituwid [o palayasin] sila. At kung sila ay buntis, tustusan sila hanggang makapanganak sila. At kung sila ang magpapasuso [sa sanggol] para sa inyo, sa gayon ay ibigay ang kanilang kabayaran. At mag-usap kayo sa marangal na paraan; ngunit kung kayo ay hindi magkasundo, sa gayon ay hayaang pasusuhin [ang sanggol] ng iba  para sa kanya [ama ng bata].


7

لِيُنفِق ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مِمّا آتاهُ اللَّهُ ۚ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا ما آتاها ۚ سَيَجعَلُ اللَّهُ بَعدَ عُسرٍ يُسرًا

PAGSASATITIK

Li-yun-fiq dhū sa-ʿa-tim min sa-ʿa-tihī wa-man qu-di-ra ʿa-lay-hi riz-qu-hū fal-yun-fiq mim-mā ʾā-tā-hul lāhu lā yu-kal-li-ful lā-hu naf-san ʾil-lā mā ʾā-tā-hā sa-yaj-ʿa-lul lā-hu baʿ-da ʿus-riy yus-ran

SALINWIKA

Hayaang gumugol ang mayamang lalaki sa kanyang kayamanan [para sa ina at sanggol], at siya na ang kabuhayan ay may kagipitan, hayaan siyang gumugol ayon sa anumang ibinigay sa kanya ng Allah. Hindi papanagutin ni Allah ang isang kaluluwa maliban ayon sa ibinigay Niya sa kanya. Sa lalong madaling panahon, ipagkakaloob ni Allah, pagkatapos ng kahirapan, ang kaginhawaan.


8

وَكَأَيِّن مِن قَريَةٍ عَتَت عَن أَمرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ فَحاسَبناها حِسابًا شَديدًا وَعَذَّبناها عَذابًا نُكرًا

PAGSASATITIK

Wa-ka-ʾay-yim min qar-ya-tin ʿa-tat ʿan ʾam-ri rab-bi-hā wa-ru-su-li-hī fa-ḥā-sab-nā-hā ḥi-sā-ban sha-dī-daw wa-ʿadh-dhab-nā-hā ʿa-dhā-ban nuk-ran

SALINWIKA

At gaano karaming bayan [lungsod, pamayanan] na naghimagsik sa utos ng kanyang Panginoon at ng Kanyang mga Sugo, kaya nilitis Namin ito ng matinding paglilitis at pinarusahan ito ng kahila-hilakbot na parusa.


9

فَذاقَت وَبالَ أَمرِها وَكانَ عاقِبَةُ أَمرِها خُسرًا

PAGSASATITIK

Fa-dhā-qat wa-bā-la ʾam-ri-hā wa-kā-na ʿā-qi-ba-tu ʾam-ri-hā khus-ran

SALINWIKA

Kaya natikman nito ang masamang bunga ng ginawa nito, at ang bunga ng ginawa nito ay pagkawasak.


10

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم عَذابًا شَديدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الأَلبابِ الَّذينَ آمَنوا ۚ قَد أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيكُم ذِكرًا

PAGSASATITIK

ʾA-ʿad-dal lā-hu la-hum ʿa-dhā-ban sha-dī-dan fat-ta-qūl lā-ha yā ʾu-līl ʾal-bā-bil la-dhī-na ʾā-ma-nū qad ʾan-za-lal lā-hu ʾi-lay-kum dhik-ran

SALINWIKA

Si Allah ay naghanda para sa kanila ng matinding parusa. Kaya magkaroon ng takot [i.e. sundin ang Kanyang utos] kay Allah. O kayong may pang-unawa na naniwala! Tunay, si Allah ay nagpadala na sa inyo ng Paalaala [ang Qur’an].


