Category Archives: Pilipino: Ang Qur’an

Surah 48: Al-Fath

سورة الفتح 48 –  جزء 26 AL-FATḤ (Ang Tagumpay) Kabanata: 48 – Talata: 29 Ayos ng pagkapahayag: 111 Madani Surah Audio: Al-Fath Ang Surah ay nagbubukas sa pamamagitan ng pagbubunyi ng malinaw na tagumpay o panalo ng kalayaan na ipinagkaloob ng … Continue reading

Posted in Pilipino: Ang Qur'an | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Surah 49: Al-Hujurat

سورة الحجرات 49 –  جزء 26 AL-ḤUJURĀT (Ang Mga Silid) Kabanata: 49 – Talata: 18 Ayos ng pagkapahayag: 106 Madani Surah Audio: Al-Hujurat Ang Surah ay pumupuna sa mga nakatayo sa likod ng mga silid ng mga asawa ng Propeta (ﷺ) … Continue reading

Posted in Pilipino: Ang Qur'an | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Surah 50: Qaf

سورة ق 50 –  جزء 26 QĀF (Ang Titik “Qaf”) Kabanata: 50 – Talata: 45 Ayos ng pagkapahayag: 34 Makki Surah Audio: Qaf Ang Surah ay nagbubukas sa solong nakahiwalay na titik Arabik na Qaf. Ito ay pangunahing tumutukoy sa Muling … Continue reading

Posted in Pilipino: Ang Qur'an | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Surah 51: Adh-Dhariyat

26-سورة الذاريات 51 –  جزء 27 ADH-DHĀRIYĀT (Ang Mga Tagakalat) Kabanata: 51 – Talata: 60 Ayos ng paghahayag: 67 Makki Surah Audio: Adh-Dhariyat Ang Surah ay nagbubukas sa panunumpa ng Isang Banal sa pamamagitan ng mga hanging nagkakalat sa maraming lugar dala … Continue reading

Posted in Pilipino: Ang Qur'an | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Surah 52: At-Tur

سورة الطور 52 –  جزء 27 AṬ-ṬŪR (Ang Bundok) Kabanata: 52 – Talata: 49 Makki Surah Audio: At-Tur Ang Surah ay nagbubukas sa panunumpa ng Isang Banal sa bundok ng Sinai, kung saan ang Tawrah ay ipinahayag kay Moises. Kinuha ang … Continue reading

Posted in Pilipino: Ang Qur'an | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Surah 53: An-Najm

سورة النجم 53 –  جزء 27 AN-NAJM (Ang Bituin) Kabanata: 53 – Talata: 62 Makki Surah Audio: An-Najm Ang Surah ay nagbubukas sa panunumpa ng Isang Banal sa bawat isa sa mga bituin, habang ang mga ito ay nahuhulog at naglalaho … Continue reading

Posted in Pilipino: Ang Qur'an | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Surah 54: Al-Qamar

سورة القمر 54 –  جزء 27 AL-QAMAR (Ang Buwan) Kabanata: 54 – Talata: 55 Makki Surah Audio: Al-Qamr Ang Surah ay nagbubukas kasama ang nakakatakot at nakakakilabot na tanda ng pagdating ng katapusan ng mundo at ang pagkahati ng buwan. Kinuha … Continue reading

Posted in Pilipino: Ang Qur'an | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment