Category Archives: Pilipino: Ang Qur’an

Surah 46: Al-Ahqaf

Mayroon na pong ilang mga pagsasalin ng banal na Qur’an sa ating wika sa Internet at ganoon din sa mga Apps ngunit nasa mp3 format pa lamang po. Kaya, simula sa kabanatang ito ay may mga pagbabago.  Idinagdag ko po ang mga pagsasalin ng Sahih International (ang inyong lingkod po ang nagsalin); “Ang Maluwalhating Qur’an” na isinalin ni Abdullatif Eduardo M. Arceo (Darussalam, KSA); at “Ang Mga Kapaliwanagan Ng Al-Qur’an Al-Kareem Sa Madali Nitong Pagka-unawa” nina Dr. Aboulkhair S. Tarazon, Ustaz Badi`udzaman S. Saliao at Muhammad M. Rodriguez [ICDO (Industrial City Dawah Office), Jeddah, KSA. Saka ko na po babalikan at babaguhin ang mga nagawa ko ng mga Surah, in sha Allah.

سورة الأحقاف 46 –  جزء 26

AL-AḤQĀF
(Ang Mga Liku-Likong Landas)

Kabanata: 46 – Talata: 35
Ayos ng pagkapahayag: 66
Makki Surah

Awdyo: Al-Ahqaf

Kapaliwanagan: Tafsir 1-2-3 – Nouman Ali Khan

Ang Surah ay bumabanggit sa nakamamatay na pinsala ng sinaunang mga taong ‘Ād na naninirahan sa lambak ng bunton ng Aḥqāf, na ang kanilang Propeta ay nagbabala sa kanila na isuko ang pagsamba sa diyus-diyosan at sumamba lamang sa iisang Diyos, ngunit ito ay walang saysay. Kinuha ang pangalan ng Surah mula sa talata 21, kung saan nabanggit ang Aḥqāf. Sinasalamin nito ang isa sa mga pangunahing tema ng Surah: ang hindi maiiwasang parusa na naghihintay sa mga nagtatwa sa katotohanan at sa Muling Pagkabuhay. Binibigyang-diin ang katotohanan na ang mga pamayanang mas matatag kaysa sa mga taga-Makkah ay nawasak, na ang mga jinn ay naniwala sa Qur’an bago ang mga di-naniniwalang taga-Makkah. Sa wakas, hinimok ang Propeta na maging matatag at hintayin ang hatol ng Diyos sa mga di-naniniwala.

Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang mga lambak ng bunton ng Al-Ahqaf, ang mga lambak, ang mga buhanging lambak, ang mga mabuhanging patag, mga kurbadang pook ng buhangin.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

حم

PAGSASATITIK

Ḥā Mīm

PAGSASALIN

Sahih International: Ḥā Mīm

Darussalam: Ha, Mim. (Mga titik Ha, Ma. Ito ay isa sa mga milagro ng Qur’an at tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa tunay nitong kahulugan).

ICDO:  Hâ-Mĩm – Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Sûratul Baqarah.

Quranfilipino: Ha Mim


2

تَنزيلُ الكِتابِ مِنَ اللَّهِ العَزيزِ الحَكيمِ

PAGSASATITIK

Tan-zī-lul ki-tā-bi mi-nal lā-hil ʿa-zī-zil ḥa-kīmi

PAGSASALIN

Sahih International: Ang rebelasyon ng Aklat ay mula kay Allah, ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Pinakamarunong.

Darussalam: Ang kapahayagan ng Aklat (ang Qur’an) ay mula kay Allah, ang Sukdol sa Kapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.

ICDO:  Ang kapahayagan ng Qurân na ito ay mula sa Allâh na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na Al-Hakeem – ang Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa at sa Kanyang paglikha.

Quranfilipino: Ang [unti-unting] pagkapahayag ng Aklat (itong Qur’an) ay mula kay Allah, ang Ganap sa Kapangyarihan, ang Ganap sa Karunungan.


3

ما خَلَقنَا السَّماواتِ وَالأَرضَ وَما بَينَهُما إِلّا بِالحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ وَالَّذينَ كَفَروا عَمّا أُنذِروا مُعرِضونَ

PAGSASATITIK

Mā kha-laq-nās sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍa wa-mā bay-na-hu-mā ʾil-lā bil-ḥaq-qi wa-ʾa-ja-lin mu-sam-maw wal-la-dhī-na ka-fa-rū ʿam-mā ʾun-dhi-rū muʿ-ri-ḍūna

PAGSASALIN

Sahih International: Hindi Namin nilikha ang mga langit at lupa at anumang nasa pagitan nila maliban sa katotohanan at [para] sa isang takdang panahon. Ngunit ang mga di-naniniwala, kung saan sila ay binalaan, ay umiiwas.

Darussalam: Hindi Namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito maliban sa katotohanan at sa isang natatakdaang panahon, datapuwat sila na nagtatakwil sa pananampalataya ay tumatalikod sa bagay na sila ay binabalaan.

ICDO:  Hindi Namin nilikha ang mga kalangitan at ang kalupaan at ang anumang nasa pagitan nitong dalawa kundi bilang katotohanan, hindi panlilibang lamang at walang kabuluhang bagay; sa halip ay upang malaman ng mga alipin ang kadakilaan ng lumikha nito upang Siya lamang ang bukod-tangi nilang sambahin, at matunghayan nila na katiyakang kaya Niyang ibalik muli ang mga tao pagkatapos ng kanilang kamatayan, at upang maisakatuparan nila ang katotohanan, katarungan sa mga pagi-pagitan nila hanggang sa pagdating ng itinakdang panahon ng katapusan nito na Siya lamang ang Ganap na Nakaaalam. Subalit ang mga yaong tinanggihan ang Kaisahan ng Allâh at tinalikuran ang Dakilang Qurân bilang babala sa kanila, ay hindi makapupulot ng anumang aral at hindi nila ito mapagtutuunan ng pansin.

Quranfilipino: Hindi Namin nilikha ang mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito maliban sa katotohanan at sa itinakdang panahon. Ngunit ang mga di-mananampalataya ay binalewala ang ibinabala sa kanila.


4

قُل أَرَأَيتُم ما تَدعونَ مِن دونِ اللَّهِ أَروني ماذا خَلَقوا مِنَ الأَرضِ أَم لَهُم شِركٌ فِي السَّماواتِ ۖ ائتوني بِكِتابٍ مِن قَبلِ هٰذا أَو أَثارَةٍ مِن عِلمٍ إِن كُنتُم صادِقينَ

PAGSASATITIK

Qul ʾa-ra-ʾay-tum mā tad-ʿū-na min dū-nil lā-hi ʾa-rū-nī mā-dhā kha-la-qū mi-nal ʾar-ḍi ʾam la-hum shir-kun fīs-sa-mā-wāti ʾu-tū-nī bi-ki-tā-bim min qab-li hā-dhā ʾaw ʾa-thā-ra-tim min ʿil-min ʾin kun-tum ṣā-di-qīna

PAGSASALIN

Sahih International: Sabihin mo, [O Muhammad], “Pinag-isipan ba ninyo ang inyong tinatawagan bukod sa Allah? Ipakita ninyo sa akin kung ano ang nilikha nila sa lupa, o mayroon ba silang bahagi sa paglikha ng mga langit? Dalhin ninyo sa akin ang Kasulatan na ipinahayag bago ito o ng natitirang bakas ng kaalaman, kung kayo ay makatotohanan.”

Darussalam: Ipagbadya (O Muhammad): “Hindi baga ninyo isinaalang-alang yaong inyong pinanalanginan maliban pa kay Allah? Ipamalas ninyo sa akin kung ano ang kanilang nilikha sa kalupaan? O sila ba ay may bahagi (sa paglikha) sa kalangitan? Dalhin ninyo sa akin ang isang Aklat (na ipinahayag) nang una pa rito, o nang anumang latak ng karunungan (na mayroon kayo), kung kayo ay nagpapahayag ng katotohanan!”

ICDO:  Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga walang pananampalataya: “Isipin na ninyo ang lahat ng inyong mga sinasamba na mga rebulto bukod sa Allâh, na ipakita ninyo ang anumang bagay na kanilang nilikha mula sa kalupaan, o mayroon ba silang bahagi (o parte) sa paglikha ng mga kalangitan? Magpakita kayo ng aklat na mula sa Allâh na nauna kaysa sa Dakilang Qurân o kahit anumang mga nalalabi na mga kaalaman, kung kayo ay totoo sa inyong mga inaangkin.”

Quranfilipino: Sabihin mo, “Nakita ba ninyo ang tungkol sa mga dinadalanginan ninyo bukod sa Allah? Ipakita ninyo sa akin kung anong bahagi ng lupa ang kanilang nilikha. Mayroon ba silang anumang bahagi sa paglikha ng mga langit? Dalhin ninyo sa akin ang Kasulatan na ipinahayag bago nito, o anumang tanda ng banal na kaalaman, kung kayo ay matatapat.”


5

وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدعو مِن دونِ اللَّهِ مَن لا يَستَجيبُ لَهُ إِلىٰ يَومِ القِيامَةِ وَهُم عَن دُعائِهِم غافِلونَ

PAGSASATITIK

Wa-man ʾa-ḍal-lu mim-may yad-ʿū min dū-nil lā-hi mal lā yas-ta-jī-bu la-hū ʾi-lā yaw-mil qi-yā-ma-ti wa-hum ʿan du-ʿā-ʾi-him ghā-fi-lūna

PAGSASALIN

Sahih International: At sino ang mas ligaw kaysa sa kanya na nananawagan bukod sa Allah sa mga yaong hindi tumutugon sa kanya hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at sila, sa kanilang panawagan, ay walang kamalayan.

Darussalam: At sino baga ang higit na napapaligaw maliban sa kanya na nananawagan sa iba maliban pa kay Allah, (sa kanila) na hindi makapagbibigay ng kasagutan sa kanya hanggang sa Araw ng Paghuhukom, at hindi (man lamang) nakakaalam sa kanilang mga panawagan (sa kanila)?

ICDO: Wala ng sinuman na hihigit pa sa pagkaligaw at kamangmangan kaysa sa mga yaong nananalangin sa iba na mga diyus-diyosan bukod sa Allâh, na kailanman ay hindi matutugunan ang kanilang panalangin; dahil sa ito ay mga patay o hindi kaya ay mga bato at mga puno at ang anuman na mga katulad nito, na walang kamuwang-muwang sa panalangin ng sinumang sumasamba rito, at walang kakayahan na magbigay ng anumang kapakinabangan o hindi kaya ay kapinsalaan.

Quranfilipino: At sino ang mas ligaw kundi siya na nananalangin bukod sa Allah, sa mga hindi sasagot sa kanya hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at sila, sa kanilang panalangin, ay walang kaalam-alam?


6

وَإِذا حُشِرَ النّاسُ كانوا لَهُم أَعداءً وَكانوا بِعِبادَتِهِم كافِرينَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-dhā ḥu-shi-ran nā-su kā-nū la-hum ʾaʿ-dā-ʾaw wa-kā-nū bi-ʿi-bā-da-ti-him kā-fi-rīna

PAGSASALIN

Sahih International: At kapag ang mga tao ay natipon [sa Araw na iyon], sila [na tinawagan] ay magiging mga kaaway sa kanila, at sila ay tatanggi sa kanilang pagsamba.

Darussalam: At kung ang sangkatauhan ay titipunin ng sama-sama (sa Araw ng Muling Pagkabuhay), sila (na mga huwad na diyus-diyosan) ay magiging mabagsik sa kanila (bilang kaaway) at itatatwa nila ang pagsamba (ng mga tao) sa kanila.

ICDO: At kapag tinipon na ang mga tao sa Araw ng Muling Pagkabuhay para sa pagkukuwenta at pagbabayad ay magiging kalaban nila ang kanilang mga sinamba na mga diyus-diyosan na kanilang pinanalanginan, na isusumpa nila at itatanggi nila, at itatanggi nila ang kanilang kaalaman hinggil sa pagsamba nila sa mga ito.

Quranfilipino: At kapag tinipon na ang mga tao sa Araw ng Paghuhukom, sila na mga diyus-diyosan ay magiging mga kaaway nila, at ikakaila nila ang kanilang pagsamba.


7

وَإِذا تُتلىٰ عَلَيهِم آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذينَ كَفَروا لِلحَقِّ لَمّا جاءَهُم هٰذا سِحرٌ مُبينٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-dhā tut-lā ʿa-lay-him ʾā-yā-tu-nā bay-yi-nā-tin qā-lal la-dhī-na ka-fa-rū lil-ḥaq-qi lam-mā jā-ʾa-hum hā-dhā ṣiḥ-rum mu-bīnun

PAGSASALIN

Sahih International: At kapag ang Aming mga talata ay binigkas sa kanila bilang malinaw na mga katibayan, ang mga di-naniniwala ay magsasabi tungkol sa katotohanan kapag ito ay dumating sa kanila, “Ito ay halatang salamangka.”

Darussalam: At kung ang Aming Maliliwanag na Talata ay dinadalit sa kanila, ang mga hindi sumasalampataya ay nagsasabi kung ang katotohanan (ang Qur’an) ay sumapit sa kanila: “Ito ay maliwanag na salamangka!”

ICDO: At kapag binigkas sa kanila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh ang Aming malilinaw na mga talata, ay sasabihin ng mga di-naniniwala kapag dumating sa kanila ang Qurân: “Ito ay malinaw na salamangka,”

Quranfilipino: At kapag binanggit sa kanila ang Aming mga malilinaw na talata, sasabihin nilang mga di-mananampalataya tungkol sa katotohanan (ang Qur’an) kapag dumating sa kanila: “Ito ay malinaw na salamangka.”


8

أَم يَقولونَ افتَراهُ ۖ قُل إِنِ افتَرَيتُهُ فَلا تَملِكونَ لي مِنَ اللَّهِ شَيئًا ۖ هُوَ أَعلَمُ بِما تُفيضونَ فيهِ ۖ كَفىٰ بِهِ شَهيدًا بَيني وَبَينَكُم ۖ وَهُوَ الغَفورُ الرَّحيمُ

PAGSASATITIK

ʾAm ya-qū-lū-naf ta-rāhu qul ʾi-nif-ta-ray-tu-hū fa-lā tam-li-kū-na lī mi-nal lā-hi shay-ʾan hu-wa ʾaʿ-la-mu bi-mā tu-fī-ḍū-na fīhi ka-fā bi-hī sha-hī-dam bay-nī wa-bay-na-kum wa-hu-wal gha-fū-rur ra-ḥīmu

PAGSASALIN

Sahih International: O sabi nila, “Inimbento niya ito!” Sabihin, “Kung inimbento ko lamang ito, hindi ninyo makukuha para sa akin [ng kapangyarihan ng proteksiyon] mula sa Allah sa anumang paraan. Siya ang Pinakamaalam kung saan kayo nasasangkot. Sapat na Siya bilang saksi sa pagitan ko at sa inyo, at Siya ay ang Mapagpatawad, ang Maawain.”

DARUSSALAM: O sila ba ay nagsasabi: “Kinatha (hinuwad, kinopya) lamang niya (Muhammad) ito!” Ipagbadya: “Kung kinatha ko lamang ito, magkagayunman, kayo ay hindi makapag-aangkin para sa akin (ng kapangyarihan ng pangangalaga) kay Allah sa anupaman. Lubos Niyang batid kung ano ang inyong pinag-uusapan tungkol dito (Qur’an). Sapat na Siya bilang isang Saksi sapagitan ko at ninyo! At Siya ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.”

ICDO: Bukod pa roon ay sasabihin pa nila na mga sumasamba ng iba: “Katotohanan, inimbento ni Muhammad (ﷺ) ang Dakilang Qurân.” Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): “Kung ito ay aking inimbento laban sa Allâh ay katiyakang wala kayong kakayahan na iligtas ako sa anumang kaparusahan ng Allâh, kung ako ay Kanyang parurusahan batay sa inyong inaangkin. Ang Allâh na Luwalhati sa Kanya na Siya ay Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay hinggil sa inyong mga sinasabi sa Dakilang Qurân, sapat na ang Allâh bilang testigo sa akin at sa inyo, at Siya ay Al-Ghafour – ang Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisisi at nagbabalik-loob sa Kanya, na Ar-Raheem – ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang alipin na mga mananampalataya.”

Quranfilipino: O sasabihin nila, “Gawa-gawa lamang niya ito!” Sabihin mo, “Kung gawa-gawa ko lamang ito, wala pa rin kayong kapangyarihan na tulungan ako laban kay Allah. Alam Niya kung ano ang inyong pinag-usapan tungkol dito. Siya ay sapat ng Saksi sa pagitan ko at ninyo, at Siya ang Ganap na Mapagpatawad, ang Ganap na Maawain.”


9

قُل ما كُنتُ بِدعًا مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدري ما يُفعَلُ بي وَلا بِكُم ۖ إِن أَتَّبِعُ إِلّا ما يوحىٰ إِلَيَّ وَما أَنا إِلّا نَذيرٌ مُبينٌ

PAGSASATITIK

Qul mā kun-tu bid-ʿam mi-nar ru-su-li wa-mā ʾad-rī mā yuf-ʿa-lu bī wa-lā bi-kum ʾin ʾat-ta-bi-ʿu ʾil-lā mā yū-ḥā ʾi-lay-ya wa-mā ʾa-na ʾil-lā na-dhī-rum mu-bīnun

PAGSASALIN

Sahih International: Sabihin, “Hindi ako isang bagay na orihinal sa mga mensahero, ni alam ko kung ano ang gagawin sa akin o sa inyo. Sinusunod ko lamang ang ipinahayag sa akin, at ako ay hindi iba maliban sa isang malinaw na tagapagbabala.”

Darussalam: Ipagbadya (O Muhammad): “Ako ay hindi naiiba sa mga Sugo (ni Allah, at ako ay hindi unang Sugo), gayundin ay hindi ko nalalaman kung ano ang magaganap sa akin o sa inyo. Sinusunod ko lamang kung ano ang ipinahayag sa akin at ako ay isa lamang lantad na Tagapagbabala.”

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa iyong sambayanan: “Hindi ako ang kauna-unahang Sugo na ipinadala ng Allâh sa mga tao, at hindi ko batid kung ano ang gagawin ng Allâh sa akin at sa inyo rito sa daigdig, na wala akong sinusunod sa aking pag-uutos sa inyo at sa aking ginagawa kundi kapahayagan ng Allâh na Kanyang ipinahayag sa akin, at ako ay walang iba kundi tagapagbabala lamang na malinaw ang aking pagbibigay ng babala.”

Quranfilipino: Sabihin mo, “Hindi ako ang una mula sa mga Sugo ng Allah, at hindi ko alam ko kung ano ang gagawin Niya sa akin o sa inyo. Sinusunod ko lamang kung ano ang ipinahayag sa akin, at ako ay walang iba liban sa hayagang tagababala.”


10

قُل أَرَأَيتُم إِن كانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرتُم بِهِ وَشَهِدَ شاهِدٌ مِن بَني إِسرائيلَ عَلىٰ مِثلِهِ فَآمَنَ وَاستَكبَرتُم ۖ إِنَّ اللَّهَ لا يَهدِي القَومَ الظّالِمينَ

PAGSASATITIK

Qul ʾa-ra-ʾay-tum ʾin kā-na min ʿin-dil lā-hi wa-ka-far-tum bi-hī wa-sha-hi-da shā-hi-dum mim ba-nī ʾis-rā-ʾī-la ʿa-lā mith-li-hī fa-ʾā-ma-na was-tak-bar-tum ʾin-nal lā-ha lā yah-dīl qaw-maẓ ẓā-li-mīna

PAGSASALIN

Sahih International: Sabihin, “Naisip ba ninyo na kung ang Qur’an ay mula kay Allah, at hindi kayo naniniwala dito habang ang isang saksi mula sa mga Anak ng Israel ay nagpatotoo sa isang bagay na katulad nito at naniwala habang kayo ay mapagmataas…?” Sa katunayan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong makasalanan.

Darussalam: Ipagbadya: “Hindi baga kayo nagsasaalang-alang? Kung ang aral na ito (ang Qur’an) ay mula kay Allah, at itinatakwil ninyo ito, at ang isang saksi mula sa Angkan ng Israel (Abdullah bin Salam) ay nagpapatunay na ang Qur’an (na ito) ay mula kay Allah (na nakakahawig ng Torah, ang naunang Kasulatan), at sumampalataya rito (yumakap sa Islam), habang kayo ay lubhang mapagpaimbabaw (upang manalig).” Katotohanang si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na Zalimun (mapagsamba sa mga diyus-diyosan, walang pananalig, mapaggawa ng kamalian, hindi makatarungan).

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa iyong sambayanan: “Sabihin nga ninyo sa akin, kung ang Qurân na ito ay mula sa Allâh at hindi ninyo pinaniwalaan, at tumestigo ang isang testigo mula sa angkan ni Isrâ`îl na katulad ni `Abdullâh Ibnu Salâm para sa Qurân, na nasa Tawrah ang katibayan at patotoo sa pagiging Propeta ni Muhammad (ﷺ), at kanya itong pinaniwalaan at sinunod, at kayo ay tumanggi bilang pagmamataas, kung gayon, hindi ba ito ang pinakamatinding kasamaan at di-paniniwala? Katiyakan, ang Allâh ay hindi Niya ginagabayan tungo sa Islâm at sa katotohanan ang mga taong inapi nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng hindi nila paniniwala sa Allâh.”

Quranfilipino: Sabihin ninyo, “Ano sa palagay ninyo ang mangyayari kung ang Qur’an ay mula kay Allah at ito ay hindi ninyo pinaniwalaan. At sumaksi ang isang saksi (tulad ni Abdullah bin Salam) mula sa Angkan ng Israel ng isang kahalintulad nito at naniwala dito (Qur’an) habang kayo ay mapagmataas at tinanggihan ito. Tunay, si Allah ay hindi pinapatnubayan ang mga di-makatarungan. [Tingnan 41:52].


11

وَقالَ الَّذينَ كَفَروا لِلَّذينَ آمَنوا لَو كانَ خَيرًا ما سَبَقونا إِلَيهِ ۚ وَإِذ لَم يَهتَدوا بِهِ فَسَيَقولونَ هٰذا إِفكٌ قَديمٌ

PAGSASATITIK

Wa-qā-lal la-dhī-na ka-fa-rū lil-la-dhī-na ʾā-ma-nū law kā-na khay-ram mā sa-ba-qū-nā ʾi-lay-hi wa-ʾidh lam yah-ta-dū bi-hī fa-sa-ya-qū-lū-na hā-dhā ʾif-kun qa-dīmun

PAGSASALIN

Sahih International: At ang mga yaong hindi naniniwala ay nagsabi sa mga naniniwala, “Kung ito ay tunay na mabuti, hindi sana nila kami mauunahan dito.” At nang hindi sila ginabayan, sasabihin nila, “Ito ay isang sinaunang kasinungalingan.”

Darussalam: Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi sa mga sumasampalataya: “Kung ito (ang Qur’an, ang Islam) ay (tunay) na mabuti, hindi sila dapat na manguna sa amin tungkol dito! At nang hindi nila hinayaan na ang kanilang sarili ay mapatnubayan (ng Qur’an), sila ay nagsasabi: “Ito ay sinaunang kasinungalingan.”

ICDO: At sinabi ng mga yaong tinanggihan ang pagiging Propeta ni Muhammad (ﷺ) sa mga naniwala sa kanya: “Kung ang inyong paniniwala kay Muhammad (ﷺ) at sa kanyang dala-dala ay makakabuti ay hindi ninyo kami mauunahan sa paniniwalang ito,” at dahil sa sila ay hindi ginabayan tungo sa Dakilang Qurân ay tiyak na sasabihin nila: “Ito ay kasinungalingan na ginaya lamang mula sa mga naunang tao.”

Quranfilipino: At sinabi ng mga di-mananampalataya sa mga di-mananampalataya: “Kung ito (Qur’an) ay kabutihang tunay, hindi nila kami mauunahan [sa pagtanggap nito].” At nang hindi nila makita ang patnubay tungo dito, sila ay magsasabi: “Ito ay lumang kasinungalingan.”


12

وَمِن قَبلِهِ كِتابُ موسىٰ إِمامًا وَرَحمَةً ۚ وَهٰذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِسانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذينَ ظَلَموا وَبُشرىٰ لِلمُحسِنينَ

PAGSASATITIK

Wa-min qab-li-hī ki-tā-bu mū-sā ʾi-mā-maw wa-raḥ-ma-tahtaw, H pinalitan ng T wa-hā-dhā ki-tā-bum mu-ṣad-di-qul li-sā-nan ʿa-ra-biy-yal li-yun-dhi-ral la-dhī-na ẓa-la-mū wa-bush-rā lil-muḥ-si-nīna

PAGSASALIN

Sahih International: At bago nito ay ang Kasulatan ni Moises upang mamuno at bilang awa. At ito ay nagpapatotoong Aklat sa dilang Arabik upang balaan ang mga nagkasala at bilang mabuting balita sa mga gumagawa ng mabuti.

Darussalam: At bago pa rito ay (mayroong) Aklat ni Moises bilang isang patnubay at habag, at ang Aklat na ito (ang Qur’an) sa wikang Arabik ang nagpapatotoo (roon sa unang Aklat), upang mapaalalahanan ang mga hindi makatarungan, at bilang isang magandang balita sa mga nagsisigawa ng kabutihan.

ICDO: At bago pa ang Dakilang Qurân na ito ay nauna nang ipinahayag Namin ang Tawrah kay Mousã bilang gabay sa mga angkan ni Isrâ`îl na kanilang susundin, at awa sa sinumang naniwala at sumunod dito, at ang Dakilang Qurân na ito na Aming ipinahayag sa wikang Arabic ay pinatutunayan ang anumang nauna kaysa rito na mga Aklat; upang balaan ang mga yaong inapi nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng di-paniniwala at paglabag, at magandang balita sa mga yaong sumunod sa Allâh at naging matuwid sa kanilang paniniwala at pagsunod, dito sa daigdig.

Quranfilipino: At bago nito ay ang Aklat (Tawrah) ni Moises bilang gabay at awa, at itong Aklat (Qur’an) ay nagpapatunay sa mga naunang Kasulatan, [ipinahayag sa malumanay at malinaw] na wikang Arabik, upang balaan ang mga masasama, at bilang  magandang balita para sa mga mabubuti. [Muhsinin – tingnan 2:112].


13

إِنَّ الَّذينَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا فَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal la-dhī-na qā-lū rab-bu-nāl lā-hu thum-mas ta-qā-mū fa-lā khaw-fun ʿa-lay-him wa-lā hum yaḥ-za-nūna

PAGSASALIN

Sahih International: Sa katunayan, yaong mga nagsabi, “Ang aming Panginoon ay si Allah,” at pagkatapos ay nanatili sa tamang landas – walang takot tungkol sa kanila, ni hindi sila magdadalamhati.

Darussalam: Katotohanan, sila na nagsasabi: “Ang aming Panginoon ay (tanging) si Allah,” at sa ganito ay nananatiling matimtiman (at naninindigan ng matatag at matuwid sa tamang landas, sa pananalig sa Islam at sa Kaisahan ni Allah, at nagsisigawa ng kabutihan at umiiwas sa lahat ng mga kasalanan), sa kanila ay walang pangangamba, gayundin sila ay hindi mamimighati.

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong nagsabi: “Ang aming Rabb na Tagapaglikha ay ang Allâh,” pagkatapos ay nagpakatuwid sila sa kanilang paniniwala ay wala silang katatakutan sa anumang kagimbal-gimbal na pangyayari sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at wala silang dapat na ipangamba sa anuman na naiwan nila pagkatapos ng kanilang pagkamatay na makamundong kapakinabangan.

Quranfilipino: Tunay, sila na nagsasabi: “Ang aming Panginoon ay si Allah,” at nanatiling matatag, sila ay walang ikakatakot (tungkol sa kanilang hinaharap) at walang ikakalungkot (tungkol sa kanilang nakaraan). [Tingnan ang 41:30].


14

أُولٰئِكَ أَصحابُ الجَنَّةِ خالِدينَ فيها جَزاءً بِما كانوا يَعمَلونَ

PAGSASATITIK

ʾU-lā-ʾi-ka ʾaṣ-ḥā-bul jan-na-ti khā-li-dī-na fī-hā ja-zā-ʾam bi-mā kā-nū yaʿ-ma-lūna

PAGSASALIN

Sahih International: Sila ang mga kasamahan ng Paraiso, na mamamalagi magpakailanman dito bilang gantimpala para sa kanilang dating ginawa.

Darussalam: Sila ang magsisipanahan sa Halamanan (Paraiso), at mananatili rito ng walang hanggan, bilang isang kabayaran sa kanilang mabubuting gawa.