11

رَسولًا يَتلو عَلَيكُم آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخرِجَ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ ۚ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعمَل صالِحًا يُدخِلهُ جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها أَبَدًا ۖ قَد أَحسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزقًا

PAGSASATITIK

Ra-sū-lay yat-lū ʿa-lay-kum ʾā-yā-til lā-hi mu-bay-yi-nā-til li-yukh-ri-jal la-dhī-na ʾā-ma-nū wa-ʿa-mi-lūṣ ṣā-li-ḥā-ti mi-naẓ ẓu-lu-mā-ti ʾilān nūri wa-may yuʾ-mim bil lā-hi wa-yaʿ-mal ṣā-li-ḥay yud-khil-hu jan-nā-tin taj-rī min taḥ-ti-hāl ʾan-hā-ru khā-li-dī-na fī-hā ʾa-ba-dan qad ʾaḥ-sa-nal lā-hu la-hū riz-qan-i

SALINWIKA

[Ipinadala Niya] ang isang Mensahero [Muhammad] na binabanggit sa inyo ang mga natatanging mga talata [tanda] ng Allah, upang ilabas Niya yaong mga naniwala at gumawa ng mga matutuwid mula sa mga kadiliman tungo sa liwanag. At sinumang naniniwala kay Allah at gumagawa ng katuwiran, papasukin Niya siya sa mga hardin na dumadaloy sa ilalim ng mga ito ang mga ilog, upang manatili doon magpakailanman. Tunay, linubos ni Allah para sa kanya ang panustos.


12

اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ وَمِنَ الأَرضِ مِثلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمرُ بَينَهُنَّ لِتَعلَموا أَنَّ اللَّهَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَد أَحاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلمًا

PAGSASATITIK

Al-lā-hul la-dhī kha-la-qa sab-ʿa sa-mā-wā-tiw wa-mi-nal ʾar-ḍi mith-la-hun-na ya-ta-naz-za-lul ʾam-ru bay-na-hun-na li-taʿ-la-mū ʾan-nal lā-ha ʿa-lā kul-li shay-ʾin qa-dī-ruw wa-ʾan-nal lā-ha qad ʾa-ḥā-ṭa bi-kul-li shay-ʾin ʿil-man

SALINWIKA

Si Allah, Siya ang lumikha ng pitong mga langit at ng lupa sa parehas na bilang [pito]. Ang [Kanyang] utos ay unti-unting bumaba sa pagitan ng mga ito upang malaman nila na si Allah, sa lahat ng bagay ay Maykakayahan. At si Allah, tunay, Siya ay sumasaklaw sa lahat ng bagay dahil sa Kanyang kaalaman.

Surah 64: At-Taghabun

سورة التغابن 64 – جزء 28
AT-TAGHĀBUN
(Araw ng Bawian)

Kabanata: 64 – Talata: 18
Madani Surah
Makkah/Madani Surah (Tafsir Ibn Kathir)

Audio: At-Taghabun


Ang Surah na tinawag ang Araw ng Paghuhukom na araw ng bawian [ng pagkamay-ari]. Para sa kanila na tinalikuran ang pananampalataya at piniling hindi maniwala ay mawawala sa kanila ang Paraiso at matatapon sa Impiyerno, na naloko magpakailanman sa kaligayahan ng kanilang sariling mga kaluluwa at ng kanilang mga pinuno. Ang mga mananampalataya, gayunpaman, ay magkakamit ng Paraiso laban sa lahat ng mga pagtatangka ng mga di-mananampalataya upang abalahin sila sa mundo mula sa pananampalataya at kabutihan, at ilalayo sila sa Impiyerno ng Diyos at ng Kanyang mga Mensahero. Kinuha ang pangalan nito mula sa “yawm at-taghābun” na nabanggit sa taludtod 9. Ang Surah ay nagbubukas sa paglalarawan ng kapangyarihan, karunungan at kaalaman ng Diyos (taludtod 1 pasunod). Ang mga di-mananampalataya ay pinaalalahanan sa kinahinatnan ng mga di-mananampalatayang nauna sa kanila (taludtod 5 pasunod); at ang kanilang pagtanggi sa Muling Pagkabuhay ay matibay na pinabulaanan (taludtod 7). Ang mga mananampalataya ay hinimok na maging maingat sa pagpapatawad sa mga kaaway na maaaring nasa kanilang sariling mga pamilya (taludtod 14 pasunod); at pinayuhan sila na manatiling matatag at gumugol alang-alang sa Diyos (taludtod 8 pasunod at taludtod 16 pasunod). Ang Surah ay kilala rin bilang: Pandaraya, Pangkalahatang Pagkalugi At Pakinabang, Paglalahad, Pagtatawaran, Palitang Panloloko, Palitang Kapabayaan, Tubo At Lugi, Ang Araw Ng Palitang Lugi At Kita, Ang Tugunang Lugi At Tubo.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ ۖ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ ۖ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

PAGSASATITIK

Yu-sab-bi-ḥu lil-lā-hi mā fīs-sa-mā-wā-ti wa-mā fīl-ʾarḍi la-hul mul-ku wa-la-hul ḥamdu wa-hu-wa ʿa-lā kul-li shay-ʾin qa-dīrun

SALINWIKA

Anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa ay lumuluwalhati kay Allah. Sa Kanya ang kaharian at sa Kanya ang pagpupuri [at pasasalamat]. At Siya, sa lahat ng bagay, ay Maykakayahan.


