Surah 15: Al-Hijr

الحجر
ANG LAMBAK NG BATO

Bahagi: 14 Kabanata: 15 Talata: 99
Ayos ng pagkapahayag: 54
Makki Surah (maliban sa Ayah 87)
Pagsasatitik at Awdyo: Al-Hijr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

الٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ وَقُرۡءَانٖ مُّبِينٖ

ICDO: Alif-Lam-Ra. Ang mga titik na ito ng Alpabetong Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah. Ito ay mga dakilang talata ng dakilang Aklat na ibinaba kay Muhammad (ﷺ), na ito ay mga talata ng Quran na naglilinaw sa katotohanan sa pinakamagandang pagkakapahayag at ganap na maliwanag sa pagbibigay ng kahulugan nito. Ang Aklat ay ang Dakilang Quran na kung saan pinagsama ng Allah (sa Kasulatang) ito ang dalawang pangalan – Kitab at Quran.

Salas/Taron: Alif, Lam, Ra. Ito ang mga ayaat [talata] ng Aklat at isang malinaw na Qur’an.

Quranenc.com: Alif. Lām. Rā’. Ang mga ito ay mga talata ng Aklat at isang Qur’ān na malinaw.


2

رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ كَانُواْ مُسۡلِمِينَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, aasamin ng mga walang pananampalataya kapag nakita na nila ang paglabas ng mga makasalanan na mga mananampalataya mula sa Impiyernong-Apoy, aasamin nila na sana ay naging mga Muslim sila na sumamba sa Kaisahan ng Allah upang sila ay makalabas din na tulad ng mga nagsilabas.

Salas/Taron: Marahil, hahangarin niyaong mga di-naniwala na sila ay naging mga Muslim [sa Araw ng Paghuhukom].(1)

(1) Sapagka’t kanilang nakita ang katotohanan ng mensahe ng Islam na hindi nila nagawang pahalagahan nang sila ay nabubuhay pa.

Quranenc.com: Marahil iibigin ng mga tumangging sumampalataya kung sakaling sila ay naging mga Muslim.


3

ذَرۡهُمۡ يَأۡكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡأَمَلُۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ

ICDO: Pabayaan mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga lumabag na walang pananampalataya na kumain at magpakasaya sa kanilang buhay, at hayaan silang maging abala sa maling pag-aakala at malinlang ng kanilang walang kakuntentuhan na pagnanasa, na mapalayo mula sa pagsunod sa Allah, dahil walang pag-aalinlangang di-maglalaon ay mababatid nila ang bunga ng kanilang ginawa na pagkatalo rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Hayaan silang magsikain at magtamasa [ng ligaya], at sila ay [maging] abala sa pamamagitan ng [huwad na] pag-asa, sapagka’t [hindi maglalaon] kanilang mapag-aalaman.

Quranenc.com: Hayaan mo silang kumain at magtamasa, at libangin sila ng [tagal ng] pag-asa sapagkat malalaman nila.


4

وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٞ مَّعۡلُومٞ

ICDO: Kapag hiniling nila na mangyari sa kanila ang kaparusahan bilang pagsisinungaling sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ay walang pag-aalinlangang hindi Namin winawasak ang isang bayan kundi batay sa pagkakatakda nito, at hindi Namin sila wawasakin hanggang hindi dumarating sa kanila ang pagkakatakda na pagkawasak.

Salas/Taron: At hindi Namin winasak ang alinmang bayan malibang [nagkaroon] para rito ng isang naitalagang takda.

Quranenc.com: Hindi Kami nagpahamak sa anumang pamayanan malibang mayroon itong isang pagtatakdang nalalaman.


5

مَّا تَسۡبِقُ مِنۡ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ

ICDO: Kailanman ay hindi maipauuna (maipasusulong o maipauusad) ng isang sambayanan ang anumang nakatakda at hindi rin ito kailanman maaantala.

Salas/Taron: Hindi [magagawang] pangunahan ng alinmang pamayanan ang takda nito at hindi [rin magagawang] antalahin ito.

Quranenc.com: Hindi nauunahan ng anumang kalipunan ang taning nito at hindi sila nakapagpapahuli.


6

وَقَالُواْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ إِنَّكَ لَمَجۡنُونٞ

ICDO: At sinabi ng mga hindi naniwala kay Propeta Muhammad (ﷺ) bilang pangungutya: O ikaw na pinagpahayagan ng Quran! Katiyakang ikaw ay may kakulangan sa kaisipan!

Salas/Taron: At sila [mga di-naniniwala] ay nagsasabi: “O ikaw [Muhammad] na pinagpahayagan ng Dkhir [Qur’an], katotohanan, ikaw ay baliw.

Quranenc.com: Nagsabi sila: “O ibinaba sa kanya ang paalaala, tunay na ikaw ay talagang isang baliw.


7

لَّوۡمَا تَأۡتِينَا بِٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

ICDO: Bakit hindi mo dalhin sa amin ang mga anghel – kung ikaw ay totoo; – upang tumestigo sila na ang Allah ay Siyang tunay na nagpadala sa iyo?

Salas/Taron: Bakit hindi mo kami pakitaan ng mga anghel kung tunay nga na ikaw ay kabilang sa mga makatotohanan?”

Quranenc.com: Bakit nga ba hindi ka nagdadala sa amin ng mga anghel kung ikaw ay naging kabilang sa mga tapat?”


8

مَا نُنَزِّلُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذٗا مُّنظَرِينَ

ICDO: At sinagot sila ng Allah: Walang pag-aalinlangan! Hindi Namin ibinababa ang mga anghel maliban sa pagpaparusang hindi maiaantala sa sinumang hindi naniwala, na kung kaya, kapag bumaba ang mga anghel upang magparusa ay hindi sila bibigyan ng kahit na kaunting palugit.

Salas/Taron: Hindi Namin pinabababa ang mga anghel maliban sa katotohanan, at [sa gayon] sila [mga di-naniwala] ay hindi na maaari pang palugitanan [sa parusang naitakda ng ipatupad].

Quranenc.com: Hindi Kami nagpapababa ng mga anghel malibang ayon sa katotohanan; at hindi sila, samakatuwid, mga aantalain.


9

إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, Kami ang nagbaba ng Quran kay Propeta Muhammad (ﷺ) at walang pag-aalinlangan na Kami rin ang patuloy na mangangalaga nito mula sa pagdaragdag o pagbabawas, o sa anumang kasiraan.

Salas/Taron: Katotohanan, Kami ang nagpahayag ng Dkhir [Qur’an] at katotohanan, Kami ang magiging Tagapagbantay nito [laban sa anumang katiwalian].

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nagpababa sa Paalaala, at tunay na Kami rito ay talagang mag-iingat.


10

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي شِيَعِ ٱلۡأَوَّلِينَ

ICDO: At katiyakan, nagpadala Kami ng mga Sugo na nauna sa iyo, O Muhammad (ﷺ), tungo sa iba’t ibang bayan ng mga naunang tao,

Salas/Taron: At katiyakan, Aming ipinadala [ang mga sugo] nang una sa iyo [O Muhammad] sa mga sekta ng mga naunang mamamayan.

Quranenc.com: Talaga ngang nagsugo Kami bago nang wala ka pa sa mga kapisanan ng mga sinauna.


11

وَمَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ

ICDO: Subalit walang sinumang Sugo ang dumating sa kanila nang hindi nakatanggap ng pangungutya. At ito ay bilang pampalubag-loob kay Propeta Muhammad (ﷺ). Na kung anuman ang ginawa sa iyo ng mga Mushrikun ay ganoon din ang ginawa sa mga nauna sa iyo na mga Sugo.

Salas/Taron: At walang isang sugo na dumating sa kanila maliban na siya ay kanilang kinutya [pinagtawanan at inalipusta].

Quranenc.com: Walang dumarating sa kanila na isang sugo malibang sila noon sa kanya ay nangungutya.


12

كَذَٰلِكَ نَسۡلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ

ICDO: Kung paano Namin sinanhi sa kalooban ng mga kriminal mula sa mga naunang tao na sila ay lalabag sa pamamagitan ng pangungutya nila sa mga Sugo at pagpapasinungaling sa kanila, ay gayundin Namin ginawa sa kalooban ng mga hindi naniwala mula sa iyong sambayanan, na sila ay naging masasama dahil sa kanilang pagtanggi sa Allah at pagpapasinungaling sa Kanyang Sugo,

Salas/Taron: Ganyan Namin hinahayaang manuot [ang kawalan ng paniniwala] sa puso ng mga mapaggawa ng kabuktutan.

Quranenc.com: Gayon Kami nagpapasok nito sa mga puso ng mga salarin.


13

لَا يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَقَدۡ خَلَتۡ سُنَّةُ ٱلۡأَوَّلِينَ

ICDO: Na hindi nila pinaniwalaan ang paalaala na ipinahayag sa iyo, at walang pag-aalinlangan, nakalipas na ang pangyayari na pagkawasak sa mga naunang tao na walang pananampalataya at katulad din sila (ng mga taga-Makkah na walang pananampalataya),(50) na kung kaya, wawasakin din sila dahil sa kanilang pagpapasinungaling at pagtanggi.

(50) Ito ay patungkol sa mga walang pananampalataya noon.

Salas/Taron: Sila ay hindi naniniwala rito [sa Qur’an]; samantalang lumipas na ang kaparaanan [ng pagwasak ng Allah] sa mga naunang mamamayang [nagtakwil sa mga sugo].

Quranenc.com: Hindi sila sumasampalataya rito samantalang lumipas na ang kalakaran sa mga sinauna.


14

وَلَوۡ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَابٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعۡرُجُونَ

ICDO: At kahit na buksan pa Namin para sa kanila na mga hindi naniwala na taga-Makkah ang mga pintuan ng kalangitan at patuloy sila na umakyat doon hanggang sa makita nila ang mga anghel, subalit magkagayunpaman ay hindi pa rin sila maniniwala,

Salas/Taron: At kahit na Amin pang binuksan sa kanila ang isang pintuan mula sa kalangitan, at sila ay magpapatuloy sa pag-akyat rito,

Quranenc.com: Kung sakaling nagbukas Kami sa kanila ng isang pinto mula sa langit ay nanatili sila roon na umaakyat,


15

لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتۡ أَبۡصَٰرُنَا بَلۡ نَحۡنُ قَوۡمٞ مَّسۡحُورُونَ

ICDO: At sasabihin nila: Nilinlang lamang ang aming mga mata na iniisip namin na ang nakikita namin ay mga anghel, at walang nangyayari sa amin kundi naapektuhan lamang kami ng salamangka sa aming kaisipan na nagmula kay Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: Katiyakan, sila ay magsasabing: “Ang aming mga mata ay nasilaw lamang sapagka’t kami ay mga taong nagayuma.”

Quranenc.com: talaga sanang nagsabi sila: “Nilango lamang ang mga paningin namin, bagkus kami ay mga taong nagaway.”


16

وَلَقَدۡ جَعَلۡنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجٗا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ

ICDO: At bilang patunay sa Aming kapangyarihan: Walang pag-aalinlangan, nagsagawa Kami sa mababang kalangitan bilang lugar para sa mga dakilang bituin na kung saan doon namamalagi ang mga ito, at ang mga ito ay bilang gabay sa mga nanlalakbay (sa gabi) at pag-aalam sa mga panahon na tulad ng panahon ng tagtuyot at tagsagana, at pinalamutian Namin ang mga kalangitan ng mga bituin na makikita para sa sinumang magmamasid nito, at sa sinumang nagninilay-nilay hinggil dito upang mapagkunan ito ng aral. 

Salas/Taron: At katiyakan, Aming inilagay ang mga naglalakihang bituin sa langit at Aming pinalamutian [o pinaganda] ito para sa mga sumusulyap.

Quranenc.com: Talaga ngang naglagay Kami sa langit ng mga pulutong ng bituin.


17

وَحَفِظۡنَٰهَا مِن كُلِّ شَيۡطَٰنٖ رَّجِيمٍ

ICDO: At ito rin ay proteksyon sa kalangitan mula sa lahat ng isinumpang Shaytan na inilayo sa awa ng Allah; nang sa gayon ay hindi sila makapunta roon.

Salas/Taron: At Aming binantayan ito [ang mababang langit] mula sa bawa’t isinumpang demonyo.

Quranenc.com: Nag-ingat Kami rito laban sa bawat demonyong kasumpa-sumpa,


18

إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمۡعَ فَأَتۡبَعَهُۥ شِهَابٞ مُّبِينٞ

ICDO: Maliban sa kanya (Shaytan) na paminsan-minsan ay nakananakaw ng mga salita na pinag-uusapan ng mga naninirahan sa kalangitan, pagkatapos siya (Shaytan) ay tinutugis ng isang bituin na nakasisilaw na ito ay parang apoy na nakasusunog (na tinatawag na bulalakaw). At maaaring maipaabot muna ng Shaytan sa kanyang kaibigan (na tao na tulad halimbawa ng manghuhula) ang ilan sa kanyang nanakaw (na impormasyon) bago siya tuluyang masunog noong nakasisilaw na liwanag.

Salas/Taron: Maliban sa sinumang [demonyong] panakaw na nakikinig, kaya, siya ay tinutugis ng isang malinaw na nagniningas na Apoy.

Quranenc.com: maliban sa sinumang nakanakaw ng pakadinig kaya nagpasunod Siya rito ng isang bulalakaw na malinaw.


19

وَٱلۡأَرۡضَ مَدَدۡنَٰهَا وَأَلۡقَيۡنَا فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيۡءٖ مَّوۡزُونٖ

ICDO: At pinalawak Namin ang kalupaan at naglagay Kami ng mga matatag na kabundukan upang ito ay hindi yumanig, at nagpatubo Kami mula rito ng iba’t ibang uri ng mga pananim na kung saan ay itinakda ayon sa pangangailangan ng mga alipin.

Salas/Taron: At ang kalupaan – Aming inilatag ito at nagtirik doon ng mga matatag na bundok, at nagpatubo roon ng bawa’t bagay sa wastong kaaayusan.

Quranenc.com: Ang lupa, bumanat Kami nito, naglapat Kami rito ng mga matibay na bundok, at nagpatubo Kami rito ng bawat bagay na balanse.


20

وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيهَا مَعَٰيِشَ وَمَن لَّسۡتُمۡ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ

ICDO: At nagkaloob Kami para sa inyo mula rito ng anumang pinagmumulan ng inyong ikabubuhay na tulad ng mga mina o mahahalagang bato at iba pa. At lumikha Kami para sa inyo ng inyong pamilya, mga tagapagsilbi at mga hayop na napapakinabangan ninyo, at ang kabuhayan ng mga ito ay hindi nagmumula sa inyo at hindi kayo ang nagkakaloob nito kundi ito ay mula sa Allah  para sa lahat ng Kanyang mga nilalang bilang Kanyang kagandahang-loob at pagpaparangal.

Salas/Taron: At Aming ginawa para sa inyo roon ang [inyong] hanap-buhay at para sa kanila [sa mga nilikha] na hindi ninyo tinutustusan [o pinakakain].

Quranenc.com: Gumawa Kami para sa inyo rito ng mga kabuhayan at sa sinumang hindi kayo sa kanya mga tagapagtustos.


21

وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٖ مَّعۡلُومٖ

ICDO: At walang anumang bagay ang napapakinabangan ng mga alipin kundi ito ay nasa Aming lahat na nakaimbak, at hindi Kami nagbababa kundi ayon sa karapat-dapat na dami at sukat, batay sa kung papaano at kung ano ang Aming nais, at ang mga imbakan na ito ay Pagmamay-ari ng Allah na ipinagkakaloob Niya sa sinuman na Kanyang nais at pinagkakaitan Niya ang sinuman na Kanyang nais, ayon sa Kanyang malawak na awa at walang-hanggang karunungan.

Salas/Taron: At walang isang bagay maliban na nasa Amin ang tinggalan [o pinagtataguan] nito. At hindi Namin ibinababa ito maliban sa itinalagang sukat.

Quranenc.com: Walang anumang bagay kundi nasa Amin ang mga lagakan nito, at hindi Kami nagpapababa nito kundi ayon sa sukat na nalalaman.


22

وَأَرۡسَلۡنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ فَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَسۡقَيۡنَٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمۡ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ

ICDO: At nagpadala Kami ng mga masaganang hangin na inilalagay sa ulap at ito ang nagdadala ng ulan, alabok, biyaya at kapakinabangan, at ibinaba Namin mula sa ulap na ito ang tubig, na ito ay inilaan upang ito ay inyong inumin at ang iba ay para sa inyong kalupaan at mga hayop na inaalagaan, at kailanman ay hindi ninyo kayang pangalagaan sa inyong mga imbakan, samantalang Kami ang nag-iimbak nito upang ito ay mapangalagaan, at hindi kayo ang nagmamay-ari ng mga panustos na ito.

Salas/Taron: At Aming ipinadala ang mga patabang hangin(2) at ibinaba ang tubig mula sa kalangitan at Aming ipinagkaloob mula rito ang inyong maiinom. At hindi kayo ang mga tinggalan [o mga tagapagtago] nito.

(2) Ang hangin ay nagdadala ng nektar [mga pataba] na nagpapalusog sa mga pananim.

Quranenc.com: Nagsugo Kami ng mga hangin bilang mga tagapagpasemilya at nagpababa Kami mula sa langit ng tubig kaya nagpainom Kami sa inyo nito gayong kayo para rito ay hindi mga tagapag-imbak.


23

وَإِنَّا لَنَحۡنُ نُحۡيِۦ وَنُمِيتُ وَنَحۡنُ ٱلۡوَٰرِثُونَ

ICDO: At katiyakan, Kami ang nagbibigay ng buhay sa anumang bagay na patay sa pamamagitan ng paglikha nito mula sa wala, at sinasanhi rin Namin na mamatay ang anumang may buhay kapag natapos na ang nakatakdang buhay nito, at Kami rin ang Nagmamay-ari ng lahat ng kalupaan at ang mga nasa ibabaw nito.

Salas/Taron: At katotohanan, Kami ang Siyang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan, at Kami ang Tagapagmana [o ang Allah ay mananatili pagkaraan ng pagyao ng lahat ng Kanyang mga nilikha].

Quranenc.com: Tunay na Kami ay talagang mismong nagbibigay-buhay at nagbibigay-kamatayan. Kami ay ang Tagapagpamana.


24

وَلَقَدۡ عَلِمۡنَا ٱلۡمُسۡتَقۡدِمِينَ مِنكُمۡ وَلَقَدۡ عَلِمۡنَا ٱلۡمُسۡتَـٔۡخِرِينَ

ICDO: At walang pag-aalinlangan, batid Namin ang mga naunang henerasyon sa inyo na mga nangamatay na simula pa lamang sa kapanahunan ni Adam, at walang pag-aalinlangan, batid Namin ang mga kasalukuyan ninyong henerasyon, at ganoon din ang mga yaong darating pa hanggang sa Pagkabuhay na Mag-uli.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming nababatid na ang mga unang henerasyong [nagsiyao at lumipas na] kabilang sa inyo. At katiyakan, Aming nababatid na ang mga huling henerasyon [na darating].

Quranenc.com: Talaga ngang nakaalam Kami sa mga nauuna kabilang sa inyo at talaga ngang nakaalam Kami sa mga nahuhuli.


25

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحۡشُرُهُمۡۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٞ

ICDO: At katiyakang titipunin sila ng iyong Rabb na Tagapaglikha upang managot at magbayad. Katiyakan, Siya ay Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa, at `Aleem – Ganap na Nakaaalam at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: At katotohanan, ang iyong Panginoon ay magtitipon sa kanila. Katotohanan, Siya ay Tigib ng Karunungan, Maalam.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay magtitipon sa kanila. Tunay na Siya ay Marunong, Maalam.


26

وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ

ICDO: At katiyakan, nilikha Namin si Adam  mula sa pinatuyong luwad, na kapag ito ay tinuktok ay tumutunog ito, at ang pinatuyong luwad na ito ay mula sa alabok na kulay itim na nagbabago ang kulay at amoy nito dahil sa matagal nitong pagkakapanatili.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming nilikha ang tao mula sa luad na nagmula sa isang [kakaibang] maitim na putik.

Quranenc.com: Talaga ngang lumikha Kami sa tao mula sa kumakalansing na tuyong luwad mula sa itim na putik na nabulok.


27

وَٱلۡجَآنَّ خَلَقۡنَٰهُ مِن قَبۡلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ

ICDO: At nilikha rin ang ama ng mga jinn na si Iblees (Shaytan) bago pa likhain si Adam mula sa matinding init ng apoy na walang usok.

Salas/Taron: At ang Jinn, siya ay Aming nilikha noong una [bago likhain si Adan] mula sa nagliliyab na Apoy.

Quranenc.com: Ang jinn ay nilikha Namin ito bago pa man mula sa apoy ng nakapapasong hangin.


28

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ

ICDO: At banggitin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ), ang sinabi ng Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha sa mga anghel: Katiyakan, Ako ay lilikha ng tao na mula sa pinatuyong luwad, at ang pinatuyong luwad na ito ay mula sa itim na alabok na nag-iiba ang kulay.

Salas/Taron: At [alalahanin mo] nang ang iyong Panginoon ay nagsabi sa mga anghel: “Ako ay lilikha ng isang tao [si Adan] mula sa luad na nagmula sa [naiibang maitim na] putik.

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsabi ang Panginoon mo sa mga anghel: “Tunay na Ako ay lilikha ng isang mortal mula sa kumakalansing na tuyong luwad mula sa itim na putik na nabulok.”


29

فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ

ICDO: At kapag hinugis Ko na siya at binuo Ko na nang ganap ang Kanyang anyo at naihinga Ko na sa kanya ang Aking Espiritu ay magpatirapa kayo sa kanya bilang paggalang at hindi pagsamba.

Salas/Taron: “Kaya, kapag siya [si Adan] ay Aking nahubog na at mahingahan ng Aking [nilikhang] kaluluwa para sa kanya, samakatuwid, kayo ay magsiyuko sa kanya sa pagpapatirapa.”

Quranenc.com: Kaya nang nagawa Ko ito at nakaihip Ako rito mula sa kaluluwa Ko: “Yumukod kayo sa kanya bilang mga nakapatirapa.”


30

فَسَجَدَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمۡ أَجۡمَعُونَ

ICDO: Nagpatirapa sa kanya ang lahat ng mga anghel bilang pagsunod nila sa kanilang Rabb na Tagapaglikha at walang sinuman sa kanila ang tumanggi,

Salas/Taron: Kaya ang mga anghel ay nagsipagpatirapa – silang lahat.

Quranenc.com: Kaya nagpatirapa ang mga anghel sa kalahatan nila nang magkakasama,


31

إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّـٰجِدِينَ

ICDO: Subalit si Iblees ay tumanggi na magpatirapa kay Adam na kasama (noon) ng mga anghel na nagpatirapa.

Salas/Taron: Maliban kay Iblis [ang satanas]. Siya ay tumangging makibilang sa mga [anghel na] nagsipagpatirapa [kay Adan].

Quranenc.com: maliban si Satanas; tumanggi siya na maging kasama ng mga tagapagpatirapa.


32

قَالَ يَـٰٓإِبۡلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّـٰجِدِينَ

ICDO: Sinabi ng Allah kay Iblees: O Iblees! Ano ang dahilan ng hindi mo pagpapatirapa na kasama ng mga anghel?

Salas/Taron: [Ang Allah ay] nagsabi: “O Iblis, ano ang [nangyari] sa iyo [at] ikaw ay hindi nakibilang sa mga nagsipatirapa [sa kanya]?”

Quranenc.com: Nagsabi Siya: “O Satanas, ano ang mayroon sa iyo na hindi ka maging kasama sa mga tagapagpatirapa.”


33

قَالَ لَمۡ أَكُن لِّأَسۡجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقۡتَهُۥ مِن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ

ICDO: Sinabi ni Iblees bilang pagpapakita ng pagmamataas at panibugho, Hindi maaari sa akin na magpatirapa sa tao na ginawa Mo lamang mula sa pinatuyong luwad na itim na nagbabago ang kulay.

Salas/Taron: [Si Iblis ay] nagsabi: “Hindi ako kailanman magpapatirapa sa isang tao na nilikha Mo lamang mula sa luad na nagmula sa maitim na putik.”

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Hindi nangyaring ukol sa akin na magpatirapa sa isang mortal na nilikha Mo mula sa kumakalansing na tuyong luwad mula sa itim na putik na nabulok.”


34

قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٞ

ICDO: Sinabi ng Allah sa kanya: Lumabas ka mula sa Hardin, dahil katiyakang ikaw ay pinagkaitan ng lahat ng biyaya,

Salas/Taron: [Ang Allah ay] nagsabi: “Kung gayon, ikaw ay lumayas mula rito [sa Paraiso], sapagka’t katotohanan, ikaw ay isinumpa.”

Quranenc.com: Nagsabi Siya: “Kaya lumabas ka mula riyan sapagkat tunay na ikaw ay pinagtabuyan,


35

وَإِنَّ عَلَيۡكَ ٱللَّعۡنَةَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ

ICDO: At katiyakang mananatili sa iyo ang Aking sumpa at pagkalayo mula sa Aking awa, hanggang sa Araw na bubuhayin na mag-uli ang mga tao para sa paghuhukom at pagbabayad.

Salas/Taron: “At katotohanan, sumaiyo ang sumpa hanggang sa Araw ng Pagbabayad.”

Quranenc.com: at tunay na sumaiyo ang sumpa hanggang sa Araw ng Paggagantimpala.”


36

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ

ICDO: Sinabi ni Iblees: O aking Rabb na Tagapaglikha! Panatilihin Mo ako rito sa daigdig hanggang sa Araw na bubuhayin na mag-uli ang Iyong mga alipin, na ito ay ang Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: [Si Iblis) ay] nagsabi: “Aking Panginoon, kung gayon ako ay Iyong palugitanan [o panatilihing mabuhay] hanggang sa Araw na sila ay bubuhaying muli.”

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Panginoon ko, kaya magpaantala Ka sa akin hanggang sa Araw na bubuhayin sila.”


37

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ

ICDO: Sinabi ng Allah sa kanya: Katiyakan, ikaw ay kabilang sa mga inantala Ko ang kanilang kamatayan,

Salas/Taron: [Ang Allah ay] nagsabi: “Kaya, katotohanan, ikaw ay isa sa mga [pansamantalang] pinalugitanan.

Quranenc.com: Nagsabi Siya: “Kaya tunay na ikaw ay kabilang sa mga inaantala.


38

إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡوَقۡتِ ٱلۡمَعۡلُومِ

ICDO: Hanggang sa araw na mamamatay ang lahat ng mga nilikha pagkatapos ng pag-ihip ng unang trumpeta at hindi sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Kaya, siya ay tinugunan tungo sa kahilingan na ito bilang dahan-dahan na pagpaparusa sa kanya na hindi niya namamalayan, upang siya ay manlinlang at maging fitnah o pagsubok sa mga tao at mga jinn.

Salas/Taron: “Hanggang sa [pagsapit ng] Araw ng naitakdang Oras.”

Quranenc.com: Hanggang sa Araw ng panahong nalalaman.”


39

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ

ICDO: Sinabi ni Iblees: O aking Rabb na Tagapaglikha! Dahil sa pagmali at pagligaw Mo sa akin ay aakitin ko ang mga angkan ni Adam sa mga kasalanan dito sa kalupaan, at ililigaw ko silang lahat mula sa Daan ng Patnubay,

Salas/Taron: [Si Iblis ay] nagsabi: “O aking Panginoon, sapagka’t ako ay Iyong iniligaw, katiyakan na aking gagawing kaakit-akit para sa kanila [ang pagsuway sa Iyo] rito sa mundo, at silang lahat ay aking ililigaw.

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Panginoon ko, dahil nanlisya Ka sa akin, talagang mang-aakit nga ako sa kanila sa lupa at talagang manlilisya nga ako sa kanila nang magkakasama,


40

إِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلۡمُخۡلَصِينَ

ICDO: Maliban sa mga alipin Mo na Iyong ginabayan at taos-puso sila sa pagsamba nang bukod-tangi sa Iyo, na sila ay hindi matutulad sa ibang mga nilikha Mo. 

Salas/Taron: Maliban sa Iyong mga matatapat na aliping kabilang sa kanila,

Quranenc.com: maliban sa mga lingkod Mo na kabilang sa kanila ang mga itinangi.”


41

قَالَ هَٰذَا صِرَٰطٌ عَلَيَّ مُسۡتَقِيمٌ

ICDO: Sinabi ng Allah: Ito ang Matuwid na Daan patungo sa Akin at sa Tahanan ng Aking Karangalan.

Salas/Taron: [Ang Allah ay] nagsabi: “Ito ay isang landas [ng pagbabalik] sa Akin [na] matuwid.”

Quranenc.com: Nagsabi Siya: “Ito ay isang landasin sa Akin na tuwid.


42

إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ

ICDO: Katiyakan, ang Aking mga alipin ay yaong taos-puso sa kanilang pagsamba at hindi kita bibigyan ng kakayahang makontrol ang kanilang mga puso para mailigaw sila mula sa Matuwid na Landas, subalit ang kakayahan mo lamang ay sa mga yaon na sumunod sa iyo na mga naligaw na mga sumamba ng iba bukod sa Allah na naging sapat sa kanila ang pangangasiwa mo at pagsunod sa iyo na sa halip ay pagsunod sa Akin.

Salas/Taron: Katotohanan, sa Aking mga alipin – ikaw [O Iblis] ay walang kapangyarihan [at kakayahan] sa kanila, maliban sa kanila na sumunod sa iyo mula sa mga nangaligaw [sa tuwid na landas].

Quranenc.com: Tunay na ang mga lingkod Ko ay walang ukol sa iyo na kapamahalaanan laban sa kanila, maliban sa sinumang sumunod sa iyo kabilang sa mga nalilisya.


43

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوۡعِدُهُمۡ أَجۡمَعِينَ

ICDO: At katiyakan, ang masidhing naglalagablab na apoy ang parusang nag-aabang kay Iblees at sa lahat ng kanyang mga tagasunod,

Salas/Taron: At katotohanan, ang Impiyerno ay ang ipinangakong pook para sa kanilang lahat.

Quranenc.com: Tunay na ang Impiyerno ay talagang ang tipanan nila nang magkakasama.


44

لَهَا سَبۡعَةُ أَبۡوَٰبٖ لِّكُلِّ بَابٖ مِّنۡهُمۡ جُزۡءٞ مَّقۡسُومٌ

ICDO: Na ito ay mayroong pitong pintuan na sa bawat pintuan ay may magkakahilerang pababa, na sa bawat pinto ay nakalaan sa bawat grupong sumunod kay Iblees batay sa antas ng kanilang masamang gawain.

Salas/Taron: Ito [ang Impiyerno] ay may pitong pintuan. Sa bawa’t pintuan ay may isang itinalagang bahagi para sa kanila [na tagasunod ng satanas].”

Quranenc.com: Taglay nito ay pitong pinto; para sa bawat pinto, mula sa kanila ay may isang bahaging itinalaga.”


45

إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّـٰتٖ وَعُيُونٍ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong matatakutin sa Allah na umiwas sa lahat ng kasalanan at pagsamba ng iba bukod sa Allah, sila ay nasa mga Hardin at mga umaagos na ilog.

Salas/Taron: “Katotohanan, ang mga natatakot [sa Allah] ay nasa loob ng mga hardin at mga bukal [ng tubig sa Paraiso],

Quranenc.com: Tunay na ang mga tagapangilag magkasala ay nasa mga hardin at mga bukal.


46

ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ

ICDO: At sasabihin sa kanila: Pumasok na kayo sa mga Hardin na ito nang mapayapa na ligtas sa anumang kasamaan at anumang kaparusahan.

Salas/Taron: [At sa kanila ay sasabihin]: “Magsipasok kayo roon [sa Paraiso] nang mapayapa at matiwasay.”

Quranenc.com: [Sasabihin:] “Pumasok kayo sa mga ito sa kapayapaan habang mga natitiwasay.”


47

وَنَزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِلٍّ إِخۡوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٖ مُّتَقَٰبِلِينَ

ICDO: At inalis Namin sa kanilang mga kalooban ang panibugho at paglalaban-laban, na sila ay mamumuhay sa Hardin na mga nagmamahalang magkakapatid, na sila ay nakaupo sa mga magagarang supa (o luklukan) na magkakaharap ang kanilang mga mukha bilang pagpapatuloy sa kanilang samahan at pagmamahalan,

Salas/Taron: “At Aming papawiin [o tatanggalin] ang anumang poot [o hinanakit] sa kanilang mga dibdib. [At sila ay pagbubuklurin bilang] magkakapatid na magkakaharap sa isa’t isa sa mga sandalan.”

Quranenc.com: Magtatanggal Kami sa anumang nasa mga dibdib nila na anumang hinanakit bilang magkakapatid habang nasa mga trono samantalang mga nagkakaharapan.


48

لَا يَمَسُّهُمۡ فِيهَا نَصَبٞ وَمَا هُم مِّنۡهَا بِمُخۡرَجِينَ

ICDO: Na hindi magaganap sa kanila ang anumang kapaguran, doon sila ay mananatili magpasawalang-hanggan.

Salas/Taron: “Doon [sa Paraiso], sila ay walang madaramang kapaguran at sila ay hindi [kailanman] mapapaalis mula roon.”

Quranenc.com: Walang sasaling sa kanila roon na isang pagkapagal at hindi sila mula roon mga mapalalabas.


49

۞نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: Ipamalita mo sa Aking mga alipin, O Muhammad (ﷺ), na Ako ay katiyakang Al-Ghafour – ang Ganap na Mapagpatawad sa mga mananampalataya na nagsisisi, na Ar-Raheem – ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila,

Salas/Taron: Ibalita mo [O Muhammad] sa Aking mga alipin na Ako ang Mapagpatawad, ang Maawain.

Quranenc.com: Magbalita ka sa mga lingkod Ko na Ako mismo ay ang Mapagpatawad, ang Maawain,


50

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلۡعَذَابُ ٱلۡأَلِيمُ

ICDO: At katiyakan ding ang Aking kaparusahan ay napakasidhi para sa mga hindi nagsipagsisi,

Salas/Taron: At [na] ang Aking parusa, ang siyang pinakamahapding parusa.

Quranenc.com: at na ang pagdurusa mula sa Akin ay ang pagdurusang masakit.


51

وَنَبِّئۡهُمۡ عَن ضَيۡفِ إِبۡرَٰهِيمَ

ICDO: At ipamalita mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ), ang hinggil sa mga panauhin ni Ibrahim na mga anghel na sila ang mga yaong nagdala ng magandang balita na pagkakaroon ng anak na lalaki ni Ibrahim at sa pagkawasak ng sambayanan ni Lut.

Salas/Taron: At ibalita [isalaysay] mo sa kanila ang tungkol sa mga panauhin [mga anghel] ni Abraham,

Quranenc.com: Magbalita ka sa kanila tungkol sa mga panauhin ni Abraham.


52

إِذۡ دَخَلُواْ عَلَيۡهِ فَقَالُواْ سَلَٰمٗا قَالَ إِنَّا مِنكُمۡ وَجِلُونَ

ICDO: Noong pumasok sila na mga anghel sa kanya na kanilang sinabi: Salam! (Kapayapaan!); at tinugunan sila ni Ibrahim ng kapayapaan din, pagkatapos ay nag-alok siya sa kanila ng pagkain at hindi sila kumain, na kanyang sinabi: Katotohanan, natatakot kami sa inyo.

Salas/Taron: Nang sila ay pumasok sa kanya, at nagsabi: “Kapayapaan” [Si Abraham ay] nagsabi sa kanila: “Katotohanan, kami ay natatakot sa inyo.”

Quranenc.com: Noong pumasok sila sa kanya at nagsabi sila: “Kapayapaan” ay nagsabi naman siya: “Tunay na kami sa inyo ay mga nababagabag.”


53

قَالُواْ لَا تَوۡجَلۡ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٖ

ICDO: Sinabi ng mga anghel sa kanya: Huwag kang matakot! Dahil ang pakay namin ay upang bigyan ka ng magandang balita na pagkakaroon ng sanggol na batang lalaki na maalam sa Deen (o Relihiyon) na ito ay si Ishaq.

Salas/Taron: Sila [mga anghel] ay nagsabi: “Huwag kang matakot! Katotohanan, kami ay magbibigay sa iyo ng magandang balita ng [pagkakaroon mo ng] isang matalinong batang lalaki [anak].”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Huwag kang mabagabag; tunay na kami ay magbabalita ng nakalulugod sa iyo hinggil sa isang batang lalaking maalam.”


54

قَالَ أَبَشَّرۡتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلۡكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ

ICDO: Sinabi ni Ibrahim na namamangha sa balita: Binabalitaan ninyo ako ng pagkakaroon ng anak na lalaki, samantalang ako ay matanda na at gayundin ang aking asawa, kaya ano ang dapat ninyong ibalita sa akin na magandang balita na kamangha-mangha?

Salas/Taron: Sinabi [ni Abraham]: “Kayo ba ay nagbigay sa akin ng magandang balita bagaman ako ay matanda na? Kaya, ano bang [kamangha-mangha] ang inyong ibabalita?

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Nagbalita ba kayo ng nakalulugod sa akin sa kabila na sumaling sa akin ang kagulangan? Kaya hinggil sa ano ang ibabalita ninyo na nakalulugod sa akin?”


55

قَالُواْ بَشَّرۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡقَٰنِطِينَ

ICDO: Sinabi nila: Binalitaan ka namin ng magandang balita na makatotohanan na ipinaalam sa amin ng Allah, na kung kaya, huwag kang pabilang sa mga nawalan na ng pag-asa na magkaroon ng anak.

Salas/Taron: Sila [mga anghel] ay nagsabi: “Kami ay nagbigay ng magandang balita sa iyo sa katotohanan. Kaya, huwag kang makibilang sa mga nawawalan ng pag-asa.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Nagbalita kami ng nakalulugod sa iyo hinggil sa katotohanan kaya huwag kang maging kabilang sa mga nawawalan ng pag-asa.”


56

قَالَ وَمَن يَقۡنَطُ مِن رَّحۡمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ

ICDO: Sinabi niya: Walang sinuman ang nawawalan ng pag-asa sa awa ng kanyang Rabb maliban sa mga ligaw na malayo sa Daan ng Katotohanan.

Salas/Taron: [Si Abraham ay] nagsabi: “At sino ba ang nawawalan ng pag-asa mula sa habag ng kanyang Panginoon maliban yaong mga nangaligaw?”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “At sino ang nawawalan ng pag-asa sa awa ng Panginoon niya maliban sa mga naliligaw?”


57

قَالَ فَمَا خَطۡبُكُمۡ أَيُّهَا ٱلۡمُرۡسَلُونَ

ICDO: Kanyang sinabi: Ano ang napakahalagang pakay ninyo kung gayon, O mga Sugo, na inyong dala-dala mula sa Allah?

Salas/Taron: [Si Abraham ay] nagsabi: “Ano, kung gayon, ang inyong pakay [sa inyong pagparito] O, mga sugo?”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Kaya ano ang pakay ninyo, O mga isinugo?”


58

قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرۡسِلۡنَآ إِلَىٰ قَوۡمٖ مُّجۡرِمِينَ

ICDO: Sinabi nila: Katiyakan, ipinadala kami ng Allah upang puksain ang sambayanan ni Lut na mga walang pananampalataya na mga ligaw,

Salas/Taron: Sila [mga anghel] ay nagsabi; “Katotohanan kami ay ipinadala para sa mga mamamayang mapaggawa ng kabuktutan,

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Tunay na kami ay isinugo sa mga taong salarin,


59

إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمۡ أَجۡمَعِينَ

ICDO: Maliban kay Lut at sa kanyang pamilya na mga mananampalataya na naniwala sa kanya, dahil hindi namin sila kailanman pupuksain at ipapahamak, at ililigtas namin silang lahat,

Salas/Taron: Maliban sa mag-anak ni Lot; katotohanan, sila [ang mag-anak ni Lot] ay aming ililigtas na lahat,

Quranenc.com: maliban sa mag-anak ni Lot; tunay na kami ay mga magliligtas sa kanila nang sama-sama,


60

إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ قَدَّرۡنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلۡغَٰبِرِينَ

ICDO: Maliban sa kanyang asawa na walang pananampalataya na pinagpasiyahan naming siya ay mamatay bilang parusa kasama ang ibang paparusahan.

Salas/Taron: Maliban sa kanyang asawa,” Aming itinakda na siya ay mapabilang sa mga maiiwan.(3)

(3) Sapagka’t ang asawa ni Lut [Lot] ay nakipag-ugnayan sa mga mapaggawa ng kasamaan.

Quranenc.com: maliban sa maybahay niya. [Sinabi ni Allāh:] “Itinakda Namin: Tunay na siya ay talagang kabilang sa mga magpapaiwan.”


61

فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلۡمُرۡسَلُونَ

ICDO: Nang dumating ang mga anghel na mga Sugo kay Lut,

Salas/Taron: Kaya, nang ang mga sugo [mga anghel] ay nagsirating sa mag-anak ni Lot,

Quranenc.com: Kaya noong dumating sa mag-anak ni Lot ang mga isinugo,


62

قَالَ إِنَّكُمۡ قَوۡمٞ مُّنكَرُونَ

ICDO: Sinabi niya sa kanila: Walang pag-aalinlangan, kayo ay hindi ko mga kakilala.

Salas/Taron: Siya [si Lot] ay nagsabi: “Katotohanan, kayo ay mga taong hindi nangakikilala.”

Quranenc.com: nagsabi siya: “Tunay na kayo ay mga taong hindi kilala.”


63

قَالُواْ بَلۡ جِئۡنَٰكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمۡتَرُونَ

ICDO: Kanilang sinabi: Huwag kang matakot dahil katiyakang dala-dala namin ang parusa na pinagdududahan ng iyong sambayanan at hindi nila pinaniniwalaan,

Salas/Taron: Sila [mga anghel] ay nagsabi: “Nguni’t kami ay naparito sa iyo na dala ang anumang [parusa] na kanilang pinag-aalinlanganan.

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Bagkus ay dumating kami sa iyo dala ang bagay na sila noon hinggil dito ay nag-aalinlangan.


64

وَأَتَيۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ

ICDO: At dala-dala namin ang katotohanan mula sa Allah at walang pag-aalinlangan na kami ay mga matatapat.

Salas/Taron: At kami ay naparito sa iyo nang may katotohanan. At katotohanan, kami ay nagsasabi ng totoo.

Quranenc.com: Pumunta kami sa iyo dala ang katotohanan at tunay na kami ay talagang mga tapat.


65

فَأَسۡرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطۡعٖ مِّنَ ٱلَّيۡلِ وَٱتَّبِعۡ أَدۡبَٰرَهُمۡ وَلَا يَلۡتَفِتۡ مِنكُمۡ أَحَدٞ وَٱمۡضُواْ حَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ

ICDO: Na kung kaya, lumikas ka at lumayo ka mula sa kanila na kasama ang iyong pamilya na mga naniwala paglipas ng ilang bahagi ng gabi, at maglakad ka na ikaw ang nasa likuran nila; upang walang sinuman ang maiwan sa kanila dahil kapag ito ay nangyari ay makakamtan niya ang parusa, at ingatan ninyo na mayroong lilingon sa inyo, at magmadali kayo tungo sa anumang ipinag-utos ng Allah sa inyo; upang kayo ay mapunta sa ligtas na lugar.

Salas/Taron: Kaya, ikaw ay humayong maglakbay sa isang bahagi ng gabi kasama ng iyong mag-anak, at ikaw ay sumunod sa kanilang likuran, at huwag na ang isa sa inyo ay lumingon at kayo ay magpatuloy [sa  paglalakbay tungo] sa kung saang [pook] kayo pinag-uutusan.”

Quranenc.com: Kaya lumisan ka kasama ng mag-anak mo sa isang bahagi ng gabi. Sumunod ka sa mga likuran nila at walang lilingon kabilang sa inyo na isa man. Humayo kayo sa kung saan kayo uutusan.”


66

وَقَضَيۡنَآ إِلَيۡهِ ذَٰلِكَ ٱلۡأَمۡرَ أَنَّ دَابِرَ هَـٰٓؤُلَآءِ مَقۡطُوعٞ مُّصۡبِحِينَ

ICDO: At ipinahayag namin kay Lut na katiyakang ang iyong sambayanan ay wawasakin lahat hanggang sa kahuli-hulihan nila, pagliwanag ng umaga.

Salas/Taron: At Aming nagawang ipaabot sa kanya ang takda ng pangyayaring iyan; na ang huling maiiwan sa kanila [mga makasalanan] ay pupuksain sa [pagsapit ng] madaling-araw.

Quranenc.com: Ipinaabot Namin sa kanya ang bagay na iyon: na ang pinag-ugatan ng mga ito ay puputulin kinaumagahan.


67

وَجَآءَ أَهۡلُ ٱلۡمَدِينَةِ يَسۡتَبۡشِرُونَ

ICDO: At dumating ang mga tao mula sa lunsod ni Lut noong nalaman nila na mayroon siyang mga panauhin, na sila ay mga masasaya at nagdiriwang dahil sa kanyang mga bisita; upang sila ay mapasakanila at makagawa sila ng kahalayan. 

Salas/Taron: At ang mga mamamayan ng lungsod ay nagsirating na nangagagalak [sa balita hinggil sa mga kabataang lalaki].(4)

(4) Sila ay mga anghel na nag-anyong mga lalaki.

Quranenc.com: Dumating ang mga naninirahan sa lungsod na nagagalak.


68

قَالَ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ ضَيۡفِي فَلَا تَفۡضَحُونِ

ICDO: Sinabi sa kanila ni Lut: Katiyakan, sila ay aking mga panauhin na nasa ilalim ng aking pangangalaga, na kung kaya, huwag ninyo akong ipahiya,

Salas/Taron: [Si Lot ay] nagsabi [sa kanyang mga mamamayan]: “Katotohanan, sila ay aking mga panauhin, kaya huwag ninyo akong ilagay sa kahihiyan.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Ang mga ito ay mga panauhin ko kaya huwag ninyo akong ipahiya.


69

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخۡزُونِ

ICDO: At katakutan ninyo ang parusa ng Allah na huwag ninyo silang panghimasukan, dahil ang paglapastangan sa kanila bilang aking mga panauhin ay pagpapahiya sa akin.

Salas/Taron: At matakot kayo sa Allah at huwag ninyo akong alisan ng dangal.”

Quranenc.com: Mangilag kayong magkasala kay Allāh at huwag ninyo akong dustain.”


70

قَالُوٓاْ أَوَلَمۡ نَنۡهَكَ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO:  Sabi ng kanyang sambayanan: Hindi ba pinagbawalan ka namin na magkaroon ng panauhin na kahit na sinuman sa mga tao; dahil nais naming gumawa sa sinuman sa kanila ng kahalayan?

Salas/Taron: Sila [mga mamamayan] ay nagsabi: “Hindi ba ikaw ay aming pinagbawalan [na tumanggap] ng mga taong [dayuhan]?”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Hindi ba sinaway ka na namin laban sa mga nilalang?”


71

قَالَ هَـٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمۡ فَٰعِلِينَ

ICDO: Sinabi ni Lut sa kanila: Ito ang aking mga anak na kababaihan, pakasalan ninyo sila kung nais ninyo na mapagbigyan ang inyong mga pagnanasa, at nararapat na sapat na sa inyo ang inyong mga asawang kababaihan, at huwag kayong gumawa ng anumang ipinagbabawal sa inyo ng Allah sa pamamagitan ng pagsagawa ng kahalayan sa kapwa ninyo kalalakihan.

Salas/Taron: [Si Lot ay] nagsabi: “Naririto ang aking mga anak na babae(5) kung kayo man ay magnasang gumawa [o mag-asawa].”

(5) Ang tinutukoy ni Propeta Lot na ‘aking mga anak na babae’ ay ang mga babaing kabilang sa kanilang pamayanan na maaari nilang pakasalan.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Ang mga ito ay mga babaing anak ko, kung kayo ay mga magsasagawa [ng kasal].”


72

لَعَمۡرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِي سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُونَ

ICDO: Sumusumpa ang Allah na Tagapaglikha sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang nilikha, subalit ang mga nilikha ay hindi sila maaaring manumpa kundi sa Pangalan lamang ng Allah, at katiyakan, sumusumpa ang Allah sa buhay ni Propeta Muhammad (ﷺ) bilang pagpaparangal sa kanya. Walang pag-aalinlangan, ang sambayanan ni Lut ay nasa matinding kahibangan at gumagala nang bulag,

Salas/Taron: Sumpa man sa iyong buhay [O Muhammad] katiyakan, sa kanilang kahibangan, sila ay [wari bang] mga bulag na palabuy-laboy.

Quranenc.com: Sumpa man sa buhay mo, tunay na sila ay talagang nasa kalanguan nila habang nag-aapuhap sila.


73

فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلصَّيۡحَةُ مُشۡرِقِينَ

ICDO: Na patuloy sila hanggang dumating sa kanila ang As-Sayhah (nakabibinging ingay ng kidlat) sa oras ng pagsikat ng araw bilang kaparusahan sa kanila.

Salas/Taron: Kaya, sila ay hinablot ng isang as-sayhah(6) sa [oras ng] pagsikat ng araw.

(6) As-Sayhah – isang malagim o marahas na panaghoy sanhi ng pagdurusa.

Quranenc.com: Kaya dinaklot sila ng sigaw sa pagsikat [ng araw].


74

فَجَعَلۡنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٍ

ICDO: At binaligtad Namin ang kanilang bayan na ang ibabaw nito ay napunta sa ilalim at pinaulanan Namin sila ng mga bato na mula sa mga matitigas na mga luwad na matindi sa pagiging katigasan nito.

Salas/Taron: At Aming itinaob [ginawang pinakamababa ang pinakamataas na bahagi [ng bayan](7) at sila ay pinaulanan ng mga batong pinatigas mula sa luad.

(7) Bayan ng Sodom sa Palestine.

Quranenc.com: Kaya ginawa Namin ang itaas nito na naging ibaba nito. Nagpaulan Kami sa kanila ng mga batong yari sa nanigas na luwad.


75

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡمُتَوَسِّمِينَ

ICDO: At katiyakan, ang anumang dumating sa kanilang parusa ay bilang pagpapayo sa mga nakasaksi na nakakakuha ng aral,

Salas/Taron: Katotohanan, naririto ang mga ayaat [aral, babala] para sa mga [taong] marunong makiramdam.

Quranenc.com: Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda ukol sa mga tagapaghinuha.


76

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٖ مُّقِيمٍ

ICDO: At katotohanan na ang kanilang bayan ay nasa daanan na patuloy na nakikita ng mga dumaraan na mga manlalakbay.

Salas/Taron: At katotohanan, ito [mga winasak na bayan] ay [nangakatayo](8) sa [pangunahing] lunduyang daraanan.

(8) Ang mga bayang ito ay nasa mataas na daraanan mula sa Makkah hanggang Syria, na kung saan ang patay na dagat ay matatagpuan.

Quranenc.com: Tunay na ito ay talagang nasa isang landas na nananatili.


77

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, sa pagpuksa Namin sa kanila ay katiyakang isang matibay na palatandaan para sa mga naniwala.

Salas/Taron: Katotohanan, naririto ang isang ayah [aral] para sa mga naniniwala.

Quranenc.com: Tunay na sa gayon ay talagang may tanda ukol sa mga mananampalataya.


78

وَإِن كَانَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأَيۡكَةِ لَظَٰلِمِينَ

ICDO: At katiyakan, ang sambayanan na nanirahan sa lunsod ng Aykah (maraming puno na magkakatabi) na ito ang sambayanan ni Shu`ayb, na gumawa ng mga kasamaan na dinaya nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paglabag sa Allah at sa kagalang-galang na Sugo na ipinadala sa kanila,

Salas/Taron: At ang mga naninirahan sa kakahuyan [silang mga mamamayan ng Madyan] ay mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Tunay na noon ang mga naninirahan sa kasukalan ay talagang mga tagalabag sa katarungan.


79

فَٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٖ مُّبِينٖ

ICDO: [Ay] ginantihan Namin sila ng paglindol, at parusa sa araw sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng maitim na ulap na nagtataglay ng apoy na iniulan sa kanila. At katiyakan, ang tirahan ng sambayanan ni Lut at Shu`ayb ay nasa kilalang daan na dinaraanan ng mga tao sa kanilang paglalakbay upang maging aral sa kanila. 

Salas/Taron: Kaya, Kami ay naningil ng ganti mula sa kanila. Katotohanan, ang dalawang ito [bayan] ay nasa malinaw na [lunduyang] daang-bayan.

Quranenc.com: Kaya naghiganti Kami sa kanila. Tunay na ang dalawang [lungsod na] ito ay talagang nasa isang daanang malinaw.


80

وَلَقَدۡ كَذَّبَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡحِجۡرِ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: At katiyakan, pinasinungalingan ng mga nanirahan sa lambak ng Hijr (mababatong bundok na may mga kuweba) si Saleh, na yaon ay sina Thamoud, na kung kaya, dahil dito ay pinasinungalingan nila ang lahat ng mga Sugo; dahil sinuman ang hindi naniwala sa isang Sugo ay nangangahulugan ng pagpapasinungaling sa lahat ng Propeta, dahil silang lahat ay iisa lamang ang kanilang Relihiyon.

Salas/Taron: At katiyakan, ang mga naninirahan sa Hijr [mula sa iba’t ibang Tribu ng Thamud] ay nagsipagtakwil sa mga sugo [ng Allah].

Quranenc.com: Talaga ngang nagpasinungaling ang mga mamamayan ng Batuhan sa mga isinugo.


81

وَءَاتَيۡنَٰهُمۡ ءَايَٰتِنَا فَكَانُواْ عَنۡهَا مُعۡرِضِينَ

ICDO: At ipinagkaloob Namin sa sambayanan ni Saleh ang Aming mga palatandaan na nagpapatunay sa katotohanan na dala-dala ni Saleh sa kanila, ang kabilang (sa palatandaang) ito ay ang babaing-kamelyo subalit ito ay hindi naging aral sa kanila, dahil nagpatuloy pa rin sila sa paglayo at pagtanggi.

Salas/Taron: At Aming ipinagkaloob sa kanila ang Aming mga ayaat [babala]  nguni’t mula sa mga [babalang] ito, sila ay nagsitalikod [nang papalayo].

Quranenc.com: Nagbigay Kami sa kanila ng mga tanda Namin ngunit sila noon sa mga ito ay mga tagaayaw.


82

وَكَانُواْ يَنۡحِتُونَ مِنَ ٱلۡجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ

ICDO: At ugali nila na ukitin ang mga bundok upang ito ay gawin nilang mga tahanan, at tinitiyak nila na sila ay ligtas, na ito ay hindi babagsak sa kanila o masisira.

Salas/Taron: At sila ay laging nag-uukit mula sa mga [tipak ng batong] bundok, [upang gawing] mga bahay, [at sa loob nito sila ay] nakadarama ng katiwasayan.

Quranenc.com: Sila noon ay lumililok mula sa mga bundok ng mga bahay bilang mga matiwasay.


83

فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلصَّيۡحَةُ مُصۡبِحِينَ

ICDO: At pinarusahan Ko sila sa pamamagitan ng nakabibinging parusa sa oras ng umaga na ito ay ang yaong pinakamaagang-maaga,

Salas/Taron: Nguni’t sila ay hinablot ng isang as-sayhah sa kinaumagahan,

Quranenc.com: Kaya dinaklot sila ng sigaw kinaumagahan.


84

فَمَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

ICDO: At kailanman ay hindi sila nailigtas sa parusa ng Allah, ng kanilang mga kayamanan at ng mga bundok na ginawa nilang panangga at sa kung anuman na ipinagkaloob sa kanila na lakas at kapangyarihan.

Salas/Taron: Kaya, walang naidulot na buti sa kanila ang anumang kanilang pinagsumikapan.

Quranenc.com: Kaya walang nagawa para sa kanila ang anumang nakakamit nila noon.


85

وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأٓتِيَةٞۖ فَٱصۡفَحِ ٱلصَّفۡحَ ٱلۡجَمِيلَ

ICDO: At hindi Namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan at ang mga nasa pagitan nito kundi bilang katotohanan, na ang dalawang ito ay katibayan sa pagiging ganap ng Tagapaglikha nito at sa Kanyang Kapangyarihan, na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi Siya na Bukod-Tangi at walang sinuman ang Kanyang katambal. At katiyakan, ang oras ng pagkagunaw ng daigdig ay walang pag-aalinlangan na mangyayari; na katiyakang ipagkakaloob sa bawat isa ang bunga ng kanyang ginawa, na kung kaya, patawarin mo na, O Muhammad (ﷺ), ang mga walang pananampalataya ng magiliw na pagpapatawad.

Salas/Taron: At hindi Namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan ng mga ito maliban sa katotohanan. At katotohanan ang Oras ay [tiyak na] darating; kaya [inyong ugaliing] magpatawad ng magandang pagpapatawad.

Quranenc.com: Hindi Kami lumikha ng mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito malibang ayon sa katotohanan. Tunay na ang Huling Sandali ay talagang darating kaya magpalampas ka nang pagpapalampas na marilag.


86

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلۡخَلَّـٰقُ ٱلۡعَلِيمُ

ICDO: Katiyakan, ang Allah na iyong Rabb ay Siyang Al-Khallaqul `Aleem – ang Pinakadakilang Tagapaglikha na Ganap na Maalam sa lahat ng bagay, na walang anumang bagay dito sa kalupaan at sa kalangitan ang makagagapi sa Kanya at walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya. 

Salas/Taron: Katotohanan, ang iyong Panginoon – Siya ang Tagapaglikha, ang Maalam.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay ang Palalikha, ang Maalam.


87

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَٰكَ سَبۡعٗا مِّنَ ٱلۡمَثَانِي وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِيمَ

ICDO: Katiyakan, ipinagkaloob Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang pambungad ng Quran, na pitong talata, na patuloy na inuulit-ulit ang pagbibigkas nito sa tuwing Salah at ipinagkaloob Namin sa iyo ang Dakilang Quran.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming ipinagkaloob sa iyo ang pitong [talata ng Fatiha] malimit na inulit-ulit [sa pagdarasal] at ang dakilang Qur’an.

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami sa iyo ng pitong inuulit-ulit at Dakilang Qur’ān.


88

لَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: Huwag mong pagtuunan ng pansin at asamin ang mararangyang bagay na ipinalasap Namin sa mga walang pananampalataya bilang pansamantalang kasiyahan dito sa daigdig, at huwag mong ikalungkot ang kanilang paglabag, at magpakumbaba ka sa mga mananampalataya na naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo.

Salas/Taron: Huwag mong sulyapan sa iyong mga mata [nang may paghahangad] ang anumang kasiyahan na Aming iginawad sa ilang uri sa kanila [sa mga di-naniniwala] at huwag mo silang ikalungkot. At ibaba mo ang iyong pakpak [o diwa ng kabaitan] sa mga naniniwala.

Quranenc.com: Huwag ka ngang magpatagal ng mga mata mo sa anumang ipinatamasa Namin kabilang sa ilang uri mula sa kanila, huwag kang malungkot sa kanila, at magmababang-loob ka sa mga mananampalataya.


89

وَقُلۡ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلۡمُبِينُ

ICDO: At sabihin mo: Katiyakan, ako ay isang malinaw na tagapagbabala na naghahayag ng patnubay sa mga tao tungo sa paniniwala sa Allah na Siyang Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang, at binabalaan ko kayo, upang hindi kayo maparusahan,

Salas/Taron: At sabihin: “Katotohanan, ako ay malinaw na tagapagbabala [para sa inyo].”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Tunay na ako mismo ay ang tagapagbabalang malinaw,”


90

كَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَى ٱلۡمُقۡتَسِمِينَ

ICDO: Na katulad ng iginawad na parusa sa mga yaong hinati nila ang Quran, na pinaniwalaan nila ang isang bahagi nito at nilabag naman ang isang bahagi, na sila ay ang yaong mga Hudyo, mga Kristiyano at iba pa.

Salas/Taron: Tulad ng Aming ipinahayag [o ibinabang mga banal na kasulatan] sa mga nagsipaghiwalay,(9)

(9) Ang mga pangkat mula sa Hudyo at Kristiyano na humiwalay sa mensahe ng kanilang propeta.

Quranenc.com: gaya ng nagpapababa Kami sa mga nagkahati-hati,


91

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلۡقُرۡءَانَ عِضِينَ

ICDO: At sila ang mga yaong pinagbaha-bahagi nila ang Quran na mayroon sa kanilang nagsasabi: Na ito ay Sihr (salamangka), panggagayuma at mayroon pang nagsasabi sa kanila ng iba bukod dito upang maharangan nila ang mga tao mula sa patnubay at mailalayo nila patungo sa anumang kanilang sariling pagnanasa.

Salas/Taron: [Sila] yaong mga ginawang hiwa-hiwalay(10) ang [iba’t ibang bahagi ng] Qur’an.

(10) Tinanggap ang isang bahagi ng Qur’an at itinakwil ang ibang bahagi nito.

Quranenc.com: na mga nagturing sa Qur’ān bilang mga baha-bahagi.


92

فَوَرَبِّكَ لَنَسۡـَٔلَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ

ICDO: Sumusumpa Ako sa iyong Rabb na Tagapaglikha, walang pag-aalinlangan na papananagutin Namin silang lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at papagbabayarin Namin silang lahat,

Salas/Taron: Kaya, sumpa man sa iyong Panginoon, katiyakan, silang lahat ay Aming tatanungin.

Quranenc.com: Kaya sumpa man sa Panginoon mo, talaga ngang magtatanong Kami sa kanila nang sama-sama


93

عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ICDO: Dahil sa kanilang ginawang pagbabaha-bahagi sa Dakilang Quran, dahil sa kanilang mga kasinungalingan, at sa kanilang pagbabago at pagpapalit na ginawa sa kahulugan nito, at sa iba pa na kanilang ginawa na katulad ng pagsamba sa mga diyus-diyosan at pagsagawa ng mga kasalanan.

Ang mga talatang ito [92-93] ay bilang pananakot sa kanila at babala mula sa pagsagawa nila ng mga ganitong karumal-dumal na gawain.

Salas/Taron: Tungkol sa kanilang lagi nang ginagawa.

Quranenc.com: tungkol sa anumang ginagawa nila noon.


94

فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

ICDO: Na kung kaya, isagawa mo nang lantaran ang pagpapalaganap ng katotohanan na ipinag-utos ng Allah sa iyo, at pabayaan mo ang mga Mushrikin na nagnanais na ilayo ka mula sa mga palatandaan ng Allah dahil katiyakang ipinagtanggol ka ng Allah mula sa anuman na kanilang mga sinasabi.

Salas/Taron: Kaya, ipahayag mo [O Muhammad] ang anumang [mensahe] na ipinag-utos sa iyo at ikaw ay lumayo sa mga nagtatambal [sa Allah].

Quranenc.com: Kaya maglantad ka sa ipinag-uutos sa iyo at umayaw ka sa mga tagapagtambal.


95

إِنَّا كَفَيۡنَٰكَ ٱلۡمُسۡتَهۡزِءِينَ

ICDO: Katiyakan, sapat na ang Aming pangangalaga sa iyo upang ikaw ay makaligtas sa mga nangungutya at nanlalait mula sa mga pinuno ng Quraysh,

Salas/Taron: Katotohanan, Kami ay sapat na para sa iyo laban sa mga mapanuya.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nakasapat sa iyo sa mga tagapangutya


96

ٱلَّذِينَ يَجۡعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۚ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ

ICDO: Na sumasamba ng iba bilang pagtatambal sa pagsamba sa Allah, na tulad ng mga rebulto at iba pa, at walang pag-aalinlangan, mababatid nila ang bunga ng kanilang ginawa rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Yaong mga gumawang [ipantay] sa Allah ang ibang [itinuring nilang] diyos. Subali’t [hindi maglalaon] kanilang mapag-aalaman [ang katotohanan].

Quranenc.com: na gumagawa kasama kay Allāh ng iba pang diyos, ngunit malalaman nila.


97

وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدۡرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

ICDO: At walang pag-aalinlangan, batid Namin ang paninikip ng iyong dibdib, O Muhammad (ﷺ), dahil sa sinasabi ng mga walang pananampalataya hinggil sa iyo at sa iyong pamamahayag ng katotohanan.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming [lubos na] nababatid ang paninikip ng iyong dibdib sanhi ng anumang kanilang mga sinasabi.

Quranenc.com: Talaga ngang nalalaman Naming ikaw ay napaninikipan ng dibdib mo dahil sa sinasabi nila.


98

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّـٰجِدِينَ

ICDO: Na kung kaya, ituon mo ang iyong sarili sa iyong Rabb na Tagapaglikha sa oras ng paninikip ng iyong dibdib sa pamamagitan ng pagpupuri at pagluluwalhati bilang pasasalamat sa Kanya, at ibilang mo ang iyong sarili sa mga nagsasagawa ng Salah nang alang-alang sa Allah, na sumasamba sa Kanya nang bukod-tangi, at sapat na ito sa anumang ikinalulungkot mo.

Salas/Taron: Kaya, luwalhatiin mo nang may papuri ang iyong Panginoon at makibilang sa mga nagpapatirapa [para sa pagsamba sa Kanya].

Quranenc.com: Kaya magluwalhati ka kasabay ng papuri sa Panginoon mo at maging kabilang ka sa mga tagapagpatirapa.


99

وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ

ICDO: At magpatuloy ka sa iyong pagsamba sa iyong Rabb na Tagapaglikha, habang ikaw ay nabubuhay hanggang dumating sa iyo ang katiyakan, na ito ay ang kamatayan. At sinunod ng Sugo ng Allah ang utos ng kanyang Rabb, na kung kaya, siya ay patuloy sa pagsusumamo sa pagsamba sa Kanya, hanggang sa dumating sa kanya ang katiyakan na kamatayan mula sa kanyang Rabb na Tagapaglikha.

Salas/Taron: At sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang dumating sa iyo ang katiyakan [ng iyong kamatayan].

Quranenc.com: Sambahin mo ang Panginoon mo hanggang sa pumunta sa iyo ang tiyak [na kamatayan].

Surah 16: An-Nahl

النحل
ANG BUBUYOG

Bahagi: 14 Kabanata: 16 Talata: 128
Ayos ng pagkapahayag: 70
Makki Surah (maliban sa Ayah 126-128)
Pagsasatitik at Awdyo: An-Nahl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوهُۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

ICDO: Malapit na ang pagdating ng Oras ng pagkagunaw ng daigdig at ang pinagpasiyahan ng Allah na parusahan kayo – O kayo na mga walang pananampalataya – na kung kaya, huwag ninyong madaliin ang parusa na dumating sa inyo upang kutyain lamang ang ipinadalang Sugo na siyang nagbigay ng babala sa inyo. Luwalhati at Napakadakila ng Allah na Siya ay ligtas at malayo sa anumang ginawa nilang pagtatambal at sa kanilang mga sinambang iba.

Salas/Taron: [Nalalapit na] ang pagdating ng kautusan [o kaparusahan] ng Allah, kaya huwag ninyong [naising] madaliin ito. Luwalhati sa Kanya, at Siya ay Mataas nang higit kaysa sa anumang kanilang itinatambal [sa Kanya].

Quranenc.com: Darating ang pasya ni Allāh kaya huwag ninyong madaliin ito. Napakamaluwalhati Niya at pagkataas-taas Niya kaysa sa anumang itinatambal ninyo.


2

يُنَزِّلُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنۡ أَمۡرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦٓ أَنۡ أَنذِرُوٓاْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ

ICDO: Nagpababa ang Allah ng mga anghel na may kasamang rebelasyon bilang Kanyang Kautusan para sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin na mga Sugo: Upang balaan nila ang mga tao na lumayo mula sa pagsagawa ng Shirk, na walang pag-aalinlangang walang sinuman ang karapat-dapat na sambahin kundi Ako, na kung kaya, katakutan ninyo Ako, sa pamamagitan ng pagsasagawa sa Aking mga ipinag-uutos at pagsamba sa Akin nang bukod-tangi at taimtim.

Salas/Taron: Kanyang pinabababa ang mga anghel, dala ang ruh [kapahayagan] mula sa Kanyang kautusan sa sinumang Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin [na nagsasabi sa kanila]: “Magbabala kayo [sa sangkatauhan na] Walang ibang diyos [na dapat sambahin] maliban sa Akin, kaya matakot sa Akin.”

Quranenc.com: Nagpapababa Siya ng mga anghel kasama ng Espiritu mula sa utos Niya sa kaninumang niloloob Niya kabilang sa mga lingkod Niya, [na nag-uutos na:] “Magbabala kayo na walang Diyos kundi Ako.”


3

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّۚ تَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

ICDO: Nilikha ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan bilang katotohanan; upang maging katibayan ang dalawang ito sa mga alipin sa Kadakilaan ng Tagapaglikha nito, at walang pag-aalinlangan, Siya lamang ang Bukod-Tangi na karapat-dapat sambahin, Luwalhati sa Allah na Kataas-Taasan na Malaya at Napakadakila sa anuman na kanilang ginawang pagtatambal.

Salas/Taron: Kanyang nilikha ang mga kalangitan at kalupaan sa katotohanan. Siya ay Mataas nang higit kaysa sa anumang kanilang itinatambal [sa Kanya].

Quranenc.com: Lumikha Siya ng mga langit at lupa ayon sa katotohanan. Pagkataas-taas Niya kaysa sa anumang itinatambal nila.


4

خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٞ مُّبِينٞ

ICDO: Nilikha ng Allah ang tao mula sa Nutfah – isang lusaw na bagay na walang halaga (nagsamang mga patak ng semilya ng lalaki at babae pagkatapos ng pagtatalik), pagkatapos ay pagmasdan, ang parehong tao ring ito ang siyang naging lantarang kaaway, noong siya ay lumakas ay nagmataas siya, at naging matindi ang kanyang pagsalungat at pakikipagtalo sa Kanyang Rabb na Tagapaglikha sa pamamagitan ng pagtanggi sa Pagkabuhay na Mag-uli at iba pa, na kanyang sinabi: Sino ang makapagbibigay ng buhay sa buto kapag ito ay nadurog na? At nakalimutan niyang ang Allah ay Siyang lumikha sa kanya mula sa wala.

Salas/Taron: Kanyang nilikha ang tao mula sa isang patak ng semilya(1) nguni’t kapagdaka’y, siya [ang tao] ay isang hayag na kalaban.(2)

(1) Nutfah – isang patak ng pinaghalong semilya ng lalaki at babae.

(2) Nang ang tao ay naging malakas [o nagkaroon ng sapat na kaalaman], siya na mismo ang naging kalaban ng kanyang Panginoong Diyos.

Quranenc.com: Lumikha Siya sa tao mula sa patak at biglang ito ay isang mapag-alitang malinaw.


5

وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِعُ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ

ICDO: At ang mga hayop na tulad ng kamelyo, baka at kambing ay nilikha ng Allah para sa inyo, O kayong mga tao! At ginawa Niya ang mga balahibo nito bilang panlaban sa lamig, at iba pang mga kapakinabangan na tulad ng gatas at balat nito, at nasasakyan din ang ilan sa mga ito, at mayroon din sa mga ito ang maaaring kainin.

Salas/Taron: At ang pinapastulang mga hayop [sa kawan] ng bakahan, Kanyang nilikha [ang mga ito] para sa inyo, sa kanila ay [mayroon kayong nakukuhang] init(3) at mga [di-mabilang na] pakinabang, at mula sa mga ito [sa kanilang karne], kayo ay kumakain.

(3) Ang mga balat o balahibo ng mga hayop ay ginagawang damit upang mainitan ang katawan sa panahon ng tag-lamig.

Quranenc.com: Ang mga hayupan ay nilikha Niya ang mga ito para sa inyo; sa mga ito ay may init at mga pakinabang, at mula sa mga ito ay kumakain kayo.


6

وَلَكُمۡ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسۡرَحُونَ

ICDO: At mayroong palamuti para sa inyo sa mga ito, na nasisiyahan kayo kapag nakikita ninyo ang mga ito na iniuuwi na sa inyong mga tahanan sa hapon, at ganoon din sa oras na ito ay palalabasin sa umaga tungo sa pastulan.

Salas/Taron: At para sa inyo ang [kasiyahan sa] kanilang kagandahan kung sila ay inyong iniuuwi [para sa gabi], at kung sila ay inyong inilalabas [upang pastulan].

Quranenc.com: Ukol sa inyo sa mga ito ay karilagan kapag ipinapahinga ninyo at ipinapastol ninyo.


7

وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ إِلَىٰ بَلَدٖ لَّمۡ تَكُونُواْ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِۚ إِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ

ICDO: At dinadala ng mga hayop na ito ang mga mabibigat na kagamitan tungo sa mga malalayong bayan na hindi ninyo basta-basta nararating nang hindi muna kayo maghihirap nang labis. Katotohanan, ang inyong Rabb na Tagapaglikha ay Raouf – Punung-Puno ng Kabutihan, na Raheem – Napakamawaain at Ganap na Mapagmahal sa inyo, noong ginawa Niya na maging madali para sa inyo na makamtan ang anuman na inyong pangangailangan, samakatuwid, para lamang sa Kanya ang papuri at pasasalamat.

Salas/Taron: At sila [mga hayop] ay naghahakot ng inyong mga dalahin patungo sa mga lupain na hindi ninyo magawang lakarin [o marating] malibang may kahirapan sa inyong mga sarili. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay Tigib ng Kagandahang-loob, Maawain.

Quranenc.com: Nagdadala ang mga ito sa mga mabigat ninyo tungo sa isang bayang hindi kayo aabot doon malibang may isang hirap ng mga sarili. Tunay na ang Panginoon ninyo ay talagang Mahabagin, Maawain.


8

وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ وَيَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ

ICDO: Nilikha Niya ang mga kabayo, ang mga buriko at ang mga mola upang ito ay masakyan ninyo, at bilang palamuti ninyo. At lumilikha Siya para sa inyo ng iba pang mga uri ng sasakyan na hindi pa ninyo alam; upang mapalakas ang inyong mga paniniwala at magpasalamat sa Kanya.

Salas/Taron: At [Kanyang nilikha] ang kabayo, mga mula [mola] at mga asno para sa inyo upang inyong masakyan at [magsilbing] palamuti. At Siya ay lumilikha ng anumang hindi ninyo nalalaman.

Quranenc.com: Ang mga kabayo, ang mga mola, at ang mga asno ay upang sakyan ninyo ang mga ito at bilang gayak. Lumilikha Siya ng mga hindi ninyo nalalaman.


9

وَعَلَى ٱللَّهِ قَصۡدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنۡهَا جَآئِرٞۚ وَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ

ICDO: At para sa Allah ang tungkulin na ipaliwanag sa inyo ang Matuwid na Landas upang gabayan kayo, na ito ay ang Islam. Subalit may mga landas na lihis na hindi nagdudulot ng gabay, na ito ay ang lahat ng bagay na labag sa Islam, iba’t ibang paniniwala at relihiyon. At kung gugustuhin lamang ng Allah ay gagabayan kayong lahat tungo sa Tamang Paniniwala.

Salas/Taron: At sa Allah [nakaatang ang tungkuling] ipakita ang [tuwid na] landas at kabilang sa mga ito ay mga [iba’t ibang landasing] liku-liko [o nakaliligaw]. At kung Kanyang naisin, kayo ay Kanyang mapatnunubayang lahat.

Quranenc.com: Nasa kay Allāh ang pagpapalinaw sa landas, at kabilang sa mga [daang] ito ay nakahilig. Kung sakaling niloob Niya, talaga sanang nagpatnubay Siya sa inyo nang sama-sama.


10

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗۖ لَّكُم مِّنۡهُ شَرَابٞ وَمِنۡهُ شَجَرٞ فِيهِ تُسِيمُونَ

ICDO: Siya ang nagbaba para sa inyo mula sa ulap ng tubig-ulan, at mula rito ay nagmumula ang inyong tubig na iniinom, at sa pamamagitan din nito ay pinasisibol Niya ang mga puno at mga pananim upang gawin ninyong pastulan sa inyong mga hayop, at ito ay nagdudulot sa inyo ng kapakinabangan.

Salas/Taron: Siya ang nagbaba ng tubig [ulan] mula sa langit para sa inyo; mula rito ay inumin at mula rin dito ay mga [luntiang] dahon na siya ninyong pinagpapastulan [ng hayop].

Quranenc.com: Siya ay ang nagpababa mula sa langit ng tubig; ukol sa inyo mula roon ay inumin at mula roon ay halamang doon ay nagpapastol kayo.


11

يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرۡعَ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلۡأَعۡنَٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ

ICDO: At pinasisibol Niya para sa inyo mula sa kalupaan sa pamamagitan ng uri ng tubig na ito ang iba’t ibang pananim, at pinasisibol din Niya ang mga zayton, mga puno ng palmera ng Tamr at mga ubas, at ganoon din ang lahat ng uri ng mga bunga at prutas. Katiyakan, sa pamamagitan ng pagpapasibol ng mga bagay na ito ay ipinapakita ang malinaw na palatandaan na nagbibigay ng aral sa mga tao na nag-iisip.

Salas/Taron: Kanyang pinatutubo para sa inyo sa pamamagitan nito [ng tubig] ang mga pananim, mga oliba, mga palmera [punong datiles], mga ubasan, at mula sa lahat ng mga bungangkahoy. Katotohanan, naririto ang mga ayaat [palatandaan] para sa mga taong nag-iisip.

Quranenc.com: Nagpapatubo Siya para sa inyo sa pamamagitan niyon ng mga pananim, mga oliba, mga datiles, mga ubas, at kabilang sa lahat ng mga bunga. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda ukol sa mga taong nag-iisip-isip.


12

وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتُۢ بِأَمۡرِهِۦٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ

ICDO: At ginawa Niya para sa inyong kapakinabangan ang gabi upang kayo ay makapagpahinga, at ang araw naman ay para sa inyong paghahanapbuhay, at ginawa rin Niya na kapaki-pakinabang sa inyo ang liwanag ng araw, at gayundin ang buwan upang sa pamamagitan nito ay malaman ninyo ang taon at panahon, at iba pa na mga kapakinabangan, ganoon din ang mga bituin sa kalangitan ay nilikha ng Allah para sa inyo upang malaman ninyo ang mga panahon, at pinahihinog nito ang mga bunga at mga pananim, at bilang gabay din sa kadiliman. Katotohanan, sa ganitong paglikha ay mga malilinaw na mga katibayan sa mga taong nag-iisip hinggil sa mga katibayan at palatandaan ng Allah.

Salas/Taron: At Kanyang itinalaga para sa inyo ang gabi at maghapon, at ang araw at buwan; at ang mga bituin ay itinalaga sa pamamagitan ng Kanyang Kautusan. Katotohanan, naririto ang mga ayaat [palatandaan o aral] para sa mga taong nakauunawa.

Quranenc.com: Pinagsilbi Niya para sa inyo ang gabi at ang maghapon, at ang araw at ang buwan. Ang mga bituin ay mga pinagsisilbi ayon sa utos Niya. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong umuunawa.


13

وَمَا ذَرَأَ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُخۡتَلِفًا أَلۡوَٰنُهُۥٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَذَّكَّرُونَ

ICDO: At ang anuman na nilikha Niya para sa kapakinabangan ninyo rito sa kalupaan na mga hayop, mga bunga at mga minahan, at iba pa na mga magkakaiba ang kulay at kapakinabangan. Katiyakan, sa pamamagitan ng paglikha ng mga ito at sa pagkakaroon nito ng iba’t ibang kulay at mga kapakinabangan ay walang pag-aalinlangan na nakapagbibigay ito ng aral sa mga taong umiintindi ng mga pagpapayo at alam nila na sa pagkakaroon ng kapakinabangan ng mga bagay na ito ay mga palatandaan sa Kaisahan ng Allah na Siyang karapat-dapat lamang na sambahin.

Salas/Taron: At [Kanyang itinalaga] ang anumang Kanyang [mga ibang] nilikha para sa inyo sa kalupaan na may magkakaibang kulay. Katotohanan, naririto ang isang ayah [palatandaan] para sa taong nakaaalala.

Quranenc.com: [Pinagsilbi Niya] ang anumang nilalang Niya para sa inyo sa lupa na nagkakaiba-iba ang mga kulay nito. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda para sa mga taong nag-aalaala.


14

وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلۡبَحۡرَ لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمٗا طَرِيّٗا وَتَسۡتَخۡرِجُواْ مِنۡهُ حِلۡيَةٗ تَلۡبَسُونَهَاۖ وَتَرَى ٱلۡفُلۡكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

ICDO: At Siya ang lumikha para sa inyo ng karagatan; upang makakain kayo mula sa anumang mga nahuhuli o nakukuha ninyo rito katulad ng mga isda at mga sariwang laman, at nakakakuha rin kayo mula rito ng inyong mga ginagamit bilang mga palamuti tulad ng perlas, at nakikita ninyo ang mga malalaking sasakyang-pandagat na lumalayag sa ibabaw nito na pumaparoon at pumaparito, at sinasakyan ninyo upang kayo ay makapaghanap ng kabuhayan sa pamamagitan ng pangangalakal, na sa pamamagitan nito ay kumikita kayo, at baka sakaling tumanaw kayo ng utang na loob sa mga dakilang biyaya ng Allah sa inyo, na kayo ay hindi sasamba ng iba.

Salas/Taron: At Siya ang nagtalaga sa dagat upang kayo ay makakain mula roon ng malalambot na laman(4) at upang kayo ay makahango mula roon ng mga palamuti na inyong maisusuot. At inyong nakikita ang sasakyang-dagat na naglalayag sa pamamagitan nito, at [ito ay Kanyang itinalaga] upang inyong hanapin ang Kanyang biyaya at upang sakali kayo ay [matutong] magpasalamat.

(4) Ang laman ng tinutukoy dito ay ang mga iba’t ibang uri ng pagkain na nakukuha sa dagat tulad ng isda, talaba, hipon at marami pang iba.

Quranenc.com: Siya ay ang nagpasilbi sa dagat upang kumain kayo mula rito ng sariwang laman, humango kayo mula rito ng hiyas na isinusuot ninyo – at nakikita mo ang mga daong habang mga bumubungkal dito – at upang maghangad kayo mula sa kabutihang-loob Niya, at nang sa gayon kayo ay magpapasalamat.


15

وَأَلۡقَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمۡ وَأَنۡهَٰرٗا وَسُبُلٗا لَّعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ

ICDO: At itinalusok Niya sa kalupaan ang mga malalaking bundok upang ito ay hindi yumanig sa inyo, at lumikha Siya rito ng mga ilog (sa pagitan ng mga bundok); upang kayo ay makainom mula rito, at iginawa rin kayo ng mga daanan sa pagitan nito; upang matunton ninyo ang lugar na kung saan nais ninyong tumungo.

Salas/Taron: At Kanyang itinirik sa lupa ang mga matatag na bundok upang di-gumalaw [sa kinalalagyan nito] na kasama ninyo; at [Kanyang ginawa] ang mga ilog at mga daraanan upang sakali kayo ay mapatnubayan [sa inyong pook na patutunguhan].

Quranenc.com: Naglapat Siya sa lupa ng mga matibay na bundok nang hindi gumalaw-galaw ang mga ito kasama ninyo, mga ilog, mga landas nang sa gayon kayo ay mapapatnubayan,


16

وَعَلَٰمَٰتٖۚ وَبِٱلنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ

ICDO: Lumikha rin Siya rito sa kalupaan ng mga tanda upang maging gabay ninyo sa inyong paglalakbay sa araw, na katulad din ng paglikha Niya ng mga bituin bilang gabay ninyo sa inyong paglalakbay sa gabi.

Salas/Taron: At ang mga muhong-pananda [sa lupa]. At sa pamamagitan ng mga bituin, sila ay napatnubayan.

Quranenc.com: at mga palatandaan. Sa pamamagitan ng bituin, sila ay napapatnubayan.


17

أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

ICDO: Kung gayon, ituturing ba ninyo ang Allah na Siyang Lumikha ng lahat ng ito, bilang kapantay sa mga diyus-diyosan na inaangkin ninyo na walang anumang nilikha, kinakailangan bang ipantay ninyo sa karapatan ng Allah na Tagapaglikha ang iba na sinasamba ninyo bukod sa Kanya, na walang anumang nilikhang kahit ano? Hindi ba ninyo naisip ang kadakilaan ng Allah upang Siya lamang ang bukod-tangi ninyong sambahin?

Salas/Taron: Kaya, Siya ba na lumilikha ay katulad ng isang hindi lumilikha? Hindi ba kayo kung gayon mapaalalahanan?

Quranenc.com: Kaya ang sinumang lumilikha ba ay gaya ng sinumang hindi lumilikha? Kaya hindi ba kayo mag-aalaala?


18

وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ

ICDO: At kahit na anupamang pagsisikap ang gawin ninyo na bilangin ang lahat ng mga biyaya at kagandahang-loob ng Allah sa inyo, kailanman ay hindi kayo magkakaroon ng kakayahan na mabilang ang mga ito; dahil sa napakarami at iba’t ibang uri nito. Katotohanan, ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa inyo, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal; na kung kaya, pinatatawad Niya ang inyong pagkukulang dahil sa inyong pasasalamat sa Kanyang mga biyaya, na kung kaya, hindi Niya ito pinuputol (ang biyaya Niya sa inyo) dahil lamang sa inyong pagkukulang at hindi Niya minamadali ang parusa sa inyo.

Salas/Taron: At kung inyong bibilangin ang mga pagpapala ng Allah, hindi ninyo magagawang isa-isahin ang mga ito. Katotohanan, ang Allah ay Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: Kung bibilangin ninyo ang biyaya ni Allāh ay hindi ninyo ito maiisa-isa. Tunay na si Allāh ay talagang Mapagpatawad, Maawain.


19

وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعۡلِنُونَ

ICDO: Ang Allah ay Siyang Ganap na Nakaaalam sa lahat ng inyong ginagawa, kinikimkim man ninyo ito sa inyong mga sarili o inilalantad ninyo sa iba, at katiyakan na kayo ay gagantihan para rito.

Salas/Taron: At [lubos na] nababatid ng Allah ang anumang inyong itinatago at ang anumang inyong inihahayag.

Quranenc.com: Si Allāh ay nakaaalam sa anumang inililihim ninyo at anumang inihahayag ninyo.


20

وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ

ICDO: At ang mga diyus-diyosan na sinasamba ng mga Mushrikun – naglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah o sumasamba ng iba bukod sa Allah – kailanman ay hindi makalilikha ang mga ito ng kahit ano at kahit gaano pa ito kaliit, dahil ang mga ito ay inimbento (o haka-haka) lamang na ginawa ng mga walang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, na kung kaya, paano nila ito nasasamba?

Salas/Taron: At yaong kanilang mga dinadalanginang iba bukod sa Allah ay hindi nakakalikha ng kahit anuman, bagkus sila mismo ay mga nilikha.

Quranenc.com: Ang mga dinadalanginan nila bukod pa kay Allāh ay hindi lumilikha ng anuman samantalang ang mga ito ay nililikha.


21

أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٖۖ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ

ICDO: Lahat ng mga ito ay mga bagay na walang buhay at hindi nakararamdam ni nakaaalam ng oras kung kailan bubuhayin na mag-uli ng Allah ang sumasamba sa kanila, at ito ay kasama nila sa gagawing pagtapon sa kanilang lahat sa Impiyerno sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: Sila [sa katunayan] ay mga patay, hindi buhay; at hindi nila namamalayan kung kailan sila muling bubuhayin.

Quranenc.com: Mga patay hindi mga buhay at hindi nakararamdam ang mga ito kung kailan bubuhayin ang mga ito.


22

إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۚ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٞ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ

ICDO: Ang inyong Ilah – ang Diyos na Bukod-Tangi at karapat-dapat lamang na sambahin ay ang Allah na Nag-iisa, na kung kaya, ang mga yaong hindi naniwala sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ang kanilang mga puso ay tumanggi sa Kaisahan ng Allah; dahil hindi sila natatakot sa Kanyang parusa, at sila ay nagmamataas sa pamamagitan ng pagtanggi sa katotohanan at pagsamba sa Kaisahan ng Allah.

Salas/Taron: Ang inyong Diyos ay isang diyos. Nguni’t yaong mga hindi naniniwala [tungkol] sa kabilang buhay – ang kanilang mga puso ay tumututol [sa likas na katotohanang ito], at sila ay mapagmalaki.

Quranenc.com: Ang Diyos ninyo ay Diyos na nag-iisa. Ang mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-buhay, ang mga puso nila ay mga nagkakaila habang sila ay mga nagmamalaki.


23

لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡتَكۡبِرِينَ

ICDO: Katiyakan, ang Allah ay Ganap na Nakaaalam kung ano ang kanilang inililihim na mga paniniwala, mga salita at mga gawain, at kung anuman ang kanilang inilalantad, at sila ay pagbabayarin para rito. Katiyakan, ang Allah na Kataas-Taasan ay hindi nagmamahal sa mga nagmamataas na tumanggi sa pagsamba at pagsunod sa Kanya, at walang pag-aalinlangan, sila ay papagbabayarin.

Salas/Taron: Walang alinlangan, ang Allah ay [lubos na] nakababatid sa anumang kanilang itinatago at sa anumang kanilang inihahayag. Katotohanan, hindi Niya minamahal ang mga mapagmalaki.

Quranenc.com: Walang pasubali na si Allāh ay nakaaalam sa anumang inililihim nila at anumang inihahayag nila. Tunay na Siya ay hindi umiibig sa mga nagmamalaki.


24

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمۡ قَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ

ICDO: At kapag tinanong sila na mga nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah hinggil sa pagpapahayag kay Propeta Muhammad (ﷺ), kanilang sasabihin bilang pagsisinungaling at pagbibintang: Wala siyang dala-dala kundi mga kuwento lamang ng mga naunang tao at ang mga kasinungalingan nito.

Salas/Taron: At kapag sa kanila [mga di-naniniwala] ay sabihin: “Ano ba ang ibinaba [o ipinahayag] ng inyong Panginoon?” Sila ay magsasabi: “Mga alamat ng mga sinaunang tao,”

Quranenc.com: Kapag sinabi sa kanila: “Ano ang ibinaba ng Panginoon ninyo,” magsasabi sila: “Mga alamat ng mga sinauna,”


25

لِيَحۡمِلُوٓاْ أَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَمِنۡ أَوۡزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيۡرِ عِلۡمٍۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, ang magiging parusa sa kanila ay pagpapataw sa lahat ng kaparusahan na kanilang ginawa sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at ito ay hindi patatawarin sa kanila, at ipapataw din sa kanila ang mga kasalanan ng mga yaong tumanggi na iniligaw nila dahil sa kamangmangan na inilayo nila nang ganap sa Islam, at walang anumang kabawasan ang magaganap sa kaparusahang ito. Walang pag-aalinlangan, napakasama ang kaparusahang igagawad sa kanila!

Salas/Taron: Upang kanilang papasanin ang kanilang sariling mga dalahin [mga kasalanan] nang lubusan sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, at [kanilang papasanin din] ang ibang mga dalahin niyaong kanilang mga iniligaw na walang kaalaman. Walang alinlangan, kasamaan ang siyang kanilang pinapasan.

Quranenc.com: upang magbuhat sila ng mga pasanin nila nang buo sa Araw ng Pagbangon at ng bahagi ng mga pasanin ng mga pinaliligaw nila nang walang kaalaman. Pansinin, kay sagwa ang pinapasan nila!


26

قَدۡ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنۡيَٰنَهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّقۡفُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَأَتَىٰهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ

ICDO: Katiyakan, nagpakana ang mga walang pananampalataya na mga nauna sa mga ito ng mga pakana laban sa kanilang mga Sugo at sa kung anuman na kanilang dala-dalang pag-aakay tungo sa katotohanan, subalit winasak ng Allah ang pinakapundasyon ng kanilang gusali at bumagsak sa kanilang ulunan ang bubungan nito, at dumating sa kanila ang pagkawasak sa lugar na inaasahan nilang sila ay ligtas, dahil ito ay hindi nila inaasahang darating sa kanila.

Salas/Taron: Katiyakan, yaong mga nauna sa kanila ay nagbalak na, subali’t ang [parusa ng] Allah ay dumating, [at binunot] ang kanilang gusali mula sa kinatitirikang [mga haligi] nito, kaya ang bubungan ay nahulog sa kanila mula sa kanilang itaas, at ang parusa ay dumating sa kanila mula sa kung saan ay hindi nila namamalayan.

Quranenc.com: Nagpakana nga ang mga nauna sa kanila kaya pumunta si Allāh sa gusali nila mula sa mga pundasyon kaya gumuho sa kanila ang bubong mula sa ibabaw nila at pumunta sa kanila ang pagdurusa mula sa kung saan hindi nila nararamdaman.


27

ثُمَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُخۡزِيهِمۡ وَيَقُولُ أَيۡنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تُشَـٰٓقُّونَ فِيهِمۡۚ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ إِنَّ ٱلۡخِزۡيَ ٱلۡيَوۡمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: Pagkatapos sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay ipapahiya sila ng Allah sa pamamagitan ng pagpaparusa at pagpapahamak sa kanila, at sasabihin sa kanila: Nasaan na ang mga itinambal ninyo sa Akin na mga diyus-diyosan upang mapangalagaan kayo sa kaparusahan, dahil sa kinalaban ninyo ang mga Propeta at ang mga mananampalataya, na kung kaya, ang pakikipaglaban ninyo sa kanila ang naging sanhi ng mga ito?

Salas/Taron: Pagkaraan, sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, sila ay Kanyang hihiyain at sa kanila ay sasabihin: “Nasaan ang [sinasabi ninyong] Aking mga katambal na lagi ninyong iginigiit [sa mga naniniwala]?” Yaong mga pinagkalooban ng kaalaman ay magsasabi: “Katotohanan [sa inyo ay] kahihiyan, sa Araw na ito at kasamaan ay para sa mga di-naniniwala.”

Quranenc.com: Pagkatapos sa Araw ng Pagbangon ay mandudusta Siya sa kanila at magsasabi Siya: “Nasaan na ang mga katambal sa Akin na kayo dati ay nakikipaghidwaan dahil sa kanila?” Magsasabi ang mga binigyan ng kaalaman: “Tunay na ang kadustaan sa araw na ito at ang kasagwaan ay ukol sa mga tagatangging sumampalataya,


28

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمۡۖ فَأَلۡقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعۡمَلُ مِن سُوٓءِۭۚ بَلَىٰٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: Sinabi ng kanilang mga paham at mga relihiyoso sa kanila: Walang pag-aalinlangan, ang kapahamakan at kaparusahan sa Araw na ito ay para sa mga hindi naniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo, na sila ang mga yaong hahablutin ng mga anghel ang kanilang mga kaluluwa sa oras ng kanilang kamatayan habang gumagawa sila ng kamalian sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paglabag sa Allah, subalit sumuko rin sila sa Allah noong nakita na nila ang kamatayan at itinanggi nila ang anuman na sinasamba nila bukod sa Allah, at kanilang sinabi: Hindi kami gumawa ng kahit anumang kasalanan, at sasabihin naman sa kanila: Nagsinungaling kayo, dahil katotohanang gumawa kayo ng kasalanan, walang pag-aalinlangan, ang Allah ay Siyang Ganap na Nakaaalam sa lahat ng mga gawain ninyo at kayo ay gagantihan para rito.

Salas/Taron: “Yaong mga kinukuha ng mga anghel sa [oras ng] kamatayan habang kanilang ginagawan ng kamalian ang kanilang mga sarili, at [sino] kaya [sa mga sandaling ito] ang tatalima, [at magsasabing]: “Kami ay hindi gumagawa ng anumang kasamaan?” Nguni’t, [kayo ay mga sinungaling] katotohanan, ang Allah ay Maalam sa anumang inyong lagi nang ginagawa.

Quranenc.com: na mga nagpapapanaw sa kanila ang mga anghel habang mga tagalabag sa katarungan sa mga sarili nila.” Kaya mag-uukol sila ng pagsuko, [na nagsasabi]: “Hindi kami noon gumagawa ng anumang kasagwaan.” Bagkus tunay na si Allāh ay Maalam sa anumang ginagawa ninyo noon.


29

فَٱدۡخُلُوٓاْ أَبۡوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ فَلَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ

ICDO: Na kung kaya, magsipasok kayo sa mga pintuan ng Impiyerno, na hindi na kayo makalalabas pa rito magpakailanman, at ito ay napakasama na magiging tirahan ng mga yaong nagmataas at tumanggi sa paniniwala sa Allah at sa bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kagustuhan.

Salas/Taron: Kaya, magsipasok kayo sa mga pintuan ng Impiyerno upang mamalagi roon nang walang hanggan, at katotohanan, sadyang napakasamang tirahan para sa mga mapagmalaki.

Quranenc.com: Kaya pumasok kayo sa mga pinto ng Impiyerno bilang mga mananatili roon, at talagang kaaba-aba ang tirahan ng mga mapagmalaki!


30

۞وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمۡۚ قَالُواْ خَيۡرٗاۗ لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٞۚ وَلَدَارُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرٞۚ وَلَنِعۡمَ دَارُ ٱلۡمُتَّقِينَ

ICDO: At kapag sinabi sa mga mananampalataya na mga natatakot sa Allah: Ano ang ipinahayag ng Allah sa Propeta na si Muhammad (ﷺ)? Sinabi nila: Nagpahayag ang Allah sa kanya ng kabutihan at gabay. Na kung kaya, para sa mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo rito sa buhay sa daigdig, at naghikayat sa mga alipin ng Allah tungo sa Tamang Paniniwala at pagsagawa ng mabuti, ay dakilang karangalan na tagumpay, pangingibabaw dito sa daigdig at masaganang biyaya; at sa Kabilang-Buhay naman para sa kanila ay biyaya at dakilang gantimpala na higit pa kaysa anuman na kanilang nakamtan dito sa daigdig, at samakatuwid, napakaganda ang tahanan ng mga matatakutin sa Allah sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: At ito ang sasabihin sa mga natatakot [sa Allah], “Ano ba ang ipinahayag [o ibinaba] ng inyong Panginoon?” Sila ay magsasabing: “Kabutihan.” Yaong mga gumagawa ng kabutihan sa mundong ito – ay [may nakalaang] kabutihan, at ang tahanan ng kabilang buhay ay nakahihigit. At napakaganda ng tahanan ng mga natatakot [sa Allah].

Quranenc.com: Sasabihin sa mga nangilag magkasala: “Ano ang ibinaba ng Panginoon ninyo?” Magsasabi sila: “Kabutihan.” Ukol sa mga gumawa ng maganda sa Mundong ito ay isang maganda. Talagang ang tahanan sa Kabilang-buhay ay higit na mabuti. Talagang kay inam ang tahanan ng mga tagapangilag magkasala:


31

جَنَّـٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ لَهُمۡ فِيهَا مَا يَشَآءُونَۚ كَذَٰلِكَ يَجۡزِي ٱللَّهُ ٱلۡمُتَّقِينَ

ICDO: Mga Hardin ang kanilang tutuluyan, na sila ay doon mananatili, na sila ay hindi na lalabas pa roon magpakailanman, na kung saan ay may mga ilog na umaagos sa ilalim ng mga puno at mga palasyo nito, na ang para sa kanila roon ay ang bawat anumang nanaisin ng kanilang mga sarili, at ang ganitong magandang gantimpala ay inihahandog ng Allah sa mga natatakot sa Kanya,

Salas/Taron: ‘Eden – mga Paraisong walang hanggang pamamalagi na kanilang papasukin, sa ilalim ay may mga ilog na umaagos. Para sa kanila ay naroroon ang lahat ng kanilang minimithi. Ganyan ginagantimpalaan ng Allah ang mga natatakot [sa kanya].

Quranenc.com: mga Hardin ng Eden na papasukin nila, na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Ukol sa kanila roon ang anumang loloobin nila. Gayon gaganti si Allāh sa mga tagapangilag magkasala,


32

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: Na mga yaong kinuha ng mga anghel ang kanilang kaluluwa samantalang ang kanilang mga kalooban ay malilinis mula sa anumang di-paniniwala sa Allah, at sasabihin sa kanila ng mga anghel: Salamun `alaykum (kapayapaan ay sumainyo)! Bukod-tanging pagbati para sa inyo at kaligtasan sa lahat ng kapahamakan. Magsipasok na kayo sa Al-Jannah dahil sa inyong mga nagawa na paniniwala sa Allah at pagpapasailalim sa Kanyang kagustuhan.

Salas/Taron: Yaong mga kinukuha ng mga anghel sa kamatayan habang sila ay mabubuti [at dalisay]; [ang mga anghel ay] magsasabi sa kanila: “Sumainyo ang kapayapaan. Magsipasok kayo sa Paraiso, nang dahil sa [kabutihang] lagi ninyong ginagawa [noon sa mundo].”

Quranenc.com: na mga nagpapapanaw sa kanila ang mga anghel habang mga kaaya-aya, na nagsasabi: “Kapayapaan ay sumainyo. Pumasok kayo sa Paraiso dahil sa ginagawa ninyo noon.”


33

هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ أَوۡ يَأۡتِيَ أَمۡرُ رَبِّكَۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ

ICDO: Wala bang inaabangan ang mga walang pananampalataya na mga Mushrikin – naglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah o sumasamba ng iba bukod sa Allah – kundi ang pagdating ng mga anghel; upang kunin ang kanilang mga kaluluwa habang sila ay nasa malinaw na pagtanggi sa Allah, o hindi kaya ay darating sa kanila ang utos ng Allah na biglaang pagpaparusa sa kanila at sila ay pupuksain? At kung paano sila tumanggi ay ganoon din tumanggi ang mga walang pananampalataya na nauna sa kanila at pinuksa sila ng Allah. At hindi sila dinaya ng Allah sa pamamagitan ng pagpuksa at pagbaba ng kaparusahan sa kanila, kundi sila mismo ang nang-api sa kanilang mga sarili dahil sila ang naglagay nito sa kapahamakan at kaparusahan.

Salas/Taron: Sila ba [mga di-naniniwala] ay naghihintay [ng anupaman] maliban na ang mga anghel ay magsirating sa kanila [upang kunin ang kanilang kaluluwa] o may dumating na kautusan [o parusa] mula sa iyong Panginoon? [Tulad ng kanilang pagtakwil,] ganyan din ang ginawa niyaong mga nauna sa kanila. At sila ay hindi minali ng Allah bagkus kanilang minali ang kanilang mga sarili.

Quranenc.com: Wala silang hinihintay malibang pumunta sa kanila ang mga anghel o pumunta sa kanila ang utos ng Panginoon mo. Gayon ang ginawa ng mga nauna sa kanila. Hindi lumabag si Allāh sa katarungan sa kanila subalit sila noon sa mga sarili nila ay lumalabag sa katarungan.


34

فَأَصَابَهُمۡ سَيِّـَٔاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ

ICDO: At dumating sa kanila ang parusa dahil sa kanilang mga kasalanang nagawa at winasak sila nang lubusan dahil sa kinagawian nilang pangungutya.

Salas/Taron: Kaya, sila ay tinamaan ng masamang bunga ng anumang kanilang ginawa at sila ay nabalutan ng anumang lagi nilang kinukutya.

Quranenc.com: Kaya dumapo sa kanila ang mga masagwa sa ginawa nila at pumalibot sa kanila ang kinukutya nila noon.


35

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدۡنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيۡءٖ نَّحۡنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ فَهَلۡ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ

ICDO: At sinabi ng mga walang pananampalataya na nagtambal ng iba sa pagsamba sa Allah: Kung ninais lamang ng Allah na sasambahin namin Siya nang bukod-tangi ay hindi kami sasamba ng iba bukod sa Kanya, kami at ang aming mga ninuno na nauna sa amin, at hindi namin ipagbabawal ang anumang bagay na hindi ipinagbawal ng Allah.

Ang mga yaong naunang walang pananampalataya ay nangatwiran din ng ganitong pangangatwiran, subalit sila ay pawang mga sinungaling; dahil inutusan sila ng Allah at pinagbawalan, at pinagkalooban sila ng kakayahan na maisagawa ang anumang ipinag-uutos sa kanila, at nilikha para sa kanila ang lakas at kagustuhan na nagagawa nila ang anuman na kanilang nais, na kung kaya, ang kanilang pangangatwiran sa pagpasiya at pagtakda ng Allah ay itinuturing na isang matinding pagkakamali pagkatapos silang balaan ng mga Sugo ng Allah. Samakatuwid, ang tungkulin lamang ng mga Sugo ay pagpaparating ng mga malinaw na mensahe sa kung ano ang ipinag-utos sa kanila.

Salas/Taron: At yaong mga nagtatambal ng iba sa Allah ay nagsasabi: “Kung ninais ng Allah, marahil kami ay hindi sumamba sa anupaman maliban sa Kanya, kami at maging ang aming mga ninuno. At [marahil] kami ay hindi nagbawal ng anupamang bagay [na hindi Niya ipinagbawal] sa pamamagitan ng iba maliban sa Kanya.” [Tulad nitong baluktot na pangangatwiran ay] ganyan din ang ginawang [katwiran] niyaong mga nauna sa kanila. Kaya, mayroon bang ibang nakaatang sa mga sugo maliban sa [tungkuling] ihatid ng malinaw ang mensahe?

Quranenc.com: Nagsabi ang mga nagtambal: “Kung sakaling niloob ni Allāh ay hindi kami sumamba sa bukod pa sa Kanya na anuman, hindi kami ni ang mga ninuno namin, at hindi kami nagbawal ng anuman bukod pa sa ayon sa Kanya.” Gayon ang ginawa ng mga nauna sa kanila. Kaya may kailangan pa ba sa mga sugo kundi ang pagpapaabot na malinaw?


36

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ

ICDO: At katiyakan, nagpadala Kami sa bawat sambayanan na mga nauna, ng Sugo na nag-uutos sa kanila sa pagsamba sa Allah at bukod-tanging pagsunod sa Kanyang kagustuhan at pag-iwas sa pagsamba ng iba bukod sa Kanya, na tulad ng mga Shaytan, mga rebulto at mga patay at anuman maliban sa mga ito na sinasandalan ng sinuman bukod sa Allah.

Na kung kaya, mayroon sa kanila ang ginabayan ng Allah at sinunod ang Kanyang mga Sugo, at mayroon naman sa kanila ang sumalungat na ang kanyang sinunod ay daan ng pagkaligaw, na samakatuwid ay naging karapat-dapat sa kanya ang maligaw at siya ay hindi ginabayan ng Allah.

Na kung kaya, maglakbay kayo sa kalupaan at masdan at saksihan ng inyong mga mata kung ano ang naging hantungan ng mga tumanggi at kung ano ang nangyari sa kanilang pagkawasak nang sa gayon ay maging aral ito sa inyo.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming ipinadala sa bawa’t pamayanan ang isang sugo [na nag-aanyayang]: “Sambahin ang Allah [tanging Siya], at iwasan ang [pagsamba sa] mga huwad na diyos.” Kabilang sa kanila ay yaong mga napatnubayan ng Allah, at kabilang [din] sa kanila ay yaong mga nararapat na mapaligaw. Kaya, humayo kayong magsipaglakbay sa mga lupain at inyong tunghayan kung paano ang naging wakas ng mga nagsipagtakwil [sa katotohanan].

Quranenc.com: Talaga ngang nagpadala Kami sa bawat kalipunan ng isang sugo, na [nagsasabi]: “Sumamba kayo kay Allāh at umiwas kayo sa nagdidiyus-diyusan.” Kaya kabilang sa kanila ay pinatnubayan ni Allāh at kabilang sa kanila ay naging karapat-dapat sa kanya ang kaligawan. Kaya maglakbay kayo sa lupa at tumingin kayo kung naging papaano ang kinahinatnan ng mga tagapagpasinungaling.


37

إِن تَحۡرِصۡ عَلَىٰ هُدَىٰهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَن يُضِلُّۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

ICDO: Kung gagawin mo man, O Muhammad (ﷺ), nang lubusan ang anuman na iyong kakayahan upang gabayan ang mga walang pananampalatayang ito na nagtambal o sumamba ng iba, dapat mong mabatid na ang Allah ay hindi Niya ginabayan ang sinumang pinahintulutan Niyang maligaw, at wala sila na kahit na sinuman bukod sa Allah na tutulong at maglalayo sa kanila mula sa Kanyang parusa.

Salas/Taron: [Kahit] ikaw pa [O Muhammad] ay masigasig para sa kanilang patnubay, katotohanan, ang Allah ay hindi nagpapatnubay sa sinumang hinayaan Niyang mapaligaw. At sa kanila ay walang makatutulong.

Quranenc.com: Kung nagsisigasig ka sa pagpatnubay sa kanila, tunay na si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa nililigaw Niya at walang ukol sa kanilang mga tagapag-adya.


38

وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ لَا يَبۡعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُۚ بَلَىٰ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ

ICDO: Sumumpa sila na mga walang pananampalataya na nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah, nang napakabigat na sinumpaan, na katiyakang ang Allah ay hindi Niya bubuhayin na mag-uli ang sinumang namatay pagkatapos mabulok at maging alikabok ang kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, sila ay katiyakang bubuhayin na mag-uli ng Allah at ito ay pangako ng katotohanan, magkagayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi nila alam ang kakayahan ng Allah sa pagbuhay sa kanila na mag-uli, kaya ito ay kanilang tinatanggihan.

Salas/Taron: At sila ay sumusumpa sa Allah ng isang napakatibay na panunumpa, na hindi bubuhaying muli ng Allah ang sinumang mamamatay. Nguni’t, [ito ay] isang totoong pangako [na nakaatang] sa Kanya, subali’t karamihan sa mga tao ay hindi nakaaalam [nito].

Quranenc.com: Nanumpa sila kay Allāh ayon sa mariing panunumpa nila na hindi bubuhay si Allāh sa sinumang mamamatay. Bagkus, [bubuhay Siya] bilang isang pangakong totoo sa Kanya, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakaaalam,


39

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخۡتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَٰذِبِينَ

ICDO: Bubuhayin na mag-uli ng Allah ang lahat ng mga alipin; upang linawin sa kanila ang katotohanan hinggil sa Pagkabuhay na Mag-uli na hindi nila pinagkasunduan, at upang mabatid ng mga mananampalataya na sila ay katiyakang nasa katotohanan at mabatid din ng mga walang pananampalataya na tumanggi na sila ay nasa pagkakamali at sila sa katotohanan ay mga nagsinungaling noong sila ay sumumpa na walang sinuman ang mabubuhay na mag-uli.

Salas/Taron: [Na sila ay bubuhaying muli] upang Kanyang gawing malinaw para sa kanila [ang katotohanan] na kung saan sila ay nagkakaiba, at upang mapag-alaman niyaong mga di-naniwala na sila ay mga sinungaling.

Quranenc.com: upang linawin Niya sa kanila ang hinggil sa nagkakaiba-iba sila at upang malaman ng mga tumatangging sumampalataya na sila noon ay mga sinungaling.


40

إِنَّمَا قَوۡلُنَا لِشَيۡءٍ إِذَآ أَرَدۡنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

ICDO: Katiyakan, ang Pagkabuhay na Mag-uli ay napakadali para sa Amin, at katiyakan na kapag ninais Namin ang anumang bagay ay sasabihin lamang Namin para rito: Kun, at ito ay kaagad na mangyayari.

Salas/Taron: Katotohanan, ang Aming salita [o Kautusan] sa isang bagay kapag ito ay Aming nilayon – Kami ay magsasabi lamang dito ng: “Maging,” kaya mangyayari nga.

Quranenc.com: Ang sabi Namin lamang sa isang bagay kapag nagnais Kami nito ay na magsabi Kami rito ng “Mangyari” at mangyayari ito.


41

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗۖ وَلَأَجۡرُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ

ICDO: At ang mga yaong nilisan nila ang kanilang bayan alang-alang sa Allah at nangibang-bayan sila pagkatapos ng pang-aapi sa kanila, katiyakan na pagkakalooban Namin sila ng magandang tahanan dito sa daigdig, subalit ang gantimpala sa Kabilang-Buhay ay nakahihigit at dakila; dahil ang gantimpala nila roon ay Al-Jannah. Na kung kaya, kung batid lamang ng mga yaong nanatili na hindi nangibang-bayan na may tiyak na kaalaman kung ano ang ipinagkakaloob ng Allah na gantimpala sa mga nangibang-bayan alang-alang sa Allah ay walang sinuman ang magpapaiwan sa kanila.

Salas/Taron: At yaong mga nagsilikas [nangibang-bayan] para sa [Landas ng] Allah matapos silang ginawan ng mga kamalian – katiyakan, sila ay Aming patitirahin sa mundong ito sa isang mabuting kalagayan, nguni’t ang gantimpala ng kabilang buhay ay nakahihigit, kung [ito ay] kanila lamang nalalaman.

Quranenc.com: Ang mga lumikas alang-alang kay Allāh matapos na nilabag sila sa katarungan ay talagang patitirahin nga Namin sila sa mundo nang maganda. Talagang ang gantimpala sa Kabilang-buhay ay higit na malaki kung sakaling nalalaman nila noon.


42

ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ

ICDO: Sila na mga nangibang-bayan tungo sa Daan ng Allah, ay sila ang mga yaong nagtiis upang maisakatuparan nila ang mga ipinag-uutos ng Allah at maiwasan ang mga ipinagbabawal, at sa mga pangyayari na mga kapighatian na itinakda ng Allah; at sa kanilang Rabb na Tagapaglikha lamang nila ipinauubaya ang kanilang mga sarili kayat sila ay naging karapat-dapat sa dakilang parangal na ito.

Salas/Taron: [Sila] yaong mga nagtiis, at sila ay nagtitiwala [ng buong puso] sa kanilang Panginoon.

Quranenc.com: [Sila] ang mga nagtiis at sa Panginoon nila ay nananalig.


43

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

ICDO: At hindi Kami nagpadala sa mga nauna sa iyo, O Muhammad (ﷺ), kundi mga Sugo na mga kalalakihan at hindi mga anghel, na nagpahayag Kami sa kanila ng mga Rebelasyon. Na kung kaya, kung kayo na mga walang pananampalataya na mga Quraysh, na nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah ay hindi naniniwala hinggil dito, tanungin ninyo kung gayon, ang mga naunang Ahlul Kitab (mga Hudyo at mga Kristiyano) at sasabihin nila sa inyo na ang mga Propeta ay mga tao, kung talagang hindi ninyo batid na sila ay mga tao.

At ang talatang ito ay bilang pangkahalatan na patungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Relihiyon (o Deen), na kapag ang isang tao ay mayroon siyang hindi alam ay nararapat na magtanong siya sa sinumang nakaaalam na pinagkalooban ng kaalaman.

Salas/Taron: At Kami ay hindi nagpadala [ng mga sugo] na nauna sa iyo [O Muhammad] malibang [sila ay] mga lalaking pinagpahayagan Namin [ng mensahe]. Kaya, inyong tanungin ang mga angkan [unang pinagkalooban] ng mensahe kung hindi ninyo nalalaman.

Quranenc.com: Hindi Kami nagsugo sa mga nauna sa iyo kundi ng mga lalaking nagkasi Kami sa kanila. Kaya magtanong kayo sa mga may kaalaman kung nangyaring kayo ay hindi nakaaalam.


44

بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ

ICDO: At ipinadala Namin ang mga naunang Sugo na dala-dala nila ang mga malilinaw na katibayan at mga Aklat mula sa Allah, at ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang Quran upang ipaliwanag sa mga tao ang anumang hindi nila naintindihang mga kahulugan at mga batas, at upang mapag-aralan nila ito at magabayan sila ng Allah para rito.

Salas/Taron: [Sila ay Aming mga sugong] may dalang mga malilinaw na katibayan at mga nakatalang alituntunin. At Aming ibinaba [o ipinahayag] sa iyo [O Muhammad] ang Dikhr [ang Qur’an] upang gawin mong malinaw para sa mga tao kung ano ang [halaga ng] ibinaba [o ipinahayag] sa kanila, at upang sakali sila ay makapag-isip.

Quranenc.com: [Isinugo sila] dala ang mga malinaw na patunay at ang mga kalatas. Nagbaba Kami sa iyo ng paalaala upang linawin mo sa mga tao ang pinababa sa kanila at nang sa gayon sila ay mag-iisip-isip.


45

أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَخۡسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضَ أَوۡ يَأۡتِيَهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ

ICDO: Nakatitiyak ba ang mga walang pananampalataya na nagpakana ng mga masasamang balakin, na hindi sasanhiin ng Allah na sila ay lamunin ng kalupaan katulad ng nangyari kay Qarun, o hindi kaya ay darating sa kanila ang kaparusahan nang hindi nila namamalayan at hindi nila inaasahan,

Salas/Taron: Kaya, yaon bang nagbalak ng masasamang gawain ay nakadarama ng katiwasayan na sila ay hindi hahayaan ng Allah na lamunin ng lupa, o na ang parusa ay hindi darating sa kanila mula sa kung saan ay hindi nila namamalayan?

Quranenc.com: Kaya natiwasay ba ang mga nagpakana ng mga gawang masagwa na baka magpalamon si Allāh sa kanila sa lupa, o dumating sa kanila ang pagdurusa mula sa kung saan hindi nila nararamdaman,


46

أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ فِي تَقَلُّبِهِمۡ فَمَا هُم بِمُعۡجِزِينَ

ICDO: O hindi kaya ay pupuksain sila bilang parusa habang sila ay paroon at parito na gumagala-gala sa kanilang paglalakbay? Hindi nila mauunahan ang Allah at hindi sila makaliligtas mula sa Kanyang kaparusahan; dahil Siya ay katiyakang Tunay na Makapangyarihan na walang sinuman ang makagagapi sa Kanya,

Salas/Taron: O na sila ay hindi Niya magagawang hablutin sa gitna ng kanilang [karaniwang] mga gawain at sila ay walang maidudulot na kabiguan [o makatatakas mula sa parusa ng Allah]?

Quranenc.com: o kukunin Niya sila habang nasa paggala-gala nila at hindi sila mga makalulusot,


47

أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ عَلَىٰ تَخَوُّفٖ فَإِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٌ

ICDO: O hindi kaya ay pupuksain sila ng Allah habang sila ay natatakot na mangyari sa kanila ang delubyo, pagkasira ng kanilang mga yaman at pagkamatay ng ilan sa kanila? Walang pag-aalinlangan, ang Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha ay Raouf – Punung-Puno ng Habag at Kabaitan, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: O na sila ay hindi Niya magagawang hablutin nang unti-unti [sa gitna ng sindak]? Katotohanan, ang inyong Panginoon ay Tigib ng Kabaitan, ang Maawain.

Quranenc.com: o kukunin Niya sila habang nasa isang pangangamba-ngamba? Ngunit tunay na ang Panginoon ninyo ay talagang Mahabagin, Maawain.


48

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٖ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَٰلُهُۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدٗا لِّلَّهِ وَهُمۡ دَٰخِرُونَ

ICDO: Hindi ba napagmasdan ng mga walang pananampalataya ang anumang nilikha ng Allah na mayroong anino, na katulad ng mga bundok at mga puno, na lumilihis ang mga anino nito, minsan ay sa gawing kanan at minsan naman ay sa gawing kaliwa, na sumusunod sa galaw ng araw, sa araw, o sa gabi naman ay sa buwan, ang lahat ng mga ito ay nasa ilalim ng kadakilaan ng Rabb na Tagapaglikha ng mga ito, sa Kanyang kapangyarihan, at ang mga ito ay nasa ilalim ng Kanyang pangangasiwa at pagtatangan?

Salas/Taron: Hindi ba nila nakikita ang anumang bagay na nilikha ng Allah: na ang kanilang mga anino ay nakahilig sa dakong kanan at kaliwa – nagpapatirapa sa Allah, habang sila [mga ibang nilikha] ay nangayupapa.

Quranenc.com: Hindi ba sila tumingin sa nilikha ni Allāh na bagay, na humihilig ang anino ng mga iyon sa dakong kanan at sa dakong kaliwa, na mga nagpapatirapa kay Allāh habang ang mga iyon ay mga nagpapakaaba?


49

وَلِلَّهِۤ يَسۡجُدُۤ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن دَآبَّةٖ وَٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ

ICDO: Bukod-tangi na sa Allah lamang nagpapatirapa ang lahat ng mga nasa kalangitan at ang lahat ng nasa kalupaan, ang mga gumagalaw na mga nilikha, at ang mga anghel ay nagpapatirapa rin sa Allah, at kailanman ay hindi sila nagmataas sa pagsamba sa Kanya, at binukod-tangi ang pagbanggit sa kanila pagkatapos ng pagbanggit sa mga bagay na nilikha ng Allah bilang pagpaparangal sa kanila dahil sa rami ng kanilang pagsamba.

Salas/Taron: At sa Allah nagpapatirapa ang anumang nasa mga kalangitan at ang anumang gumagalang nilikhang nasa kalupaan at [maging] ang mga anghel, at sila ay hindi mapagmalaki.

Quranenc.com: Kay Allāh nagpapatirapa ang anumang nasa mga langit, ang anumang nasa lupa na hayop, at ang mga anghel habang sila ay hindi nagmamalaki.


50

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ۩

ICDO: Kinatatakutan ng mga anghel ang kanilang Rabb na Tagapaglikha, na Siya sa Kanyang Sarili ay nasa ibabaw nilang lahat. At sa Kanyang Pangongontrol at sa lahat ng kabuuan ng Kanyang Katangian; at isinasagawa nila ang anumang ipinag-utos sa kanila ng Allah na pagsunod sa Kanya. Ang talatang ito ay pagpapatunay hinggil sa katangian ng Allah na pagiging Mataas o Kataas-taasan at Kanyang pangingibabaw sa lahat ng Kanyang mga nilikha na angkop na angkop sa Kanyang Kadakilaan at Kaganapan.

Salas/Taron: Kanilang kinatatakutan ang kanilang Panginoong nasa kanilang itaas, at kanilang ginagawa ang anumang ipinag-utos sa kanila.

Quranenc.com: Nangangamba sila sa Panginoon nila na nasa itaas nila at gumagawa sila ng ipinag-uutos sa kanila.


51

۞وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ فَإِيَّـٰيَ فَٱرۡهَبُونِ

ICDO: Sinabi ng Allah sa Kanyang mga alipin: Huwag kayong sumamba sa dalawang diyos, dahil walang pag-aalinlangan, ang Allah ay Siyang Bukod-Tangi na Nag-iisang Ilah na karapat-dapat lamang na sambahin. Na kung kaya, Ako lamang ang dapat na katakutan at walang sinuman bukod sa Akin.

Salas/Taron: At sinabi ng Allah: “Huwag kayong kumuha [o magturing] ng dalawang diyos para sa inyong [pagsamba]. Katotohanan, Siya ay Nag-iisang Diyos. Kaya, Ako ay inyong [dapat] kasindakan.

Quranenc.com: Nagsabi si Allāh: “Huwag kayong gumawa ng dalawang diyos. Siya ay Diyos na nag-iisa lamang, kaya sa Akin kayo mangilabot.”


52

وَلَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًاۚ أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ

ICDO: At ang Allah lamang ang Siyang Nagmamay-ari ng lahat ng anumang nasa kalangitan at kalupaan, ang paglikha nito, pamamahala at pagiging alipin ng lahat sa Kanya, at para lamang sa Kanya na Bukod-Tangi ang Relihiyon (Deen) – ang pagsamba, pagsunod at patuloy na pagiging dalisay sa layunin; samakatuwid, karapat-dapat ba sa inyo na matakot sa iba bukod sa Allah at sasambahin ninyo?

Salas/Taron: Sa Kanya ang [pagmamay-ari ng] anumang nasa mga kalangitan at ng anumang nasa kalupaan at sa Kanya [nararapat] ang palagiang pagsamba. Kaya, mayroon ba kayong ibang kinatatakutan bukod sa Allah?

Quranenc.com: Sa Kanya ang anumang nasa mga langit at lupa at ukol sa Kanya ang pagtalima nang palagian. Kaya sa iba pa kay Allāh ba kayo nangingilag magkasala?


53

وَمَا بِكُم مِّن نِّعۡمَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيۡهِ تَجۡـَٔرُونَ

ICDO: At kung anuman ang mga tinataglay ninyong biyaya at patnubay, o hindi kaya ay kalusugan sa pangangatawan, at saganang kabuhayan at pagkakaroon ng mga anak at iba pa, ang mga ito ay sa Allah lamang nagmula na Bukod-Tangi dahil Siya ang nagbiyaya nito sa inyo. Na kung kaya, kapag dumating sa inyo ang karamdaman, pagsubok at tagtuyot ay sa Allah lamang kayo na Bukod-Tangi manalangin at humingi ng tulong.

Salas/Taron: At anumang pagpapala na mayroon kayo – ito ay nagmula sa Allah. Pagkaraan, kapag kayo ay dumanas ng kahirapan, sa Kanya kayo ay tumatangis [para magpatulong].

Quranenc.com: Ang anumang nasa inyo na biyaya ay mula kay Allāh. Pagkatapos ay kapag sumaling sa inyo ang kapinsalaan ay sa Kanya kayo lumuluhog.


54

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنكُم بِرَبِّهِمۡ يُشۡرِكُونَ

ICDO: Pagkatapos, noong naalis na ang mga sakuna at karamdaman mula sa inyo, masdan! Ang isang grupo sa inyo ay nagtambal ng iba sa pagsamba sa Allah, gayong ito (ang pagsamba nang bukod-tangi) ay para lamang sa Allah na Tagapagkaloob ng biyaya na Siyang nagligtas sa kanila.

Salas/Taron: Pagkaraan, nang Kanyang pawiin ang hirap mula sa inyo, kapagdaka’y ang ibang pangkat sa inyo ay nagtatambal [ng iba] sa kanilang Panginoon.

Quranenc.com: Pagkatapos kapag pumawi Siya ng pinsala palayo sa inyo, biglang may isang pangkat kabilang sa inyo, na sa Panginoon nila ay nagtatambal,


55

لِيَكۡفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيۡنَٰهُمۡۚ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ

ICDO: Na kung kaya, sila ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa anuman na Aming ipinagkaloob sa kanila, kabilang dito ay ang pagligtas sa kanila sa mga sakuna at karamdaman, na kung kaya, magpakasaya kayo sa inyong makamundong buhay, dahil hindi maglalaon ito ay magtatapos din, at walang pag-aalinlangan, mababatid ninyo ang bunga ng inyong pagsuway at paglabag.

Salas/Taron: Upang hindi nila paniwalaan [o pasalamatan] ang anumang Aming ipinagkaloob sa kanila. Kaya, kayo ay [pansamantalang] magtamasa [ng kasiyahan] sapagka’t [hindi maglalaon] inyong mapag-aalaman.

Quranenc.com: upang magkaila sa anumang ibinigay Namin sa kanila. Kaya magtamasa kayo at malalaman ninyo.


56

وَيَجۡعَلُونَ لِمَا لَا يَعۡلَمُونَ نَصِيبٗا مِّمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡۗ تَٱللَّهِ لَتُسۡـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمۡ تَفۡتَرُونَ

ICDO: At kabilang sa kasamaan ng kanilang mga gawain ay naglalagay sila ng bahagi para sa kanilang mga diyus-diyosan na sinasamba, na mula sa kanilang kayamanan na ipinagkaloob ng Allah sa kanila, bilang pagsisilbi rito, kahit na ang mga ito ay walang anumang alam, na hindi nakapagdudulot ng pakinabang at hindi nakapipinsala. Ang Allah ay sumumpa na kayo ay katiyakang tatanungin sa Kabilang-Buhay sa anuman na inyong inimbento na mga kasinungalingan laban sa Allah.

Salas/Taron: At kanilang itinalaga ang isang bahagi mula sa Aming itinustos sa kanila para sa mga [huwad na diyos na] walang anumang nalalaman. [Sumpa man] sa Allah, katiyakan na kayo ay tatanungin tungkol sa inyong lagi nang nilulubid [na kasinungalingan].

Quranenc.com: Nagtatalaga sila para sa hindi nila nalalaman ng isang bahagi mula sa itinustos Namin sa kanila. Sumpa man kay Allāh, talagang tatanungin nga kayo tungkol sa ginagawa-gawa ninyo noon.


57

وَيَجۡعَلُونَ لِلَّهِ ٱلۡبَنَٰتِ سُبۡحَٰنَهُۥ وَلَهُم مَّا يَشۡتَهُونَ

ICDO: At inilalaan ng mga walang pananampalataya sa Allah ang mga kababaihan, na kanilang sinasabi: Ang mga anghel ay mga anak na kababaihan ng Allah. Luwalhati sa Allah na Siya ay Napakataas na malayung-malayo hinggil sa kanilang mga sinasabing kasinungalingan, at inilalaan naman nila sa kanilang mga sarili ang mga nagugustuhan nilang mga anak na mga kalalakihan.

Salas/Taron: At kanilang [ginawang] iakibat para sa Allah ang mga anak na babae! Luwalhati sa Kanya – at para sa kanila ang anumang kanilang inaasam [mga anak na lalaki];

Quranenc.com: Nagtatalaga sila para kay Allāh ng mga babaing anak – napakamaluwalhati Niya – at para sa kanila naman ang ninanasa nila.


58

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ

ICDO: At kapag dumating ang tagapagbigay ng balita sa isa sa kanila na siya ay nagkaroon ng anak na babae ay mangingitim ang kanyang mukha sa pagkapoot hinggil sa kanyang narinig, at siya ay punung-puno ng pagdadalamhati at kalungkutan.

Salas/Taron: At kapag ang isa sa kanila ay binalitaan ng [pagsilang ng] isang [sanggol na] babae, ang kanyang mukha ay nagiging madilim, at kanyang kinikimkim ang dalamhati.

Quranenc.com: Kapag binalitaan ang isa sa kanila ng [pagkasilang ng anak na] babae, ang mukha niya ay naging nangingitim habang siya ay nalulumbay.


59

يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ

ICDO: Magtatago siya sa kanyang sambayanan dahil sa masamang pangyayaring naganap sa kanyang buhay na nagdulot ng kalungkutan at kahihiyan; dahil sa pagkakaroon niya ng anak na babae, at siya ay naguguluhan sa pagkakaroon ng anak na ito, na kung pananatilihin ba niyang buhay ito kalakip ang paghamak at kawalan ng karangalan, o hindi kaya ay ililibing ba niya ito na buhay sa kalupaan? Walang pag-aalinlangan, napakasama ng kanilang panuntunan sa pamamagitan ng paglalaan o pagturing nila ng mga anak na babae sa Allah at ang mga kalalakihan naman ay sa kanila.

Salas/Taron: Kanyang ikinukubli ang sarili mula sa mga tao nang dahil sa kasamaang ibinalita sa kanya. Pananatilihin ba niya ito [ang sanggol na babae] sa kahihiyan o ito ay ililibing sa lupa? Walang alinlangan, kasamaan ang anumang kanilang napagpasiyahan.

Quranenc.com: Nagtatago siya sa mga tao dahil sa sagwa ng ibinalita sa kanya. Pananatilihin ba niya ito sa pagkahamak o ibabaon niya ito sa alabok? Pansinin, kay sagwa ang ihinahatol nila!


60

لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوۡءِۖ وَلِلَّهِ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

ICDO: Para sa mga hindi naniwala sa Kabilang-Buhay at hindi nila ito pinaghandaan, ay bilang paglalarawan lamang ng mga masama nilang katangian na kahinaan, paghihikahos, kamangmangan at di-paniniwala, at para naman sa Allah ay ang napakataas na mga katangian, ang pagiging ganap ng Allah na hindi nangangailangan ng kahit anuman sa Kanyang mga nilikha. Siya ay `Al-Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan at Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang Kaharian, na Al-Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa.

Salas/Taron: Para sa mga di-naniniwala [hinggil] sa kabilang buhay, [ito] ay isang masamang paglalarawan [o isang katangian ng kasamaan], nguni’t para sa Allah ang pinakamataas na Katangian. At Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Taglay ng mga hindi naniniwala sa Kabilang-buhay ang katangian ng kasagwaan at taglay ni Allāh ang katangiang pinakamataas. Siya ay ang Makapangyarihan, ang Marunong.


61

وَلَوۡ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلۡمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيۡهَا مِن دَآبَّةٖ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗىۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمۡ لَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ سَاعَةٗ وَلَا يَسۡتَقۡدِمُونَ

ICDO: At kung parurusahan lamang ng Allah ang sangkatauhan dahil sa kanilang di-paniniwala at pagsisinungaling, ay hindi Niya pahihintulutan na may matitira pang kahit na isang buhay na bagay sa kalupaan, subalit pinanatili sila ng Allah hanggang sa panahong nakatakda para sa kanila na ito ay ang katapusan ng kanilang buhay, at kapag dumating ang pagkakatakda ng oras na yaon, kailanman ay hindi nila ito maiaantala nang kahit sandali at hindi nila ito maiuusad.

Salas/Taron: At kung ang Allah ay magpataw ng panunumbat sa mga tao nang dahil sa kanilang mga pagkakamali, marahil ay wala Siyang iniwan [sa mundo] ng kahit isang nilikhang gumagala, subali’t Kanyang ipinagpapaliban ang mga ito para sa isang tinakdang panahon at kung ang kanilang takdang panahon ay dumating, sila ay hindi mananatili kahit isang saglit at hindi rin nila mapangungunahan [ito].

Quranenc.com: Kung sakaling maninisi si Allāh sa mga tao dahil sa paglabag nila sa katarungan ay hindi sana Siya nag-iwan dito ng anumang nabubuhay, subalit ipinagpapahuli Niya sila hanggang sa isang taning na itinakda. Kaya kapag dumating ang taning nila ay hindi sila makapagpapahuli ng isang sandali at hindi sila makapagpapauna.


62

وَيَجۡعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكۡرَهُونَۚ وَتَصِفُ أَلۡسِنَتُهُمُ ٱلۡكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفۡرَطُونَ

ICDO: At kabilang sa pagiging kasamaan nila: Na sila sa katotohanan, inilalaan nila sa Allah ang anuman na kinamumuhian nila sa kanilang mga sarili na tulad ng pagkakaroon ng mga anak na kababaihan, at sinasabi ng kanilang mga dila bilang pagsisinungaling na para sa kanila ang magandang hantungan, walang pag-aalinlangan, ang para sa kanila ay Impiyernong-Apoy at doon sila ay pababayaan at kalilimutan.

Salas/Taron: At kanilang iniaakibat sa Allah ang anumang kanilang kinamumuhian,(5) at iginigiit ng kanilang mga dila ang kasinungalingan na sila ay magtatamo ng pinakamabuti [mula sa Kanya]. Katiyakan, kanilang matatamo ang Apoy, at [doon], sila ay pababayaan.

(5) Bago dumating ang Islam, maraming masasamang kaugalian ang mga Arabo. Kinamumuhian nila noon ang pagkakaroon ng anak na babae, samantalang nakagisnan nila ang paniniwala na ang mga anghel ay anak na babae ng Allah. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng anak na babae ay kawalan ng dangal.

Quranenc.com: Gumagawa sila para kay Allāh ng kinasusuklaman nila. Naglalarawan ang mga dila nila ng kasinungalingan na ukol daw sa kanila ang pinakamaganda. Walang pasubali na ukol sa kanila ang Apoy at na sila ay mga pababayaan.


63

تَٱللَّهِ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٖ مِّن قَبۡلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلۡيَوۡمَ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ

ICDO: Sumumpa ang Allah sa pamamagitan ng Kanyang Sarili, katotohanang nagpadala Kami ng mga Sugo sa mga sambayanan na nauna sa iyo, O Muhammad (ﷺ), subalit ginawang kaiga-igaya at pinaganda ni Shaytan sa kanilang paningin ang kanilang mga ginawang pagtanggi, di-paniniwala, pagsisinungaling at pagsamba ng iba bukod sa Allah, na siya (Shaytan) ay patuloy na nagliligaw sa kanila rito sa daigdig at ang para sa kanila sa Kabilang-Buhay ay masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: [Sumpa man] sa Allah, katiyakang Kami ay nagpadala [ng mga sugo] sa mga pamayanang nauna sa iyo [O Muhammad] nguni’t ginawang kaakit-akit ng satanas para sa kanila ang kanilang mga [maling] gawain. Kaya, siya [ang satanas] ay kanilang tagapangalaga [o kaibigan] ngayon at para sa kanila ay isang mahapding parusa.

Quranenc.com: Sumpa man kay Allāh, talaga ngang nagsugo Kami sa mga kalipunang nauna sa iyo, ngunit ipinang-akit sa kanila ng demonyo ang mga gawa nila kaya siya ay tagatangkilik nila sa araw na ito at ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit.


64

وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ

ICDO: At hindi Namin ipinahayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang Quran kundi upang linawin sa mga tao ang hindi nila pinagkakasunduan hinggil sa Deen (o Relihiyon) at mga alintuntunin nito, upang maging matibay ang pangangatwiran laban sa kanila dahil sa iyong pagpapaliwanag, at bilang gabay din at awa sa mga taong naniwala.

Salas/Taron: At hindi Namin ipinahayag [o ibinaba] ang Aklat [Qur’an] sa iyo [O Muhammad] maliban upang gawin mong malinaw para sa kanila ang anumang kanilang ipinagkaiba, at [bilang] patnubay at habag para sa mga taong naniniwala.

Quranenc.com: Hindi Kami nagbaba sa iyo ng Aklat kundi upang linawin mo sa kanila ang nagkaiba-iba sila hinggil doon, at bilang patnubay at awa para sa mga taong sumasampalataya.


65

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَسۡمَعُونَ

ICDO: At ang Allah ay nagbaba mula sa ulap ng ulan, na pinasisibol Niya sa pamamagitan nito ang mga pananim sa kalupaan pagkatapos ng pagiging tuyot nito, walang pag-aalinlangan, sa pagpapababa ng ulan at sa pagpapasibol ng mga pananim sa tuyot na kalupaan ay isang palatandaan sa kapangyarihan ng Allah ang kakayahang bumuhay na mag-uli at sa Kanyang Kaisahan, para sa mga taong nakikinig at inuunawa ang kanilang mga naririnig, na sinusunod nila ang Allah at kinatatakutan.

Salas/Taron: At ang Allah ay nagbaba ng tubig [ulan] mula sa langit, at binigyang buhay sa pamamagitan nito ang lupa na dati ay tigang. Katotohanan, naririto ang ayaah [palatandaan] para sa taong nakikinig.

Quranenc.com: Si Allāh ay nagbaba mula sa langit ng tubig at bumuhay sa pamamagitan nito ng lupa matapos ng kamatayan nito. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda ukol sa mga taong dumidinig.


66

وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَٰمِ لَعِبۡرَةٗۖ نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيۡنِ فَرۡثٖ وَدَمٖ لَّبَنًا خَالِصٗا سَآئِغٗا لِّلشَّـٰرِبِينَ

ICDO: At katiyakan, para sa inyo, O kayong mga tao, mula sa mga hayop ay mga aral: mga kamelyo, baka at kambing, dahil katiyakang nakikita ninyo na pinaiinom Namin kayo mula sa tiyan ng mga ito, ng gatas na puting-puti, sariwa, puro (dalisay) at manamis-namis, gatas na nagmumula sa pagitan ng farth (imbakan ng dumi) at ng dugo, na malinis mula sa anumang di-kanais-nais na maihahalo rito, na masarap inumin.

Salas/Taron: At katotohanan, sa mga pinapastulang hayop [mula sa kawan ng bakahan], ay isang aral. At kayo ay Aming binigyan ng inumin na nagmumula sa kanilang mga tiyan – sa pagitan ng [kanilang] labasan [ng dumi] at dugo – malinis na gatas; [na] mainam na inumin para sa mga nagsisiinom.

Quranenc.com: Tunay na para sa inyo sa mga hayupan ay talagang may maisasaalang-alang. Nagpapainom Kami sa inyo ng mula sa mga tiyan ng mga ito – sa pagitan ng dumi at dugo – na gatas na dalisay na kasiya-siya para sa mga iinom.


67

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ

ICDO: At kabilang sa mga biyaya Namin sa inyo ay ang mga bunga ng mga puno ng palmera at mga ubas, na nagmumula rito ang mga matatapang na inumin – bago pa ipinagbawal noon sa kanilang kapanahunan ang nakalalasing – at mabuting pagkain. Katiyakan, nasa mga nabanggit na bagay na ito ay may matibay na katibayan sa Kapangyarihan ng Allah para sa mga tao na naiintindihan ang mga palatandaan at nagiging aral ito sa kanila.

Salas/Taron: At mula sa mga bunga ng mga punong datiles at mga ubasan, inyong [nakataas at] nakukuha [mula rito] ang matapang na inumin at mabubuting panustos. Katotohanan, naririto ang isang ayaah [aral] para sa taong nakauunawa.

Quranenc.com: Mula sa mga bunga ng mga punong-datiles at mga ubas ay gumagawa kayo ng isang nakalalasing at isang panustos na maganda. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda para sa mga taong umuunawa.


68

وَأَوۡحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحۡلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلۡجِبَالِ بُيُوتٗا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعۡرِشُونَ

ICDO: At ginabayan ng inyong Rabb na Tagapaglikha ang mga bubuyog na gumawa sila ng kanilang mga tahanan sa mga bundok, at ganoon din sa mga puno at sa mga bahay na itinayo ng tao at mga silungan.

Salas/Taron: At ang iyong Panginoon ay nagbigay-inspirasyon sa mga bubuyog: “Kunin [at manirahan kayo] sa mga bundok at sa mga bahay at sa mga punongkahoy at sa anumang kanilang itinatayo [bilang inyong pagpupugaran].

Quranenc.com: Nagkasi ang Panginoon mo sa babaing bubuyog: “Gumawa ka mula sa mga bundok ng mga bahay, mula sa mga punong-kahoy, at mula sa ipinatitindig nila.


69

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلٗاۚ يَخۡرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٞ مُّخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٞ لِّلنَّاسِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ

ICDO: Pagkatapos ay kainin mo (bubuyog) ang anumang bunga na iyong nais, at sundin mo ang mga daan na ginawang madali ng iyong Rabb na Tagapaglikha para sa iyo; upang makapaghanap ka ng ikabubuhay sa mga bundok at sa pagitan ng mga puno, at katiyakang ginawa itong madali para sa iyo, na kung kaya, hindi ka na maliligaw pagbalik mo mula rito, kahit na malayo pa ang iyong marating.

Mayroong lumalabas mula sa mga tiyan ng bubuyog na pulut-pukyutan na inumin na iba’t ibang kulay, na puti, dilaw, pula at iba pa; at nagsisilbi ito bilang gamot sa mga sakit ng tao. Katiyakan, sa likas na mga katangian ng insektong ito ay isang napakatibay na palatandaan sa Kapangyarihan ng Lumikha, para sa mga taong nag-iisip at kumukuha ng aral.

Salas/Taron: Pagkaraan, magsikain kayo mula sa lahat ng mga bunga(6) at sundin ang mga kaparaanang iniatas ng inyong Panginoon [para sa inyo].” Dito ay lumalabas mula sa kanilang mga tiyan ang isang inumin [pulut-pukyutan], may iba’t ibang kulay, [nagsisilbing] gamot para sa tao. Katotohanan, naririto ang ayah [palatandaan] para sa mga taong nag-iisip.

(6) Malinamnam na mga sustansiya o katas na natagpuan ng mga bubuyog.

Quranenc.com: Pagkatapos ay kumain ka mula sa lahat ng mga bunga at tumahak ka sa mga landas ng Panginoon mo nang sunud-sunuran.” May lumalabas mula sa mga tiyan nila na inumin na nagkakaiba-iba ang mga kulay nito, na may taglay itong lunas para sa mga tao. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda para sa mga taong nag-iisip-isip.


70

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ ثُمَّ يَتَوَفَّىٰكُمۡۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡ لَا يَعۡلَمَ بَعۡدَ عِلۡمٖ شَيۡـًٔاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٞ قَدِيرٞ

ICDO: At Nilikha kayo ng Allah at pagkatapos ay sasanhiin Niya na kayo ay mamatay sa dulo ng inyong buhay, at mayroon sa inyo ang inaabot ng matinding katandaan, na ibinabalik sa pagiging isip-bata o pagiging ulyanin, na nawawala ang kanilang kaalaman pagkatapos nilang magkaroon ng kaalaman.

Katotohanan, ang Allah ay Siyang `Aleem – Ganap na Nakaaalam, na Qadeer – Ganap na Makapangyarihan, at saklaw ng Kanyang Kaalaman at Kapangyarihan ang lahat ng bagay, at ang Allah na Siyang nagbabalik sa tao sa ganitong kalagayan, ay Siya rin kung gayon ang may kakayahan na sanhiin itong mamatay pagkatapos ay buhaying mag-uli.

Salas/Taron: At kayo ay nilikha ng Allah, pagkaraan kayo ay Kanyang babawiin sa kamatayan; at kabilang sa inyo ay isang hukluban [sa katandaan] upang hindi nito mabatid [o makaalala pa] ang anupaman pagkaraan ng [dati nitong] kaalaman. Katotohanan, ang Allah ay Maalam, may Kakayahan.

Quranenc.com: Si Allāh ay lumikha sa inyo, pagkatapos ay nagpapapanaw sa inyo. Mayroon sa inyo na pinaaabot sa pinakahamak na gulang upang hindi siya makaalam, matapos ng pagkaalam, ng anuman. Tunay na si Allāh ay Maalam, May-kakayahan.


71

وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزۡقِهِمۡ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَهُمۡ فِيهِ سَوَآءٌۚ أَفَبِنِعۡمَةِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ

ICDO: At ang Allah ay pinipili Niya nang higit ang iba sa inyo kaysa sa iba sa pagkakaloob Niya ng kabuhayan dito sa daigdig, na kung kaya, mayroon sa inyo ang mayaman at mayroon din sa inyo ang mahirap, at mayroon sa inyo ang mga tagapagmay-ari (na ang ibig sabihin ay malayang tao at hindi alipin) at mayroon din naman sa inyo ang nasa ilalim ng pagmamay-ari ng iba (na ang ibig sabihin ay alipin), na hindi binibigyan ng mga yaong tagapagmay-ari (ng alipin) ang sinumang alipin nila mula sa anumang tinataglay nila na ipinagkaloob ng Allah sa kanila, nang sa gayon ay maging kapantay nila ang mga ito sa yaman, na kung kaya, kung hindi nila matatanggap sa kanilang mga sarili ang ganitong kalagayan, paano nila ito matatanggap sa Allah na Siya ay magkakaroon ng katambal mula sa Kanyang mga alipin? Walang pag-aalinlangan, ganito ang pinakamatinding panlalamang at paglabag sa mga Biyaya ng Allah.

Salas/Taron: At biniyayaan ng Allah ang iba sa inyo nang higit sa iba [hinggil] sa panustos. Subali’t, yaong mga biniyayaan [nang higit] ay hindi nagkakaloob ng kanilang panustos sa sinumang [mga aliping] taglay ng kanilang kanang kamay upang sila ay kanilang maging kapantay sa ganoong paraan. Kaya, hindi ba ang pagpapala ng Allah ang kanilang inaayawan?

Quranenc.com: Si Allāh ay nagtangi ng iba sa inyo higit sa iba sa pagtutustos, ngunit ang mga itinangi ay hindi naglilipat ng panustos sa kanila sa mga minay-ari ng mga kanang kamay nila para sila ay maging kaugnay rito ay maging pantay. Kaya sa biyaya ni Allāh ba ay nagkakaila sila?


72

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ

ICDO: At ang Allah ay nilikha Niya mula sa inyong lahi ang inyong mga asawa; upang kayo ay maging mapanatag sa inyong pagsasama, at nilikha ng Allah mula sa inyong mga asawa ang inyong mga sanggol at mula rin sa kanila ang inyong mga inapo, at pinagkalooban kayo ng mga masasarap na mga pagkain mula sa mga bunga at mga butil at mga karne at iba pa. Kung gayon, sa mga walang kabuluhan ba na mga diyus-diyosan na itinatambal nila sila ay naniniwala, at sa mga biyaya ba ng Allah na hindi mabilang-bilang ay hindi nila pinahahalagahan at hindi sila tumatanaw ng utang na loob sa pamamagitan ng bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya?

Salas/Taron: At [nilikha o] ginawa ng Allah para sa inyo ang mga asawa mula sa inyong mga sarili, at ginawa para sa inyo mula sa inyong mga asawa, ang mga anak at mga apo, at Kanyang itinustos para sa inyo ang mga mabubuting bagay. [Nguni’t] sa kabila nito, sila ba ay naniniwala pa rin sa kabulaanan at sa pagpapala ng Allah, sila ay hindi naniniwala?

Quranenc.com: Si Allāh ay gumawa para sa inyo mula sa mga sarili ninyo ng mga asawa at gumawa para sa inyo mula sa mga asawa ninyo ng mga anak at mga apo. Tumutustos Siya sa inyo mula sa mga kaaya-ayang bagay. Kaya ba sa kabulaanan ay sumasampalataya sila at sa biyaya ni Allāh sila ay tumatangging kumilala?


73

وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ رِزۡقٗا مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡتَطِيعُونَ

ICDO: At sinamba ng mga Mushrikun ang mga rebulto na walang kakayahang pagkalooban sila ng kahit na anumang ikabubuhay mula sa kalangitan na katulad ng ulan, at gayundin mula sa kalupaan na katulad ng pagsibol ng mga pananim, dahil sila ay walang anumang kakayahan at pagmamay-ari at hindi sila maaaring maging tagapagmay-ari ng mga ito dahil sila ay walang anumang kakayahan.

Salas/Taron: At sila ay sumasamba bukod sa Allah ng anumang [huwad na diyos  na] walang taglay na [kapangyarihang magbigay ng] panustos mula sa mga kalangitan at kalupaan at [katunayan] sila ay walang kakayahan.

Quranenc.com: Sumasamba sila sa iba pa kay Allāh na hindi nakapagdudulot para sa kanila ng panustos mula sa mga langit at lupa na anuman at hindi nakakakaya.


74

فَلَا تَضۡرِبُواْ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡثَالَۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

ICDO: At kapag nalaman ninyo na ang mga diyus-diyosan at mga rebulto ay walang silbi, huwag kayong gumawa ng pagtatambal sa Allah, na ipinaparehas ninyo sa Allah ang anumang mula sa Kanyang nilikha at itinatambal ninyo ito sa pagsamba sa Kanya.

Katiyakan, ang Allah ay batid Niya kung ano ang inyong ginagawa, samantalang kayo ay nalilinlang na walang kaalam-alam sa inyong pagkakamali at sa masamang ibubunga nito sa inyo.

Salas/Taron: Kaya, huwag kayong maglahad ng paghahalintulad sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay Maalam at kayo ay hindi nakaaalam.

Quranenc.com: Kaya huwag kayong gumawa para kay Allāh ng mga paghahalintulad. Tunay na si Allāh ay nakaaalam samantalang kayo ay hindi nakaaalam.


75

۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقًا حَسَنٗا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرّٗا وَجَهۡرًاۖ هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

ICDO: Nagbigay ng halimbawa ang Allah na inilalantad Niya ang kamalian ng paniniwala ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allah: ang isang lalaking alipin na nasa ilalim ng pagmamay-ari ng iba na walang kakayahan at walang anumang pagmamay-ari na tinataglay, at ang isang malayang lalaki na may kayamanan na ipinagkaloob ng Allah sa kanya, na malaya niyang gamitin ang anuman na kanyang pagmamay-ari, na gumagasta siya mula rito nang palihim at lantad, maaari bang sabihin ng sinumang may katalinuhan na magkatulad ang dalawang lalaking ito?

Samakatuwid, ganoon ang Allah na Tagapaglikha na Pagmamay-ari Niya ang lahat ng Kanyang nilikha, na ginagawa Niya ang anuman na Kanyang nais, na kailanman ay hindi maaaring maging kaparehas ng anuman na Kanyang nilikha at Kanyang mga alipin, na kung kaya, paano ninyo pinagpantay ang dalawa?

Ang papuri ay sa Allah lamang na Bukod-Tangi, na Siya lamang ang karapat-dapat na purihin at dakilain, subalit karamihan sa nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allah ay hindi nila alam na ang mga papuri at biyaya ay Pagmamay-ari lamang ng Allah, at walang pag-aalinlangang Siya lamang ang Bukod-Tangi na karapat-dapat sambahin.

Salas/Taron: At ang Allah ay naglahad ng paghahalintulad: [tungkol sa] isang alipin na pag-aari ng iba, at [ito ay] walang nagagawang isa mang bagay, at [ang isa naman] ay Aming ginawaran ng mabuting panustos mula sa Amin,  kaya siya ay gumugugol [sa kawanggawa] mula rito nang palihim at hayag. Sila ba ay magkapantay? Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah]. Nguni’t karamihan sa kanila ay hindi nakaaalam.

Quranenc.com: Naglahad si Allāh ng isang paghahalimbawa sa isang aliping pinagmamay-ari na hindi nakakakaya ng anuman at isang tinustusan Namin mula sa Amin ng isang panustos na maganda kaya siya ay gumugugol mula roon nang palihim at hayagan. Nagkakapantay ba sila? Ang papuri ay ukol kay Allāh. Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam.


76

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلَيۡنِ أَحَدُهُمَآ أَبۡكَمُ لَا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ أَيۡنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأۡتِ بِخَيۡرٍ هَلۡ يَسۡتَوِي هُوَ وَمَن يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ

ICDO: At nagbigay pa rin ang Allah ng halimbawa ng dalawang lalaki bilang pagwawalang-saysay sa kanilang itinatambal o sinasamba na iba bukod sa Allah: ang isa sa kanila ay pipi at bingi na hindi nakaiintindi at hindi naiintindihan ang kanyang sinasabi, na walang kakayahan na magdudulot ng anumang kapakinabangan sa kanyang sarili o hindi kaya ay sa iba, sa halip ay pabigat lamang sa sinumang nag-aalaga sa kanya, na kapag inuutusan siya ng kanyang tagapangasiwa ng anumang bagay na ipagagawa sa kanya ay hindi niya ito magagawa at wala itong silbi at idinudulot na anumang kabutihan; at isang lalaki naman na walang kapansanan sa buong katawan, na nakagagawa ng kapakinabangan sa kanyang sarili at sa iba, at nakapag-uutos ng pagiging makatarungan, na siya ay nasa Matuwid at Malinaw na landas, maaari bang magpakaparehas ang dalawang taong ito sa paningin ng mga matatalino? Kung gayon, paano ipinaparehas ang rebulto na pipi at bingi sa Allah na Makapangyarihan na nagkakaloob ng lahat ng mga mabubuting biyaya?

Salas/Taron: At ang Allah ay naglahad ng [isa pang] paghahalintulad [tungkol sa] dalawang lalaki, ang isa sa kanila ay pipi, walang nagagawang isa mang bagay kaya siya ay pasanin ng kanyang tagapag-alaga; saanman siya ibaling nito [ng kanyang tagapag-alaga], siya ay walang dinadalang kabutihan. Siya ba [na taong pipi o walang kakayahang makagawa ng kabutihan] ay katulad ng isang nag-uutos ng katarungan, habang siya ay nasa isang matuwid na landas?

Quranenc.com: Naglahad si Allāh ng isang paghahalimbawa sa dalawang lalaking ang isa sa kanilang dalawa ay pipi na hindi nakakakaya ng anuman at siya ay isang pabigat sa tagatangkilik niya, na saan man ito magbaling sa kanya ay hindi siya nakagagawa ng isang kabutihan. Nagkakapantay ba siya at ang sinumang nag-uutos sa katarungan habang ito ay nasa isang landasing tuwid?


77

وَلِلَّهِ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَمَآ أَمۡرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمۡحِ ٱلۡبَصَرِ أَوۡ هُوَ أَقۡرَبُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ

ICDO: At Pagmamay-ari lamang ng Allah ang lihim na Kaalaman sa mga kalangitan at kalupaan, at ang hinggil sa Pagkagunaw ng Sandaigdigan ay kundi katulad lamang ng pagkurap ng isang mata o mabilis pa kaysa rito. Walang pag-aalinlangan, ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan sa lahat at May Kakayahan na gawin ang lahat ng bagay.

Salas/Taron: At sa Allah ang pagmamay-ari ng Ghaib [mga di-nakikitang bahagi] sa mga kalangitan at kalupaan. At ang kautusan para sa [takdang] Oras ay walang anupaman maliban sa isang sulyap ng mata o higit pang malapit. Katotohanan, ang Allah ay may [ganap na] Kakayahan sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Ukol kay Allāh ang [kaalaman sa] Lingid sa mga langit at lupa. Walang iba ang lagay ng Huling Sandali kundi gaya ng bilis ng sulyap ng paningin o higit na malapit. Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan.


78

وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

ICDO: Ang Allah ay Siyang nagpaluwal sa inyo mula sa mga sinapupunan ng inyong mga ina pagkatapos ng takdang panahon ng pagdadalantao sa inyo, na wala kayong nalalaman na anumang bagay mula sa inyong kapaligiran, at pagkatapos ay pinagkalooban Niya kayo ng pandinig, paningin at mga puso upang kayo ay makabatid; nang sa gayon ay tatanaw kayo ng utang na loob sa Allah sa mga biyayang ito at Siya lamang ang inyong bukod-tanging sasambahin.

Salas/Taron: At kayo ay iniluwal ng Allah mula sa mga sinapupunan ng inyong mga ina na walang anupamang nalalaman. At Kanyang ginawa para sa inyo ang pandinig, paningin, at mga puso [o isip] upang sakali kayo ay magpasalamat.

Quranenc.com: Si Allāh ay nagpalabas sa inyo mula sa mga tiyan ng mga ina ninyo nang wala kayong nalalamang anuman at gumawa para sa inyo ng pandinig, mga paningin, at mga puso nang sa gayon kayo ay magpapasalamat.


79

أَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَى ٱلطَّيۡرِ مُسَخَّرَٰتٖ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ

ICDO: Hindi ba nakikita ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allah, ang mga ibon, na ginawang madali para sa mga ito ang paglipad sa himpapawid sa pagitan ng kalangitan at kalupaan sa kagustuhan ng Allah? Walang sinuman ang nangangalaga sa mga ito upang hindi bumagsak kundi ang Allah dahil sa paglikha Niya ng ganitong katangian at kakayahan.

Walang pag-aalinlangan, ang pagkakaloob ng Allah ng ganitong kakayahan upang mapadali sa kanila at ang pagpapanatili ng mga ito sa kalawakan ay mga palatandaan sa mga taong naniniwala sa anuman na kanilang nakikitang mga palatandaan na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Allah.

Salas/Taron: Hindi ba nila natatanaw ang mga ibong nangakalutang sa alapaap ng himpapawid? Walang tumatangan sa kanila maliban sa Allah. Katotohanan, naririto ang mga ayaat [palatandaan] para sa mga taong naniniwala.

Quranenc.com: Hindi ba sila tumingin sa mga ibon habang mga pinagsisilbi sa himpapawid ng langit? Walang humahawak sa mga ito kundi si Allāh. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong sumasampalataya.


80

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمۡ سَكَنٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ بُيُوتٗا تَسۡتَخِفُّونَهَا يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ وَيَوۡمَ إِقَامَتِكُمۡ وَمِنۡ أَصۡوَافِهَا وَأَوۡبَارِهَا وَأَشۡعَارِهَآ أَثَٰثٗا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٖ

ICDO: At ang Allah ay ginawa Niya para sa inyo, ang inyong mga tahanan bilang pahingahan at kapanatagan kasama ang inyong mga pamilya at kayo ay nanatili sa inyong lugar, at ginawa rin niya para sa inyo, sa inyong paglalakbay bilang inyong silungan, ang mga balat ng hayop, upang maging magaan ang pagdala ninyo nito sa oras ng inyong paglalakbay at magiging magaan din para sa inyo ang pagtatayo nito sa oras ng inyong pagpapanatili pagkatapos ng inyong paglalakbay, at ginawa pa rin Niya para sa inyo mula sa mga balahibo (lana o ‘wool’) ng tupa, buhok (o ‘fur’) ng kamelyo at balahibo ng kambing, ginawa Niya ang mga ito bilang kagamitan sa inyong mga tahanan na pantakip, kasuotan, panlatag at palamuti na pansamantalang nagpapaginhawa sa inyo hanggang sa huling sandali ng inyong buhay.

Salas/Taron: At ginawa ng Allah para sa inyo ang isang himlayan mula sa inyong mga tahanan, at ginawa para sa inyo mula sa mga katad [o balat] ng mga hayop ang mga kubol [silungan] na inyong matatagpuan ang ginhawa sa araw ng inyong paglalakbay at sa araw ng inyong pananatili [pagtigil]. At mula sa kanilang balat, balahibo at buhok [kayo ay nakagagawa ng mga] kasangkapan at kasiyahan hanggang sa isang takdang panahon.

Quranenc.com: Si Allāh ay gumawa para sa inyo mula sa mga bahay ninyo ng isang pagtahan, at gumawa para sa inyo mula sa mga balat ng mga hayupan ng mga bahay na magiging magaan para sa inyo ang mga ito sa araw ng paglalakbay ninyo at sa araw ng paninirahan ninyo, at mula sa mga lana ng mga ito, mga balahibo ng mga ito, at mga buhok ng mga ito ng kasangkapan at pagtatamasa sa pansamantala.


81

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَٰلٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلۡجِبَالِ أَكۡنَٰنٗا وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأۡسَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُسۡلِمُونَ

ICDO: At ang Allah ay gumawa para sa inyo ng inyong mga silungan na tulad ng mga puno at iba pa, at gumawa rin Siya para sa inyo ng mga kublihan mula sa mga kabundukan, at gumawa rin Siya para sa inyo ng mga kasuotan mula sa mga bulak at lana upang mapangalagaan kayo mula sa init at lamig, at gumawa rin para sa inyo ng mga bakal bilang pangangalaga sa inyo at mga sandata ninyo kapag kinakalaban kayo sa labanan, at kung paano kayo biniyayaan ng Allah ng mga ganitong kagandahang-loob ay ginawa rin Niyang ganap para sa inyo ang Kanyang mga kagandahang-loob sa pamamagitan ng paghahayag Niya ng Relihiyon ng Katotohanan; upang sumuko at magpasailalim kayo sa Allah na Bukod-Tangi na hindi kayo magtatambal sa pagsamba sa Kanya ng kahit na anumang bagay.

Salas/Taron: At ginawa ng Allah para sa inyo, mula sa anumang Kanyang nilikha ang mga lilim [o anino ng mga ulap], at ginawa para sa inyo mula sa mga bundok, ang mga tirahan [kanlungan] at ginawa para sa inyo ang mga kasuutan upang kayo ay isanggalang laban sa init at [ginawa rin] ang mga kasuutang baluti upang kayo ay isanggalang mula sa inyong [mga kaaway] sa [panahon ng] digmaan. Kaya, ganyan Niya ginagawang ganap ang Kanyang pagpapala sa inyo upang sakali kayo ay tumalima [sa Kanya].

Quranenc.com: Si Allāh ay gumawa para sa inyo mula sa nilikha Niya ng mga silungan, gumawa para sa inyo mula sa mga bundok ng mga kanlungan, at gumawa para sa inyo ng mga kasuutang nagsasanggalang sa inyo sa init at mga kasuutang nagsasanggalang sa inyo sa karahasan sa inyo. Gayon Siya naglulubos ng biyaya Niya sa inyo nang sa gayon kayo ay magpapasakop.


82

فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ

ICDO: Pagkatapos, kung sila ay tatalikod sa iyo, O Muhammad (ﷺ), pagkatapos nilang makita ang palatandaan ay huwag kang malungkot, dahil ang tungkulin mo lamang ay ipahayag nang malinaw ang anumang mensahe na dala-dala mo at ang gabay ay sa Amin lamang maisasakatuparan.

Salas/Taron: Kaya, kung sila ay magsitalikod – ang tanging nakaatang sa iyo [O Muhammad] ay [ang tungkuling] ihatid ng malinaw [ang mensahe].

Quranenc.com: Kaya kung tumalikod sila, tungkulin sa iyo lamang ang pagpapaabot na malinaw.


83

يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ

ICDO: Batid ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allah ang biyaya ng Allah sa kanila sa pamamagitan ng pagkakapadala kay Muhammad (ﷺ) sa kanila subalit tinanggihan nila ang biyayang ito at karamihan sa iyong sambayanan ay walang pananampalataya, tinanggihan nila ang iyong pagka-Propeta at hindi nila tinanggap.

Salas/Taron: Kanilang nababatid ang pagpapala ng Allah subali’t pagkaraan, ito ay kanilang itinatakwil at karamihan sa kanila ay mga [taong] di-naniniwala.

Quranenc.com: Nakakikilala sila sa biyaya ni Allāh, pagkatapos ay nagkakaila sila nito, at ang higit na marami sa kanila ay tumatangging sumampalataya.


84

وَيَوۡمَ نَبۡعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٖ شَهِيدٗا ثُمَّ لَا يُؤۡذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمۡ يُسۡتَعۡتَبُونَ

ICDO: At ipaalaala mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ), ang mangyayari sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na sa Araw na yaon ay palilitawin Namin sa bawat nasyon ang Sugo na ipinadala sa kanila upang tumestigo sa paniniwala ng sinumang naniwala at paglabag ng sinumang hindi naniwala, pagkatapos ang mga yaong hindi naniwala ay hindi pahihintulutan na mangatwiran hinggil sa anumang nangyari sa kanila at hindi sila pahihintulutang makapagsisi at humingi ng kapatawaran sa Allah, dahil nakalipas na ang panahong yaon.

Salas/Taron: At [alalahanin] ang Araw na Aming bubuhaying muli sa bawa’t pamayanan ang isang saksi [ang kanilang sugo]. Pagkaraan ay hindi na pahihintulutan yaong mga di-naniniwala [upang mangatwiran], at sila ay hindi hihilinging magbalik-loob [sa Allah].

Quranenc.com: [Banggitin] ang araw na bubuhay Kami mula sa bawat kalipunan ng isang saksi. Pagkatapos ay hindi magpapahintulot para sa mga tumangging sumampalataya at hindi sila hihilinging magpalubag-loob [sa Amin].


85

وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلۡعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمۡ وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ

ICDO: At kapag nakita ng mga yaong tumanggi sa katotohanan ang kaparusahan ng Allah sa Kabilang-Buhay, na ito ay hindi pagagaanin sa kanila, at hindi sila bibigyan ng kahit na kaunting palugit o iaantala sa kanila ang kaparusahan.

Salas/Taron: At kapag makikita niyaong mga gumawa ng kamalian ang parusa, ito ay hindi pagagaanin para sa kanila at sila ay hindi bibigyan ng palugit.

Quranenc.com: Kapag nakita ng mga lumabag sa katarungan ang pagdurusa, hindi ito pagagaanin para sa kanila at hindi sila palulugitan.


86

وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ شُرَكَآءَهُمۡ قَالُواْ رَبَّنَا هَـٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدۡعُواْ مِن دُونِكَۖ فَأَلۡقَوۡاْ إِلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلَ إِنَّكُمۡ لَكَٰذِبُونَ

ICDO: At kapag nakita ng mga nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah, sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ang kanilang mga diyus-diyosan na kanilang sinamba, na kanilang ipinantay sa Allah, sasabihin nila: O aming Rabb na Tagapaglikha! Sila ang mga itinambal namin sa pagsamba sa Iyo, at magsasalita ang mga diyus-diyosan na kanilang sinamba na pasisinungalingan nito ang sumamba sa kanila, at magsasabi: Katiyakan, kayo na mga nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah ay mga sinungaling, noong ginawa ninyo kami na katambal sa pagsamba sa Allah at sinamba ninyo kami na kapantay ng Allah, gayong hindi naman namin kayo inutusan na gawin ito at hindi namin inangkin na kami ay karapat-dapat na sambahin, na kung kaya, kayo lamang kung gayon ang karapat-dapat na sisihin.

Salas/Taron: At kapag makikita niyaong mga nagtatambal ang kanilang [mga iniakibat na] katambal [ng Allah], sila ay magsasabi; “O Aming Panginoon, sila ang aming mga itinambal [sa Iyo] na lagi naming dinadalanginan bukod sa Iyo.” Nguni’t, kanilang itatapong pabalik sa kanila ang kanilang mga salita [at magsasabing]: “Katotohanan, kayo ay mga sinungaling!”

Quranenc.com: Kapag nakita ng mga nagtambal ang mga pantambal nila ay magsasabi sila: “Panginoon namin, ang mga ito ay ang mga pantambal namin [sa Iyo] na kami dati ay dumadalangin sa kanila bukod pa sa Iyo;” ngunit mag-uukol ang mga ito sa kanila ng sasabihin: “Tunay na kayo ay talagang mga sinungaling.”


87

وَأَلۡقَوۡاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوۡمَئِذٍ ٱلسَّلَمَۖ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ

ICDO: At sila na mga walang pananampalataya ay magpapakita ng ganap na pagsuko at pagpapasailalim sa Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at maglalaho sa kanila ang anuman na kanilang inangking mga kasinungalingan na ang kanilang mga diyus-diyosan ay mamagitan sa kanila.

Salas/Taron: At kanilang ipagkakaloob sa Allah ang [kanilang] pagtalima sa Araw na iyon, at mawawala mula sa kanila ang anumang lagi nilang nilulubid [na kasinungalingan].

Quranenc.com: Mag-uukol sila kay Allāh sa araw na iyon ng pagpapasakop at maglalaho sa kanila ang dati nilang ginagawa-gawa.


88

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدۡنَٰهُمۡ عَذَابٗا فَوۡقَ ٱلۡعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفۡسِدُونَ

ICDO: Ang mga yaong tinanggihan nila ang iyong pagka-Propeta, O Muhammad (ﷺ), at pinasinungalingan ka nila at hinarangan nila ang iba sa daan patungo sa paniniwala sa Kaisahan ng Allah at sa Kanyang Sugo, daragdagan Namin ang parusa sa kanila ng karagdagan pang kaparusahan na napakasidhi dahil sa kanilang ginawa na pagtanggi at sa ginawa nilang pagpigil sa mga tao na sumunod sa katotohanan; at sa kanilang sadyang pamiminsala at pagligaw sa mga tao upang labagin ang Allah at gumawa ng kasalanan.

Salas/Taron: Yaong mga di-naniwala at humadlang [sa ibang tao] sa Landas ng Allah – sila ay Aming daragdagan sa kaparusahan nang ibayong parusa nang dahil sa anumang katiwaliang kanilang idinudulot.

Quranenc.com: Ang mga tumangging sumampalataya at sumagabal sa landas ni Allāh ay dadagdagan sila ng isang pagdurusa pa higit sa [dating] pagdurusa dahil sa dati sila ay nanggugulo.


89

وَيَوۡمَ نَبۡعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٖ شَهِيدًا عَلَيۡهِم مِّنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَجِئۡنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِۚ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ

ICDO: At alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), sa Araw ng Muling Pagkabuhay na kung saan sa Araw na yaon ay magpapalitaw sa bawat nasyon ng tetestigo laban sa kanila, na ito ay ang bawat Sugong ipinadala ng Allah mula sa kanilang sariling lahi at wika, at dadalhin ka Namin, O Muhammad (ﷺ), bilang testigo sa iyong sambayanan.

At katotohanan na Aming ibinaba sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang Dakilang Quran upang linawin ang lahat ng bagay at ipaliwanag ang mga ito nang ganap, na tulad ng alintuntunin hinggil sa halal at haram (pagpapahintulot at pagbabawal), gantimpala at kaparusahan at iba pa, at upang maging gabay mula sa pagkaligaw, at habag sa sinumang maniniwala mula rito, at magandang balita para sa mga Muslim (mga isinusuko nang ganap ang buong sarili sa kagustuhan ng Allah) dahil sa mabuti ang kanilang patutunguhan.

Salas/Taron: At [alalahanin] ang Araw [na kapag] Aming bubuhaying muli sa bawa’t pamayanan ang isang saksi laban sa kanila na nagmula sa kanilang mga sarili. At ikaw [O Muhammad] ay Aming dadalhin, bilang saksi laban sa mga ito [sa iyong pamayanan]. At Aming ibinaba [o ipinahayag] sa iyo ang Aklat [ang Qur’an] bilang paglilinaw para sa lahat ng bagay, at bilang patnubay, at habag at magandang balita para sa mga tumatalima [sa Kanya bilang Muslim].

Quranenc.com: Sa araw na bubuhay Kami mula sa bawat kalipunan ng isang saksi sa kanila kabilang sa mga sarili nila. Naghatid Kami sa iyo bilang isang saksi sa mga ito. Nagpapababa Kami sa iyo ng Aklat bilang isang paglilinaw para sa bawat bagay, isang patnubay, isang awa, at isang nakagagalak na balita para sa mga Muslim.


90

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, inutusan ng Allah ang Kanyang mga alipin sa Dakilang Quran ng pagiging makatarungan at tamang paniniwala sa karapatan ng Allah hinggil sa Kanyang Kaisahan at di-pagsasagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Kanya, at sa karapatan ng Kanyang mga alipin na ibigay sa bawat isa sa kanila ang anumang nararapat na para sa kanila at ipag-utos ang pagiging mabuti hinggil sa karapatan ng Allah na bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya at pagsagawa ng Kanyang mga ipinag-uutos sa tamang kaparaanan, at sa karapatan ng Kanyang mga nilikha sa salita at gawa at pag-uutos ng pagbibigay sa mga kamag-anak ng anumang bagay na magpapatibay ng kanilang ugnayang magkakamag-anak at pakikitungo nang mabuti sa kanila, at ipinagbawal Niya ang anumang kasamaan, salita man ito o gawa, at ang anumang bagay na hindi katanggap-tanggap sa batas at hindi kalugud-lugod sa paningin ng Allah na katulad ng paglabag at pagsagawa ng mga kasalanan, at ganoon din ang pagbabawal hinggil sa pang-aapi at paghamak sa kapuwa tao, at sa ganitong pamamaraan na pag-uutos at pagbabawal, ay bilang pagpapayo sa inyo at pagpapaalaala ng Allah hinggil sa magiging bunga o kahihinatnan nito, upang kayo ay makaunawa sa ipinag-utos ng Allah at makinabang para rito.

Salas/Taron: Katotohanan, ang Allah ay nag-uutos ng katarungan at mabuting asal at pagbibigay [ng tulong at pagmamalasakit] sa mga kamag-anak at nagbabawal ng kahalayan at masamang asal at pang-aapi. Kayo ay Kanyang pinagpapayuhan upang sakali kayo ay mapaalalahanan.

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay nag-uutos ng katarungan, ng pagmamagandang-gawa, at ng pagbibigay sa mga may pagkakamag-anak at sumasaway sa kahalayan, nakasasama, at paniniil. Nangangaral Siya sa inyo nang sa gayon kayo ay mag-aalaala.


91

وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ

ICDO: At tuparin ninyo ang lahat ng pangako na inyong ipinangako sa pagitan ninyo at sa pagitan ng Allah, o hindi kaya ay sa pagitan ninyo at ng mga tao hanggat ito ay hindi labag sa Aklat ng Allah at sa Sunnah ng Kanyang Propeta, at huwag ninyong talikuran ang sinumpaan ninyong pangako pagkatapos ninyo itong tiyakin (o siguruhin), dahil katiyakan, kapag nangako kayo ng ganito ay hinirang ninyo ang Allah bilang garantiya upang paniwalaan ang inyong pangako. Katiyakan, batid ng Allah ang lahat ng inyong mga ginagawa at ayon dito kayo ay gagantihan.

Salas/Taron: At inyong tuparin ang kasunduan [na inyong pinagtibay sa Ngalan] ng Allah kapag kayo ay gumawa ng inyong pakikipagkasundo, at huwag ninyong sirain ang mga panunumpa pagkaraang ang mga ito ay pagtibayin at katunayan inyong itinalaga [bilang] Tagapanagot ang Allah para sa inyo. Katotohanan, [Lubos na] Nababatid ng Allah ang anumang inyong ginagawa.

Quranenc.com: Tumupad kayo sa tipan kay Allāh kapag nakipagtipan kayo at huwag kayong kumalas sa mga sinumpaan ninyo matapos ng pagbibigay-diin sa mga ito. At talagang ginawa ninyo si Allāh na isang tagapanagot sa inyo. Tunay na si Allāh ay nakaaalam sa anumang ginagawa ninyo.


92

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثٗا تَتَّخِذُونَ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرۡبَىٰ مِنۡ أُمَّةٍۚ إِنَّمَا يَبۡلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ

ICDO: At huwag kayong tumalikod sa inyong mga pangako, dahil magiging katulad ninyo kung gayon ang isang babae na humahabi (o gumagawa) ng tela, na pinagbuti niya ang pagsasagawa nito at pagkatapos ay kinalas niya rin ito, na ang paggawa ninyo ng mga sinumpaang pangako sa oras ng panunumpa ay panlilinlang lamang sa inyong pinangakuan, at sinisira ninyo ang inyong mga pangako kapag nakatagpo kayo ng ibang grupo na higit na mayaman at higit na malaki ang inyong kapakinabangan kaysa sa mga tao na pinangakuan ninyo.

Katiyakan, sinusubok lamang kayo ng Allah sa Kanyang pag-uutos na tuparin ang mga pangako at sa Kanyang pagbabawal na ito ay sirain, at walang pag-aalinlangan, lilitaw para sa inyo sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang anuman na hindi ninyo pinagkasunduan dito sa daigdig hinggil sa paniniwala sa Allah at sa pagiging Propeta ni Propeta Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: At huwag kayong maging katulad ng isang [babaing] kinalas ang  sinulid na kanyang inikit matapos na ito ay naging matibay [sa pamamagitan ng] paggamit ng inyong panunumpa bilang [isang paraan ng] pandaraya sa inyong pagitan nang dahil lamang na ang isang pamayanan ay nakahihigit sa kasaganaan [sa bilang at yaman] kaysa sa ibang pamayanan. Kayo ay sinusubukan ng Allah sa pamamagitan nito. At katotohanan Kanyang gagawing malinaw para sa inyo sa Araw ng Pagkabuhay na Muli ang anumang inyong lagi nang ipinagkaiba.

Quranenc.com: Huwag kayong maging gaya ng [babaing] kumalas sa inikid niya, mula ng matapos ng kalakasan nito, para maging mga himaymay [dahil] gumagawa kayo sa mga sinumpaan ninyo bilang isang pandaraya sa pagitan ninyo dahil may isang kalipunang naging higit na masagana kaysa sa isang kalipunan. Sumusubok lamang sa inyo si Allāh sa pamamagitan nito at talagang magpapalinaw nga Siya para sa inyo sa Araw ng Pagbangon sa anumang dati kayo hinggil dito ay nagkakaiba-iba.


93

وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَلَتُسۡـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: At kung ginusto lamang ng Allah ay ginabayan Niya kayong lahat, na gagawin Niya kayong nagkakaisa sa iisang paniniwala at paniniwala sa Kaisahan ng Allah na ito ay ang Islam at pananatilihin Niya kayo rito, subalit pinahihintulutan Niya ang sinuman na Kanyang nais na iligaw mula sa sinuman na alam Niya na pipiliin nito ang pagkaligaw at hindi Niya gagabayan bilang makatarungang paghatol mula sa Kanya; at gagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa sinumang alam Niya na pipiliin nito ang katotohanan at papatnubayan Niya ito bilang kagandahang-loob mula sa Kanya.

At katiyakan, tatanungin kayong lahat ng Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay hinggil sa kung ano ang ginawa ninyo rito sa daigdig patungkol sa kung ano ang Kanyang ipinag-utos at kung ano ang Kanyang ipinagbawal sa inyo at ayon dito kayo ay gagantihan.

Salas/Taron: At kung ninais lamang ng Allah, kayo ay Kanyang magagawang pag-isahin bilang pamayanan [o relihiyon], nguni’t Kanyang hinahayaang maligaw ang sinumang Kanyang nais at pinapatnubayan ang sinumang Kanyang nais. At katiyakan, kayo ay tatanungin tungkol sa anumang lagi ninyong ginagawa.

Quranenc.com: Kung sakaling niloob ni Allāh ay talaga sanang ginawa Niya kayo na kalipunang nag-iisa, subalit nagpapaligaw Siya sa sinumang niloloob Niya at nagpapatnubay Siya sa sinumang niloloob Niya. Talagang tatanungin nga kayo tungkol sa anumang dati ninyong ginagawa.


94

وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمُۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ

ICDO: At huwag ninyong gawing paraan ang inyong sinumpaang pangako para linlangin ang sinumang pinangakuan ninyo, dahil mapapahamak at magkakagulo kayo pagkatapos ninyong maging tahimik sa inyong pamumuhay, na katulad ng isang tao na nadulas ang kanyang mga paa pagkatapos nitong maging matatag sa pagkakatayo, at matitikman ninyo ang kinamumuhian ninyong mga parusa rito sa daigdig; dahil naging sanhi kayo na pigilin ang iba sa pagsunod sa Relihiyong Islam dahil sa nakita niya sa inyo na pagiging taksil, at ang para sa inyo sa Kabilang-Buhay ay masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: At huwag ninyong gamitin bilang [isang paraan ng] pandaraya ang inyong mga panunumpa sa inyong pagitan, upang hindi matisod ang isang paa pagkaraang ito ay naging matatag, at inyong malasap ang kasamaan [o parusa sa mundong ito] nang dahil sa anumang inyong ginawang paglihis [sa mga tao] sa Landas ng Allah at inyong matamo ang malaking parusa [sa kabilang buhay].

Quranenc.com: Huwag kayong gumawa sa mga sinumpaan ninyo bilang isang pandaraya sa pagitan ninyo dahil baka may matisod na paa matapos ng katatagan nito at malasap ninyo ang kasagwaan dahil sa sumagabal kayo sa landas ni Allāh at [magiging] ukol sa inyo ay isang pagdurusang sukdulan.


95

وَلَا تَشۡتَرُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلًاۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

ICDO: At huwag ninyong kasangkapanin ang inyong sinumpaang pangako sa Pangalan ng Allah; na ipagpapalit ninyo ito sa kakaunting halaga na kaligayahan dito sa daigdig, dahil katiyakang ang gantimpala na nagmula sa Allah dahil sa inyong pagtupad ng sinumpaang pangako ay nakahihigit para sa inyo kaysa sa kakaunting halaga na makamundo, kung ito ay batid ninyo lamang na may wastong kaalaman, at iniintindi ninyo ang pagkakaiba ng kaligayahan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: At huwag ninyong ipagbili [o ipagpalit] ang kasunduan ng Allah sa maliit na halaga. Katotohanan, anumang nasa Allah ay higit na mabuti para sa inyo kung nababatid ninyo [ang kahalagahan nito].

Quranenc.com: Huwag kayong magpalit sa tipan kay Allāh, sa isang halagang kaunti. Tunay na ang nasa ganang kay Allāh ay pinakamabuti para sa inyo, kung nangyaring kayo ay nakaaalam.


96

مَا عِندَكُمۡ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٖۗ وَلَنَجۡزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ICDO: At ang anumang pagmamay-ari ninyo na mga pira-piraso na makamundong inyong tinataglay ay maglalaho, subalit ang anumang nasa Allah na para sa inyo na kabuhayan at gantimpala ay mananatili magpakailanman at hindi maglalaho.

Walang pag-aalinlangan, gagantimpalaan Namin ang sinumang tiniis niya ang hirap ng mga pag-uutos – kabilang dito ang pagsasakatuparan ng pangako – ng gantimpalang para sa kanila na higit pa kaysa kanilang mga ginawa, na kung pinagkakalooban Namin sila ng gantimpala sa mga kakaunti na kabutihan na kanilang nagawa ay gayundin sa marami at mga malalaki nito bilang kagandahang-loob mula sa Allah.

Salas/Taron: Anumang nasa sa inyo ay magwawakas, subali’t anumang nasa Allah ay mananatili [walang kupas]. At katiyakan, Aming ipagkakaloob sa mga nagtiis ang kanilang gantimpala nang ayon sa anumang pinakamabuti na kanilang lagi nang ginagawa.

Quranenc.com: Ang anumang nasa ganang inyo ay nauubos samantalang ang anumang nasa ganang kay Allāh ay mananatili. Talagang gaganti nga Kami sa mga nagtiis ng pabuya sa kanila katumbas sa pinakamaganda sa anumang dati nilang ginagawa.


97

مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ICDO: Sinuman ang gumawa ng mabubuting gawa, lalaki man o babae, na siya ay tunay na naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo; ay pagkakalooban Namin siya rito sa daigdig ng mabuti at mapayapang pamumuhay kahit siya ay hindi mayaman, at walang pag-aalinlangan na ipagkakaloob Namin sa kanila ang gantimpala sa Kabilang-Buhay nang higit pa kaysa kabutihan na kanilang nagawa rito sa daigdig.

Salas/Taron: Sinuman ang gumawa ng mga gawaing matuwid, maging siya man ay lalaki o babae, at siya ay naniniwala, katiyakang Aming ipagkakaloob sa kanya ang magandang buhay, at katiyakan na sila ay Aming gagantimpalaan [sa kabilang buhay] nang ayon sa anumang pinakamabuti na kanilang lagi nang ginagawa.

Quranenc.com: Ang sinumang gumawa ng isang mabuti, na isang lalaki o isang babae, habang siya ay isang mananampalataya ay talagang magpapamuhay nga Kami sa kanya nang isang buhay na kaaya-aya at talagang gaganti nga Kami sa kanila ng pabuya nila katumbas sa pinakamaganda sa anumang dati nilang ginagawa.


98

فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

ICDO: At kung nais mo, O ikaw na naniwala sa Allah, na bigkasin ang anumang talata sa Dakilang Quran ay hilingin mo ang kalinga ng Allah mula sa kasamaan ni Shaytan na isinumpa at inilayo mula sa awa ng Allah, na sasabihin mo: A`ou-dhu bil-la-hi mi-nash-shay-ta-nir ra-jim, na ang ibig sabihin, Hinihingi ko ang kalinga ng Allah laban sa isinumpang Satanas.

Salas/Taron: Kaya, kapag iyong binibigkas ang Qur’an, [una ay] humingi ka ng paglingap sa Allah laban sa satanas, ang isinumpa [o pinagkaitan ng Kanyang habag].

Quranenc.com: Kaya kapag bumigkas ka ng Qur’ān ay magpakupkop kay Allāh laban sa demonyong kasumpa-sumpa.


99

إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, si Shaytan ay walang kapangyarihan laban sa mga tunay na naniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, at sa kanila na ipinauubaya lamang sa Allah ang kanilang mga sarili.

Salas/Taron: Katotohanan, siya [ang satanas] ay walang kapangyarihan laban sa mga naniwala at nagtitiwala sa kanilang Panginoon.

Quranenc.com: Tunay na siya ay walang kapamahalaan sa mga sumampalataya at sa Panginoon nila ay nananalig.


100

إِنَّمَا سُلۡطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوۡنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشۡرِكُونَ

ICDO: Magkagayunpaman, ang kanyang kakayahan ay sa mga yaon lamang na itinuturing siya bilang kanilang kaagapay at sinusunod nila ang kanyang kagustuhan, at dahil sa pagsunod nila kay Shaytan ay nagtatambal o sumasamba sila ng iba bukod sa Allah.

Salas/Taron: Ang kanyang kapangyarihan ay sa mga nagtuturing sa kanya bilang [kanilang] kapanalig at yaong sa pamamagitan niya [ng satanas] ay nagtatambal [ng iba bukod sa Allah].

Quranenc.com: Tanging ang kapamahalaan niya ay nasa yaong mga tumatangkilik sa kanya at yaong mga tagapagtambal [kay Allāh].


101

وَإِذَا بَدَّلۡنَآ ءَايَةٗ مَّكَانَ ءَايَةٖ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفۡتَرِۭۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

ICDO: At kapag pinalitan Namin ang isang talata ng panibagong talata o panibagong alituntunin – at ang Allah na Siyang Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam sa ikabubuti ng Kanyang nilikha at sa anuman na Kanyang inihahayag na mga alituntunin o batas sa iba’t ibang panahon – sasabihin ng mga walang pananampalataya: Katunayan, ikaw, O Muhammad (ﷺ) ay nag-imbento lamang laban sa Allah ng mga salita na hindi Niya sinabi, gayong si Muhammad (ﷺ) ay hindi katulad ng kanilang mga inaangkin, sa kadahilanang ang karamihan sa kanila ay walang kaalam-alam hinggil sa kanilang Rabb na Tagapaglikha at gayundin hinggil sa Kanyang mga batas at alituntunin.

Salas/Taron: At kapag Aming hinalinhan ang isang ayaah [o talata] kapalit ng isang talata – at ang Allah ay lubos na nakababatid sa anumang Kanyang ipinahayag – sila ay magsasabing: “Ikaw [O Muhammad] ay isang mapaglubid [ng kasinungalingan].” Nguni’t, karamihan sa kanila ay hindi nakaaalam.

Quranenc.com: Kapag nagpalit kami sa isang talata sa halip ng isang talata at si Allāh ay higit na nakaaalam sa pinabababa Niya, ay nagsasabi sila: “Ikaw ay tanging isang gumagawa-gawa.” Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam.


102

قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدٗى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Ang Quran ay hindi inimbentong salita mula sa akin, kundi ito ay kapahayagan na ibinaba ni Anghel Jibril na Ruh-ul-Qudus (Banal na Espiritu) mula sa iyong Rabb na Tagapaglikha, na totoo at makatarungan; upang patatagin ang mga naniniwala, at bilang gabay mula sa pagkaligaw, at magandang balita para sa mga Muslim, na ang ibig sabihin ay para sa mga sumuko at nagpasailalim sa kagustuhan ng Allah na Rabb ng lahat ng mga nilalang.

Salas/Taron: Sabihin mo [O Muhammad]: “Ang Banal na Espiritu(7) ang nagpahayag nito [ng Qur’an] mula sa iyong Panginoon sa katotohanan, upang patatagin [ang Eeman] niyaong mga naniniwala at [magsilbing] patnubay at magandang balita para sa mga tumatalima [sa Allah bilang Muslim].”

(7) Banal na Espiritu – ito ang Ruh-ul-Qudus [ang Anghel Gabriel].

Quranenc.com: Sabihin mo: “Pinababa ito ng Espiritu ng Kabanalan mula sa Panginoon mo dala ang katotohanan upang magpatatag siya sa mga sumampalataya at bilang isang patnubay at isang nakalulugod na balita para sa mga Muslim.”


103

وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّهُمۡ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٞۗ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلۡحِدُونَ إِلَيۡهِ أَعۡجَمِيّٞ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ

ICDO: At walang pag-aalinlangan, batid Namin ang kanilang mga sinasabi na mga Mushrikun – nagtatambal sa pagsamba sa Allah o sumasamba ng iba bukod sa Allah – na: Katiyakan, natutunan ng Propeta ang Quran mula sa ibang tao. Sila ay nagsinungaling, dahil katiyakang ang wika ng taong pinagbibintangan nilang nagturo kay Propeta Muhammad (ﷺ) ay hindi Arabic at hindi nakaiintindi ng wikang ito, samantalang ang Dakilang Quran ay wikang Arabic at sadyang napakalinaw ang mga kahulugan nito.

Salas/Taron: At katotohanang Aming nababatid ang kanilang sinasabi na: “Ito ay isa lamang tao na nagtuturo sa kanya [kay Muhammad].” Ang dila ng isa na kanilang tinutukoy ay banyaga, at ito [ang Qur’an] ay [nasa] isang malinaw na wikang Arabe.”

Quranenc.com: Talaga ngang nakaaalam Kami na sila ay nagsasabi: “Tinuturuan lamang siya ng isang tao.” Ang dila ng ipinasasaring nila ay banyaga samantalang ito ay isang dilang Arabeng malinaw.”


104

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَا يَهۡدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ICDO: Katiyakan, ang mga walang pananampalataya na hindi naniwala sa Dakilang Quran ay hindi gagabayan ng Allah tungo sa katotohanan, at sa Kabilang-Buhay para sa kanila ay masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga di-naniniwala sa mga ayaat [talata] ng Allah, sila ay hindi papatnubayan ng Allah at sa kanila ay isang mahapding parusa.

Quranenc.com: Tunay na ang mga hindi sumasampalataya sa mga tanda ni Allāh ay hindi magpapatnubay sa kanila si Allāh at ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit.


105

إِنَّمَا يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ

ICDO: Katiyakan, ang tagapag-imbento ng kasinungalingan ay gawain lamang ng sinumang hindi naniwala sa Allah at sa Kanyang mga ayat (mga talata, rebelasyon o palatandaan), at sila ang mga yaong sinungaling sa kanilang mga sinasabi; subalit si Propeta Muhammad (ﷺ) naman na tunay na naniwala sa kanyang Rabb at nagpasailalim sa Kanyang kagustuhan ay hindi maaaring magsinungaling laban sa Allah at magsasabi ng salita na hindi talagang sinabi ng Allah.

Salas/Taron: Katotohanan, ang naglulubid lamang [ng kasinungalingan] – sila yaong mga di-naniniwala [o nagtatakwil] sa mga ayaat [kapahayagan] ng Allah, at sila yaong mga sinungaling.

Quranenc.com: Gumagawa-gawa lamang ng kasinungalingan ang mga hindi sumasampalataya sa mga tanda ni Allāh. Ang mga iyon ay ang mga sinungaling.


106

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ

ICDO: Katotohanan, ang tunay na nagsisinungaling laban sa Allah ay ang sinumang bumigkas ng salitang paglabag o pagtanggi sa Allah (Kufr) at tumalikod pagkatapos niyang maniwala, na ang para sa kanya ay pagkamuhi mula sa Allah, maliban lamang sa sinumang pinilit na pabigkasin ng salitang paglabag sa Allah, na ito ay kanyang binigkas dahil sa kanyang takot na mapahamak subalit ang kanyang puso ay nananatili pa ring matatag at buo sa tunay na paniniwala at di-natitinag, na kung kaya, hindi siya masisisi hinggil sa bagay na ito, subalit ang sinumang bumigkas ng salitang paglabag at ito ay maluwag niyang tinanggap sa kanyang kalooban, walang pag-aalinlangang mapapasakanila ang matinding pagkamuhi mula sa Allah at masidhing kaparusahan;

Salas/Taron: Sinuman ang hindi naniwala [at nagtakwil] sa Allah pagkaraan ng kanyang paniniwala….(8) maliban sa isang napilitang [tumalikod sa Islam] bagaman ang kanyang puso ay matatag sa pananampalataya. Nguni’t yaong mga [nagkusang] binuksan ang kanilang mga dibdib tungo sa kawalan ng paniniwala, sa gayon sa kanila ay poot na nagmumula sa Allah, at para sa kanila ay isang malaking parusa.

(8) Batay sa talatang ito ating mauunawaan na ang karugtong na wakas na salita nito ay…”kanyang natamo ang poot ng Allah…”

Quranenc.com: Ang sinumang tumangging sumampalataya kay Allāh matapos ng pagsampalataya niya, maliban sa sinumang pinilit habang ang puso naman niya ay napapanatag sa pananampalataya, at ang sinumang nagbukas ng dibdib sa kawalang-pananampalataya, laban sa kanila ay isang galit mula kay Allāh at ukol sa kanila ay isang pagdurusang sukdulan.


107

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: Dahil sa pagpili nila ng makamundong buhay at ng kinang nito, na higit na sinang-ayunan pa nila ang makamundo kaysa sa buhay sa Kabilang-Buhay at ang mga gantimpalang naroroon. At katiyakang hindi ginagabayan ng Allah ang mga hindi naniwala at hindi Niya pinapatnubayan tungo sa katotohanan.

Salas/Taron: Iyan ay sa dahilang kanilang kinalugdan ang [kasiyahan ng] buhay sa mundong ito nang higit kaysa sa [kasiyahan ng] kabilang buhay. At hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong hindi naniniwala [sa Kanyang Kaisahan at sa mga mahahalagang aral ng Islam].

Quranenc.com: Iyon ay dahil na sila ay umibig sa buhay sa Mundo higit sa Kabilang-buhay at na si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga taong tagatangging sumampalataya.


108

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَسَمۡعِهِمۡ وَأَبۡصَٰرِهِمۡۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ

ICDO: Sila ang mga yaong isinara ng Allah ang kanilang mga puso ng paglabag, pagtanggi sa katotohanan at pagpili ng makamundong buhay sa halip na buhay sa Kabilang-Buhay, kaya hindi na makararating sa kanilang mga puso ang Liwanag ng Patnubay, at sila ay naging mga bingi na hindi na nila maririnig ang mga talata ng Allah at kahit na ito pa ay kanilang marinig ay hindi nila ito uunawain, at sila ay naging mga bulag na hindi na nila nakikita ang mga katibayan na nagpapatunay sa pagiging Bukod-Tanging Ilah ng Allah na karapat-dapat lamang sambahin, at sila ang mga yaong nakalimot sa mga inihanda ng Allah na kaparusahan para sa kanila.

Salas/Taron: Sila yaong ang kanilang mga puso, pandinig at paningin ay sinarhan ng Allah. At sila yaong mga pabaya [sapagka’t sila ay nalulong at nahumaling sa kinang ng makamundong kasiyahan].

Quranenc.com: Ang mga iyon ay ang mga nagsara si Allāh sa mga puso nila, pandinig nila, at mga paningin nila. Ang mga iyon ay ang mga nalilingat.


109

لَا جَرَمَ أَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, sila sa Kabilang-Buhay ang tunay na talunan at nawasak ang kanilang buhay dahil sila ang mga yaong itinuon ang kanilang buhay sa anumang bagay na naging sanhi ng parusa at pagwasak sa kanila.

Salas/Taron: Katiyakan, sila yaong, sa kabilang buhay, ay magiging mga talunan [o nawalan].

Quranenc.com: Walang pasubali na sila sa Kabilang-buhay ay ang mga lugi.


110

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَٰهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ

ICDO: Pagkatapos, katiyakan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha para sa mga mahihina sa Makkah na pinarusahan ng mga Mushrikun, na ipinakita nila ang pagsang-ayon sa kanila na mga walang pananampalataya bilang panlabas na pagpapakita lamang at nilinlang nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagsabi ng anumang bagay na nais nilang ipasabi sa kanila, subalit ang kanilang mga puso ay tiyak na panatag sa tunay na paniniwala, at nang sila ay nagkaroon ng pagkakataon na makaligtas ay nangibang-bayan sila sa Madinah, pagkatapos ay nakipaglaban sila sa mga kumakalaban sa Relihiyon ng Allah at tiniis nila ang hirap ng mga ipinag-uutos; walang pag-aalinlangan, ang Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha – pagkatapos nilang makapagsisi – ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: Pagkaraan, katotohanan, ang iyong Panginoon, sa mga nagsilikas matapos na sila ay mapilitang [tumalikod sa Islam] nguni’t magbuhat noon ay nagpunyagi [o nakipaglaban sa Landas ng Allah] at sila ay naging matiisin, katotohanan, ang iyong Panginoon, pagkatapos niyon, ay Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: Pagkatapos tunay na ang Panginoon mo, sa mga lumikas mula ng matapos na usigin sila at pagkatapos ay nakibaka sila at nagtiis sila, tunay na ang Panginoon mo matapos niyon ay talagang Mapagpatawad, Maawain.


111

۞يَوۡمَ تَأۡتِي كُلُّ نَفۡسٖ تُجَٰدِلُ عَن نَّفۡسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ

ICDO: At ipaalaala mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ), ang Araw ng Muling Pagkabuhay na kung saan sa Araw na yaon ay darating ang isang tao na sisisihin niya ang kanyang sarili at magsasabi ng lahat ng katwiran, at ang Allah naman ay ipagkakaloob Niya nang buo sa bawat tao ang kabayaran ng kanyang nagawa na walang anumang pagkukulang, na hindi Niya daragdagan ang parusa at hindi Niya babawasan ang gantimpala.

Salas/Taron: Sa Araw [na iyon] ang bawa’t kaluluwa ay darating na nakikipagtalo para sa kanyang sarili, at bawa’t isa ay lubos na babayaran para sa anumang kanyang ginawa [mabuti o masama sa mundong ito] at sila ay hindi gagawan ng kamalian.

Quranenc.com: [Banggitin] ang araw na bumaba ang bawat kaluluwa na makikipagtalo para sa sarili nito, tutumbasan ang bawat kaluluwa sa anumang ginawa nito, at hindi sila lalabagin sa katarungan.


112

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا قَرۡيَةٗ كَانَتۡ ءَامِنَةٗ مُّطۡمَئِنَّةٗ يَأۡتِيهَا رِزۡقُهَا رَغَدٗا مِّن كُلِّ مَكَانٖ فَكَفَرَتۡ بِأَنۡعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلۡجُوعِ وَٱلۡخَوۡفِ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ

ICDO: At nagbigay ang Allah ng halimbawa ng isang bayan – Makkah – na mapayapa sa anumang panghihimasok ng iba o pakikipaglaban, at kapanatagan sa pamumuhay na dumarating sa kanila ang masaganang pamumuhay na napakadali mula sa iba’t ibang dako, subalit hindi pinahalagahan ng mga tagaroon ang mga biyaya ng Allah sa kanila, sa halip sila ay sumamba ng iba at hindi sila tumanaw ng utang na loob sa Allah, kaya sila ay pinarusahan ng Allah ng taggutom at takot mula sa mga sundalo na ipinadala ng Sugo ng Allah (ﷺ) at ng kanyang mga tagasunod, na tinakot sila; dahil sa kanilang paglabag at maling gawain.

Salas/Taron: At ang Allah ay naglahad ng isang paghahalintulad: [ito ay tungkol sa] isang bayan [ang Makkah] na malaya at matiwasay: ang panustos nito ay dumarating nang masagana mula sa iba’t ibang pook, nguni’t itinakwil nito [ng kanyang mamamayan] ang mga pagpapala ng Allah. Kaya ipinalasap ng Allah ang sidhi ng gutom at pangamba nang dahil sa anumang kanilang [kasamaang] ginagawa.

Quranenc.com: Naglahad si Allāh ng isang paghahalimbawa sa isang pamayanang iyon dati ay matiwasay at napapanatag. Pumupunta rito ang panustos nito nang masagana mula sa bawat pook ngunit nagkaila ito sa mga biyaya ni Allāh kaya pinatikim ni Allāh ito ng damit ng pagkagutom at pangamba dahilan sa kanilang ginagawa noon.


113

وَلَقَدۡ جَآءَهُمۡ رَسُولٞ مِّنۡهُمۡ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَهُمۡ ظَٰلِمُونَ

ICDO: At katotohanan na ipinadala ng Allah sa Makkah ang Sugo na mula sa kanila na ito ay si Propeta Muhammad (ﷺ) na kilala nila ang kanyang angkan, ang kanyang pagiging matapat at ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan, subalit tinanggihan nila ang dala-dala niyang mensahe at hindi nila pinaniwalaan, na kung kaya, pinarusahan sila ng Allah ng paghihikahos, taggutom at takot; at napatay ang kanilang mga pinuno sa Labanan sa Badr habang hinahamak nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsamba ng iba bukod sa Allah at pagharang sa Kanyang Daan.

Salas/Taron: At katiyakan may dumating sa kanila na isang sugo mula sa kanilang mga sariling [lahi], subali’t siya ay kanilang itinakwil, kaya sila ay hinablot ng parusa habang sila ay mga mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Talaga ngang may dumating sa kanila na isang sugong kabilang sa kanila ngunit nagpasinungaling sila sa kanya kaya dumaklot sa kanila ang pagdurusa habang sila ay mga tagalabag sa katarungan.


114

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ

ICDO: Na kung kaya, kumain kayo, O kayo na mga naniniwala, mula sa ipinagkaloob sa inyo na mga kabuhayan, na ginawa Niya ang pagpapahintulot nito sa inyo bilang malinis, at tumanaw kayo ng utang na loob sa mga Biyaya ng Allah sa inyo sa pamamagitan ng pagpapasalamat (o pagtangkilik) nito at paggasta nito bilang pagsunod sa Allah, kung talagang taos-puso ang inyong pagsamba sa Kanya at Siya lamang ang bukod-tangi ninyong sinasamba.

Salas/Taron: Kaya, magsikain kayo mula sa anumang [pagkaing] pinahintulutan at mabuti na itinustos ng Allah para sa inyo. At maging mapagpasalamat  kayo sa mga pagpapala ng Allah, kung [tunay nga na] Siya ang inyong sinasamba.

Quranenc.com: Kaya kumain kayo mula sa itinustos sa inyo ni Allāh na ipinahihintulot na kaaya-aya at magpasalamat kayo sa biyaya ni Allāh kung nangyaring kayo ay sa Kanya sumasamba.


115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

ICDO: Katiyakan, ang ipinagbabawal lamang sa inyo ng Allah ay ang Maytah mula sa hayop – ‘double dead’ (patay na subalit kinatay pa rin ito) o patay na hayop na hindi nakatay sa tamang pamamaraan, – at ang mga pinatulong dugo habang kinakatay ang mga hayop, karne ng baboy at anumang kinatay sa pangalan ng iba bukod sa Allah, subalit magkagayunpaman, ang sinumang napilitan dahil sa kanyang pagkatakot na mamatay at kumain siya mula sa mga ipinagbabawal na ito, na wala siyang layunin sa kanyang sarili ng kusang paglabag at hindi niya lalampasan kung ano lamang ang sapat sa kanyang pangangailangan, samakatuwid, walang pag-aalinlangan, ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanya at hindi siya parurusahan sa kanyang nagawa.

Salas/Taron: Ang Kanyang ipinagbawal lamang sa inyo ay ang [pagkain ng] laman ng patay na hayop,(9) dugo, laman ng baboy, at alinmang hayop na kinatay bilang pag-aalay sa iba bukod sa Allah [o kinatay para sa mga iniidolo o ang di-pagbanggit sa Ngalan ng Allah sa oras ng pagkatay]. Nguni’t sinuman ang napilitan [nang dahil sa tawag ng pangangailangan], na wala [namang layon ng] pagsuway at paglabag [sa hangganan ng kautusan] samakatuwid, ang Allah ay Mapagpatawad, Maawain.

(9) Na hindi kinatay o hinuli para gawing pagkain.

Quranenc.com: Ipinagbawal Niya lamang sa inyo ang namatay, ang dugo, ang laman ng baboy, at ang anumang inialay sa iba pa kay Allāh, ngunit ang sinumang napilitan, nang hindi naghahangad ni lumalampas, tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.


116

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ

ICDO: Huwag ninyong sabihin – O kayong mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah – bilang pagsisinungaling na sinasabi ng inyong mga dila; na ito ay ipinahihintulot samantalang ipinagbabawal naman, at ito ay ipinagbabawal samantalang ito ay ipinahihintulot ng Allah; dahil nag-iimbento kayo laban sa Allah ng kasinungalingan sa pamamagitan ng pagtangi ninyo para sa Allah ng mga bagay na kayo ang nagpahintulot at nagbawal. Katiyakan, ang mga yaong nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allah, kailanman ay hindi sila magtatagumpay ng kahit na anumang kabutihan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: At huwag kayong magsabi tungkol sa anumang iginigiit na kasinungalingan ng inyong mga dila: [nagsasabing] “Ito ay pinahihintulutan at ito ay bawal” upang kayo ay makapaglubid ng kasinungalingan laban sa Allah. Katotohanan, yaong mga naglulubid ng kasinungalingan laban sa Allah ay hindi kailanman magtatagumpay.

Quranenc.com: Huwag kayong magsabi ukol sa anumang naglalarawan ang mga dila ninyo ng kasinungalingan: “Ito ay ipinahihintulot at ito ay ipinagbabawal,” upang gumawa-gawa kayo laban kay Allāh ng kasinungalingan. Tunay na ang mga gumagawa-gawa laban kay Allāh ng kasinungalingan ay hindi magtatagumpay.


117

مَتَٰعٞ قَلِيلٞ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ

ICDO: Isang pansamantalang kaligayahan ang para sa kanila rito sa daigdig na may hangganang napakaliit, subalit sa Kabilang-Buhay ay mararanasan nila ang napakasidhing kaparusahan.

Salas/Taron: [Ito ay] isa lamang maikling kasiyahan, at para sa kanila ay isang mahapding parusa.

Quranenc.com: [Ukol sa kanila ay] isang kasiyahang kaunti at ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit.


118

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا مَا قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُۖ وَمَا ظَلَمۡنَٰهُمۡ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ

ICDO: At para sa mga Hudyo ay ipinagbawal Namin ang anumang naihayag Naming una sa iyo noon, O Muhammad (ﷺ), na ito ay ang lahat ng hayop na may kuko at taba ng baka at tupa maliban na lamang sa anumang taba na nakadikit sa likuran nito o taba na nakadikit sa bituka nito, o hindi kaya ay nakadikit sa buto nito.

At hindi Namin sila dinaya sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanila ng mga ito, subalit sila mismo ang nandaya sa kanilang mga sarili at nanghamak dahil sa ginawa nilang pagtanggi at paghihimagsik laban sa Allah, na kung kaya, karapat-dapat lamang sa kanila na ipagbawal ang mga ito bilang kaparusahan sa kanila.

Salas/Taron: At sa mga Hudyo, Aming ipinagbawal ang anumang Aming isinalaysay sa iyo [O Muhammad] noong una. At sila ay hindi Namin ginawan ng kamalian [sa pamamagitan nito] bagkus, kanilang ginagawan ng kamalian ang kanilang mga sarili.

Quranenc.com: Sa mga nagpakahudyo ay nagbawal Kami ng isinalaysay Namin sa iyo noong una. Hindi Kami lumabag sa kanila sa katarungan subalit sila dati sa mga sarili nila ay lumalabag sa katarungan.


119

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٌ

ICDO: Pagkatapos ang iyong Rabb na Tagapaglikha, samakatuwid, para sa mga yaong nakagawa ng mga pagkakasala habang sila ay nasa kamangmangan na hindi nila alam ang magiging bunga nito at pagdudulot nito ng pagkamuhi ng Allah – sa lahat ng nagkasala sa Allah, nagkamali man o sinadya, sa ganitong kadahilanan ay itinuturing siyang mangmang kahit alam pa niya ang pagbabawal nito – pagkatapos sila ay nagbalik-loob sa Allah at iniwasan ang anuman na kanilang kinagawian na pagkakasala at itinuwid ang kanilang mga sarili at mga gawain, katotohanan ang inyong Rabb na Tagapaglikha – pagkatapos nilang makapagsisi at magpakatuwid – ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa kanila, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal.

Salas/Taron: Pagkaraan, katiyakan, ang iyong Panginoon, sa mga nakagawa ng kasamaan sanhi ng kamangmangan pagkaraan ay nagsisi magbuhat noon at itinuwid ang sarili – katiyakan, [sa kanila] ang iyong Panginoon pagkaraan niyan, ay Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: Pagkatapos tunay na ang Panginoon mo, sa mga gumawa ng kasagwaan dahil sa kamangmangan at pagkatapos ay nagbalik-loob matapos niyon at nag-ayos, tunay na [sa kanila] ang Panginoon mo matapos niyon ay talagang Mapagpatawad, Maawain.


120

إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةٗ قَانِتٗا لِّلَّهِ حَنِيفٗا وَلَمۡ يَكُ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

ICDO: Katiyakan, si Ibrahim ay isang pinuno ng kabutihan at masunurin na nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allah, na hindi siya lumilihis sa Relihiyon ng Islam, naniniwala sa Kaisahan ng Allah na hindi siya sumasamba ng iba bilang pagtatambal sa Allah,

Salas/Taron: Katotohanan, si Abraham ay isang pinunong [nagtataglay ng malawak na pang-unawa], masunuring tapat sa Allah, [siya ay] Hanifah [sumasamba nang tuwiran sa Kanya] at siya ay hindi kabilang sa mga nagtatambal [sa Kanya].

Quranenc.com: Tunay na si Abraham noon ay isang kalipunang masunurin kay Allāh, na makatotoo at hindi nangyaring siya ay kabilang sa mga tagapagtambal,


121

شَاكِرٗا لِّأَنۡعُمِهِۚ ٱجۡتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ

ICDO: Na siya ay nagpapasalamat sa mga Biyaya ng Allah sa kanya, pinili siya ng Allah sa Kanyang mensahe at itinuro sa kanya ang Matuwid na Landas na ito ay ang Islam.

Salas/Taron: [Si Abraham ay] mapagpasalamat sa Kanyang mga pagpapala. Kanyang pinili siya at pinatnubayan siya sa isang matuwid na landas.

Quranenc.com: na tagapagpasalamat sa mga biyaya Niya. Humalal Siya rito at nagpatnubay Siya rito tungo sa isang landasing tuwid.


122

وَءَاتَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

ICDO: At ipinagkaloob Namin sa kanya rito sa daigdig ang kabutihan na siya ay pupurihin ng mga darating na henerasyon (hanggang sa kahuli-hulihan) at ituturing na huwaran at magandang halimbawa, at pinagkalooban din siya ng ulirang anak, at katiyakan, siya sa katotohanan sa Kabilang-Buhay ay kabilang sa mga mabubuti na nagmamay-ari ng mga matataas na antas ng mga tahanan sa Hardin (Al-Jannah).

Salas/Taron: At Aming ipinagkaloob sa kanya ang kabutihan sa mundong ito. At katotohanan, sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga matutuwid.

Quranenc.com: Nagbigay Kami sa kanya sa Mundo ng isang maganda at tunay na siya sa Kabilang-buhay ay talagang kabilang sa mga maayos.


123

ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

ICDO: Pagkatapos ay ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na sundin mo ang Relihiyong Islam na katulad ng pagsunod ni Ibrahim , at magpakatuwid ka sa Relihiyong ito at huwag kang lumihis, dahil walang pag-aalinlangan, si Ibrahim ay hindi kabilang sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah.

Salas/Taron: Pagkaraan Aming ipinahayag sa iyo [O Muhammad], na sumunod sa relihiyon ni Abraham, [siya ay] Hanifah [sumasamba nang tuwiran sa Allah] at siya ay hindi kabilang sa mga nagtatambal [sa Kanya].

Quranenc.com: Pagkatapos ay nagkasi Kami sa iyo na sumunod ka sa kapaniwalaan ni Abraham bilang isang makatotoo at hindi nangyaring siya ay kabilang sa mga tagapagtambal.


124

إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبۡتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ

ICDO: Katiyakan, ginawa lamang ng Allah ang paggalang sa araw ng ‘Sabbath’ upang ibukod-tangi ang araw na ito sa pagsamba para sa mga Hudyo na (hinggil) rito sila ay nagkakasalungatan sa kanilang mga Propeta, at pinili nila ang araw ng ‘Sabbath’ bilang kapalit ng Jumu`ah (Biyernes), na ang araw na ito (Jumu`ah) ang talagang ipinag-utos sa kanila na igalang.

Walang pag-aalinlangan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha, O Muhammad (ﷺ), ang Siyang magpapasiya sa pagitan ng mga hindi nagkasundo sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa anumang kanilang hindi pinagkasunduan hinggil sa kanilang mga Propeta, at gagawaran ang bawat isa ng anuman na karapat-dapat para sa kanya.

Salas/Taron: Ang [Araw ng] Sabado ay itinalaga lamang para sa mga nagkaiba hinggil dito. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay maghahatol sa kanilang pagitan sa Araw ng Pagkabuhay na Muli tungkol dito sa anumang kanilang lagi nang ipinagkakaiba.

Quranenc.com: Itinalaga lamang ang Sabath para sa mga nagkakaiba-iba hinggil dito. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang maghahatol sa pagitan nila sa Araw ng Pagbangon hinggil sa sila dati ay nagkakaiba-iba.


125

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ

ICDO: Hikayatin mo, O Muhammad (ﷺ), ikaw at ang sinumang sumunod sa iyo, ang mga tao tungo sa Relihiyon ng iyong Rabb na Tagapaglikha at Matuwid Niyang Landas, sa pinakamagandang pamamaraan na ipinahayag ng Allah sa iyo sa Aklat at sa Sunnah, at makipag-usap ka sa mga tao sa pinakawastong pamamahayag, at payuhan mo sila ng pinakamagandang pagpapayo, na magiging kahali-halina sa kanila ang pagsagawa ng kabutihan, at ilayo mo sila sa kasamaan, at mangatwiran ka sa kanila sa pinakamahusay na pamamaraan ng pangangatwiran na ito ay malumanay at banayad.

Dahil ang tungkulin mo lamang ay iparating sa kanila ang mensahe, at katiyakang ito ay naiparating mo na, subalit ang paggabay sa kanila ay bukod-tangi na karapatan lamang ng Allah, na Siyang Ganap na Nakaaalam kung sinuman ang naligaw mula sa Kanyang Daan at Ganap na Nakaaalam sa mga ginabayan.

Salas/Taron: Anyayahan [ang sangkatauhan] sa Landas ng iyong Panginoon nang may karunungan at mahusay na talakayan, at makipagtalo sa kanila sa paraang pinakamahusay. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay Lubos na Nakababatid kung sino ang napaligaw mula sa Kanyang Landas, at Kanyang Lubos na nakababatid kung sino ang [matuwid na] napatnubayan.

Quranenc.com: Mag-anyaya ka tungo sa landas ng Panginoon mo sa pamamagitan ng karunungan at pangaral na maganda, at makipagtalo ka sa kanila ayon sa siyang pinakamaganda. Tunay na ang Panginoon mo ay higit na nakaaalam sa sinumang naligaw palayo sa landas Niya, at Siya ay higit na nakaaalam sa mga napatnubayan.


126

وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ وَلَئِن صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٞ لِّلصَّـٰبِرِينَ

ICDO: At kung nais ninyo, O kayong mga mananampalataya, na gumanti sa sinumang nakagawa ng anumang bagay na masama laban sa inyo, ay huwag kayong magmalabis na hihigitan pa ninyo ang igaganti ninyo sa kanilang ginawa, at kung kayo ay magtitiis, ito ay mas higit na makabubuti para sa inyo rito sa daigdig bilang tagumpay, at sa Kabilang-Buhay naman ay dakilang gantimpala ang mapapasainyo.

Salas/Taron: At kung inyong parusahan [ang inyong mga kaaway, O mga Muslim], sila ay inyong parusahang katumbas ng anumang ginawang pananakit sa inyo. Nguni’t, kung kayo ay nagtiis – ito ay higit na mabuti para sa mga matiisin.

Quranenc.com: At kung magpaparusa kayo ay magparusa kayo ng tulad ng ipinarusa sa inyo. Talagang kung magtitiis kayo, talagang iyon ay pinakamabuti para sa mga nagtitiis.


127

وَٱصۡبِرۡ وَمَا صَبۡرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَلَا تَكُ فِي ضَيۡقٖ مِّمَّا يَمۡكُرُونَ

ICDO: At tiisin mo, O Muhammad (ﷺ), ang anumang nangyayari sa iyo na paghihirap alang-alang sa Allah hanggang dumating sa iyo ang kaginhawahan, at ang pagtitiis mo ay para lamang sa Allah dahil Siya ang tutulong sa iyo at patatatagin ka, at huwag kang malungkot sa sinumang lumabag sa iyo at di-tumanggap ng iyong paanyaya, at huwag mong ikabahala ang kanilang pakana at pag-iimbot; dahil ang ganti nito ay babalik rin sa kanila bilang masama at kapahamakan.

Salas/Taron: At magtiis ka [O Muhammad], at ang iyong pagtitiis ay hindi nagmula [kaninuman] kundi sa Allah. At huwag mo silang ikalungkot, at huwag kang masiphayo laban sa anupamang kanilang mga pinagsasabwatan.

Quranenc.com: Magtiis ka at walang iba ang pagtitiis mo kundi sa pamamagitan ni Allāh. Huwag kang malungkot para sa kanila at huwag kang maging nasa isang paninikip [ng dibdib] dahil sa ipinanlalansi nila.


128

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ

ICDO: Katotohanan, ang Allah ay kasama ng mga yaong naging maingat na hindi makagawa ng kahalayan at malalaking pagkakasala, kasama ang Kanyang pagtulong at pag-agapay, at kasama ng yaong higit na mas minabuti nila ang pagsagawa ng mga ipinag-uutos at pagpapatupad ng Kanyang mga karapatan at pagpanatili sa pagsunod sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang tulong, gabay at pagtatagumpay.

Salas/Taron: Katotohanan, ang Allah ay nasa [panig] niyaong mga natatakot sa Kanya at niyaong mga mapaggawa ng mga kabutihan.

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay kasama ng mga nangilag magkasala at ng mga nagmamagandang-gawa.

Surah 17: Al-Isra

الإسراء
ANG GABING PAGLALAKBAY

Bahagi: 15 Kabanata: 17 Talata: 111
Ayos ng pagkapahayag: 50
Makki Surah (maliban sa Ayah 26, 32-33, 57, 73-80)
Pagsasatitik at Awdyo: Al-Isra
Ibang pangalan: Bani Israel (بني إسرائل) ANGKAN NG ISRAEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ

ICDO: Pinupuri ng Allah at Niluluwalhati Niya ang Kanyang Sarili at Dinadakila Niya ang Kanyang Kapangyarihan, dahil ang Kapangyarihan na ito ay hindi matatapatan ng kahit na sinuman, walang ilah (o diyos) na karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya, at walang Rabb na Tagapaglikha at Tagapangasiwa bukod sa Kanya, na Siya ang nagsanhing maglakbay sa kalaliman ng gabi ang Kanyang alipin na si Propeta Muhammad (ﷺ) na siya mismo (na ang ibig sabihin ay kasama ang kanyang katawan at kanyang kaluluwa), na gising at hindi natutulog, mula sa Al-Masjid Al-Haram sa Makkah patungo sa Al-Masjid Al-Aqsa sa Baytul Maqdis sa Falisteen, na kung saan biniyayaan ng Allah ang kapaligiran nito ng mga pananim, mga bunga at iba pa, at ginawa Niya ang lugar na ito na pagmulan ng maraming Propeta; upang masaksihan ni Muhammad (ﷺ) ang kamangha-manghang kapangyarihan ng Allah at ang mga katibayan sa Kanyang Kaisahan.

Katiyakan, ang Allah, Siya ay As-Samee` – Ganap na Nakakarinig sa mga sinasabi ng Kanyang mga alipin, na Al-Baseer – Ganap na Nakakakita sa Kanilang mga ginagawa.

Salas/Taron: Luwalhati sa Kanya na Siyang nagpalakbay sa Kanyang alipin [si Propeta Muhammad] sa gabi mula sa Masjid al-Haram [sa Makkah] patungong Masjid al-Aqsa [sa Herusalem], na ang mga kapaligiran nito ay Aming pinagpala, upang Aming ipakita sa kanya ang Aming mga ayaat [palatandaan]. Katotohanan, Siya ang Lubos na Nakaririnig, ang Lubos na Nakakikita.

Quranenc.com: Napakamaluwalhati Niya na nagdala sa lingkod Niya, isang gabi mula sa Masjid na Pinakababanal [sa Makkah] patungo sa Masjid Al-Aqsa [sa Herusalem], na pinagpala Namin ang palibot nito upang magpakita Kami sa kanya ng ilan sa mga tanda Namin. Tunay na Siya ay ang Madinigin, ang Nakakikita.


2

وَءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلۡنَٰهُ هُدٗى لِّبَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلٗا

ICDO: At kung paano pinarangalan ng Allah si Propeta Muhammad (ﷺ) sa pamamagitan ng Isra` na ito ay ganoon din pinarangalan si Mousa dahil sa pagkakaloob sa kanya ng Tawrah, at ginawa ito na maglilinaw sa katotohanan at gabay sa mga angkan ni Isra`il, na kalakip nito ang pagbabawal sa kanila na magturing ng anuman bukod sa Allah bilang Walee (o Tagapangalaga) o hindi kaya ay sinasamba, na roon nila ipauubaya ang kanilang mga sarili o ginagawa.

Salas/Taron: At Aming ipinagkaloob kay Moises ang kasulatan at ito ay Aming ginawang patnubay para sa mga anak ni Israel [na nagsasabing]: “Huwag kayong magturing ng iba bukod sa Akin bilang [inyong] Tagapangasiwa,”

Quranenc.com: Nagbigay Kami kay Moises ng aklat at ginawa Namin ito na isang patnubay para sa mga anak ni Israel, [na nag-uutos:] “Huwag kayong gumawa ng iba pa sa Akin bilang isang pinananaligan.”


3

ذُرِّيَّةَ مَنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحٍۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَبۡدٗا شَكُورٗا

ICDO: O lahi ng mga yaong iniligtas Namin at pinasakay Namin kasama si Nuh sa Arka! Huwag kayong sumamba ng iba na itatambal ninyo sa pagsamba sa Allah, at tumanaw kayo ng utang na loob sa mga Biyaya ng Allah, na inyong gawing halimbawa na susundin ay si Nuh; dahil siya ay katiyakang alipin na tumatanaw ng utang na loob sa Allah, sa kanyang puso, dila at buong katauhan.

Salas/Taron: O, kayong mga inapo na nagmula [sa lahi] niyaong mga isinakay Namin [sa sasakyang-dagat] kasama ni Noah, katotohanan, siya [si Noah] ay isang aliping mapagpasalamat.

Quranenc.com: Mga supling ng mga dinala Namin kasama ni Noe, tunay na siya ay isang lingkod na mapagpasalamat.


4

وَقَضَيۡنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ وَلَتَعۡلُنَّ عُلُوّٗا كَبِيرٗا

ICDO: Ibinalita Namin sa mga angkan ni Isra`il sa pamamagitan ng Tawrah na ipinahayag sa kanila: Walang pag-aalinlangan, kayo ay mamiminsala ng dalawang beses sa kalupaan (Baytul Maqdis) at kayo ay mang-aapi, papatay ng mga Propeta, labis na magmamatigas, magmamalabis at mangagamkam.

Salas/Taron: At Aming itinakda(1) [para] sa mga anak ni Israel sa kasulatan na: “Katiyakan na kayo ay maghahasik ng katiwalian sa lupa nang dalawang ulit at katiyakan na kayo ay hahantong sa labis na kapalaluan.”

(1) Ipinaalala sa kanila ang anumang kanilang kasamaang gagawin sa darating na panahon batay sa inspirasyon o kaalaman na kanilang tinanggap mula sa Allah.

Quranenc.com: Nagsiwalat Kami sa mga anak ni Israel sa Kasulatan: “Talagang manggugulo nga kayo sa lupa nang dalawang ulit at talagang magmamataas nga kayo nang pagmamataas na malaki.”


5

فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ عِبَادٗا لَّنَآ أُوْلِي بَأۡسٖ شَدِيدٖ فَجَاسُواْ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِۚ وَكَانَ وَعۡدٗا مَّفۡعُولٗا

ICDO: Na kung kaya, kapag nangyari ang una sa dalawa nilang pamiminsala, ay magpapadala Kami ng gagapi sa kanila na mga alipin Namin na mga matatapang, mga malalakas na may mga kakila-kilabot na mga kagamitang pandigma, na sila ay gagapiin nila at papatayin at ipagtatabuyan, na kung kaya, nagsitungo sila sa iba’t ibang bayan na namiminsala, at ang hinggil sa bagay na ito ay isang pangako na katiyakang magaganap, sa kadahilanang ito ay bunga ng kanilang ginawa.

Salas/Taron: Kaya, nang ang [oras ng] pangako ay dumating para sa una sa dalawang ito, Aming ipinadala laban sa inyo ang Aming mga alipin – [yaong mga] bihasa sa pakikipagdigma, at sila ay nagsiyasat [maging] sa loob ng mga pamamahay. At ito ay isang pangakong naipatupad.

Quranenc.com: Kaya kapag dumating ang pangako ng una sa dalawa ay magpapadala Kami sa inyo ng mga lingkod para sa Amin na mga may lakas na matindi at maghalughog sila sa kaloob-looban ng mga tahanan. Ito ay isang pangakong gagawin.


6

ثُمَّ رَدَدۡنَا لَكُمُ ٱلۡكَرَّةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَمۡدَدۡنَٰكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ أَكۡثَرَ نَفِيرًا

ICDO: Pagkatapos ay ibinalik Namin sa inyo, O mga angkan ni Isra`il, ang pagkapanalo at pangingibabaw laban sa inyong mga kalaban na gumapi sa inyo, at pinarami Namin ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga anak, at pinalakas Namin kayo at ginawa Namin kayo na mas marami sa bilang kaysa sa inyong mga kalaban; at ito ay dahil sa inyong kabutihang nagawa at pagpapakumbaba sa Allah.

Salas/Taron: Pagkaraan, Aming ipinagkaloob muli para sa inyo ang balik-tagumpay laban sa kanila. At kayo ay Aming pinalakas sa pamamagitan ng yaman at ng mga anak at kayo ay Aming ginawang nakararami sa [bilang ng] mga tauhan.

Quranenc.com: Pagkatapos ay magpapanumbalik Kami sa inyo ng pananaig sa kanila. Mag-aayuda Kami sa inyo ng mga yaman at mga anak. Gagawin Namin kayong higit na marami sa tao.


7

إِنۡ أَحۡسَنتُمۡ أَحۡسَنتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡۖ وَإِنۡ أَسَأۡتُمۡ فَلَهَاۚ فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ ٱلۡأٓخِرَةِ لِيَسُـُٔواْ وُجُوهَكُمۡ وَلِيَدۡخُلُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٖ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوۡاْ تَتۡبِيرًا

ICDO: Kapag pinagbuti ninyo ang inyong mga gawain at mga salita, ang kabutihang ito ay para rin lamang sa inyong mga sarili; dahil ang gantimpala nito ay babalik sa inyo, at kapag nagpakasama naman kayo, ginawa ninyo ito laban lamang sa inyong mga sarili dahil ang kaparusahan nito ay babalik sa inyo.

Pagkatapos, kapag dumating na ang nakatakdang panahon ng pangalawa ninyong pamiminsala ay sasanhiin Namin na muli kayong magapi ng inyong mga kalaban; upang hamakin kayo at lupigin, at makikita ang mga bakas ng pagkahamak at pang-aaba sa inyong mga mukha, at papasok sila sa inyo sa Baytul Maqdis at ito ay sisirain nila, na katulad ng unang pagkawasak nito, at wawasakin nila ang anumang aabutin ng kanilang mga kamay nang ganap na pagkawasak.

Salas/Taron: [At sinabi], “Kung kayo ay gagawa ng kabutihan, kayo ay nakagagawa ng kabutihan para sa inyong mga sarili, at kung kayo ay gagawa ng kasamaan, [kayo ay nakagagawa] para rito [laban sa inyong mga sarili].” Kaya, nang ang huli [sa ikalawang] pangako ay dumating, [Aming ipinadala ang inyong mga kaaway] upang gawing hapis ang inyong mga mukha at upang pasukin ang masjid [i.e. templo ng Herusalem] tulad ng kanilang pagpasok dito noong una at upang wasakin ang anumang kanilang sinakop nang [lubusang] pagkawasak.

Quranenc.com: Kung nagmagandang-gawa kayo ay nagmagandang-gawa kayo para sa mga sarili ninyo at kung nagmasagwang-gawa kayo ay para sa mga ito. Kaya kapag dumating ang pangako ng huli upang magpasagwa sila sa mga mukha ninyo, upang pumasok sila sa Masjid kung paanong pumasok sila sa unang pagkakataon, at upang magwasak sila sa anumang nangibabaw sila ayon sa pagwasak [na lubos].  


8

عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يَرۡحَمَكُمۡۚ وَإِنۡ عُدتُّمۡ عُدۡنَاۚ وَجَعَلۡنَا جَهَنَّمَ لِلۡكَٰفِرِينَ حَصِيرًا

ICDO: Na maaaring ang inyong Rabb na Tagapaglikha – O kayong mga angkan ni Isra`il – ay kaawaan kayo pagkatapos ng ibinigay na ganti sa inyong kasamaan, kung kayo ay magbabalik-loob sa Allah at magpapakabuti, subalit kapag kayo ay bumalik sa pamiminsala at pang-aapi ay ibabalik din Namin sa inyo ang Aming parusa at kapahamakan.

At gagawin Namin ang Impiyerno na para sa inyo at sa lahat ng mga walang pananampalataya, bilang kulungan na hindi na makalalabas pa roon ang sinuman magpakailanman. Sa talatang ito at sa mga nauna pa kaysa rito ay mga babala sa Ummah [lahat ng nasasakupan ng mensahe ni Propeta Muhammad (ﷺ) hanggang sa katapusan ng sandaigdigan] na ito, upang hindi sila makagawa ng mga pagkakasala; nang sa gayon ay hindi mangyari sa kanila ang katulad ng nangyari sa mga angkan ni Isra`il, dahil ang pamamaraan ng Allah sa bawat pangyayari ay iisa lamang at walang pagbabago.

Salas/Taron: [Pagkaraan ang Allah ay nagsabi], “Ito ay inaasahan [na kung kayo ay magsisi], kayo ay kahahabagan ng inyong Panginoon. Nguni’t kung kayo ay magsisibalik [sa kasalanan], Aming ibabalik [ang parusa]. At Aming ginawa ang Impiyerno bilang higaan [ng bilangguan] para sa mga di-naniniwala.”

Quranenc.com: Marahil ang Panginoon ninyo ay maawa sa inyo. Kung babalik kayo ay babalik Kami. Gumawa Kami sa Impiyerno para sa mga tagatangging sumampalataya bilang isang kulungan.


9

إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرٗا كَبِيرٗا

ICDO: Katiyakan, ang Dakilang Quran na ito ay Aming ipinahayag sa Aming Alipin na si Muhammad (ﷺ), upang patnubayan ang mga tao tungo sa pinakamabuting kaparaanan, na ito ay Relihiyong Islam, at upang ibigay ang magandang balita sa mga mananampalataya na nagsasagawa ng anumang ipinag-utos ng Allah at umiiwas sa anuman na Kanyang ipinagbabawal,

Salas/Taron: Katotohanan, itong Qur’an ay nagpapatnubay tungo sa anumang higit na nararapat [o matuwid] at nagbibigay ng magandang balita sa mga naniniwala na gumagawa ng mga gawaing matuwid – sa kanila ay isang malaking gantimpala [ang walang hanggang ligaya sa Paraiso].

Quranenc.com: Tunay na ang Qur’ān na ito ay nagpapatnubay kung anuman ang pinakaangkop at nagbabalita ng nakagagalak sa mga mananampalataya na gumagawa ng mga maayos, na ukol sa kanila ay isang pabuyang malaki,


10

وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ أَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا

ICDO: Na walang pag-aalinlangan, ang para sa kanila ay dakilang gantimpala (Hardin – Al-Jannah), at ang mga yaong hindi naniwala sa Kabilang-Buhay at sa anuman na inilaan doon na pagbabayad, sa kanila ay inihanda Namin ang masidhing kaparusahan sa Impiyerno.

Salas/Taron: At yaong mga hindi naniniwala [hinggil] sa kabilang buhay – Aming inihanda para sa kanila ang mahapding parusa.

Quranenc.com: at na ang mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-buhay ay naglaan Kami para sa kanila ng isang pagdurusang masakit.


11

وَيَدۡعُ ٱلۡإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلۡخَيۡرِۖ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ عَجُولٗا

ICDO: At nananalangin minsan ang tao laban sa kanyang sarili ng masama, o hindi kaya sa kanyang anak, o hindi kaya sa kanyang kayamanan, at ito ay kapag siya ay nagagalit, na katulad din ng panalangin niya na mabuti, at ito ay dahil sa kamangmangan ng tao at sa kanyang pagiging pabigla-bigla, at dahil sa Habag ng Allah ay dinirinig lamang Niya ang mabuting panalangin nito at hindi yaong masasama, dahil likas na katangian ng tao ang pagiging mapagmadali (padalus-dalos o mapag-apura).

Salas/Taron: At ang tao ay nananalangin para sa kasamaan [kapag siya ay galit] tulad ng kanyang panalangin para sa kabutihan, at sadyang ang tao ay lagi nang nagmamadali.(2)

(2) Hindi matiisin, maramdamin at kadalasan ay hindi muna nag-iisip.

Quranenc.com: Nanalangin ang tao ng masagwa gaya ng pagdalangin niya sa Kanya ng mabuti. Laging ang tao ay mapagmadali.


12

وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيۡنِۖ فَمَحَوۡنَآ ءَايَةَ ٱلَّيۡلِ وَجَعَلۡنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبۡصِرَةٗ لِّتَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ وَلِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَۚ وَكُلَّ شَيۡءٖ فَصَّلۡنَٰهُ تَفۡصِيلٗا

ICDO: At nilikha Namin ang gabi at araw bilang dalawang tanda ng pagpapatunay sa Kaisahan ng Allah at Kanyang Kapangyarihan, pagkatapos ay sinanhi Namin na maglaho ang tanda ng gabi, na ito ay ang buwan sa pamamagitan ng kadiliman; at ginawa Namin ang tanda ng araw (‘day’), na ito ay ang nagliliwanag na araw (‘sun’); upang makita ng tao sa liwanag nito ang kanyang pagkilos at paggalaw sa kanyang mga gawain sa buhay at ipinapahinga naman niya ang kanyang sarili sa gabi. At upang malaman ng mga tao – dahil sa pagsasalit-salitan ng gabi at araw – ang bilang ng mga taon at mga buwan at mga araw (‘days’). At ang lahat ng bagay ay binigyan Namin ng ganap na pagpapaliwanag.

Salas/Taron: At Aming ginawa ang gabi at ang araw bilang dalawang ayaat [palatandaan], at Aming ginawang madilim ang tanda ng gabi at ginawang maliwanag ang tanda ng araw upang sa gayon ay inyong hanapin ang biyaya mula sa inyong Panginoon, at upang inyong mapag-alaman ang bilang ng mga taon at ang pagbilang [ng oras]. At ang lahat ng bagay ay Aming ipinaliwanag nang masusi.

Quranenc.com: At ginawa Namin ang gabi at maghapon bilang dalawang tanda. Pumawi Kami sa tanda ng gabi at ginawa Namin ang tanda ng maghapon na nakapagpapakita upang makapaghanap kayo ng kabutihang-loob mula sa Panginoon ninyo at upang makaalam kayo sa bilang ng mga taon at pagtutuos. Ang bawat bagay ay niliwanag Namin ng anumang pagpapaliwanag.


13

وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلۡزَمۡنَٰهُ طَـٰٓئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦۖ وَنُخۡرِجُ لَهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ كِتَٰبٗا يَلۡقَىٰهُ مَنشُورًا

ICDO: Gagawin ng Allah sa lahat ng tao, ang anuman na kanyang nagawa, mabuti man ito o masama, na mananatili lamang na para sa kanya, at hindi siya mananagot sa gawain ng iba at hindi rin mananagot ang iba sa kanyang gawain, at palilitawin ng Allah para sa kanya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang talaan na kung saan doon naitala ang lahat ng kanyang mga gawa, na matatagpuan niyang lantad na lantad.

Salas/Taron: At [sa] bawa’t tao, Aming ipinataw [o inilapat] ang kanyang kapalaran sa kanyang leeg,(3) at Kami ay maglalabas para sa kanya sa Araw ng Pagkabuhay na Muli ng isang talaan [ng gawa] na kanyang matatagpuang malayang nakabukas.

(3) Ang lahat ng mga gawain ng tao ay kanyang pananagutan.

Quranenc.com: Sa bawat tao ay nagdikit Kami ng gawain niya sa leeg niya at magpapalabas Kami para sa kanya sa Araw ng Pagbangon ng isang talaang matatagpuan niyang nakabuklat.


14

ٱقۡرَأۡ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبٗا

ICDO: Sasabihin sa kanya: Basahin mo ang talaan ng iyong mga ginawa, at ito ay kanyang mababasa kahit na siya pa ay hindi marunong bumasa noong siya ay nasa daigdig pa, na sapat na ang iyong sarili bilang tagapaghusga at magkukuwenta ng iyong gawain ngayon, kaya mababatid niya ang anuman na magiging katumbas ng kanyang ginawa. At ito ang pinakadakilang pantay na paghahatol, na sasabihin sa isang alipin (tao), Husgahan mo ang iyong sarili at sapat na sa iyo ang iyong sarili bilang tagapaghusga.

Salas/Taron: [At ito ang sasabihin sa kanya]: “Basahin mo ang iyong talaan [ng gawa]. Sapat na ang iyong sarili laban sa iyo sa Araw na ito bilang tagapagtuos [ng iyong sariling mga gawa].”

Quranenc.com: Basahin mo ang talaan mo; nakasapat ang sarili mo ngayong araw laban sa iyo bilang isang mapagtuos.


15

مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا

ICDO: At sinuman ang ginabayan na sinunod niya ang Daan ng Katotohanan ay walang pag-aalinlangan, na para rin lamang sa kanya ang kapakinabangan nito, at sinuman ang lumabag at sinunod ang daan ng kamalian ay walang pag-aalinlangang ang kanyang pagkaligaw ay para rin lamang sa kanyang sariling pagkatalo. Walang may-lulan ng pasanin ang magbabata ng pasanin ng iba (hindi parurusahan ang iba sa kasalanan ng iba). At hindi parurusahan ng Allah ang sinuman hanggang hindi Niya naitatag ang katibayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Sugo at pagpapababa ng mga Aklat.

Salas/Taron: Sinuman ang napatnubayan ay napatnubayan lamang para sa [kabutihan ng] kanyang kaluluwa. At sinuman ang naligaw ay naligaw lamang laban dito [sa kanyang sarili]. At walang tagapagpasan ng mga dalahin [o kasalanan] ang magpapasan ng dalahin ng iba. At kailanman Kami ay hindi magpaparusa hanggang Kami ay makapagpadala ng isang sugo.

Quranenc.com: Ang sinumang napatnubayan ay napatnubayan lamang para sa sarili niya at ang sinumang naligaw ay naligaw lamang laban dito. Hindi papasanin ng isang tagapasan ang pasanin ng iba. Hindi Kami magpaparusa hanggang sa magpadala Kami ng isang sugo.


16

وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَٰهَا تَدۡمِيرٗا

ICDO: At kapag nais Naming puksain ang isang bayan dahil sa kasamaan ng mga tao, ay uutusan Namin ang mga namuhay nang marangya roon na sumunod at ang iba pa sa kanila. Pagkatapos, sila ay lumabag, na kung kaya, naging karapat-dapat sa kanila ang parusa. Pagkatapos ay Amin silang pinuksa nang ganap na pagkawasak.

Salas/Taron: At kung Aming tangkaing wasakin ang isang bayan, Aming inuutusan ang mga nakaririwasa rito [na maging masunurin sa Allah] nguni’t sila ay sumuway dito. Kaya, ang salita [o takda] ay naipatupad laban dito [sa kanila], at Aming winasak ito nang [lubusang] pagkawasak.

Quranenc.com: Kapag nagnais Kami na magpahamak ng isang pamayanan ay mag-uutos Kami sa mga nakaririwasa roon ngunit magpapakasuwail sila roon kaya magiging karapat-dapat doon ang hatol at wawasakin Namin iyon ng anumang pagwasak.


17

وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِنَ ٱلۡقُرُونِ مِنۢ بَعۡدِ نُوحٖۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرَۢا بَصِيرٗا

ICDO: At katiyakan, pinuksa Namin ang maraming nasyon na pinasinungalingan at nilabag ang mga kautusan pagkatapos ni Nuh. Na kung kaya, sapat na sa iyong Rabb na Tagapaglikha, na Siya ay Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya ang anumang gawain ng Kanyang mga alipin, na Baseer – Ganap na Nakakakita na walang anuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: At ilang henerasyon na ba ang Aming winasak pagkaraan ni Noah. At sapat na ang iyong Panginoon hinggil sa mga kasalanan ng Kanyang mga alipin bilang Maalam at Lubos na Nakakikita.

Quranenc.com: Kay rami ng nilipol Namin kabilang sa mga salinlahi mula ng matapos ni Noe. Nakasapat ang Panginoon mo sa mga pagkakasala ng mga lingkod Niya bilang isang Tagabatid na Nakakikita.


18

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىٰهَا مَذۡمُومٗا مَّدۡحُورٗا

ICDO: Sinuman ang naghangad ng panandaliang makamundong buhay, at ito lamang ang kanyang naging layunin at pagpupunyagi at hindi siya naniwala sa Kabilang-Buhay, at hindi siya naglaan ng gawain para roon, ay kaagad na ipagkakaloob ng Allah sa kanya rito sa daigdig ang anuman na Kanyang nais ayon sa itinakda ng Allah sa Al-Lawh Al-Mahfoudh, pagkatapos ay itatalaga ng Allah para sa kanya sa Kabilang-Buhay ang Impiyerno na siya ay papasok doon na sinisisi at itinataboy mula sa Awa ng Allah, dahil sa kanyang paghahangad lamang na makamundo, pagpupunyagi para lamang dito at hindi sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Sinuman ang naghahangad nang madalian(4) – Aming mamadaliin para sa kanya roon ang anumang Aming pahintulutan sa sinumang Aming naisin. Pagkaraan, Aming ginawa para sa kanya ang Impiyerno; siya ay papasok dito [upang sunugin], bilang isang hinamak, nilayuan [ng habag ng Allah].

(4) Ang mga makamundong kaligayahan at tagumpay.

Quranenc.com: Ang sinumang nagnanais ng panandalian ay magpapadali Kami para sa kanya rito ng loloobin Namin para sa kaninumang nanaisin Namin. Pagkatapos ay magtatalaga Kami para sa kanya ng Impiyerno na papasukin niya bilang isang pinupulaang pinalalayas.


19

وَمَنۡ أَرَادَ ٱلۡأٓخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعۡيَهَا وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ سَعۡيُهُم مَّشۡكُورٗا

ICDO: At sinuman ang maghahangad ng gantimpala sa Kabilang-Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa, at siya ay nagpunyagi para rito sa pamamagitan ng pagsunod sa Allah, at siya ay naniniwala sa Kanya, at sa Kanyang gantimpala at sa Kanyang Dakilang Kagandahang-Loob, samakatuwid, sila ang mga yaong magiging katanggap-tanggap ang kanilang mga gawain na ilaan ang mga ito para sa kanila roon ng kanilang Rabb na Tagapaglikha at doon sila ay gagantimpalaan.

Salas/Taron: Nguni’t sinuman ang maghangad ng kabilang buhay at nagsikap nang puspusang pagsisikap para rito habang siya ay naniniwala – sila yaong ang pagsisikap ay laging pinahahalagahan [ng Allah].

Quranenc.com: Ang sinumang nagnais ng Kabilang-buhay at nagpunyagi ukol doon ng pagpupunyagi niyon habang siya ay isang mananampalataya, ang pagpupunyagi ng mga iyon ay pahahalagahan.


20

كُلّٗا نُّمِدُّ هَـٰٓؤُلَآءِ وَهَـٰٓؤُلَآءِ مِنۡ عَطَآءِ رَبِّكَۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا

ICDO: Ang bawat grupo na mga gumagawa para lamang sa makamundo na may katapusan, at ang grupo naman na mga gumagawa para sa Kabilang-Buhay na walang katapusan ay pagkakalooban Namin ng kabuhayan, na pareho Naming pagkakalooban ng kabuhayan ang mga mananampalataya at ang mga walang pananampalataya rito sa daigdig. Dahil ang kabuhayan ay mula sa pagkakaloob ng iyong Rabb na Tagapaglikha bilang kagandahang-loob na mula sa Kanya, at ang anumang ipinagkakaloob ng iyong Rabb na Tagapaglikha ay hindi ipagkakait kahit kanino, mananampalataya man siya o di-mananampalataya.

Salas/Taron: Sa bawa’t [uri ng tao] Kami ay nagkakaloob – sa kanila [na nagnanasa ng makamundong buhay] at sa kanila [na nagnanasa ng kabilang buhay] – mula sa handog ng iyong Panginoon. At kailanman, ang handog ng iyong Panginoon ay hindi ipinagkait.

Quranenc.com: Sa bawat isa ay magpapalawig – sa mga ito at mga iyan – ng bigay ng Panginoon mo. Hindi nangyaring ang bigay ng Panginoon mo ay mapipigilan.


21

ٱنظُرۡ كَيۡفَ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ وَلَلۡأٓخِرَةُ أَكۡبَرُ دَرَجَٰتٖ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلٗا

ICDO: Pagmasdan mo, O Muhammad (ﷺ), kung paano pinagtatangi-tangi ng Allah ang ibang tao kaysa iba rito sa daigdig sa pagkakaloob sa kanila ng kabuhayan at sa kanilang gawain, at walang pag-aalinlangan, sa Kabilang-buhay ay may mga matataas na antas at mga dakilang pagpaparangal para sa mga mananampalataya.

Salas/Taron: Pagmasdan, kung paano Namin biniyayaan ang iba nang higit kaysa sa iba [sa panustos]. Nguni’t, ang kabilang buhay ay nakahihigit sa antas [ng pagkakaiba] at nakahihigit sa katangian.

Quranenc.com: Tingnan mo kung papaano Kaming nagtangi sa iba sa kanila higit sa iba. Talagang ang Kabilang-buhay ay higit na malaki sa mga antas at higit na malaki sa pagkakatangi.


22

لَّا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا مَّخۡذُولٗا

ICDO: Huwag kang gumawa, O ikaw na tao, ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah, kapag ito ay iyong ginawa ay ipagdidiinan ka na sinisisi at hinahamak sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Huwag kayong mag-akibat ng ibang diyos [bilang kapantay] ng Allah [na maghahatid sa inyo upang kayo ay] maging hamak at pinabayaan.

Quranenc.com: Huwag kang gumawa kasama kay Allāh ng isang diyos na iba pa sapagkat mauuwi kang isang pinupulaang itinatatwa.


23

۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا

ICDO: At ipinag-utos ng iyong Rabb na Tagapaglikha, O ikaw na tao, na wala kang karapat-dapat na sambahin kundi Siya na Bukod-Tangi, at ipinag-utos din Niya na ikaw ay maging mabuti sa iyong mga magulang lalung-lalo na kapag inabot nila ang katandaan sa iyong kapanahunan, na huwag kang sumuway at huwag kang magbitiw sa kanila ng anumang salita ng kawalang-paggalang, kahit pagsasabi lamang ng uff na nagpapahiwatig ng pagkayamot, na ito na ang pinakamababa at pinakamasamang salita sa harap ng magulang, at huwag na huwag mangyari sa iyo ang pagsasabi ng anumang masamang salita laban sa kanila, bagkus ay maging mahinahon ka sa pakikitungo sa kanila, at makipag-usap ka sa kanila na may pagpaparangal na pakikipag-usap at pawang mabubuting salita lamang ang iyong sasabihin.

Salas/Taron: At ang iyong Panginoon ay nagtakda na wala kang sasambahin maliban sa Kanya, at maging mabuti [sa pakikitungo] sa mga magulang. Maging ang isa sa kanila o silang dalawa ay kapwa umabot na sa katandaang gulang. [Habang sila ay] nasa iyong piling, huwag kang mangusap sa kanila ng [salitang kawalang-galang tulad ng] “Uff,”(5) at huwag mo silang hiyawan [o sigawan] bagkus mangusap sa kanila ng salitang kapita-pitagan.

(5) Uff – ito ay isang bukambibig na nagpapahiwatig ng pagkayamot o di-pagsang-ayon.

Quranenc.com: Nag-utos ang Panginoon mo na huwag kayong sumamba maliban sa Kanya at ng pagmamagandang-gawa sa mga magulang. Kung aabutan nga sa piling mo ng katandaan ang isa sa kanilang dalawa o ang kapwa sa kanilang dalawa ay huwag kang mangusap sa kanilang dalawa ng nakasusuya at huwag kang bumulyaw sa kanilang dalawa. Magsabi ka sa kanilang dalawa ng salitang marangal.


24

وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا

ICDO: At magpasailalim ka sa panuntunan ng pagsunod at pagpapakumbaba sa iyong mga magulang bilang awa sa kanila at hilingin mo sa iyong Rabb na Tagapaglikha na kaawaan sila sa pamamagitan ng Kanyang napakalawak na awa, buhay man sila o patay na, na tulad ng kanilang pagtitiis noong ikaw ay pinapalaki nila na bata pa na mahina na walang anumang kakayahan.

Salas/Taron: At iyong ibaba para sa kanilang dalawa ang diwa ng kababaang-loob bilang habag, at [ikaw ay] magsabing: “O aking Panginoon, kahabagan Mo po silang dalawa tulad ng kanilang pag-aruga sa akin [nang ako ay] musmos pa.”

Quranenc.com: At ibaba mo para sa kanila ang pakpak ng kababaang-loob bahagi ng pagkaawa at magsabi ka: “Panginoon ko, kaawaan Mo sila yayamang nag-alaga silang dalawa sa akin noong bata pa [ako].”


25

رَّبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمۡۚ إِن تَكُونُواْ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلۡأَوَّـٰبِينَ غَفُورٗا

ICDO: Ang inyong Rabb na Tagapaglikha – O kayong mga tao – ay Ganap na Nakaaalam sa mga kinikimkim ninyo sa inyong mga sarili, mabuti man ito o masama. Kung ang hangarin ninyo ay kalugdan kayo ng Allah at gumawa ng anumang ikalalapit ninyo sa Kanya, ay katiyakan, ang Allah ay Ganap na Mapagpatawad sa lahat ng pagkakataon sa sinumang nagbabalik-loob, at ang anumang puso na walang nilalaman kundi pagbabalik-loob sa Allah at pagmamahal sa Kanya, ay walang pag-aalinlangang patatawarin siya, at patatawarin ang anumang nangyari sa kanya na mga maliliit na kasalanan na siyang likas na palaging sanhi ng pagkakamali ng tao.

Salas/Taron: Ang inyong Panginoon ay Maalam sa anumang nasa inyong sariling [kalooban]. Kung kayo ay maging matuwid [sa inyong layunin], katotohanan, Siya ay Lagi nang, sa mga [taong] malimit magbalik-loob, Mapagpatawad.

Quranenc.com: Ang Panginoon ninyo ay higit na nakaaalam sa anumang nasa mga sarili ninyo. Kung kayo ay magiging mga maayos, tunay na Siya sa mga nanunumbalik ay laging Mapagpatawad.


26

وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا

ICDO: At maging mabuti ka sa iyong kamag-anak, na ibigay mo ang kanyang karapatan na pagiging mabuti, at ibigay mo rin ang karapatan ng mahirap na nangangailangan; at ng na-‘stranded’ (natigil sa isang lugar) o nalagay sa kagipitan habang naglalakbay na napalayo siya sa kanyang pamilya at kayamanan; at huwag mo ring lustayin ang iyong yaman maliban na lamang kung ito ay sang-ayon sa pagsunod sa Allah at huwag kang maging bulagsak sa paggasta.

Salas/Taron: At ibigay sa kamag-anak ang kanyang karapatan at sa mga dukha at sa mga manlalakbay [na kinapos ng baon]. At huwag maglustay ng [walang kabuluhang] paglustay.

Quranenc.com: Magbigay ka sa may pagkakamag-anak ng karapatan nito, sa dukha, at sa kinapos sa daan. Huwag kang magwaldas ng anumang pagwawaldas.


27

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا

ICDO: Katiyakan, ang mga taong bulagsak at gumagasta ng kanilang mga kayamanan sa pagsagawa ng kasalanan sa Allah ay mga katulad sila ni Shaytan sa pagiging masama, pamiminsala at pagiging makasalanan; at si Shaytan ay palaging napakatindi ang kanyang paglabag at pagbabalewala sa mga biyaya ng Allah.

Salas/Taron: Katotohanan, ang mga mapaglustay [nang walang kabuluhan] ay kapatid ng mga demonyo at ang demonyo ay lagi nang walang pasasalamat sa kanyang Panginoon.

Quranenc.com: Tunay na ang mga tagapagwaldas ay laging mga kapatid ng demonyo. Ang demonyo sa Panginoon niya ay laging mapagtangging magpasalamat.


28

وَإِمَّا تُعۡرِضَنَّ عَنۡهُمُ ٱبۡتِغَآءَ رَحۡمَةٖ مِّن رَّبِّكَ تَرۡجُوهَا فَقُل لَّهُمۡ قَوۡلٗا مَّيۡسُورٗا

ICDO: At kapag hindi mo maibigay sa kanila ang iniutos sa iyo na ibigay; dahil sa wala kang kakayahang mabigyan sila at hinihintay mo na may pag-asam ang biyaya mula sa iyong Rabb na Tagapaglikha, ay magsabi ka sa kanila ng malumanay na pananalita, na tulad ng panalangin para sa kanila na pagkalooban sila ng masaganang pamumuhay, at pagbibigay ng pangako sa kanila na kapag niluwagan ka ng Allah sa kabuhayan mula sa Kanyang kagandahang-loob ay babahaginan mo sila.

Salas/Taron: At kung ikaw man ay [kailangang] humanap sa kanila [sa mga dukhang], naghihintay ng habag mula sa iyong Panginoon na siya mong inaaasahan, samakatuwid, ikaw ay mangusap sa kanila nang salitang malumanay.

Quranenc.com: Kung aayaw ka nga sa kanila sa pagmimithi ng awa mula sa Panginoon mo na inaasahan mo ay magsabi ka sa kanila ng isang pananalitang pinadali.


29

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا

ICDO: Huwag mong pigilan (kontrolin) ang iyong kamay sa paggasta sa Daan ng Kabutihan, na hihigpitan mo ang iyong sarili, na pagkakaitan mo ang iyong pamilya at ang mga nangangailangan, at huwag ka ring maging bulagsak sa paggasta, na magbibigay ka nang labis para sa iyong kakayahan, dahil sisisihin ka ng mga tao at mamatahin ka nila, at pagsisisihan mo ang iyong labis na paglustay at pagkawala ng iyong kayamanan.

Salas/Taron: At huwag mong gawin ang iyong kamay [bilang] sakal sa iyong leeg [huwag kang maramot], o lubhang nakaunat ito [labis na mapagbigay] at [sanhi nito] ikaw ay manumbat at maubusan.

Quranenc.com: At huwag mong gawin ang kamay mo na nakagapos sa leeg mo at huwag kang mag-abot nito nang buong pag-abot sapagkat mauuwi kang isang sinisising nasaid.


30

إِنَّ رَبَّكَ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرَۢا بَصِيرٗا

ICDO: Katiyakan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha ay niluluwagan Niya sa kabuhayan ang ibang mga tao at hinihigpitan naman Niya ang iba ayon sa Kanyang Kaalaman at Karunungan. Walang pag-aalinlangan, Siya ay Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya ang mga lihim ng Kanyang mga alipin, na Baseer – Ganap na Nakakakita na walang anuman ang naililihim sa Kanyang Kaalaman sa anumang mga kalagayan nila.

Salas/Taron: Katotohanan, pinalalawig ng iyong Panginoon ang panustos para sa sinumang Kanyang nais, at hinihigpitan [ang sinumang Kanyang nais]. Katotohanan, Siya ay Lagi nang Maalam, Lubos na Nakakikita sa Kanyang mga alipin.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay nagpapaluwag ng panustos sa kaninumang niloloob Niya at nagpapagipit. Tunay na Siya sa mga lingkod Niya ay laging Tagabatid, Nakakikita.


31

وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚ إِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡـٔٗا كَبِيرٗا

ICDO: At kapag nabatid na ninyo na walang pag-aalinlangang ang kabuhayan ay nasa kamay lamang ng Allah ay huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahil sa pagkatakot sa kahirapan, dahil ang Allah ay Siyang Ganap na Tagapagkaloob ng kabuhayan sa Kanyang mga alipin, na binibigyan Niya ng kabuhayan ang mga anak na katulad din ng pagkakaloob Niya sa mga magulang nito. Katotohanan, ang pagpatay sa kanila ay isang malaking kasalanan.

Salas/Taron: At huwag ninyong patayin ang inyong mga anak sanhi ng pangamba sa kahirapan. Kami ay magkakaloob [ng panustos] sa kanila, at sa inyo. Katotohanan, ang pagpatay sa kanila ay isang malaking kasalanan.

Quranenc.com: Huwag ninyong patayin ang mga anak ninyo dala ng takot sa paghihirap; Kami ay magtutustos sa kanila at sa inyo. Tunay na ang pagpatay sa kanila ay laging isang pagkakamaling malaki.


32

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا

ICDO: At huwag kayong lumapit sa pakikiapid na gawain at sa anumang magiging daan tungo rito; upang hindi kayo makagawa nito, dahil katiyakang ito ay karumal-dumal na gawain at napakasamang pamamaraan.

Salas/Taron: At huwag ninyong lapitan [at inyong iwasan] ang bawal na pakikipagtalik. Katotohanan, ito ay kahalayan at napakasamang landas.

Quranenc.com: Huwag kayong lumapit sa pangangalunya; tunay na ito ay laging isang mahalay at kay sagwa bilang landas.


33

وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا

ICDO: At huwag ninyong patayin ang may buhay (tao) na ipinagbawal ng Allah na patayin maliban sa karapatan ng batas na tulad ng Qisas (ang batas ng patas na pagparusa sa nagkasala) o Rajeem (pagbato) hanggang sa sapitin nito ang kamatayan, na ito ay para sa mga nakaranas lamang ng pag-aasawa, o hindi kaya ay pagpatay sa tumalikod sa Islam.

At sinuman ang napatay na labag sa batas ang pagpatay sa kanya ay walang pag-aalinlangang ibibigay Namin ang karapatan sa kanyang pamilya na ito ay ang kanyang mga tagapagmana o hindi kaya ay hukom na hahatol ng kamatayan o Diyah. Subalit pagkatapos nito ay walang karapatan ang pamilya o tagapagmana na lampasan ang batas ng Allah na Qisas sa pamamagitan ng paghihiganti o iba pa.

Katiyakan, ang Allah ay Tagapagtaguyod sa pamilya ng namatayan laban sa nakapatay hanggang sa maisagawa ang karampatang parusa na pagpatay bilang Qisas.

Salas/Taron: At huwag ninyong patayin ang kaluluwa [tao] na ipinagbawal ng Allah, maliban sa makatarungang dahilan. At sinuman ang pinatay nang di-makatarungan – Aming ipinagkaloob sa kanyang tagapagmana ang karapatan [upang kuhanin ang katarungan, nguni’t huwag siyang hayaang lumagpas sa mga hangganan [ukol] sa [batas ng] pagkitil ng buhay. Katotohanan, siya ay tinulungan [sa pamamagitan ng batas ng Islam].

Quranenc.com: Huwag kayong pumatay ng buhay na ipinagbawal ni Allāh malibang ayon sa karapatan. Ang sinumang napatay nang nalalabag sa katarungan ay nagtalaga nga Kami para sa katangkilik nito ng kapangyarihan ngunit huwag itong magmalabis kaugnay sa pagpatay. Tunay na siya ay laging maiaadya.


34

وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا

ICDO: At huwag ninyong pakialaman ang mga kayamanan ng mga batang ulila na nasa ilalim ng inyong pangangalaga, maliban na lamang kung ito ay isasaayos para mapabuti sa kanila at ang pagpapalago nito bilang kanilang kapakinabangan, hanggang sa dumating sa hustong pag-iisip ang bata.

At tuparin ninyo ang bawat pangako na inyong ipinangako. Katiyakan, ang anumang ipinangako ay itatanong ng Allah sa nangako sa Araw ng Muling Pagkabuhay na gagantimpalaan Niya kapag ito ay isinakatuparan at parurusahan Niya kapag ito ay hindi tinupad.

Salas/Taron: At huwag ninyong lapitan [o gamitin] ang ari-arian [o yaman] ng isang ulila maliban sa paraang pinakamabuti hanggang siya ay umabot sa wastong gulang [upang pangasiwaan ang sariling buhay]. At inyong tuparin ang [bawa’t] kasunduan. Katotohanan, ang kasunduan, ay lagi nang itinatanong [o inuusisa].(6)

(6) Isa sa mga pananagutan na itatanong ng Dakilang Allah sa Araw ng Paghuhukom ay ang pagpapahalaga at pagsasakatuparan ng mga kasunduan o pangako.

Quranenc.com: Huwag kayong lumapit sa yaman ng ulila malibang ayon sa pinakamaganda, hanggang sa umabot siya sa kagulangan niya. Tumupad kayo sa tipan; tunay na ang tipan ay laging pananagutan.


35

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا

ICDO: At ibigay ninyo ang tamang sukat at huwag kayong mandaya kapag kayo ay nagsasagawa nito para sa iba, at kapag kayo ay nagtimbang ay magtimbang kayo nang matuwid na pagtimbang, katiyakan, ang pagiging pantay sa pagbibigay ng sukat at timbang ay isang gawang nakabubuti sa inyo rito sa daigdig at higit pang kabutihan ang idudulot nito mula sa Allah sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: At magbigay ng tamang sukat kapag kayo ay nagsusukat, at magtimbang nang may wastong pagtimbang. Iyan ay pinakamabuti [na paraan] at pinakamabuting kalalabasan [kasasapitan].

Quranenc.com: Magpakalubus-lubos kayo sa pagtatakal kapag magtatakal kayo at tumimbang kayo sa pamamagitan ng timbangang tuwid. Iyon ay higit na mabuti at higit na maganda sa kauuwian.


36

وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا

ICDO: At huwag kang sumunod sa isang bagay na wala kang kaalaman na maging sunud-sunuran ka lamang, bagkus ay tiyakin mo muna ito, alamin at siguruhin. Katiyakan, ang tao ay mananagot sa anuman na ginamitan niya ng kanyang pandinig, paningin at puso; at kapag ito ay ginamit niya sa mabuti ay magkakamit siya ng gantimpala at kung sa masama naman niya ito ginamit ay kaparusahan ang kanyang makakamit.

Salas/Taron: At huwag mong sundin [gawin o sabihin] ang anumang [bagay o pangyayari na] wala kang kaalaman dito. Katotohanan, ang pandinig, at ang paningin, at ang kalooban [puso] – ang ukol sa lahat ng mga ito ay itinatanong [ng Allah].

Quranenc.com: Huwag kang tumalunton sa anumang wala kang kaalaman hinggil doon. Tunay na ang pandinig, ang paningin, at ang puso, ang bawat isa sa mga iyon ay matatanong.


37

وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّكَ لَن تَخۡرِقَ ٱلۡأَرۡضَ وَلَن تَبۡلُغَ ٱلۡجِبَالَ طُولٗا

ICDO: At huwag kang lumakad o mamuhay sa kalupaan nang may pagmamataas; dahil sa ikaw ay katiyakang walang kakayahang galugarin ang buong kalupaan sa pamamagitan ng paglalakbay dito ni magkakaroon ka ng kakayahan na abutin ang mga tuktok ng kabundukan sa pamamagitan ng iyong pagmamataas at pagmamalaki.

Salas/Taron: At huwag kang maglakad sa lupa nang lubhang nagagalak [labis ang tuwa]. Katotohanan, hindi mo magagawang punitin [o sirain] ang lupa, o hindi mo magagawang maabot ang katayuang tulad ng [matayog na] mga bundok.(7)

(7) Ang tao, bagaman mapagmataas, ay likas na marupok at mahina.

Quranenc.com: Huwag kang maglakad sa lupa nang may kapalaluan; tunay na ikaw ay hindi mo mapupunit ang lupa at hindi aabot sa mga bundok sa katangkaran.


38

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهٗا

ICDO: Lahat ng mga nabanggit na pag-uutos at pagbabawal ay kinamumuhian ng Allah ang anumang masasama rito at hindi Niya nais itong isagawa ng Kanyang mga alipin.

Salas/Taron: Lahat ng mga iyan [na naunang binanggit] – ang kasamaan nito ay lagi nang, sa [paningin ng] iyong Panginoon, kinamumuhian.

Quranenc.com: Lahat ng iyon, ang masagwa niyon sa ganang Panginoon mo ay laging kinasusuklaman.


39

ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوۡحَىٰٓ إِلَيۡكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلۡحِكۡمَةِۗ وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومٗا مَّدۡحُورًا

ICDO: Ang mga ipinahayag Naming ito na mga magagandang alituntunin, na tulad ng pag-uutos sa pagsagawa ng mga mabubuti at pagbabawal sa mga karumal-dumal na pag-uugali ay kabilang sa mga Rebelasyon na ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ). Na kung kaya, huwag kang gumawa, O ikaw na tao, ng pagtatambal sa pagsamba sa Kanya, kundi ay itatapon ka sa Impiyerno na sinisisi ka mismo ng iyong sarili at mga tao, at ikaw ay isusumpa na malayo sa lahat ng Awa ng Allah.

Salas/Taron: Iyan ay nagmula sa anumang ipinahayag ng iyong Panginoon sa iyo [O Muhammad] ng karunungan. At [O sangkatauhan] huwag mag-akibat sa Allah ng ibang diyos [bilang Kanyang kapantay] upang kayo ay hindi ihagis sa Impiyerno, sinumbatan at nilayuan.

Quranenc.com: Iyon ay kabilang sa ikinasi sa iyo ng Panginoon mo na karunungan. Huwag kang gumawa kasama kay Allāh ng isang diyos na iba pa sapagkat matatapon ka sa Impiyerno bilang isang sinisising pinalalayas.


40

أَفَأَصۡفَىٰكُمۡ رَبُّكُم بِٱلۡبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ إِنَٰثًاۚ إِنَّكُمۡ لَتَقُولُونَ قَوۡلًا عَظِيمٗا

ICDO: Higit na ginusto ba para sa inyo ng inyong Rabb na Tagapaglikha, O kayo na mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah, na pagkalooban kayo ng mga anak na kalalakihan at pinili naman Niya sa Kanyang Sarili ang mga anghel bilang mga anak na kababaihan? Walang pag-aalinlangan, ang mga ganyang sinasabi ninyo ay napakasama at kalapastanganan na hindi karapat-dapat sa Kamaharlikaan ng Allah.(51)

(51) Ang mga Arabo noong kapanahunan ng Jahiliyyah (kamangmangan) ay ayaw nilang magkaroon ng anak na mga kababaihan at kapag sila ay nagkaroon ng sanggol na babae ay inililibing nila ito nang buhay, ang gusto lamang nila ay mga anak na lalaki, at kung ano ang ayaw nila sa kanilang mga sarili ay ito ang itinatangi nila para sa Allah, gayong ang Allah ay hindi maaaring magkaroon ng anak dahil hindi angkop sa Kanyang Kadakilaan at Kamaharlikaan ang pagkakaroon ng anak, at ang mga anghel na itinatangi nila bilang mga anak ng Allah na mga kababaihan, sa katunayan ay mga walang kasarian, hindi babae ni lalaki man.

Salas/Taron: Kaya, kayo ba ay pinili ng inyong Panginoon para sa [pagkakaroon ng] mga anak na lalaki at nagturing mula sa mga anghel bilang [Kanyang] mga anak na babae? Katotohanan, kayo ay nagsabi ng isang malubhang pananalita.

Quranenc.com: Kaya ba humirang sa inyo ang Panginoon ninyo sa [pagkakaroon ng] mga anak na lalaki at gumawa Siya sa mga anghel bilang mga babae? Tunay na kayo ay talagang nagsasabi ng isang pananalitang sukdulan!


41

وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمۡ إِلَّا نُفُورٗا

ICDO: Katiyakan, ipinaliwanag Namin nang ganap, inuri-uri sa Dakilang Quran ang mga alituntunin, mga parabola at mga pagpapayo; upang makapulot ng aral ang mga tao at masuri nila ang anumang kapaki-pakinabang sa kanila at pagkatapos ay kanila itong isagawa, at iwasan nila ang anumang magdudulot sa kanila ng kapahamakan, magkagayunpaman ay walang mapapala sa mga paglilinaw na ito ang mga masasama kundi lalo pa silang napalayo sa katotohanan at nakalimot sa pagkakaintindi ng mga patnubay.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming ipinaliwanag [sa iba’t ibang pamamaraan ang nilalaman] nitong Qur’an upang sa gayon sila ay mapaalalahanan, nguni’t ito ay hindi nakaragdag sa kanila [sa mga di-naniniwala] maliban sa pagtutol.

Quranenc.com: Talaga ngang puspusang naglinaw Kami sa Qur’ān na ito upang makapag-alaala sila ngunit walang naidadagdag ito sa kanila kundi pagkalayo.


42

قُل لَّوۡ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٞ كَمَا يَقُولُونَ إِذٗا لَّٱبۡتَغَوۡاْ إِلَىٰ ذِي ٱلۡعَرۡشِ سَبِيلٗا

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah: Kung mayroong mga alihah (mga diyos na sinasamba) na kasama ng Allah bilang kanilang pag-angkin, ay katiyakang gagawa ang mga diyos na ito ng paraan upang malamangan nila ang Allah na Siyang Nagmamay-ari ng Dakilang `Arsh.

Salas/Taron: Sabihin: “Kung nagkaroon nga ng ibang mga diyos na Kanyang kasama tulad ng kanilang sinasabi [o inaakala], magkagayon, bawa’t isa sa kanila [mga diyos] ay maghahanap ng paraan upang angkinin ang Trono.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Kung sakaling nangyaring kasama sa Kanya ay may mga diyos gaya ng sinasabi nila, samakatuwid, talaga sanang naghangad sila tungo sa May trono ng isang landas.”


43

سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّٗا كَبِيرٗا

ICDO: Luwalhati sa Allah at Pinakadakila na malayo sa anumang sinasabi ng mga nagsasagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Kanya, na Siya ay Kataas-Taasan na Ligtas sa anumang kamalian at di-kaganapan.

Salas/Taron: Luwalhati sa Kanya, at Siya ay Mataas nang higit sa anumang matinding [kasinungalingang] kanilang sinasabi.

Quranenc.com: Napakamaluwalhati Niya at pagkataas-taas Niya para sa sinasabi nila ayon sa kataasang malaki!


44

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا

ICDO: Pumupuri sa Kadakilaan ng Allah ang mga pitong kalangitan at ang kalupaan, at ang mga nasasakupan nito na lahat ng nilikha, at ang lahat ng bagay sa mga nilikhang ito ay pumupuri sa kadakilaan ng Allah ng pagpuri na kalakip ang pagpapasalamat sa Allah, subalit ito ay hindi ninyo naiintindihan, O kayong mga tao. Katotohanan, ang Allah ay Haleem – Ganap at Napakalawak ang Kanyang Pang-unawa na hindi Niya kaagad pinarurusahan ang mga lumalabag, na Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa kanila.

Salas/Taron: Ang pitong kalangitan at kalupaan at ang anumang nakapaloob doon, ay lumuluwalhati sa Kanya at walang isang bagay maliban na ito ay lumuluwalhati  sa Kanyang Papuri. Nguni’t hindi ninyo nauunawaan ang [pamamaraan ng] kanilang pagluluwalhati. Katotohanan, Siya ay Lagi nang Mapagparaya, Mapagpatawad.

Quranenc.com: Nagluluwalhati sa Kanya ang pitong langit, ang lupa, at ang sinumang nasa mga ito. Walang anumang bagay malibang nagluluwalhati kalakip ng pagpupuri sa Kanya ngunit hindi ninyo nauunawaan ang pagluluwalhati nila. Tunay na Siya ay laging Matimpiin, Mapagpatawad.


45

وَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ جَعَلۡنَا بَيۡنَكَ وَبَيۡنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ حِجَابٗا مَّسۡتُورٗا

ICDO: Kapag binigkas mo ang Dakilang Quran at narinig ka nila na mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah, ay naglalagay Kami sa pagitan mo at sa pagitan ng mga yaong hindi naniwala sa Kabilang-Buhay ng harang na nagtatakip sa kanilang mga kaisipan upang hindi nila maintindihan ang Quran bilang parusa sa kanilang paglabag at pagtanggi.

Salas/Taron: At kapag iyong binabasa ang Qur’an, Kami ay naglalagay sa pagitan mo at sa pagitan niyaong mga di-naniniwala [tungkol] sa kabilang buhay ng isang nakakubling harang [sa kanilang mga puso upang sila ay hindi mapatnubayan].

Quranenc.com: Kapag bumigkas ka ng Qur’ān ay naglalagay Kami sa pagitan mo at ng mga hindi sumampalataya sa Kabilang-buhay ng isang tabing na nakatakip.


46

وَجَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٗاۚ وَإِذَا ذَكَرۡتَ رَبَّكَ فِي ٱلۡقُرۡءَانِ وَحۡدَهُۥ وَلَّوۡاْ عَلَىٰٓ أَدۡبَٰرِهِمۡ نُفُورٗا

ICDO: At naglalagay Kami sa mga puso ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah ng di-nakikitang harang; upang hindi nila maintindihan ang Quran, at naglalagay (din) Kami ng harang sa kanilang mga tainga upang hindi nila ito marinig, at kapag binanggit mo ang iyong Rabb na Tagapaglikha sa Dakilang Quran na hinihikayat mo sila tungo sa Kanyang Kaisahan at nagbabawal ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah ay tatalikod sila na ayaw nilang marinig ang iyong sinasabi na may matinding pagkamuhi; bilang pagmamataas na ayaw nilang sumamba sa Kaisahan ng Allah.