ICDO: Sila ang mga yaong maninirahan sa Al-Jannah (Hardin) na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan bilang awa ng Allâh sa kanila, at dahil sa kanilang nagawang mabuting gawain habang sila ay nasa daigdig.

Quranfilipino: Sila ang mga titira sa Paraiso, mananatili doon magpakailanman bilang gantimpala sa kanilang mabuting gawain [noon sa mundo].


15

وَوَصَّينَا الإِنسانَ بِوالِدَيهِ إِحسانًا ۖ حَمَلَتهُ أُمُّهُ كُرهًا وَوَضَعَتهُ كُرهًا ۖ وَحَملُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثونَ شَهرًا ۚ حَتّىٰ إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَربَعينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوزِعني أَن أَشكُرَ نِعمَتَكَ الَّتي أَنعَمتَ عَلَيَّ وَعَلىٰ والِدَيَّ وَأَن أَعمَلَ صالِحًا تَرضاهُ وَأَصلِح لي في ذُرِّيَّتي ۖ إِنّي تُبتُ إِلَيكَ وَإِنّي مِنَ المُسلِمينَ

PAGSASATITIK

Wa-waṣ-ṣay-nāl ʾin-sā-na bi-wā-li-day-hi ʾiḥ-sā-nan ḥa-ma-Lat-hu ʾum-mu-hū kur-haw wa-wa-ḍa-ʿat-hu kur-han wa-ḥam-lu-hū wa-fi-ṣā-lu-hū tha-lā-thū-na shah-ran ḥat-tā ʾi-dhā ba-la-gha ʾa-shud-da-hū wa-ba-la-gha ʾar-ba-ʿī-na sa-na-tan qā-la rab-bi ʾaw-ziʿ-nī ʾan ʾash-ku-ra niʿ-ma-ta-kal la-tī ʾan-ʿam-ta ʿa-lay-ya wa-ʿa-lā wā-li-day-ya wa-ʾan ʾaʿ-ma-la ṣā-li-ḥan tar-ḍā-hu wa-ʾaṣ-liḥ lī fī dhur-riy-ya-tī ʾin-nī tub-tu ʾi-lay-ka wa-ʾin-nī mi-nal mus-li-mīna

PAGSASALIN

Sahih International: At Kami ay nag-utos sa tao, sa kanyang mga magulang, ay mabuting pakikitungo. Ang kanyang ina ay nagdala sa kanya sa kahirapan at nanganak sa kanya sa kahirapan, at ang panahon ng pagbubuntis at pag-awat sa pagpapasuso sa kanya ay tatlumpung buwan. [Siya ay lumalaki] hanggang, kapag siya ay umabot na sa kapanahunan at umabot sa [gulang na] apatnapung taon, sinabi niya, “Panginoon ko, gawin Mo akong mapagpasalamat sa Iyong pabor na ipinagkaloob Mo sa akin at sa aking mga magulang at sa paggawa ng kabutihan na Iyong ikalulugod, at gawing Mong matuwid para sa akin ang aking mga anak. Sa katunayan, ako ay nagbalik-loob sa Iyo, at sa katunayan, ako ay kabilang sa mga Muslim.”

Darussalam: At Aming itinagubilin sa tao na magpakita ng kabutihan at pagkamasunurin sa kanyang magulang. Sa pagbabata ng sakit, ang kanyang ina ay nagdalang-tao sa kanya, at sa hirap ay (kanyang) isinilang siya. Ang pagpapalaki (pagpapasuso) sa kanya (bata) sa loob ng tatlumpung buwan, at sa kalaunan, kung siya ay sumapit na sa gulang ng hustong lakas at dumating na sa apatnapung taon, siya ay nagsasabi: “O aking Panginoon! Ako ay gawaran Ninyo ng lakas at kakayahan upang ako ay magkaroon ng pasasalamat sa Inyong mga biyaya na Inyong iginawad sa akin at sa aking magulang, at upang ako ay makagawa ng kabutihan, na magiging kalugud-lugod sa Inyo, at gayundin naman na ang aking mga anak ay maging mabuti. Katotohanang ako ay naninikluhod sa Inyo sa pagsisisi, at katotohanan na isa ako sa mga Muslim (na tumatalima sa Inyong kalooban).

ICDO: At pinapayuhan Namin ang tao na maging mabuti sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga magulang habang ang mga ito ay nabubuhay dito sa daigdig at maging pagkatapos ng kanilang kamatayan, dahil walang pag-aalinlangang ipinagdalangtao siya ng kanyang ina sa kanyang sinapupunan na nasa paghihirap at kapaguran, at pagkatapos ay isinilang siya na nasa paghihirap at kapaguran pa rin, at ang tagal ng pagdadalangtao sa kanya at ang pag-aalaga sa kanya hanggang sa siya ay awatin sa pagsususo sa kanyang ina pagkatapos ng tatlumpung buwan. At sa pagbanggit sa kahirapan na dinaranas ng ina na hindi kasama ang ama, ay patunay na ang kanyang karapatan ay mas higit kaysa sa ama. Hanggang sa kapag inabot ng tao ang tugatog ng kanyang kalakasan sa pangangatawan at kaisipan, at inabot niya ang edad na apatnapung taon, siya ay manalangin sa pagsasabi: “O Allâh na aking Rabb na Tagapaglikha! Ipagkaloob Mo ang kapangyarihan at kakayahan na ako ay tatanaw ng utang na loob sa Iyong biyaya na ipinagkaloob Mo sa akin at sa aking mga magulang, at gawin Mo ako na gagawa ng kabutihan na kalugud-lugod sa Iyo, at gawin Mong mabuti para sa akin ang aking pamilya, at katiyakang ako ay nagsisisi sa aking mga kasalanan at nagbabalik-loob sa Iyo, at katiyakang ako ay kabilang sa mga nagpapasailalim sa pamamagitan ng pagsunod sa Iyo na mga sumusuko sa Iyong kagustuhan na mga ipinag-uutos at mga ipinagbabawal na mga nagpapasailalim sa Iyong batas bilang Muslim.”

Quranfilipino: At Kami ay nag-utos sa tao na tratuhin ang kanyang mga magulang sa pinakamahusay na paraan sa abot ng kanyang kakayahan. Nagbuntis ang kanyang ina sa paghihirap, at ipinanganak siya sa paghihirap, at ang haba ng pagbubuntis sa kanya hanggang sa awatin siya sa pagpapasuso ay tatlumpung buwan. Kapag dumating na siya tamang gulang at umabot na sa apatnapung taon, siya ay nagsasabi: “Aking Panginoon! Gawin Mo akong mapagpasalamat sa Iyong mga biyaya na ipinagkaloob Mo sa akin at sa aking mga magulang, at gawin Mo akong makagawa ng mga kabutihan na ikakalugod Mo, at gawin Mong matutuwid para sa akin ang aking mga anak at mga inapo. Tunay na ako ay nagbabalik-loob sa Iyo na nagsisisi at tunay na ako ay mula sa mga Muslim.


16

أُولٰئِكَ الَّذينَ نَتَقَبَّلُ عَنهُم أَحسَنَ ما عَمِلوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم في أَصحابِ الجَنَّةِ ۖ وَعدَ الصِّدقِ الَّذي كانوا يوعَدونَ

PAGSASATITIK

ʾU-lā-ʾi-kal la-dhī-na na-ta-qab-ba-lu ʿan-hum ʾaḥ-sa-na mā ʿa-mi-lū wa-na-ta-jā-wa-zu ʿan say:-yi-ʾā-ti-him fī ʾaṣ-ḥā-bil jan-nahti, H pinalitan ng T waʿ-daṣ ṣid-qil la-dhī kā-nū yū-ʿa-dūna

PAGSASALIN

Sahih International: Sila ang mga yaong tatanggapin Namin ang pinakamainam sa kanilang ginawa at patatawarin Namin ang kanilang mga masasamang gawa, na kabilang sa mga kasama ng Paraiso. [Iyon ang] pangako ng katotohanan na ipinangako sa kanila.

Darussalam: Sila (ang mga tao) na tatanggapin Namin ang kanilang mabubuting gawa at kaliligtaan Namain ang kanilang masasamang gawa. Sila ang mananahan sa Paraiso, isang pangako ng katotohanan na sa kanila ay (Aming) ipinangako.

ICDO: Sila ang mga yaong naging katanggap-tanggap sa Amin ang kanilang mga kabutihan, mga gawain, at pinatatawad Namin ang kanilang mga kasalanan, na sila ay kabilang sa mga maninirahan sa Al-Jannah (Hardin), itong pangako na Aming ipinangako sa kanila ay pangakong katotohanan na walang pag-aalinlangan.

Quranfilipino: Sila ang mga tinatanggap Namin ang kanilang mga ginawa (na gagantimpalaan ayon sa pinakamainam nilang kabutihan), at pinapatawad Namin ang kanilang mga kasamaan, sila ay kabilang sa mga titira sa Paraiso, iyan ang pangako ng katotohanan na ipinangako sa kanila.


17

وَالَّذي قالَ لِوالِدَيهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِني أَن أُخرَجَ وَقَد خَلَتِ القُرونُ مِن قَبلي وَهُما يَستَغيثانِ اللَّهَ وَيلَكَ آمِن إِنَّ وَعدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقولُ ما هٰذا إِلّا أَساطيرُ الأَوَّلينَ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī qā-la li-wā-li-day-hi ʾuf-fil la-ku-mā ʾa-ta-ʿi-dā-ni-nī ʾan ʾukh-ra-ja wa-qad kha-la-til qu-rū-nu min qab-lī wa-hu-mā yas-ta-ghī-thā-nil lā-ha way-la-ka ʾā-min ʾin-na waʿ-dal lā-hi ḥaq-qun fa-ya-qū-lu mā hā-dhā ʾil-lā ʾa-sā-ṭī-rul ʾaw-wa-līna

PAGSASALIN

Sahih International: Ngunit siya na nagsasabi sa kanyang mga magulang, “Uff sa inyo, ipinapangako ba ninyo sa akin na ako ay ilalabas [mula sa lupa] kapag ang mga henerasyon bago ako ay lumipas na [sa limot]?” habang sila ay nananawagan kay Allah ng tulong [at sa kanilang anak], “Kasawian sa iyo! Maniwala ka! Sa katunayan, ang pangako ng Allah ay katotohanan.” Ngunit sinasabi niya, “Ito ay walang iba kundi mga alamat ng mga dating tao” –

Darussalam: Datapuwat siya na nagsasabi sa kanyang mga magulang: “Uff (isang salita ng pagkasuya at pagkainis) sa inyo! Ipinapangako ba ninyo sa akin na ako ay muling ilalabas (ibabangon) [mula sa kalupaan matapos ang kamatayan], kahimat ang maraming salit-saling lahi ay namatay na noon pang una (na hindi naman nagbangon sa muling pagkabuhay)?” At sila ay nanalangin ng tulong ni Allah (at sumalansang sa kanilang anak): “Kasawian sa iyo! Magkaroon ka ng pananalig! Katiyakan, ang pangako ni Allah ay katotohanan.” Subalit siya ay nagsabi: “Ito ay wala ng iba maliban sa mga kuwento ng panahong sinauna.”

ICDO: At siya naman na kanyang sinabi sa kanyang dalawang magulang noong siya ay inanyayahan tungo sa paniniwala sa Allâh at paniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli: “Kinayayamutan ko kayong pareho, ipinangangako ba ninyo na ako ay bubuhayin na mag-uli mula sa aking libingan, at sa katunayan ay nakalipas na ang mga panahon ng mga naunang tao kaysa sa akin, at sila ay naglaho na at wala namang nabuhay mula sa kanila na kahit isa?” Samantalang ang kanyang mga magulang ay hinihiling sa Allâh na siya ay gabayan, na kanilang sinasabing dalawa sa kanya: “Kapighatian sa iyo, maniwala ka at sumunod at gumawa ka ng mabuti, dahil walang pag-aalinlangang ang pangako ng Allâh na Pagkabuhay na Mag-uli ay katotohanan at walang pag-aalinlangan ang hinggil dito,” at kanyang sasabihin sa dalawa: “Ang inyong mga sinasabi ay walang iba kundi mga alamat lamang na walang katotohanan na nagmula sa mga naunang tao, na inyong ginaya sa kanilang mga aklat.”

Quranfilipino: At siya na nagsasabi sa kanyang mga magulang: “Uff (ekspresyon ng pagkayamot) sa inyo! Inyo bang ipinapangako na ako ay mabubuhay mula sa libingan habang lumipas na ang mga henerasyong nauna sa akin na hindi naman muling nabuhay?” At silang dalawa ay humingi ng tulong kay Allah [at pinayuhan ang kanilang anak]: “Kasawian sa iyo! Maniwala ka! Tunay na ang pangako ng Allah ay katotohanan.” Ngunit siya (anak) ay nagsasabi: “Ang mga ito ay walang iba kundi mga kuwento lamang ng mga naunang tao.”


18

أُولٰئِكَ الَّذينَ حَقَّ عَلَيهِمُ القَولُ في أُمَمٍ قَد خَلَت مِن قَبلِهِم مِنَ الجِنِّ وَالإِنسِ ۖ إِنَّهُم كانوا خاسِرينَ

PAGSASATITIK

ʾU-lā-ʾi-kal la-dhī-na ḥaq-qa ʿa-lay-hi-mul qaw-lu fī ʾu-ma-min qad kha-lat min qab-li-him mi-nal jin-ni wal-ʾinsi ʾin-na-hum kā-nū khā-si-rīna

PAGSASALIN

Sahih International: Sila ang mga yaong naging karapat-dapat ang salita (ng kaparusahan), [na magiging kabilang] sa mga nagdaang bansa bago nila mula sa mga jinn at mga tao. Sa katunayan, silang lahat ay mga talunan.

Darussalam: Sila yaong ang Salita (ng Kaparusahan) laban sa kanila ay makatwiran sa lipon ng mga nakaraang henerasyon ng mga Jinn at tao na nangamatay na. katotohanang sila ang mga talunan.

ICDO: Sila ang mga yaong ganito ang kanilang katangian, ay nararapat sa kanila ang kaparusahan ng Allâh, na tiyak na mangyayari sa kanila ang parusa at galit, na sila ay kabilang sa mga yaong nauna sa kanila na mga jinn at mga tao na di-naniwala at tumanggi, katiyakan sila ay mga talunan, dahil sa ipinagpalit nila ang katotohanan sa pagkaligaw at ang kaligayahan sa kaparusahan.

Quranfilipino: Sila yaong nararapat sa kanila ang salita (parusa), kaya magiging kabilang sila sa mga nagdaang nasyon bago nila ng mga jinn at mga tao. Silang lahat ay tunay na mga talunan.


19

وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمّا عَمِلوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُم أَعمالَهُم وَهُم لا يُظلَمونَ

PAGSASATITIK

Wa-li-kul-lin da-ra-jā-tum mim-mā ʿa-mi-lū wa-li-yu-waf-fi-ya-hum ʾaʿ-mā-la-hum wa-hum lā yuẓ-la-mūna

PAGSASALIN

Sahih International: At para sa lahat ay may mga antas [ng gantimpala at parusa] para sa kanilang ginawa, at ito ay upang ganap Niyang mabayaran sa kanila ang kanilang mga gawa, at hindi sila madadaya.

Darussalam: At sa lahat ay maroong mga antas ayon sa kanilang mga ginawa, upang Kanyang  (Allah) magantimpalaan sila nang ganap sa kanilang mga gawa, at walang anumang di-katarungan ang igagawad sa kanila.

ICDO: At bawat grupo sa kanila na mga mabubuti at mga masasama ay mayroon silang kalalagyan sa Allâh; dahil sa kanilang mga gawain na ginawa sa daigdig at bawat grupo ay batay sa kung ano ang karapat-dapat na kanyang paglagyan; upang ipamalas ng Allâh sa kanila ang kabayaran sa kanilang mga gawain at sila ay hindi dadayain, na madaragdagan ang kanilang kasamaan at mababawasan ang kanilang kabutihan.

Quranfilipino: At para sa lahat ng tao ay may mga antas ng gantimpala tungkol sa kanilang ginawa, upang mabayaran Niya sila nang ganap ayon sa kanilang mga gawa, at sila ay hindi dadayain kahit katiting.


20

وَيَومَ يُعرَضُ الَّذينَ كَفَروا عَلَى النّارِ أَذهَبتُم طَيِّباتِكُم في حَياتِكُمُ الدُّنيا وَاستَمتَعتُم بِها فَاليَومَ تُجزَونَ عَذابَ الهونِ بِما كُنتُم تَستَكبِرونَ فِي الأَرضِ بِغَيرِ الحَقِّ وَبِما كُنتُم تَفسُقونَ

PAGSASATITIK

Wa-yaw-ma yuʿ-ra-ḍul la-dhī-na ka-fa-rū ʿa-lān nā-ri ʾadh-hab-tum ṭay-yi-bā-ti-kum fī ḥa-yā-ti-ku-mud dun-yā was-tam-taʿ-tum bi-hā fal-yaw-ma tuj-zaw-na ʿa-dhā-bal hū-ni bi-mā kun-tum tas-tak-bi-rū-na fīl ʾar-ḍi bi-ghay-ril ḥaq-qi wa-bi-mā kun-tum taf-su-qūna

PAGSASALIN

Sahih International: At sa Araw na mga di-naniwala ay ilalantad sa Apoy [sasabihin sa kanila], “Inubos ninyo ang inyong kalayawan sa panahon ng iyong makamundong buhay at tinamasa ninyo ang mga ito, kaya ang Araw na ito ay igagawad sa inyo ang parusa ng [matinding] kahihiyan dahil ikaw ay mayayabang sa lupa na walang karapatan at dahil sa kayo ay matitigas ang ulong mga masuwayin.”

Darussalam: At sa Araw na ang mga hindi sumasalampataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam) ay itatambad sa Apoy, (sa kanila ay ipapahayag): “Inaksaya ninyo ang inyong mga mabubuting bagay sa mundong ito at nagpakasaya kayo dito. Ngayon, sa Araw na ito, kayo ay susuklian ng kabayaran ng may parusa ng kaabahan sapagkat kayo ay naging mayabang, na walang karapatan sa kalupaan at sapagkat kayo ay tandisang sumuway at naghimagsik (kay Allah).”

ICDO: At sa Araw na ilalantad ang mga walang pananampalataya sa Impiyernong-Apoy upang parusahan at sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta: “Katiyakan, naubos na ninyo ang kabutihan at kagandahan sa buhay ninyo sa daigdig at nakapagsaya na kayo, kung kaya, ngayon ay pagbabayarin kayo ng kahamak-hamak na parusa sa Impiyernong-Apoy; dahil sa inyong pagmamataas sa kalupaan nang wala kayong karapatan at dahil sa inyong paglabag at di-pagsunod sa Allâh.”

Quranfilipino:  At sa Araw na ilalantad ang mga di-mananampalataya sa Apoy at sasabihin sa kanila: “Inaksaya ninyo ang inyong mga magagandang bagay ng inyong buhay sa mundo at kayo ay nagpakasaya doon. Kaya sa Araw na ito kayo ay babayaran ng nakakahiyang parusa dahil sa inyong kayabangan sa lupa na wala kayong karapatan at dahil sa inyong pagmamalabis.”


21

۞ وَاذكُر أَخا عادٍ إِذ أَنذَرَ قَومَهُ بِالأَحقافِ وَقَد خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ أَلّا تَعبُدوا إِلَّا اللَّهَ إِنّي أَخافُ عَلَيكُم عَذابَ يَومٍ عَظيمٍ

PAGSASATITIK

Wadh-kur ʾa-khā ʿā-din ʾidh ʾan-dha-ra qaw-ma-hū bil-ʾaḥ-qā-fi wa-qad kha-la-tin nu-dhu-ru mim bay-ni ya-day-hi wa-min khal-fi-hī ʾal-lā taʿ-bu-dū ʾil-lāl lā-ha ʾin-nī ʾa-khā-fu ʿa-lay-kum ʿa-dhā-ba yaw-min ʿa-ẓīmin

PAGSASALIN

Sahih International: At banggitin mo, [O Muhammad], ang kapatid na lalaki ng ‘Aad, nang binalaan niya ang kanyang mga tao sa [rehiyon ng] al-Ahqaf – at ang mga Tagababala ay nakalipas na bago niya at pagkatapos niya – [na nagsasabing], “Huwag sumamba maliban kay Allah, katotohanang natatakot ako para sa inyo ang parusa ng isang kahila-hilakbot na araw.”

Darussalam: At gunitain (O Muhammad) ang isang kapatid nalalaki ng pamayanan ng A`ad (alalaong baga, si propeta Hud), nang pagsabihan niya ang kanyang mga tao (sa dako) ng Al-Ahqaf (ang liku-likong landas at mabuhanging burol sa bahaging timog ng kalupaang Arabe). At katiyakan mayroon din silang mga Tagapagpaala-ala na pumanaw na bago pa sa kanya (na nagsasabi): “Sambahin ninyo si Allah at wala ng iba, katotohanang pinangangambahan ko sa inyo ang pakarusahan ng Dakilang Araw.”

ICDO: At ipaalaala mo, O Muhammad (ﷺ), ang hinggil sa Propeta ng Allâh na si Hûd na kalahi ni `Ad, noong binalaan niya ang kanyang sambayanan hinggil sa pagdating ng parusa ng Allâh sa kanila habang sila ay nasa kanilang mga tahanan na tinatawag na Ahqâf – na maraming mga kurba ng mga buhangin (o mga lambak na buhangin) na malapit o abot-tanaw ang dalampasigan na nasa dakong timog na bahagi ng peninsula ng Arabya, at nakalipas na ang panahon ng mga Sugo na nagbabala sa kanila bago pa kay Hûd at gayundin pagkatapos ni Hûd: “Na huwag kayong sumamba ng anuman na itatambal ninyo sa inyong pagsamba sa Allâh, dahil walang pag-aalinlangan, ako ay natatakot na mangyari sa inyo ang parusa ng Allâh sa kagimbal-gimbal na Araw, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay.”

Quranfilipino: At ipaalala mo tungkol sa kapatid (na si Propeta Hud) ng pamayanang `Ad, nang binalaan niya ang kanyang mga tao sa Al-Ahqaf, at ang mga Tagababala ay nakalipas na bago at pagkatapos niya na nagsasabi: “Huwag sumamba maliban kay Allah. Tunay na ako ay natatakot para sa inyo sa parusa ng dakilang Araw.” [Ahqaf (singular: Haqf) ay mga kurbadang lambak o burol ng buhangin na abot-tanaw ang dalampasigan sa Timog Arabya].


22

قالوا أَجِئتَنا لِتَأفِكَنا عَن آلِهَتِنا فَأتِنا بِما تَعِدُنا إِن كُنتَ مِنَ الصّادِقينَ

PAGSASATITIK

Qā-lū ʾa-jiʾ-ta-nā li-taʾ-fi-ka-nā ʿan ʾā-li-ha-ti-nā faʾ-ti-nā bi-mā ta-ʿi-du-nā ʾin kun-ta mi-naṣ ṣā-di-qīna

PAGSASALIN

Sahih International: Sinabi nila, “Naparito ka ba upang dayain kami na layuan ang aming mga diyos? Kung ganoon, dalhin mo sa amin kung ano ang ipinangako mo sa amin, kung ikaw ay mula sa mga makatotohanan.”

Darussalam: Sila ay nagsasabi: “Ikaw ba ay naparito upang aming talikdan ang aming mga diyos? Kung gayon, ganapin mo sa amin (ang kapinsalaan o kalamidad) na iyong ipinananakot sa amin kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan!”

ICDO: Kanilang sinabi: “Dumating ka ba sa amin para linlangin kami; nang sa gayon ay itigil namin ang aming pagsamba sa aming mga diyus-diyosan? Ipakita mo ang parusang ipinangako mo sa amin kung ikaw ay totoo sa iyong sinasabi at pangako.”

Quranfilipino: Sinabi nila: “Dumating ka ba sa amin upang dayain kami tungkol sa aming mga diyus-diyosan? Ipakita mo sa amin kung ano ang ipinangako mo sa amin, kung ikaw ay mula sa mga matatapat.”


23

قالَ إِنَّمَا العِلمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم ما أُرسِلتُ بِهِ وَلٰكِنّي أَراكُم قَومًا تَجهَلونَ

PAGSASATITIK

Qā-la ʾin-na-māl ʿil-mu ʿin-dal lā-hi wa-ʾu-bal-li-ghu-kum mā ʾur-sil-tu bi-hī wa-lā-kin-nī ʾa-rā-kum qaw-man taj-ha-lūna

PAGSASALIN

Sahih International: Sinabi niya, “Ang kaalaman ng panahon nito ay na kay Allah lamang, at ipinapaalam ko sa inyo yaon kung bakit ako ay ipinadala, ngunit nakikita ko kayong mga taong mangmang.”

Darussalam: Ipinagbadya niya (Muhammad): “Ang karunungan (kung kailan darating ang araw na ito) ay na kay Allah lamang. Ipinahahayag ko sa inyo ang tungkol (sa bagay) na ipinadala sa akin, datapuwat nakikita ko na kayo ay mga tao na walang kaalaman.”

ICDO: Sinabi ni Hûd sa kanila: “Katiyakan, ang kaalaman hinggil sa panahon ng pagdating ng ipinangako ko sa inyong parusa ay bukod-tanging nasa Allâh lamang, at ako ay Sugo lamang ng Allâh sa inyo, na ipinararating ko sa inyo ang mensahe na ipinadala sa akin, subalit nakikita ko na kayo ay mga taong mga mangmang dahil sa inyong pagmamadali na igawad sa inyo ang parusa, at sa inyong katapangan laban sa Allâh.”

Quranfilipino: sinabi niya: “Si Allah lamang ang nakakaalam ng pagdating ng araw na ito. Ipinararating ko lamang sa inyo ang anumang mensaheng ipinadala sa akin. Ngunit nakikita ko kayo na mga taong mangmang.”


24

فَلَمّا رَأَوهُ عارِضًا مُستَقبِلَ أَودِيَتِهِم قالوا هٰذا عارِضٌ مُمطِرُنا ۚ بَل هُوَ مَا استَعجَلتُم بِهِ ۖ ريحٌ فيها عَذابٌ أَليمٌ

PAGSASATITIK

Fa-lam-mā ra-ʾaw-hu ʿā-ri-ḍam mus-taq-bi-la ʾaw-di-ya-ti-him qā-lū hā-dhā ʿā-ri-ḍum mum-ṭi-ru-nā bal hu-wa mās taʿ-jal-tum bihī rī-hun fī-hā ʿa-dhā-bun ʾa-līmun

PAGSASALIN

Sahih International: At nang makita nila ito bilang isang ulap na lumalapit sa kanilang mga lambak, sinabi nila, “Ito ay isang ulap na magdadala sa atin ng ulan!” Sa halip, ito ang inyong hinihingi na wala kayong pasensya: isang hangin, taglay nito ang masakit na parusa,

Darussalam: At nang kanilang mamasdan ang makapal na ulap na pasadsad sa kanilang kapatagan, sila ay nagsabi: “Ang ulap na ito ay magbibigay sa atin ng ulan!” Hindi; ngunit ito (ay ang kalamidad o kaparusahan) na inyong hinahangad na madaliin! Isang hangin na may Kasakit-sakit na Kaparusahan!

ICDO: At noong makita nila ang parusa na kanilang ipinamamadali na nakalantad sa kanila sa kalangitan na paparating sa kanilang mga lambak, kanilang sinabi: “Ito ay makakapal na ulap lamang na nagdadala sa atin ng ulan,” at sinabi sa kanila ni Hûd: “Ang nakalantad na di-nakikita kung ano ang nilalaman nito ay hindi ulan at awa na tulad ng inyong iniisip, kundi ito ay isang kaparusahan na ipinamamadali ninyo, na ito ay hangin na kalakip nito ang masidhing kaparusahan.”

Quranfilipino: Nang makita nila ito na makapal na ulap papalapit sa kanilang mga lambak, sila ay nagsabi: “Itong ulap ay magbibigay sa atin ng ulan.” Sa halip, ito ang inyong hinahanap na madaliin: isang unos na nagdadala ng masakit na parusa,


25

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيءٍ بِأَمرِ رَبِّها فَأَصبَحوا لا يُرىٰ إِلّا مَساكِنُهُم ۚ كَذٰلِكَ نَجزِي القَومَ المُجرِمينَ

PAGSASATITIK

Tu-dam-mi-ru kul-la shay-ʾim bi-ʾam-ri rab-bi-hā fa-ʾaṣ-ba-ḥū lā yu-rā ʾil-lā ma-sā-ki-nu-hum ka-dhā-li-ka naj-zīl qaw-mal muj-ri-mīna

PAGSASALIN

Sahih International:  Sinisira nito ang lahat ng bagay ayon sa utos ng Panginoon nito. At sila ay naging gayon na lamang na wala ng makita sa kanila maliban sa kanilang mga tirahan. Sa ganito Namin ginagantihan ang mga taong kriminal.