2

هُوَ الَّذي خَلَقَكُم فَمِنكُم كافِرٌ وَمِنكُم مُؤمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ

PAGSASATITIK

Hu-wal la-dhī kha-la-qa-kum fa-min-kum kā-fi-ruw wa-min-kum muʾ-minun wal-lā-hu bi-mā taʿ-ma-lū-na ba-ṣīrun

SALINWIKA

Siya ang lumikha sa inyo. Ngunit mula sa inyo ay di-mananampalataya at mula sa inyo ay mananampalataya. At si Allah, sa anumang inyong ginagawa, ang Nakakakita ng lahat.


3

خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ بِالحَقِّ وَصَوَّرَكُم فَأَحسَنَ صُوَرَكُم ۖ وَإِلَيهِ المَصيرُ

PAGSASATITIK

Kha-la-qas sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍa bil-ḥaq-qi wa-ṣaw-wa-ra-kum fa-ʾaḥ-sa-na ṣu-wa-ra-kum wa-ʾi-lay-hil ma-ṣīru

SALINWIKA

Nilikha Niya ang mga langit at ang lupa sa katotohanan [na may dahilan]. At binuo Niya kayo at ginawang lubos ang inyong mga anyo. At sa Kanya ang [huling] hantungan.


4

يَعلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ وَيَعلَمُ ما تُسِرّونَ وَما تُعلِنونَ ۚ وَاللَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ

PAGSASATITIK

Ya-ʿla-mu mā fīs sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍi wa-yaʿ-la-mu mā tu-sir-rū-na wa-mā tuʿ-li-nūna wal-lā-hu ʿa-lī-mum bi-dhā-tiṣ ṣu-dūri

SALINWIKA

Alam Niya ang anumang nasa mga langit at sa lupa at alam Niya ang anumang inyong itinatago at anumang inyong inilalantad. At si Allah ang Nakakaalam ng laman ng mga dibdib.


5

أَلَم يَأتِكُم نَبَأُ الَّذينَ كَفَروا مِن قَبلُ فَذاقوا وَبالَ أَمرِهِم وَلَهُم عَذابٌ أَليمٌ

PAGSASATITIK

ʾA-lam yaʾ-ti-kum na-ba-ʾul la-dhī-na ka-fa-rū min qab-lu fa-dhā-qū wa-bā-la ʾam-ri-him wa-la-hum ʿa-dhā-bun ʾa-līmun

SALINWIKA

Hindi ba dumating sa inyo ang balita ng mga di-mananampalataya noong una? Kaya natikman nila ang masamang bunga ng kanilang ginawa, at para sa kanila ay masakit na parusa.


6

ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كانَت تَأتيهِم رُسُلُهُم بِالبَيِّناتِ فَقالوا أَبَشَرٌ يَهدونَنا فَكَفَروا وَتَوَلَّوا ۚ وَاستَغنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَميدٌ

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka bi-ʾan-na-hū kā-nat taʾ-tī-him ru-su-lu-hum bil-bay-yi-nā-ti fa-qā-lū ʾa-ba-sha-ruy yah-dū-na-nā fa-ka-fa-rū wa-ta-wal-law was-tagh-nāl lāhu wal-lā-hu gha-niy-yun ḥa-mīdun

SALINWIKA

Iyan ay dahil dumating sa kanila ang kanilang mga Sugo na may malinaw na mga katibayan; at sila ay nagsabi, “Tao lamang ba ang maggagabay amin?” Kaya tinanggihan nila ang mga Sugo at tumalikod sa katotohanan. At si Allah ay hindi nangangailangan [ng kanilang paniniwala]. At si Allah ay Napakayaman [malaya sa anumang pangangailangan] at Kapuri-puri.


