Surah 96: Al-Alaq

سورة العلق 96   – جزء 30
AL-ALAQ
(Ang Nakakapit Na Kimpal)
IQRA
(Magbasa)

Kabanata: 96 – Talata: 19
Makki Surah

Audio: Al-Alaq

Ang Surah na naglalaman ng mga naunang talata ng Qur’an, na nagpapa-alala sa tao sa nakakapit na kimpal, ang yugto na naglalarawan sa himala ng paglikha ng tao sa sinapupunan ng ina. Ang Surah ay kilala rin sa unang utos ng Qur’an: “Iqra” (Magbasa ka). Ito ay pinangalanang “Alaq” (Ang Nakakapit Na Kimpal) sa ikalawang talata. Ang unang limang talata ay kilala na mga unang pahayag ng Qur’an nang ang Propeta Muhammad ﷺ ay nautusang bumasa. Ang ikalawang bahagi nito ay ipinahayag sa kalaunang panahon upang ipakita na ang tao ay lumalabag kapag siya ay naging nasisiyahan sa kanyang sarili. Ang Surah ay kilala rin bilang: Mga Namumuong Dugo, Ipahayag, Bumasa, Bumanggit, Ang Kimpal Ng Dugo, Ang Namuong Kimpal, Ang Nakakapit Na Kimpal, Ang Kimpal, Ang Embrayo.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ

Iq-raʾ bis-mi rab-bi-kal la-dhī khalaqa

 1. Bumasa ka (O Muhammad)! Sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha;

خَلَقَ الإِنسانَ مِن عَلَقٍ

Kha-la-qal in-sā-na min ʿa-laqin-i

 1. Na lumikha sa tao mula sa nakakapit na kimpal.

اقرَأ وَرَبُّكَ الأَكرَمُ

Iq-raʾ wa-rab-bu-kal ak-ramu

 1. Bumasa ka! At ang iyong Panginoon ang pinakamapagbigay,

الَّذي عَلَّمَ بِالقَلَمِ

Al-la-dhī ʿal-la-ma bil-qa-lami

 1. Na nagturo sa pamamagitan ng panulat,

عَلَّمَ الإِنسانَ ما لَم يَعلَم

ʿAl-la-mal in-sā-na mā lam y’a-lam

 1. Na nagturo sa tao ng hindi niya nalalaman.

كَلّا إِنَّ الإِنسانَ لَيَطغىٰ

Kal-lā_ in-nal in-sā-na la-yaṭ-ghā

 1. Tunay, ang tao ay naging mapanghimagsik

أَن رَآهُ استَغنىٰ

Ar ra-ā hus tagh-nā

 1. Kapag ipinalagay niya sa kanyang sarili na wala siyang pangangailangan.

إِنَّ إِلىٰ رَبِّكَ الرُّجعىٰ

In-na i-lā rab-bi-kar ruj-ʿā

 1. Tunay sa iyong Panginoon ang pagbabalik [ng lahat].

أَرَأَيتَ الَّذي يَنهىٰ

A-ra-ay-tal la-dhī yan-hā

 1. Nakita mo ba siya [Abu Jahl] na humahadlang

عَبدًا إِذا صَلّىٰ

ʿAb-dan i-dhā ṣal-lā

 1. Sa isang alipin [Muhammad] kapag siya ay nagdarasal,

أَرَأَيتَ إِن كانَ عَلَى الهُدىٰ

A-ra-ay-ta in kā-na ʿa-lāl hu-dā

 1. Nakita mo ba kung siya ay nasa [tamang] patnubay,

أَو أَمَرَ بِالتَّقوىٰ

Aw a-ma-ra bit-taq-wā

 1. O nag-uutos [sa iba] na matakot sa Diyos,

أَرَأَيتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلّىٰ

A-ra-ay-ta in kadh-dha-ba wa-ta-wal-lā

 1. Nakita mo ba siya kung siya ay nagsinungaling at tumalikod [palayo]

أَلَم يَعلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرىٰ

A-lam y’a-lam bi-an-nal lā-ha ya-rā

 1. — hindi ba niya alam na si Allah ay nakikita [ang kanyang gawa]?

كَلّا لَئِن لَم يَنتَهِ لَنَسفَعًا بِالنّاصِيَةِ

Kal-lā la-il lam yan-ta-hi la-nas-fa-ʿam bin-nā-ṣi-yahti (palitan ang H ng T)

 1. Hindi! Tunay, kapag hindi siya hihinto, Amin siyang susunggaban sa kanyang Nasiyah (nakalawit na buhok sa itaas ng noo),

ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ

Nā-ṣi-ya-tin kā-dhi-ba-tin khā-ṭi-ahtin (palitan ang H ng T)

 1. Ang sinungaling, makasalanang Nasiyah!

فَليَدعُ نادِيَهُ

Fal-ya-dʿu nā-di-ya-hū

 1. Sa gayon, hayaan siyang tawagin ang kanyang barkada!

سَنَدعُ الزَّبانِيَةَ

Sa-nad-ʿuz za-bā-ni-yahta (palitan ang H ng T)

 1. Kami [rin] ay tatawagin ang mga bantay [na anghel] ng Impiyerno.

كَلّا لا تُطِعهُ وَاسجُد وَاقتَرِب ۩

Kal-lā lā tu-ṭ’i-hu was-jud waq-ta-rib

 1. Hindi! Tunay, huwag mo siyang sundin, ngunit magpatirapa at maging malapit [kay Allah]!

Surah 97: Al-Qadr

سورة القدر 97   – جزء 30
AL-QADR
(Ang Kapasyahan)

Kabanata: 97 – Talata: 5
Makki Surah

Audio: Al-Qadr

Ang Surah ay bumabanggit sa sandali kung saan ang Diyos ay unang inihayag ang Qur’an, na tinawag ito na “Ang Kapasyahan.” Ito ay pinangalanan mula sa pariralang “Ang Gabi Ng Kapasyahan” (Laylah Al-Qadr), na binanggit sa unang talata. Ang Surah ay ipinagdiriwang ang gabi nang ang unang pahayag ng Qur’an ay ibinaba. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Pagtatakda, Ang Parangal, Ang Kapangyarihan, Ang Karangalan, Ang Gabi Ng Pagbibigay Ng Tadhana, Ang Gabi Ng Parangal, Ang Gabi Ng Kapangyarihan.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


إِنّا أَنزَلناهُ في لَيلَةِ القَدرِ

In-nā_ an-zal-nā-hu fī lay-la-til qadri

 1. Tunay, Kami ay ibinababa ito* sa Gabi ng Kapasyahan.

*Ibig sabihin ay ang  Qur’an [Basahin ang Surah Ad-Dukhan 44:2-5]


وَما أَدراكَ ما لَيلَةُ القَدرِ

Wa-mā_ ad-rā-ka mā-lay-la-tul qadri

 1. At ano ang alam mo tungkol sa Gabi ng Kapasyahan?

لَيلَةُ القَدرِ خَيرٌ مِن أَلفِ شَهرٍ

Lay-la-tul qad-ri khay-rum min al-fi shahrin

 1. Ang Gabi ng Kapasyahan ay mas mainam kaysa sa isang libong buwan.

تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَالرّوحُ فيها بِإِذنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمرٍ

Ta-naz-za-lul ma-lā_i-ka-tu war-rū-ḥu fī-hā bi-idh-ni rab-bi-him min kul-li amrin

 1. Dito ang mga anghel at ang Espiritu [Jibril] ay bumababa, sa pahintulot ng kanilang Panginoon, sa bawat utos.

سَلامٌ هِيَ حَتّىٰ مَطلَعِ الفَجرِ

Sa-lā-mun hi-ya ḥat-tā maṭ-la-il fajri

 1. Mapayapa (ang gabi) hanggang sa pagdating ng bukang-liwayway.

 

Surah 98: Al-Bayyinah

سورة البينة 98   – جزء 30
AL-BAYYINAH
(Ang Patotoo)

Kabanata: 98 – Talata: 8
Madani Surah

Audio: Al-BayyinahAng Surah na bumabanggit sa simula ng mensahe ng Qur’an at ng kanyang Mensahero ﷺ bilang patunay ng tiyak na pahayag para sa mga nagtatalong mga Ahlul Kitab (tao ng kapahayagan) at mga di-mananampalataya na mangmang sa kataga ng Diyos. Ito ay pinangalanang “Al-Bayyinah” na  nabanggit sa una at ika-apat na talata. Ang Surah ay tumutukoy sa mga saligang doktrina ng pananampalataya, at inihahambing ang Apoy ng Impiyerno sa walang-hanggang kaligayahan na tatamasahin ng isang mananampalataya. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Malinaw Na Katibayan, Ang Malinaw Na Katunayan, Ang Malinaw Na Palatandaan, Ang Ebidensiya.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


لَم يَكُنِ الَّذينَ كَفَروا مِن أَهلِ الكِتابِ وَالمُشرِكينَ مُنفَكّينَ حَتّىٰ تَأتِيَهُمُ البَيِّنَةُ

*Paalala: sa katapusan ng talata, palitan ng titik T ang H kapag patuloy ang pagbasa maliban sa huling talata.

Lam ya-ku-nil la-dhī-na ka-fa-rū min ahlil ki-tā-bi wal-mush-ri-kī-na mun-fak-kī-na ḥat-tā ta’ti-ya-hu-mul bay-yi-nahtu

 1. Ang mga di-mananampalataya mula sa mga Tao ng Kasulatan [Hudyo at Kristiyano] at sa mga pagano [sumasamba sa mga diyus-diyosan] ay hindi hihiwalay [mula sa kanilang di-paniniwala] hanggang sa dumating ang katibayan sa kanila:

رَسولٌ مِنَ اللَّهِ يَتلو صُحُفًا مُطَهَّرَةً

Ra-sū-lum mi-nal lā-hi yat-lū ṣu-ḥu-fam mu-ṭah-ha-rahtan

 1. Isang Sugo [Muhammad ﷺ] mula kay Allah na bumibigkas ng mga dinalisay na mga kasulatan,

فيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

Fī-hā ku-tu-bunq qay-yi-mahtun

 1. Kung saan doon ay mga matutuwid na salita.

وَما تَفَرَّقَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ إِلّا مِن بَعدِ ما جاءَتهُمُ البَيِّنَةُ

Wa-mā ta-far-ra-qal la-dhī-na ū-tūl ki-tā-ba il-lā mim b’a-di mā jā_at-hu-mul bay-yi-nahtu

 1. At sila na nabigyan ng Aklat ay hindi hihiwalay [mula sa kanilang di-paniniwala] maliban pagkatapos na ang katibayan ay dumating sa kanila.

وَما أُمِروا إِلّا لِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ حُنَفاءَ وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤتُوا الزَّكاةَ ۚ وَذٰلِكَ دينُ القَيِّمَةِ

Wa-mā_ u-mi-rū_ il-lā li-y’a-bu-dūl lā-ha much-li-ṣī-na la-hud dī-na ḥu-na-fā_a wa-yu-qī-mūṣ ṣa-lā-ta wa-yu’tūz za-kā-ta wa-dhā-li-ka dī-nul qay-yi-mahti

 1. At sila ay hindi nautusan maliban ang sumamba kay Allah, na maging tapat sa Kanya sa relihiyon, at isagawa ang dasal at bayaran ang katungkulang kawanggawa. At iyan ang tuwid na relihiyon.

إِنَّ الَّذينَ كَفَروا مِن أَهلِ الكِتابِ وَالمُشرِكينَ في نارِ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها ۚ أُولٰئِكَ هُم شَرُّ البَرِيَّةِ

In-nal la-dhī-na ka-fa-rū min ah-lil ki-tā-bi wal-mush-ri-kī-na fī nā-ri ja-han-na-ma khā-li-dī-na fī-hā_ u-lā_i-ka hum shar-rul ba-riy-yahti

 1. Tunay, ang mga di-mananampalataya mula sa mga Tao ng Kasulatan at mga pagano ay doon sa apoy ng Impiyerno, sila ay mananatili doon [magpakailanman]. Sila ang mga pinakamasama sa mga nilikha.

إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولٰئِكَ هُم خَيرُ البَرِيَّةِ

In-nal la-dhī-na ā-ma-nū wa-‘a-mi-lūṣ ṣā-li-ḥā-ti u-lā_i-ka hum khay-rul ba-riy-yahti

 1. Tunay, sila na may mga pananampalataya at gumagawa ng matutuwid – sila ang mga pinakamahusay sa mga nilikha.

جَزاؤُهُم عِندَ رَبِّهِم جَنّاتُ عَدنٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم وَرَضوا عَنهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَن خَشِيَ رَبَّهُ

Ja-zā_u-hum ‘in-da rab-bi-him jan-nā-tu ‘ad-nin taj-rī min taḥ-ti-hāl an-hā-ru khā-li-dī-na fī-hā_ a-ba-dar ra-ḍi-yal lā-hu ‘an-hum wa-ra-ḍū ‘an-hu dhā-li-ka li-man kha-shi-ya rab-bahū

 1. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon, ay ang mga Hardin ng Eden (Paraiso), na sa ilalim nito ay dumadaloy na mga ilog, sila ay mananatili doon magpakailanman. Si Allah ay nalulugod sa kanila, at sila ay nalulugod sa Kanya. Iyan ay para lamang sa kanya na may takot sa kanyang Panginoon.

Surah 99: Az-Zalzalah

سورة الزلزلة 99  – جزء 30
AZ-ZALZALAH
(Ang Lindol)

Kabanata: 99 – Talata: 8
Madani Surah
Makki Surah (Tafsir Ibn Kathir)

Audio: Az-Zalzalah

Ang Surah na nagbubukas sa pamamagitan ng pagbanggit ng lindol ng lupa sa walang pakundangang pagkawasak sa katapusan ng mundo. Kinuha ang pangalan nito mula sa “Az-Zalzalah” na nabanggit sa unang talata. Ang Surah ay tumutukoy sa mga eksena ng Araw ng Paghuhukom. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Kaguluhan, Ang Pagyanig, Ang Panginginig, Ang Pagyugyog, Ang Pagkabigla.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


إِذا زُلزِلَتِ الأَرضُ زِلزالَها

I-dhā zul-zi-la-til ar-ḍu zil-zā-la-hā

 1. Kapag ang lupa ay umuga ng kanyang kahila-hilakbot na [huling] paglindol,

وَأَخرَجَتِ الأَرضُ أَثقالَها

Wa-akh-ra-ja-til ar-ḍu ath-qā-la-hā

 1. At ang lupa ay ilalabas ang kanyang mga pasanin,

وَقالَ الإِنسانُ ما لَها

Wa-qā-lal in-sā-nu mā la-hā

 1. At ang tao ay nagsasabi: “Ano ba ang nangyayari sa kanya?”

يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها

Yaw-ma-i-dhin tu-ḥad-di-thu akh-bā-ra-hā

 1. Sa araw na iyon ay kanyang isasalaysay ang kanyang mga balita.

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوحىٰ لَها

Bi-an-na rab-ba-ka aw-ḥā la-hā

 1. Dahil ang iyong Panginoon ay nag-utos sa kanya.

يَومَئِذٍ يَصدُرُ النّاسُ أَشتاتًا لِيُرَوا أَعمالَهُم

Yaw-ma-i-dhiy yaṣ-du-run nā-su ash-tā-tal li-yu-raw ‘a-mā-la-hum

 1. Sa araw na iyon, ang sangkatauhan ay lalabas sa iba’t-ibang pangkat [o hiwa-hiwalay na pangkat] upang ipakita sa kanila ang kanilang mga gawa.

فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ

Fa-may y’a-mal mith-qā-la dhar-ra-tin khay-ray ya-rahū

 1. Kaya sinuman ang gumawa ng kabutihang singbigat ng atomo ay makikita niya ito,

وَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Wa-may y’a-mal mith-qā-la dhar-ra-tin shar-ray ya-rahū

 1. At sinuman ang gumawa ng kasamaang singbigat ng atomo ay makikita niya ito.

Surah 18: Al-Kahf

سورة الكهف   18  – جزء 15-16
AL-KAHF
(Ang
Yungib)

Kabanata: 18– Talata: 110
Makki Surah

Audio: Al-Kahf


Binabanggit ng Surah ang nakakamanghang kuwento ng pangkat ng mga mananampalatayang kabataan na nilisan ang kanilang mga di-mananampalatayang kababayan tungo sa mga burol at nagtago sa yungib (kuweba) kung saan ang Diyos ay pinatulog sila ng tatlong daan at siyam (309) na taong lunar; bilang tanda sa kanilang mga kababayan na ang Diyos ay, tunay, na bubuhayin ang patay – at binabanggit din ang ilang nakakamanghang mga kuwento na lampas sa karaniwang pang-unawa ng tao. Ang pamagat ng Surah ay hinango mula sa kuwento ng Ashab Al-Kahf (Mga Kasamahan Ng Yungib) na nabanggit sa simula. Ang Surah ay tumutukoy din sa dalawang kuwento: Ang pakikipagkita ni Propeta Musa (Aleyhis Salam – kapayapaan sa kanya) sa hindi niya kilalang tao (Ayah 60); at ang kuwento ni Dhul Qarnayn (Ayah 83). Isang talinghaga ang isinalaysay sa mga mamamayan ng Makkah tungkol sa kasiya-siyang hardin [na ginawang alikabok ng Diyos] na pagmamay-ari ng isang mayabang at walang utang na loob na lalaki. Ang Surah ay nagbubukas at nagsasara na may mga kaugnayan sa mismong Qur’an.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي أَنزَلَ عَلىٰ عَبدِهِ الكِتابَ وَلَم يَجعَل لَهُ عِوَجًا

Al-ḥam-du lil-lā-hil la-dhī an-za-la ʿa-lā ʿab-di-hil ki-tā-ba wa-lam yaj-ʿal la-hū ʿi-wa-jā

 1. Lahat ng papuri ay kay Allah, na nagbaba ng Aklat sa Kanyang alipin at hindi Niya hinayaan ang anumang katiwalian sa loob nito,

قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأسًا شَديدًا مِن لَدُنهُ وَيُبَشِّرَ المُؤمِنينَ الَّذينَ يَعمَلونَ الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُم أَجرًا حَسَنًا

Qay-yi-mal li-yun-dhi-ra baʾ-san sha-dī-dam mil la-dun-hu wa-yu-bash-shi-ral muʾ-mi-nī-nal la-dhī-na ya’-ma-lū-naṣ ṣā-li-ḥā-ti an-na la-hum aj-ran ḥa-sa-nam

 1. [Ang Aklat] na matuwid, upang magbabala sa masakit na parusa mula sa Kanya, at upang magbigay ng magandang balita sa mga mabubuti, na para sa kanila ay may magandang gantimpala [ang Paraiso],

ماكِثينَ فيهِ أَبَدًا

Mā-ki-thī-na fī-hi ʾa-ba-daw

 1. Upang manirahan doon magpakailanman,

وَيُنذِرَ الَّذينَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

Wa-yun-dhi-ral la-dhī-na qā-lūt ta-kha-dhal lā-hu wa-la-dam

 1. At upang magbabala sa kanila na nagsasabi, ‘Si Allah ay may anak [na lalaki].’

ما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ وَلا لِآبائِهِم ۚ كَبُرَت كَلِمَةً تَخرُجُ مِن أَفواهِهِم ۚ إِن يَقولونَ إِلّا كَذِبًا

Mā la-hum bi-hī min ʿil-miw wa-lā li-ʾā-bā-ʾi-him / ka-bu-rat ka-li-ma-tan takh-ru-ju min ʾaf-wā-hi-him ʾiy ya-qū-lū-na il-lā ka-dhi-ban

 1. Sila ay walang anumang kaalaman dito, ni ang kanilang mga ninuno. Nakakarimarim ang kataga na lumabas sa kanilang mga bunganga, at sila ay walang masabi maliban sa kasinungalingan.

فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفسَكَ عَلىٰ آثارِهِم إِن لَم يُؤمِنوا بِهٰذَا الحَديثِ أَسَفًا

 Fa-la-ʿal-la-ka bā-khi-ʿun naf-sa-ka ʿa-lā ā-thā-ri-him in lam yuʾ-mi-nū bi-hā-dhāl ḥa-dī-thi a-sa-fan
 1. Maaaring mapahamak ang iyong buhay sa pag-aalala kanila, kung sila ay hindi maniniwala sa diskursong ito [Qur’an], dahil sa iyong kalungkutan.

إِنّا جَعَلنا ما عَلَى الأَرضِ زينَةً لَها لِنَبلُوَهُم أَيُّهُم أَحسَنُ عَمَلًاإِنّا جَعَلنا ما عَلَى الأَرضِ زينَةً لَها لِنَبلُوَهُم أَيُّهُم أَحسَنُ عَمَلًا

In-nā ja-ʿal-nā mā ʿa-lāl ar-ḍi zī-na-tal la-hā li-nab-lu-wa-hum ay-yu-hum aḥ-sa-nu ʿa-ma-law

 1. Tunay na Aming ginawa ang anumang nasa lupa bilang palamuti para dito upang Aming makita sa kanila ang pinakamahusay sa gawa.

وَإِنّا لَجاعِلونَ ما عَلَيها صَعيدًا جُرُزًا

Wa-in-nā la-jā-ʿi-lū-na mā ʿa-lay-hā ṣa-ʿī-dan ju-ru-zan

 1. At tunay na Aming gagawin ang anumang nandito na maging isang tigang na kapatagan.

أَم حَسِبتَ أَنَّ أَصحابَ الكَهفِ وَالرَّقيمِ كانوا مِن آياتِنا عَجَبًا

Am ḥa-sib-ta an-na aṣ-ḥā-bal kah-fi war ra-qī-mi kā-nū min ā-yā-ti-nā ʿa-ja-ban

 1. Hindi mo ba inakala na ang kuwento ng mga kasamahan ng yungib at ang inskripsiyon [ang balita o ang mga pangalan nila na nakaukit] ay kabilang sa Aming mga kahanga-hangang himala?

إِذ أَوَى الفِتيَةُ إِلَى الكَهفِ فَقالوا رَبَّنا آتِنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً وَهَيِّئ لَنا مِن أَمرِنا رَشَدًا

Idh a-wāl fit-ya-tu ilāl kah-fi fa-qā-lū rab-ba-nā ā-ti-nā mil la-dun-ka raḥ-mah / wa-hay-yi la-nā min am-ri-nā ra-sha-da

 1. Nang ang mga kabataan ay nagtago sa yungib, sila ay nagsabi, “Aming Panginoon! Ipagkaloob Mo po sa amin ang habag mula sa Iyo, at tulungan kami na mapabuti ang aming kalagayan.

فَضَرَبنا عَلىٰ آذانِهِم فِي الكَهفِ سِنينَ عَدَدًا

Fa-ḍa-rab-nā a-lā ā-dhā-ni-him fīl kah-fi si-nī-na a-da-dan

 1. Kaya Aming tinakpan ang kanilang mga pandinig (na naging sanhi ng malalim nilang tulog) sa yungib ng ilang mga taon.

ثُمَّ بَعَثناهُم لِنَعلَمَ أَيُّ الحِزبَينِ أَحصىٰ لِما لَبِثوا أَمَدًا

Thum-ma ba-ʿath-nā-hum li-n’a-la-ma ayyul ḥiz-bay-ni aḥ-ṣā li-mā la-bi-thū a-ma-dan

 1. Pagkatapos ay Amin silang binangon (mula sa kanilang pagtulog) upang Aming subukan alin sa dalawang pangkat ang mas mahusay kung gaano kahabang panahon ang kanilang pananatili.