Darussalam: Ang lahat ay mawawasak nito sa pag-uutos ng kanyang Panginoon! At sa kinaumagahan, walang mapagmamalas sa kanila maliban sa kanilang wasak na tirahan! Sa ganito Namin sinusuklian ang mga tao na makasalannan (mapagsamba sa diyus-diyosan, walang pananalig, tampalasan)!

ICDO: Na wawasakin nito (hangin) ang lahat ng bagay na madaraanan nito, na ito ay ipinadala bilang kautusan ng kanyang Rabb na Tagapaglikha at sa Kanyang kagustuhan, na kung kaya, sila ay wala nang makikita na anuman mula sa kanilang bayan kundi ang kanilang mga tahanan na lamang na kung saan (minsan ay) doon sila nanirahan, ang ganitong pagtutumbas ay bilang kabayaran sa mga masasamang tao; dahil sa kanilang kasamaan at sukdulang pagtanggi!

Quranfilipino: Na wawasakin lahat ayon sa utos ng Panginoon nito. Kaya wala ng makikita sa kanila maliban sa kanilang mga tirahan. Ganyan Namin binabayaran ang mga taong kriminal.


26

وَلَقَد مَكَّنّاهُم فيما إِن مَكَّنّاكُم فيهِ وَجَعَلنا لَهُم سَمعًا وَأَبصارًا وَأَفئِدَةً فَما أَغنىٰ عَنهُم سَمعُهُم وَلا أَبصارُهُم وَلا أَفئِدَتُهُم مِن شَيءٍ إِذ كانوا يَجحَدونَ بِآياتِ اللَّهِ وَحاقَ بِهِم ما كانوا بِهِ يَستَهزِئونَ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad mak-kan-nā-hum fī-mā ʾim mak-kan-nā-kum fī-hi wa-ja-ʿal-nā la-hum sam-ʿaw wa-ʾab-ṣā-raw wa-ʾaf-ʾi-da-tan fa-mā ʾagh-nā ʿan-hum sam-ʿu-hum wa-lā ʾab-ṣā-ru-hum wa-lā ʾaf-ʾi-da-tu-hum min shay-ʾin ʾidh kā-nū yaj-ḥa-dū-na bi-ʾā-yā-til lā-hi wa-ḥā-qa bi-him mā kā-nū bi-hī yas-tah-zi-ʾūna

PAGSASALIN

Sahih International: At Kami ay tiyak na nagtatag sa kanila sa ganoong paraan na hindi hindi tulad ng pagtatag Namin sa inyo, at ginawa Namin para sa kanila ang pandinig at paningin at mga puso. Ngunit ang kanilang pandinig at paningin at mga puso ay hindi nagbigay ng pakinabang sa kanila mula sa anumang [parusa] nang sila ay patuloy na tumatanggi sa mga tanda ng Allah; at sila ay nababalutan ng [parusa] na kanilang nililibak noon.

Darussalam: At katiyakan, Aming ginawaran sila ng kasaganaan at kapangyarihan na hindi Namin naigawad sa inyo (O Quraish)! At ipinagkaloob Namin sa kanila ang kanilang pandinig (mga tainga), pangmasid (mga mata), puso at katalinuhan, datapuwat walang naging kapakinabangan sa kanila ang kanilang pandinig, pangmasid, puso at katalinuhan nang sila ay magpatuloys sa hindi pagtanggap sa Tanda ni Allah (katibayan, kapahayagan, aral, tanda), at sila ay nalukuban ng bagay na nakahiratihan na nilang nililibak!

ICDO: At katiyakan, ginawa Naming madali para sa sambayanan ni `Ad ang mga bagay upang maitatag nila nang ganap ang kanilang mga sarili rito sa kalupaan sa kaparaanan na hindi ipinagkaloob sa inyo, O kayong mga walang pananampalataya na mga Quraysh, at ginawan Namin sila ng kanilang mga pandinig upang sila ay makarinig, at mga paningin upang sila ay makakita, at mga puso upang sila ay makaintindi, subalit ang mga ito ay kanilang ginamit sa ikamumuhi ng Allâh sa kanila, na kung kaya, ito ay hindi nakapagbigay ng anumang kapakinabangan sa kanila noong tinanggihan nila ang mga katibayan ng Allâh, at dumating sa kanila ang parusa na kanilang inaalipusta at ipinamamadali nila. Ito ay babala mula sa Allâh na Pinakadakila, na binabalaan ang mga walang pananampalataya.

Quranfilipino: At tunay na Aming ipinagkaloob sa kanila (`Ad) ang kasaganaan na hindi Namin ipinagkaloob sa inyo (Quraysh), at gumawa Kami para sa kanila ng pandinig at paningin at mga puso (talino). Ngunit hindi nakatulong sa kanila ang kanilang mga pandinig at mga paningin at mga puso (talino) sa anupaman noong tinanggihan nila ang mga tanda ng Allah. Kaya sila ay napapalibutan ng [parusa na] dati nilang nilibak.


27

وَلَقَد أَهلَكنا ما حَولَكُم مِنَ القُرىٰ وَصَرَّفنَا الآياتِ لَعَلَّهُم يَرجِعونَ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ʾah-lak-nā mā ḥaw-la-kum mi-nal qu-rā wa-ṣar-raf-nāl ʾā-yā-ti la-ʿal-la-hum yar-ji-ʿūna

PAGSASALIN

Sahih International: At nalipol na Namin kung ano ang nakapaligid sa inyo [na mga lunsod], at pinag-iba-iba Namin ang mga tanda [o mga talata] na marahil ay bumalik sila [mula sa kawalan ng paniniwala].

Darussalam: At katotohanang winasak Namin noon pa mang una ang mga bayan (pamayanan) sa paligid ninyo, at (paulit-ulit) na ipinamalas Namin ang mga Tanda (katibayan, kapahayagan, aral) sa kanila sa iba’t ibang paraan upang sila ay magbalik-loob sa Amin (sa Katotohanan at sa Kaisahan ni Allah at sa Islam).

ICDO: At katiyakan, winasak Namin ang mga bayan na nasa inyong kapaligiran, O kayong mga taga-Makkah na katulad ng bayan nina `Âd at Thamoud, at ginawa Namin ang mga ito na bayang iniwan (o nilisan) o wala nang naninirahan (o ‘ghost town’) at nilinaw Namin sa kanila ang iba’t ibang uri ng mga katibayan at mga palatandaan; upang sila ay manumbalik mula sa kanilang di-paniniwala sa Allâh at sa Kanyang mga talata.

Quranfilipino: At tunay na Aming winasak ang mga bayang nasa paligid ninyo, at Aming iniba-iba ang mga tanda upang sana sila ay magbalik-loob (sa Amin).


28

فَلَولا نَصَرَهُمُ الَّذينَ اتَّخَذوا مِن دونِ اللَّهِ قُربانًا آلِهَةً ۖ بَل ضَلّوا عَنهُم ۚ وَذٰلِكَ إِفكُهُم وَما كانوا يَفتَرونَ

PAGSASATITIK

Fa-law-lā na-ṣa-ra-hu-mul la-dhī-nat ta-kha-dhū min dū-nil lā-hi qur-bā-nan ʾā-li-hahtan, H pinalitan ng T bal ḍal-lū ʿan-hum wa-dhā-li-ka ʾif-ku-hum wa-mā kā-nū yaf-ta-rūna

PAGSASALIN

Sahih International: Kung gayon, bakit walang tulong mula sa kanilang kinuhang mga diyus-diyosan bukod sa Allah, kung saan sila ay mapapalapit sa Kanya? Ngunit sila ay nalayo sa kanila. At iyon ang kanilang kasinungalingan at anumang kanilang nilikha.

Darussalam: Bakit kaya walang dumaratal na tulong para sa kanila mula sa mga sinasamba nilang diyos maliban pa kay Allah, bilang isang paraan ng paglapit (kay Allah)? Hindi; ganap silang naglaho sa kanila (nang dumating ang kaparusahan). At ito ang kanilang kasinungalingan at mga gawang kabulaanan na pinagtagni-tagni lamang (mula sa wala, bago dumating ang kanilang pagkawasak).

ICDO: Subalit nakatulong ba sa kanila na mga winasak mula sa mga naunang sambayanan, ang kanilang mga diyus-diyosan na kanilang sinamba na kanilang kaparaanan na ginawa; upang sila ay mapalapit sa Allâh na kanilang Rabb bilang pagtatambal; na inaakala nilang ito ay mamagitan sa kanila, o ang kanilang mga diyus-diyosan ay lubusang naglaho at hindi natugunan ang kanilang kahilingan at hindi sila naipagtanggol, at ito ang kanilang kamalian, at kinasanayan na pag-imbento sa pamamagitan ng pagsamba ng kanilang mga ginawang diyus-diyosan.

Quranfilipino: Kung ganoon, bakit hindi sila tinulungan ng mga iyon na kinuha nilang mga diyos bukod sa Allah, upang mapalapit [sa Kanya]? Sa halip, sila ay pinabayaan nila; at iyan ang kanilang kasinungalingan at anumang gawa-gawa lamang nila.


29

وَإِذ صَرَفنا إِلَيكَ نَفَرًا مِنَ الجِنِّ يَستَمِعونَ القُرآنَ فَلَمّا حَضَروهُ قالوا أَنصِتوا ۖ فَلَمّا قُضِيَ وَلَّوا إِلىٰ قَومِهِم مُنذِرينَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾidh ṣa-raf-nā ʾi-lay-ka na-fa-ram mi-nal jin-ni yas-ta-mi-ʿū-nal qur-ʾā-na fa-lam-mā ḥa-ḍa-rū-hu qā-lū ʾan-ṣi-tū fa-lam-mā qu-ḍi-ya wal-law ʾi-lā qaw-mi-him mun-dhi-rīna

PAGSASALIN

Sahih International: At [sabihin mo, O Muhammad], nang Aming igiya sa iyo ang ilan mula sa mga jinn na nakikinig ng Qur’an. At nang sila ay dumalo nito, sinabi nila, “Makinig nang tahimik.” At nang matapos ito, bumalik sila sa kanilang mga mamamayan bilang mga tagapagbabala.

Darussalam: (At alalahanin) nang isinugo Namin sa iyo (O Muhammad) ang iilan (tatlo hanggang sampu) mula sa lipon ng Jinn (na tahimik) na nakikinig sa Qur’an, at kung sila ay nakatindig (habang ito ay binabasa), sila ay nagsasabi: “Makinig nang tahimik!” At kung ang pagdalit ay natapos na, sila ay nagsisibalik sa kanilang pamayanan upang sila ay bigyan ng babala.

ICDO: At ipaalaala mo, O Muhammad (ﷺ), noong ipinadala Namin sa iyo, ang grupo ng mga jinn na nakinig sila sa iyo ng Dakilang Qurân, at nang sila ay dumalo, habang ang Sugo ng Allâh ay nagbabasa ng Qurân, sinabi nila sa isa’t isa: “Huwag kayong maingay upang marinig ninyo ang Dakilang Qurân,” at nang matapos na ang Sugo ng Allâh sa kanyang pagbigkas ng Dakilang Qurân, at naunawaan nila ito at naramdaman nila ito sa kanilang mga kalooban, sila ay bumalik sa kanilang sambayanan upang balaan at takutin sila mula sa galit ng Allâh kung sila ay hindi maniniwala sa Kanya (Allâh).

Quranfilipino: At nang nagpadala Kami sa iyo ng ilang jinn na nakikinig sa Qur’ān, nang sila ay dumalo nito, sinabi nila, ‘Manahimik!’ Nang matapos ito, bumalik sila sa kanilang mga mamamayan bilang mga tagababala.


30

قالوا يا قَومَنا إِنّا سَمِعنا كِتابًا أُنزِلَ مِن بَعدِ موسىٰ مُصَدِّقًا لِما بَينَ يَدَيهِ يَهدي إِلَى الحَقِّ وَإِلىٰ طَريقٍ مُستَقيمٍ

PAGSASATITIK

Qā-lū yā qaw-ma-nā ʾin-nā sa-miʿ-nā ki-tā-ban ʾun-zi-la mim baʿ-di mū-sā mu-ṣad-diqal li-mā bay-na ya-day-hi yah-dī ʾi-lāl ḥaq-qi wa-ʾi-lā ṭa-rī-qim mus-ta-qīmin

PAGSASALIN

Sahih International: Sinabi nila, “O aming mga tao, sa katunayan narinig namin ang isang [nabanggit na] Aklat na ipinahayag pagkatapos ni Moises na nagpapatunay sa mga naunang Aklat na gabay sa katotohanan at sa tuwid na landas.

Darussalam: Sila ay nagsasabi: “O aming pamayanan! Katotohanang aming napakinggan ang Aklat (Qur’an) na ipinanaog pagkatapos ni Moises, na nagpapatotoo sa mga ipinahayag bago pa rito. Ito ay namamatnubay sa Katotohanan at sa Matuwid na Landas (Islam).

ICDO: Kanilang sinabi: “O aming sambayanan! Katiyakan, narinig namin ang Aklat na ipinahayag pagkatapos ni Mousã, na pinatutunayan nito ang mga naunang Aklat ng Allâh na Kanyang ipinahayag sa Kanyang mga Sugo, na naggagabay tungo sa katotohanan, at tungo sa Matuwid at Tamang Landas.”

Quranfilipino: Sinabi nila: “O aming mga mamamayan! Tunay na narinig naming ang Aklat na ipinahayag bago kay Moises, na kumukumpirma sa mga naunang Pahayag, na gumagabay tungo sa katotohanan at tungo sa daang tuwid.


31

يا قَومَنا أَجيبوا داعِيَ اللَّهِ وَآمِنوا بِهِ يَغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم وَيُجِركُم مِن عَذابٍ أَليمٍ

PAGSASATITIK

Yā qaw-ma-nā ʾa-jī-bū dā-ʿi-yal lā-hi wa-ʾā-mi-nū bi-hī yagh-fir la-kum min dhu-nū-bi-kum wa-yu-jir-kum min ʿa-dhā-bin ʾa-līmin

PAGSASALIN

Sahih International: O aming mga tao, tumugon sa Sugo ng Allah at sumampalataya sa kanya; Patatawarin ng Allah para sa inyo ang inyong mga kasalanan at ipagtatanggol kayo mula sa masakit na kaparusahan.

Darussalam: O aming pamayanan! Magsitugon kayo (ng may pagsunod) sa kanya (Muhammad) na nag-aanyaya sa inyo tungo kay Allah, at manalig kayo sa kanya (paniwalaan ang mga ipinadala sa kanya mula kay Allah at sundin siya). Siya (Allah) ay magpapatawad sa inyong mga mga kamalian at Kanyang iaadya kayo sa kasakit-sakit na kaparusahan (Impiyerno).

ICDO: O aming sambayanan! Tugunin ninyo ang Sugo ng Allâh na si Muhammad (ﷺ) tungo sa kanyang iniaanyaya sa inyo, at paniwalaan ninyo siya sa kanyang dala-dala sa inyo na mensahe, upang patawarin kayo ng Allâh sa inyong mga kasalanan at iligtas kayo mula sa masidhing kaparusahan.

Quranfilipino: “O aming mga mamamayan! Tumugon sa Tagatawag ng Allah at maniwala sa kanya. Patatawarin Niya para sa inyo ang inyong mga kasalanan at pangangalagaan Niya kayo sa masakit na parusa.


32

وَمَن لا يُجِب داعِيَ اللَّهِ فَلَيسَ بِمُعجِزٍ فِي الأَرضِ وَلَيسَ لَهُ مِن دونِهِ أَولِياءُ ۚ أُولٰئِكَ في ضَلالٍ مُبينٍ

PAGSASATITIK

Wa-mal lā yu-jib dā-ʿi-yal lā-hi fa-lay-sa bi-muʿ-ji-zin fīl ʾar-ḍi wa-lay-sa la-hū min dū-ni-hī ʾaw-li-yāʾu ʾu-lā-ʾi-ka fī ḍa-lā-lim mu-bīnin

PAGSASALIN

Sahih International: Ngunit siya na hindi tumugon sa Tagatawag ng Allah ay hindi makapagdudulot ng kabiguan [sa Kanya] sa lupa, at wala siyang tagapagtangggol maliban sa Kanya. Sila ang nasa malinaw na pagkakamali.”

Darussalam: At sinuman ang hindi tumugon sa Tagatawag (Tagapag-anyaya) ni Allah, siya ay hindi makatatakas sa kalupaan at walang sinumang tagapagtanggol (tagapangalaga) ang makapagliligtas sa kanya (sa pakarusahan) maliban kay Allah. Sila ang nasa maliwanag na kamalian.

ICDO: At ang sinumang hindi tumugon sa Sugo ng Allâh tungo sa kanyang paanyaya ay hindi niya magagapi ang Allâh dito sa kalupaan kung nais Niya siyang parusahan, at wala siyang anumang tagapangalaga bukod sa Allâh upang siya ay iligtas mula sa Kanyang parusa. Ang mga yaong katulad niya ay nasa malinaw na paglayo mula sa katotohanan.

Quranfilipino: At sinumang hindi tumugon sa Tagatawag ng Allah, siya ay walang matatakasan sa lupa, at wala siyang tagapangalaga maliban sa Kanya. Sila ang nasa malinaw na kamalian.


33

أَوَلَم يَرَوا أَنَّ اللَّهَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ وَلَم يَعيَ بِخَلقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلىٰ أَن يُحيِيَ المَوتىٰ ۚ بَلىٰ إِنَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

PAGSASATITIK

ʾA-wa-lam ya-raw ʾan-nal lā-hal la-dhī kha-la-qas sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍa wa-lam yaʿ-ya bi-khal-qi-hin-na bi-qā-di-rin ʿa-lā ʾay yuḥ-yi-yal maw-tā ba-lā ʾin-na-hū ʿa-lā kul-li shay-ʾin qa-dīrun

PAGSASALIN

Sahih International: Hindi ba nila nakikita na si Allah, na lumikha ng mga langit at lupa at hindi Siya nabigo sa kanilang paglikha, na kaya Niyang magbigay buhay sa mga patay? Oo, sa katunayan, Siya sa lahat ng bagay ay may kakayahan.

Darussalam: Hindi ba nila napagtatanto na si Allah, na Siyang lumikha ng kalangitan at kalupaan, at hindi kailanman napapagal sa Kanyang mga likha ay makapangyayaring magbigay-buhay sa mga patay? Tunay nga, Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay.

ICDO: Naging abala ba sila at hindi nila nabatid na ang Allâh na Siyang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan na wala Siyang pinaggayahan, at hindi naging mahirap at wala Siyang kapaguran sa paglikha Niya ng mga ito, ay Siya rin kung gayon ang tunay at ganap na may kakayahan na buhayin na mag-uli ang mga namatay na Kanyang nilikha noon sa unang pagkakataon? Walang pag-aalinlangan, ito ay napakadali para sa Allâh na Siyang Qadeer – Ganap na Makapangyarihan na May Kakayahang gawin ang lahat ng bagay.

Quranfilipino: Hindi ba nila nakikita na si Allah na Siyang lumikha sa mga langit at lupa at hindi Siya napagod sa kanilang paglikha, ay kaya Niyang buhayin ang patay? Tunay, Siya ay may kakayahan sa lahat ng mga bagay.


34

وَيَومَ يُعرَضُ الَّذينَ كَفَروا عَلَى النّارِ أَلَيسَ هٰذا بِالحَقِّ ۖ قالوا بَلىٰ وَرَبِّنا ۚ قالَ فَذوقُوا العَذابَ بِما كُنتُم تَكفُرونَ

PAGSASATITIK

Wa-yaw-ma yuʿ-ra-ḍul la-dhī-na ka-fa-rū ʿa-lān nā-ri ʾa-lay-sa hā-dhā bil-ḥaq-qi qā-lū ba-lā wa-rab-bi-nā qā-la fa-dhū-qūl ʿa-dhā-ba bi-mā kun-tum tak-fu-rūna

PAGSASALIN

Sahih International: At sa Araw na ang mga di-naniniwala ay ilalantad sa Apoy [sasabihin sa kanila], “Hindi ba ito ang katotohanan?” Sasabihin nila, “Oo, sa pamamagitan ng ating Panginoon.” Sasabihin Niya, “Pagkatapos ay tikman ang kaparusahan sapagkat hindi ka naniniwala.”

Darussalam: At sa Araw na ang mga hindi sumasalampataya ay itatambad sa harap ng Apoy, (sila ay tatanungin): “Hindi baga ito ang katotohanan?” Sila ay magsisipakli: “Tunay nga, kami ay nagpapatotoo sa aming Panginoon!” (Si Allah ay magwiwika): “Kung gayon, inyong tamasahin ang kaparusahan sapagkat kayo ay hindi nagsisampalataya!”

ICDO: Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay ilalantad ang mga walang pananampalataya sa Impiyernong-Apoy upang parusahan, at sasabihin sa kanila: “Hindi ba totoo ang parusang ito?” Tutugunan sila, na kanilang sasabihin: “Oo nga, katotohanan, O aming Rabb na Tagapaglikha!” At sasabihin sa kanila: “Lasapin ninyo ang parusa dahil sa inyong kinasanayan na pagtanggi at di-paniniwala sa daigdig.”

Quranfilipino: At sa Araw na silang mga di-mananampalataya ay ilalantad sa Apoy, [tatanungin sa kanila]: “Hindi ba ito ang katotohanan?” Sila ay sasagot: “Oo, sa pamamagitan ng aming Panginoon.” Sasabihin sa kanila: “Kung gayon, tikman ang parusa dahil sa hindi kayo naniwala noon.”


35

فَاصبِر كَما صَبَرَ أُولُو العَزمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَستَعجِل لَهُم ۚ كَأَنَّهُم يَومَ يَرَونَ ما يوعَدونَ لَم يَلبَثوا إِلّا ساعَةً مِن نَهارٍ ۚ بَلاغٌ ۚ فَهَل يُهلَكُ إِلَّا القَومُ الفاسِقونَ

PAGSASATITIK

Faṣ-bir ka-mā ṣa-ba-ra ʾu-lūl ʿaz-mi mi-nar ru-su-li wa-lā tas-taʿ-jil la-hum ka-ʾan-na-hum yaw-ma ya-raw-na mā yū-ʿa-dū-na lam yal-ba-thū ʾil-lā sā-ʿa-tam min na-hārin ba-lāghun fa-hal yuh-la-ku ʾil-lāl qawul fā-si-qūna

PAGSASALIN

Sahih International: Kaya magtiyaga, [O Muhammad], tulad ng ginawa noon ng mga Mensahero ng Katatagan at huwag kang mawalan ng pasensiya para sa kanila. ito ay magiging – sa Araw na makikita nila ang ipinangako sa kanila – na parang hindi sila nanatili [sa mundo] maliban sa isang oras ng isang araw. [Ito ay isang] abiso. At mapapahamak ba ang sinuman maliban sa mga taong masasama at masuwayin?

Darussalam: Kayat maging matiyaga ka (O Muhammad) na kagaya rin nang ginawa (noon) ng mga Sugo na may matatag na hangarin, at huwag kang mawalan ng pasensiya sa mga hindi sumasalampataya. Sa Araw na kanilang mamamasdan (ang kaparusahan) na ipinangako sa kanila, (rito ay wari bang) sila ay hindi man lamang nagtagal ng isang oras sa buong maghapon. (Ang iyong tungkulin) ay upang ihatid lamang ang Paala-ala. (O sangkatauhan, ang Qur’an na ito ay isang maliwanag na Tagubilin o Pahayag upang iligtas ninyo ang inyong sarili sa pagkawasak). Datapuwat walang mawawasak maliban sa mga mapanghimagsik (kay Allah at lumalabag sa pagmamalabis).

ICDO: Tiisin mo, O Muhammad (ﷺ), ang anumang mga pasakit na nangyari sa iyo mula sa iyong sambayanan na di-naniniwala sa iyo, na katulad ng pagtitiis ng mga matatag na Sugo na nauna sa iyo – na sila ay si Nûh, si Ibrâhim, si Mousã at si `Îsã na ikaw ay kabilang sa kanila – at huwag mong madaliin ang parusa sa iyong sambayanan, dahil kapag ito ay nangyari at nakita nila ay para bagang sila ay hindi nanatili sa daigdig kundi isang oras lamang ng isang araw, na ito ay babala sa kanila at sa iba. At walang mapapahamak sa parusa ng Allâh maliban sa mga yaong mga tao na lumabag sa Kanyang kagustuhan at sa pagsunod sa Kanya.

Quranfilipino: Kaya magtiis ka, O Muhammad, tulad ng pagtitiis noon ng mga Mensahero ng Katatagan [Noa, Abraham, Moises, Hesus, Muhammad] at huwag mong madaliin ang parusa para sa kanila. Sa Araw na makikita nila ang ipinangako sa kanila, ito ay parang nanatili sila ng isang oras lamang sa buong araw. Kaya mawawasak ba ang sinuman maliban sa mga nagmalabis?

Surah 47: Muhammad

سورة محمد 47 –  جزء 26

MUḤAMMAD
(Propeta Muhammad)

Kabanata: 47 – Talata: 38
Ayos ng pagkapahayag: 95
Madani Surah

Audio: Muhammad


Ang Surah ay nagpapahayag na ang Diyos ay pinawawalang-sala ang mga pagkakamali, at itinatama ang mga pag-iisip, para sa mga gumagawa ng katuwiran at naniniwala sa lahat na ipinadala ng Diyos sa Kanyang huling Mensahero sa sangkatauhan, si Muhammad (ﷺ). Kinuha ang pangalan ng Surah mula sa ikalawang taludtod, kung saan nabanggit ang pangalan ng Propeta. Ang Surah ay tumatalakay sa mga usaping digmaan, sa mga nagsisikap pigilan ang mga taong yakapin ang Islam at sa pagsasagawa ng mga utos ng Diyos, at ang kahihinatnan ng mga mapagkunwari. Partikular na binabanggit ng Surah ang kasamaan ng mga nagpapalayas sa Propeta mula sa Makkah, inilalarawan nito ang kawalang-saysay ng mga pagsisikap ng mga di-mananampalatayang salungatin ang Diyos at ang Kanyang Propeta, at hinihimok nito ang mga Muslim na sundin ang Diyos sa lahat ng bagay, baka ang kanilang mabubuting gawa ay mawala sa Araw ng Paghuhukom tulad ng mga di-mananampalataya at mga mapagkunwari. Ang Surah ay kilala rin bilang: Al-Qital (Ang Pakikipaglaban) – Tafsir Ibn Kathir.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

الَّذينَ كَفَروا وَصَدّوا عَن سَبيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعمالَهُم

PAGSASATITIK

Al-la-dhī-na ka-fa-rū wa-ṣad-dū ʿan sa-bī-lil lā-hi ʾa-ḍal-la ʾaʿ-mā-la-hum

SALINWIKA

Sila na hindi naniwala at pinigilan [ang iba] sa landas ng Allah – pinawalang saysay Niya ang kanilang mga gawa.


2

وَالَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَآمَنوا بِما نُزِّلَ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الحَقُّ مِن رَبِّهِم ۙ كَفَّرَ عَنهُم سَيِّئَاتِهِم وَأَصلَحَ بالَهُم

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na ʾā-ma-nū wa-ʿa-mi-lūṣ ṣā-li-ḥā-ti wa-ʾā-ma-nū bi-mā nuz-zi-la ʿa-lā mu-ḥam-ma-diw wa-hu-wal ḥaq-qu mir rab-bi-him kaf-fa-ra ʿan-hum say-yi-ʾā-ti-him wa-ʾaṣ-la-ḥa bā-la-hum

SALINWIKA

At sila na mga naniwala at gumawa ng kabutihan at naniwala sa ipinahayag kay Muhammad, na ito ay katotohanan mula sa kanilang Panginoon, aalisin Niya sa kanila ang kanilang mga kasamaan at pagbubutihin Niya ang kanilang kalagayan.


3

ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الباطِلَ وَأَنَّ الَّذينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الحَقَّ مِن رَبِّهِم ۚ كَذٰلِكَ يَضرِبُ اللَّهُ لِلنّاسِ أَمثالَهُم

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka bi-ʾan-nal la-dhī-na ka-fa-rūt ta-ba-ʿūl bā-ṭi-la wa-ʾan-nal la-dhī-na ʾā-ma-nūt ta-ba-ʿūl ḥaq-qa mir rab-bi-him ka-dhā-li-ka yaḍ-ri-bul lā-hu lin-nā-si ʾam-thā-la-hum

SALINWIKA

Iyan ay dahil ang mga di-naniwala ay sinusunod ang kasinungalingan, at dahil ang mga naniwala ay sinusunod ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon. Ganyan ipinapakita ni Allah para sa mga tao ang kanilang [pangaral sa pamamagitan ng] mga paghahambing.