7

زَعَمَ الَّذينَ كَفَروا أَن لَن يُبعَثوا ۚ قُل بَلىٰ وَرَبّي لَتُبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلتُم ۚ وَذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ

PAGSASATITIK

Za-ʿa-mal la-dhī-na ka-fa-rū ʾal lay yub-ʿa-thū qul ba-lā wa-rab-bī la-tub-ʿa-thun-na thum-ma la-tu-nab-ba-ʾun-na bi-mā ʿa-mil-tum wa-dhā-li-ka ʿa-lāl lā-hi ya-sīrun

SALINWIKA

Inakala ng mga di-mananampalataya na sila ay hindi kailanman muling bubuhayin. Sabihin mo [Muhammad], “Oo, sumusumpa ako sa aking Panginoon! Kayo ay tiyak na muling bubuhayin at pagkatapos ay tiyak na sasabihin sa inyo ang inyong mga ginawa.” At iyan, para kay Allah, ay napakadali.


8

فَآمِنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ وَالنّورِ الَّذي أَنزَلنا ۚ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ خَبيرٌ

PAGSASATITIK

Fa-ʾā-mi-nū bil-lā-hi wa-ra-sū-li-hī wan-nū-ril la-dhī ʾan-zal-nā wal-lā-hu bi-mā taʿ-ma-lū-na kha-bīrun

SALINWIKA

Kaya maniwala kayo kay Allah at sa Kanyang Sugo at sa Liwanag [Qur’an] na Aming ibinaba [ipinahayag]. At si Allah, sa inyong mga ginagawa, ang may Ganap na Kamalayan.


9

يَومَ يَجمَعُكُم لِيَومِ الجَمعِ ۖ ذٰلِكَ يَومُ التَّغابُنِ ۗ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعمَل صالِحًا يُكَفِّر عَنهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدخِلهُ جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الفَوزُ العَظيمُ

PAGSASATITIK

Yaw-ma yaj-ma-ʿu-kum li-yaw-mil jam-ʿi dhā-li-ka yaw-mut ta-ghā-bu-ni wa-may yuʾ-mim bil-lā-hi wa-yaʿ-mal ṣā-li-ḥay yu-kaf-fir ʿan-hu say-yi-ʾā-ti-hī wa-yud-khil-hu jan-nā-tin taj-rī min taḥ-ti-hāl ʾan-hā-ru khā-li-dī-na fī-hā ʾa-ba-dan dhā-li-kal faw-zul ʿa-ẓīmu

SALINWIKA

Ang Araw na titipunin Niya kayong lahat sa Araw ng Pagtitipon, iyan ang araw ng bawian.* At sa sinumang naniniwala kay Allah at gumagawa ng katuwiran, aalisin Niya sa kanya ang kanyang mga kasalanan at papapasukin Niya siya sa mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog, siya ay mananatili sa mga ito magpakailanman. Iyan ang dakilang tagumpay.

*Ito ang araw kung saan ang mga di-mananampalataya ay babawiin sa kanila ang kanilang nakalaang lugar sa Paraiso at makikita nila na ang kanilang pagsisikap sa mga panandaliang ligaya ang naghantong sa kanila sa Impiyerno. Ang mga mananampalataya ay mananatili sa kanilang mga lugar sa Paraiso, masasaya na nakaligtas sa paghantong sa kanilang nakalaang lugar sa Impiyerno.


10

وَالَّذينَ كَفَروا وَكَذَّبوا بِآياتِنا أُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ خالِدينَ فيها ۖ وَبِئسَ المَصيرُ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na ka-fa-rū wa-kadh-dha-bū bi-ʾā-yā-ti-nā ʾu-lā-ʾi-ka ʾaṣ-ḥā-bun nā-ri khā-li-dī-na fī-hā wa-biʾ-sal ma-ṣīru

SALINWIKA

Ngunit sila na mga hindi naniwala at tinanggihan ang Aming mga tanda, sila ang mga kasama ng Apoy. Mananatili sila dito magpakailanman, at napakasamang hantungan!


11

ما أَصابَ مِن مُصيبَةٍ إِلّا بِإِذنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهدِ قَلبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ

PAGSASATITIK

Mā ʾa-ṣā-ba mim mu-ṣī-ba-tin ʾil-lā bi-ʾidh-nil lāhi wa-may yuʾ-mim bil-lā-hi yah-di qal-bahu wal-lā-hu bi-kul-li shay-ʾin ʿa-līmun

SALINWIKA

Walang kapighatian na mangyayari [sa sinuman] maliban sa pahintulot ng Allah. At sinumang naniniwala kay Allah, gagabayan Niya ang kanyang puso. At si Allah, sa lahat ng bagay, ang Nakakaalam.


12

وَأَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيتُم فَإِنَّما عَلىٰ رَسولِنَا البَلاغُ المُبينُ

PAGSASATITIK

Wa-ʾa-ṭī-ʿūl-lā-ha wa-ʾa-ṭī-ʿūr ra-sūla fa-ʾin ta-wal-lay-tum fa-ʾin-na-mā ʿa-lā ra-sū-li-nāl ba-lā-ghul mu-bīnu

SALINWIKA

At sumunod kayo sa Allah at sumunod kayo sa Sugo. Ngunit kung kayo ay tatalikod [tatanggi], sa gayon, ang tungkulin lamang ng Aming Sugo ay upang iparating [ang mensahe] ng malinaw.


13

اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلِ المُؤمِنونَ

PAGSASATITIK

Al-lā-hu lā ʾi-lā-ha ʾil-lā huwa wa-ʿa-lāl lā-hi fal-ya-ta-wak-ka-lil muʾ-mi-nūna

SALINWIKA

Si Allah, walang ibang diyos malaban sa Kanya. At kay Allah lamang nagtitiwala ang mga mananampalataya.


14

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّ مِن أَزواجِكُم وَأَولادِكُم عَدُوًّا لَكُم فَاحذَروهُم ۚ وَإِن تَعفوا وَتَصفَحوا وَتَغفِروا فَإِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū ʾin-na min ʾaz-wā-ji-kum wa-ʾaw-lā-di-kum ʿa-duw-wal la-kum faḥ-dha-rū-hum wa-ʾin taʿ-fū wa-taṣ-fa-ḥū wa-tagh-fi-rū fa-ʾin-nal lā-ha gha-fū-rur ra-ḥīmun

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Tunay, mula sa inyong mga asawa at sa inyong mga anak ay mga kaaway para sa inyo, kaya mag-ingat sa kanila. Ngunit kung kayo ay magpawalang-sala, magpaumanhin at magpatawad, sa gayon, tunay, si Allah ang Pinakamapagpatawad, ang Pinakamaawain.


15

إِنَّما أَموالُكُم وَأَولادُكُم فِتنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجرٌ عَظيمٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-mā ʾam-wā-lu-kum wa-ʾaw-lā-du-kum fit-nahtun (H pinalitan ng T) wal-lā-hu ʿin-da-hū ʾaj-run ʿa-ẓīmun

SALINWIKA

Ang inyong mga yaman at ang inyong mga anak ay isa lamang pagsubok.  At si Allah, nasa Kanya ang napakadakilang gantimpala.


16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا استَطَعتُم وَاسمَعوا وَأَطيعوا وَأَنفِقوا خَيرًا لِأَنفُسِكُم ۗ وَمَن يوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ المُفلِحونَ

PAGSASATITIK

Fat-ta-qūl lā-ha mās-ta-ṭaʿ-tum was-ma-ʿū wa-ʾa-ṭī-ʿū wa-ʾan-fi-qū khay-ral li-ʾan-fu-si-kum wa-may yū-qa shuḥ-ḥa naf-si-hī fa-ʾu-lā-ʾi-ka hu-mul muf-li-ḥūna

SALINWIKA

Kaya magkaroon ng takot kay Allah sa abot ng inyong kakayahan. At makinig at sumunod at gumugol sa kawanggawa [alang-alang kay Allah]; na mas mabuti para sa inyong mga sarili. At sinumang makaligtas mula sa kasakiman ng kanyang sarili, sa gayon, sila ang mga matatagumpay.


17

إِن تُقرِضُوا اللَّهَ قَرضًا حَسَنًا يُضاعِفهُ لَكُم وَيَغفِر لَكُم ۚ وَاللَّهُ شَكورٌ حَليمٌ

PAGSASATITIK

ʾIn tuq-ri-ḍūl lā-ha qar-ḍan ḥa-sa-nay yu-ḍā-ʿif-hu la-kum wa-yagh-fir la-kum wal-lā-hu sha-kū-run ḥa-līmun

SALINWIKA

Kung pauutangin ninyo si Allah ng isang magandang pautang, pararamihin  [o dodoblehin] Niya ito para sa inyo at patatawarin kayo. At si Allah ang Pinakamapagpahalaga, ang Pinakamapagtiis.