نَحنُ نَقُصُّ عَلَيكَ نَبَأَهُم بِالحَقِّ ۚ إِنَّهُم فِتيَةٌ آمَنوا بِرَبِّهِم وَزِدناهُم هُدًى

Naḥ-nu na-quṣ-ṣu ʿa-lay-ka na-ba-a-hum bil ḥaq-qi in-na-hum fit-ya-tun ā-ma-nū bi-rab-bi-him wa-zid-nā-hum hudan

 1. Aming isinalaysay sa iyo [O Muhammad ﷺ] ang kanilang kasaysayan sa katotohanan. Tunay, sila ay mga kabataang (lalaki) na may pananampalataya sa kanilang Panginoon, at Aming dinagdagan ang kanilang patnubay.

وَرَبَطنا عَلىٰ قُلوبِهِم إِذ قاموا فَقالوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالأَرضِ لَن نَدعُوَ مِن دونِهِ إِلٰهًا ۖ لَقَد قُلنا إِذًا شَطَطًا

Wa-ra-baṭ-nā ʿa-lā qu-lū-bi-him idh qā-mū fa-qā-lū rab-bu-nā rab-bus sa-mā-wā-ti wal-ar-ḍi lan nad-ʿu-wa min dū-ni-hī i-lā-han la-qad qul-nā i-dhan sha-ṭa-ṭan

 1. At Aming pinatibay ang kanilang mga puso, nang sila ay tumayo at nagsabi: “Ang among Panginoon ay ang Panginoon ng mga langit at ng lupa. Kailanman ay hindi kami mananalangin sa anumang diyos maliban sa Kanya, kung ginawa namin, tunay na kami ay nakagawa ng labis na kasamaan.”

هٰؤُلاءِ قَومُنَا اتَّخَذوا مِن دونِهِ آلِهَةً ۖ لَولا يَأتونَ عَلَيهِم بِسُلطانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَن أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

Hā-ulā-i qaw-mu-nāt ta-kha-dhū min dū-ni-hī ā-li-hahtan law-lā ya-ʾtū-na ʿa-lay-him bi-sul-ṭā-nim bay-yinin fa-man aẓ-la-mu mim-ma-nif ta-rā ʿa-lāl-lā-hi ka-dhi-ban

 1. Sila, na aming mga mamamayan, ay sumamba ng mga diyos kasama Niya. Bakit hindi sila magpakita para [sa pagsamba] sa kanila ng malinaw na katibayan? Kaya sino ang mas walang katarungan kaysa sa kanya na gumawa ng kasinungalingan laban kay Allah?

وَإِذِ اعتَزَلتُموهُم وَما يَعبُدونَ إِلَّا اللَّهَ فَأووا إِلَى الكَهفِ يَنشُر لَكُم رَبُّكُم مِن رَحمَتِهِ وَيُهَيِّئ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقًا

Wa-i-dh’i ta-zal-tu-mū-hum wa-mā ya-ʿbu-dū-na il-lāl-lāha fa’-wū ilāl-kah-fi yan-shur la-kum rab-bu-kum min raḥ-ma-ti-hī wa-yu-hay-yiʾ la-kum min am-ri-kum mir-fa-qan

 1. Nang kayo ay humiwalay sa kanila at sa kanilang sinasamba maliban kay Allah, sa gayon ay magkubli sa yungib. Ang inyong Panginoon ay bubuksan ang Kanyang habag para sa inyo, at Siya ay tutulong sa inyo na mapaginhawa ang inyong kalagayan.

۞ وَتَرَى الشَّمسَ إِذا طَلَعَت تَزاوَرُ عَن كَهفِهِم ذاتَ اليَمينِ وَإِذا غَرَبَت تَقرِضُهُم ذاتَ الشِّمالِ وَهُم في فَجوَةٍ مِنهُ ۚ ذٰلِكَ مِن آياتِ اللَّهِ ۗ مَن يَهدِ اللَّهُ فَهُوَ المُهتَدِ ۖ وَمَن يُضلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرشِدًا

Wa-ta-rāsh sham-sa i-dhā ṭa-la-ʿat ta-zā-wa-ru ʿan kah-fi-him dhā-tal ya-mī-ni wa-i-dhā gha-ra-bat taq-ri-ḍu-hum dhā-tash shi-mā-li wa-hum fī faj-wa-tim min-hu dhā-li-ka min ā-yā-til-lā-hi may yah-dil lā-hu fa-hu-wal muh-ta-di wa-may yuḍ-lil fa-lan ta-ji-da la-hū wa-liy-yam mur-shi-dan

 1. Makikita mo ang araw, kapag ito ay sisikat, padahilig sa bandang kanan ng kanilang yungib, at kapag ito ay lulubog, dadaan sa kanila sa bandang kaliwa, habang sila ay nakahiga sa kalawakan sa loob nito. Iyan ay isa sa mga Ayat [pruweba, ebidensiya, berso, leksiyon, tanda, rebelasyon, atbp.] ng Allah. Sinuman ang patnubayan ng Allah ay tamang napatnubayan, at sinuman ang Kanyang ililigaw,kailanman ay wala kang matatagpuan para sa kanya na sinumang tagapag-alagang gabay.