4

فَإِذا لَقيتُمُ الَّذينَ كَفَروا فَضَربَ الرِّقابِ حَتّىٰ إِذا أَثخَنتُموهُم فَشُدُّوا الوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعدُ وَإِمّا فِداءً حَتّىٰ تَضَعَ الحَربُ أَوزارَها ۚ ذٰلِكَ وَلَو يَشاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنهُم وَلٰكِن لِيَبلُوَ بَعضَكُم بِبَعضٍ ۗ وَالَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعمالَهُم

PAGSASATITIK

Fa-ʾi-dhā la-qī-tu-mul la-dhī-na ka-fa-rū fa-ḍar-bar ri-qā-bi ḥat-tā ʾi-dhā ʾath-khan-tu-mū-hum fa-shud-dūl wa-thā-qa fa-ʾim-mā man-nam baʿ-du wa-ʾim-mā fi-dā-ʾan ḥat-tā ta-ḍa-ʿal ḥar-bu ʾaw-zā-ra-hā dhā-li-ka wa-law ya-shā-ʾul lā-hu lan-ta-ṣa-ra min-hum wa-lā-kil li-yab-lu-wa baʿ-ḍa-kum bi-baʿ-ḍiw wal-la-dhī-na qu-ti-lū fī sa-bī-lil lā-hi fa-lay yu-ḍil-la ʾaʿ-mā-la-hum

SALINWIKA

Kaya kapag nakaharap ninyo ang mga di-mananampalataya sa labanan, tagain ang kanilang mga leeg hanggang sa lubos ninyo silang magapi, at kunin sila bilang  mga bihag. Pagkatapos, maaari ninyong palayain sila bilang kagandahang loob o ipatubos sila hanggang sa matapos ang labanan. Iyan ang utos, at kung niloob ng Allah, magagapi Niya sila na Siya lamang, subalit iniutos Niya ang armadong pakikipaglaban upang masubok ang ilan sa inyo sa pamamagitan ng iba. At ang mga namatay sa landas ng Allah – hindi Niya babalewalain [ang gantimpala] ng kanilang mga gawa.


5

سَيَهديهِم وَيُصلِحُ بالَهُم

PAGSASATITIK

Sa-yah-dī-him wa-yuṣ-li-ḥu bā-la-hum

SALINWIKA

Papatnubayan Niya sila at pagbubutihin Niya ang kanilang kalagayan,


6

وَيُدخِلُهُمُ الجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُم

PAGSASATITIK

Wa-yud-khi-lu-hu-mul jan-na-ta ʿar-ra-fa-hā la-hum

SALINWIKA

At papapasukin Niya sila sa Paraiso na ipinakilala Niya sa kanila.


7

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم وَيُثَبِّت أَقدامَكُم

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū ʾin tan-ṣu-rūl lā-ha yan-ṣur-kum wa-yu-thab-bit ʾaq-dā-ma-kum

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Kung tutulungan ninyo si Allah, tutulungan Niya kayo at patatatagin Niya ang inyong mga paa [i.e., paniniwala/pakikipaglaban].


8

وَالَّذينَ كَفَروا فَتَعسًا لَهُم وَأَضَلَّ أَعمالَهُم

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na ka-fa-rū fa-taʿ-sal la-hum wa-ʾa-ḍal-la ʾaʿ-mā-la-hum

SALINWIKA

At silang mga di-mananampalataya, pagkasira para sa kanila, at pinawalang saysay Niya ang kanilang mga gawa.


9

ذٰلِكَ بِأَنَّهُم كَرِهوا ما أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحبَطَ أَعمالَهُم

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka bi-ʾan-na-hum ka-ri-hū mā ʾan-za-lal lā-hu fa-ʾaḥ-ba-ṭa ʾaʿ-mā-la-hum

SALINWIKA

Iyan ay dahil sa hinamak nila ang ipinahayag ni Allah, kaya ginawa Niyang walang silbi ang kanilang mga gawa.


10

۞ أَفَلَم يَسيروا فِي الأَرضِ فَيَنظُروا كَيفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِن قَبلِهِم ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيهِم ۖ وَلِلكافِرينَ أَمثالُها

PAGSASATITIK

ʾA-fa-lam ya-sī-rū fīl ʾar-ḍi fa-yan-ẓu-rū kay-fa kā-na ʿā-qi-ba-tul la-dhī-na min qab-li-him dam-ma-ral lā-hu ʿa-lay-him wa-lil-kā-fi-rī-na ʾam-thā-lu-hā

SALINWIKA

Hindi ba sila naglakbay sa lupa upang makita nila ang kinahinatnan ng mga nauna sa kanila? Linipol sila ni Allah, at para sa mga di-mananampalataya [ay nakahanda] ang katulad nito.


11

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَولَى الَّذينَ آمَنوا وَأَنَّ الكافِرينَ لا مَولىٰ لَهُم

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka bi-ʾan-nal lā-ha maw-lāl la-dhī-na ʾā-ma-nū wa-ʾan-nal kā-fi-rī-na lā maw-lā la-hum

SALINWIKA

Iyan ay dahil si Allah ang Tagapangalaga sa kanilang mga mananampalataya, at dahil ang mga di-mananampalataya ay walang tagapangalaga para sa kanila.


12

إِنَّ اللَّهَ يُدخِلُ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ ۖ وَالَّذينَ كَفَروا يَتَمَتَّعونَ وَيَأكُلونَ كَما تَأكُلُ الأَنعامُ وَالنّارُ مَثوًى لَهُم

PAGSASATITIK

ʾIn-nal lā-ha yud-khi-lul la-dhī-na ʾā-ma-nū wa-ʿa-mi-lūṣ ṣā-li-ḥā-ti jan-nā-tin taj-rī min taḥ-ti-hāl ʾan-hāru wal-la-dhī-na ka-fa-rū ya-ta-mat-ta-ʿū-na wa-yaʾ-ku-lū-na ka-mā taʾ-ku-lul ʾan-ʿā-mu wan-nā-ru math-wal la-hum

SALINWIKA

Tunay, papapasukin ni Allah silang mga mananampalataya at gumagawa ng kabutihan sa mga harding dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog. At silang mga di-mananampalataya, sila ay magpapakasaya at kakaing parang mga baka, at ang Apoy ang kanilang huling tirahan.


13

وَكَأَيِّن مِن قَريَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَريَتِكَ الَّتي أَخرَجَتكَ أَهلَكناهُم فَلا ناصِرَ لَهُم

PAGSASATITIK

Wa-ka-ʾay-yim min qar-ya-tin hi-ya ʾa-shad-du quw-wa-tam min qar-ya-ti-kal la-tī ʾakh-ra-jat-ka ʾah-lak-nā-hum fa-lā nā-ṣi-ra la-hum

SALINWIKA

At gaano karaming bayan ang mas malakas kaysa sa iyong bayan [Makkah] na nagpalayas sa iyo, nilipol Namin sila, at walang katulong para sa kanila.


14

أَفَمَن كانَ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعوا أَهواءَهُم

PAGSASATITIK

ʾA-fa-man kā-na ʿa-lā bay-yi-na-tim mir rab-bi-hī ka-man zuy-yi-na la-hū sū-ʾu ʿa-ma-li-hī wat-ta-ba-ʿū ʾah-wā-ʾa-hum

SALINWIKA

Siya ba na nasa malinaw na katibayan mula sa kanyang Panginoon ay tulad ng sinumang pinaganda para sa kanya ang kasamaan ng kanyang gawa at sinusunod nila ang kanilang mga pagnanasa?


15

مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتي وُعِدَ المُتَّقونَ ۖ فيها أَنهارٌ مِن ماءٍ غَيرِ آسِنٍ وَأَنهارٌ مِن لَبَنٍ لَم يَتَغَيَّر طَعمُهُ وَأَنهارٌ مِن خَمرٍ لَذَّةٍ لِلشّارِبينَ وَأَنهارٌ مِن عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ وَلَهُم فيها مِن كُلِّ الثَّمَراتِ وَمَغفِرَةٌ مِن رَبِّهِم ۖ كَمَن هُوَ خالِدٌ فِي النّارِ وَسُقوا ماءً حَميمًا فَقَطَّعَ أَمعاءَهُم

PAGSASATITIK

Ma-tha-lul jan-na-til la-tī wu-ʿi-dal mut-ta-qūna fī-hā ʾan-hā-rum mim mā-ʾin ghay-ri ʾā-si-niw wa-ʾan-hā-rum mil la-ba-nil lam ya-ta-ghay-yar ṭaʿ-mu-hū wa-ʾan-hā-rum min kham-ril ladh-dha-til lish-shā-ri-bī-na wa-ʾan-hā-rum min ʿa-sa-lim mu-ṣaf-fan wa-la-hum fī-hā min kul-lith tha-ma-rā-ti wa-magh-fi-ra-tum mir rab-bi-him ka-man hu-wa khā-li-dun fīn-nā-ri wa-su-qū mā-ʾan ḥa-mī-man fa-qaṭ-ṭa-ʿa ʾam-ʿā-ʾahum

SALINWIKA

Katulad ng Paraiso na ipinangako sa mga matutuwid, doon ay mga ilog ng tubig na hindi nabubulok, mga ilog ng gatas na ang lasa kailanman ay hindi nagbabago, mga ilog ng alak na masarap sa mga iinom, at mga ilog ng dinalisay na pulot, para sa kanila ay lahat ng uri ng mga prutas at kapatawaran mula sa kanilang Panginoon. Sila ba ay tulad ng mga nakatira sa Apoy at paiinumin ng kumukulong tubig na puputol sa kanilang mga bituka?


16

وَمِنهُم مَن يَستَمِعُ إِلَيكَ حَتّىٰ إِذا خَرَجوا مِن عِندِكَ قالوا لِلَّذينَ أوتُوا العِلمَ ماذا قالَ آنِفًا ۚ أُولٰئِكَ الَّذينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلىٰ قُلوبِهِم وَاتَّبَعوا أَهواءَهُم

PAGSASATITIK

Wa-min-hum may yas-ta-mi-ʿu ʾi-lay-ka ḥat-tā ʾi-dhā kha-ra-jū min ʿin-di-ka qā-lū lil-la-dhī-na ʾū-tūl ʿil-ma mā-dhā qā-la ʾā-ni-fan ʾu-lā-ʾi-kal la-dhī-na ṭa-ba-ʿal lā-hu ʿa-lā qu-lū-bi-him wat-ta-ba-ʿū ʾah-wā-ʾa-hum

SALINWIKA

At kabilang sa kanila ay mga nakinig sa iyo hanggang umalis sila sa iyong harapan, sinasabi nila sa mga nabigyan ng kaalaman, “Anong sinabi niya kanina lang?” Sila yaong ang mga puso ay senelyuhan ng Allah, at sinusunod nila ang kanilang mga pagnanasa.


17

وَالَّذينَ اهتَدَوا زادَهُم هُدًى وَآتاهُم تَقواهُم

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-nah ta-daw zā-da-hum hu-daw wa-ʾā-tā-hum taq-wā-hum

SALINWIKA

At sila na [tamang] napatnubayan, dadagdagan Niya sila ng patnubay at bibigyan Niya sila ng kanilang pagkatakot [sa Kanya].


18

فَهَل يَنظُرونَ إِلَّا السّاعَةَ أَن تَأتِيَهُم بَغتَةً ۖ فَقَد جاءَ أَشراطُها ۚ فَأَنّىٰ لَهُم إِذا جاءَتهُم ذِكراهُم

PAGSASATITIK

Fa-hal yan-ẓu-rū-na ʾil-lās sā-ʿa-ta ʾan taʾ-ti-ya-hum bagh-tahtan (H pinalitan ng T) fa-qad jā-ʾa ʾash-rā-ṭu-hā fa-ʾan-nā la-hum ʾi-dhā jā-ʾat-hum dhik-rā-hum

SALINWIKA

Kaya sila ba ay naghihintay ng anuman maliban sa pagdating ng Oras sa kanila ng biglaan? Ngunit tunay na dumating na [ang ilan sa] mga tanda nito. Kung gayon, anong halaga ng kanilang pag-aalala kapag ito ay dumating na sa kanila?


19

فَاعلَم أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاستَغفِر لِذَنبِكَ وَلِلمُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ ۗ وَاللَّهُ يَعلَمُ مُتَقَلَّبَكُم وَمَثواكُم

PAGSASATITIK

Faʿ-lam ʾan-na-hū lā ʾi-lā-ha ʾil-lāl lā-hu was-tagh-fir li-dham-bi-ka wa-lil-muʾ-mi-nī-na wal-muʾ-mi-nāti wal-lā-hu yaʿ-la-mu mu-ta-qal-la-ba-kum wa-math-wā-kum

SALINWIKA

Kaya alamin mo, na Siya, walang diyos maliban kay Allah at humingi ng kapatawaran para sa iyong kasalanan at para sa mga mananampalatayang lalaki at para sa mga mananampalatayang babae. At alam ng Allah ang inyong mga galaw at ang inyong mga tahanan.


20

وَيَقولُ الَّذينَ آمَنوا لَولا نُزِّلَت سورَةٌ ۖ فَإِذا أُنزِلَت سورَةٌ مُحكَمَةٌ وَذُكِرَ فيهَا القِتالُ ۙ رَأَيتَ الَّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرونَ إِلَيكَ نَظَرَ المَغشِيِّ عَلَيهِ مِنَ المَوتِ ۖ فَأَولىٰ لَهُم

PAGSASATITIK

Wa-ya-qū-lul la-dhī-na ʾā-ma-nū law-lā nuz-zi-lat surahtun (H pinalitan na T) fa-ʾi-dhā ʾun-zi-lat sū-rahtun (H pinalitan na T)  muḥ-ka-ma-tuw wa-dhu-ki-ra fī-hāl qi-tā-lu ra-ʾay-tal la-dhī-na fī qu-lū-bi-him ma-ra-ḍuy yan-ẓu-rū-na ʾi-lay-ka na-ẓa-ral magh-shiy-yi ʿa-lay-hi mi-nal mawti fa-ʾaw-lā la-hum

SALINWIKA

At sasabihin ng mga mananampalataya, “Kung ipinahayag lamang ang isang kabanata!” Ngunit kapag ang tiyak na kabanata ay ipinadala at ang pakikipaglaban ay binanggit dito, makikita mo sila na ang mga puso ay maysakit [na pagkukunwari] na nakatitig sa iyo tulad ng titig ng naghihingalo sa kamatayan. Kaya kasawian para sa kanila!


21

طاعَةٌ وَقَولٌ مَعروفٌ ۚ فَإِذا عَزَمَ الأَمرُ فَلَو صَدَقُوا اللَّهَ لَكانَ خَيرًا لَهُم

PAGSASATITIK

Ṭā-ʿa-tuw wa-qaw-lum maʿ-rūfun fa-ʾi-dhā ʿa-za-mal ʾam-ru fa-law ṣa-da-qūl lā-ha la-kā-na khay-ral la-hum

SALINWIKA

Ang [katotohanan ng kanilang] pagsunod at [katapatan ng kanilang] pananalita ay lubos na kilala [bilang panlilinlang lamang]. Kaya kapag naipasya [o naging malala] ang bagay [ng pakikipaglaban], kung nanatili lamang silang tapat kay Allah ay tiyak na mas mabuti sana para sa kanila.


22

فَهَل عَسَيتُم إِن تَوَلَّيتُم أَن تُفسِدوا فِي الأَرضِ وَتُقَطِّعوا أَرحامَكُم

PAGSASATITIK

Fa-hal ʿa-say-tum ʾin ta-wal-lay-tum ʾan tuf-si-dū fīl ʾar-ḍi wa-tu-qaṭ-ṭi-ʿū ʾar-ḥā-ma-kum

SALINWIKA

Kaya hindi ba ninyo maintindihan na kung sakaling kayo ay tatalikod [o bibigyan ng awtoridad (At-Tabari)] sa pakikipaglaban, kayo ay magdudulot ng katiwalian sa lupa at puputol sa inyong ugnayang kamag-anakan?


23

أُولٰئِكَ الَّذينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُم وَأَعمىٰ أَبصارَهُم

PAGSASATITIK

ʾU-lā-ʾi-kal la-dhī-na la-ʿa-na-hu-mul lā-hu fa-ʾa-ṣam-ma-hum wa-ʾaʿ-mā ʾab-ṣā-ra-hum

SALINWIKA

Sila yaong mga isinumpa ni Allah, kaya ginawa Niya silang bingi, at binulag ang kanilang mga paningin.


24

أَفَلا يَتَدَبَّرونَ القُرآنَ أَم عَلىٰ قُلوبٍ أَقفالُها

PAGSASATITIK

ʾA-fa-lā ya-ta-dab-ba-rū-nal qur-ʾā-na ʾam ʿa-lā qu-lū-bin ʾaq-fā-lu-hā

SALINWIKA

Hindi ba nila pinagnilayan ang Qur’ān, o sa mga puso ba [nila] ay may mga kandado ito?


25

إِنَّ الَّذينَ ارتَدّوا عَلىٰ أَدبارِهِم مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى ۙ الشَّيطانُ سَوَّلَ لَهُم وَأَملىٰ لَهُم

PAGSASATITIK

ʾIn-nal la-dhī-nar tad-dū ʿa-lā ʾad-bā-ri-him mim ba-ʿdi mā ta-bay-ya-na la-hu-mul hu-dāsh shay-ṭā-nu saw-wa-la la-hum wa-ʾam-lā la-hum

SALINWIKA

Tunay, sila na tumalikod pagkatapos na ang patnubay ay naging malinaw sa kanila, si Satanas ang nag-udyok sa kanila, at pinahaba niya ang [huwad na] pag-asa para sa kanila.


26

ذٰلِكَ بِأَنَّهُم قالوا لِلَّذينَ كَرِهوا ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطيعُكُم في بَعضِ الأَمرِ ۖ وَاللَّهُ يَعلَمُ إِسرارَهُم

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka bi-ʾan-na-hum qā-lū lil-la-dhīna ka-ri-hū mā naz-za-lal lā-hu sa-nu-ṭī-ʿu-kum fī ba-ʿḍil ʾamri wal-lā-hu yaʿ-la-mu ʾis-rā-ra-hum

SALINWIKA

Iyan ay dahil sinabi ng mga nasusuklam sa ipinahayag ng Allah, “Susundin namin kayo sa ilang bagay.” At alam ng Allah ang kanilang mga lihim.


27

فَكَيفَ إِذا تَوَفَّتهُمُ المَلائِكَةُ يَضرِبونَ وُجوهَهُم وَأَدبارَهُم

PAGSASATITIK

Fa-kay-fa ʾi-dhā ta-waf-fat-hu-mul ma-lā-ʾi-ka-tu yaḍ-ri-bū-na wu-jū-ha-hum wa-ʾad-bā-ra-hum

SALINWIKA

Nunit paano na kaya sila kapag hinablot ng mga anghel ang kanilang mga kaluluwa, habang hinahampas ang kanilang mga mukha at kanilang mga likod?


28

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعوا ما أَسخَطَ اللَّهَ وَكَرِهوا رِضوانَهُ فَأَحبَطَ أَعمالَهُم

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka bi-ʾan-na-hu-mut ta-ba-ʿū mā ʾas-kha-ṭal lā-ha wa-ka-ri-hū riḍ-wā-na-hū fa-ʾaḥ-ba-ṭa ʾaʿ-mā-la-hum

SALINWIKA

Iyan ay dahil sa pagsunod nila sa kinamumuhian ni Allah, at kinasuklaman nila ang Kanyang kinasisiyahan. Kaya ginawa Niya ang kanilang mga gawa na walang saysay.


29

أَم حَسِبَ الَّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ أَن لَن يُخرِجَ اللَّهُ أَضغانَهُم

PAGSASATITIK

ʾAm ḥa-si-bal la-dhī-na fī qu-lū-bi-him ma-ra-ḍun ʾal lay yukh-ri-jal lā-hu ʾaḍ-ghā-na-hum

SALINWIKA

O sila ba na ang mga puso ay maysakit ay inakala na hindi ibubunyag ni Allah ang kanilang sama na loob?


30

وَلَو نَشاءُ لَأَرَيناكَهُم فَلَعَرَفتَهُم بِسيماهُم ۚ وَلَتَعرِفَنَّهُم في لَحنِ القَولِ ۚ وَاللَّهُ يَعلَمُ أَعمالَكُم

PAGSASATITIK

Wa-law na-shā-ʾu la-ʾa-ray-nā-ka-hum fa-la-ʿa-raf-ta-hum bi-sī-mā-hum wa-la-taʿ-ri-fan-na-hum fī laḥ-nil qawli wal-lā-hu yaʿ-la-mu ʾaʿ-mā-la-kum

SALINWIKA

At kung nanaisin Namin, tunay na Aming ipapakita sila sa iyo upang makilala mo sila sa kanilang mga marka. At tiyak na makikilala mo sila sa tono ng kanilang pananalita, at alam ni Allah ang inyong mga gawa.


31

وَلَنَبلُوَنَّكُم حَتّىٰ نَعلَمَ المُجاهِدينَ مِنكُم وَالصّابِرينَ وَنَبلُوَ أَخبارَكُم

PAGSASATITIK

Wa-la-nab-lu-wan-na-kum ḥat-tā naʿ-la-mal mu-jā-hi-dī-na min-kum waṣ-ṣā-bi-rī-na wa-nab-lu-wa ʾakh-bā-ra-kum

SALINWIKA

At tunay na Amin kayong susubukan hanggang makita Namin ang mga nagsumikap ng buong kakayahan mula sa inyo at ang mga mapagtiis, at Aming susubukan ang inyong [tunay na] pagkatao.


32

إِنَّ الَّذينَ كَفَروا وَصَدّوا عَن سَبيلِ اللَّهِ وَشاقُّوا الرَّسولَ مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيئًا وَسَيُحبِطُ أَعمالَهُم

PAGSASATITIK

ʾIn-nal la-dhī-na ka-fa-rū wa-ṣad-dū ʿan sa-bī-lil lā-hi wa-shāq-qūr ra-sū-la mim ba-ʿdi mā ta-bay-ya-na la-hu-mul hu-dā lay ya-ḍur-rūl lā-ha shay-ʾaw wa-sa-yuḥ-bi-ṭu ʾaʿ-mā-la-hum

SALINWIKA

Tunay, sila na mga di-mananampalataya at pumipigil [sa mga tao] sa landas ng Allah ay sinuway ang Mensahero pagkatapos na ang patnubay ay naging malinaw sa kanila, [ito ay] hindi makakapinsala kay Allah ni katiting, at pawawalang saysay Niya ang kanilang mga gawa.


33

۞ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَلا تُبطِلوا أَعمالَكُم

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū ʾa-ṭī-ʿūl lā-ha wa-ʾa-ṭī-ʿūr ra-sū-la wa-lā tub-ṭi-lū ʾaʿ-mā-la-kum

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Sundin si Allah at sundin ang Mensahero, at huwag ninyong sayangin ang inyong mga gawa.


34

إِنَّ الَّذينَ كَفَروا وَصَدّوا عَن سَبيلِ اللَّهِ ثُمَّ ماتوا وَهُم كُفّارٌ فَلَن يَغفِرَ اللَّهُ لَهُم

PAGSASATITIK

ʾIn-nal la-dhī-na ka-fa-rū wa-ṣad-dū ʿan sa-bī-lil lā-hi thum-ma mā-tū wa-hum kuf-fā-run fa-lay yagh-fi-ral lā-hu la-hum

SALINWIKA

Tunay, sila na di-mananampalataya at pumipigil [sa mga tao] sa landas ng Allah, pagkatapos sila ay mamamatay na di-mananampalataya, kailanman ay hindi sila patatawarin ng Allah.


35

فَلا تَهِنوا وَتَدعوا إِلَى السَّلمِ وَأَنتُمُ الأَعلَونَ وَاللَّهُ مَعَكُم وَلَن يَتِرَكُم أَعمالَكُم

PAGSASATITIK

Fa-lā ta-hi-nū wa-tad-ʿū ʾi-lās sal-mi wa-ʾan-tu-mul ʾaʿ-law-na wal-lā-hu ma-ʿa-kum wa-lay ya-ti-ra-kum ʾaʿ-mā-la-kum

SALINWIKA

Kaya huwag kayong manghina at [huwag kayong] makipagkasundo ng kapayapaan kung kayo ang nangingibabaw at si Allah ay kasama ninyo, at hindi Niya babawasan [ang gantimpala] ng inyong mga gawa.


36

إِنَّمَا الحَياةُ الدُّنيا لَعِبٌ وَلَهوٌ ۚ وَإِن تُؤمِنوا وَتَتَّقوا يُؤتِكُم أُجورَكُم وَلا يَسأَلكُم أَموالَكُم

PAGSASATITIK

ʾIn-na-māl ḥa-yā-tud dun-yā la-ʿi-buw wa-lahwun wa-ʾin tuʾ-mi-nū wa-tat-ta-qū yuʾ-ti-kum ʾu-jū-ra-kum wa-lā yas-ʾal-kum ʾam-wā-la-kum

SALINWIKA

Ang buhay ng mundong ito ay laro at libangan lamang. Ngunit kung kayo maniwala at magkaroon ng takot [kay Allah], ibibigay Niya sa inyo ang inyong mga gantimpala at hindi Niya hihilingin sa inyo ang inyong mga yaman.


37

إِن يَسأَلكُموها فَيُحفِكُم تَبخَلوا وَيُخرِج أَضغانَكُم

PAGSASATITIK

ʾIy yas-ʾal-ku-mū-hā fa-yuḥ-fi-kum tab-kha-lū wa-yukh-rij ʾaḍ-ghā-na-kum

SALINWIKA

Kung hihilingin Niya ito sa inyo, at pipilitin kayo [na gugulin lahat ang inyong yaman], kayo ay magiging maramot, at ibubunyag Niya ang inyong [lihim] na poot.


38

ها أَنتُم هٰؤُلاءِ تُدعَونَ لِتُنفِقوا في سَبيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَن يَبخَلُ ۖ وَمَن يَبخَل فَإِنَّما يَبخَلُ عَن نَفسِهِ ۚ وَاللَّهُ الغَنِيُّ وَأَنتُمُ الفُقَراءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوا يَستَبدِل قَومًا غَيرَكُم ثُمَّ لا يَكونوا أَمثالَكُم

PAGSASATITIK

Hā ʾan-tum hā-ʾu-lā-ʾi tud-ʿaw-na li-tun-fi-qū fī sa-bī-lil lā-hi fa-min-kum may yab-khalu wa-may yab-khal fa-ʾin-na-mā yab-kha-lu ʿan naf-sihī wal-lā-hul gha-niy-yu wa-ʾan-tu-mul fu-qa-rā-ʾu wa-ʾin ta-ta-wal-law yas-tab-dil qaw-man ghay-ra-kum thum-ma lā ya-kū-nū ʾam-thā-la-kum

SALINWIKA

Tingnan ninyo! Kayo ay inanyayahan na gumugol sa landas ng Allah, ngunit may ilan sa inyo ang maramot. At siya na maramot ay nagmaramot lamang sa kanyang sarili. Si Allah ay Malaya sa Pangangailangan, at kayo ay nangangailangan. At kung kayo ay tatalikod, papalitan Niya kayo ng ibang mga tao, at hindi sila magiging tulad ninyo.