18

عالِمُ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ العَزيزُ الحَكيمُ

PAGSASATITIK

ʿĀ-li-mul ghay-bi wash-sha-hā-da-til ʿa-zī-zul ḥa-kīmu

SALINWIKA

Nakakaalam ng lihim at ng lantad, ang Pinakamapangyarihan, ang Pinakamarunong.

Al-Qur’an

To all my KABABAYANs,

As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

I have been searching for a long time for the complete translation of the whole Qur’an. Alhamdulillah! I recently came across this very valuable file. Jazakallahu khayra for the translator and for the one who passed on the link.

Feel free to click QURAN TAGALOG to download. Please be informed that the site is FROZEN. Simply do NOT click the URL or any of its table of contents. Just browse through the contents page to see the page number of the chapter you want, then just type the page number in the number slot… but add 4 pages more to arrive at the exact Surah.

I browse through the book and I can say that it is long translation, more like a short Tafsir (explanation/commentary). May Allah Almighty make this translation beneficial to its readers.

I am in the process of doing my own, including short introduction to the Surah, Arabic texts, translation, transliteration, an audio link (of the whole Surah) and snapshots for the short chapters. I know I will get much benefit from this translation for I am already using it to cross-check my work.

Surah 63: Al-Munafiqun

سورة المنافقون  63– جزء 28
AL-MUNĀFIQŪN
(Ang Mga Mapagkunwari)

Kabanata: 63 – Talata: 11
Madani Surah

Audio: Al-Munafiqun


Ang Surah ay nagpapahayag na ang Diyos ay sumasaksi sa sinungaling na pahayag ng pananampalataya ng mga mapagkunwari na binigkas lamang bilang isang takip upang itago ang kanilang pagdadalawang-mukha. Kinuha ang pangalan nito mula sa katagang “munāfiqūn” na siyang pangunahing paksa nito. Ang Surah ay nagbababala sa mga mananampalataya tungkol sa pagtataksil ng mga mapagkunwari at naglalarawan ng ilan sa kanilang pag-uugali. Isang partikular na okasyon ang inilarawan kung saan sinubukan ng mga mapagkunwari na pigilan ang sinumang magbigay ng tulong pananalapi sa mga mananampalataya (taludtod 7 pasunod). Ang Diyos ay nananawagan sa mga Muslim na tumbasan ito ng pagbibigay ng higit mula sa sariling nilang mga yaman para sa mga nangangailangan (talata 9 pasunod).


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

إِذا جاءَكَ المُنافِقونَ قالوا نَشهَدُ إِنَّكَ لَرَسولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعلَمُ إِنَّكَ لَرَسولُهُ وَاللَّهُ يَشهَدُ إِنَّ المُنافِقينَ لَكاذِبونَ

PAGSASATITIK

ʾI-dhā jā-ʾa-kal mu-nā-fi-qū-na qā-lū nash-ha-du ʾin-na-ka la-ra-sū-lul lāhi wal-lā-hu yaʿ-la-mu ʾin-na-ka la-ra-sū-lu-hū wal-lā-hu yash-ha-du ʾin-nal mu-nā-fi-qī-na la-kā-dhi-būna

SALINWIKA

Kapag ang mga mapagkunwari ay dumating sa iyo, [O Muhammad], sinasabi nila, “Kami ay nagpapatunay na ikaw ang Sugo ng Allah.” At alam ng Allah na tunay na ikaw ay Kanyang Sugo, at si Allah ay nagpapatunay na ang mga mapagkunwari ay mga sinungaling.


2

اتَّخَذوا أَيمانَهُم جُنَّةً فَصَدّوا عَن سَبيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُم ساءَ ما كانوا يَعمَلونَ

PAGSASATITIK

It-ta-kha-dhū ʾay-mā-na-hum jun-na-tan fa-ṣad-dū ʿan sa-bī-lil lāhi ʾin-na-hum sā-ʾa mā kā-nū yaʿ-ma-lūna

SALINWIKA

Ginawa nila ang kanilang mga panunumpa [o paniniwala] bilang pantakip [sa kanilang maling gawa], upang sa ganoon ay mapigilan nila ang mga tao sa landas ni Allah. Tunay na napakasama ng kanilang ginagawa.