Salas/Taron: At Aming inilagay sa kanilang mga puso ang pantakip upang kanilang hindi maunawaan ito [Qur’an], at sa kanilang mga tainga ay kabingihan. At kapag binanggit mo ang iyong Panginoon nang mag-isa sa Qur’an, sila ay nagsisitalikod nang may pagtutol.

Quranenc.com: At naglagay Kami sa mga puso nila ng mga panakip sa pag-unawa nila nito at sa mga tainga nila naman ng pagkabingi. Kapag bumanggit ka sa Panginoon mo – tanging sa Kanya – sa Qur’ān ay bumabaling sila sa mga likuran nila dahil sa pag-ayaw.


47

نَّحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَسۡتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذۡ يَسۡتَمِعُونَ إِلَيۡكَ وَإِذۡ هُمۡ نَجۡوَىٰٓ إِذۡ يَقُولُ ٱلظَّـٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلٗا مَّسۡحُورًا

ICDO: Kami ang ganap na Nakababatid sa anumang pinakikinggan ng mga pinuno ng mga Quraysh noong sila ay nakikinig sa iyo, ang kanilang mga layunin ay masasama dahil ang kanilang pakikinig ay hindi upang mapatnubayan at tanggapin ang katotohanan, at alam din Namin ang kanilang pagbubulung-bulungan noong sinasabi nila: Wala kayong sinusunod kundi isang tao na tinamaan ng salamangka at naguguluhan sa kanyang kaisipan.

Salas/Taron: Kami ay nakababatid ng anumang kanilang ginawang pakikinig dito kapag sila ay nakikinig sa iyo. At kapag sila ay nag-uusap nang palihim, kapag ang mga mapaggawa ng kamalian ay nagsasabi: “Wala kayong sinusunod maliban sa isang lalaking nagayuma.”

Quranenc.com: Kami ay higit na nakaaalam sa pinakikinggan nila noong nakikinig sila sa iyo at noong sila ay natatapatan noong nagsasabi ang mga tagalabag sa katarungan: “Wala kayong sinusunod maliban sa isang lalaking nagaway.”


48

ٱنظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلۡأَمۡثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلٗا

ICDO: Pagmasdan mo, O Muhammad (ﷺ), bilang pagtataka ang kanilang mga sinasabi: Katunayan, si Muhammad (ﷺ) ay salamangkero, manunula at nasisiraan ng kanyang kaisipan! Na kung kaya, sila ay nalihis at napalayo at hindi sila nagabayan sa Daan ng Katotohanan.

Salas/Taron: Pagmasdan mo kung paano sila maglahad sa iyo ng paghahalintulad. Nguni’t, sila ay napaligaw, kaya sila ay walang kakayahang [matagpuan ang tamang] daan.

Quranenc.com: Tingnan mo kung papaano silang naglahad para sa iyo ng mga paghahalimbawa kaya naligaw sila at hindi sila nakakaya sa isang daan.


49

وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمٗا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ خَلۡقٗا جَدِيدٗا

ICDO: At sinabi ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah bilang kanilang pagtanggi na sila ay muling lilikhain ng panibagong pagkalikha pagkatapos madurog ang kanilang mga buto at pagiging alikabok na lamang ng mga ito: Tayo ba ay bubuhayin na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang panibagong nilikha?

Salas/Taron: At sila ay nagsasabi: “Kung kami ay naging mga buto at abo, kami ba ay tunay na bubuhaying muli bilang isang bagong nilikha?”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Kapag kami ba ay naging mga buto at durug-durog, tunay na kami ba ay talagang mga bubuhaying muli bilang bagong nilikha?”


50

۞قُلۡ كُونُواْ حِجَارَةً أَوۡ حَدِيدًا

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ) bilang paghamon: Maging mga bato man kayo, o bakal na matindi sa lakas nito at tibay – kung ito ay makakayanan ninyo – dahil walang pag-aalinlangan, ibabalik kayong muli ng Allah na katulad ng pagkakalikha sa inyo sa una, at ito ay napakadali para sa Kanya.

Salas/Taron: Sabihin: “Kahit na kayo pa ay maging mga bato o bakal,

Quranenc.com: Sabihin mo: “Maging bato kayo o bakal,


51

أَوۡ خَلۡقٗا مِّمَّا يَكۡبُرُ فِي صُدُورِكُمۡۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَاۖ قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٖۚ فَسَيُنۡغِضُونَ إِلَيۡكَ رُءُوسَهُمۡ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَۖ قُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبٗا

ICDO: O anumang nilikhang bagay na higit na matigas pa kaysa sa inyong puso na hindi kayang tanggapin ng inyong kaisipan na ito ay bubuhayin na mag-uli, dahil walang pag-aalinlangan, ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan na kaya Niya kayong ibalik at buhaying mag-uli, at kapag naitatag na ang katibayan laban sa kanila sa Kapangyarihan ng Allah sa paglikha na mag-uli at pagbibigay ng buhay, tiyak na sasabihin nila bilang pagtanggi: Sino ba ang makapagbabalik ng aming buhay pagkatapos ng aming kamatayan? Sabihin mo sa kanila: Ibabalik kayo ng Allah na Siyang Lumikha sa inyo mula sa wala noong una kayong nilikha, nang narinig nila ang ganitong kasagutan sa kanila ay walang pag-aalinlangan, niyugyog nila ang kanilang mga ulo bilang pangungutya at pagkamangha na sinasabi nila bilang pagtanggi: Kailan pa kaya mangyayari ang Pagkabuhay na Mag-uli? Sabihin mo: Malapit na, dahil ang lahat ng tiyak na mangyayari ay malapit na.

Salas/Taron: O [anumang] nilikha na [higit pang] malaki na nasa inyong mga dibdib.” At sila ay magsasabi: “Sino ang makapagbabalik sa amin [sa buhay]?” Sabihin [sa kanila]: “Siya na lumikha sa inyo noong una.” Pagkaraan, sila ay pailing-iling ng kanilang mga ulo sa iyo at magsasabing: “Kailan kaya ito [magaganap]?” Sabihin: “Maaaring, ito ay nalalapit na –

Quranenc.com: o nilikhang kabilang sa dinadakila sa mga dibdib ninyo,” at magsasabi sila: “Sino ang magpapanumbalik sa amin?” Sabihin mo: “Ang lumalang sa inyo sa unang pagkakataon,” at ipaiiling-iling nila sa iyo ang mga ulo nila at magsasabi sila: “Kailan iyon?” Sabihin mo: “Marahil ito ay maging malapit na:


52

يَوۡمَ يَدۡعُوكُمۡ فَتَسۡتَجِيبُونَ بِحَمۡدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا

ICDO: Sa Araw na tatawagin kayo ng Tagapaglikha na lumabas mula sa inyong mga libingan, na walang pag-aalinlangan, tutugunan ninyo ang kagustuhan ng Allah at susunod kayo sa Kanya na may kasamang mga salitang papuri at paggalang, na walang pag-aalinlangan, ang Papuri ay para lamang sa Kanya sa lahat ng pagkakataon, at iisipin ninyo – dahil sa tindi ng pangyayari sa Araw ng Muling Pagkabuhay – na kayo ay hindi nanatili sa daigdig kundi maikling panahon lamang; dahil sa haba ng panahon na kayo ay nasa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Sa Araw [na iyon], Siya ay mananawagan sa inyo, at kayo ay magsisitugon nang may papuri sa Kanya at inyong aakalain na kayo ay nanatili [sa mundong ito] maliban sa ilang saglit [lamang].”

Quranenc.com: sa araw na tatawag Siya sa inyo kaya tutugon naman kayo kalakip ng pagpupuri sa Kanya at mag-aakala kayong hindi kayo nanatili malibang sa kaunting [sandali].”


53

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ يَنزَغُ بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٗا مُّبِينٗا

ICDO: At sabihin mo sa Aking mga alipin na mananampalataya, na sabihin nila sa kanilang pakikipag-usap sa mga tao ang maganda at mabuting pananalita; dahil kapag ito ay hindi nila ginawa ay ilalagay ni Shaytan sa pagitan nila ang paglalaban-laban, pamiminsala at pagtatalu-talo. Katiyakan, si Shaytan ay malinaw na kalaban na nakikipaglaban sa tao.

Salas/Taron: At sabihin mo sa Aking mga alipin na sila ay magsabi ng alinmang pinakamabuti. Katotohanan, ang satanas ay nag-uudyok ng hidwaan sa kanilang pagitan. Katotohanan, ang satanas ay lagi nang hayag na kaaway ng tao.

Quranenc.com: Sabihin mo sa mga lingkod Ko na sabihin nila ang siyang higit na maganda. Tunay na ang demonyo ay nagpapasigalot sa pagitan nila. Tunay na ang demonyo, para sa tao, ay laging isang kaaway na malinaw.


54

رَّبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِكُمۡۖ إِن يَشَأۡ يَرۡحَمۡكُمۡ أَوۡ إِن يَشَأۡ يُعَذِّبۡكُمۡۚ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ وَكِيلٗا

ICDO: Ang Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam sa inyo – O kayong mga tao – kung nanaisin Niya ay kaaawaan Niya kayo at gagabayan tungo sa Tamang Paniniwala, o hindi kaya, kung nanaisin Niya ay mamamatay kayo na nasa kalagayan ng di-paniniwala at parurusahan.

At hindi ka Namin ipinadala, O Muhammad (ﷺ), bilang Sugo na mananagot sa kanila, pangangasiwaan sila at gagantihan ang kanilang mga gawain, subalit ang tungkulin mo lamang ay iparating ang mensahe na ganitong kadahilanan kaya ka isinugo, ipaliwanag ang Matuwid na Landas.

Salas/Taron: Ang inyong Panginoon ay Maalam sa inyo. Kung Kanyang naisin, Siya ay magkakaloob ng habag sa inyo, o kung Kanyang naisin, Siya ay magpaparusa sa inyo. At ikaw [O Muhammad] ay hindi ipinadala sa kanila bilang isang tagapangasiwa.

Quranenc.com: Ang Panginoon ninyo ay higit na nakaaalam sa inyo. Kung loloobin Niya ay kaaawaan Niya kayo, o kung loloobin Niya ay pagdurusahin Niya kayo. Hindi Kami nagsugo sa iyo sa kanila bilang isang katiwala.


55

وَرَبُّكَ أَعۡلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَلَقَدۡ فَضَّلۡنَا بَعۡضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعۡضٖۖ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا

ICDO: At ang iyong Rabb na Tagapaglikha, O Muhammad (ﷺ), ang Ganap na Nakaaalam kung ano ang mga nasa kalangitan at kalupaan. At katiyakan, pinagtangi-tangi Namin ang ibang mga Propeta kaysa sa iba sa mga katangian at sa rami ng bilang ng kanilang mga tagasunod at sa pagkakapadala ng Aklat sa kanila, at ipinagkaloob Namin kay Dawood (David) ang Zabour.

Salas/Taron: At ang iyong Panginoon ay Lubos na nababatid ang sinumang nasa mga kalangitan at kalupaan. At katiyakan, Aming biniyayaan ang ibang propeta nang higit sa iba, at kay David, Aming ipinagkaloob ang Zabur [Psalmo].

Quranenc.com: Ang Panginoon mo ay higit na nakaaalam sa sinumang nasa mga langit at mga lupa. Talaga ngang nagtangi Kami sa iba sa mga propeta higit sa iba pa, at nagbigay Kami kay David ng Salmo.


56

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمۡ وَلَا تَحۡوِيلًا

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah mula sa iyong sambayanan: Katiyakan, ang mga sinasamba ninyo, na ito ang inyong mga tinatawagan upang mailayo kayo sa anumang kapahamakan ay walang magagawang kahit ano hinggil dito, at walang kakayahang alisin sa inyo ang mga ganito at ilipat sa iba, at walang kakayahan ding baguhin ang kalagayan, ang bukod-tanging may kapangyarihan lamang sa mga ito ay ang Allah.

Ang ayah o talatang ito ay pangkalahatan na patungkol sa lahat ng dinadalanginan bukod sa Allah, patay man o hindi kaya ay nakalibing na mga Propeta at mga mabubuting tao at iba pa sa kanila, pareho rin kung ang sinasabi ay saklolo o panalangin at iba pa, na kung kaya, walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Allah.

Salas/Taron: Sabihin, “kayo ay manalangin sa inyong mga itinuturing [na mga diyos] bukod sa Kanya bagaman sila ay walang taglay [na kapangyarihan] upang pawiin ang pighati mula sa inyo o [upang ito ay] ilipat [sa iba].”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Dumalangin kayo sa mga inaakala ninyo [na mga diyos] bukod pa sa Kanya sapagkat hindi sila nakakakaya sa pagpawi ng pinsala palayo sa inyo ni ng paglilipat.”


57

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا

ICDO: Sila ang mga yaong dinadalanginan o tinatawagan ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah o nagtatambal sa pagsamba sa Allah, na ito ay ang sinuman sa mga Propeta, mga mabubuti at mga anghel na itinatambal nila sa Allah, gayong ang mga ito ay nag-uunahan na mapalapit sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha, na ginagawa ang anumang kakayahan na mga mabubuting gawa, at naghahangad din ng Awa ng Allah at natatakot sa Kanyang parusa.

Katiyakan, ang kaparusahan ng Allah ang nararapat na pakaiingatan ng mga tao at katatakutan.

Salas/Taron: Sila yaong ang kanilang mga dinadalanginan ay humahanap ng paraang mapalapit sa kanilang Panginoon [ang Allah] at [nagsisikap] kung alin sa kanila ang higit na malapit; at sila ay umaasa para sa Kanyang habag at pinangangambahan ang Kanyang parusa. Katotohanan, ang parusa ng iyong Panginoon ay lagi nang kinasisindakan.

Quranenc.com: Yaong mga dinadalanginan nila ay naghahangad tungo sa Panginoon nila ng pampalapit, kung alin sa kanila ang pinakamalapit, umaasa sa awa Niya, at nangangamba sa pagdurusa mula sa Kanya. Tunay na ang parusa ng Panginoon mo ay laging pinanghihilakbutan.


58

وَإِن مِّن قَرۡيَةٍ إِلَّا نَحۡنُ مُهۡلِكُوهَا قَبۡلَ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَوۡ مُعَذِّبُوهَا عَذَابٗا شَدِيدٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا

ICDO: At binabalaan ng Allah ang mga walang pananampalataya na katiyakang walang anumang bayan na hindi naniwala na pinasinungalingan ang mga Sugo nang hindi darating sa kanila ang kaparusahan, ang pagkawasak dito sa daigdig bago pa ang kaparusahan na magaganap sa Kabilang-Buhay, o hindi kaya ay matinding parusa sa mga naninirahan doon (sa bayang yaon). Ito ay naitala sa Al-Lawh Al-Mahfoudh na talaan ng Allah bilang Kanyang pinagpasiyahan na katiyakang ito ay walang pag-aalinlangang magaganap.

Salas/Taron: At walang isang bayan [o pamayanang makasalanan] maliban na ito ay Aming wawasakin bago [dumating] ang Araw ng Pagkabuhay na Muli, o parusahan ito [ang mga mamamayan nito] ng matinding parusa. Iyan ay nasa nakalimbag na talaan.

Quranenc.com: Walang anumang pamayanan malibang Kami ay maglilipol nito bago ng Araw ng Pagbangon o magpaparusa roon ng isang pagdurusang matindi. Laging iyon sa talaan ay nakatitik.


59

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَيۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةٗ فَظَلَمُواْ بِهَاۚ وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّا تَخۡوِيفٗا

ICDO: At walang sinuman ang nakapigil sa Amin mula sa pagkakapadala ng mga himala na hinihiling ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah kundi ang mga naunang tao ay tinanggihan ito, walang pag-aalinlangan, tinugunan ng Allah ang kanilang kahilingan, subalit pinasinungalingan nila ito at sila ay pinuksa ng Allah.

At ipinagkaloob Namin kay Thamoud – na sila ang sambayanan ni Saleh – ang malinaw na himala na ito ay sa pamamagitan ng pagkakapadala ng babaing-kamelyo (na tumagos mula sa malaking bato bilang katugunan ng kanilang kahilingan) at dahil sa hindi nila ito pinaniwalaan ay pinuksa Namin sila. At hindi Namin ipinadala ang mga Sugo kalakip ang mga ayat – mga talata, mga tanda, mga aral at mga himala – na inilagay Namin ito sa kanilang mga kamay kundi upang balaan ang mga tao; nang sa gayon ay mapagkunan nila ito ng aral at sila ay makaalaala.

Salas/Taron: At walang pumigil sa Amin mula sa pagpapadala ng ayaat [mga kapahayagan o palatandaan] maliban na ang mga naunang mamamayan ay nagtakwil sa mga ito. At Aming ibinigay ang babaing kamelyo sa [Tribu ng] Thamud bilang malinaw na ayaat [babala], nguni’t ito ay kanilang ginawan ng kamalian. At hindi Kami nagpadala ng mga ayaat maliban bilang isang panakot [o babala].

Quranenc.com: Walang pumigil sa Amin na magsugo Kami ng mga tanda malibang nagpasinungaling sa mga ito ang mga sinauna. Nagbigay Kami sa [lipi ng] Thamūd ng dumalagang kamelyo bilang isang [himalang] nakikita ngunit lumabag sila sa katarungan dito. Hindi Kami nagsusugo ng mga tanda kundi bilang isang pagpapangamba.


60

وَإِذۡ قُلۡنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِۚ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلرُّءۡيَا ٱلَّتِيٓ أَرَيۡنَٰكَ إِلَّا فِتۡنَةٗ لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلۡمَلۡعُونَةَ فِي ٱلۡقُرۡءَانِۚ وَنُخَوِّفُهُمۡ فَمَا يَزِيدُهُمۡ إِلَّا طُغۡيَٰنٗا كَبِيرٗا

ICDO: At alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), noong sinabi Namin sa iyo: Katiyakan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha ay saklaw ng Kanyang kaalaman at kapangyarihan ang sangkatauhan. At hindi Namin ginawa sa iyo ang pagpapakita ng mga bagay na ito at kitang-kita ng iyong mga mata sa gabi ng Isra` at ng Mi`raj, na mga kamangha-mangha sa mga nilikha kundi upang subukin ang mga tao; upang maihiwalay ang hindi naniwala sa kanila mula sa mga naniwala, at ganoon din, hindi Namin nilikha ang puno ng Zaqqum na isinumpa na nabanggit sa Dakilang Quran kundi upang subukin ang mga tao. At binabalaan Namin ang mga nagsasagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah ng iba’t ibang kaparusahan at mga katibayan, at walang naidagdag sa kanila ang babala kundi lalo silang nalululong sa sukdulang di-paniniwala, pagsuway at pagkaligaw.

Salas/Taron: At [alalahanin mo O Muhammad] nang Aming sinabi sa iyo: “Katotohanan, ang iyong Panginoon ay nakapalibot [Makapangyarihan at Maalam] sa sangkatauhan.” At hindi Namin ginawa ang pangitain na Aming ipinakita sa iyo [O Muhammad] maliban bilang isang pagsubok para sa sangkatauhan, tulad ng isinumpang punongkahoy [Zaqqum na binanggit] sa Qur’an. At sila ay Aming binalaan nguni’t ito ay hindi nakaragdag sa kanila maliban sa malubhang pagsuway.

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsabi Kami sa iyo: “Tunay na ang Panginoon mo ay sumaklaw sa mga tao.” Hindi Kami gumawa sa pangitaing ipinakita Namin sa iyo malibang bilang isang pagsubok para sa mga tao at sa isinumpang punong-kahoy [na nasaad] sa Qur’ān. Nagpapangamba Kami sa kanila ngunit walang idinadagdag ito sa kanila kundi isang pagmamalabis na malaki.


61

وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ قَالَ ءَأَسۡجُدُ لِمَنۡ خَلَقۡتَ طِينٗا

ICDO: At alalahanin mo pa rin nang Aming sinabi sa mga anghel: Magpatirapa kayo kay Adam bilang pagbati at pagpaparangal, at sila ay nagpatirapang lahat maliban kay Iblees (Satanas), na nagmataas at di-nagpatirapa na nagsasabi bilang pagtanggi at pagmamataas: Magpapatirapa ba ako sa mahinang iyan na nilikha lamang mula sa alabok?

Salas/Taron: At [banggitin] nang Aming sabihin sa mga anghel: “Magpatirapa kayo kay Adan.” At sila ay nagsipatirapa maliban kay Iblis [ang satanas]. Siya ay nagsabi: “Dapat ba akong magpatirapa sa isang nilikha Mo lamang mula sa putik?”

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsabi Kami sa mga anghel: “Magpatirapa kayo kay Adan,” at nagpatirapa naman sila maliban kay Iblis na nagsabi: “Magpapatirapa ba ako para sa kanya na nilikha Mo lang mula sa putik?”


62

قَالَ أَرَءَيۡتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِي كَرَّمۡتَ عَلَيَّ لَئِنۡ أَخَّرۡتَنِ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَأَحۡتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٗا

ICDO: At sinabi ni Iblees bilang pagmamatigas at paglabag sa Allah: Masdan Mo ang nilikhang iyan na higit na pinarangalan Mo kaysa sa akin, kung pananatilihin Mo akong buhay hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay katiyakang kokontrolin ko ang kanyang angkan upang iligaw at ipahamak, maliban sa mga malilinis at taos-puso ang kanilang paniniwala, na sila ay kakaunti lamang sa bilang.

Salas/Taron: [Si Iblis ay] nagsabi: “Nakikita Mo ba ang isang ito na Iyong pinarangalan nang higit sa akin? Kung Iyong ipagpaliban [ang aking kamatayan] hanggang sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, katiyakan na aking wawasakin ang kanyang mga inapo [lahi] maliban sa mangilan-ngilang [matapat sa iyo].”

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Nakita Mo naman ba itong pinarangalan Mo higit sa akin? Talagang kung aantalain Mo ako hanggang sa Araw ng Pagbangon ay talagang mananaig nga ako sa mga supling niya maliban sa kakaunti.”


63

قَالَ ٱذۡهَبۡ فَمَن تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمۡ جَزَآءٗ مَّوۡفُورٗا

ICDO: Sinabi ng Allah bilang matinding babala kay Iblees at sa kanyang tagasunod: Humayo ka, at ang sinumang susunod sa iyo mula sa magiging lahi ni Adam at magpapasailalim sa iyong kagustuhan, walang pag-aalinlangan, ang parusa sa iyo at sa kanila ay Impiyernong-Apoy na inihanda para sa inyong lahat.

Salas/Taron: [Ang Allah ay] nagsabi: “Ikaw ay humayo sapagka’t sinuman sa kanila ang sumunod sa iyo, katotohanan, ang Impiyerno ang magiging inyong kabayarang [lahat], isang lubos na kabayaran.

Quranenc.com: Nagsabi Siya: “Umalis ka at saka ang sinumang sumunod sa iyo kabilang sa kanila, sapagkat tunay na ang Impiyerno ay ang gantimpala sa inyo bilang isang gantimpalang pinasagana.


64

وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بِصَوۡتِكَ وَأَجۡلِبۡ عَلَيۡهِم بِخَيۡلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ وَعِدۡهُمۡۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا

ICDO: At linlangin mo ang sinuman na kaya mong linlangin mula sa kanila, upang hikayatin silang lumabag sa Akin, at pagsama-samahin mo ang lahat ng iyong puwersa mula sa iyong mga sundalo laban sa kanila, nakasakay man o naglalakad, at makibahagi ka sa kanilang mga kayamanan at kinikita mula sa ilegal o ipinagbabawal, at makibahagi ka sa kanilang mga anak dahil sa paglilinlang mo sa kanila na makagawa ng pakikiapid at pagkakasala at sa paglabag sa mga kautusan ng Allah hanggang maging laganap ang kasamaan at pamiminsala, at pangakuan mo ang iyong mga tagasunod mula sa lahi ni Adam ng mga pangakong kasinungalingan. Subalit ang lahat ng pangako ni Shaytan ay pawang panlilinlang lamang.

Salas/Taron: At iyong udyukin [akitin sa walang kabuluhan] ang sinumang iyong makakayanan sa kanila [sa pamamagitan] ng iyong tinig, at iyong ipasalakay sila sa pamamagitan ng iyong mga kabayo [hukbo] at ng iyong mga kawal, at makibahagi sa kanilang mga yaman at mga anak, at sila ay iyong pangakuan.” Nguni’t, ang satanas ay walang maipapangako maliban sa panlilinlang.

Quranenc.com: Manulsol ka sa sinumang makakaya mo kabilang sa kanila sa pamamagitan ng tinig mo. Sumigaw ka sa kanila sa pamamagitan ng nangangabayong hukbo mo at naglalakad na hukbo mo. Makilahok ka sa kanila sa mga yaman at mga anak. Mangako ka sa kanila.” Walang ipinangangako sa kanila ang demonyo kundi pagkalinlang.


65

إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٞۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلٗا

ICDO: Katiyakan, ang Aking mga alipin na mananampalataya na malilinis ang kanilang layunin sa paniniwala na sinunod nila Ako ay wala kang kakayanan na iligaw sila. At sapat na ang iyong Rabb na Tagapaglilkha, O Muhammad (ﷺ), bilang Tagapangalaga, Tagapagkupkop sa mga mananampalataya na ilayo sila mula sa paglinlang ni Shaytan at sa kanyang pagmamayabang.

Salas/Taron: Katotohanan, [para sa] Aking mga aliping [tunay na naniniwala], ikaw [O satanas] ay walang kapangyarihan [o karapatan] sa kanila. At sapat na ang iyong Panginoon bilang Tagapangasiwa.

Quranenc.com: Tunay na ang mga lingkod Ko ay hindi ka magkakaroon sa kanila ng kapamahalaanan. Nakasapat na ang Panginoon mo bilang Katiwala.


66

رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزۡجِي لَكُمُ ٱلۡفُلۡكَ فِي ٱلۡبَحۡرِ لِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

ICDO: Ang inyong Rabb na Tagapaglikha, O kayong mga tao, ay Siyang nagpapalayag sa mga sasakyang-dagat sa karagatan; upang hanapin ang kabuhayan mula sa Allah sa inyong paglalakbay at pangangalakal. Katotohanan, ang Allah ay Siyang Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang mga alipin.

Salas/Taron: Ang inyong Panginoon ang Siyang nagpalayag ng sasakyang-dagat [barko] sa dagat para sa inyo upang inyong hanapin ang Kanyang biyaya. Katotohanan, Siya ay Lagi nang Maawain sa inyo.

Quranenc.com: Ang Panginoon mo ay ang nagpapausad para sa inyo ng mga daong sa dagat upang maghanap kayo ng kabutihang-loob Niya. Tunay na Siya sa inyo ay laging Maaawain.


67

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلۡبَحۡرِ ضَلَّ مَن تَدۡعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ أَعۡرَضۡتُمۡۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ كَفُورًا

ICDO: At kapag nangyari sa inyo ang panganib sa karagatan na muntik-muntikan na kayong malunod o mamatay, ay nawawala sa inyong isipan ang mga sinasamba ninyong iba bukod sa Allah (na tulad ng mga diyus-diyosan), at naalaala ninyo ang Allah na Bukod-Tanging Makapangyarihan upang saklolohan kayo at iligtas, na kung kaya, taos-puso na para lamang sa Kanya ang paghingi ninyo ng tulong at saklolo, at kayo ay sinaklolohan at iniligtas, subalit nang kayo ay iniligtas at matiwasay na nakadaong sa kalupaan ay tinalikuran na naman ninyo ang paniniwala at taos-pusong pagsamba at pagsagawa ng kabutihan, at ito ay dahil sa kamangmangan ng tao at di-paniniwala. At ang tao ay binabalewala ang mga Biyaya ng Allah na Pinakadakila at Kataas-taasan.

Salas/Taron: At nang kayo [mga di-naniniwala] ay inabutan ng panganib sa [gitna ng] karagatan, yaong inyong mga dinadalanginan ay naglahong lahat maliban sa Kanya. Nguni’t, nang kayo ay iniligtas [dinala] sa kating-lupa, kayo ay nagsilayo [sa Kanya]. At sadyang ang tao ay lagi nang walang pasasalamat.

Quranenc.com: Kapag sumaling sa inyo ang kapinsalaan sa dagat ay nawawala ang mga dinadalanginan ninyo maliban sa Kanya ngunit nang nagligtas Siya sa inyo papunta sa kalupaan ay umaayaw kayo. Laging ang tao ay mapagtangging magpasalamat.


68

أَفَأَمِنتُمۡ أَن يَخۡسِفَ بِكُمۡ جَانِبَ ٱلۡبَرِّ أَوۡ يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمۡ وَكِيلًا

ICDO: Nakalimutan ba ninyo – O kayong mga tao – ang kaparusahan ng Allah, na kayo ba ay nakatitiyak na ligtas mula sa paglubog ng kalupaan at di kayo lalamunin nito, o hindi kaya ay pauulanan kayo ng Allah ng mga bato mula sa kalangitan at pupuksain kayo? Pagkatapos, wala kayong makikitang sinuman na maaaring maglayo sa inyo mula sa Kanyang kaparusahan?

Salas/Taron: Kaya, kayo ba ay nakadarama ng katiwasayan na hindi Niya hahayaan na kayo ay lulunin ng isang bahagi ng lupa o Siya ay magpapadala laban sa inyo ng isang unos ng mga bato? Pagkaraan, wala kayong matatagpuan para sa inyong sarili ng isang tagapangasiwa.

Quranenc.com: Kaya natiwasay ba kayo na baka magpalamon Siya sa inyo sa gilid ng katihan o baka magpadala Siya sa inyo ng isang unos ng mga bato, pagkatapos ay hindi kayo nakatatagpo para sa inyo ng katiwala?


69

أَمۡ أَمِنتُمۡ أَن يُعِيدَكُمۡ فِيهِ تَارَةً أُخۡرَىٰ فَيُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ قَاصِفٗا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغۡرِقَكُم بِمَا كَفَرۡتُمۡ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمۡ عَلَيۡنَا بِهِۦ تَبِيعٗا

ICDO: O hindi kaya ay tiniyak ba sa inyo ng inyong Rabb na Tagapaglikha na kayo ay ligtas, O kayong mga tao, na kayo sa katotohanan ay lumabag at hindi naniwala sa Kanya, na hindi na kayo ibabalik pang muli sa karagatan at magpapadala sa inyo ng matinding hangin, na wawasakin nito ang lahat ng anumang abutin nito at lulunurin kayo sa karagatan dahil sa inyong pagtanggi sa Kanya? Pagkatapos ay wala kayong matatagpuang anumang makatutulong o mahihingian ng tulong laban sa Amin; katiyakan, ang Allah ay hindi Niya kayo dinaya nang kahit na katiting.

Salas/Taron: O kayo ba ay nakadarama ng katiwasayan na kayo ay hindi Niya muling ipadadala roon sa dagat sa ibang pagkakataon at Siya ay magpapadala sa inyo ng isang buhawi ng hangin at kayo ay lunurin nang dahil sa inyong kawalan ng paniniwala? Sa gayon, wala kayong matatagpuang sinumang maghihiganti laban sa Amin.

Quranenc.com: O natiwasay ba kayo na baka magpanumbalik Siya sa inyo roon [sa dagat] sa ibang pagkakataon at magsugo Siya sa inyo ng isang buhawing mula sa hangin at lumunod Siya sa inyo dahil tumanggi kayong sumampalataya, pagkatapos ay hindi kayo makatagpo para sa inyo laban sa Amin ng isang tagaganti?


70

۞وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا

ICDO: At katiyakan, pinarangalan Namin ang mga angkan ni Adam ng kaisipan at nagpadala Kami ng mga Sugo, at inilagay Namin ang lahat ng bagay sa kalupaan na madali para sa kanilang kapakinabagan at sinanhi Namin na mapakinabangan nila ang mga gumagapang o mga hayop sa kalupaan, at sa karagatan naman ay ang mga sasakyang-dagat upang ito ay masakyan nila, at pinagkalooban Namin sila ng mga mabubuting kabuhayan, pagkain man ito o mga inumin, at mas pinili sila kaysa sa napakaraming nilikha ng Allah nang dakilang pagtatangi.

Salas/Taron: At tunay nga na Aming pinarangalan ang mga anak ni Adan, at sila ay Aming dinala sa mga lupain at karagatan, at ipinagkaloob sa kanila ang mabubuting panustos at sila ay Aming itinangi [o pinahalagahan] nang higit sa Aming mga nilikha nang [may tanda ng] pagtangi [o pagpapahalaga].

Quranenc.com: Talaga ngang nagparangal Kami sa mga anak ni Adan, nagdala Kami sa kanila sa katihan at karagatan, tumustos Kami sa kanila mula sa mga kaaya-ayang bagay, at nagtangi Kami sa kanila higit sa marami sa nilikha Namin nang [higit na] pagtatangi.


71

يَوۡمَ نَدۡعُواْ كُلَّ أُنَاسِۭ بِإِمَٰمِهِمۡۖ فَمَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُوْلَـٰٓئِكَ يَقۡرَءُونَ كِتَٰبَهُمۡ وَلَا يُظۡلَمُونَ فَتِيلٗا

ICDO: At ipamalita mo, O Muhammad (ﷺ), ang Araw ng Muling Pagkabuhay bilang magandang balita at babala, na sa Araw na ito ay tatawagin ng Allah ang lahat ng kalipunan ng mga tao kasama ang kanilang mga pinuno na kanilang sinunod dito sa daigdig. Na kung kaya, sinuman ang mabuti sa kanila at ibinigay sa kanya ang talaan ng kanyang mga gawain sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay ay babasahin nila ang kanilang mga talaan ng kabutihan na may kagalakan at masasaya, at hindi babawasan nang kahit na kaunti ang kanilang mga mabubuting gawa, na kahit na kasing liit ng Fatila – maliit na parang hibla na nasa buto ng Tamr.

Salas/Taron: [At alalahanin O Muhammad] ang Araw na Aming tatawagin ang lahat ng tao kasama ng kani-kanilang pinuno. Kaya, sinumang binigyan ng kanyang talaan [ng gawa] sa kanyang kanang kamay, sila yaong mga babasahin ang  kanilang  talaan,  at  sila  ay  hindi  gagawan ng  di-makatarungang [paghatol] maging kasinliit ng hibla [ng buto ng datiles].

Quranenc.com: [Banggitin mo] ang araw na tatawag Kami sa bawat [pangkat ng] mga tao sa pamamagitan ng pinuno nila. Kaya ang mga bibigyan ng talaan nila sa kanang kamay nila, ang mga iyon ay magbabasa ng talaan nila at hindi sila lalabagin sa katarungan ni katiting man.


72

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعۡمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ أَعۡمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلٗا

ICDO: At sinuman ang bulag ang kanyang puso rito sa daigdig na hindi niya nakita ang mga palatandaan hinggil sa kapangyarihan ng Allah, na kung kaya, siya ay hindi naniwala sa anumang dala-dala ng Sugo ng Allah na si Propeta Muhammad (ﷺ), ay magiging bulag din siya sa Kabilang-Buhay na hindi niya makikita ang daan tungo sa Hardin, at siya na ang pinakaligaw sa Daan ng Gabay at Patnubay.

Salas/Taron: At sinuman ang bulag(8) dito [sa mundo] siya ay magiging bulag sa kabilang buhay at [siya ay] higit na naligaw sa [tuwid na] landas.

(8) Ang tinutukoy na bulag ay yaong mga taong hindi kumikilala sa katotohanan. Sila na walang paniniwala sa Allah at mapaggawa ng mga kasalanan at kasamaan.

Quranenc.com: Ang sinumang dito [sa Mundo] ay bulag [ang puso], siya sa Kabilang-buhay ay bulag at higit na ligaw sa landasin.


73

وَإِن كَادُواْ لَيَفۡتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ لِتَفۡتَرِيَ عَلَيۡنَا غَيۡرَهُۥۖ وَإِذٗا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلٗا

ICDO: At katiyakan, nagmuntikan ka nang mailayo ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah, O Muhammad (ﷺ) – mula sa Quran – na ipinahayag ng Allah sa iyo; upang ikaw ay makapag-imbento ng kasinungalingan laban sa Amin na hindi Namin ipinahayag sa iyo, at kung nagawa mo ang kanilang nais ay ituturing ka nila na pinakamamahal na namumukod-tangi.

Salas/Taron: At katotohanan, ikaw [O Muhammad] ay kanilang halos matuksong ilayo mula sa anumang Aming ipinahayag [ang Qur’an] sa iyo, upang [kanilang] magawang ikaw ay makapaglubid [ng kasinungalingan] tungkol sa Amin sa ibang bagay, at magkagayon ikaw ay kanilang ituturing bilang isang matalik na kaibigan.

Quranenc.com: Tunay na halos sila ay talagang tutukso sa iyo palayo sa ikinasi Namin sa iyo upang gumawa-gawa ka laban sa Amin ng iba pa rito [sa ikinasi]; at kung gayon ay talaga sanang gumawa sila sa iyo bilang isang matalik na kaibigan.


74

وَلَوۡلَآ أَن ثَبَّتۡنَٰكَ لَقَدۡ كِدتَّ تَرۡكَنُ إِلَيۡهِمۡ شَيۡـٔٗا قَلِيلًا

ICDO: At kung hindi ka Namin pinatatag sa katotohanan at iniligtas mula sa pakikipagsang-ayon sa kanila, ay malapit na malapit ka nang mapasakanila dahil sa paulit-ulit mong pagsasagawa ng paghihikayat sa kanila tungo sa patnubay.

Salas/Taron: At kung hindi lamang na ikaw ay Aming pinatatag, katiyakan ikaw ay malapit nang kumiling sa kanila nang bahagya.

Quranenc.com: Kung hindi dahil na nagpatatag Kami sa iyo, talaga ngang halos ikaw ay sumandal sa kanila nang bahagyang kaunti.


75

إِذٗا لَّأَذَقۡنَٰكَ ضِعۡفَ ٱلۡحَيَوٰةِ وَضِعۡفَ ٱلۡمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيۡنَا نَصِيرٗا

ICDO: At kung kumampi ka, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga nagtatambal ng iba sa pagsamba sa Allah o sumasamba ng iba bukod sa Allah, nang kahit kaunting pagkampi ay maisasagawa mo ang kanilang kahilingan, kung gayon ay ipatitikim Namin sa iyo ang dobleng kaparusahan dito sa daigdig, at dobleng kaparusahan ng kamatayan sa Kabilang-Buhay, pagkatapos ay wala kang matatagpuang kahit sinuman na tutulong sa iyo at ilalayo sa iyo ang kaparusahan; subalit pinatatag ka Namin at pinangalagaan bilang kabuuang Biyaya ng Allah sa iyo, at ang kabuuan ng kaalaman na ipinagkaloob sa iyo.

Salas/Taron: Kaya, [kung nagawa mo man ang gayon], marahil Aming naipalasap sa iyo ang ibayong [parusa] sa buhay at ibayong [parusa pagkaraan ng] kamatayan. Pagkaraan, hindi mo matatagpuan para sa iyong sarili ang isang makatutulong laban sa Amin.

Quranenc.com: Samakatuwid [kung nangyari], talaga sanang nagpalasap Kami sa iyo ng ibayong [pagdurusa] sa buhay at ibayong [pagdurusa] sa pagkamatay. Pagkatapos ay hindi ka makatatagpo para sa iyo laban sa Amin ng isang mapag-adya.


76

وَإِن كَادُواْ لَيَسۡتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ لِيُخۡرِجُوكَ مِنۡهَاۖ وَإِذٗا لَّا يَلۡبَثُونَ خِلَٰفَكَ إِلَّا قَلِيلٗا

ICDO: At katiyakan, kamuntik ka nang mapalabas ng mga walang pananampalataya mula sa Makkah dahil sa kanilang panggugulo sa iyo, at kung sakali man na mapalabas ka nila ay hindi rin naman sila pananatilihin doon pagkaalis mo kundi kakaunting panahon lamang, hanggang sa mangyari sa kanila ang mabilisang pagpuksa ng Allah.

Salas/Taron: At katotohanan, ikaw ay kanilang halos malapit ng matuksong [itaboy mula] sa lupain [ng Makkah] upang ikaw ay mapaalis doon. Nguni’t [kung ito man ay kanilang gagawin], sila ay hindi mananatili [roon] pagkaraan mo maliban para sa kaunting [panahon lamang].(9)

(9) Sampung taon pagkaraan ng paglikas ng Propeta, ang Makkah ay ganap nang nasakop mula sa kanyang mga kaaway.

Quranenc.com: Tunay na halos sila ay talagang nakasusulsol sa iyo [na lumisan] mula sa lupain [ng Makkah] upang magpalabas sila sa iyo mula rito; at kung gayon ay hindi sila mananatili pagkaraan mo maliban sa kaunting [panahon].


77

سُنَّةَ مَن قَدۡ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِن رُّسُلِنَاۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحۡوِيلًا

ICDO: Yaon ang pamamaraan ng Allah sa pagpuksa sa sambayanan kapag itinaboy nila ang Sugo na ipinadala sa kanila, at wala ka nang matatagpuan pa, O Muhammad (ﷺ), na pagbabago sa Aming pamamaraan, na kung kaya, hindi Namin sinisira ang Aming pangako.

Salas/Taron: [Iyan ang Aming] kaparaanan para sa mga ipinadala Naming mga sugong nauna sa iyo [O Muhammad], at wala kang matatagpuang anumang pagbabago sa Aming kaparaanan.

Quranenc.com: [Gayon] ang kalakaran sa isinugo Namin na nauna sa iyo kabilang sa mga sugo Namin. Hindi ka makatatagpo para sa kalakaran Namin ng isang pagpapabago.


78

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا

ICDO: Isagawa nang ganap ang Salah mula sa kalagitnaan ng araw pagkatapos ng tanghaling-tapat hanggang sa oras ng pagdilim ng gabi, na nasasakop nito ang Dhuhr, `Asr, Maghreb at `Isha, at isagawa mo ang Salatul Fajr at pahabain mo ang pagbabasa ng Quran sa Salah na ito; dahil katiyakan, ang pagbabasa ng Quran sa Fajr ay sinasaksihan ng mga anghel na nakatalaga sa gabi at mga anghel na nakatalaga sa araw.

Salas/Taron: Magsagawa ng pagdarasal sa pagbaba ng araw [mula sa kalagitnaan nito] hanggang sa kadiliman ng gabi, at sa [pagbigkas ng] Qur’an sa madaling araw. Katotohanan, ang pagbigkas [ng Qur’an] sa madaling araw ay laging sinasaksihan [ng mga anghel].(10)

(10) Salatul Dhuhr, Asir, Maghrib, Ishaa at Fajr sa pagbubukang-araw [o madaling araw].

Quranenc.com: Panatilihin mo ang pagdarasal mula sa paglilis [sa rurok] ng araw hanggang sa pagdilim ng gabi at ang [pagbigkas ng] Qur’ān sa madaling-araw. Tunay na ang [pagbigkas ng] Qur’ān sa madaling-araw ay laging sinasaksihan [ng mga anghel].


79

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا

ICDO: At tumindig ka, O Muhammad (ﷺ), mula sa iyong pagtulog sa bahagi ng gabi, at magbasa ka ng Quran sa isasagawa mong Salah (Nawafil); upang ito ay maging karagdagan sa taas ng iyong antas at kahalagahan sa paningin ng Allah, na bubuhayin ka ng Allah na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay na mamamagitan sa mga tao; upang kaawaan sila ng Allah mula sa kanilang kalagayan, at upang iluklok ka sa lugar na kung saan doon ay pupurihin ka ng lahat ng mga tao mula sa kauna-unahan hanggang sa kahuli-hulihang tao.

Salas/Taron: At mula sa [ilang bahagi ng] gabi, ikaw ay magdasal sa pamamagitan nito [pagbigkas ng Qur’an], bilang iyong karagdagan [sa pagsamba sa Kanya]. Inaasahang ikaw ay ibabangon ng iyong Panginoon sa isang pinagkakapuring katayuan.

Quranenc.com: Mula sa gabi ay magdasal ka sa gabi roon bilang isang karagdagang dasal para sa iyo; marahil buhayin ka ng Panginoon mo sa isang katayuang pinapupurihan.


80

وَقُل رَّبِّ أَدۡخِلۡنِي مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأَخۡرِجۡنِي مُخۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلۡطَٰنٗا نَّصِيرٗا

ICDO: At sabihin mo: O aking Rabb na Tagapaglikha, papasukin Mo ako sa lunsod ng Madinah na may mabuting pagpasok na ligtas sa anumang kapahamakan, at ganoon din ang paglabas ko mula sa Makkah na may mabuting paglabas, at pagkalooban Mo ako mula sa Iyo ng matibay na katibayan, bilang tulong Mo sa akin laban sa sinumang sasalungat o lalabag sa akin.

Salas/Taron: At sabihin, “Aking Panginoon, tulutan Mo pong ako ay pumasok [sa Madinah] sa isang kaaya-ayang pagpasok, at ako ay lumisan [sa Makkah] sa isang kaaya-ayang paglisan. At igawad Mo po sa akin mula sa Iyong Sarili ang makapangyarihang tulong.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Panginoon ko, magpapasok Ka sa akin sa pinapasukan ng katapatan, magpalabas Ka sa akin sa nilalabasan ng katapatan, at gumawa Ka para sa akin mula sa nasa Iyo ng isang kapamahalaang mapag-adya.”


81

وَقُلۡ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقٗا

ICDO: At sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga nagtatambal ng pagsamba sa Allah: Dumating na ang Islam na katotohanan at naglaho na ang kasinungalingan na ito ay pagsamba ng iba bukod sa Allah, katiyakan ang kasinungalingan ay hindi maaaring manatili at hindi maaaring maging matatag, samantalang ang katotohanan ay matatag at mananatili na kailanman ay hindi maaaring maglaho.

Salas/Taron: At sabihin: “Ang katotohanan ay dumating at ang kabulaanan ay naglaho. Katunayan, ang kabulaanan ay lagi nang naglalaho.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Dumating ang katotohanan at naparam ang kabulaanan. Tunay na ang kabulaanan ay laging napaparam.”


82

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارٗا

ICDO: At ibinababa Namin mula sa mga Dakilang Talata ng Dakilang Quran ang nagbibigay-lunas sa mga sakit ng puso na tulad ng pag-aalinlangan, pagkukunwari at kamangmangan, at nagbibigay-lunas din sa sakit ng katawan sa pamamagitan ng pagbigkas nito, at gayundin ang pagiging dahilan ng pagkakamit ng tagumpay at Awa ng Allah na niloloob ang tamang paniniwala, at walang maidaragdag sa mga walang pananampalataya kapag narinig nila ang Dakilang Quran kundi paglabag at pagkaligaw; dahil sa kanilang pagtanggi rito at hindi paniniwala.

Salas/Taron: At Aming ibinaba [o ipinahayag] mula sa Qur’an ang lunas [o gamot] at habag para sa mga naniniwala, at ito ay hindi nakararagdag sa mga mapaggawa ng kamalian maliban sa kawalan.

Quranenc.com: Nagpapababa Kami mula sa Qur’ān ng isang pagpapagaling at isang awa para sa mga mananampalataya, at walang naidadagdag ito sa mga tagalabag sa katarungan kundi isang pagkalugi.


83

وَإِذَآ أَنۡعَمۡنَا عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ أَعۡرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَـُٔوسٗا

ICDO: At kapag pinagkalooban ng biyaya ang tao, na siyang nagpasinungaling sa mga talata ng Allah at nagbalewala sa mga biyaya ay tatalikod siya at lalayo mula sa pagsunod sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, at kapag nangyari naman sa kanya ang kagipitan ng kahirapan o karamdaman ay nasa labis siyang pagdadalamhati; dahil hindi siya nagtitiwala sa kagandahang-loob ng Allah.

Salas/Taron: At kapag Aming iginagawad sa tao [sa di-naniniwala] ang Aming biyaya, siya ay lumalayo at kanyang inihihiwalay ang sarili; at kapag ang kasamaan ay dumapo sa kanya, siya ay lubhang nanlulumo.

Quranenc.com: Kapag nagbiyaya Kami sa tao ay umaayaw siya at naglalayo ng sarili niya. Kapag sumaling sa kanya ang kasamaan, siya ay walang-pag-asa.


84

قُلۡ كُلّٞ يَعۡمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ أَهۡدَىٰ سَبِيلٗا

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga tao: Ang bawat isa sa inyo ay gumawa ayon sa likas niyang katangian, dahil ang inyong Rabb na Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam kung sino ang nagabayan tungo sa Daan ng Katotohanan.

Salas/Taron: Sabihin: “Bawa’t isa ay gumagawa nang ayon sa kanyang pamamaraan, nguni’t, ang inyong Panginoon ay lubos na nababatid kung sino ang napatnubayan sa [matuwid na] landas.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Bawat isa ay gumagawa ayon sa pamamaraan niya, ngunit ang Panginoon ninyo ay higit na nakaaalam sa sinumang siya ay higit na napapatnubayan sa landas.”


85

وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنۡ أَمۡرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلَّا قَلِيلٗا

ICDO: At tinatanong ka ng mga walang pananampalataya, O Muhammad (ﷺ), kung ano ang katotohanan hinggil sa Ar-Ruh (kaluluwa o espiritu) na ang layunin ay upang ikaw ay pahirapan lamang. Sagutin mo sila at sabihin: Walang pag-aalinlangan, ang katotohanan hinggil sa Ar-Ruh at sa kung anumang nangyayari hinggil dito ay nasa ganap na kaalaman lamang ng Allah, na ito ay pinili Niya para lamang sa Kanyang Sarili, at hindi kayo pinagkalooban ng kaalaman, kayo at ang lahat ng mga tao, kundi kakaunti lamang.

Salas/Taron: At sila ay nagtatanong sa iyo [O Muhammad] hinggil sa Ruh [Espiritu]; Sabihin mo [sa kanila]: “Ang Ruh [Espiritu] ay nasa kapasiyahan ng aking Panginoon. At kayo [sangkatauhan] ay hindi pinagkalooban ng kaalaman maliban sa kaunti lamang.”

Quranenc.com: Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa kaluluwa. Sabihin mo: “Ang kaluluwa ay kabilang sa nauukol sa Panginoon ko at hindi kayo binigyan ng kaalaman kundi kakaunti.”


86

وَلَئِن شِئۡنَا لَنَذۡهَبَنَّ بِٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيۡنَا وَكِيلًا

ICDO: At kung ninais lamang Namin na burahin o kunin ang Quran mula sa iyong puso ay katiyakang makukuha Namin kung anuman ang Aming inihayag sa iyo. Pagkatapos wala kang matatagpuan na sinumang tagapangalaga para sa iyong sarili laban sa Amin upang pigilan Kami, o hindi kaya ay magbabalik ang Quran sa iyong puso.

Salas/Taron: At kung Aming naisin, katiyakang maaari Naming bawiin ang anumang ipinahayag Namin sa iyo [ang Qur’an]. Pagkaraan, ikaw ay walang matatagpuang tagapangasiwa para sa iyo laban sa Amin.

Quranenc.com: Talagang kung niloob Namin ay talaga sanang mag-aalis nga Kami ng ikinasi Namin sa iyo, pagkatapos ay hindi ka makatatagpo para sa iyo kaugnay rito laban sa Amin ng isang katiwala,


87

إِلَّا رَحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَۚ إِنَّ فَضۡلَهُۥ كَانَ عَلَيۡكَ كَبِيرٗا

ICDO: Subalit ang Allah ay pinagkalooban ka ng awa, na kung kaya, pinatatag Niya ito – ang Dakilang Quran – sa iyong puso. Katiyakan, ang Kanyang kagandahang-loob sa iyo ay napakadakila; dahil katiyakang ipinahayag Niya sa iyo ang Dakilang Quran na ito, at ang lugar na roon ay pupurihin ka, at iba pang mga bagay na hindi Niya ipinagkaloob kahit kaninuman sa Kanyang nilikha.

Salas/Taron: Maliban [na ito ay Aming iniwan sa iyo] bilang habag mula sa iyong Panginoon. Katotohanan, ang Kanyang biyaya sa iyo ay lagi nang dakila.

Quranenc.com: maliban bilang awa mula sa Panginoon mo. Tunay na ang kagandahang-loob Niya laging sa iyo ay malaki.


88

قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Kahit na magsama-sama pa ang mga tao at ang mga jinn upang magkasundo na gumawa ng katulad ng Dakilang Quran na ito na mahimala ay hindi nila ito makakayanang gawin, kahit na magtulung-tulong pa silang lahat para sa ganitong layunin.

Salas/Taron: Sabihin: “Kung ang sangkatauhan at jinn ay magtipon upang magpakita [kumatha] ng katulad nitong Qur’an, hindi nila magagawang magpakita [kumatha] ng katulad nito, kahit sila ay magtulungan sa isa’t isa.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Talagang kung nagkaisa ang tao at ang jinn na gumawa ng tulad ng Qur’ān na ito ay hindi sila makagagawa ng tulad nito at kahit pa man ang iba sa kanila ay katulong ng iba pa.”


89

وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٖ فَأَبَىٰٓ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورٗا

ICDO: At katiyakan, Aming ipinaliwanag nang ganap sa sangkatauhan ang niloloob ng Dakilang Quran na ito, sa mga paghahambing at halimbawa na dapat mapagkunan ng aral; upang maging katibayan Namin laban sa kanila; nang sa gayon ito ay kanilang sundin at isagawa, subalit tumanggi ang karamihan sa mga tao sa katotohanan at tinanggihan nila ang mga katibayan ng Allah at ang Kanyang palatandaan.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming iniba-iba para sa sangkatauhan ang bawa’t paghahalintulad sa Qurán na ito, nguni’t karamihan sa sangkatauhan ay tumanggi [sa anupaman] maliban sa kawalang paniniwala.

Quranenc.com: Talaga ngang nagsari-sari Kami para sa mga tao sa Qur’ān na ito ng bawat paghahalimbawa ngunit tumanggi [sa anuman] ang higit na marami sa mga tao maliban sa pagkawalang-pananampalataya.


90

وَقَالُواْ لَن نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفۡجُرَ لَنَا مِنَ ٱلۡأَرۡضِ يَنۢبُوعًا

ICDO: At nang wala silang kakayahan na tapatan ang Quran ay humihingi naman sila ng mga himala ayon sa kanilang kagustuhan at kanilang sinabi: Hindi ka namin paniniwalaan, O Muhammad (ﷺ), at hindi kami susunod sa iyo hanggang hindi mo napapasanhi na bumukal ang ilog na aagos mula sa kalupaan sa Makkah.

Salas/Taron: At sila ay nagsasabi: “Kami ay hindi maniniwala sa iyo [O Muhammad] hanggang hindi mo magawang magpabulwak para sa amin ng isang bukal mula sa lupa,

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Hindi kami maniniwala sa iyo hanggang sa magpabulwak ka para sa amin mula sa lupa ng isang batis;


91

أَوۡ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٞ مِّن نَّخِيلٖ وَعِنَبٖ فَتُفَجِّرَ ٱلۡأَنۡهَٰرَ خِلَٰلَهَا تَفۡجِيرًا

ICDO: O hindi kaya ay magkaroon ka ng hardin na nandoroon ang iba’t ibang uri ng mga puno ng palmera ng Tamr at mga ubas, at sanhiin mo na umagos ang mga ilog nang masagana sa pinakagitna nito.