وَتَحسَبُهُم أَيقاظًا وَهُم رُقودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُم ذاتَ اليَمينِ وَذاتَ الشِّمالِ ۖ وَكَلبُهُم باسِطٌ ذِراعَيهِ بِالوَصيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعتَ عَلَيهِم لَوَلَّيتَ مِنهُم فِرارًا وَلَمُلِئتَ مِنهُم رُعبًا

Wa-taḥ-sa-bu-hum ay-qā-ẓaw wa-hum ru-qū-dun wa-nu-qal-li-bu-hum dhā-tal ya-mī-ni wa-dhā-tash shi-mā-li wa-kal-bu-hum bā-si-ṭun dhi-rā-ʿay-hi bil-wa-ṣī-di la-wiṭ ṭa-l’a-ta ʿa-lay-him la-wal-lay-ta min-hum fi-rā-raw wa-la-mu-liʾta min-hum r’u-ban

 1. Maaring ipalagay ninyo na sila ay gising, kahit na sila ay tulog. Aming ibiniling ang kanilang mga katawan sa kanan at sa kaliwa, at ang kanilang aso [na nakahiga] na nakaunat ang kanyang dalawang [unahang] paa sa bukana. Kung sila ay iyong pagmamasdan, tiyak na ikaw ay tatalilis, at tiyak na ikaw ay masisindak sa kanila.

وَكَذٰلِكَ بَعَثناهُم لِيَتَساءَلوا بَينَهُم ۚ قالَ قائِلٌ مِنهُم كَم لَبِثتُم ۖ قالوا لَبِثنا يَومًا أَو بَعضَ يَومٍ ۚ قالوا رَبُّكُم أَعلَمُ بِما لَبِثتُم فَابعَثوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم هٰذِهِ إِلَى المَدينَةِ فَليَنظُر أَيُّها أَزكىٰ طَعامًا فَليَأتِكُم بِرِزقٍ مِنهُ وَليَتَلَطَّف وَلا يُشعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا

Wa-ka-dhā-li-ka ba-ʿath-nā-hum li-ya-ta-sā-a-lū bay-na-hum qā-la qā-i-lum min-hum kam la-bith-tum qā-lū la-bith-nā yaw-man aw b’a-ḍa yaw-min qā-lū rab-bu-kum ʾa-la-mu bi-mā la-bith-tum fab-ʿa-thū a-ḥa-da-kum bi-wa-ri-qi-kum hā-dhi-hī i-lāl ma-dī-na-ti fal-yan-ẓur ay-yu-hā az-kā ṭa-ʿā-man fal-yaʾ-ti-kum bi-riz-qim min-hu wal-ya-ta-laṭ-ṭaf wa-lā yush-ʿi-ran-na bi-kum a-ḥa-dan

 1. At gayundin, Amin silang binangon [mula sa pagkatulog] upang sila ay makapagtanong sa bawat isa. Isa sa kanila ay nagsabi: “Gaano kayo katagal nanatili dito?” Sila ay nagsabi: “Marahil tayo ay nanatili ng isang araw, o bahagi ng isang araw.” Sila ay nagsabi: “Ang inyong Panginoon ang ganap na nakakaalam kung gaano kayo katagal nanatili. Papuntahin ang isa sa inyo sa lungsod dala ang inyong baryang pilak. Hanapin niya kung alin sa kanila ang may pinakadalisay na pagkain, at magdala ng panustos mula doon. Pagsabihan siya na maging magalang at mag-ingat, at huwag hayaang  siya ay makilala ng sinuman.

إِنَّهُم إِن يَظهَروا عَلَيكُم يَرجُموكُم أَو يُعيدوكُم في مِلَّتِهِم وَلَن تُفلِحوا إِذًا أَبَدًا

In-na-hum iy yaẓ-ha-rū ʿa-lay-kum yar-ju-mū-kum aw yu-ʿī-dū-kum fī mil-la-ti-him wa-lan tuf-li-ḥū i-dhan a-ba-dan

 1. Tunay, kung makilala nila kayo, babatuhin nila kayo [hanggang kamatayan] o pipilitin kayong bumalik sa kanilang paniniwala, at pagkatapos kayo ay hindi kailanman magtatagumpay.

الَّذينَ كانَت أَعيُنُهُم في غِطاءٍ عَن ذِكري وَكانوا لا يَستَطيعونَ سَمعًا

Al-la-dhī-na kā-nat a’-yu-nu-hum fī ghi-ṭā_in ʿan dhik-rī wa-kā-nū lā yas-ta-ṭī-‘ū-na sam-‘an

 1. Sila na ang mga mata ay napiringan sa Aking Paalala (ang Qur’an) at ayaw makinig dahil hindi nila makayanang pakinggan ito.

أَفَحَسِبَ الَّذينَ كَفَروا أَن يَتَّخِذوا عِبادي مِن دوني أَولِياءَ ۚ إِنّا أَعتَدنا جَهَنَّمَ لِلكافِرينَ نُزُلًا

A-fa-ḥa-si-bal la-dhī-na ka-fa-rū ay yat-ta-khi-dhū ‘i-bā-dī min dū-nī aw-li-yāʾa in-nā_ a’-tad-nā ja-han-na-ma lil-kā-fi-rī-na nu-zu-lan

 1. Sila na di-mananampalataya ay nag-akalang makukuha nila ang Aking mga alipin sa halip na Ako bilang Awliya [kaibigan, panginoon, diyos, tagapagtanggol, atbp.)? Tunay, Aming inihanda ang Impiyerno para sa mga di-mananampalataya bilang tirahan.