Surah 48: Al-Fath

سورة الفتح 48 –  جزء 26

AL-FATḤ
(Ang Tagumpay)

Kabanata: 48 – Talata: 29
Ayos ng pagkapahayag: 111
Madani Surah

Audio: Al-Fath


Ang Surah ay nagbubukas sa pamamagitan ng pagbubunyi ng malinaw na tagumpay o panalo ng kalayaan na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanyang Propeta ﷺ sa kasunduan na sinang-ayunan niya sa mga taga-Makkah sa isang lugar na tinatawag na Ḥudaybiyyah. Kinuha ang pangalan ng Surah mula sa unang taludtod kung saan ang “fatḥ” ay nabanggit. Ang Surah ay tumutukoy sa panaginip ng Propeta ﷺ na siya at ang kanyang mga tagasunod ay magsasagawa ng Umrah sa Makkah (taludtod 27). Sila ay lumisan, ngunit ang mga taga-Makkah ay pinigilan sila sa Ḥudaybiyyah na marating ang lungsod at nagpadala ng mga emisaryo upang makipagtalakayan sa Propeta ﷺ. Sa huli, ang Propeta ﷺ ay pumirma sa isang kasunduan na siya at ang mga mananampalataya ay hindi papasok sa Makkah sa taong iyon, sa halip ay sa susunod na taon. Dahil nakikita niya ang pangmatagalang kahalagahan ng kasunduang ito, sa kapakanan ng kapayapaan, siya ay sumang-ayon sa pansamantalang tigil ng labanan ng sampung taon, na kung may taga-Makkah na pumunta sa kanyang panig, ito ay ibabalik niya sa kanila, ngunit sinuman sa kanyang mga tao ay pumunta sa Makkah, ito ay hindi nila ibabalik sa kanya. Sa buong Surah, tiniyak sa Propeta ﷺ na ang kasunduang ito na ibinigay sa kanya ng Diyos ay isang mahusay na tagumpay (taludtod 1 pasunod, taludtod 18 pasunod at taludtod 27). Muling tiniyak sa mga mananampalataya na ang kanilang pagpipigil sa sarili at pagsunod sa Propeta ﷺ ay kinasihan ng Diyos (taludtod 4 pasunod at taludtod 24 pasunod). Parehong kinundena ng Surah ang mga mapagkunwari sa Madinah (taludtod 6) at ang mga sumasamba sa idolo sa Makkah (taludtod 6 at taludtod 26) at nagtatapos sa pamamagitan ng pagpuri sa mga mananampalataya (taludtod 29). Ang Surah ay kilala rin bilang: Pagsakop, Ang Malinaw Na Tagumpay, Panalo.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

إِنّا فَتَحنا لَكَ فَتحًا مُبينًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nā fa-taḥ-nā la-ka fat-ḥam mu-bī-nan

SALINWIKA

Tunay, Kami ay nagkaloob para sa iyo ng malinaw na tagumpay.


2

لِيَغفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَما تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعمَتَهُ عَلَيكَ وَيَهدِيَكَ صِراطًا مُستَقيمًا

PAGSASATITIK

Li-yagh-fi-ra la-kal lā-hu mā ta-qad-da-ma min dham-bi-ka wa-mā ta-ʾakh-kha-ra wa-yu-tim-ma niʿ-ma-ta-hū ʿa-lay-ka wa-yah-di-ya-ka ṣi-rā-ṭam mus-ta-qī-man

SALINWIKA

Upang patawarin ni Allah para sa iyo ang anumang nakaraan sa iyong kasalanan at anumang susunod pa, at upang kumpletuhin Niya ang Kanyang biyaya sa iyo at patnubayan ka Niya sa tuwid na landas.


3

وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصرًا عَزيزًا

PAGSASATITIK

Wa-yan-ṣu-ra-kal lā-hu naṣ-ran ʿa-zī-zan

SALINWIKA

At [upang] tulungan ka ni Allah ng malakas na tulong.


4

هُوَ الَّذي أَنزَلَ السَّكينَةَ في قُلوبِ المُؤمِنينَ لِيَزدادوا إيمانًا مَعَ إيمانِهِم ۗ وَلِلَّهِ جُنودُ السَّماواتِ وَالأَرضِ ۚ وَكانَ اللَّهُ عَليمًا حَكيمًا

PAGSASATITIK

Hu-wal la-dhī ʾan-za-las sa-kī-na-ta fī qu-lū-bil muʾ-mi-nī-na li-yaz-dā-dū ʾī-mā-nam ma-ʿa ʾī-mā-ni-him wa-lil-lā-hi ju-nū-dus sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi wa-kā-nal lā-hu ʿa-lī-man ḥa-kī-man

SALINWIKA

Siya ang Isa na nagbaba ng kahinahunan sa mga puso ng mga mananampalataya upang dagdagan ang kanilang paniniwala kasama ang kanilang [dating] paniniwala. At kay Allah ang mga hukbo ng mga langit at ng lupa. At si Allah ang Pinakamaalam, ang Pinakamarunong.


5

لِيُدخِلَ المُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها وَيُكَفِّرَ عَنهُم سَيِّئَاتِهِم ۚ وَكانَ ذٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوزًا عَظيمًا

PAGSASATITIK

Li-yud-khi-lal muʾ-mi-nī-na wal-muʾ-mi-nā-ti jan-nā-tin taj-rī min taḥ-ti-hāl ʾan-hā-ru khā-li-dī-na fī-hā wa-yu-kaf-fi-ra ʿan-hum say-yi-ʾā-ti-him wa-kā-na dhā-li-ka ʿin-dal lā-hi faw-zan ʿa-ẓī-man

SALINWIKA

[At] upang papasukin Niya ang mga mananampalatayang lalaki at mga mananampalatayang babae sa mga hardin kung saan dumadaloy sa ilalim ng mga ito ang mga ilog, sila ay mananatili doon magpakailanman. At [upang] alisin Niya sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At iyan, kay Allah, ay dakilang tagumpay.


6

وَيُعَذِّبَ المُنافِقينَ وَالمُنافِقاتِ وَالمُشرِكينَ وَالمُشرِكاتِ الظّانّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوءِ ۚ عَلَيهِم دائِرَةُ السَّوءِ ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِم وَلَعَنَهُم وَأَعَدَّ لَهُم جَهَنَّمَ ۖ وَساءَت مَصيرًا

PAGSASATITIK

Wa-yu-ʿadh-dhi-bal mu-nā-fi-qī-na wal-mu-nā-fi-qā-ti wal-mush-ri-kī-na wal-mush-ri-kā-tiẓ ẓān-nī-na bil-lā-hi ẓan-nas sawʾi ʿa-lay-him dā-ʾi-ra-tus sawʾi wa-gha-ḍi-bal lā-hu ʿa-lay-him wa-la-ʿa-na-hum wa-ʾa-ʿad-da la-hum ja-han-nama wa-sā-ʾat ma-ṣī-ran

SALINWIKA

At [upang] parusahan Niya ang mga ipokrito at mga ipokrita, at mga lalaking sumasamba sa mga diyus-diyosan at mga babaeng sumasamba sa mga diyus-diyosan, na nag-akala ng masamang pag-aakala kay Allah. Para sa kanila ay masamang kapalaran: Si Allah ay nagalit sa kanila at isinumpa Niya sila, at inihanda para sa kanila ang Impiyerno, at [ito ay] napakasamang destinasyon.


7

وَلِلَّهِ جُنودُ السَّماواتِ وَالأَرضِ ۚ وَكانَ اللَّهُ عَزيزًا حَكيمًا

PAGSASATITIK

Wa-lil-lā-hi ju-nū-dus sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi wa-kā-nal lā-hu ʿa-zī-zan ḥa-kī-man

SALINWIKA

Kay Allah ang mga hukbo ng mga langit at ng lupa, at si Allah ang Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamarunong.


8

إِنّا أَرسَلناكَ شاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾar-sal-nā-ka shā-hi-daw wa-mu-bash-shi-raw wa-na-dhī-ran

SALINWIKA

Tunay, ipinadala ka Namin bilang isang saksi, at bilang tagadala ng magandang balita at bilang tagababala,


9

لِتُؤمِنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ وَتُعَزِّروهُ وَتُوَقِّروهُ وَتُسَبِّحوهُ بُكرَةً وَأَصيلًا

PAGSASATITIK

Li-tuʾ-mi-nū bil-lā-hi wa-ra-sū-li-hī wa-tu-ʿaz-zi-rū-hu wa-tu-waq-qi-rū-hu wa-tu-sab-bi-ḥū-hu buk-ra-taw wa-ʾa-ṣī-lan

SALINWIKA

Upang kayo [mga tao] ay maniwala kay Allah at sa Kanyang Mensahero, at pahalagahan siya at igalang siya, at [upang] luwalhatiin Siya sa umaga at sa dapit-hapon.


10

إِنَّ الَّذينَ يُبايِعونَكَ إِنَّما يُبايِعونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوقَ أَيديهِم ۚ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّما يَنكُثُ عَلىٰ نَفسِهِ ۖ وَمَن أَوفىٰ بِما عاهَدَ عَلَيهُ اللَّهَ فَسَيُؤتيهِ أَجرًا عَظيمًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nal la-dhī-na yu-bā-yi-ʿū-na-ka ʾin-na-mā yu-bā-yi-ʿū-nal lā-ha ya-dul lā-hi faw-qa ʾay-dī-him fa-man na-ka-tha fa-ʾin-na-mā yan-ku-thu ʿa-lā naf-sihī wa-man ʾaw-fā bi-mā ʿā-ha-da ʿa-lay-hul lā-ha fa-sa-yuʾ-tī-hi ʾaj-ran ʿa-ẓī-man

SALINWIKA

Tunay, sila na sumumpa ng katapatan sa iyo, ay sumumpa ng katapatan kay Allah lamang. Ang kamay ng Allah ay nasa ibabaw ng kanilang mga kamay. Kaya sinuman ang sumira sa kanyang panunumpa, ay sinisira lamang niya ito sa kanyang sariling kasiraan. At sinuman ang tumupad sa tipan na ginawa niya kay Allah, Siya ay magbibigay sa kanya ng dakilang gantimpala.


11

سَيَقولُ لَكَ المُخَلَّفونَ مِنَ الأَعرابِ شَغَلَتنا أَموالُنا وَأَهلونا فَاستَغفِر لَنا ۚ يَقولونَ بِأَلسِنَتِهِم ما لَيسَ في قُلوبِهِم ۚ قُل فَمَن يَملِكُ لَكُم مِنَ اللَّهِ شَيئًا إِن أَرادَ بِكُم ضَرًّا أَو أَرادَ بِكُم نَفعًا ۚ بَل كانَ اللَّهُ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا

PAGSASATITIK

Sa-ya-qū-lu la-kal mu-khal-la-fū-na mi-nal ʾaʿ-rā-bi sha-gha-Lat-nā ʾam-wā-lu-nā wa-ʾah-lū-nā fas-tagh-fir la-nā ya-qū-lū-na bi-ʾal-si-na-ti-him mā lay-sa fī qu-lū-bi-him qul fa-may yam-li-ku la-kum mi-nal lā-hi shay-ʾan ʾin ʾa-rā-da bi-kum ḍar-ran ʾaw ʾa-rā-da bi-kum naf-ʿan bal kā-nal lā-hu bi-mā taʿ-ma-lū-na kha-bī-ran

SALINWIKA

Sasabihin nila sa iyo ng mga nagpaiwan ng mga Bedwin, “Ang aming mga ari-arian at aming mga pamilya ay nakaabala sa amin. Kaya ihingi mo kami ng kapatawaran.” Sinasabi ng kanilang mga dila ang hindi nilalaman ng kanilang mga puso. Sabihin, “Sino kaya ang makakatulong sa inyo laban kay Allah, kung naisin Niya para sa inyo ang kapahamakan o naisin Niya ang kapakinabangan? Sa halip, si Allah, sa inyong ginagawa, ay may Kamalayan.


12

بَل ظَنَنتُم أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسولُ وَالمُؤمِنونَ إِلىٰ أَهليهِم أَبَدًا وَزُيِّنَ ذٰلِكَ في قُلوبِكُم وَظَنَنتُم ظَنَّ السَّوءِ وَكُنتُم قَومًا بورًا

PAGSASATITIK

Bal ẓa-nan-tum ʾal lay yan-qa-li-bar ra-sū-lu wal-muʾ-mi-nū-na ʾi-lā ʾah-lī-him ʾa-ba-daw wa-zuy-yi-na dhā-li-ka fī qu-lū-bi-kum wa-ẓa-nan-tum ẓan-nas saw-ʾi wa-kun-tum qaw-mam bū-ran

SALINWIKA

Sa halip ay inakala ninyo na hindi kailanman makakabalik ang Mensahero at mga mananampalataya sa kanilang mga pamilya, at pinaganda iyan sa inyong mga puso. At nag-akala kayo ng masamang pag-aakala, at kayo ay mga taong nawasak na.


13

وَمَن لَم يُؤمِن بِاللَّهِ وَرَسولِهِ فَإِنّا أَعتَدنا لِلكافِرينَ سَعيرًا

PAGSASATITIK

Wa-mal lam yuʾ-mim bil-lā-hi wa-ra-sū-li-hī fa-ʾin-nā ʾaʿ-tad-nā lil-kā-fi-rī-na sa-ʿī-ran

SALINWIKA

At sinumang hindi naniwala kay Allah at sa Kanyang Mensahero, kaya tunay, inihanda Namin para sa mga di-mananampalataya ang naglalagablab na Apoy.


14

وَلِلَّهِ مُلكُ السَّماواتِ وَالأَرضِ ۚ يَغفِرُ لِمَن يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشاءُ ۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا

PAGSASATITIK

Wa-lil-lā-hi mul-kus sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi yagh-fi-ru li-may ya-shā-ʾu wa-yu-ʿadh-dhi-bu may ya-shāʾu wa-kā-nal lā-hu gha-fū-rar ra-ḥī-man

SALINWIKA

Kay Allah ang kaharian ng mga langit at ng lupa. Pinapatawad Niya ang sinumang nais Niya, at pinaparusahan Niya ang sinumang nais Niya. At si Allah ang Pinakamapagpatawad, ang Pinakamaawain.


15

سَيَقولُ المُخَلَّفونَ إِذَا انطَلَقتُم إِلىٰ مَغانِمَ لِتَأخُذوها ذَرونا نَتَّبِعكُم ۖ يُريدونَ أَن يُبَدِّلوا كَلامَ اللَّهِ ۚ قُل لَن تَتَّبِعونا كَذٰلِكُم قالَ اللَّهُ مِن قَبلُ ۖ فَسَيَقولونَ بَل تَحسُدونَنا ۚ بَل كانوا لا يَفقَهونَ إِلّا قَليلًا

PAGSASATITIK

Sa-ya-qū-lul mu-khal-la-fū-na ʾi-dhān ṭa-laq-tum ʾi-lā ma-ghā-ni-ma li-taʾ-khu-dhū-hā dha-rū-nā nat-ta-biʿ-kum yu-rī-dū-na ʾay yu-bad-di-lū ka-lā-mal lāhi qul lan tat-ta-bi-ʿū-nā ka-dhā-li-kum qā-lal lā-hu min qablu fa-sa-ya-qū-lū-na bal taḥ-su-dū-na-nā bal kā-nū lā yaf-qa-hū-na ʾil-lā qa-lī-lan

SALINWIKA

Sasabihin ng mga nagpaiwan, “Kapag kayo ay aalis tungo sa mga nadambong [upang kunin ito]. Hayaan ninyo kaming sumunod sa inyo.” Gusto nilang baguhin ang salita ng Allah. Sabihin [mo], “Kailanman ay hindi kayo susunod sa amin. Ganito ang sabi ni Allah noong una.” Kaya sasabihin nila, “Sa halip, kayo ay naiinggit sa amin.” Sa halip, hindi sila nakakaintindi maliban sa kakaunti.


16

قُل لِلمُخَلَّفينَ مِنَ الأَعرابِ سَتُدعَونَ إِلىٰ قَومٍ أُولي بَأسٍ شَديدٍ تُقاتِلونَهُم أَو يُسلِمونَ ۖ فَإِن تُطيعوا يُؤتِكُمُ اللَّهُ أَجرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوا كَما تَوَلَّيتُم مِن قَبلُ يُعَذِّبكُم عَذابًا أَليمًا

PAGSASATITIK

Qul lil-mu-khal-la-fī-na mi-nal ʾaʿ-rā-bi sa-tud-ʿaw-na ʾi-lā qaw-min ʾu-lī baʾ-sin sha-dī-din tu-qā-ti-lū-na-hum ʾaw yus-li-mūna fa-ʾin tu-ṭī-ʿū yuʾ-ti-ku-mul lā-hu ʾaj-ran ḥa-sa-naw wa-ʾin ta-ta-wal-law ka-mā ta-wal-lay-tum min qab-lu yu-ʿadh-dhib-kum ʿa-dhā-ban ʾa-lī-man

SALINWIKA

Sabihin sa mga nagpaiwang mga Bedwin, “Kayo ay tatawagin [na lumaban] sa mga taong may napakalakas na hukbo. Kayo ay lalaban sa kanila o sila ay susuko. Kaya kung kayo ay susunod, bibigyan kayo ni Allah ng mabuting gantimpala; ngunit kung kayo ay tatalikod tulad ng inyong pagtalikod noong una, parurusahan Niya kayo ng masakit na parusa.”


17

لَيسَ عَلَى الأَعمىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَريضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبهُ عَذابًا أَليمًا

PAGSASATITIK

Lay-sa ʿa-lāl ʾaʿ-mā ḥa-ra-juw wa-lā ʿa-lāl ʾaʿ-ra-ji ḥa-ra-juw wa-lā ʿa-lāl ma-rī-ḍi ḥa-rajuw wa-may yu-ṭi-ʿil lā-ha wa-ra-sū-la-hū yud-khil-hu jan-nā-tin taj-rī min taḥ-ti-hāl ʾan-hāru wa-may ya-ta-wal-la yu-ʿadh-dhib-hu ʿa-dhā-ban ʾa-lī-man

SALINWIKA

Walang paninisi sa bulag, at walang paninisi sa pilay, at walang paninisi sa maysakit; at sinuman ang sumunod kay Allah at sa Kanyang Mensahero, Kanyang tatanggapin siya sa mga hardin na dumadaloy sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. At sinuman ang tumalikod, parurusahan Niya ito ng masakit na parusa.


18

 لَقَد رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤمِنينَ إِذ يُبايِعونَكَ تَحتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في قُلوبِهِم فَأَنزَلَ السَّكينَةَ عَلَيهِم وَأَثابَهُم فَتحًا قَريبًا

PAGSASATITIK

La-qad ra-ḍi-yal lā-hu ʿa-nil muʾ-mi-nī-na ʾidh yu-bā-yi-ʿū-na-ka taḥ-tash sha-ja-ra-ti fa-ʿa-li-ma mā fī qu-lū-bi-him fa-ʾan-za-las sa-kī-na-ta ʿa-lay-him wa-ʾa-thā-ba-hum fat-ḥan qa-rī-ban

SALINWIKA

Tunay, nalulugod si Allah sa mga mananampalataya nang sila ay sumumpa ng katapatan sa iyo sa ilalim ng puno. Alam Niya kung ano ang nasa kanilang mga puso, kaya ibinaba Niya ang kahinahunan sa kanila, at ginantimpalaan Niya sila ng tagumpay na abot-kamay.


19

وَمَغانِمَ كَثيرَةً يَأخُذونَها ۗ وَكانَ اللَّهُ عَزيزًا حَكيمًا

PAGSASATITIK

Wa-ma-ghā-ni-ma ka-thī-ra-tay yaʾ-khu-dhū-na-hā wa-kā-nal lā-hu ʿa-zī-zan ḥa-kī-man

SALINWIKA

At masaganang samsam [sa labanan] na kanilang makukuha. At laging si Allah ang Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamarunong.


20

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثيرَةً تَأخُذونَها فَعَجَّلَ لَكُم هٰذِهِ وَكَفَّ أَيدِيَ النّاسِ عَنكُم وَلِتَكونَ آيَةً لِلمُؤمِنينَ وَيَهدِيَكُم صِراطًا مُستَقيمًا

PAGSASATITIK

Wa-ʿa-da-ku-mul lā-hu ma-ghā-ni-ma ka-thī-ra-tan taʾ-khu-dhū-na-hā fa-ʿaj-ja-la la-kum hā-dhi-hī wa-kaf-fa ʾay-di-yan nā-si ʿan-kum wa-li-ta-kū-na ʾā-ya-tal lil-muʾ-mi-nī-na wa-yah-di-ya-kum ṣi-rā-ṭam mus-ta-qī-man

SALINWIKA

At ipinangako ni Allah sa inyo ang masaganang samsam na inyong makukuha. Kaya pinadali Niya ito sa inyo, at pinigilan Niya ang mga kamay ng mga tao mula sa inyo, upang ito ay maging tanda para sa mga mananampalataya, at upang patnubayan Niya kayo sa tuwid na landas.


21

وَأُخرىٰ لَم تَقدِروا عَلَيها قَد أَحاطَ اللَّهُ بِها ۚ وَكانَ اللَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾukh-rā lam taq-di-rū ʿa-lay-hā qad ʾa-ḥā-ṭal lā-hu bi-hā wa-kā-nal lā-hu ʿa-lā kul-li shay-ʾin qa-dī-ran

SALINWIKA

At iba pang [tagumpay] na hindi pa ninyo makakaya [sa ngayon] ngunit tunay na alam ni Allah ang mga ito. At si Allah, sa lahat ng bagay, ay may Kakayahan.


22

وَلَو قاتَلَكُمُ الَّذينَ كَفَروا لَوَلَّوُا الأَدبارَ ثُمَّ لا يَجِدونَ وَلِيًّا وَلا نَصيرًا

PAGSASATITIK

Wa-law qā-ta-la-ku-mul la-dhī-na ka-fa-rū la-wal-la-wul ʾad-bā-ra thum-ma lā ya-ji-dū-na wa-liy-yaw wa-lā na-ṣī-ran

SALINWIKA

At kapag lalabanan kayo ng mga di-mananampalataya, tiyak na ibabaling nila ang kanilang mga likod [upang tumakas]. Sa gayon, wala silang matatagpuan tagapangalaga at tagatulong.


23

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتي قَد خَلَت مِن قَبلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبديلًا

PAGSASATITIK

Sun-na-tal lā-hil la-tī qad kha-lat min qablu wa-lan ta-ji-da li-sun-na-til lā-hi tab-dī-lan

SALINWIKA

[Ito ang] paraan ni Allah na tunay na nangyari noon, at kailanman ay hindi mo matatagpuan sa paraan ni Allah ang anumang pagbabago.


24

وَهُوَ الَّذي كَفَّ أَيدِيَهُم عَنكُم وَأَيدِيَكُم عَنهُم بِبَطنِ مَكَّةَ مِن بَعدِ أَن أَظفَرَكُم عَلَيهِم ۚ وَكانَ اللَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرًا

PAGSASATITIK

Wa-hu-wal la-dhī kaf-fa ʾay-di-ya-hum ʿan-kum wa-ʾay-di-ya-kum ʿan-hum bi-baṭ-ni mak-ka-ta mim baʿ-di ʾan ʾaẓ-fa-ra-kum ʿa-lay-him wa-kā-nal lā-hu bi-mā taʿ-ma-lū-na ba-ṣī-ran

SALINWIKA

At Siya ang Isa na pumigil sa kanilang mga kamay mula sa inyo, at sa inyong mga kamay mula sa kanila, sa loob ng Makkah, pagkatapos na ibigay Niya sa inyo ang tagumpay laban sa kanila. At si Allah, sa inyong ginagawa, ang lubos na Nakakakita.


25

هُمُ الَّذينَ كَفَروا وَصَدّوكُم عَنِ المَسجِدِ الحَرامِ وَالهَديَ مَعكوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَولا رِجالٌ مُؤمِنونَ وَنِساءٌ مُؤمِناتٌ لَم تَعلَموهُم أَن تَطَئوهُم فَتُصيبَكُم مِنهُم مَعَرَّةٌ بِغَيرِ عِلمٍ ۖ لِيُدخِلَ اللَّهُ في رَحمَتِهِ مَن يَشاءُ ۚ لَو تَزَيَّلوا لَعَذَّبنَا الَّذينَ كَفَروا مِنهُم عَذابًا أَليمًا

PAGSASATITIK

Hu-mul la-dhī-na ka-fa-rū wa-ṣad-dū-kum ʿa-nil mas-ji-dil ḥa-rā-mi wal-had-ya maʿ-kū-fan ʾay yab-lu-gha ma-ḥil-lahū wa-law lā ri-jā-lum muʾ-mi-nū-na wa-ni-sā-ʾum muʾ-mi-nā-tul lam taʿ-la-mū-hum ʾan taṭ-ʾū-hum fa-tu-ṣī-ba-kum min-hum ma-ʿar-ra-tum bi-ghay-ri ʿilmil li-yud-khi-lal lā-hu fī raḥ-ma-ti-hī may ya-shāʾu law ta-zay-ya-lū la-ʾadh-dhab-nāl la-dhī-na ka-fa-rū min-hum ʿa-dhā-ban ʾa-lī-man

SALINWIKA

Sila ang mga hindi naniwala at humadlang sa inyo mula sa Banal na Masjid, at pumigil sa mga alay na hayop na marating ang destinasyon ng mga ito. At kung hindi dahil sa [ilang] mga lalaking mananampalataya at mga babaeng mananampalataya, na hindi ninyo kilala – baka maapakan ninyo sila, at dumatal sa inyo ang kasiraan dahil sa kanila na wala kayong kaalam-alam. [Pinayagan sana kayong pumasok ng Makkah ngnuit pinigilan kayo] upang tanggapin ni Allah sa Kanyang awa ang sinumang nais Niya. At kung sila sana ay hiwalay [sa kanila], tiyak na parurusahan Namin ang mga walang pananampalataya sa kanila ng masakit na parusa.


26

إِذ جَعَلَ الَّذينَ كَفَروا في قُلوبِهِمُ الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلىٰ رَسولِهِ وَعَلَى المُؤمِنينَ وَأَلزَمَهُم كَلِمَةَ التَّقوىٰ وَكانوا أَحَقَّ بِها وَأَهلَها ۚ وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمًا

PAGSASATITIK

ʾIdh ja-ʿa-lal la-dhī-na ka-fa-rū fī qu-lū-bi-hi-mul ḥa-miy-ya-ta ḥa-miy-ya-tal jā-hi-liy-ya-ti fa-ʾan-za-lal lā-hu sa-kī-na-ta-hū ʿa-lā ra-sū-li-hī wa-ʿa-lāl muʾ-mi-nī-na wa-ʾal-za-ma-hum ka-li-ma-tat taq-wā wa-kā-nū ʾa-ḥaq-qa bi-hā wa-ʾah-la-hā wa-kā-nal lā-hu bi-kul-li shay-ʾin ʿa-lī-man

SALINWIKA

Kapag inilagay ng mga di-mananampalataya sa kanilang mga puso ang pagkapanatiko, ang pagkapanatiko sa panahon ng kamangmangan. Ngunit ibinaba ni Allah ang Kanyang kahinahunan sa Kanyang Mensahero at sa mga mananampalataya, at pinatupad Niya sa kanila ang salita ng katuwiran, at  sila ang mas karapat-dapat nito at nararapat nito. At si Allah, sa lahat ng mga bagay, ang Pinakamaalam.


27

لَقَد صَدَقَ اللَّهُ رَسولَهُ الرُّؤيا بِالحَقِّ ۖ لَتَدخُلُنَّ المَسجِدَ الحَرامَ إِن شاءَ اللَّهُ آمِنينَ مُحَلِّقينَ رُءوسَكُم وَمُقَصِّرينَ لا تَخافونَ ۖ فَعَلِمَ ما لَم تَعلَموا فَجَعَلَ مِن دونِ ذٰلِكَ فَتحًا قَريبًا

PAGSASATITIK

La-qad ṣa-da-qal lā-hu ra-sū-la-hur ruʾ-yā bil-ḥaqqi la-tad-khu-lun-nal mas-ji-dal ḥa-rā-ma ʾin shā-ʾal lā-hu ʾā-mi-nī-na mu-ḥal-li-qī-na ru-ʾū-sa-kum wa-mu-qaṣ-ṣi-rī-na lā ta-khā-fū-na fa-ʿa-li-ma mā lam taʿ-la-mū fa-ja-ʿa-la min dū-ni dhā-li-ka fat-ḥan qa-rī-ban

SALINWIKA

Tunay na tinupad ni Allah ang panaginip ng Kanyang Mensahero sa katotohanan, “Tiyak na papasok kayo sa Banal na Masjid, sa pahintulot ng Allah, na ligtas, na nakaahit ang inyong mga ulo at nakapaigsi [ng buhok], na walang kinakatakutan. Alam Niya ang hindi ninyo nalalaman, at nagtalaga [sa inyo] maliban dito ng tagumpay na abot-kamay.


28

هُوَ الَّذي أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدىٰ وَدينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفىٰ بِاللَّهِ شَهيدًا

PAGSASATITIK

Hu-wal la-dhī ʾar-sa-la ra-sū-la-hū bil-hu-dā wa-dī-nil ḥaq-qi li-yuẓ-hi-ra-hū ʿa-lād dī-ni kul-lihī wa-ka-fā bil-lā-hi sha-hī-dan

SALINWIKA

Siya ang Isa na nagpadala ng Kanyang Mensahero dala ang patnubay at ang tunay na relihiyon, upang gawin Niya itong mangibabaw sa lahat ng mga relihiyon. At sapat na si Allah bilang Saksi.