Salas/Taron: O [hanggang] ikaw ay magkaroon ng hardin ng datiles at ubasan, at magawa mong paagusin ang ilog nang sapilitan sa kanila [at masagana];

Quranenc.com: o mangyaring mayroon kang isang hardin ng datiles at ubas, at saka magpabulwak ka ng mga ilog sa gitna ng mga ito nang [masaganang] pagpapabulwak;


92

أَوۡ تُسۡقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمۡتَ عَلَيۡنَا كِسَفًا أَوۡ تَأۡتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ قَبِيلًا

ICDO: O hindi kaya ay sanhiin mo ang mga kalangitan na bumagsak sa amin nang pira-piraso na katulad ng sinasabi mo, o hindi kaya dadalhin mo sa amin ang Allah at ang mga anghel at makikita namin sila nang harap-harapan.

Salas/Taron: O kaya’y magawa mong ihulog ang langit sa amin nang pira-piraso tulad ng iyong sinabi [o inakala], o dalhin mo ang Allah at ang mga anghel sa [aming] harapan;

Quranenc.com: o magpabagsak ka ng langit, gaya ng pinagsasabi mo sa amin bilang tipak-tipak o magdala ka kay Allāh at sa mga anghel nang harapan;


93

أَوۡ يَكُونَ لَكَ بَيۡتٞ مِّن زُخۡرُفٍ أَوۡ تَرۡقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤۡمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيۡنَا كِتَٰبٗا نَّقۡرَؤُهُۥۗ قُلۡ سُبۡحَانَ رَبِّي هَلۡ كُنتُ إِلَّا بَشَرٗا رَّسُولٗا

ICDO: O hindi kaya ay magkaroon ka ng tahanan na mula sa ginto, o hindi kaya ay aangat ka tungo sa kalangitan sa pamamagitan ng hagdan at hindi kami maniniwala na ikaw ay nakaakyat hanggang hindi ka nakababalik, na dala-dala mo ang Aklat mula sa Allah na bubuklatin mo sa harap namin upang basahin na nakasaad doon na ikaw ay tunay na Sugo ng Allah.

Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ), bilang pagkamangha sa pagmamatigas ng mga hindi naniwala: Luwalhati at Kataas-Taasan sa aking Rabb! Di ba ako ay alipin lamang na kabilang sa Kanyang mga alipin na nagpaparating ng Kanyang mensahe? Kaya paano ko maisasagawa ang inyong mga kahilingan?

Salas/Taron: O kaya’y ikaw ay magkaroon ng bahay na pinalamutian [ng ginto] o di kaya, ikaw ay umakyat patungong kalangitan. At [gayunpaman], hindi pa rin kami maniniwala sa iyong pag-akyat hanggang maibaba mo para sa amin ang isang Aklat na maaari naming basahin.” Sabihin: “Luwalhati sa aking Panginoon. Hindi ba ako ay isang taong isinugo lamang?”

Quranenc.com: o mangyaring mayroon kang isang bahay na yari sa ginto o umakyat ka sa langit at hindi kami maniniwala sa pag-akyat mo hanggang sa magpababa ka sa amin ng isang aklat na babasahin namin.” Sabihin mo: “Napakamaluwalhati ng Panginoon ko; walang iba ako kundi isang mortal na sugo.”


94

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرٗا رَّسُولٗا

ICDO: At walang pumigil sa mga walang pananampalataya na maniwala sa Allah, sa Kanyang Sugo at sumunod sa kanilang dalawa, nang dumating sa kanila ang sapat na paliwanag mula sa Allah kundi kanilang sinabi bilang kamangmangan at pagtanggi: Nagpadala ba ang Allah ng Sugo na mula lamang sa lahi ng tao?

Salas/Taron: At ano ang nakapigil sa mga tao mula sa paniniwala nang ang patnubay ay dumating sa kanila maliban na sila ay nagsabing: “Ang Allah ba ay nagpadala ng isang tao bilang [Kanyang] sugo?”

Quranenc.com: Walang pumigil sa mga tao na maniwala sila, noong dumating sa kanila ang patnubay, kundi na nagsabi sila: “Nagpadala ba si Allāh ng isang mortal na sugo?”


95

قُل لَّوۡ كَانَ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَلَـٰٓئِكَةٞ يَمۡشُونَ مُطۡمَئِنِّينَ لَنَزَّلۡنَا عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكٗا رَّسُولٗا

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), bilang pagtugon sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah, sa kanilang pagtanggi na ang Sugo ay nagmumula lamang sa lahi ng tao: Kung mayroon dito sa kalupaan na mga anghel na panatag na naglalakad ay magpapadala Kami sa inyo ng Sugo mula rin sa mga anghel, subalit ang mga naninirahan sa kalupaan ay mga tao, na kung kaya, ang dapat na ipadalang Sugo sa kanila ay katulad din nila; upang madaling maisagawa ang pakikipag-usap niya at maintindihan ang kanyang sinasabi.

Salas/Taron: Sabihin: “Kung mayroon mang mga anghel sa lupa na naglalakad nang matiwasay, marahil Aming ibinaba sa kanila mula sa kalangitan ang isang anghel [bilang isang] sugo.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Kung sakaling sa lupa ay may mga Anghel na naglalakad na mga napapanatag ay talaga sanang nagpababa Kami sa kanila mula sa langit ng isang Anghel na sugo.”


96

قُلۡ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدَۢا بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرَۢا بَصِيرٗا

ICDO: Sabihin mo sa kanila: Sapat na ang Allah na testigo sa pagitan ko at pagitan ninyo na ako ay totoo at ang aking pagiging Propeta ay katotohanan. Dahil katiyakan, Siya na Luwalhati sa Kanya ay Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakababatid sa mga pangyayari sa Kanyang mga alipin, na Baseer – Ganap na Nakakakita sa kanilang mga ginagawa, at ayon doon sila ay gagantihan.

Salas/Taron: Sabihin: “Sapat na ang Allah bilang Saksi sa pagitan ko at pagitan ninyo. Katotohanan, Siya ay Lagi nang Maalam, Lubos na Nakakikita sa Kanyang mga alipin.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Nakasapat si Allāh bilang saksi sa pagitan ko at ninyo. Tunay na Siya, laging sa mga lingkod Niya, ay Mapagbatid, Nakakikita.”


97

وَمَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلۡمُهۡتَدِۖ وَمَن يُضۡلِلۡ فَلَن تَجِدَ لَهُمۡ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِهِۦۖ وَنَحۡشُرُهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ عُمۡيٗا وَبُكۡمٗا وَصُمّٗاۖ مَّأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنَٰهُمۡ سَعِيرٗا

ICDO: At sinuman ang gabayan ng Allah, siya ay magagabayan tungo sa katotohanan; at sino naman ang Kanyang iligaw ay bibiguin Niya at ipauubaya Niya siya sa kanya mismong sarili na walang sinuman ang makagagabay sa kanya bukod sa Allah, at ang mga naligaw ay bubuhayin na mag-uli ng Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at titipunin sila na patutungo roon sa pamamagitan ng kanilang mga mukha na bulag, pipi at bingi, ang kanilang patutunguhan ay naglalagablab na Impiyernong-Apoy, at tuwing humuhupa ito at tumitigil sa paglalagablab ay daragdagan Namin ng higit pang paglalagablab.

Salas/Taron: At sinuman  ang patnubayan ng Allah – siya ay [matuwid na]  napatnubayan; nguni’t sinumang Kanyang hinayaang maligaw, ikaw ay hindi makatatagpo para sa kanila ng awliyah [tagapangalaga] bukod sa Kanya, at sila ay Aming titipunin sa Araw ng Pagkabuhay na Muli [na nakasubsob] sa kanilang mga mukha – bulag, pipi at bingi. Ang kanilang kanlungan ay ang Impiyerno; sa bawa’t sandali na ito ay napapawi, sila ay Aming dinaragdagan ng naglalagablab na Apoy.

Quranenc.com: Ang sinumang pinapatnubayan ni Allāh, siya ay ang napapatnubayan; ngunit ang sinumang pinaliligaw Niya ay hindi ka makatatagpo para sa kanila ng mga katangkilik bukod pa sa Kanya. Magtitipon Kami sa kanila sa Araw ng Pagbangon [na kinakaladkad] sa mga mukha nila na mga bulag, mga pipi, at mga bingi. Ang kanlungan nila ay Impiyerno, na sa tuwing nanghihina ay nagdaragdag Kami sa kanila ng liyab.


98

ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمٗا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ خَلۡقٗا جَدِيدًا

ICDO: Ang ipinaliwanag na parusang ito ay bilang kaparusahan sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah; dahil sa kanilang hindi paniniwala sa mga talata ng Allah at sa Kanyang mga katibayan at sa pagpapasinungaling nila sa mga Sugo ng Allah, na kung saan, sila ay hinihikayat tungo sa pagsamba lamang sa Allah, at kanilang sinasabi bilang pagtanggi – kapag sila ay inutusan na maniwala sa Muling Pagkabuhay: Kapag namatay na kami at nadurog na ang aming mga buto at nagkahiwa-hiwalay ay bubuhayin pa ba kaming mag-uli bilang isang panibagong pagkalikha?

Salas/Taron: Iyan ang kanilang kabayaran, sapagka’t sila ay hindi naniwala sa Aming mga ayaat [aral, tanda, babala] at sila ay nagsabi: “Kung kami ay [magiging] mga buto at abo, kami ba ay bubuhaying muli bilang panibagong nilikha?”

Quranenc.com: Iyon ay ganti sa kanila dahil sila ay tumangging sumampalataya sa mga tanda Namin at nagsabi sila: “Kapag kami ba ay naging mga buto at pira-piraso, tunay na kami ba ay talagang bubuhaying muli bilang nilikhang bago?”


99

۞أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخۡلُقَ مِثۡلَهُمۡ وَجَعَلَ لَهُمۡ أَجَلٗا لَّا رَيۡبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّـٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورٗا

ICDO: Nakalimutan ba nila na mga Mushrikun, na hindi nila nakikita at nababatid na ang Allah, Siya sa katotohanan ang Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, gayundin ang anumang mga nasa pagitan nito na mga nilikha na walang anumang pinanggayahan, ay Siya rin kung gayon ang may kakayahang lumikha ng katulad nila pagkatapos nilang mawala?

At katiyakan, pinagkalooban ng Allah ang mga Mushrikun ng takdang panahon ng kanilang kamatayan at kaparusahan, na walang pag-aalinlangang ito ay darating sa kanila. subalit kahit napakalinaw na ng katotohanan at ng mga katibayan nito ay wala pa ring ginawa ang mga walang pananampalataya kundi tanggihan ang Relihiyon (Deen) ng Allah na Kataas-taasan.

Salas/Taron: Hindi ba nila nakikita na ang Allah, na Siyang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan ay Siyang [tanging] may kakayahan upang lumikha ng katulad nila? At Siya ay nagtakda para sa kanila ng isang panahon na walang alinlangan [tungkol dito]. Nguni’t ang mga mapaggawa ng kamalian ay tumatanggi [sa anupaman] maliban sa kawalan ng paniniwala.

Quranenc.com: Hindi ba nila nakita na si Allāh na lumikha sa mga langit at lupa ay nakakakaya sa paglikha ng tulad nila. Gumawa Siya para sa kanila ng isang taning na walang pag-aalinlangan hinggil dito ngunit tumanggi [sa anuman] ang mga tagalabag sa katarungan maliban sa pagkawalang-pananampalataya.


100

قُل لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذٗا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ قَتُورٗا

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na tumanggi sa katotohanan: Kung kayo kaya ang nagmamay-ari ng kayamanan ng Habag at Biyaya ng aking Rabb na walang katapusan na di-nauubos, katiyakan, kung gayon, na ito ay inyong ipagkakait at hindi ninyo bibigyan ang sinuman maliban sa inyong mga sarili dahil matatakot kayo na ito ay maubos at kayo ay maghihirap. At kabilang sa pag-uugali ng tao ay ang pagiging maramot sa anuman na kanyang pagmamay-ari maliban na lamang sa sinumang inaalagaan ng Allah sa pamamagitan ng tamang paniniwala.

Salas/Taron: Sabihin [sa kanila]: “Kung kayo ang may tangan sa kaban ng habag ng aking Panginoon, magkagayon, katiyakang ito ay inyong tatanganan nang mahigpit dahil sa pangamba ng pagkaubos, at ang tao ay lubhang nagiging maramot.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Kung sakaling kayo ay nagmamay-ari ng mga imbakan ng awa ng Panginoon ko, kung gayon talaga sanang nagkait kayo dala ng takot sa paggugol.” Laging ang tao ay gahaman.


101

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَىٰ تِسۡعَ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖۖ فَسۡـَٔلۡ بَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ إِذۡ جَآءَهُمۡ فَقَالَ لَهُۥ فِرۡعَوۡنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰمُوسَىٰ مَسۡحُورٗا

ICDO: At katiyakan, na ipinagkaloob Namin kay Mousa ang siyam na malilinaw na mga himala na nagpapatunay sa katotohanan ng kanyang pagiging Propeta na ito ay ang mga sumusunod: tungkod, namumuting kamay na nagliliwanag, tagtuyot, kakulangan sa mga bunga (taggutom), baha, tipaklong, mga insekto, mga palaka at dugo; na kung kaya, tanungin mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga angkan ni Isra`il ng katanungan hinggil sa noong dumating sa mga ninuno nila si Mousa na kasama ang mga malilinaw na mga himala, na sinabi ni Fir`awn kay Mousa: Katiyakan, iniisip ko, O Mousa, na ikaw ay tinamaan ng salamangka at dahil doon ay nawala ka sa katinuan kaya iba-iba ang ginagawa mo dahil sa masamang idinulot nito sa iyo.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming ipinagkaloob kay Moises ang siyam na malilinaw na palatandaan. Kaya, inyong tanungin ang mga anak ni Israel – [tungkol sa nangyaring ito] nang siya [si Moises] ay dumating sa kanila, at si Paraon ay nagsabi sa kanila: “Katunayan, O Moises, ako ay nag-iisip na ikaw ay nagayuma.”

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng siyam na tandang malinaw, kaya magtanong ka sa mga angkan ni Israel noong dumating siya sa kanila at nagsabi naman sa kanya si Paraon: “Tunay na ako ay nagpapalagay sa iyo, O Moises, na nagaway.”


102

قَالَ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَآ أَنزَلَ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰفِرۡعَوۡنُ مَثۡبُورٗا

ICDO: At sinagot siya ni Mousa: Katiyakan, batid mo, O Fir`awn, na ang nagpadala ng siyam na katibayang himala na nagpapatunay sa aking pagiging Propeta ay walang iba kundi ang Rabb na Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan; upang ito ay magiging palatandaan na mapapakinabangan ng mga pinagkalooban ng matinong pag-iisip hinggil sa Kaisahan ng Allah, sa Kanyang pagiging Rabb na Tagapaglikha, sa pagiging Ilah o Diyos na karapat-dapat na sambahin, at ako ay nakatitiyak na ikaw, O Fir`awn, ay walang pag-aalinlangan na mawawasak, isusumpa at ikaw ay walang pag-aalinlangang magagapi.

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Katiyakan, nababatid mo na walang ibang nagpahayag [o nagbaba] ng mga ayaat [kapahayagan] na ito maliban sa Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan bilang [malilinaw na] katibayan. At ako ay nakatitiyak na, ikaw O, Paraon ay napariwara.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Talaga ngang nalaman mong walang nagpababa sa mga ito kundi ang Panginoon ng mga langit at lupa bilang mga katunayan. Tunay na ako ay talagang nakatitiyak na ikaw, O Paraon, ay napaririwara.”


103

فَأَرَادَ أَن يَسۡتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ فَأَغۡرَقۡنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ جَمِيعٗا

ICDO: At binalak ni Fir`awn na guluhin si Mousa at palabasin kasama ang mga angkan ni Isra`il mula sa Ehipto, subalit nilunod Namin siya at ang kanyang mga kasamang sundalo sa karagatan bilang kaparusahan sa kanila.

Salas/Taron: Kaya, siya ay nagpasiyang sila ay ipagtabuyan mula sa lupain [ng Ehipto]. Nguni’t, siya ay Aming nilunod at ang sinumang kasama niya – lahat.

Quranenc.com: Kaya nagnais siyang manulsol sa kanila paalis sa lupain, kaya nilunod Namin siya at sinumang kasabay niya nang magkasama.


104

وَقُلۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِۦ لِبَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ ٱسۡكُنُواْ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ ٱلۡأٓخِرَةِ جِئۡنَا بِكُمۡ لَفِيفٗا

ICDO: At sinabi Namin pagkawasak ni Fir`awn at ng kanyang mga sundalo sa angkan ni Isra`il: Manirahan kayo sa kalupaan ng Sham, at kapag dumating ang araw ng Muling Pagkabuhay ay ilalabas Namin kayong lahat mula sa inyong mga libingan tungo sa lugar na kung saan doon huhusgahan ang mga tao.

Salas/Taron: At Aming sinabi pagkaraan niya [ni Paraon] sa mga anak ni Israel: “Manirahan kayo sa lupain, at kung dumating na ang pangako ng kabilang buhay [ang pakikipagtipan], kayo ay Aming bubuhaying muli para sa [isang mahalagang] pagtitipon.”

Quranenc.com: Nagsabi Kami matapos niya sa mga angkan ni Israel: “Tumahan kayo sa lupain at kapag dumating ang pangako ng Kabilang-buhay, magdadala Kami sa inyo nang magkahalo.”


105

وَبِٱلۡحَقِّ أَنزَلۡنَٰهُ وَبِٱلۡحَقِّ نَزَلَۗ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا مُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا

ICDO: At dahil sa Katotohanan, ipinahayag Namin ang Dakilang Quran na ito kay Muhammad (ﷺ) upang ibigay sa mga alipin ang mga kautusan at mga pagbabawal, ganoon din ang hinggil sa gantimpala at kaparusahan; at dahil (din) sa katotohanang ito, katarungan at pangangalaga nito mula sa pagbabago ay kaya Namin ito ipinahayag. At hindi ka Namin ipinadala, O Muhammad (ﷺ), kundi bilang tagapagbalita ng Hardin sa sinumang susunod, at tagapagbabala ng Impiyerno sa sinumang lalabag at hindi naniwala.

Salas/Taron: At sa katotohanan, ito [ang Qur’an] ay Aming ipinahayag at sa katotohanan ito ay ibinaba. At ikaw ay hindi Namin isinugo [O Muhammad] maliban bilang isang tagapaghatid ng magandang balita at isang tagapagbabala.

Quranenc.com: Kalakip ng katotohanan nagbaba Kami nito at kalakip ng katotohanan bumaba ito. Hindi Kami nagsugo sa iyo kundi bilang isang tagapagbalita ng nakalulugod at isang tagapagbabala.


106

وَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنَٰهُ لِتَقۡرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكۡثٖ وَنَزَّلۡنَٰهُ تَنزِيلٗا

ICDO: At ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang Quran, nilinaw Namin at binuo bilang batas at ginawa Namin na pamantayan sa pagitan ng gabay at pagkaligaw, at sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan; upang ito ay bigkasin mo sa mga tao nang dahan-dahan at paunti-unti, at hindi Namin ito ipinahayag nang minsanan kundi ayon sa kung ano ang mga pangyayari at sa mga pangangailangan ng situwasyon.

Salas/Taron: At [ito ay] ang Qur’an na Aming hinati-hati [ang pagpapahayag] upang sa gayon ito ay iyong bigkasin sa mga tao nang unti-unti. At ito ay Aming ipinahayag sa iba’t ibang yugto [ng panahon sa loob ng 23 taon].(11)

(11) Ang Qur’an ay ipinahayag sa loob ng 23 taon. Ito ay hindi ipinahayag nang minsanan bagkus ay nang unti-unti [at may pagitan panahon] sa iba’t ibang antas ng pagkakataon [alinsunod sa angkop na ayah at kabanatang nakaugnay sa kalakaran ng mga pangyayari].

Quranenc.com: Isang Qur’ān na nagbaha-bahagi Kami nito upang bigkasin mo ito sa mga tao sa mga yugto at nagpababa Kami nito nang [unti-unting] pagpapababa.


107

قُلۡ ءَامِنُواْ بِهِۦٓ أَوۡ لَا تُؤۡمِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ مِن قَبۡلِهِۦٓ إِذَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ يَخِرُّونَۤ لِلۡأَذۡقَانِۤ سُجَّدٗاۤ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga tumanggi: Maniwala man kayo sa Quran o hindi kayo maniwala; kailanman ay hindi makadaragdag ang inyong paniniwala sa kaganapan ng Quran, ni ang inyong pagtanggi ay hindi rin makakabawas dito. Katiyakan, yaong mga paham na pinagkalooban ng mga kasulatan na nauna kaysa rito at nabatid nila ang katotohanan hinggil sa Rebelasyon o kapahayagan, kapag binigkas sa kanila ang Dakilang Quran ay natatakot sila sa Allah, na kung kaya, sila ay nagpapatirapa na inilalapat nila ang kanilang mga noo sa lupa nang alang-alang sa Allah na Maluwalhati at Kataas-taasan.

Salas/Taron: Sabihin, “Maniwala man kayo rito o hindi maniwala.” Katotohanan, yaong mga pinagkalooban ng kaalamang nauna rito – kapag ito ay binigkas sa kanila, ay napapasubsob ng kanilang mga mukha sa pagpapatirapa.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Sumampalataya kayo sa [Qur’ān na] ito o huwag kayong sumampalataya.” Tunay na ang mga binigyan ng kaalaman bago nito, kapag binibigkas ito sa kanila, ay nagsusubsob [sila] ng mga mukha, na mga nakapatirapa,


108

وَيَقُولُونَ سُبۡحَٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعۡدُ رَبِّنَا لَمَفۡعُولٗا

ICDO: At sinasabi ng mga yaong pinagkalooban ng mga kaalaman sa oras ng pagkarinig nila ng Dakilang Quran: Luwalhati sa aming Rabb na Tagapaglikha na Ganap at malayo sa anumang ibinibintang na kasinungalingan ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Kanya! Katotohanan, ang anumang ipinangako ng Allah na gantimpala at kaparusahan ay walang pag-aalinlangang ito ay katiyakang magaganap.

Salas/Taron: At sila ay nagsabi: “Luwalhati sa aming Panginoon! Katotohanan, ang pangako ng aming Panginoon ay natupad na.”

Quranenc.com: at nagsasabi: “Napakamaluwalhati ng Panginoon namin; tunay na laging ang pangako ng Panginoon namin ay talagang magagawa.”


109

وَيَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعٗا۩

ICDO: At ipinatirapa nila ang kanilang mga mukha na lumuluha dahil sa pagpapayo ng Dakilang Quran, at nadaragdagan ang kanilang pagpapakumbaba at pagpapasailalim sa kagustuhan ng Allah at sa Kanyang dakilang kapangyarihan sa pagkakarinig nila ng Dakilang Quran at mga payo nito.

Salas/Taron: At sila ay napapasubsob ng kanilang mga mukha nang luhaan at ito [ang Qur’an] ay nakaragdag sa kanilang kataimtiman [at kababaang-loob].

Quranenc.com: Nagsusubsob sila ng mga mukha habang umiiyak at nakadaragdag ito sa kanila ng kataimtiman.


110

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا وَٱبۡتَغِ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلٗا

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga Mushrikun mula sa iyong sambayanan, na tinanggihan nila sa iyo ang iyong panalangin na pagsasabi ng: O Allah, o hindi kaya ay O Ar-Rahman – ang Pinakamahabaging Allah, manalangin kayo sa Kanyang Pangalan na Allah o hindi kaya sa Kanyang Pangalan na Ar-Rahman, kahit alinman sa Kanyang mga Pangalan ang inyong gagamitin sa panalangin, katiyakan na ang inyong tinatawag ay ang Bukod-Tanging Nag-iisang Rabb na Tagapaglikha; dahil walang pag-aalinlangan na ang lahat ng Kanyang Pangalan ay mabubuting Pangalan.

At huwag mong itaas ang iyong tinig sa pagbigkas habang ikaw ay nagsasagawa ng Salah, na maririnig ka ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah, at huwag mo ring ilihim na hindi ka naman maririnig ng iyong mga tagasunod, kundi ang gawin mo ay pagbigkas sa pagitan ng malakas na pagbigkas at lihim.

Salas/Taron: Sabihin: “Kayo ay manawagan sa Allah o manawagan sa Mahabagin. Anumang [Kanyang Pangalan] ang inyong tawagin – sa Kanya ang pagmamay-ari ng mga pinakamagagandang Pangalan.” At huwag kayong bumigkas nang [labis na] malakas sa inyong pagdarasal o [lubhang] mahina bagkus inyong hanapin ang [katamtamang] pamamaraan niyan.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Dumalangin kayo kay Allāh o dumalangin kayo sa Napakamaawain; sa alin man kayo dumadalangin, taglay Niya ang mga pangalang pinakamagaganda. Huwag kang magpaingay sa dasal mo at huwag kang bumulong nito. Maghangad ka sa pagitan niyon ng isang [katamtamang] landas.”


111

وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا

ICDO: At sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Ang papuri ay sa Allah na nagtatangan ng kaganapan at kapurihan, na Luwalhati sa Kanya na malayo sa pagkakaroon ng anak at katambal sa Kanyang pagiging Ilah (o Diyos na sinasamba), at hindi Siya nangangailangan ng masasandalan o kaagapay mula sa Kanyang nilikha dahil sa Siya ay Ganap na hindi nangangailangan ng kahit na sinuman at Siya ay Makapangyarihan, at ang lahat ng Kanyang mga nilikha ay nangangailangan sa Kanya, dakilain mo Siya nang ganap na pagdakila sa pamamagitan ng pagpuri sa Kanya at bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya na walang simunan ang Kanyang katambal, at dalisay na layunin sa pagsunod sa lahat ng alituntunin ng Kanyang Deen o Relihiyon.

Salas/Taron: At sabihin: “Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah], na hindi nagkaanak at walang katambal [sa Kanyang] Kapamahalaan [o paghahari], at wala Siyang [kailangang] tagapangalagang nagmumula sa kahinaan. At Siya ay iyong dakilain nang [lubusang] pagdakila.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Ang papuri ay ukol kay Allāh na hindi gumawa ng anak, hindi nangyaring mayroon Siyang katambal sa paghahari Niya, at hindi nangyaring mayroon Siyang katangkilik dahil sa kaabahan. Dumakila ka sa Kanya nang [lubos na] pagdakila.

Surah 18: Al-Kahf

الكهف  
ANG YUNGIB (KUWEBA)

Bahagi: 15-16 Kabanata: 18 Talata: 110
Ayos ng pagkapahayag: 69
Makki Surah (maliban sa Ayah 28, 83-101)
Pagsasatitik at Awdyo: Al-Kahf

 Get To Know – Nouman Ali Khan

Binabanggit ng Surah ang nakakamanghang kuwento ng pangkat ng mga mananampalatayang kabataan na nilisan ang kanilang mga di-mananampalatayang kababayan tungo sa mga burol at nagtago sa yungib (kuweba) kung saan ang Diyos ay pinatulog sila ng tatlong daan at siyam (309) na taong lunar; bilang tanda sa kanilang mga kababayan na ang Diyos ay, tunay, na bubuhayin ang patay – at binabanggit din ang ilang nakakamanghang mga kuwento na lampas sa karaniwang pang-unawa ng tao. Ang pamagat ng Surah ay hinango mula sa kuwento ng Ashab Al-Kahf (Mga Kasamahan Ng Yungib) na nabanggit sa simula. Ang Surah ay tumutukoy din sa dalawang kuwento: Ang pakikipagkita ni Propeta Musa (Aleyhis Salam – kapayapaan sa kanya) sa hindi niya kilalang tao (Ayah 60); at ang kuwento ni Dhul Qarnayn (Ayah 83). Isang talinghaga ang isinalaysay sa mga mamamayan ng Makkah tungkol sa kasiya-siyang hardin [na ginawang alikabok ng Diyos] na pagmamay-ari ng isang mayabang at walang utang na loob na lalaki. Ang Surah ay nagbubukas at nagsasara na may mga kaugnayan sa mismong Qur’an.

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَٰبَ وَلَمۡ يَجۡعَل لَّهُۥ عِوَجَاۜ

ICDO: Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah, na Siyang nagbaba bilang kagandahang-loob sa Kanyang alipin at Sugo na si Muhammad (ﷺ) ng Dakilang Quran, at kailanman ay walang nakalagay dito na kahit na anuman na lihis sa katotohanan.

Salas/Taron: Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah] na Siyang nagbaba [o nagpahayag] ng Aklat [Qur’an] sa Kanyang alipin [si Muhammad] at walang inilagay dito ng anumang kalihisan [o kabaluktutan].

Quranenc.com: Ang papuri ay ukol kay Allāh na nagbaba sa lingkod Niya ng Aklat at hindi Siya naglagay rito ng kabaluktutan.


2

قَيِّمٗا لِّيُنذِرَ بَأۡسٗا شَدِيدٗا مِّن لَّدُنۡهُ وَيُبَشِّرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرًا حَسَنٗا

ICDO: Sinanhi ng Allah ang Quran bilang Matuwid na Aklat, na walang pagkakasalungatan sa nilalaman nito at walang kabaluktutan; upang balaan ang mga di-naniwala hinggil sa matinding parusa mula sa Kanya, at upang ibigay ang magandang balita sa mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo na sila ay ang mga yaong gumagawa ng mabubuti, na para sa kanila ang masaganang gantimpala na ito ay Hardin,

Salas/Taron: [Bagkus, ito ay Kanyang ginawang] matuwid upang bigyang-babala ng isang mahapding parusa mula sa Kanya at upang bigyan ng magandang balita yaong mga naniniwala na gumagawa ng mga gawaing matuwid – para sa kanila ay isang mabuting gantimpala [ang Paraiso],

Quranenc.com: [Ginawa Niya itong] matuwid upang magbabala ng isang parusang matindi mula sa Kanya, magbalita ng nakagagalak sa mga mananampalatayang gumagawa ng mga maayos, na ukol sa kanila ay isang pabuyang maganda,


3

مَّـٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدٗا

ICDO: Na mananatili sila sa kasiyahang yaon magpasawalang-hanggan.

Salas/Taron: [Na sila ay] mamamalagi roon nang walang hanggan.

Quranenc.com: bilang mga mamamalagi roon magpakailanman,


4

وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدٗا

ICDO: At bilang babala rin sa mga gumagawa ng pagtambal sa pagsamba sa Allah na sila ay nagsabi na: Ang Allah ay nagkaroon ng anak.

Salas/Taron: At upang bigyang-babala yaong mga nagsasabing, “Ang Allah ay nagkaroon ng isang anak na lalaki.”

Quranenc.com: at magbabala sa mga nagsabing gumawa si Allāh ng anak.


5

مَّا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٖ وَلَا لِأٓبَآئِهِمۡۚ كَبُرَتۡ كَلِمَةٗ تَخۡرُجُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبٗا

ICDO: Ang mga nagtatambal na yaon sa pagsamba sa Allah ay walang anumang kaalaman hinggil sa kanilang mga inaangkin na ang Allah ay nagkaroon daw ng anak, at gayundin ang mga nauna sa kanila na ginaya nila sila, isang napakalaking kalapastanganan ang salitang ito na lumalabas sa kanilang mga bibig, na wala silang sinasabi kundi pawang kasinungalingan.

Salas/Taron: Sila ay walang [tamang] kaalaman tungkol dito, at maging ang kanilang mga ninuno. Sadyang kakila-kilabot ang salitang namumutawi sa kanilang mga bibig; [sapagka’t] sila ay walang sinasabi maliban sa kasinungalingan.

Quranenc.com: Walang ukol sa kanila hinggil dito na kaalaman at walang ukol sa mga magulang nila. Bumigat ito bilang salitang lumalabas sa mga bibig nila; wala silang sinasabi kundi kasinungalingan!


6

فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا

ICDO: Marahil, O Muhammad (ﷺ), na maipahamak mo ang iyong sarili dahil sa pagdadalamhati mo at kalungkutan pagkatapos tumalikod at umayaw sa iyo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ng hindi nila paniniwala sa kapahayagan ng Quran na ito.

Salas/Taron: Kaya, marahil, ikaw [O Muhammad] ay nagnanais na iyong patayin ang iyong sarili sa pamamagitan ng kalungkutan nang dahil sa kanilang hindi paniniwala sa salaysay [Qur’an] na ito [at bunga] ng pighati.

Quranenc.com: Kaya baka ikaw ay kikitil sa sarili mo sa panghihinayang sa mga bakas nila, kung hindi sila sumampalataya sa salaysay na ito.


7

إِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَى ٱلۡأَرۡضِ زِينَةٗ لَّهَا لِنَبۡلُوَهُمۡ أَيُّهُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗا

ICDO: Katiyakan, ginawa Namin sa ibabaw ng kalupaan ang mga nilikha bilang palamuti at kapaki-pakinabang sa mga naninirahan dito; upang subukin Namin sila: kung sino sa kanila ang gagawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagsunod sa Amin, at kung sino sa kanila ang gagawa ng masama sa pamamagitan ng paglabag, at gagantihan Namin ang bawat isa ng anumang karapat-dapat na para sa kanila.

Salas/Taron: Katotohanan, Aming ginawa ang anumang nasa kalupaan bilang palamuti para rito, upang sila ay Aming subukan kung alin [nga ba] sa kanila ang pinakamabuti sa gawa.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay gumawa sa anumang nasa lupa bilang gayak para rito ,upang sumubok Kami sa kanila kung alin sa kanila ang pinakamaganda sa gawa.


8

وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيۡهَا صَعِيدٗا جُرُزًا

ICDO: At katiyakan, gagawin Naming alikabok ang mga palamuti sa ibabaw ng kalupaan sa katapusan ng daigdig, na magiging ilang na walang anumang kalaman-laman.

Salas/Taron: At katotohanan, Aming gagawin ang anumang nasa ibabaw nito [ng mundo] na [maging] isang hungkag na tambak [ng lupa].

Quranenc.com: Tunay na Kami ay talagang gagawa sa nasa ibabaw nito na isang lupang tigang.


9

أَمۡ حَسِبۡتَ أَنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡكَهۡفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنۡ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا

ICDO: Huwag mong isipin, O Muhammad (ﷺ), na ang kuwento hinggil sa mga tao na nasa yungib (o kuweba) (Ashabul Kahf) at ang Lapida o Talaan na roon ay naisulat ang kanilang mga pangalan at kasaysayan, na ito ay kabilang sa mga kamangha-manghang palatandaan na nagmula sa Amin; dahil walang pag-aalinlangan, ang paglikha ng mga kalangitan at kalupaan at ang mga niloloob nito ay lalong kamangha-mangha kaysa rito.

Salas/Taron: O inakala mo ba na ang mga kasamahan [mga kabataang lalaki] sa yungib at ang mga inskripsiyon(1) ay kabilang sa Aming mga ayaat [himala] na kagila-gilalas?

(1) Ang tinutukoy na Kahf ay ang yungib sa isang bundok na kung saan namalaging nakatago ang mga kabataang lalaki. At tungkol sa Ar-Raqim [Inskripsyon], si Al-Awfi ay nagsabi na ayon kay Abdullah ibn Abbas, ito ay isang lambak na malapit sa Aylah. Ito rin ang sinabi nina Qatadah at Ad-Dahhak. Nguni’t, ayon naman kay Ibn Jurayj na ayon kay Ibn Abbas, ang Ar-Raqim ay isang bundok na kinaroroonan ng yungib. Sa ibang ulat ng mga naunang mananalaysay, si Said Ibn Jurayj ay nagsabi: “Ar-Raqim ay isang tipak ng bato na nakasulat o nakalimbag rito ang kasaysayan ng mga kabataang lalaki na nanatili sa yungib nang mahabang panahon, at ito ay inilagay ng mga tao sa bukana ng yungib.” Ang paliwanag na ito ay hinango mula sa [Tafsir ni Ibn Kathir, vol. 6, English Tafsir, pahina 118].

Quranenc.com: O inakala mo na ang mga magkasama sa yungib at pinag-ukitan ay noon kabilang sa mga tanda Namin bilang kataka-taka?


10

إِذۡ أَوَى ٱلۡفِتۡيَةُ إِلَى ٱلۡكَهۡفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدٗا

ICDO: Alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), noong nagtago ang mga mananampalatayang kabataan sa kuweba; dahil sa pagkatakot nila sa Fitnah (o pagpapahirap) na gagawin ng kanilang sambayanan at pagpilit sa kanila na sumamba sa mga rebulto, ay kanilang sinabi: O aming Rabb na Tagapaglikha! Ipagkaloob Mo sa amin mula sa Iyo ang habag, na siyang magpapatatag sa amin, at pangalagaan Mo kami mula sa anumang kasamaan, at gawin mong madali para sa amin ang Daan ng Matuwid na magpaparating sa gawaing kalugud-lugod sa Iyo, nang sa gayon ay mapatnubayan kami na hindi maliligaw.

Salas/Taron: [Alalahanin] nang ang mga kabataang [lalaki] ay nagsitakbo sa [loob ng] yungib at nagsabi: “Aming Panginoon! Igawad Mo po sa amin ang habag mula sa Iyong Sarili at gawin Mo pong magaan para sa amin ang aming mga gawain tungo sa matuwid!”

Quranenc.com: [Banggitin noong] nagpakanlong ang mga binata sa yungib at nagsabi sila: “Panginoon namin, magbigay Ka sa amin ng awa mula sa Iyo at maglaan Ka para sa amin, kaugnay sa nauukol sa amin, ng isang kagabayan.”


11

فَضَرَبۡنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمۡ فِي ٱلۡكَهۡفِ سِنِينَ عَدَدٗا

ICDO: Na kung kaya, tinakpan Namin ang kanilang pandinig noong sila ay pumasok sa kuweba at sinanhi Namin na sila ay makatulog nang mahimbing, na sila ay nanatili sa kuweba nang pagkarami-raming taon.

Salas/Taron: Kaya, Aming tinakpan(2) ang kanilang mga pandinig sa [loob ng] yungib para sa ilang bilang ng mga taon.

(2) Tinakpan ng Allah ang kanilang pandinig sa pamamagitan ng mahimbing na pagtulog sa loob ng yungib na umabot hanggang 309 taon nang pagkakahimbing. AJSalas.

Quranenc.com: Kaya nagpasak Kami sa mga tainga nila sa yungib sa [loob ng] mga taon ayon sa bilang.


12

ثُمَّ بَعَثۡنَٰهُمۡ لِنَعۡلَمَ أَيُّ ٱلۡحِزۡبَيۡنِ أَحۡصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَدٗا

ICDO: Pagkatapos ay sinanhi Namin na sila ay magising mula sa kanilang pagkatulog; upang malaman kung sino sa dalawang grupo na hindi nagkakasundo, ang pinakamagaling sa pagkalkula ng panahon na kanilang itinagal doon, na kung sila ba ay nanatili roon ng isang araw o kabahagi lamang ng araw o hindi kaya ay mahabang panahon.

Salas/Taron: Pagkalipas [ng maraming taon], sila ay Aming ginising [mula sa pagkatulog] upang Aming ipakita kung alin sa dalawang pangkat ang pinakamahusay sa pagbibilang kung [gaano nga] ang panahon ng kanilang inilagi [sa yungib].

Quranenc.com: Pagkatapos ay pumukaw Kami sa kanila upang malaman Namin kung alin sa dalawang panig ang higit na magaling sa pagtataya sa itinigil nila ayon sa yugto.


13

نَّحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَأَهُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّهُمۡ فِتۡيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمۡ وَزِدۡنَٰهُمۡ هُدٗى

ICDO: Kami ay nagsasalaysay sa iyo ng balita sa kanila ayon sa katotohanan. Tunay na sila ay mga binatang sumampalataya sa Panginoon nila. Nagdagdag Kami sa kanila ng patnubay.

Salas/Taron: Aming isasalaysay sa iyo [O Muhammad] ang kanilang kasaysayan nang makatotohanan. Tunay nga na sila ay mga kabataang [lalaki] na naniwala sa kanilang Panginoon, at sila ay Aming dinagdagan sa patnubay.

Quranenc.com: Kami ay nagsasalaysay sa iyo ng balita sa kanila ayon sa katotohanan. Tunay na sila ay mga binatang sumampalataya sa Panginoon nila. Nagdagdag Kami sa kanila ng patnubay.


14

وَرَبَطۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ إِذۡ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ لَن نَّدۡعُوَاْ مِن دُونِهِۦٓ إِلَٰهٗاۖ لَّقَدۡ قُلۡنَآ إِذٗا شَطَطًا

ICDO: At pinatatag Namin ang kanilang mga puso sa paniniwala, at pinalakas din Namin ang kanilang paniniwala at layunin, noong sila ay humarap sa hari na hindi naniniwala sa Allah, na sinusumbatan sila sa hindi nila pagsamba sa mga rebulto at kanilang sinabi sa kanya: Ang Rabb na sinasamba ay Siyang Rabb na Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan, na kailanman ay hindi kami sasamba bukod sa Kanya ng mga diyus-diyosan, at kapag nagsabi kami ng iba bukod dito, ay katiyakang nakagawa kami ng isang mabigat na pagsisinungaling na malayo sa katotohanan.

Salas/Taron: At Aming pinatatag ang kanilang mga puso nang sila ay nanindigan at nagsabing: “Ang aming Panginoon ay ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan. Kailanman, ay hindi kami mananalangin sa alinmang diyos bukod sa Kanya. [Kung nagawa naming sabihin ito] katiyakan na kami ay nakapagsabi nang gayong [kalaking] kalapastanganan.

Quranenc.com: Nagpatibay Kami sa mga puso nila noong tumindig sila at nagsabi: “Ang Panginoon Namin ay ang Panginoon ng mga langit at lupa. Hindi kami mananalangin sa anumang iba pa sa Kanya bilang diyos [dahil] talaga ngang makapagsasabi Kami, samakatuwid, ng pagkalabis-labis.”


15

هَـٰٓؤُلَآءِ قَوۡمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةٗۖ لَّوۡلَا يَأۡتُونَ عَلَيۡهِم بِسُلۡطَٰنِۭ بَيِّنٖۖ فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا

ICDO: Pagkatapos ay sinabi ng ilan sa kanila sa kanilang mga kasamahan: Sila ba na ating sambayanan na sumamba ng mga diyus-diyosan bukod sa Allah ay maaaring makapagpakita ng malinaw na katibayan para sa kanilang ginawang pagsamba, dahil wala nang hihigit pa na lalong matindi ang pagiging kasamaan kaysa sa sinumang nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allah sa pamamagitan ng paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya.

Salas/Taron: Sila, na aming mga mamamayan, ay nagturing bukod sa Kanya ng mga [ibang] diyos. Bakit hindi sila magpakita ng malinaw na katibayan para sa [pagsamba] kanila? Kaya, sino ba ang nakahihigit sa kamalian kaysa sa isang naglulubid ng kasinungalingan laban sa Allah?”

Quranenc.com: Ang mga iyon, ang mga tao namin, ay gumawa, bukod pa sa Kanya, ng mga diyos. Bakit kaya hindi sila nagdadala para sa mga ito ng isang katunayang malinaw? Kaya sino ba ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa sinumang gumawa-gawa laban kay Allāh ng isang kasinungalingan?


16

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأۡوُۥٓاْ إِلَى ٱلۡكَهۡفِ يَنشُرۡ لَكُمۡ رَبُّكُم مِّن رَّحۡمَتِهِۦ وَيُهَيِّئۡ لَكُم مِّنۡ أَمۡرِكُم مِّرۡفَقٗا

ICDO: At dahil sa kayo ay tumanggi sa kanilang relihiyon at sa maling pinaniniwalaan ng inyong sambayanan at sa kanilang sinasamba bukod sa Allah ay magtago kayo sa kuweba na nasa bundok upang masamba ninyo ang Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha nang bukod-tangi, gagawin ng inyong Rabb para sa inyo na madaling makamtan ang Kanyang Habag at Biyaya na magiging sapat sa inyo rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, na gagawin Niyang madali para sa inyo ang inyong mga pangangailangan sa kabuhayan dito sa daigdig.

Salas/Taron: [Ang mga kabataang lalaki ay nagsabi sa isa’t isa]: “At kapag kayo ay nagsitiwalag sa kanila, at sa anumang kanilang mga sinasamba bukod sa Allah, magkagayon, kayo ay humayong magtungo sa yungib. Ilalaganap ng inyong Panginoon para sa inyo ang Kanyang habag at pagagaanin para sa inyo ang inyong mga gawain para sa inyong kaluwagan.”

Quranenc.com: [Nagsabi ang mga magkasama]: “Kung nagpakalayu-layo kayo sa kanila at sa anumang sinasamba nila maliban kay Allāh ay kumanlong kayo sa yungib. Magpapalaganap para sa inyo ang Panginoon ninyo ng awa Niya at maglalaan Siya para sa inyo kaugnay sa nauukol sa inyo ng isang magagamit.”


17

۞وَتَرَى ٱلشَّمۡسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهۡفِهِمۡ ذَاتَ ٱلۡيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقۡرِضُهُمۡ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمۡ فِي فَجۡوَةٖ مِّنۡهُۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِۗ مَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلۡمُهۡتَدِۖ وَمَن يُضۡلِلۡ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيّٗا مُّرۡشِدٗا

ICDO: At nang kanilang ginawa yaon ay tinakluban sila ng matinding pagtulog at pinangalagaan sila ng Allah. Na kung kaya, makikita mo, O ikaw na nakakita sa kanila, ang araw na kapag sumikat mula sa silangan ay lilihis mula sa kanilang kinaroroonan tungo sa gawing kanan, at kapag lulubog naman ay lilihis mula sa kanila tungo sa kaliwa, at habang sila naman ay nasa kalagitnaan na nasa loob ng kuweba, na kung kaya, hindi sila naapektuhan ng init ng araw at hindi naman nawawala sa kanila ang hangin, ito ang ginawa Namin sa kanila na mga kabataan ay kabilang sa mga tanda ng Aming kapangyarihan. Sinuman ang ginabayan ng Allah tungo sa patnubay at pagkakaintindi sa mga palatandaan at mga talata ng Allah ay siya ang tunay na napatnubayan tungo sa katotohanan, subalit sinuman ang hindi ginabayan nang ganito, kailanman ay hindi na siya makatatagpo ng makatutulong na gagabay sa kanya para sa katotohanan; dahil ang gabay at kabiguan ay nasa ilalim ng kamay ng Allah na Bukod-Tangi.

Salas/Taron: At [kung ikaw ay naroroon lamang] iyong masisilayan ang araw kapag ito ay sumisikat, lumilihis nang papalayo mula sa kanilang [kinaroroonang] yungib sa dakong kanan. At kapag lumulubog, ito ay nagdaraan mula sa kanila sa dakong kaliwa, habang sila ay [nakahimlay] sa maluwang na kinaroroonan. Iyan ay nagmula sa mga ayaat [himala o kapahayagan] ng Allah. Sinuman ang patnubayan ng Allah ay [matuwid na] napatnubayan, nguni’t sinuman ang Kanyang hinayaang maligaw – kailanman ay walang matatagpuan para sa kanya ng isang tagapangalagang magpapatnubay.

Quranenc.com: [Kung naroon ka,] makikita mo ang araw, kapag lumitaw iyon, na humihilig palayo sa yungib nila sa gawing kanan, at kapag lumubog iyon, na lumalampas palayo sa kanila sa gawing kaliwa habang sila ay nasa isang puwang mula roon. Iyon ay kabilang sa mga tanda ni Allāh. Ang sinumang pinapatnubayan ni Allāh ay siya ang napapatnubayan. Ang sinumang pinaliligaw Niya ay hindi ka makatatagpo para sa kanya ng isang katangkilik na tagagabay.


18

وَتَحۡسَبُهُمۡ أَيۡقَاظٗا وَهُمۡ رُقُودٞۚ وَنُقَلِّبُهُمۡ ذَاتَ ٱلۡيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِۖ وَكَلۡبُهُم بَٰسِطٞ ذِرَاعَيۡهِ بِٱلۡوَصِيدِۚ لَوِ ٱطَّلَعۡتَ عَلَيۡهِمۡ لَوَلَّيۡتَ مِنۡهُمۡ فِرَارٗا وَلَمُلِئۡتَ مِنۡهُمۡ رُعۡبٗا

ICDO: At iisipin mo na ang mga taga-yungib na sila ay mga gising, subalit sila sa katotohanan ay tulog, at patuloy ang Aming pangangalaga sa kanila, at ibinabaling Namin sila habang sila ay natutulog minsan sa gawing kanan, minsan naman ay sa gawing kaliwa; upang hindi sila kainin ng kalupaan, samantalang ang kanilang aso na isinama nila ay nakaunat ang dalawang kamay nito sa labas ng bunganga ng kuweba, at kung makikita mo sila ay tatakas ka mula sa kanila na may pagkatakot at katiyakan na kikilabutan ka sa takot.

Salas/Taron: At iyong aakalain na sila ay nakagising subali’t [lingid sa iyo] sila ay natutulog. At sila ay Aming ibinabaling sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa, habang ang kanilang aso ay nakaunat sa dalawang unahang paa nito sa bukana [ng yungib bilang bantay sa pintuan]. Kung sila ay iyong makikita, katiyakang ikaw ay magnanais na makalayo mula sa kanila nang tumatalilis, at katiyakan, ikaw ay labis na mangingilabot sa kanila.

Quranenc.com: Aakalain mong sila ay mga gising samantalang sila ay mga tulog. Nagpapabaling Kami sa kanila sa gawing kanan at sa gawing kaliwa habang ang aso nila ay nakaunat ang dalawang unahang biyas nito sa bungad. Kung sakaling tumingin ka sa kanila ay talaga sanang tumalikod ka sa kanila sa pagtakas at talaga sanang napuno ka dahil sa kanila ng hilakbot.


19

وَكَذَٰلِكَ بَعَثۡنَٰهُمۡ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيۡنَهُمۡۚ قَالَ قَآئِلٞ مِّنۡهُمۡ كَمۡ لَبِثۡتُمۡۖ قَالُواْ لَبِثۡنَا يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖۚ قَالُواْ رَبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَا لَبِثۡتُمۡ فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا

ICDO: At kung paano Namin sila pinatulog at pinangalagaan nang ganito katagal at sinanhi Namin na magising sila mula sa kanilang pagtulog sa pareho pa rin nilang kaanyuan na walang pagbabago; upang magtanungan sila sa isa’t isa, na sinabi ng isa sa tagapagsalita mula sa kanila: Gaano na katagal tayo nanatiling natutulog dito? At sabi naman ng iba: Nanatili tayo rito ng isang araw o bahagi ng isang araw lamang, samantalang yaong iba naman ay medyo hindi sila tiyak sa pangyayari, na kanilang sinabi: Ipaubaya na lamang ninyo sa Allah ang hinggil dito, dahil ang inyong Rabb ay Ganap na Nakaaalam kung gaano katagal ang pagtigil ninyo, na kung kaya, utusan ninyo ang isa sa inyo na dala-dala niya ang inyong salapi na gawa sa pilak patungo sa siyudad at upang tumingin kung saan sa siyudad mayroong mabuti at masarap na pagkain. At magdadala siya sa inyo ng makakain mula roon, subalit kinakailangang maging maingat siya sa kanyang pagbili dahil baka matuklasan tayo ng nagbebenta at magiging lantad na malalaman ang hinggil sa atin, at huwag na huwag niyang sabihin kahit kaninong tao ang patungkol sa atin.

Salas/Taron: At ganyan nga Namin sila ginising upang sakali sila ay mag-usisa sa isa’t isa. Ang tagapagsalita mula sa kanila ay nagsabi: “Gaano ba kayo katagal na nanatili [rito]?” Sila ay sumagot: “Kami ay nanatili ng isang araw o bahagi ng maghapon.” Sila ay nagsabi: “Ang inyong Panginoon ang Siyang tunay na Nakababatid kung gaano nga katagal ang inyong inilagi [rito]. Kaya, inyong ipadala ang isa sa inyo sa bayan, dala ang inyong baryang pilak na ito, at hayaan siyang humanap ng anumang pinakamabuting pagkain, at siya ay magdala para sa inyo ng pagkain mula roon. At dapat siyang maging maingat. At huwag ninyong hayaang kayo ay makilala nang isa man [sa kanila].

Quranenc.com: Gayon din, pumukaw Kami sa kanila upang magtanungan sila sa pagitan nila. May nagsabing isang tagapagsabi kabilang sa kanila: “Gaano katagal kayo namalagi?” Nagsabi naman sila: “Namalagi kami nang isang araw o isang bahagi ng araw.” Nagsabi pa sila: “Ang Panginoon ninyo ay higit na nakaaalam sa tagal na namalagi kayo. Kaya magpadala kayo sa isa sa inyo ng salaping pilak ninyong ito sa lungsod. Tumingin siya kung alin doon ang pinakadalisay na pagkain, magdala siya sa inyo ng isang panustos mula rito, at magpakaingat-ingat siya. Huwag nga niyang iparamdam kayo sa isa man.


20

إِنَّهُمۡ إِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ يَرۡجُمُوكُمۡ أَوۡ يُعِيدُوكُمۡ فِي مِلَّتِهِمۡ وَلَن تُفۡلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدٗا

ICDO: Dahil katiyakang kapag nalaman kayo ng ating sambayanan ay parurusahan kayo sa pamamagitan ng pagbabato, at papatayin kayo, o hindi kaya ay ibabalik kayo sa kanilang relihiyon, at mapapabilang kayo sa mga hindi naniwala, at kailanman ay hindi na ninyo makakamtan ang inyong hangarin na makapasok ng Hardin kapag yaon ay ginawa ninyo.

Salas/Taron: Katotohanan, kung kayo ay kanilang makikilala, kayo ay kanilang babatuhin [hanggang mamatay] o kayo ay kanilang ibabalik sa kanilang relihiyon. At sanhi nito, hindi ninyo magagawang magtagumpay nang gayon – kailanman.”

Quranenc.com: Tunay na sila, kung makababatid sa inyo, ay mambabato sa inyo o magpapanumbalik sa inyo sa kapaniwalaan nila at hindi kayo magtatagumpay, samakatuwid, magpakailanman.”


21

وَكَذَٰلِكَ أَعۡثَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ لِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيۡبَ فِيهَآ إِذۡ يَتَنَٰزَعُونَ بَيۡنَهُمۡ أَمۡرَهُمۡۖ فَقَالُواْ ٱبۡنُواْ عَلَيۡهِم بُنۡيَٰنٗاۖ رَّبُّهُمۡ أَعۡلَمُ بِهِمۡۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيۡهِم مَّسۡجِدٗا

ICDO: At kung paano Namin sila pinatulog nang maraming taon at sinanhi Namin pagkatapos noon na sila ay magising, na sa ganito Namin ipinaalam sa mga tao ang pangyayari pagkatapos matuklasan ng tagapagbenta ng pagkain ang uri ng salapi (na gawa sa pilak), nang sa gayon ay malaman ng mga tao na ang pangako ng Allah na Pagkabuhay na Mag-uli ay katotohanan, na ito ay tiyak na darating at walang pag-aalinlangan, na noon ay pinagtatalunan ng mga yaong nakakita sa mga nasa kuweba ang hinggil dito, na mayroon sa kanila ang naniwala at mayroon din naman ang hindi, at sinanhi ng Allah ang pagkakita nila sa pangyayari sa mga nasa kuweba na naging katibayan ng mga naniwala laban sa mga di-naniwala.