3

ذٰلِكَ بِأَنَّهُم آمَنوا ثُمَّ كَفَروا فَطُبِعَ عَلىٰ قُلوبِهِم فَهُم لا يَفقَهونَ

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka bi-ʾan-na-hum ʾā-ma-nū thum-ma ka-fa-rū fa-ṭu-bi-ʿa ʿa-lā qu-lū-bi-him fa-hum lā yaf-qa-hūna

SALINWIKA

Iyan ay dahil naniwala sila, pagkatapos ay hindi naniwala. Kaya mahigpit na sinarhan [ni Allah] ang kanilang mga puso. Kaya naman, hindi sila makaintindi.


4

وَإِذا رَأَيتَهُم تُعجِبُكَ أَجسامُهُم ۖ وَإِن يَقولوا تَسمَع لِقَولِهِم ۖ كَأَنَّهُم خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ يَحسَبونَ كُلَّ صَيحَةٍ عَلَيهِم ۚ هُمُ العَدُوُّ فَاحذَرهُم ۚ قاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنّىٰ يُؤفَكونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-dhā ra-ʾay-ta-hum tuʿ-ji-bu-ka ʾaj-sā-mu-hum wa-ʾiy ya-qū-lū tas-maʿ li-qaw-li-him ka-ʾan-na-hum khu-shu-bum mu-san-na-dahtun (H pinalitan ng T) yaḥ-sa-bū-na kul-la ṣay-ḥa-tin ʿa-lay-him hu-mul ʿa-duw-wu faḥ-dhar-hum qā-ta-la-hu-mul lāhu ʾan-nā yuʾ-fa-kūna

SALINWIKA

At kapag makita mo sila ay hahanga ka sa kanilang mga katawan [panlabas na kaanyuan]. At kapag sila ay nagsasalita, makikinig ka sa kanilang mga salita. Ngunit sila ay parang tuyong kahoy na nakatukod [sa bakod]. Iniisip nila na ang bawat sigaw ay laban sa kanila. Sila ang mga kaaway, kaya mag-ingat sa kanila. Sana ay lipulin sila ng Allah! Paano sila naligaw sa landas?


5

وَإِذا قيلَ لَهُم تَعالَوا يَستَغفِر لَكُم رَسولُ اللَّهِ لَوَّوا رُءوسَهُم وَرَأَيتَهُم يَصُدّونَ وَهُم مُستَكبِرونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-dhā qī-la la-hum ta-ʿā-law yas-tagh-fir la-kum ra-sū-lul lā-hi law-waw ru-ʾū-sa-hum wa-ra-ʾay-ta-hum ya-ṣud-dū-na wa-hum mus-tak-bi-rūna

SALINWIKA

At kapag sinabi sa kanila, “Halikayo, upang ang Sugo ni Allah ay hihingi ng kapatawaran para sa inyo.” Iniiling nila ang kanilang mga ulo at makikita mo silang umiiwas habang sila ay nagmamalaki.


6

سَواءٌ عَلَيهِم أَستَغفَرتَ لَهُم أَم لَم تَستَغفِر لَهُم لَن يَغفِرَ اللَّهُ لَهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ لا يَهدِي القَومَ الفاسِقينَ

PAGSASATITIK

Sa-wā-ʾun ʿa-lay-him ʾas-tagh-far-ta la-hum ʾam lam tas-tagh-fir la-hum lay yagh-fi-ral lā-hu la-hum ʾin-nal lā-ha lā yah-dīl qaw-mal fā-si-qīna

SALINWIKA

Pareho para sa kanila kung humingi ka man ng kapatawaran para sa kanila o hindi humingi ng kapatawaran para sa kanila. Kailanman ay hindi sila patatawarin ng Allah. Tunay, hindi papatnubayan ng Allah ang mga taong masuwayin.