29

مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَماءُ بَينَهُم ۖ تَراهُم رُكَّعًا سُجَّدًا يَبتَغونَ فَضلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضوانًا ۖ سيماهُم في وُجوهِهِم مِن أَثَرِ السُّجودِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُم فِي التَّوراةِ ۚ وَمَثَلُهُم فِي الإِنجيلِ كَزَرعٍ أَخرَجَ شَطأَهُ فَآزَرَهُ فَاستَغلَظَ فَاستَوىٰ عَلىٰ سوقِهِ يُعجِبُ الزُّرّاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ الكُفّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنهُم مَغفِرَةً وَأَجرًا عَظيمًا

PAGSASATITIK

Mu-ḥam-ma-dur ra-sū-lul-lāhi wal-la-dhī-na ma-ʿa-hū ʾa-shid-dā-ʾu ʿa-lāl kuf-fā-ri ru-ḥa-mā-ʾu bay-na-hum ta-rā-hum ruk-ka-ʿan suj-ja-day yab-ta-ghū-na faḍ-lam mi-nal lā-hi wa-riḍ-wānan sī-mā-hum fī wu-jū-hi-him min ʾa-tha-ris su-jūdi dhā-li-ka ma-tha-lu-hum fīt taw-rāhti (H pinalitan ng T) wa-ma-tha-lu-hum fīl ʾinjīli ka-zar-ʿin ʾakh-ra-ja shaṭ-ʾa-hū fa-ʾā-za-ra-hū fas-tagh-la-ẓa fas-ta-wā ʿa-lā sū-qi-hī yuʿ-ji-buz zur-rā-ʿa li-ya-ghī-ẓa bi-hi-mul kuf-fāra wa-ʿa-dal lā-hul la-dhī-na ʾā-ma-nū wa-ʿa-mi-lūṣ ṣā-li-ḥā-ti min-hum magh-fi-ra-taw wa-ʾaj-ran ʿa-ẓī-man

SALINWIKA

Si Muhammad ang Mensahero ng Allah; at ang mga kasama niya ay matatapang sa mga di-mananampalataya at maawain sa kanilang mga sarili. Nakikita mo silang yumuyuko at nagpapatirapa [sa pagsamba], naghahanap ng biyaya ni Allah at ng Kanyang kasiyahan. Ang kanilang marka ay nasa kanilang mga mukha [mga noo] mula sa bakas ng pagpapatirapa. Iyan ang paglalarawan nila sa Tawrah. At ang kanilang paglalarawan sa Ebanghelyo ay bilang halaman na nagkasanga-sanga at nagpapalakas sa kanila upang sila ay maging matatag at tumayo sa kanilang mga tangkay, na ikinakatuwa ng mga tagatanim – upang mapapoot Niya ang mga di-mananampalataya. Ipinangako ng Allah sa kanila na may pananampalataya at gumagawa ng matutuwid ang pagpapatawad at dakilang gantimpala.

 

Surah 49: Al-Hujurat

سورة الحجرات 49 –  جزء 26

AL-ḤUJURĀT
(Ang Mga Silid)

Kabanata: 49 – Talata: 18
Ayos ng pagkapahayag: 106
Madani Surah

Audio: Al-Hujurat


Ang Surah ay pumupuna sa mga nakatayo sa likod ng mga silid ng mga asawa ng Propeta (ﷺ) at malakas na tatawagin siya para sa diskurso na ito ay isang pangit na ugali at kagaspangan. Kinuha ang pangalan nito mula sa salitang “ḥujurāt” na nasa ika-apat na taludtod. Ang Surah ay gumagabay sa mga mananampalataya kung paano kumilos ng may wastong paggalang sa kanilang pinuno (taludtod 1 pasunod), at may paggalang at pagtitiwala sa bawat isa (taludtod 9 pasunod). Binibigyang-diin nito ang pagkakaisa ng sangkatauhan at layunin ng Diyos na ang mga tao ay dapat mamuhay na magkakasama (taludtod 13). Pinupuna nito ang mga Arabong disyerto dahil sa kanilang mapangahas na saloobin sa kanilang pananampalataya at sa Diyos (taludtod 14 pasunod). Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang (Panloob Na) Mga Silid, Ang Mga Silid-Tulugan, Ang Mga Loobang Kuwarto, Ang Mga Pribadong Kuwarto, Ang Mga Pansariling Silid.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تُقَدِّموا بَينَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū lā tu-qad-di-mū bay-na ya-da-yil lā-hi wa-ra-sū-lihī wat-ta-qūl lāha ʾin-nal lā-ha sa-mī-ʿun ʿa-līmun

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Huwag kayong maunang gumawa [ng desisyon] bago si Allah at ng Kanyang Mensahero. Tunay, si Allah ang Nakakarinig [ng lahat], ang Nakakaalam [ng lahat].


2

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صَوتِ النَّبِيِّ وَلا تَجهَروا لَهُ بِالقَولِ كَجَهرِ بَعضِكُم لِبَعضٍ أَن تَحبَطَ أَعمالُكُم وَأَنتُم لا تَشعُرونَ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū lā tar-fa-ʿū ʾaṣ-wā-ta-kum faw-qa ṣaw-tin na-biy-yi wa-lā-taj-ha-rū la-hū bil-qaw-li ka-jah-ri baʿ-ḍi-kum li-baʿ-ḍin ʾan taḥ-ba-ṭa ʾaʿ-mā-lu-kum wa-ʾan-tum lā tash-ʿu-rūna

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Huwag ninyong itaas ang inyong mga boses ng higit kaysa sa boses ng Propeta, at huwag maging malakas sa kanya sa pakikipag-usap tulad ng lakas ng ilan sa inyo sa iba, baka ang inyong mga gawa ay mawalang saysay ng hindi ninyo namamalayan.


3

إِنَّ الَّذينَ يَغُضّونَ أَصواتَهُم عِندَ رَسولِ اللَّهِ أُولٰئِكَ الَّذينَ امتَحَنَ اللَّهُ قُلوبَهُم لِلتَّقوىٰ ۚ لَهُم مَغفِرَةٌ وَأَجرٌ عَظيمٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal la-dhī-na ya-ghuḍ-ḍū-na ʾaṣ-wā-ta-hum ʿin-da ra-sū-lil-lā-hi ʾu-lā-ʾi-kal la-dhī-nam ta-ḥa-nal lā-hu qu-lū-ba-hum lit-taq-wā la-hum magh-fi-ra-tuw wa-ʾaj-run ʿa-ẓīmun

SALINWIKA

Tunay, sila na ibinababa ang kanilang boses sa harap ng Mensahero ng Allah, sila yaong ang mga puso ay sinubukan ni Allah para sa katuwiran. Para sa kanila ay kapatawaran at dakilang gantimpala.


4

إِنَّ الَّذينَ يُنادونَكَ مِن وَراءِ الحُجُراتِ أَكثَرُهُم لا يَعقِلونَ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal la-dhī-na yu-nā-dū-na-ka miw wa-rā-ʾil ḥu-ju-rā-ti ʾak-tha-ru-hum lā yaʿ-qi-lūna

SALINWIKA

Tunay, sila na tumatawag sa iyo mula sa likod ng mga silid, karamihan sa kanila ay hindi nakakaintindi.


5

وَلَو أَنَّهُم صَبَروا حَتّىٰ تَخرُجَ إِلَيهِم لَكانَ خَيرًا لَهُم ۚ وَاللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ

PAGSASATITIK

Wa-law ʾan-na-hum ṣa-ba-rū ḥat-tā takh-ru-ja ʾi-lay-him la-kā-na khay-ral la-hum wal-lā-hu gha-fū-rur ra-ḥīmun

SALINWIKA

At kung sila ay naghintay [lamang] hanggang sa ikaw ay lumabas para sa kanila, tiyak na ito ay mas mabuti sana para sa kanila. At si Allah ang Pinakamapagpatawad, ang Pinakamaawain.


6

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنوا أَن تُصيبوا قَومًا بِجَهالَةٍ فَتُصبِحوا عَلىٰ ما فَعَلتُم نادِمينَ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū ʾin jā-ʾa-kum fā-si-qum bi-na-ba-ʾin fa-ta-bay-ya-nū ʾan tu-ṣī-bū qaw-mam bi-ja-hā-la-tin fa-tuṣ-bi-ḥū ʿa-lā mā fa-ʿal-tum nā-di-mīna

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Kapag dumating sa inyo ang masamang tao na may dalang balita, sa gayon ay magsiyasat kayo, baka kayo ay makapinsala sa tao dahil sa kamangmangan, at kayo, dahil sa inyong ginawa, ay magsisi.


7

وَاعلَموا أَنَّ فيكُم رَسولَ اللَّهِ ۚ لَو يُطيعُكُم في كَثيرٍ مِنَ الأَمرِ لَعَنِتُّم وَلٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيكُمُ الإيمانَ وَزَيَّنَهُ في قُلوبِكُم وَكَرَّهَ إِلَيكُمُ الكُفرَ وَالفُسوقَ وَالعِصيانَ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ الرّاشِدونَ

PAGSASATITIK

Waʿ-la-mū ʾan-na fī-kum ra-sū-lal lā-hi law yu-ṭī-ʿu-kum fī ka-thī-rim mi-nal ʾam-ri la-ʿa-nit-tum wa-lā-kin-nal lā-ha ḥab-ba-ba ʾi-lay-ku-mul ʾī-mā-na wa-zay-ya-na-hū fī qu-lū-bi-kum wa-kar-ra-ha ʾi-lay-ku-mul kuf-ra wal-fu-sū-qa wal-ʿiṣ-yāna ʾu-lā-ʾi-ka hu-mur rā-shi-dūna

SALINWIKA

At dapat ninyong malaman na kabilang sa inyo ang Mensahero ng Allah. Kung siya ay susunod sa inyo sa karamihan sa mga bagay, tiyak na kayo ay mahihirapan. Ngunit ipinamahal ni Allah sa inyo ang paniniwala at pinaganda Niya ito sa inyong mga puso. At ipinamuhi Niya sa inyo ang kawalang-paniniwala, pagmamalabis at pagsuway. Sila ang mga tamang napatnubayan.


8

فَضلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعمَةً ۚ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ

PAGSASATITIK

Faḍ-lam mi-nal lā-hi wa-niʿ-mahtan (H pinalitan ng T) wal-lā-hu ʿa-lī-mun ḥa-kīmun

SALINWIKA

[Ito ay] pagpapala mula kay Allah at [Kanyang] biyaya. At si Allah ang Pinakamaalam, ang Pinakamarunong.


9

وَإِن طائِفَتانِ مِنَ المُؤمِنينَ اقتَتَلوا فَأَصلِحوا بَينَهُما ۖ فَإِن بَغَت إِحداهُما عَلَى الأُخرىٰ فَقاتِلُوا الَّتي تَبغي حَتّىٰ تَفيءَ إِلىٰ أَمرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فاءَت فَأَصلِحوا بَينَهُما بِالعَدلِ وَأَقسِطوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin ṭā-ʾi-fa-tā-ni mi-nal muʾ-mi-nī-naq ta-ta-lū fa-ʾaṣ-li-ḥū bay-na-hu-mā fa-ʾim ba-ghat ʾiḥ-dā-hu-mā ʿa-lāl ʾukh-rā fa-qā-ti-lūl la-tī tab-ghī ḥat-tā ta-fī-ʾa ʾi-lā ʾam-ril lā-hi fa-ʾin fā-ʾat fa-ʾaṣ-li-ḥū bay-na-hu-mā bil-ʿad-li wa-ʾaq-si-ṭū ʾin-nal lā-ha yu-ḥib-bul muq-si-ṭīna

SALINWIKA

Kapag ang dalawang grupo ng mga mananampalataya ay naglaban sa isa’t isa, ayusin ang pagitan nila. Ngunit kung ang isang grupo sa kanila ay nagmalabis laban sa isa, labanan siya na nagmalabis hanggang ito ay bumalik sa batas ng Allah. Pagkatapos, kapag ito ay bumalik, ayusin ang pagitan nila ng patas, at maging makatarungan. Tunay, minamahal ni Allah ang mga makatarungan.


10

إِنَّمَا المُؤمِنونَ إِخوَةٌ فَأَصلِحوا بَينَ أَخَوَيكُم ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُرحَمونَ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-māl muʾ-mi-nū-na ʾikh-wa-tun fa-ʾaṣ-li-ḥū bay-na ʾa-kha-way-kum wat-ta-qūl lā-ha la-ʿal-la-kum tur-ḥa-mūna

SALINWIKA

Tunay, ang mga mananampalataya ay magkakapatid, kaya ayusin [pagbatiin] ang pagitan ng inyong mga kapatid. At magkaroon ng takot kay Allah, upang sa gayon ay makatanggap kayo ng [Kanyang] awa.


11

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا يَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ عَسىٰ أَن يَكونوا خَيرًا مِنهُم وَلا نِساءٌ مِن نِساءٍ عَسىٰ أَن يَكُنَّ خَيرًا مِنهُنَّ ۖ وَلا تَلمِزوا أَنفُسَكُم وَلا تَنابَزوا بِالأَلقابِ ۖ بِئسَ الِاسمُ الفُسوقُ بَعدَ الإيمانِ ۚ وَمَن لَم يَتُب فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّالِمونَ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū lā yas-khar qaw-mun min qaw-min ʿa-sā ʾay ya-kū-nū khay-ran min-hum wa-lā ni-sā-ʾum min ni-sā-ʾin ʿa-sā ʾan ya-kun-na khay-ran min-hunna wa-lā tal-mi-zū ʾan-fu-sa-kum wa-lā ta-nā-ba-zū bil-ʾal-qā-bi biʾ-sal ʾis-mul fu-sū-qu baʿ-dal ʾī-māni wa-mal lam ya-tub fa-ʾu-lā-ʾi-ka hu-muẓ-ẓā-li-mūna

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Huwag hayaan ang sinumang tao na libakin ang ibang tao, maaaring sila ay mas mabuti kaysa sa kanila; ni ang mga babae [na libakin] ang ibang mga babae, maaaring sila ay mas mabuti kaysa sa kanila. At huwag hamakin ang isa’t isa, ni laitin ang isa’t isa sa pamamagitan [ng pagtawag] ng mga nakakasakit na palayaw. Napakasama ang paglait matapos magkaroon ng tunay na pananampalataya! At sinuman ang hindi magsisi, sila ang mga makasalanan.


12

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجتَنِبوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إِثمٌ ۖ وَلا تَجَسَّسوا وَلا يَغتَب بَعضُكُم بَعضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأكُلَ لَحمَ أَخيهِ مَيتًا فَكَرِهتُموهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوّابٌ رَحيمٌ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nūj ta-ni-bū ka-thī-ram mi-naẓ ẓan-ni ʾin-na baʿ-ḍaẓ ẓan-ni ʾithmuw wa-lā ta-jas-sa-sū wa-lā yagh-tab baʿ-ḍu-kum baʿ-ḍan ʾa-yu-ḥib-bu ʾa-ḥa-du-kum ʾay yaʾ-ku-la laḥ-ma ʾa-khī-hi may-tan fa-ka-rih-tu-mūhu wat-ta-qūl lāha ʾin-nal lā-ha taw-wā-bur ra-ḥīmun

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Iwasan ang masyadong pagdudua. Tunay, ang ilang mga pagdududa ay mga kasalanan. At huwag magtiktik o manirang-puri sa isa’t isa. Mayroon ba sa inyo ang gustong kumain ng laman ng kanyang patay na kapatid? Ito ay inyong pandidirian. At magkaroon ng takot kay Allah. Tunay, si Allah ang Tagatanggap ng Pagsisisi, ang Pinakamaawain.


13

يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلناكُم شُعوبًا وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hān nā-su ʾin-nā kha-laq-nā-kum min dha-ka-riw wa-ʾun-thā wa-ja-ʿal-nā-kum shu-ʿū-baw wa-qa-bā-ʾi-la li-ta-ʿā-ra-fū ʾin-na ʾak-ra-ma-kum ʿin-dal lā-hi ʾat-qā-kum ʾin-nal lā-ha ʿa-lī-mun kha-bīrun

SALINWIKA

O kayong mga tao! Tunay, nilikha Namin kayo mula sa lalaki at babae, at ginawa Namin kayong mga nasyon at mga tribu upang kayo ay magkakilanlan sa bawat isa. Tunay, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah ay siya na pinakamatakutin kay Allah. Tunay, si Allah ang Pinakamaalam, ang may Ganap na Kamalayan.


14

قالَتِ الأَعرابُ آمَنّا ۖ قُل لَم تُؤمِنوا وَلٰكِن قولوا أَسلَمنا وَلَمّا يَدخُلِ الإيمانُ في قُلوبِكُم ۖ وَإِن تُطيعُوا اللَّهَ وَرَسولَهُ لا يَلِتكُم مِن أَعمالِكُم شَيئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ

PAGSASATITIK

Qā-la-til ʾaʿ-rā-bu ʾā-man-nā qul lam tuʾ-mi-nū wa-lā-kin qū-lū ʾas-lam-nā wa-lam-mā yad-khu-lil ʾī-mā-nu fī qu-lū-bi-kum wa-ʾin tu-ṭī-ʿūl lā-ha wa-ra-sū-la-hū lā ya-lit-kum min ʾaʿ-mā-li-kum shay-ʾan ʾin-nal lā-ha gha-fū-rur ra-ḥīmun

SALINWIKA

Sinabi ng mga Arabong Bedwin, “Kami ay naniwala.” Sabihin mo, “Hindi kayo naniwala, sa halip ay sabihin ninyo, ‘Kami ay sumuko’ dahil ang pananampalataya ay hindi pa pumasok sa inyong mga puso.” Ngunit kung susundin ninyo si Allah at ang Kanyang Mensahero, hindi Niya babawasan ni katiting [ang gantimpala] ng inyong mga gawa. Tunay, si Allah ang Pinakamapagpatawad, ang Pinakamaawain.


15

إِنَّمَا المُؤمِنونَ الَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ ثُمَّ لَم يَرتابوا وَجاهَدوا بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم في سَبيلِ اللَّهِ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ الصّادِقونَ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-māl muʾ-mi-nū-nal la-dhī-na ʾā-ma-nū bil-lā-hi wa-ra-sū-li-hī thum-ma lam yar-tā-bū wa-jā-ha-dū bi-ʾam-wā-li-him wa-ʾan-fu-si-him fī sa-bī-lil lāhi ʾu-lā-ʾi-ka hu-muṣ ṣā-di-qūna

SALINWIKA

Ang mga mananampalataya lamang ay sila na naniwala kay Allah at sa Kanyang Mensahero. Pagkatapos ay hindi sila nagduda, at sila ay nagsumikap kasama ang kanilang mga ari-arian at kanilang mga sariling buhay alang-alang kay Allah. Sila ang mga makatotohanan.


16

قُل أَتُعَلِّمونَ اللَّهَ بِدينِكُم وَاللَّهُ يَعلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ

PAGSASATITIK

Qul ʾa-tu-ʿal-li-mū-nal lā-ha bi-dī-ni-kum wal-lā-hu yaʿ-la-mu mā fīs sa-mā-wā-ti wa-mā fīl ʾarḍi wal-lā-hu bi-kul-li shay-ʾin ʿa-līmun

SALINWIKA

Sabihin, “Ipapaalam ba ninyo kay Allah tungkol sa inyong relihiyon samantalang alam Niya ang anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa; at si Allah, sa lahat ng bagay, ang Nakakaalam?”


17

يَمُنّونَ عَلَيكَ أَن أَسلَموا ۖ قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسلامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيكُم أَن هَداكُم لِلإيمانِ إِن كُنتُم صادِقينَ

PAGSASATITIK

Ya-mun-nū-na ʿa-lay-ka ʾan ʾas-la-mū qul lā ta-mun-nū ʿa-lay-ya ʾis-lā-ma-kum ba-lil lā-hu ya-mun-nu ʿa-lay-kum ʾan ha-dā-kum lil-ʾī-mā-ni ʾin kun-tum ṣā-di-qīna

SALINWIKA

Ibinilang nila ito na isang pabor sa iyo na sila ay yumakap sa Islam. Sabihin mo, “Huwag ninyong ibilang na pabor sa akin ang pagyakap ninyo sa Islam. Sa halip, si Allah ang nagbigay ng pabor sa inyo dahil iginabay Niya kayo sa  pananampalataya, kung kayo ay matapat?”


18

إِنَّ اللَّهَ يَعلَمُ غَيبَ السَّماواتِ وَالأَرضِ ۚ وَاللَّهُ بَصيرٌ بِما تَعمَلونَ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal lā-ha yaʿ-la-mu ghay-bas sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi wal-lā-hu ba-ṣī-rum bi-mā taʿ-ma-lūna

SALINWIKA

Tunay, si Allah ay nalalaman ang mga di-nakikitang [aspeto] sa mga langit at lupa. At si Allah ang Nakakakita sa anumang inyong ginagawa.

Surah 50: Qaf

سورة ق 50 –  جزء 26

QĀF
(Ang Titik “Qaf”)

Kabanata: 50 – Talata: 45
Ayos ng pagkapahayag: 34
Makki Surah

Audio: Qaf


Ang Surah ay nagbubukas sa solong nakahiwalay na titik Arabik na Qaf. Ito ay pangunahing tumutukoy sa Muling Pagkabuhay at sa Araw ng Paghuhukom. Ang Surah ay sumangguni sa mga nakaraang henerasyon ng mga di-mananampalataya (taludtod 12 pasunod), upang balaan ang mga di-mananampalataya ng Makkah at upang muling palakasin ang loob ng Propeta (ﷺ). Ang paglikha ay binanggit bilang pahiwatig ng kakayahan ng Diyos na mabubuhay niyang muli ang mga patay (taludtod 3), at binigyang-diin ang kawalan ng kapangyarihan ng tao sa araw na ito (taludtod 20). Ang Surah ay kapwa nagbubukas at nagtatapos sa pagbanggit ng Qur’an.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

ق ۚ وَالقُرآنِ المَجيدِ

PAGSASATITIK

Qāf wal-qur-ʾā-nil ma-jīdi

SALINWIKA

Qāf. Sa pamamagitan ng dakilang Qurʾān.


2

بَل عَجِبوا أَن جاءَهُم مُنذِرٌ مِنهُم فَقالَ الكافِرونَ هٰذا شَيءٌ عَجيبٌ

PAGSASATITIK

Bal ʿa-ji-bū ʾan jā-ʾa-hum mun-dhi-rum min-hum fa-qā-lal kā-fi-rū-na hā-dhā shay-ʾun ʿa-jībun

SALINWIKA

Ngunit sila ay nagtataka na dumating sa kanila ang tagababala mula sa kanila, at ang mga di-mananampalataya ay nagsabi, “Ito ay nakakapagtakang bagay.”


3

أَإِذا مِتنا وَكُنّا تُرابًا ۖ ذٰلِكَ رَجعٌ بَعيدٌ

PAGSASATITIK

ʾA-ʾi-dhā mit-nā wa-kun-nā tu-rā-ban dhā-li-ka raj-ʿum ba-ʿīdun

SALINWIKA

Kapag kami ba ay patay na at naging alikabok, [kami ba ay bubuhaying muli]? Iyan ay malayong pagbabalik.”


4

قَد عَلِمنا ما تَنقُصُ الأَرضُ مِنهُم ۖ وَعِندَنا كِتابٌ حَفيظٌ

PAGSASATITIK

Qad ʿa-lim-nā mā tan-qu-ṣul ʾar-ḍu min-hum wa-ʿin-da-nā ki-tā-bun ḥa-fīẓun

SALINWIKA

Tunay, alam Namin kung ano ang nilamon ng lupa mula sa mga ito [lansag-lansag na katawan], at sa Amin ay ang pinangalagaang Talaan.


5

بَل كَذَّبوا بِالحَقِّ لَمّا جاءَهُم فَهُم في أَمرٍ مَريجٍ

PAGSASATITIK

Bal kadh-dha-bū bil-ḥaq-qi lam-mā jā-ʾa-hum fa-hum fī ʾam-rin ma-rījin

SALINWIKA

Ngunit itinanggi nila ang katotohanan nang ito ay dumating sa kanila; kaya sila ngayon ay nasa litong kalagayan.


6

أَفَلَم يَنظُروا إِلَى السَّماءِ فَوقَهُم كَيفَ بَنَيناها وَزَيَّنّاها وَما لَها مِن فُروجٍ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-lam yan-ẓu-rū ʾi-lās sa-mā-ʾi faw-qa-hum kay-fa ba-nay-nā-hā wa-zay-yan-nā-hā wa-mā la-hā min fu-rūjin

SALINWIKA

Hindi ba nila tiningnan ang langit sa itaas nila – kung paano Namin itinayo ito at pinaganda ito at [kung paanong] wala itong mga kapintasan?


7

وَالأَرضَ مَدَدناها وَأَلقَينا فيها رَواسِيَ وَأَنبَتنا فيها مِن كُلِّ زَوجٍ بَهيجٍ

PAGSASATITIK

Wal-ʾar-ḍa ma-dad-nā-hā wa-ʾal-qay-nā fī-hā ra-wā-si-ya wa-ʾam-bat-nā fī-hā min kul-li zaw-jim ba-hījin

SALINWIKA

At ang lupa ay Aming inilatag, at naglagay Kami dito ng matatag na mga bundok at nagpasibol Kami dito ng bawat [paris] ng nakakahalinang uri [ng mga halaman].


8

تَبصِرَةً وَذِكرىٰ لِكُلِّ عَبدٍ مُنيبٍ

PAGSASATITIK

Tab-ṣi-ra-taw wa-dhik-rā li-kul-li ʿab-dim mu-nībin

SALINWIKA

Na nagbibigay ng pananaw at paalala para sa bawat alipin na nagbabalik-loob [kay Allah].


9

وَنَزَّلنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكًا فَأَنبَتنا بِهِ جَنّاتٍ وَحَبَّ الحَصيدِ

PAGSASATITIK

Wa-naz-zal-nā mi-nas-sa-mā-ʾi mā-ʾam mu-bā-ra-kan fa-ʾam-bat-nā bi-hī jan-nā-tiw wa-ḥab-bal ḥa-ṣīdi

SALINWIKA

At Kami ay nagbaba mula sa langit ng pinagpalang ulan at pinasibol Namin sa gayon ang mga hardin at [bawat] butil na inaani.


10

وَالنَّخلَ باسِقاتٍ لَها طَلعٌ نَضيدٌ

PAGSASATITIK

Wan-nakh-la bā-si-qā-til la-hā ṭal-ʿun na-ḍīdun

SALINWIKA

At matatayog na mga palmerang datiles na may [mga bungang] nakahanay sa kumpol.


11

رِزقًا لِلعِبادِ ۖ وَأَحيَينا بِهِ بَلدَةً مَيتًا ۚ كَذٰلِكَ الخُروجُ

PAGSASATITIK

Riz-qal lil-ʿi-bādi wa-ʾaḥ-yay-nā bi-hī bal-da-tam maytan ka-dhā-li-kal khu-rūju

SALINWIKA

Bilang panustos para sa mga alipin; at Aming binuhay sa gayon ang patay na lupa. Gayundin sa pagbangon [mula sa patay].


12

كَذَّبَت قَبلَهُم قَومُ نوحٍ وَأَصحابُ الرَّسِّ وَثَمودُ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bat qab-la-hum qaw-mu nū-ḥiw wa-ʾaṣ-ḥā-bur ras-si wa-tha-mūdu

SALINWIKA

Itinanggi, bago sila ng mga tao ni Noa at ng mga kasama ng Rass* at [pamayanang] Thamūd,

*Tingnan 25:38.


13

وَعادٌ وَفِرعَونُ وَإِخوانُ لوطٍ

PAGSASATITIK

Wa-ʿā-duw wa-fir-ʿaw-nu wa-ʾikh-wā-nu lūṭin

SALINWIKA

At ang [pamayanang] ʿĀd, Paraon, at mga kapatid ni Lut,


14

وَأَصحابُ الأَيكَةِ وَقَومُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعيدِ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaṣ-hā-bul  ʾay-ka-ti wa-qaw-mu tub-baʿin kul-lun kadh-dha-bar ru-su-la fa-ḥaq-qa wa-ʿīdi

SALINWIKA

At ang mga kasamahan ng kasukalan at ang mga tao ng Tubba.*Lahat sila ay tumanggi sa mga mensahero, kaya marapat na natupad [laban sa kanila] ang Aking banta.

*Cf. 44:37.


15

أَفَعَيينا بِالخَلقِ الأَوَّلِ ۚ بَل هُم في لَبسٍ مِن خَلقٍ جَديدٍ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ʿa-yī-nā bil-khal-qil ʾaw-wali bal hum fī lab-sim min khal-qin ja-dīdin

SALINWIKA

Nabigo ba Kami sa unang paglikha? Hindi, sila ay nasa alinlangan tungkol sa bagong paglikha [i.e., Muling Pagkabuhay].


16

وَلَقَد خَلَقنَا الإِنسانَ وَنَعلَمُ ما تُوَسوِسُ بِهِ نَفسُهُ ۖ وَنَحنُ أَقرَبُ إِلَيهِ مِن حَبلِ الوَريدِ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad kha-laq-nāl ʾin-sā-na wa-naʿ-la-mu mā tu-was-wi-su bi-hī nafsuhu wa-naḥ-nu ʾaq-ra-bu ʾi-lay-hi min ḥab-lil wa-rīdi

SALINWIKA

At tunay, nilikha Namin ang tao at alam Namin kung ano ang ibinubulong sa kanya ng kanyang sarili, at Kami ay mas malapit sa kanya kaysa sa [kanyang] ugat sa leeg.