قُل هَل نُنَبِّئُكُم بِالأَخسَرينَ أَعمالًا

Qul hal nu-nab-bi-u-kum bil-akh-sa-rī-na a’-mā-lan-i

 1. Sabihin mo [Muhammad] sa kanila: “Ibabalita ba namin sa inyo ang mga pinakatalunan pagdating sa kanilang mga gawa?”

الَّذينَ ضَلَّ سَعيُهُم فِي الحَياةِ الدُّنيا وَهُم يَحسَبونَ أَنَّهُم يُحسِنونَ صُنعًا

Al-la-dhī-na ḍal-la s’a-yu-hum fīl ḥa-yā-tid dun-yā wa-hum yaḥ-sa-bū-na an-na-hum yuḥ-si-nū-na ṣun-‘an

 1. Sila na ang mga gawain ay nasayang lamang sa buhay ng mundong ito, habang inakala nila na sila ay gumagawa ng mabuti.

أُولٰئِكَ الَّذينَ كَفَروا بِآياتِ رَبِّهِم وَلِقائِهِ فَحَبِطَت أَعمالُهُم فَلا نُقيمُ لَهُم يَومَ القِيامَةِ وَزنًا

U-lā_i-kal la-dhī-na ka-fa-rū bi-ā-yā-ti rab-bi-him wa-li-qā-i-hī fa-ḥa-bi-ṭat a’-mā-lu-hum fa-lā nu-qī-mu la-hum yaw-mal qi-yā-ma-ti waz-nan

 1. Sila yaong di-naniwala sa mga Ayat [pruweba, ebidensiya, berso, leksiyon, tanda, rebelasyon, atbp.] ng kanilang Panginoon at sa pakikipagkita sa Kanya. Kaya ang kanilang mga gawa ay walang saysay. Sa Araw ng Pagkabuhay, Kami ay hindi magbibigay sa mga ito ng anumang timbang.

ذٰلِكَ جَزاؤُهُم جَهَنَّمُ بِما كَفَروا وَاتَّخَذوا آياتي وَرُسُلي هُزُوًا

Dhā-li-ka ja-zā-u-hum ja-han-na-mu bi-mā ka-fa-rū wat-ta-kha-dhū ā_yā-tī wa-ru-su-lī hu-zu-wan

 1. Iyan ang kanilang gantimpala – Impiyerno – dahil sa kanilang di-paniniwala at panunuya sa Aking mga Ayat [pruweba, ebidensiya, berso, leksiyon, tanda, rebelasyon, atbp.] at sa Aking mga Mensahero.

إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كانَت لَهُم جَنّاتُ الفِردَوسِ نُزُلًا

In-nal la-dhī-na ā_ma-nū wa-‘a-mi-lūṣ ṣā-li-ḥā-ti kā-nat la-hum jan-nā-tul fir-daw-si nu-zu-lan

 1. Tunay, sa kanila na may pananampalataya at gumagawa ng mabuti ay mga Hardin ng Firdaws (pinakamataas at pinakainam na lugar sa Paraiso) bilang tirahan.

خالِدينَ فيها لا يَبغونَ عَنها حِوَلًا

Khā-li-dī-na fī-hā lā yab-ghū-na ʿan-hā ḥi-wa-lan

 1. Mananatili sila doon magpakailanman, hindi nila nanaisin pa na umalis doon.

قُل لَو كانَ البَحرُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبّي لَنَفِدَ البَحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ كَلِماتُ رَبّي وَلَو جِئنا بِمِثلِهِ مَدَدًا

Qul law kā-nal baḥ-ru mi-dā-dal li-ka-li-mā-ti rab-bī la-na-fi-dal baḥ-ru qab-la an tan-fa-da ka-li-mā-tu rab-bī wa-law jiʾ-nā bi-mith-li-hī ma-da-dan

 1. Sabihin mo [Muhammad] sa kanila: “Kapag ang dagat ay tinta para sa mga kataga ng aking Panginoon, ang dagat ay mauubos bago maubos ang mga kataga ng aking Panginoon, kahit na Aming dalhin ang isa pang tulad nito bilang kapalit.”

قُل إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثلُكُم يوحىٰ إِلَيَّ أَنَّما إِلٰهُكُم إِلٰهٌ واحِدٌ ۖ فَمَن كانَ يَرجو لِقاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صالِحًا وَلا يُشرِك بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Qul in-na-mā_ a-na ba-sha-rum mith-lu-kum yū-ḥā i-lay-ya an-na-mā i-lā-hu-kum i-lā-huw wāḥidun fa-man kā-na yar-jū li-qā-a rab-bi-hī fal-y’a-mal ʿa-ma-lan ṣā-li-ḥaw wa-lā yush-rik bi-ʿi-bā-da-ti rab-bi-hī a-ḥa-dan

 1. Sabihin mo [Muhammad] sa kanila: “Ako ay isang tao lamang tulad ninyo. Naipahayag sa akin na ang inyong Diyos ay ang Nag-iisang Diyos. Kaya sinuman na umaasang makakatagpo ang kanyang Panginoon, dapat siyang kumilos ng matuwid, at huwag magbigay ng anumang katambal sa pananampalataya ng kanyang Panginoon.”

Inuna ko pong itinuloy sa huling sampung Ayah… at unti-unting itutuloy po pasampu-sampo,  in sha Allah.

Surah 100: Al-Adiyat

سورة العاديات 100  – جزء 30
AL-ADIYAT
(Ang
Mga Kabayong Pandigma)

Kabanata: 100– Talata: 11
Makki Surah

Audio: Al-Adiyat

Al-Adiyat

Ang Surah ay nagbubukas sa pagbanggit ng kumakaskas na mga kabayong pandigma kaya ito ay tinawag na “Ang Mga Kabayong Pandigma,” na ang mismong mga paa nito ay lumilikha ng  dagitap sa paghampas sa mabatong lupa habang dinadala ang mga nakasakay sa kanila sa gitna ng digmaan. Kinuha ang pamagat ng Surah mula sa katagang “Al-Adiyāt” na nabanggit sa unang talata. Ang Surah ay may kinalaman sa panunumpa ng Diyos sa pamamagitan ng mga kabayong pandigma na sumailalim sa kapangyarihan ng tao; na walang utang na loob at naligaw ng landas. Ang Surah ay kilala rin bilang: Mga Kabayong Sumisingasing, Mga Inahing Kabayong Pandigma, Sila Na Tumakbo.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain

وَالعادِياتِ ضَبحًا

Wal-ʿā-di-yā-ti ḍab-ḥan

 1. Sa pamamagitan ng mga kabayong sumisingasing.

___________________________________________________

فَالمورِياتِ قَدحًا

Fal-mū-ri-yā-ti qad-ḥan

 1. Sa pamamagitan ng mga tilamsik ng apoy [na likha ng kanilang mga paa].

___________________________________________________

فَالمُغيراتِ صُبحًا

Fal-mu-ghī-rā-ti ṣub-ḥan

 1. Sa pamamagitan ng mga mananalakay sa madaling araw.

___________________________________________________

فَأَثَرنَ بِهِ نَقعًا

Fa-a-thar-na bi-hī naq-ʿan

 1. Na naglilikha ng mga bakas ng alikabok,

___________________________________________________

فَوَسَطنَ بِهِ جَمعًا

Fa-wa-saṭ-na bi-hī jam-ʿan

 1. At sama-samang dumating sa gitna ng mga kaaway.

___________________________________________________

إِنَّ الإِنسانَ لِرَبِّهِ لَكَنودٌ

In-nal in-sā-na li-rab-bi-hī la-ka-nūdun

 1. Tunay na ang tao ay walang utang na loob sa kanyang Panginoon.

___________________________________________________

وَإِنَّهُ عَلىٰ ذٰلِكَ لَشَهيدٌ

Wa-in-na-hū ʿa-lā dhā-li-ka la-sha-hīdun

 1. At tunay na siya [sa kanyang sarili] ay saksi ditto!

___________________________________________________

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخَيرِ لَشَديدٌ

Wa-in-na-hū li-ḥub-bil khay-ri la-sha-dīdun

 1. Siya ay tunay na sabik sa pagmamahal ng kayamanan.

___________________________________________________

۞ أَفَلا يَعلَمُ إِذا بُعثِرَ ما فِي القُبورِ

A-fa-lā yaʿ-la-mu i-dhā buʿ-thi-ra mā fīl qu-būri

 1. Hindi ba niya alam, na kapag ang nasa mga libingan ay mababaligtad?

___________________________________________________

وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدورِ

Wa-ḥuṣ-ṣi-la mā fīṣ ṣu-dūri

 1. At anuman ang nasa mga dibdib ay mabubunyag?

___________________________________________________

إِنَّ رَبَّهُم بِهِم يَومَئِذٍ لَخَبيرٌ

In-na rab-ba-hum bi-him yaw-ma-i-dhil la-kha-bīrun

 1. Tunay ang kanilang Panginoon ay lubos na may kamalayan sa kanila sa araw na iyon.

Surah 101: Al-Qari’ah

سورة القارعة 101  – جزء 30
AL-QARI’AH
(Ang Malaking Sakuna)

Kabanata: 101– Talata: 11
Makki Surah

Audio: Al-Qari’ah

Al-Qariah.PNG

Ang Surah ay nagbubukas sa nag-iisang kataga “Al-Qāri’ah,” na siya ring pangalan nito. Al-Qāri’ah, na ang  ibig sabihin ay “malaking sakuna,” ay ang malawakan at malakas na pangyayari sa mundo ng paulit-ulit na tunog na umaalingawngaw sa buong lupa habang ito ay dinudurog (pinupulbos) sa katapusan ng panahon. Ang Surah ay naglalarawan ng ilang mga eksena ng Araw ng Muling Pagkabuhay at Huling Paghuhukom sa bawat tao. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Huling Oras, Ang Kalamidad, Ang Matinding Kaingayan, Ang Paglagapak, Ang Araw ng Ingay at Hiyaw, Ang Araw ngg Pag-iingay at Kaguluhan Ang Kasawiang-Palad, Ang Dakilang Kapahamakan, Ang Malaking Kalabog, Ang Pagdagok, Ang Nakamamanghang Paghampas.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


*Paalala: Sa unang tatlong Ayah (talata), kung patuloy ang pagbasa, alisin ang titik “h” at palitan ng “tu.”

القارِعَةُ

Al-qā-ri-ʿah*

 1. Ang malaking sakuna!

___________________________________________________

مَا القارِعَةُ

Māl qā-ri-ʿah*

 1. Ano ang malaking sakuna?

___________________________________________________

وَما أَدراكَ مَا القارِعَةُ

Wa-mā ad-rā-ka māl qā-ri-ʿah*

 1. At ano ang alam mo tungkol sa malaking sakuna?

___________________________________________________

يَومَ يَكونُ النّاسُ كَالفَراشِ المَبثوثِ

Yaw-ma ya-kū-nun nā-su kal-fa-rā-shil mab-thūthi

 1. Ang araw na ang sangkatauhan ay magiging parang nakakalat na gamugamo.

___________________________________________________

وَتَكونُ الجِبالُ كَالعِهنِ المَنفوشِ

Wa-ta-kū-nul ji-bā-lu kal-ʿih-nil man-fūshi

 1. At ang mga bundok ay magiging parang kinalag na mga himaymay ng lana.

___________________________________________________

فَأَمّا مَن ثَقُلَت مَوازينُهُ

Fa-am-mā man tha-qu-lat ma-wā-zī-nu-hu

 1. Sa kanya na ang mga (mabubuting) gawain ay mabigat sa mga timbangan.

___________________________________________________

فَهُوَ في عيشَةٍ راضِيَةٍ

Fa-hu-wa fī ʿīs-hatir rā-ḍi-yahtin

 1. Siya ay magkaroon ng kasiya-siyang buhay (sa Paraiso).

___________________________________________________

وَأَمّا مَن خَفَّت مَوازينُهُ

Wa-am-mā man khaf-fat ma-wā-zī-nu-hu

 1. Ngunit sa kanya na ang mga (mabubuting) gawain ay magaan sa mga timbangan.

___________________________________________________

فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ

Fa-um-mu-hū hā-wi-yahtun

 1. Ang kanyang tahahan ay ang kailaliman (ng Impiyerno).

___________________________________________________

وَما أَدراكَ ما هِيَه

Wa-mā ad-rā-ka mā hi-yah

 1. At ano ang alam mo kung ano ito?

___________________________________________________

نارٌ حامِيَةٌ

Nā-run ḥā-mi-yahtun

 1. Ito ay ang sukdulang apoy!