7

هُمُ الَّذينَ يَقولونَ لا تُنفِقوا عَلىٰ مَن عِندَ رَسولِ اللَّهِ حَتّىٰ يَنفَضّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَلٰكِنَّ المُنافِقينَ لا يَفقَهونَ

PAGSASATITIK

Hu-mul la-dhī-na ya-qū-lū-na lā tun-fi-qū ʿa-lā man ʿin-da ra-sū-lil lā-hi ḥat-tā yan-faḍ-ḍū wa-lil-lā-hi kha-zā-ʾi-nus sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍi wa-lā-kin-nal mu-nā-fi-qī-na lā yaf-qa-hūna

SALINWIKA

Sila yaong mga nagsasabi, “Huwag kayong gumugol sa mga kasama ng Sugo ng Allah hanggang sila ay mabuwag [o hanggang iwanan nila siya].” Ngunit pagmamay-ari ni Allah ang mga yaman ng mga langit at lupa, ngunit ang mga mapagkunwari ay hindi nakakaintindi.


8

يَقولونَ لَئِن رَجَعنا إِلَى المَدينَةِ لَيُخرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنهَا الأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسولِهِ وَلِلمُؤمِنينَ وَلٰكِنَّ المُنافِقينَ لا يَعلَمونَ

PAGSASATITIK

Ya-qū-lū-na la-ʾir ra-jaʿ-nā ʾi-lāl ma-dī-na-ti la-yukh-ri-jan-nal ʾa-ʿaz-zu min-hāl ʾa-dhalla wa-lil-lā-hil ʿiz-za-tu wa-li-ra-sū-li-hī wa-lil-muʾ-mi-nī-na wa-lā-kin-nal mu-nā-fi-qī-na lā yaʿ-la-mūna

SALINWIKA

Sila [mga mapagkunwari] ay nagsasabi: “Kung tayo ay makabalik sa lungsod [Madinah], tiyak na ang mas marangal [makapangyarihan] ay palalabasin ang mga hamak [mahihina] mula dito.” Ang karangalan [kapangyarihan] ay kay Allah, sa Kanyang Sugo at sa mga mananampalataya, ngunit ang mga mapagkunwari ay hindi nakakaalam.


9

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تُلهِكُم أَموالُكُم وَلا أَولادُكُم عَن ذِكرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفعَل ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الخاسِرونَ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū lā tul-hi-kum ʾam-wā-lu-kum wa-lā ʾaw-lā-du-kum ʿan dhik-ril lāhi wa-may yaf-ʿal dhā-li-ka fa-ʾu-lā-ʾi-ka hu-mul khā-si-rūna

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Huwag ninyong hayaan ang inyong mga yaman at ang inyong mga anak na ilihis [gambalain] kayo sa paggunita kay Allah. At sinuman ang gumagawa niyan, sa gayon, sila ang mga talunan.


10

وَأَنفِقوا مِن ما رَزَقناكُم مِن قَبلِ أَن يَأتِيَ أَحَدَكُمُ المَوتُ فَيَقولَ رَبِّ لَولا أَخَّرتَني إِلىٰ أَجَلٍ قَريبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصّالِحينَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-fi-qū mim mā ra-zaq-nā-kum min qab-li ʾay yaʾ-ti-ya ʾa-ḥa-da-ku-mul maw-tu fa-ya-qū-la rab-bi law-lā ʾakh-khar-ta-nī ʾi-lā ʾa-ja-lin qa-rī-bin fa-ʾaṣ-ṣad-da-qa wa-ʾa-kum mi-naṣ ṣā-li-ḥīna

SALINWIKA

At gumugol [alang-alang kay Allah] mula sa  Aming ipinagkaloob sa inyo bago dumating ang kamatayan sa isa sa inyo. Kung saan saka na niya sasabihin, “Aking Panginoon! Kung inantala Mo lamang ang aking kamatayan ng maikling panahon, sana ay nakapagbigay ako ng kawanggawa at mapabilang sa mga matutuwid.”


11

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفسًا إِذا جاءَ أَجَلُها ۚ وَاللَّهُ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ

PAGSASATITIK

Wa-lay yu-ʾakh-khi-ral lā-hu naf-san ʾi-dhā jā-ʾa ʾa-ja-lu-hā wal-lā-hu kha-bī-rum bi-mā taʿ-ma-lūna

SALINWIKA

Ngunit kailanman ay hindi aantalahin ng Allah ang isang kaluluwa [tao] kapag ang oras [ng kamatayan] nito ay dumating na. At si Allah ay may Ganap na Kamalayan sa anumang inyong ginagawa.