17

إِذ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيانِ عَنِ اليَمينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعيدٌ

PAGSASATITIK

ʾIdh ya-ta-laq-qāl mu-ta-laq-qi-yā-ni ʿa-nil ya-mī-ni wa-ʿa-nish shi-mā-li qa-ʿīdun

SALINWIKA

Kapag tatanggapin ng dalawang [mga nagtatalang anghel] na tagatanggap [ng bawat taong nasa hustong gulang], isa na nasa kanang [balikat] at isa nasa kaliwa na nakaupo [upang itala ang kanyang mga gawa].


18

ما يَلفِظُ مِن قَولٍ إِلّا لَدَيهِ رَقيبٌ عَتيدٌ

PAGSASATITIK

Mā yal-fi-ẓu min qaw-lin ʾil-lā la-day-hi ra-qī-bun ʿa-tīdun

SALINWIKA

Wala siyang binabanggit na anumang salita maliban sa may kasama siyang tagamasid na handang [magtala].


19

وَجاءَت سَكرَةُ المَوتِ بِالحَقِّ ۖ ذٰلِكَ ما كُنتَ مِنهُ تَحيدُ

PAGSASATITIK

Wa-jā-ʾat sak-ra-tul maw-ti bil-ḥaqqi dhā-li-ka mā kun-ta min-hu ta-ḥīdu

SALINWIKA

At darating ang pagkalango [paghihirap] ng kamatayan sa katotohanan; iyan ang iyong iniwasan.


20

وَنُفِخَ فِي الصّورِ ۚ ذٰلِكَ يَومُ الوَعيدِ

PAGSASATITIK

Wa-nu-fi-kha fīṣ-ṣūri dhā-li-ka yaw-mul wa-ʿīdi

SALINWIKA

Ang ang trumpeta ay hihipan: “Iyan ang araw na ipinangako.”


21

وَجاءَت كُلُّ نَفسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهيدٌ

PAGSASATITIK

Wa-jā-ʾat kul-lu naf-sim ma-ʿa-hā sā-ʾi-quw wa-sha-hīdun

SALINWIKA

At darating ang bawat tao, kasama niya [ang dalawang anghel] ang tagamaneho at  ang saksi.


22

لَقَد كُنتَ في غَفلَةٍ مِن هٰذا فَكَشَفنا عَنكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَومَ حَديدٌ

PAGSASATITIK

La-qad kun-ta fī ghaf-la-tim min hā-dhā fa-ka-shaf-nā ʿan-ka ghi-ṭā-ʾa-ka fa-ba-ṣa-ru-kal yaw-ma ḥa-dīdun

SALINWIKA

“Tiyak na ikaw ay pabaya nito. Ngunit inalis Namin sa iyo ang iyong talukbong, at kaya ang iyong paningin sa araw na ito ay matalas.”


23

وَقالَ قَرينُهُ هٰذا ما لَدَيَّ عَتيدٌ

PAGSASATITIK

Wa-qā-la qa-rī-nu-hū hā-dhā mā la-day-ya ʿa-tīdun

SALINWIKA

At sasabihin ng kanyang kasama [anghel], “Ito [talaan] ay nasa akin na inihanda [bilang patunay].”


24

أَلقِيا في جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّارٍ عَنيدٍ

PAGSASATITIK

ʾAl-qi-yā fī ja-han-na-ma kul-la kaf-fā-rin ʿa-nīdin

SALINWIKA

[Si Allah ay mag-uutos sa dalawang anghel]: “Ihagis ninyo sa Impiyerno ang bawat sutil na di-mananampalataya.”


25

مَنّاعٍ لِلخَيرِ مُعتَدٍ مُريبٍ

PAGSASATITIK

Man-nā-ʿil lil-khay-ri muʿ-ta-din mu-rī-bin-i

SALINWIKA

Tagapigil sa kabutihan, mapagmalabis at mapag-alinlangan.


26

الَّذي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ فَأَلقِياهُ فِي العَذابِ الشَّديدِ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī ja-ʿa-la ma-ʿal lā-hi ʾi-lā-han ʾā-kha-ra fa-ʾal-qi-yā-hu fīl ʿa-dhā-bish sha-dīdi

SALINWIKA

Siya na gumawa [ng katumbas] kasama ni Allah ng ibang diyos; kaya itapon ninyo siya sa matinding parusa.”


27

قالَ قَرينُهُ رَبَّنا ما أَطغَيتُهُ وَلٰكِن كانَ في ضَلالٍ بَعيدٍ

PAGSASATITIK

Qā-la qa-rī-nu-hū rab-ba-nā mā ʾaṭ-ghay-tu-hū wa-lā-kin kā-na fī ḍa-lā-lim ba-ʿīdin

SALINWIKA

Sasabihin ng kanyang kasamang satanas, “O aming Panginoon, hindi ako ang nagligaw sa kanya, ngunit siya [mismo] ang nasa sukdulang pagkaligaw.”


28

قالَ لا تَختَصِموا لَدَيَّ وَقَد قَدَّمتُ إِلَيكُم بِالوَعيدِ

PAGSASATITIK

Qā-la lā takh-ta-ṣi-mū la-day-ya wa-qad qad-dam-tu ʾi-lay-kum bil-wa-ʿīdi

SALINWIKA

Siya [Allah] ay magsasabi, “Huwag kayong magtalo sa Aking harap, dahil tunay na ipinadala Ko sa inyo [noon] ang babala.


29

ما يُبَدَّلُ القَولُ لَدَيَّ وَما أَنا بِظَلّامٍ لِلعَبيدِ

PAGSASATITIK

Mā yu-bad-da-lul qaw-lu la-day-ya wa-mā ʾa-na bi-ẓal-lā-mil lil-ʿa-bīdi

SALINWIKA

Hindi mababago ang salita sa Akin. At hindi Ako malupit sa mga alipin.”


30

يَومَ نَقولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امتَلَأتِ وَتَقولُ هَل مِن مَزيدٍ

PAGSASATITIK

Yaw-ma na-qū-lu li-ja-han-na-ma ha-lim ta-laʾ-ti wa-ta-qū-lu hal mim ma-zīdin

SALINWIKA

Sa araw na Aming sasabihin sa Impiyerno, “Puno ka na ba?” Ito ay magsasabi, “Marami pa ba?”


31

وَأُزلِفَتِ الجَنَّةُ لِلمُتَّقينَ غَيرَ بَعيدٍ

PAGSASATITIK

Wa-ʾuz-li-fa-til jan-na-tu lil-mut-ta-qī-na ghay-ra ba-ʿīdin

SALINWIKA

At dadalhin ang Paraiso para sa mga matutuwid, hindi [na] malayo.


32

هٰذا ما توعَدونَ لِكُلِّ أَوّابٍ حَفيظٍ

PAGSASATITIK

Hā-dhā mā tū-ʿa-dū-na li-kul-li ʾaw-wā-bin ḥa-fīẓin

SALINWIKA

“Ito ang ipinangako sa inyo, para sa bawat bumalik [kay Allah] at tumupad [sa Kanyang kasunduan].”


33

مَن خَشِيَ الرَّحمٰنَ بِالغَيبِ وَجاءَ بِقَلبٍ مُنيبٍ

PAGSASATITIK

Man kha-shi-yar raḥ-mā-na bil-ghay-bi wa-jā-ʾa bi-qal-bim mu-nībin-i

SALINWIKA

Siya na takot sa Pinakamaawain ng lihim [hindi Siya nakikita sa mundong ito] at dumating na may pusong  bumabalik [sa pagsisisi].


34

ادخُلوها بِسَلامٍ ۖ ذٰلِكَ يَومُ الخُلودِ

PAGSASATITIK

Ud-khu-lū-hā bi-sa-lāmin dhā-li-ka yaw-mul khu-lūdi

SALINWIKA

Pumasok kayo dito sa kapayapaan! Iyan ang araw na walang hanggan.”


35

لَهُم ما يَشاءونَ فيها وَلَدَينا مَزيدٌ

PAGSASATITIK

La-hum mā ya-shā-ʾū-na fī-hā wa-la-day-nā ma-zīdun

SALINWIKA

Para sa kanila ay anuman na kanilang naisin doon, at sa Amin ay mas marami pa.


36

وَكَم أَهلَكنا قَبلَهُم مِن قَرنٍ هُم أَشَدُّ مِنهُم بَطشًا فَنَقَّبوا فِي البِلادِ هَل مِن مَحيصٍ

PAGSASATITIK

Wa-kam ʾah-lak-nā qab-la-hum min qar-nin hum ʾa-shad-du min-hum baṭ-shan fa-naq-qa-bū fīl bi-lā-di hal mim ma-ḥīṣin

SALINWIKA

At ilan ang winasak Naming henerasyon bago sila, na higit na malakas kaysa sa kanila sa kapangyarihan at ginalugad nila ang buong lupain. May lugar bang tatakasan?


37

إِنَّ في ذٰلِكَ لَذِكرىٰ لِمَن كانَ لَهُ قَلبٌ أَو أَلقَى السَّمعَ وَهُوَ شَهيدٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na fī dhā-li-ka la-dhik-rā li-man kā-na la-hū qal-bun ʾaw ʾal-qās sam-ʿa wa-hu-wa sha-hīdun

SALINWIKA

Tunay, iyan ay tiyak na paalala para sa sinumang may pusong [makakaintindi] o sa [sinumang] nakikinig habang siya ay may kamalayan.


38

وَلَقَد خَلَقنَا السَّماواتِ وَالأَرضَ وَما بَينَهُما في سِتَّةِ أَيّامٍ وَما مَسَّنا مِن لُغوبٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad kha-laq-nās sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍa wa-mā bay-na-hu-mā fī sit-ta-ti ʾay-yā-miw wa-mā mas-sa-nā mil lu-ghūbin

SALINWIKA

At tunay, Aming nilikha ang mga langit at lupa at anumang  nasa pagitan nila sa anim na araw, at walang anumang pagod ang sumaling sa Amin.


39

فَاصبِر عَلىٰ ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ الغُروبِ

PAGSASATITIK

Faṣ-bir ʿa-lā mā ya-qū-lū-na wa-sab-biḥ bi-ḥam-di rab-bi-ka qab-la ṭu-lūʿ-ish sham-si wa-qab-lal ghu-rūbi

SALINWIKA

Kaya magtiis ka sa anumang sinasabi nila at dakilain ng papuri ang iyong Panginoon bago ang pagsikat ng araw at bago ang paglubog nito.


40

وَمِنَ اللَّيلِ فَسَبِّحهُ وَأَدبارَ السُّجودِ

PAGSASATITIK

Wa-mi-nal lay-li fa-sab-biḥ-hu wa-ʾad-bā-ras-su-jūdi

SALINWIKA

At sa [bahagi ng] gabi ay dakilain Siya at pagkatapos ng pagtirapa [dasal].


41

وَاستَمِع يَومَ يُنادِ المُنادِ مِن مَكانٍ قَريبٍ

PAGSASATITIK

Was-ta-miʿ yaw-ma yu-nā-dil mu-nā-di mim ma-kā-nin qa-rībin

SALINWIKA

At makinig sa araw na magtatawag ang tagatawag mula sa lugar na malapit.


42

يَومَ يَسمَعونَ الصَّيحَةَ بِالحَقِّ ۚ ذٰلِكَ يَومُ الخُروجِ

PAGSASATITIK

Yaw-ma yas-ma-ʿū-naṣ ṣay-ḥa-ta bil-ḥaq-qi dhā-li-ka yaw-mul khu-rūji

SALINWIKA

Sa araw ay maririnig nila ang pagsabog [ng trumpeta] sa katotohanan. Iyan ang araw ng paglabas mula sa mga libingan [Muling Pagkabuhay].


43

إِنّا نَحنُ نُحيي وَنُميتُ وَإِلَينَا المَصيرُ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā naḥ-nu nuḥ-yī wa-nu-mī-tu wa-ʾi-lay-nāl ma-ṣīru

SALINWIKA

Tunay, Kami ang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan, at sa Amin ay ang huling hantungan.


44

يَومَ تَشَقَّقُ الأَرضُ عَنهُم سِراعًا ۚ ذٰلِكَ حَشرٌ عَلَينا يَسيرٌ

PAGSASATITIK

Yaw-ma ta-shaq-qa-qul ʾar-ḍu ʿan-hum si-rā-ʿan dhā-li-ka ḥash-run ʿa-lay-nā ya-sīrun

SALINWIKA

Sa Araw na hihiwalay ang lupa mula sa kanila [at sila ay lalabas] na nagmamadali; iyan ay pagtitipon na para sa Amin ay napakadali.


45

نَحنُ أَعلَمُ بِما يَقولونَ ۖ وَما أَنتَ عَلَيهِم بِجَبّارٍ ۖ فَذَكِّر بِالقُرآنِ مَن يَخافُ وَعيدِ

PAGSASATITIK

Naḥ-nu ʾaʿ-la-mu bi-mā ya-qū-lūna wa-mā ʾan-ta ʿa-lay-him bi-jab-bārin fa-dhak-kir bil-qur-ʾā-ni may ya-khā-fu wa-ʿīdi

SALINWIKA

Kami ang ganap na nakakaalam kung ano ang kanilang sinasabi. At ikaw ay hindi malupit sa kanila [na ipilit ang Islam]. Ngunit magpaalala sa pamamagitan ng Qur’an sa sinumang natatakot sa Aking banta.

Surah 51: Adh-Dhariyat

26-سورة الذاريات 51 –  جزء 27

ADH-DHĀRIYĀT
(Ang Mga Tagakalat)

Kabanata: 51 – Talata: 60
Ayos ng paghahayag: 67

Makki Surah

Audio: Adh-Dhariyat


Ang Surah ay nagbubukas sa panunumpa ng Isang Banal sa pamamagitan ng mga hanging nagkakalat sa maraming lugar dala ang mga ulap ng Kanyang awa. Kinuha ang pangalan nito sa katagang “dhāriyāt” na nasa unang taludtod. Ang Surah ay nagbibigay ng ilang mga tanda ng kalikasan bilang patunay ng muling pagkabuhay, kabilang sa mga ito ay ang mga hanging nagkakalat. Ang mga di-mananampalataya ay pinaaalalahanan tungkol sa nangyari sa mga naunang taong mapanghimagsik at hinimok ang Propeta ﷺ na magpatuloy sa pangangaral [magpaalala]. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Mga Hanging Pumapagaspas, Ang Mga Hanging Nagpapakalat Ng Alikanok, Nagkakalat (Na Mga Hangin), Ang Mga Tagahawi, Ang Paghahawi, Ang Mga Humahawing Hangin, Ang Mga Hangin, Ang Mga Hanging Nagkalat, Pumupuling (Mga Hangin).


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

وَالذّارِياتِ ذَروًا

PAGSASATITIK

Wadh-dhā-ri-yā-ti dhar-wan

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga tagakalat na hangin na nagkakalat ng alikabok [o ulap];


2

فَالحامِلاتِ وِقرًا

PAGSASATITIK

Fal-ḥā-mi-lā-ti wiq-ran

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga ulap na may kargang mabigat na tubig [ulan];


3

فَالجارِياتِ يُسرًا

PAGSASATITIK

Fal-jā-ri-yā-ti yus-ran

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga barko na payapang naglalayag sa dagat;


4

فَالمُقَسِّماتِ أَمرًا

PAGSASATITIK

Fal-mu-qas-si-mā-ti ʾam-ran

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga anghel na namamahagi ng kabuhayan sa Kanyang utos;


5

إِنَّما توعَدونَ لَصادِقٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-mā tū-ʿa-dū-na la-ṣā-diqun

SALINWIKA

Tunay, ang ipinangako sa inyo ay tiyak na katotohanan,


6

وَإِنَّ الدّينَ لَواقِعٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-nad dī-na la-wā-qiʿun

SALINWIKA

At tunay, ang paghuhukom ay tiyak na mangyayari!


7

وَالسَّماءِ ذاتِ الحُبُكِ

PAGSASATITIK

Was-sa-mā-ʾi dhā-til ḥu-buki

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng langit na puno ng mga daanan [o palamuting mga bituin].


8

إِنَّكُم لَفي قَولٍ مُختَلِفٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-kum la-fī qaw-lim mukh-ta-lifin

SALINWIKA

Tunay, kayo ay tiyak na nasa iba’t ibang mga pag-aakala [tungkol sa katotohanan]!


9

يُؤفَكُ عَنهُ مَن أُفِكَ

PAGSASATITIK

Yuʾ-fa-ku ʿan-hu man ʾu-fika

SALINWIKA

Nalinlang mula dito [Qur’an o Propeta] ang siyang nalinlang.


10

قُتِلَ الخَرّاصونَ

PAGSASATITIK

Qu-ti-lal khar-rā-ṣūna

SALINWIKA

Sumpa sa mga sinungaling,


11

الَّذينَ هُم في غَمرَةٍ ساهونَ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī-na hum fī gham-ra-tin sā-hūna

SALINWIKA

Sila ay nasa baha [i.e., nalunod] ng kapabayaan [at kalituhan]!


12

يَسأَلونَ أَيّانَ يَومُ الدّينِ

PAGSASATITIK

Yas-ʾa-lū-na ʾay-yā-na yaw-mud-dīni

SALINWIKA

Sila ay nagtanong, “Kailan ang Araw ng Paghuhukom?”


13

يَومَ هُم عَلَى النّارِ يُفتَنونَ

PAGSASATITIK

Yaw-ma hum ʿa-lān nā-ri yuf-ta-nūna

SALINWIKA

[Ito ay] ang araw na sila, sa Apoy, ay susubukan [i.e., parurusahan],


14

ذوقوا فِتنَتَكُم هٰذَا الَّذي كُنتُم بِهِ تَستَعجِلونَ

PAGSASATITIK

Dhū-qū fit-na-ta-kum hā-dhāl la-dhī kun-tum bi-hī tas-taʿ-ji-lūna

SALINWIKA

[At sasabihin sa kanila]: “Tikman ang inyong parusa. Ito ang siya ninyong minamadali.”


15

إِنَّ المُتَّقينَ في جَنّاتٍ وَعُيونٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal mut-ta-qī-na fī jan-nā-tiw wa-ʿu-yūnin

SALINWIKA

Tunay, ang mga matutuwid [may takot kay Allah] ay nasa mga hardin at mga batis,


16

آخِذينَ ما آتاهُم رَبُّهُم ۚ إِنَّهُم كانوا قَبلَ ذٰلِكَ مُحسِنينَ

PAGSASATITIK

ʾĀ-khi-dhī-na mā ʾā-tā-hum rab-bu-hum ʾin-na-hum kā-nū qab-la dhā-li-ka muḥ-si-nīna

SALINWIKA

Tinatanggap [tinatamasa] ang anumang ibinigay sa kanila ng kanilang Panginoon. Tunay na sila bago nito ay mga matutuwid.


17

كانوا قَليلًا مِنَ اللَّيلِ ما يَهجَعونَ

PAGSASATITIK

Kā-nū qa-lī-lam mi-nal lay-li mā yah-ja-ʿūna

SALINWIKA

Noon ay bahagya lamang ng gabi ang kanilang itinutulog.


18

وَبِالأَسحارِ هُم يَستَغفِرونَ

PAGSASATITIK

Wa-bil-ʾas-ḥā-ri hum yas-tagh-fi-rūna

SALINWIKA

At sa mga oras ng bukang-liwayway, sila ay humihingi ng kapatawaran,


19

وَفي أَموالِهِم حَقٌّ لِلسّائِلِ وَالمَحرومِ

PAGSASATITIK

Wa-fī ʾam-wā-li-him ḥaq-qul lis-sā-ʾi-li wal-maḥ-rūmi

SALINWIKA

At sa kanilang yaman ay [ibinigay] ang karapatan ng mga namamalimos at ng mga mahihirap [na hindi humihingi sa iba].


20

وَفِي الأَرضِ آياتٌ لِلموقِنينَ

PAGSASATITIK

Wa-fīl ʾar-ḍi ʾā-yā-tul lil-mū-qi-nīna

SALINWIKA

At sa lupa ay [may] mga tanda para sa kanila na tiyak ang paniniwala,


21

وَفي أَنفُسِكُم ۚ أَفَلا تُبصِرونَ

PAGSASATITIK

Wa-fī ʾan-fu-si-kum ʾa-fa-lā tub-ṣi-rūna

SALINWIKA

At sa inyo [ring] mga sarili. Hindi ba ninyo ito makita [maunawaan]?


22

وَفِي السَّماءِ رِزقُكُم وَما توعَدونَ

PAGSASATITIK

Wa-fīs sa-mā-ʾi riz-qu-kum wa-mā tū-ʿa-dūna

SALINWIKA

At [mula] sa langit ay ang inyong mga panustos at anuman na ipinangako sa inyo.


23

فَوَرَبِّ السَّماءِ وَالأَرضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثلَ ما أَنَّكُم تَنطِقونَ

PAGSASATITIK

Fa-wa-rab-bis sa-mā-ʾi wal-ʾar-ḍi ʾin-na-hū la-ḥaq-qum mith-la mā ʾan-na-kum tan-ṭi-qūna

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng Panginoon ng langit at ng lupa, tunay na ito ay katotohanan, tulad [ng katotohanan] na kayo ay nakakapagsalita.


24

هَل أَتاكَ حَديثُ ضَيفِ إِبراهيمَ المُكرَمينَ

PAGSASATITIK

Hal ʾa-tā-ka ḥa-dī-thu ḍay-fi ʾib-rā-hī-mal muk-ra-mīna

SALINWIKA

Nakarating ba sa iyo ang kuwento ng mga mararangal na bisita ni Abraham?


25

إِذ دَخَلوا عَلَيهِ فَقالوا سَلامًا ۖ قالَ سَلامٌ قَومٌ مُنكَرونَ

PAGSASATITIK

ʾIdh da-kha-lū ʿa-lay-hi fa-qā-lū sa-lāman qā-la sa-lā-mun qaw-mun mun-ka-rūna

SALINWIKA

Nang sila ay pumasok sa kanyang [tahanan] at saka sila nagsabi, “Kapayapaan!” Siya ay sumagot, “Kapayapaan! Kayo ay mga taong hindi [ko] kilala.”

Cf. 15:62.


26

فَراغَ إِلىٰ أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سَمينٍ

PAGSASATITIK

Fa-rā-gha ʾi-lā ʾah-li-hī fa-jā-ʾa bi-ʿij-lin sa-mīnin

SALINWIKA

Saka siya [nagmamadaling] nagpunta sa kanyang pamilya at dumating dala ang inihaw na matabang guya,


27

فَقَرَّبَهُ إِلَيهِم قالَ أَلا تَأكُلونَ

PAGSASATITIK

Fa-qar-ra-ba-hū ʾi-lay-him qā-la ʾa-lā taʾ-ku-lūna

SALINWIKA

At inilapit niya ito sa kanila. Siya ay nagsabi, “Hindi ba kayo kakain?”


28

فَأَوجَسَ مِنهُم خيفَةً ۖ قالوا لا تَخَف ۖ وَبَشَّروهُ بِغُلامٍ عَليمٍ

PAGSASATITIK

Fa-ʾaw-ja-sa min-hum khī-fahtan (H pinalitan ng T) qā-lū lā ta-khaf wa-bash-sha-rū-hu bi-ghu-lā-min ʿa-līmin

SALINWIKA

At nakadama siya mula sa kanila ng takot. Ngunit sila ay nagsabi, “Huwag kang matakot!” At ibinigay sa kanya ang magandang balita ng isang marunong na anak.

Tingnan ang 11:69-73 at 15:51-60 para sa ibang paglalarawan ng mga bisita ni Abraham.


29

فَأَقبَلَتِ امرَأَتُهُ في صَرَّةٍ فَصَكَّت وَجهَها وَقالَت عَجوزٌ عَقيمٌ

PAGSASATITIK

Fa-ʾaq-ba-la-tim ra-ʾa-tu-hū fī ṣar-ra-tin fa-ṣak-kat waj-ha-hā wa-qā-lat ʿa-jū-zun ʿa-qīmun

SALINWIKA

Kaya lumapit ang kanyang ginang [i.e., Sarah] na sumigaw ng malakas. Saka niya tinampal ang kanyang mukha, at sinabi niya, “Ako ay matanda na at baog!”


30

قالوا كَذٰلِكِ قالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الحَكيمُ العَليمُ

PAGSASATITIK

Qā-lū ka-dhā-li-ki qā-la rab-buki ʾin-na-hū hu-wal ḥa-kī-mul ʿa-līmu

SALINWIKA

Sila ay nagsabi, “Kahit na, gayon ang sinabi ng iyong Panginoon. Tunay, Siya ang Pinakamarunong, ang Pinakamaalam.”


31

 قالَ فَما خَطبُكُم أَيُّهَا المُرسَلونَ

PAGSASATITIK

Qā-la fa-mā khaṭ-bu-kum ʾay-yu-hāl mur-sa-lūna

SALINWIKA

Siya ay nagsabi, “Kaya ano ang inyong sadya dito, O kayong mga mensahero?”


32

قالوا إِنّا أُرسِلنا إِلىٰ قَومٍ مُجرِمينَ

PAGSASATITIK

Qā-lū ʾin-nā ʾur-sil-nā ʾi-lā qaw-mim muj-ri-mīna

SALINWIKA

Sila ay nagsabi, “Tunay na kami ay ipinadala sa mga taong kriminal,


33

لِنُرسِلَ عَلَيهِم حِجارَةً مِن طينٍ

PAGSASATITIK

Li-nur-si-la ʿa-lay-him ḥi-jā-ra-tam min ṭīnin

SALINWIKA

Upang aming ibaba [ibuhos] sa kanila ang mga batong [gawa sa pinatigas na] luwad,


34

مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلمُسرِفينَ

PAGSASATITIK

Mu-saw-wa-ma-tan ʿin-da rab-bi-ka lil-mus-ri-fīna

SALINWIKA

Na minarkahan ng iyong Panginoon para sa mga masasama.


35

فَأَخرَجنا مَن كانَ فيها مِنَ المُؤمِنينَ

PAGSASATITIK

Fa-ʾakh-raj-nā man kā-na fī-hā mi-nal muʾ-mi-nīna

SALINWIKA

Kaya Aming pinalabas [inilikas] sila na nandoroon na mga mananampalataya,


36

فَما وَجَدنا فيها غَيرَ بَيتٍ مِنَ المُسلِمينَ

PAGSASATITIK

Fa-mā wa-jad-nā fī-hā ghay-ra bay-tim mi-nal mus-li-mīna

SALINWIKA

Ngunit wala Kaming natagpuan doon maliban sa nag-iisang bahay ng mga Muslim [i.e., Lut at dalawang anak na babae],


37

وَتَرَكنا فيها آيَةً لِلَّذينَ يَخافونَ العَذابَ الأَليمَ

PAGSASATITIK

Wa-ta-rak-nā fī-hā ʾā-ya-tal lil-la-dhī-na ya-khā-fū-nal ʿa-dhā-bal ʾa-līma

SALINWIKA

At Kami ay nag-iwan doon ng isang tanda [bakas] para sa kanila na may takot sa nakakatakot na parusa.


38

وَفي موسىٰ إِذ أَرسَلناهُ إِلىٰ فِرعَونَ بِسُلطانٍ مُبينٍ

PAGSASATITIK

Wa-fī mū-sā ʾidh ʾar-sal-nā-hu ʾi-lā fir-ʿaw-na bi-sul-ṭā-nim mu-bīnin

SALINWIKA

At kay Moises [ay isa ring tanda] nang Amin siyang ipadala kay Paraon dala ang malinaw na kapangyarihan.


39

فَتَوَلّىٰ بِرُكنِهِ وَقالَ ساحِرٌ أَو مَجنونٌ

PAGSASATITIK

Fa-ta-wal-lā bi-ruk-ni-hī wa-qā-la sā-ḥi-run ʾaw maj-nūnun

SALINWIKA

Ngunit siya ay tumalikod [na may tiwala sa kanyang kapangyarihan] kasama ang kanyang mga tagasunod at nagsabi, “Salamangkero o baliw!”


40

فَأَخَذناهُ وَجُنودَهُ فَنَبَذناهُم فِي اليَمِّ وَهُوَ مُليمٌ

PAGSASATITIK

Fa-ʾa-khadh-nā-hu wa-ju-nū-da-hū fa-na-badh-nā-hum fīl-yam-mi wa-hu-wa mu-līmun

SALINWIKA

Kaya kinuha [sinunggaban] Namin siya at ang kanyang mga sundalo, at itinapon Namin sila sa dagat, at siya ay dapat lang na managot [sisihin].


41

وَفي عادٍ إِذ أَرسَلنا عَلَيهِمُ الرّيحَ العَقيمَ

PAGSASATITIK

Wa-fī ʿā-din ʾidh ʾar-sal-nā ʿa-lay-hi-mur rī-ḥal ʿa-qīma

SALINWIKA

At sa mga taong ʿĀd [ay isa ring tanda] nang Aming pawalan sa kanila ang tuyong hangin.


42

ما تَذَرُ مِن شَيءٍ أَتَت عَلَيهِ إِلّا جَعَلَتهُ كَالرَّميمِ

PAGSASATITIK

Mā ta-dha-ru min shay-ʾin ʾa-tat ʿa-lay-hi ʾil-lā ja-ʿa-lat-hu kar-ra-mīmi

SALINWIKA

Hindi ito nag-iwan ng anuman na kanyang nasaling maliban sa ginawa itong tulad ng mga sirang kalat ng guhong hiwa-hiwalay.


43

وَفي ثَمودَ إِذ قيلَ لَهُم تَمَتَّعوا حَتّىٰ حينٍ

PAGSASATITIK

Wa-fī tha-mū-da ʾidh qī-la la-hum ta-mat-ta-ʿū ḥat-tā ḥīnin

SALINWIKA

At sa mga taong Thamūd [ay isa ring tanda] nang sila ay sabihan, “Magpakasaya kayo ng ilang sandali [i.e., tatlong araw].”


44

فَعَتَوا عَن أَمرِ رَبِّهِم فَأَخَذَتهُمُ الصّاعِقَةُ وَهُم يَنظُرونَ

PAGSASATITIK

Fa-ʿa-taw ʿan ʾam-ri rab-bi-him fa-ʾa-kha-dhat-hu-muṣ ṣā-ʿi-qa-tu wa-hum yan-ẓu-rūna

SALINWIKA

Ngunit  sila ay sumuway sa utos ng kanilang Panginoon; kaya sinunggaban sila ng kulog habang sila ay nakatingin.


45

فَمَا استَطاعوا مِن قِيامٍ وَما كانوا مُنتَصِرينَ

PAGSASATITIK

Fa-mās ta-ṭā-ʿū min qi-yā-miw wa-mā kā-nū mun-ta-ṣi-rīna

SALINWIKA

At hindi nila nagawang bumangon [upang tumakas], ni tulungan ang isa’t isa [o ni ipagtanggol ang kanilang mga sarili].


46

وَقَومَ نوحٍ مِن قَبلُ ۖ إِنَّهُم كانوا قَومًا فاسِقينَ

PAGSASATITIK

Wa-qaw-ma nū-ḥim min qab-lu ʾin-na-hum kā-nū qaw-man fā-si-qīna

SALINWIKA

At [Aming winasak] ang mga tao ni Noa bago sila. Tunay na sila ay mga taong masyadong nagmalabis.


47

وَالسَّماءَ بَنَيناها بِأَيدٍ وَإِنّا لَموسِعونَ

PAGSASATITIK

Was-sa-mā-ʾa ba-nay-nā-hā bi-ʾay-diw wa-ʾin-nā la-mū-si-ʿūna

SALINWIKA

At ang langit ay Aming itinatag [bilang mataas na bubong] sa pamamagitan ng mga Kamay [i.e., lakas]. At tunay na Kami ang tiyak na Tagapalawak [nito].


48

وَالأَرضَ فَرَشناها فَنِعمَ الماهِدونَ

PAGSASATITIK

Wal-ʾar-ḍa fa-rash-nā-hā fa-niʿ-mal mā-hi-dūna

SALINWIKA

At ang lupa ay Aming inilatag ng malawak [bilang pahingahan para sa mga nilikha], at napakahusay [Namin] na mga Tagalatag!


49

وَمِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنا زَوجَينِ لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ

PAGSASATITIK

Wa-min kul-li shay-ʾin kha-laq-nā zaw-jay-ni la-ʿal-la-kum ta-dhak-ka-rūna

SALINWIKA

At sa lahat ng mga bagay, nilikha Namin na dalawahan [magkakapares] nang sa gayon kayo ay makinig [sa paalala].


50

فَفِرّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنّي لَكُم مِنهُ نَذيرٌ مُبينٌ

PAGSASATITIK

Fa-fir-rū ʾi-lāl lāhi ʾin-nī la-kum min-hu na-dhī-rum mu-bīnun

SALINWIKA

Kaya tumakas [i.e., magpakupkop at magtiwala] kay Allah. Tunay na ako sa inyo mula sa Kanya ay malinaw na tagababala.


51

وَلا تَجعَلوا مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ ۖ إِنّي لَكُم مِنهُ نَذيرٌ مُبينٌ

PAGSASATITIK

Wa-lā taj-ʿa-lū ma-ʿal lā-hi ʾi-lā-han ʾā-khara ʾin-nī la-kum min-hu na-dhī-rum mu-bīnun

SALINWIKA

At huwag gumawa ng kapantay ni Allah ng iba pang diyos. Tunay na ako sa inyo mula sa Kanya ay malinaw na tagababala.


52

كَذٰلِكَ ما أَتَى الَّذينَ مِن قَبلِهِم مِن رَسولٍ إِلّا قالوا ساحِرٌ أَو مَجنونٌ

PAGSASATITIK

Ka-dhā-li-ka mā ʾa-tāl la-dhī-na min qab-li-him mir ra-sū-lin ʾil-lā qā-lū sā-ḥi-run ʾaw maj-nūnun

SALINWIKA

Gayundin, walang dumating sa mga taong nauna sa kanila na anuman sugo maliban sa sinabi nila, “Salamangkero o baliw!”


53

أَتَواصَوا بِهِ ۚ بَل هُم قَومٌ طاغونَ

PAGSASATITIK

ʾA-ta-wā-ṣaw bihī bal hum qaw-mun ṭā-ghūna

SALINWIKA

Ito ba [ang pamana] na ipinadala nila sa isa’t isa? Hindi [sa halip], sila ay mga taong mapagmalabis.


54

فَتَوَلَّ عَنهُم فَما أَنتَ بِمَلومٍ

PAGSASATITIK

Fa-ta-wal-la ʿan-hum fa-mā ʾan-ta bi-ma-lūmin

SALINWIKA

Kaya talikuran sila, dahil ikaw ay hindi dapat managot [i.e., hindi ka Namin sisisihin sa pagtalikod sa kanila].


55

وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكرىٰ تَنفَعُ المُؤمِنينَ

PAGSASATITIK

Wa-dhak-kir fa-ʾin-nadh dhik-rā tan-fa-ʿul muʾ-mi-nīna

SALINWIKA

At magpaalala [mangaral], dahil tunay na ang pagpapaalala ay mapakinabang sa mga mananampalataya.


56

وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِيَعبُدونِ

PAGSASATITIK

Wa-mā kha-laq-tul jin-na wal-ʾin-sa ʾil-lā li-yaʿ-bu-dūni

SALINWIKA

At hindi Ko nilikha ang jinn at ang tao maliban sa sambahin Ako.


57

ما أُريدُ مِنهُم مِن رِزقٍ وَما أُريدُ أَن يُطعِمونِ

PAGSASATITIK

Mā ʾu-rī-du min-hum mir riz-qiw wa-mā ʾu-rī-du ʾay yuṭ-ʿi-mūni

SALINWIKA

Hindi Ko kailangan mula sa kanila ang anumang panustos, at hindi Ko kailangan na pakainin nila Ako.


58

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتينُ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal lā-ha hu-war raz-zā-qu dhūl-quw-wa-til ma-tīnu

SALINWIKA

Tunay na si Allah, Siya ang Tagatustos, ang May-ari ng Lakas, ang Matatag.


59

فَإِنَّ لِلَّذينَ ظَلَموا ذَنوبًا مِثلَ ذَنوبِ أَصحابِهِم فَلا يَستَعجِلونِ

PAGSASATITIK

Fa-ʾin-na lil-la-dhī-na ẓa-la-mū dha-nū-bam mith-la dha-nū-bi ʾaṣ-ḥā-bi-him fa-lā yas-taʿ-ji-lūni

SALINWIKA

At tunay, para sa kanila na nagkasala ay bahagi [ng parusa] tulad ng bahagi [na ipinataw] sa kanilang mga kasama [i.e., naunang tao na katulad nila]. Kaya huwag nila Akong madaliin.


60

فَوَيلٌ لِلَّذينَ كَفَروا مِن يَومِهِمُ الَّذي يوعَدونَ

PAGSASATITIK

Fa-way-lul lil-la-dhī-na ka-fa-rū miy yaw-mi-hi-mul la-dhī yū-ʿa-dūna

SALINWIKA

Kaya kasawian para sa kanila na hindi naniwala mula sa kanilang Araw na [siyang] ipinangako sa kanila!

 

Surah 52: At-Tur

سورة الطور 52 –  جزء 27

AṬ-ṬŪR
(Ang Bundok)

Kabanata: 52 – Talata: 49
Makki Surah

Audio: At-Tur


Ang Surah ay nagbubukas sa panunumpa ng Isang Banal sa bundok ng Sinai, kung saan ang Tawrah ay ipinahayag kay Moises. Kinuha ang pangalan nito sa katagang  “ṭūr” na nabanggit sa unang taludtod. Ang Surah ay tumutukoy sa maraming pagtatalo na iniharap sa Propeta ﷺ ng mga di-mananampalataya ng Makkah (taludtod 29 pasunod). Ang kaligayahang tatamasahin ng mga mananampalataya ay naiiba sa mga pagpapahirap ng Impiyerno, at ang Propeta ﷺ ay hinimok na maghintay sa kanyang panahon, na ipagpatuloy ang pagpaparating ng kanyang mensahe, at na maghintay ng may tiwala para sa paghuhukom ng Diyos. Ang Diyos ay sumumpa, bukod sa iba pang mga bagay, sa bundok ng Sinai, na ang Araw ng Paghuhukom ay hindi maiiwasan. Ang Surah ay tinatawag din na: Ang Bundok  Sinai.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

وَالطّورِ

PAGSASATITIK

Waṭ-ṭūri

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng bundok [Sinai],


2

وَكِتابٍ مَسطورٍ

PAGSASATITIK

Wa-ki-tā-bim mas-ṭūrin

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng itinalang Aklat,


3

في رَقٍّ مَنشورٍ

PAGSASATITIK

Fī raq-qim man-shūrin

SALINWIKA

Sa sulatang nakaladlad;


4

وَالبَيتِ المَعمورِ

PAGSASATITIK

Wal-bay-til maʿ-mūri

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng Bahay na malimit na dinadalaw [ang K’abah o ang katapat nito na nasa langit].


5

وَالسَّقفِ المَرفوعِ

PAGSASATITIK

Was-saq-fil mar-fūʿi

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng bubong [langit] na inangat ng mataas,


6

وَالبَحرِ المَسجورِ

PAGSASATITIK

Wal-baḥ-ril mas-jūri

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng dagat na puno ng apoy [dumadaluyong o nagliliyab].


7

إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na ʿa-dhā-ba rab-bi-ka la-wā-qiʿun

SALINWIKA

Tunay, ang parusa ng iyong Panginoon ay tiyak na mangyayari.


8

ما لَهُ مِن دافِعٍ

PAGSASATITIK

Mā la-hū min dā-fiʿin

SALINWIKA

Walang ibang makakapigil nito.


9

يَومَ تَمورُ السَّماءُ مَورًا

PAGSASATITIK

Yaw-ma ta-mū-rus sa-mā-ʾu maw-ran

SALINWIKA

Sa araw na iinog ang langit ng kakila-kilabot na pag-inog,


10

وَتَسيرُ الجِبالُ سَيرًا

PAGSASATITIK

Wa-ta-sī-rul ji-bā-lu say-ran

SALINWIKA

At gagalaw [hahayo] ang mga bundok ng kakila-kilabot na paggalaw.


11

فَوَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Fa-way-luy yaw-ma-ʾi-dhil lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kaya kasawian sa araw na iyon para sa mga tumanggi,


12

الَّذينَ هُم في خَوضٍ يَلعَبونَ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī-na hum fī khaw-ḍiy yal-ʿa-būna

SALINWIKA

Sila na naglimayon sa walang saysay na usapan,


13

يَومَ يُدَعّونَ إِلىٰ نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

PAGSASATITIK

Yaw-ma yu-daʿ-ʿū-na ʾi-lā nā-ri ja-han-na-ma daʿ-ʿan

SALINWIKA

 Sa araw na sila ay iduduldol [itutulak] tungo sa Apoy ng Impiyerno ng malakas na pagduldol,


14

هٰذِهِ النّارُ الَّتي كُنتُم بِها تُكَذِّبونَ

PAGSASATITIK

Hā-dhi-hin nā-rul la-tī kun-tum bi-hā tu-kadh-dhi-būna

SALINWIKA

[Ang mga tagabantay na anghel nito ay sasabihin sa kanila], “Ito ang Apoy na inyong tinanggihan!”


15

أَفَسِحرٌ هٰذا أَم أَنتُم لا تُبصِرونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-siḥ-run hā-dhā ʾam ʾan-tum lā tub-ṣi-rūna

SALINWIKA

Ito ba sa ganoon ay isang salamangka, o [ito ba ay] hindi pa rin ninyo makita [maintindihan]?


16

اصلَوها فَاصبِروا أَو لا تَصبِروا سَواءٌ عَلَيكُم ۖ إِنَّما تُجزَونَ ما كُنتُم تَعمَلونَ

PAGSASATITIK

Iṣ-law-hā faṣ-bi-rū ʾaw lā taṣ-bi-rū sa-wā-ʾun ʿa-lay-kum ʾin-na-mā tuj-zaw-na mā kun-tum taʿ-ma-lūna

SALINWIKA

“Pumasok kayo [upang masunog dito], at magtiis man kayo o hindi magtiis ay parehas lamang para sa inyo. Kayo ay ginantihan lamang  para sa inyong mga ginawa.


17

إِنَّ المُتَّقينَ في جَنّاتٍ وَنَعيمٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal mut-ta-qī-na fī jan-nā-tiw wa-na-ʿīmin

SALINWIKA

Tunay, ang mga matutuwid [may takot kay Allah] ay nasa mga hardin at lubos na kaligayahan,


18

فاكِهينَ بِما آتاهُم رَبُّهُم وَوَقاهُم رَبُّهُم عَذابَ الجَحيمِ

PAGSASATITIK

Fā-ki-hī-na bi-mā ʾā-tā-hum rab-bu-hum wa-wa-qā-hum rab-bu-hum ʿa-dhā-bal ja-ḥīmi

SALINWIKA

Nagdiriwang dahil sa ibinigay sa kanila ng kanilang Panginoon, at iniligtas sila ng kanilang Panginoon mula sa parusa ng Impiyerno.


19

كُلوا وَاشرَبوا هَنيئًا بِما كُنتُم تَعمَلونَ

PAGSASATITIK

Ku-lū wash-ra-bū ha-nī-ʾam bi-mā kun-tum taʿ-ma-lūna

SALINWIKA

[Sila ay sasabihan], “Kumain at uminom ng may kasiyahan [bilang gantimpala] para sa inyong mga ginawa.”


20

مُتَّكِئينَ عَلىٰ سُرُرٍ مَصفوفَةٍ ۖ وَزَوَّجناهُم بِحورٍ عينٍ

PAGSASATITIK

Mut-ta-ki-ʾī-na ʿa-lā su-ru-rim maṣ-fū-fah tiw (H pinalitan ng T) wa-zaw-waj-nā-hum bi-ḥū-rin ʿīnin

SALINWIKA

Sila ay sasandal [magpapahingalay] sa mga nakahanay na trono, at Aming silang ipapa-asawa sa mga babaeng may malalaking [magagandang] mata.


21

وَالَّذينَ آمَنوا وَاتَّبَعَتهُم ذُرِّيَّتُهُم بِإيمانٍ أَلحَقنا بِهِم ذُرِّيَّتَهُم وَما أَلَتناهُم مِن عَمَلِهِم مِن شَيءٍ ۚ كُلُّ امرِئٍ بِما كَسَبَ رَهينٌ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na ʾā-ma-nū wat-ta-ba-ʿat-hum dhur-riy-ya-tu-hum bi-ʾī-mā-nin ʾal-ḥaq-nā bi-him dhur-riy-ya-ta-hum wa-mā ʾa-lat-nā-hum min ʿa-ma-li-him min shayʾin kul-lum ri-ʾim bi-mā ka-sa-ba ra-hīnun

SALINWIKA

At sila na mga mananampalataya at sa kanilang mga inapo na sumunod sa kanilang paniniwala, Amin silang ipapatagpo sa kanilang mga inapo [doon sa Paraiso]. At hindi Namin babawasan ang anuman mula [sa gantimpala ng] kanilang mga gawa. Ang bawat tao ay mananagot sa anumang kanyang kinita [pinagsumikapan].


22

وَأَمدَدناهُم بِفاكِهَةٍ وَلَحمٍ مِمّا يَشتَهونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾam-dad-nā-hum bi-fā-ki-ha-tiw wa-laḥ-mim mim-mā yash-ta-hūna

SALINWIKA

At Amin silang tutustusan ng prutas at karne anuman na kanilang naisin.


23

يَتَنازَعونَ فيها كَأسًا لا لَغوٌ فيها وَلا تَأثيمٌ

PAGSASATITIK

Ya-ta-nā-za-ʿū-na fī-hā kaʾ-sal lā lagh-wun fī-hā wa-lā taʾ-thīmun

SALINWIKA

Sila ay magpapasaan doon sa isa’t isa ng tasa ng alak, [na ang bunga ng pag-inom nito ay] walang masamang pananalita at walang kasalanan [dahil hindi na bawal uminon ng alak].


24

وَيَطوفُ عَلَيهِم غِلمانٌ لَهُم كَأَنَّهُم لُؤلُؤٌ مَكنونٌ

PAGSASATITIK

Wa-ya-ṭū-fu ʿa-lay-him ghil-mā-nul la-hum ka-ʾan-na-hum luʾ-luʾ-um mak-nūnun

SALINWIKA

At sila ay pagsisilbihan ng mga kabataang lalaki, espesyal para lamang sa kanila, na tulad ng mga pinangalagaang perlas.


25

وَأَقبَلَ بَعضُهُم عَلىٰ بَعضٍ يَتَساءَلونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaq-ba-la baʿ-ḍu-hum ʿa-lā baʿ-ḍiy ya-ta-sā-ʾa-lūna

SALINWIKA

At sila ay haharap sa isa’t isa, na nagtatanungan sa bawat isa.


26

قالوا إِنّا كُنّا قَبلُ في أَهلِنا مُشفِقينَ

PAGSASATITIK

Qā-lū ʾin-nā kun-nā qab-lu fī ʾah-li-nā mush-fi-qīna

SALINWIKA

Sila ay magsasabi, “Tunay, kami noon, kasama ang aming mga pamilya, ay takot [na di-masiyahan ang Allah].


27

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَينا وَوَقانا عَذابَ السَّمومِ

PAGSASATITIK

Fa-man-nal lā-hu ʿa-lay-nā wa-wa-qā-nā ʿa-dhā-bas sa-mūmi

SALINWIKA

Ngunit biniyayaan kami ng Allah at iniligtas Niya kami sa parusa ng nakakapasong init [o hangin] ng Impiyerno.


28

إِنّا كُنّا مِن قَبلُ نَدعوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الرَّحيمُ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā kun-nā min qab-lu nad-ʿūhu ʾin-na-hū hu-wal bar-rur ra-ḥīmu

SALINWIKA

Tunay, kami noon ay nanalangin sa Kanya. Tunay, Siya ang Pinakamabait, ang Pinakamaawain.


29

فَذَكِّر فَما أَنتَ بِنِعمَتِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجنونٍ

PAGSASATITIK

Fa-dhak-kir fa-mā ʾan-ta bi-niʿ-ma-ti rab-bi-ka bi-kā-hi-niw wa-lā maj-nūnin

SALINWIKA

Kaya magpaalala [mangaral sa tao], dahil ikaw, sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Panginoon, ay hindi manghuhula ni baliw.


30

أَم يَقولونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيبَ المَنونِ

PAGSASATITIK

ʾAm ya-qū-lū-na shāʿ-i-run na-ta-rab-ba-ṣu bi-hī ray-bal ma-nūni

SALINWIKA

O sasabihin nila, “[Siya ay] makata, kami ay naghihintay para sa kanya ng kasawian sa paglipas ng panahon?”


31

قُل تَرَبَّصوا فَإِنّي مَعَكُم مِنَ المُتَرَبِّصينَ

PAGSASATITIK

Qul ta-rab-ba-ṣū fa-ʾin-nī ma-ʿa-kum mi-nal-mu-ta-rab-bi-ṣīna

SALINWIKA

Sabihin [mo], “Hintay! Dahil tunay na ako, kasama ninyo, ay kabilang sa mga naghihintay.”


32

أَم تَأمُرُهُم أَحلامُهُم بِهٰذا ۚ أَم هُم قَومٌ طاغونَ

PAGSASATITIK

ʾAm taʿ-mu-ru-hum ʾaḥ-lā-mu-hum bi-hā-dhā ʾam hum qaw-mun ṭā-ghūna

SALINWIKA

O ang kanilang isipan ba ay nag-uudyok sa kanila [upang sabihin] ito, o sila ba ay pangkat ng mga  mapanghimagsik?


33

أَم يَقولونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لا يُؤمِنونَ

PAGSASATITIK

ʾAm ya-qū-lū-na ta-qaw-wa-la-hū bal lā yuʾ-mi-nūna

SALINWIKA

O sasabihin nila na, “Gawa-gawa lamang niya ito?” Sa halip, sila ay walang pananampalataya!


34

فَليَأتوا بِحَديثٍ مِثلِهِ إِن كانوا صادِقينَ

PAGSASATITIK

Fal-yaʾ-tū bi-ḥa-dī-thim mith-li-hī ʾin kā-nū ṣā-di-qīna

SALINWIKA

Kung ganoon, hayaan silang magpalabas ng pahayag tulad nito, kung sila ay makatotohanan.


35

أَم خُلِقوا مِن غَيرِ شَيءٍ أَم هُمُ الخالِقونَ

PAGSASATITIK

ʾAm khu-li-qū min ghay-ri shay-ʾin ʾam hu-mul khā-li-qūna

SALINWIKA

O sila ba ay nilikha mula sa wala? O ang sarili ba nila ang kanilang tagalikha?


36

أَم خَلَقُوا السَّماواتِ وَالأَرضَ ۚ بَل لا يوقِنونَ

PAGSASATITIK

ʾAm kha-la-qūs sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍa bal lā yū-qi-nūna

SALINWIKA

O sila ba ang naglikha ng mga langit at ng lupa? Sa halip sila ay walang katiyakan!


37

أَم عِندَهُم خَزائِنُ رَبِّكَ أَم هُمُ المُصَيطِرونَ

PAGSASATITIK

ʾAm ʿin-da-hum kha-zā-ʾi-nu rab-bi-ka ʾam hu-mul mu-ṣay-ṭi-rūna

SALINWIKA

O nasa kanila ba ang mga yaman ng iyong Panginoon? O sila ba ang tagapamahala [ng mga ito]?


38

أَم لَهُم سُلَّمٌ يَستَمِعونَ فيهِ ۖ فَليَأتِ مُستَمِعُهُم بِسُلطانٍ مُبينٍ

PAGSASATITIK

ʾAm la-hum sul-la-muy yas-ta-mi-ʿū-na fīhi fal-yaʾ-ti mus-ta-mi-ʿu-hum bi-sul-ṭā-nim mu-bīnin

SALINWIKA

O sila ba ay may hagdanan [paakyat sa langit] kung saan sila ay mangungulinig [sa usapan ng mga anghel]? Kung ganoon, hayaan ang kanilang tagapangulinig na magpalabas ng malinaw na kapangyarihan.


39

أَم لَهُ البَناتُ وَلَكُمُ البَنونَ

PAGSASATITIK

ʾAm la-hul ba-nā-tu wa-la-ku-mul ba-nūna

SALINWIKA

O Siya ba ay may mga anak na babae habang kayo ay may mga anak na lalaki?

Cf. 4:117; 16:57-59; 17:40; 37:149-154; 43:16-19; 53:21-23, 27.


40

أَم تَسأَلُهُم أَجرًا فَهُم مِن مَغرَمٍ مُثقَلونَ

PAGSASATITIK

ʾAm tas-ʾa-lu-hum ʾaj-ran fa-hum mim magh-ra-mim muth-qa-lūna

SALINWIKA

O ikaw ba ay humihingi sa kanila ng kabayaran, kaya sila ay nabibigatan sa utang?


41

أَم عِندَهُمُ الغَيبُ فَهُم يَكتُبونَ

PAGSASATITIK

ʾAm ʿin-da-hu-mul ghay-bu fa-hum yak-tu-būna

SALINWIKA

O mayroon ba silang kaalaman sa mga lingid, kaya ito ay kanilang isinusulat?


42

أَم يُريدونَ كَيدًا ۖ فَالَّذينَ كَفَروا هُمُ المَكيدونَ

PAGSASATITIK

ʾAm yu-rī-dū-na kay-dan fal-la-dhī-na ka-fa-rū hu-mul ma-kī-dūna

SALINWIKA

O gusto ba nilang lalangin [si Allah]? Ngunit silang mga di-mananampalataya, sila ang napaglalangan!


43

أَم لَهُم إِلٰهٌ غَيرُ اللَّهِ ۚ سُبحانَ اللَّهِ عَمّا يُشرِكونَ

PAGSASATITIK

ʾAm la-hum ʾi-lā-hun ghay-rul lāhi sub-ḥā-nal lā-hi ʿam-mā yush-ri-kūna

SALINWIKA

O mayroon ba silang iba pang diyos maliban kay Allah? Luwalhati kay Allah! Siya ay malaya sa anumang katambal na iniugnay nila sa Kanya!


44

وَإِن يَرَوا كِسفًا مِنَ السَّماءِ ساقِطًا يَقولوا سَحابٌ مَركومٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾiy ya-raw kis-fam mi-nas sa-mā-ʾi sā-qi-ṭay ya-qū-lū sa-ḥā-bum mar-kūmun

SALINWIKA

At kung sila ay makakita ng bahagi mula sa langit na nahuhulog sa kanila, sila ay magsasabi, “Ito ay bunton lamang ng mga ulap.”


45

فَذَرهُم حَتّىٰ يُلاقوا يَومَهُمُ الَّذي فيهِ يُصعَقونَ

PAGSASATITIK

Fa-dhar-hum ḥat-tā yu-lā-qū yaw-ma-hu-mul la-dhī fī-hi yuṣ-ʿa-qūna

SALINWIKA

Kaya hayaan sila hanggang makatagpo nila ang araw na sila ay mahihimatay [dahil sa takot].


46

يَومَ لا يُغني عَنهُم كَيدُهُم شَيئًا وَلا هُم يُنصَرونَ

PAGSASATITIK

Yaw-ma lā yugh-nī ʿan-hum kay-du-hum shay-ʾaw wa-lā hum yun-ṣa-rūna

SALINWIKA

Sa araw na walang anumang pakinabang  sa kanila ang kanilang plano [katusuhan], at hindi sila matutulungan.


47

وَإِنَّ لِلَّذينَ ظَلَموا عَذابًا دونَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ أَكثَرَهُم لا يَعلَمونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-na lil-la-dhī-na ẓa-la-mū ʿa-dhā-ban dū-na dhā-li-ka wa-lā-kin-na ʾak-tha-ra-hum lā yaʿ-la-mūna

SALINWIKA

At tunay, para sa kanila na gumawa ng kasamaan ay may parusa bago iyan, ngunit marami sa kanila ang hindi nakakaalam.


48

وَاصبِر لِحُكمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعيُنِنا ۖ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ حينَ تَقومُ

PAGSASATITIK

Waṣ-bir li-ḥuk-mi rab-bi-ka fa-ʾin-na-ka bi-ʾaʿ-yu-ni-nā wa-sab-biḥ bi-ḥam-di rab-bi-ka ḥī-na ta-qūmu

SALINWIKA

Kaya magtiis sa hatol ng iyong Panginoon, dahil tunay na ikaw ay nasa Aming mga mata. At luwalhatiin ang papuri sa iyong Panginoon kapag ikaw ay bumangon [sa bukang liwayway].


49

وَمِنَ اللَّيلِ فَسَبِّحهُ وَإِدبارَ النُّجومِ

PAGSASATITIK

Wa-mi-nal lay-li fa-sab-biḥ-hu wa-ʾid-bā-ra nu-jūmi

SALINWIKA

At sa gabi ay luwalhatiin din Siya, at pagkatapos [ng paglaho] ng mga bituin.