At pagkatapos matuklasan ang hinggil sa kanila ay namatay sila at sinabi ng isang grupo na nakakita sa kanila: Magtayo kayo sa bungad ng kuweba ng isang gusali bilang pantakip sa kanila at pagkatapos ay pabayaan na ninyo sila dahil ang kanilang Rabb na Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam hinggil sa kanilang kalagayan, at sinabi naman noong mga pinakikinggan ang kanilang mga salita mula sa kanila: Gagawa tayo sa lugar na kinaroroonan nila ng Masjid bilang sambahan, gayong walang pag-aalinlangan na ipinagbawal ng Sugo ng Allah na gawing Masjid ang libingan ng mga Propeta at ng mga mabubuting tao, at isinumpa niya ang sinumang gumawa nito, sa kanyang pinakahuling habilin sa kanyang sambayanan, na katulad ng kanyang pagbabawal na magtayo ng gusali (o mausoleo) sa mga libingan kailanman, at pinagbawal niya ang paglalagay ng lapida at ang pagsulat sa mga ito; dahil ito ay kabilang sa mga pagmamalabis na gawain na maaaring maging sanhi ng pagsamba sa sinumang nasa libingan.

Salas/Taron: At [tulad nang kung paano Namin sila hinayaang matulog ng matagal at gisingin ay] ganyan Namin pinangyaring sila [mga kabataang lalaki] ay matagpuan upang [ang mga taong nakatagpo sa kanilang kalagayan ay] kanilang mapag-alaman na ang pangako ng Allah ay totoo, [at] na ang tungkol sa [pagsapit ng takdang] Oras ay walang alinlangan. [Iyon ay] nang sila [mga taong bayan] ay nagsipagtalu-talo sa isa’t isa tungkol sa kanilang kalagayan, at sila ay nagsabi: “Ipagtayo sila ng mga gusali sa kanilang ibabaw [sa pasukan ng yungib]; ang kanilang Panginoon ay higit na nakababatid sa kanila.” At yaong mga nangibabaw sa gayong [pagtatalo] ay nagsabi: “Katiyakan na kami ay magtatayo ng isang pook  ng pagsamba [masjid] para sa kanila.”

Quranenc.com: Gayon din, nagpatuklas Kami sa kanila upang malaman ng mga [nakatuklas na] iyon na ang pangako ni Allāh ay totoo at na ang Huling Sandali ay walang pag-aalinlangan hinggil dito. [Ito ay] noong naghihidwaan sila sa pagitan nila sa nauukol sa kanila kaya nagsabi sila: “Magpatayo kayo sa ibabaw nila ng gusali. Ang Panginoon nila ay higit na nakaaalam sa kanila.” Nagsabi ang mga nanaig sa usapin nila: “Talagang gagawa nga kami sa ibabaw nila ng isang patirapaan.”


22

سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٞ رَّابِعُهُمۡ كَلۡبُهُمۡ وَيَقُولُونَ خَمۡسَةٞ سَادِسُهُمۡ كَلۡبُهُمۡ رَجۡمَۢا بِٱلۡغَيۡبِۖ وَيَقُولُونَ سَبۡعَةٞ وَثَامِنُهُمۡ كَلۡبُهُمۡۚ قُل رَّبِّيٓ أَعۡلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعۡلَمُهُمۡ إِلَّا قَلِيلٞۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمۡ إِلَّا مِرَآءٗ ظَٰهِرٗا وَلَا تَسۡتَفۡتِ فِيهِم مِّنۡهُمۡ أَحَدٗا

ICDO: Sinasabi ng ilan sa mga nag-uusap-usap hinggil sa kanila mula sa mga Ahlul Kitab (mga Hudyo at mga Kristiyano): Sila ay tatlo at ang pang-apat ay ang kanilang aso, sabi naman ng iba: Sila ay lima at ang pang-anim ay ang kanilang aso, at ang sinasabi ng dalawang grupo ay pawang haka-haka na walang katibayan, at sinasabi naman ng pangatlong grupo: Sila ay pito at pang-walo ang kanilang aso, sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Ang aking Rabb na Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam hinggil sa kanilang bilang, at walang sinuman ang nakaaalam hinggil sa kanilang bilang kundi kakaunti lamang mula sa nilikha ng Allah.

Na kung kaya, huwag kang makipagtalo sa mga Ahlul Kitab hinggil sa kanilang bilang maliban na lamang sa matibay at malinaw na katibayan na Aming inihayag sa iyo, na katulad ng pagpapaliwanag mo sa kanila hinggil sa kung ano ang sinabi sa iyo sa kapahayagan, at huwag kang sumangguni sa kanila o huwag mo silang tanungin hinggil sa kung ilan ang kanilang bilang at ang naging kalagayan, dahil walang pag-aalinlangan na sila ay walang kaalaman hinggil doon.

Salas/Taron: Sila [mga taong nagtatalo] ay nagsasabi na [ang kanilang bilang] ay tatlo, ang aso ay pang-apat sa kanila; at [ang iba ay] nagsasabi, sila ay lima, ang aso ay pang-anim sa kanila, nanghuhula sa di-nakitang [pangyayari]; at [ang iba ay] nagsasabi na sila ay pito, at ang aso ay pang-walo sa kanila. Sabihin mo [sa kanila O Muhammad]: “Ang aking Panginoon ay Lubos na Nakababatid ng kanilang [tamang] bilang, walang nakababatid sa kanila maliban sa mangilan-ngilan.” Kaya, huwag kang makipagtalo tungkol sa kanilang [kasaysayan] maliban ng may malinaw na katibayan. At huwag kang sumangguni tungkol sa kanila sa sinumang kabilang sa kanila.

Quranenc.com: Magsasabi ang mga iyon na [sila ay] tatlo, na ang ikaapat sa kanila ay ang aso nila; at magsasabi pa ang mga iyon na [sila ay] lima na, ang ikaanim sa kanila ay ang aso nila – bilang isang panghuhula sa lingid. Magsasabi ang mga iyon na [sila ay] pito, na ang ikawalo sa kanila ay ang aso nila. Sabihin mo: “Ang Panginoon ko ay higit na nakaaalam sa bilang nila; walang nakaaalam sa kanila kundi kakaunti. Kaya huwag kayong makipangatwiran hinggil sa kanila malibang ayon sa pakikipangatwirang hayag at huwag kayong mag-usisa hinggil sa kanila mula sa mga iyon sa isa man.”


23

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٞ ذَٰلِكَ غَدًا

ICDO: At huwag mong sasabihin kailanman na nais mong gawin ang anumang bagay: Na ako ay tiyak na gagawin ko ang bagay na ito bukas,

Salas/Taron: At kailanman ay huwag kang magsabi ng anumang bagay, “Katiyakan, aking gagawin iyan bukas.”

Quranenc.com: Huwag ka ngang magsasabi sa anuman: “Tunay na ako ay gagawa niyon bukas,”


24

إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَهۡدِيَنِ رَبِّي لِأَقۡرَبَ مِنۡ هَٰذَا رَشَدٗا

ICDO: Maliban na lamang kung isasa-alang-alang mo na ito ay sa kagustuhan ng Allah, na iyong sasabihin: Kung ninais ng Allah. At alalahanin mo rin ang iyong Rabb sa oras na ikaw ay nakalimot sa pagsasabi ng: Kung ninais ng Allah, at sa tuwing ikaw ay makakalimot ay alalahanin mo ang Allah; dahil katiyakan, ang pag-alaala sa Allah ay inaalis nito ang pagiging malilimutin, at sabihin mo: Na sana gabayan ako ng aking Rabb sa pinakamalapit na daan patungo sa Kanyang Patnubay at Gabay kaysa rito.

Salas/Taron: Maliban [na ito ay dapat mong dugtungan ng katagang] “Insha Allah [kung naisin ng Allah].” At alalahanin mo ang iyong Panginoon kapag ikaw ay nakalilimot [nito] at sabihing: “Maaaring ang aking Panginoon ay magpatnubay sa akin [tungo] sa higit pang malapit kaysa rito sa matuwid [na asal].”

Quranenc.com: malibang [nagsabing] loobin ni Allāh. Alalahanin mo ang Panginoon mo kapag nakalimot ka at sabihin mo: “Marahil magpapatnubay sa akin ang Panginoon ko ukol sa higit na malapit kaysa rito sa kagabayan.”


25

وَلَبِثُواْ فِي كَهۡفِهِمۡ ثَلَٰثَ مِاْئَةٖ سِنِينَ وَٱزۡدَادُواْ تِسۡعٗا

ICDO: At nanatili ang mga kabataan na yaon na natutulog doon sa kuweba ng tatlong daang taon at siyam.

Salas/Taron: At sila ay nanatili sa kanilang yungib sa loob ng tatlong daan taon, at karagdagang siyam [na taon].

Quranenc.com: Namalagi sila sa yungib nila nang tatlong daang taon at nadagdagan sila ng siyam.


26

قُلِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا لَبِثُواْۖ لَهُۥ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ أَبۡصِرۡ بِهِۦ وَأَسۡمِعۡۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيّٖ وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا

ICDO: At kapag tinanong ka, O Muhammad (ﷺ), hinggil sa tagal ng kanilang pananatili sa kuweba, na wala kang kaalaman hinggil dito maliban sa kung ano lamang ang nagmumula sa Allah, at huwag kang magbigay ng kahit na anumang kasagutan bagkus ay sabihin mo: Ang Allah ay Ganap na Nakaaalam kung gaano sila katagal na nanatili roon, dahil Siya ang Nakaaalam ng lihim sa mga kalangitan at kalupaan. Anong linaw ang tindi ng kaganapan ng Kanyang paningin at pandinig na batid Niya nang ganap ang lahat ng bagay. At walang sinuman sa Kanyang nilikha na higit na nangangasiwa sa kanilang kalagayan bukod sa Kanya, at ginawa Niya na wala Siyang kabahagi sa Kanyang Pagpanukala, Pagpasiya at Pagsasaayos ng Batas, Luwalhati sa Kanya na Kataas-Taasan.

Salas/Taron: Sabihin: “Ang Allah ay Lubos na Nakababatid kung gaano nga katagal ang kanilang pananatili [sa yungib]. Sa Kanya ang [kaalaman ng] Ghaib [di-nakikitang bahagi] sa mga kalangitan at kalupaan. Sadyang Siya ang Lubos na Nakakikita, at Lubos na Nakaririnig. Sila ay walang tagapangalaga bukod  sa Kanya, at Siya ay walang  katambal sa Kanyang mga pagpapasiya ng isa man.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Si Allāh ay higit na nakaaalam sa tagal ng ipinamalagi nila. Taglay Niya ang [kaalaman sa] Lingid sa mga langit at lupa. Kay husay ng pagkakita Niya at kay husay ng pagkarinig Niya. Walang ukol sa kanila bukod pa sa Kanya na anumang katangkilik at hindi Siya nagpapatambal sa paghahatol Niya sa isa man.”


27

وَٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتَحَدٗا

ICDO: At bigkasin mo, O Muhammad (ﷺ), ang anumang ipinahayag sa iyo na Dakilang Quran na Aklat ng iyong Rabb na Tagapaglikha, dahil katiyakan, walang sinuman ang makapagbabago ng Kanyang mga Salita sa pagiging makatotohanan at makatarungan nito, at kailanman ay hindi ka makatatagpo bukod sa iyong Rabb ng tagapagkalinga na kukublihan ng iyong sarili.

Salas/Taron: At bigkasin mo [O Muhammad] ang anumang ipinahayag sa iyo sa Aklat [Qur’an] ng iyong Panginoon. Walang sinuman ang makapagbabago ng Kanyang mga salita, at kailanman ay wala kang matatagpuang iba pang makakanlungan bukod sa Kanya.

Quranenc.com: Bigkasin mo ang ikinasi sa iyo na Aklat ng Panginoon mo. Walang tagapagpapalit sa mga salita Niya at hindi ka makatatagpo bukod pa sa Kanya ng isang madadaupan.


28

وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا

ICDO: At magtiis ka, O Muhammad (ﷺ), kasama ang iyong mga tagasunod na mga mananampalatayang mahihirap na ang sinasamba lamang nila nang bukod-tangi ay ang kanilang Rabb na Tagapaglikha; at nananalangin sila sa umaga at hapon, na hinahangad nila na makita ang Kanyang Mukha sa Kabilang-Buhay; at makisama ka sa kanila at huwag mo silang maliitin na ipagpapalit mo sila sa iba na mga walang pananampalataya upang makamtan mo ang pansamantalang kaligayahan ng kinang ng makamundong buhay; at huwag mong sundin ang sinumang sinanhi Namin na makalimot sa Amin ang kanyang puso na mas pinili niya ang kanyang pagnanasa kaysa sa pagsunod niya sa Allah na Tagapaglikha, at ang kanyang katayuan sa lahat ng kanyang gawain ay pagkaligaw at pagkahamak.

Salas/Taron: At panatilihin mo ang iyong sarili [O Muhammad] sa pagtitiis [sa pamamagitan ng pagiging] kasama niyaong mga nananalangin sa kanilang Panginoon sa umaga at hapon, [kanilang] hinahangad ang Kanyang Mukha [Lugod]; at huwag mong hayaang sila ay makaligtaan ng iyong mga mata [sanhi ng] pagnanasa sa [kinang ng] makamundong buhay at huwag kang sumunod sa sinumang ang puso ay Aming ginawang salat sa Aming pag-aalaala, [at] na sumusunod sa kanyang pagnanasa, [at] na ang mga gawain [o tungkulin] ay lagi nang kinaliligtaan.

Quranenc.com: Pagtiisin mo ang sarili mo sa mga dumadalangin sa Panginoon nila sa umaga at gabi, na nagnanais ng ikalulugod Niya. Huwag lumampas ang dalawang mata mo palayo sa kanila, na nagnanais ng gayak ng buhay sa Mundo. Huwag kang tumalima sa sinumang pinalingat Namin ang puso niya palayo sa pag-aalaala sa Amin, sumunod sa pithaya niya, at nangyaring ang lagay niya ay kapabayaan.


29

وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا

ICDO: Sabihin mo sa kanila na mga nakalimot: Anuman ang dala-dala ko sa inyo ay katotohanan na nagmula sa inyong Rabb na Tagapaglikha, na kung kaya, ang sinumang magnais sa inyo na maniwala at sumunod dito, ay hayaan niyang gawin ito sapagkat ito ang makabubuti para sa kanya, at sinuman naman ang magnais na tumanggi ay hayaan niyang tanggihan ito, dahil wala siyang dinaya kundi ang sarili lamang niya.

Katiyakan, inihanda Namin para sa mga di-naniwala ang Apoy na ang mga haligi nito (na gawa rin sa Apoy) ang nakapalibot sa kanila. At kapag sila na mga walang pananampalataya na nasa Impiyerno ay humingi ng saklolo na hihingi ng tubig dahil sa tindi ng kanilang pagkauhaw, ay pagkakalooban sila ng tubig na parang mantika sa pagkakakulo nito at sa tindi ng init ay malalapnos ang kanilang mga mukha. Anong napakasamang inumin na hindi man lamang napawi ang kanilang uhaw sa halip ito ay naragdagan pa, at napakasamang Impiyerno na kanilang tinutuluyan na roon sila ay mananatili magpakailanman.

At dito sa talatang ito ay bilang paghamon at matinding babala sa sinumang tumanggi sa katotohanan at di-naniwala sa mensahe ni Propeta Muhammad (ﷺ) at hindi ito sinunod.

Salas/Taron: At sabihin: “Ang katotohanan ay nagmula sa inyong Panginoon, kaya, sinuman ang magnais, hayaan siyang maniwala; at sinuman ang magnais, hayaan siyang hindi maniwala.” Katotohanan, Aming inihanda para sa mga mapaggawa ng kamalian, ang isang apoy na ang mga dingding nito ay papalibot sa kanila. At kung sila ay humingi ng ginhawa [tulong], sila ay pagiginhawahin ng tubig na tulad ng kumukulong langis na lalapnos sa [kanilang] mga mukha. Sadyang napakasamang inumin at napakasamang hantungan.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Ang katotohanan ay mula sa Panginoon ninyo. Kaya ang sinumang magnais ay sumampalataya siya, at ang sinumang magnais ay tumanggi siyang sumampalataya.” Tunay na Kami ay naglaan para sa mga tagalabag sa katarungan ng Apoy na nakapalibot sa kanila ang mga pader nito. Kung magpapasaklolo sila ay sasaklolohan sila ng tubig na gaya ng kumukulong langis na iihaw sa mga mukha nila. Kaaba-aba ang inumin at kay sagwa bilang pahingahan!


30

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ مَنۡ أَحۡسَنَ عَمَلًا

ICDO: Katiyakan, yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa, ang para sa kanila ay dakilang gantimpala, at kailanman ay hindi Namin pahihintulutang mabalewala ang kanilang gantimpala, at hindi Namin binabawasan mula sa anuman na karapat-dapat ang kabutihan na kanilang nagawa.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, katiyakan na hindi Namin hahayaang mawala ang gantimpala ng sinumang nakagawa ng kabutihan.

Quranenc.com: Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, tunay na Kami ay hindi magsasayang sa pabuya sa sinumang nagpaganda ng gawa.


31

أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمۡ جَنَّـٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡهَٰرُ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَيَلۡبَسُونَ ثِيَابًا خُضۡرٗا مِّن سُندُسٖ وَإِسۡتَبۡرَقٖ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِۚ نِعۡمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتۡ مُرۡتَفَقٗا

ICDO: Sila na mga naniwala, ang para sa kanila ay mga Hardin na roon sila ay mananatili magpakailanman, at umaagos ang mga ilog sa ilalim ng kanilang mga silid at mga tahanan, na sila ay sinusuotan ng mga palamuting ginto, at dinAdamitan sila ng mga damit na kulay berde na ginawa mula sa mga maninipis at makakapal na mga sutla (o ‘silk’), at sila ay nakasandal sa kanilang mga matataas na trono na ang kanilang mga inuupuan ay magagandang alpombra. Anong ganda ng gantimpala na para sa kanila, at anong ganda ng Hardin na kanilang tinutuluyan bilang pahingahan!

Salas/Taron: Sila yaong mga magkakaroon ng hardin ng Eden [walang hanggang pamamalagi]; sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay gagayakan doon ng mga pulseras na [yari sa] ginto at bibihisan ng mamahaling kasuutang berdeng manipis at makapal na sutla [hinabi mula sa magandang disenyo], at sila ay  magsisipagsandal doon sa mga pinalamutiang sandalan. [Ito ang] pinakamainam na gantimpala at pinakamabuting hantungan.

Quranenc.com: Ang mga iyon, ukol sa kanila ay mga hardin ng Eden na dumadaloy mula sa ilalim nila ang mga ilog. Gagayakan sila roon ng mga pulseras na ginto at magsusuot sila ng mga kasuutang luntian yari sa manipis na sutla at makapal na sutla, habang mga nakasandig doon sa mga sopa. Kay inam ang pabuya at kay ganda bilang pahingahan!


32

۞وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلٗا رَّجُلَيۡنِ جَعَلۡنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيۡنِ مِنۡ أَعۡنَٰبٖ وَحَفَفۡنَٰهُمَا بِنَخۡلٖ وَجَعَلۡنَا بَيۡنَهُمَا زَرۡعٗا

ICDO: At magbigay ka, O Muhammad (ﷺ), sa mga di-naniwala mula sa iyong sambayanan ng halimbawa ng dalawang lalaki mula sa mga naunang tao: Ang isa sa kanila ay mananampalataya at ang isa naman ay walang pananampalataya, at katiyakan na pinagkalooban Namin ang walang pananampalataya ng dalawang hardin ng mga ubas na napalilibutan ito ng maraming punong palmera ng datiles, at nagpasibol Kami sa pagitan ng dalawang hardin na ito ng mga iba’t ibang pananim na kapaki-pakinabang.

Salas/Taron: At ilahad mo para sa kanila ang halimbawa ng dalawang lalaki; ang isa sa kanila ay Aming binigyan ng dalawang hardin ng ubas at Aming pinalibutan ang dalawang [harding] ito ng mga puno ng datiles; at inilagay sa pagitan ng mga ito, ang mga [bukiring] pananim.

Quranenc.com: Maglahad ka para sa kanila ng isang paghahalimbawa sa dalawang lalaki: gumawa Kami para sa isa sa kanilang dalawa ng dalawang hardin ng mga ubas, nagpalibot Kami sa dalawang ito ng mga punong-datiles, at naglagay Kami sa pagitan ng dalawang ito ng mga pananim.


33

كِلۡتَا ٱلۡجَنَّتَيۡنِ ءَاتَتۡ أُكُلَهَا وَلَمۡ تَظۡلِم مِّنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ وَفَجَّرۡنَا خِلَٰلَهُمَا نَهَرٗا

ICDO: At katotohanang nagkaroon ang bawat isa sa mga hardin ng sapat na mga bunga, at kailanman ay hindi nakulangan sa pamumunga nito, at sinanhi Namin na magkaroon ng ilog na umaagos sa pagitan nito upang maging madali ang pagpapatubig nito.

Salas/Taron: Bawa’t isa sa dalawang harding ito ay nagbigay ng kanyang mga bunga, at ito ay hindi nawalan kahit anuman, at doon sa dalawang [hardin] ay Aming pinapangyaring umagos ang isang ilog.

Quranenc.com: Ang kapwa hardin ay nagbibigay ng bunga nito at hindi nagkukulang ito roon ng anuman. Nagpabulwak Kami sa gitna ng dalawang ito ng isang ilog.


34

وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٞ فَقَالَ لِصَٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَا۠ أَكۡثَرُ مِنكَ مَالٗا وَأَعَزُّ نَفَرٗا

ICDO: At maliban sa mga hardin na ito ay mayroon pa siyang ibang pagmamay-ari na mga prutasan at kayamanan, at kanyang sinabi sa kanyang kasama na mananampalataya habang sila ay nag-uusap at nagkukuwentuhan, na kuwento na punung-puno ng pagmamayabang: Higit na marami akong kayamanan kaysa sa iyo at nakahihigit ako sa lakas at sa rami ng tauhan.

Salas/Taron: At siya ay nagkaroon ng thamar(3) [bungang-kahoy] at siya ay nagsabi sa kanyang kasamahan [nang may pagmamalaki], habang siya ay nakikipag-usap sa kanya, “Ako ay nakahihigit sa iyo sa rami ng yaman at nakahihigit sa [bilang ng] mga tauhan.”

(3) Ang Thamar ayon sa ibang tapapagpaliwanag ng ayah na ito ay tumutukoy sa yaman. At ang ibang ay nagsasabi na ito ay tumutukoy sa bungang-kahoy. Itong huli ay higit na matatag kaysa sa una sa dahilang ito ay pinatitibay ng pagbigkas na katagang Thumr na pangmaramihan [plural] ng salitang Thamrah [bungang-kahoy] tulad din ng Khushb ang pangmaramihan [plural] ng Khashab [kahoy]. [Tafsir Ibn Kathir, vol. 6, pahina 150].

Quranenc.com: Mayroon siyang bunga kaya nagsabi siya sa kasamahan niya habang siya ay nakikipagtalakayan dito: “Ako ay higit na marami kaysa sa iyo sa yaman at higit na makapangyarihan sa mga tauhan.”


35

وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدٗا

ICDO: At siya ay pumasok sa kanyang hardin, na nasa kalagayan ng pandaraya ng kanyang sarili dahil sa hindi siya naniniwala sa Muling Pagkabuhay, at may pag-aalinlangan siya sa pagkagunaw ng daigdig, na siya ay labis na natutuwa sa mga bunga ng kanyang mga hardin at kanyang sinabi: Hindi ako naniniwala na ang hardin na ito ay maglalaho at masisira magpakailanman,

Salas/Taron: At siya ay nagtungo sa kanyang hardin, habang siya ay mapaggawa ng kamalian sa kanyang sarili. Siya ay nagsabi: “Hindi ko iniisip kailanman na ito ay maglalaho.

Quranenc.com: Pumasok siya sa hardin niya habang siya ay lumalabag sa katarungan sa sarili niya. Nagsabi siya: “Hindi ako nag-aakala na mapupuksa ito magpakailanman.


36

وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهَا مُنقَلَبٗا

ICDO: At hindi ako naniniwala na ang pagkagunaw ng daigdig ay magaganap, at kung katotohanan nga na ito ay magaganap – batay sa iyong pag-aangkin – ikaw na mananampalataya at ako ay babalik sa aking Rabb na Tagapaglikha, ay katiyakang matatagpuan ko sa Kanya ang higit pa kaysa sa hardin na ito, na roon ako ay patutungo at babalik; dahil sa aking karangalan at antas doon sa aking Rabb na Tagapaglikha.

Salas/Taron: At hindi ko iniisip na ang [takdang] Oras ay magaganap, at kung ako man ay muling ibabalik sa aking Panginoon [sa Araw ng Pagkabuhay na Muli], katiyakang aking matatagpuan ang higit pa kaysa rito bilang kapalit.”

Quranenc.com: Hindi ako nag-aakala na ang Huling Sandali ay magaganap. Talagang kung isasauli ako sa Panginoon ko ay talagang makatatagpo nga ako ng higit na mabuti kaysa rito bilang balikan.”


37

قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرۡتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلٗا

ICDO: Sinabi ng kanyang kasama na mananampalataya habang siya ay nakikipag-usap sa kanya bilang pagpapayo: Paano mong hindi pinaniniwalaan ang Allah na Siyang lumikha sa iyo mula sa alabok, pagkatapos ay mula sa Nutfah (nagsamang semilya ng iyong mga magulang), pagkatapos ay hinugis ka Niya sa ganap na kaayusan at angkop na pagkalikha sa iyo?

At dito sa pag-uusap na ito ang katibayan na ang sinuman na Kanyang nilikha sa simula ay kaya Niya ring ibalik ito na tulad ng dati.

Salas/Taron: Ang kanyang kasamahan ay nagsabi sa kanya habang siya ay nakikipag-usap sa kanya: “Ikaw ba ay hindi naniniwala sa Kanya na Siyang lumikha sa iyo mula sa alabok at pagkaraan mula sa semilya, at pagkaraan, ikaw ay hinubog [bilang] isang tao?”

Quranenc.com: Nagsabi sa kanya ang kasamahan niya habang ito ay nakikipagtalakayan sa kanya: “Tumanggi ka bang sumampalataya sa lumikha sa iyo mula sa alabok, pagkatapos ay mula sa punlay, pagkatapos ay bumuo sa iyo bilang isang lalaki?


38

لَّـٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا

ICDO: Subalit hindi ko ito sinasabi dahil sa mga pinagsasabi mo na nagpapatunay ng iyong di-paniniwala, bagkus sa aking sarili ay naniniwala ako na: Ang nagbibigay ng biyaya at kagandahang-loob ay ang Allah na aking Rabb na Tagapaglikha na Bukod-Tangi, na kung kaya, hindi ako naglalagay ng katambal sa pagsamba ko sa Kanya.

Salas/Taron: “Nguni’t para sa akin, Siya ang Allah, ang aking Panginoon, at ako ay hindi magtatambal sa aking Panginoon ng isa man [sa pagsamba].”

Quranenc.com: Subalit Siyang si Allāh ay Panginoon ko, at hindi ako nagtatambal sa Panginoon ko ng isa man.”


39

وَلَوۡلَآ إِذۡ دَخَلۡتَ جَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا

ICDO: At hindi ba karapat-dapat na sa pagpasok mo sa iyong hardin na labis mong kinalulugdan ay purihin mo ang Allah, at sabihin mo: Ito ang ninais ng Allah sa akin, na wala akong lakas na ito ay makamtan maliban sa kagustuhan ng Allah? Kung nakikita mo ako na kakaunti ang yaman at mga anak kaysa sa iyo,

Salas/Taron: At bakit hindi mo nagawang magsabi nang ikaw ay pumasok sa iyong hardin na: “Anuman ang naisin ng Allah [ay magaganap]! Walang lakas [o kapangyarihan] maliban sa Allah!”(4) Bagaman nakikita mong hindi ako nakahihigit sa iyo sa yaman at mga anak,

(4) Ma sha Allah, La Quwwata illa billah.

Quranenc.com: Bakit hindi ka, noong pumasok ka sa hardin mo, nagsabi: “Ang niloob ni Allāh [ay naganap]; walang lakas maliban sa kay Allāh. Kung nakikita mo man ako mismo na higit na kaunti kaysa sa iyo sa yaman at anak,


40

فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤۡتِيَنِ خَيۡرٗا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرۡسِلَ عَلَيۡهَا حُسۡبَانٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصۡبِحَ صَعِيدٗا زَلَقًا

ICDO: [Ay] baka sakali, ang aking Rabb ay pagkalooban ako ng higit pa kaysa sa iyong hardin, at bawiin Niya sa iyo ang biyaya dahil sa iyong di-paniniwala sa Kanya at magpadala siya sa iyong hardin ng parusa mula sa kalangitan hanggang sa ito ay magiging putikan na kalupaan na madulas at hindi na tutubuan ng anumang pananim,

Salas/Taron: Maaaring ang aking Panginoon ay magbigay sa akin ng [anupamang] higit na mabuti kaysa sa iyong mga hardin, at magpadala rito [sa iyong hardin] ng salot mula sa langit, pagkatapos [ang harding] ito ay magiging isang lupang hungkag na maalikabok.

Quranenc.com: marahil ang Panginoon ko ay magbigay sa akin ng higit na mabuti kaysa sa hardin mo at magpadala riyan ng isang sakuna mula sa langit para ito ay maging isang lupaing madulas,


41

أَوۡ يُصۡبِحَ مَآؤُهَا غَوۡرٗا فَلَن تَسۡتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبٗا

ICDO: o ang tubig nito ay maging lubog [sa lupa] kaya hindi mo kakayaning makahiling nito.”

Salas/Taron: O ang tubig nito [ng hardin] ay bumaba [sa kailaliman ng lupa] upang ito ay hindi mo na magagawa pang hanapin kailanman.

Quranenc.com: o ang tubig nito ay maging lubog [sa lupa] kaya hindi mo kakayaning makahiling nito.”


42

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصۡبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيۡهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي لَمۡ أُشۡرِكۡ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا

ICDO: At nagkatotoo ang sinabi ng mananampalataya at nangyari ang pagkasira sa hardin at nasira ang lahat ng naroroon, at ipinalo niya ang mga palad ng kanyang mga kamay sa isa’t isa bilang pagdadalamhati at pagsisisi dahil sa kanyang nagasta, na wala nang natira dahil sa labis na pagkaubos nito, habang kanyang sinasabi: Sana ay nalaman ko ang hinggil sa mga Biyaya ng Allah at Kanyang kapangyarihan at nang sa gayon ay hindi ako nakasamba ng iba bukod sa Kanya.

At ang pagsisising ito ay naganap sa panahon na ang pagsisisi ay walang anumang kapakinabangan.

Salas/Taron: At ang mga bunga nito ay pinalibutan [ng pagkabulok], kaya sinimulan niyang pilipitin ang kanyang mga kamay [sa panlulumo] sanhi ng anumang [panahong] kanyang iginugol dito habang ito ay bulok na nangalaglag sa mga balag nito, at nagsabing, “Sana ay hindi ako nagtambal sa aking Panginoon ng isa man!”

Quranenc.com: Pumaligid sa mga bunga niya [ang kapahamakan] kaya nagsimula siyang nagbaling-baling ng mga kamay niya [sa panghihinayang] sa ginugol niya roon, samantalang iyon ay gumuho sa mga balag niyon, at nagsasabi: “O kung sana ako ay hindi nagtambal sa Panginoon ko ng isa man!”


43

وَلَمۡ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٞ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا

ICDO: At walang sinuman mula sa kanyang grupo na kanyang pinagyabangan ang nakapigil sa parusa ng Allah na nangyari sa kanya, at kahit na siya mismo ay hindi niya ito napigilan at maging ang kanyang lakas.

Salas/Taron: At siya ay walang naging kasamahan upang siya ay matulungan bukod sa Allah, at hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili.

Quranenc.com: Hindi nangyaring mayroon siyang isang pangkatin na mag-aadya sa kanya bukod pa kay Allāh at hindi nangyaring siya ay maiaadya.


44

هُنَالِكَ ٱلۡوَلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلۡحَقِّۚ هُوَ خَيۡرٞ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ عُقۡبٗا

ICDO: Sa ganitong katulad na matinding pangyayari, ang pangangalaga at pagtulong lamang ng Allah ay sa sinumang nasa katotohanan, na ito ang pinakamabuting gantimpala at pinakamabuting hantungan sa sinumang Kanyang pinangalagaan mula sa Kanyang alipin na mga mananampalataya.

Salas/Taron: Iyon [sa Araw na], ang Walayah(5) [ganap na pagsunod at paghatol] ay sa Allah [lamang], ang Katotohanan. At Siya ang pinakamahusay sa [paggawad ng] gantimpala at pinakamabuting wakas.

(5) Al-Walayah. Mayroong pagkakaiba sa pagbigkas o pagbasa ng katagang ito. Ang iba ay binabasa na Al-Walayah na nangangahulugan na ang ganap na pagsunod o pagtalima ay sa Allah lamang. At iba naman ay binibigkas na Al-Wilayah na sa Araw ng Paghuhukom, ang paghatol ay pagmamay-ari lamang ng Allah, ang Tunay na Diyos.

Quranenc.com: Doon, ang pagtangkilik ay ukol kay Allāh, ang Totoo. Siya ay pinakamabuti sa paggantimpala at pinakamabuti sa kahihinatnan.


45

وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمٗا تَذۡرُوهُ ٱلرِّيَٰحُۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ مُّقۡتَدِرًا

ICDO: At magbigay ka, O Muhammad (ﷺ), sa mga tao ng halimbawa – lalung-lalo na sa mga nagmamataas sa kanila – hinggil sa katangian ng daigdig na nalinlang sila sa kinang nito at sa bilis ng paglalaho nito, na ito ay katulad ng tubig na ibinababa ng Allah mula sa kalangitan na sumisibol sa pamamagitan nito ang mga pananim sa Kanyang kapahintulutan, at nagiging luntian, subalit hindi naglalaon ang mga pananim na ito ay natutuyot at nadudurog nang pira-piraso na tinatangay ng hangin sa kung saan-saan nito nais tangayin. At ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay, at ang Kanyang Kapangyarihan ay Napakadakila at higit sa anumang bagay.

Salas/Taron: At ilahad mo para sa kanila ang paghahalintulad ng buhay sa mundong ito; tulad nito ay tubig [ulan] na Aming ibinaba mula sa kalangitan, at ito ay sinisipsip ng pananim ng lupa, at [pagkaraang yumabong ay] magiging tuyong dayaming ikinalat ng hangin. At ang Allah ay nakapangyayari sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Gumawa ka para sa kanila ng paghahalimbawa ng buhay sa Mundo gaya ng tubig na ibinaba Namin mula sa langit at nahalo rito ang halaman ng lupa at ito ay naging durog na tuyot na ikinakalat ng mga hangin. Laging si Allāh sa bawat bagay ay Nakakakaya.


46

ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّـٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ أَمَلٗا

ICDO: Ang mga kayamanan at ang mga anak ay palamuti at kapangyarihan dito sa buhay sa daigdig na may katapusan, subalit ang mga mabubuting gawa – lalung-lalo na ang pagluluwalhati, pagpupuri, pagdadakila at pagsasaksi sa Kaisahan ng Allah – ang pinakamabuting gantimpala mula sa iyong Rabb na Tagapaglikha kaysa kayamanan at mga anak na kalalakihan, at ang mabubuting gawa na ito ay higit na hinahangad ng tao (mananampalataya) ang gantimpala nito sa kanyang Rabb na Tagapaglikha upang makamtan niya sa Kabilang-Buhay ang anuman na kanyang inasam sa daigdig.

Salas/Taron: Ang yaman at mga anak ay palamuti lamang ng buhay sa mundong ito. Nguni’t ang mga gawaing matuwid na nagtatagal(6) ay siyang mabuti sa [paningin ng] iyong Panginoon para sa gantimpala at mabuting [pinagmumulan ng] pag-asa,

(6) Ayon kay Ibn Abbas ang mga mabubuting gawa na nagtatagal o nananatili ay binubuo ng lima,  ito ay ang mga katagang La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar at ang [5 Fard o takdang] As-Saalah. [At-Tabari 18:32 at 18:33, hinango mula sa Tafsir Ibn Kathir, vol. 6, pahina 161. Ayon naman kay Imam Ahmad, ang ikalima ay ang pagkakaroon ng isang matuwid na anak na namatay at ang kanyang mga magulang ay hinihintay ang gantimpala mula sa Allah. [Ahmad 4:237, pahina 162, vol. 6].

Quranenc.com: Ang yaman at ang mga anak ay gayak ng buhay sa Mundo samantalang ang mga gawang nanatiling maayos ay higit na mabuti sa ganang Panginoon mo sa gantimpala at higit na mabuti sa pag-asa.


47

وَيَوۡمَ نُسَيِّرُ ٱلۡجِبَالَ وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ بَارِزَةٗ وَحَشَرۡنَٰهُمۡ فَلَمۡ نُغَادِرۡ مِنۡهُمۡ أَحَدٗا

ICDO: At ipaalaala mo sa kanila ang Araw na sasanhiin Namin na maglalaho ang mga bundok sa mga kinaroroonan nito, at makikita mo ang kalupaan na patag na patag na walang anumang nilikha ang nasa ibabaw nito, at pagsasama-samahin Namin ang lahat ng mga nauna hanggang sa lahat ng mga huling namuhay dito sa daigdig sa lugar na kung saan doon gaganapin ang paghuhukom, at wala Kaming makakalimutang kahit na sinuman.

Salas/Taron: At [magbabala] sa Araw na Aming tatanggalin ang mga bundok, at iyong makikita ang kalupaan na nakatiwangwang, at sila ay Aming titipuning lahat at kahit isa man sa kanila ay walang maiiwan.

Quranenc.com: [Banggitin] ang Araw na pagagalawin Namin ang mga bundok at makikita mo ang lupa na nakalitaw at titipunin Namin sila at hindi Kami mang-iiwan mula sa kanila ng isa man.


48

وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفّٗا لَّقَدۡ جِئۡتُمُونَا كَمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةِۭۚ بَلۡ زَعَمۡتُمۡ أَلَّن نَّجۡعَلَ لَكُم مَّوۡعِدٗا

ICDO: At sila ay haharap sa kanilang Rabb na Tagapaglikha na nakahanay na walang sinuman ang hindi maihaharap, at katiyakan na bubuhayin Namin kayong mag-uli at darating kayo sa Amin nang nag-iisa na wala kayong yaman at walang anak, na tulad ng pagkalikha Namin sa inyo sa una. Sa halip ay iniisip ninyo na hindi Kami makapagtatakda ng isang panahon para sa inyo na kung saan doon ay bubuhayin kayong mag-uli, na roon ay papagbabayarin kayo sa anuman na inyong nagawa.

Salas/Taron: At sila ay dadalhin sa harapan ng kanilang Panginoon na magkakahanay: [at Siya ay magsasabi], “Katiyakan nga [na ngayon] kayo ay nagsirating sa Amin tulad [din] nang kayo ay Aming unang likhain. Nguni’t, inyong inakala na kailanman Kami ay hindi makagagawa para sa inyo ng isang takdang tipanan.”

Quranenc.com: Itatanghal sila sa Panginoon mo na nakahanay [at sasabihin]: “Pumunta kayo sa Amin gaya ng nilikha Namin kayo sa unang pagkakataon. Bagkus nagpalagay kayo na hindi Kami gagawa para sa inyo ng isang tipanan.”


49

وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيۡلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٗاۗ وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا

ICDO: At ilalagay ang talaan ng gawain ng bawat isa sa kanyang kanang kamay o sa kaliwa, at makikita mo ang mga makasalanan na mangangamba sa anuman na niloloob nito dahil sa kanilang mga nagawang pagkakasala, at kanilang sasabihin habang ito ay nakikita nila: Kapighatian para sa amin, anong uri ng talaan ito na walang anumang kinaligtaan na kahit na maliit mula sa aming mga nagawa, gayundin ang mga malalaki kundi naitalang lahat? At matatagpuan nila na ang lahat ng nagawa nila rito sa daigdig ay ihaharap sa kanila roon. At walang sinuman ang dadayain ng iyong Rabb na Tagapaglikha nang kahit na katiting, at hindi mababawasan ang gantimpala ng sinumang sumunod at hindi madaragdagan ang parusa ng sinumang lumabag.

Salas/Taron: At ang talaan [ng mga gawa] ay ilalagay [nang nakabukas], at inyong makikita ang mga mapaggawa ng kabuktutan na nangatatakot sa anumang nilalaman niyon. Sila ay magsasabi: “Kasawian sa amin! Ano ba ang talaang ito na hindi nag-iiwan ng maliit o ng malaking [bagay] bagkus ito ay kanyang binibilang.” At kanilang matutunghayang [nakatala] ang anumang kanilang ginawang naroroon(7) sa kanilang harapan. At ang iyong Panginoon ay walang dadayain [sa pagbibigay ng kabayaran laban] sa kaninuman.

(7) Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Anas na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Bawa’t taksil ay magkakaroon ng watawat sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, na kung saan siya nakikilala.” [Ahmad 3:142, Tafsir Ibn Kathir, vol. 6, pahina 167].

Quranenc.com: Ilalagay ang talaan kaya makikita mo ang mga salarin habang mga nababagabag dahil sa nasa loob nito at magsasabi sila: “O kapighatian sa amin; anong mayroon sa talaang ito na hindi nang-iiwan ng isang maliit ni isang malaki malibang inisa-isa nito iyon.” Matatagpuan nila ang anumang ginawa nila na naroroon. Hindi lumalabag sa katarungan ang Panginoon mo sa isa man.


50

وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ فَفَسَقَ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِۦٓۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّۢۚ بِئۡسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلٗا

ICDO: At ipaalaala mo, noong inutusan Namin ang mga anghel na magpatirapa kay Adam bilang paggalang at parangal at hindi pagsamba, at inutusan (din) Namin si Iblees na katulad ng pagkakautos Namin sa kanila, at nagpatirapa ang lahat ng mga anghel subalit si Iblees na kabilang sa mga jinn ay hindi sumunod sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, at hindi nagpatirapa bilang pagmamataas at panibugho.

Kung gayon, ituturing ba ninyo siya, O kayong mga tao, at ang kanyang lahi bilang inyong tagapangalaga at kaagapay, na susundin sila at hindi kayo susunod sa Akin, samantalang sila ang pinakamatindi ninyong kalaban? Napakasama ng pagsunod ng mga makasalanan kay Shaytan na sa halip ay sa Allah na Pinakamaawain lamang sila susunod.

Salas/Taron: At [alalahanin] nang Aming sabihin sa mga anghel, “Magpatirapa kayo kay Adan,” kaya sila ay nagpatirapa maliban kay Iblis [satanas], siya ay mula sa mga jinn; siya ay sumuway sa kautusan ng kanyang Panginoon. Kaya, kayo ba kung gayon ay magtuturing sa kanya at sa kanyang mga kampon bilang mga tagapangalaga [o kaibigan] bukod sa Akin samantalang sila ay inyong mga kaaway? Napakasama nito para sa mga mapaggawa ng kamalian bilang isang kapalit.

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsabi Kami sa mga anghel: “Magpatirapa kayo kay Adan,” at nagpatirapa naman sila maliban kay Iblis. Siya ay kabilang sa mga jinn at nagpakasuwail siya sa utos ng Panginoon niya. Kaya ba gagawa kayo sa kanya at sa mga supling niya bilang mga katangkilik bukod pa sa Akin, samantalang sila para sa inyo ay kaaway? Kaaba-aba ito para sa mga tagalabag sa katarungan bilang pamalit!


51

۞مَّآ أَشۡهَدتُّهُمۡ خَلۡقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَا خَلۡقَ أَنفُسِهِمۡ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلۡمُضِلِّينَ عَضُدٗا

ICDO: At hindi ko pinasaksi kay Iblees at sa kanyang lahi, na siyang sinunod ninyo, ang paglikha sa mga kalangitan at kalupaan, upang matulungan nila Ako sa paglikha nito, at hindi Ko (rin) pinasaksi ang iba sa kanila sa paglikha ng iba, kundi Ako lamang mismo ang Bukod-Tangi na Lumikha sa lahat ng mga ito, na walang katulong at walang kaagapay, at kailanman ay hindi ko itinuring ang mga tagapagligaw na mga Shaytan at iba pa sa kanila bilang mga kaagapay. Kung gayon, bakit ninyo itinutuon sa kanila ang anumang bagay na Aking karapatan, at itinuturing ninyo sila bilang inyong sinasandalan bukod sa Akin, samantalang Ako ang naglikha sa lahat ng bagay?

Salas/Taron: Sila ay hindi Ko ginawang mga saksi sa paglikha ng mga kalangitan at kalupaan o sa paglikha ng kanilang mga sarili, at hindi Ko maaaring kuhanin [ituring] ang mga mapagligaw bilang tagapagtangkilik [mga alalay].(8)

(8) Ayon sa [Tafsir Ibn Kathir, vol. 6, pahina 172], ayon kay Malik ang Adudan ay tagapagtangkilik [alalay, katulong].

Quranenc.com: Hindi Ko sila pinasaksi sa paglikha sa mga langit at lupa ni sa paglikha sa mga sarili nila, at hindi Ako noon gagawa sa mga tagapagpaligaw bilang mga tagakatig.


52

وَيَوۡمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمۡ فَدَعَوۡهُمۡ فَلَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُمۡ وَجَعَلۡنَا بَيۡنَهُم مَّوۡبِقٗا

ICDO: At ipaalaala mo sa kanila ang pagdating ng Araw ng Muling Pagkabuhay na sasabihin ng Allah sa mga nagtambal sa pagsamba sa Kanya: Tawagin ninyo ang mga itinambal ninyo sa pagsamba sa Akin na mga inaangkin ninyo bilang Aking mga katambal sa pagsamba; upang tulungan kayo ngayon mula sa anumang gagawin Ko sa inyo, at sila ay hihingi ng saklolo sa kanila subalit sila ay hindi tutugunan, at ginawa Namin sa pagitan ng mga sumamba ng iba at ng kanilang mga sinamba ang Impiyerno bilang lugar ng pagwasak na kung saan doon sila ay wawasaking lahat.

Salas/Taron: At [magbabala] sa Araw [na iyon] na Siya ay magsasabing: “Manawagan kayo sa inaakala ninyong Aking mga katambal.” At sila ay magsisipanawagan sa kanila, nguni’t sila ay hindi makatutugon sa kanila, at Kami ay maglalagay sa kanilang pagitan ng isang [lambak ng] kapariwaraan.

Quranenc.com: [Banggitin] ang Araw na magsasabi Siya: “Manawagan kayo sa mga katambal sa Akin na inangkin ninyo,” kaya tatawag sila sa mga iyon ngunit hindi tutugon ang mga iyon sa kanila. Maglalagay Kami sa pagitan nila ng isang [lambak ng] kasawian.


53

وَرَءَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمۡ يَجِدُواْ عَنۡهَا مَصۡرِفٗا

ICDO: At makikita ng mga masasama ang Impiyerno, na kung kaya, natitiyak na nila na walang pag-aalinlangang sila ay ilulublob doon, at kailanman ay hindi sila makatatagpo sa anumang kaparaanan upang sila ay makatakas mula roon patungo sa iba.

Salas/Taron: At makikita ng mga mapaggawa ng kabuktutan ang Apoy at kanilang matitiyak na sila ay mahuhulog doon. At sila ay walang matatagpuan daan [saan mang] dako mula rito [upang makawala].

Quranenc.com: Makikita ng mga salarin ang Apoy at matitiyak nilang sila ay babagsak doon at hindi sila makatatagpo palayo roon ng isang malilihisan.


54

وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٖۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ أَكۡثَرَ شَيۡءٖ جَدَلٗا

ICDO: At katiyakan, ipinaliwanag Namin sa iba’t ibang pamamaraan ang mga halimbawa at mga parabola rito sa Quran na ito para sa mga tao; upang maging aral sa kanila at maniwala sila. Subalit ang tao ang siyang pinakamaraming pagtatalu-talo at pag-aaway-away mula sa mga nilikha ng Allah.

Salas/Taron: At katiyakan Aming iniba-iba rito sa Qur’an ang bawa’t [uri ng] paghahalintulad para sa tao. Nguni’t ang tao ay lagi nang [nahuhulog sa] pakikipagtalo sa alinmang bagay.

Quranenc.com: Talaga ngang nagsari-sari Kami sa Qur’ān na ito para sa mga tao ng bawat [uri ng] paghahalimbawa, ngunit ang tao ay laging pinakamadalas sa anuman sa pakikipagtalo.


55

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّهُمۡ إِلَّآ أَن تَأۡتِيَهُمۡ سُنَّةُ ٱلۡأَوَّلِينَ أَوۡ يَأۡتِيَهُمُ ٱلۡعَذَابُ قُبُلٗا

ICDO: At walang humahadlang sa mga tao upang maniwala nang dumating sa kanila ang Sugo na si Propeta Muhammad (ﷺ) na dala niya ang Quran, at upang humingi ng kapatawaran mula sa kanilang Rabb na Tagapaglikha, kundi paghamon sa Sugo ng Allah (ﷺ) sa pamamagitan ng kahilingan na mangyari sa kanila ang katulad ng nangyari na pagpuksa ng Allah sa mga nauna sa kanila, o hindi kaya ay dumating sa kanila ang parusa ng Allah nang harap-harapan.

Salas/Taron: At walang makapipigil sa mga tao mula sa paniniwala at mula sa paghingi ng kapatawaran sa kanilang Panginoon kapag ang patnubay ay dumating sa kanila, maliban na ang mga [dating] kaparaanan [o parusa] ng mga naunang mamamayan ay muling maulit, o di kaya ang parusa ay dalhin sa kanila nang harapan.

Quranenc.com: Walang pumigil sa mga tao na sumampalataya sila noong dumating sa kanila ang patnubay at humingi ng kapatawaran sa Panginoon nila malibang dumating sa kanila ang kalakaran ng mga sinauna o dumating sa kanila ang pagdurusa nang harapan.


56

وَمَا نُرۡسِلُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَۚ وَيُجَٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّۖ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوٗا

ICDO: At hindi Kami nagpapadala ng mga Sugo sa mga tao kundi bilang tagapagdala ng magandang balita hinggil sa Al-Jannah (Hardin) para sa sinumang naniwala at gumawa ng kabutihan, at babala hinggil sa Impiyerno para sa sinumang lalabag at hindi maniniwala.

Subalit kahit napakalinaw na ang katotohanan ay nakikipagtalo pa rin ang mga hindi naniwala sa mga Sugo na ipinadala sa kanila sa pamamagitan ng mga maling katwiran bilang pagmamatigas; upang burahin (alisin) nila sa pamamagitan ng kanilang katwiran ang katotohanan na dala-dala sa kanila ng Sugo. At itinuring nila ang Aking Aklat at mga palatandaan at ang anumang ibinababala sa kanila na parusa bilang biro at pangungutya!

Salas/Taron: At Kami ay hindi nagpadala ng mga sugo maliban bilang mga tagapaghatid ng magagandang balita at tagapagbabala. Nguni’t yaong mga di-naniniwala ay nakikipagtalo nang may kabulaanan upang ipawalang-saysay sa pamamagitan nito ang katotohanan. At kanilang itinuring ang Aking mga ayaat [kapahayagan] at ang anumang ibinabala sa kanila bilang isang panunuya.

Quranenc.com: Hindi Kami nagsusugo sa mga isinugo kundi bilang mga tagapagbalita ng nakagagalak at bilang mga tagapagbabala. Nakikipagtalo ang mga tumangging sumampalataya gamit ang kabulaanan upang pabulaanan sa pamamagitan nito ang katotohanan. Ginawa nila ang mga tanda Ko at ang ibinabala sa kanila bilang isang pangungutya.


57

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعۡرَضَ عَنۡهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتۡ يَدَاهُۚ إِنَّا جَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٗاۖ وَإِن تَدۡعُهُمۡ إِلَى ٱلۡهُدَىٰ فَلَن يَهۡتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدٗا

ICDO: At wala nang hihigit pa sa tindi ng pagiging masama kaysa sa isa na kapag binigyan ng payo hinggil sa mga talata at mga malinaw na katibayan ng kanyang Rabb na Tagapaglikha ay nagagawa pa rin niyang tanggihan at ipagpalit ito ng kanyang mga kamalian, at nakalimutan na niya ang anumang pinauna ng kanyang dalawang kamay na mga masama niyang gawain na hindi niya itinigil.

Katotohanan, isinara Namin ang kanilang mga puso na kung kaya hindi na nila maiintindihan ang Quran at hindi na rin maabot ng kanilang kaisipan ang anumang niloloob nito na kabutihan, at naglagay Kami sa kanilang mga tainga ng tabing, na kung kaya, hindi na nila ito maririnig at hindi nila ito mapapakinabangan; at kahit na hikayatin mo pa sila tungo sa Tamang Paniniwala ay hindi na sila makikinig sa iyo, at kailanman ay hindi na sila magagabayan pa tungo rito.

Salas/Taron: At sino ba ang gumagawa ng kamalian nang higit kaysa sa isang pinaaalalahanan sa mga ayaat [kapahayagan] ng kanyang Panginoon nguni’t lumalayo mula sa mga [aral] nito, at siya ay nakalilimot sa anumang [kasamaang] ginawa ng kanyang mga kamay. Katotohanan, Aming nilagyan ang kanilang puso ng takip upang sila ay hindi makaunawa nito, at ang kanilang mga tainga ng kabingihan. At kung ikaw man [O Muhammad] ay mag-anyaya sa kanila sa patnubay, sila ay hindi mapapatnubayan – kailanman.

Quranenc.com: Sino pa ang higit na lumalabag sa katarungan kaysa sa sinumang napaalalahanan ng mga tanda ng Panginoon niya, umayaw rito, at nakalimutan ang nahita ng mga kamay niya. Tunay na Kami ay naglagay sa mga puso nila ng mga panakip sa pag-unawa nila nito at sa mga tainga nila naman ng pagkabingi. Kung mag-aanyaya ka sa kanila sa patnubay ay hindi sila mapapatnubayan, samakatuwid, magpakailanman.


58

وَرَبُّكَ ٱلۡغَفُورُ ذُو ٱلرَّحۡمَةِۖ لَوۡ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلۡعَذَابَۚ بَل لَّهُم مَّوۡعِدٞ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِۦ مَوۡئِلٗا

ICDO: At ang iyong Rabb na Tagapaglikha ay Ganap na Mapagpatawad sa mga pagkakasala ng Kanyang mga alipin kapag sila ay nagsisi, na Nagmamay-ari ng Habag na Pinakamahabagin sa kanila, at kung parurusahan lamang Niya ang mga yaong tinalikuran ang Kanyang mga palatandaan dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan ay kaagad Niya silang parurusahan, subalit ang Allah ay Napakamaunawain na hindi Siya kaagad nagpaparusa, sa halip ay mayroong panahong itinakda para sa kanila na kung saan doon sila ay papagbabayarin sa kanilang mga nagawa, na kailanman ay hindi na sila makatatakas pa.

Salas/Taron: At ang iyong Panginoon ay ang Mapagpatawad, tigib ng habag. Kung Siya ay magpapataw ng parusa sa kanila para sa anumang kanilang pinagsumikapan, katiyakang Kanyang mamadaliin ang parusa. Nguni’t, sa kanila ay isang takdang tipanan. Bukod dito sila ay walang matatagpuang paraan ng pagtakas [mula roon].

Quranenc.com: Ang Panginoon mo ay ang Mapagpatawad, ang may awa. Kung sakaling maninisi Siya sa kanila dahil sa nakamit nila ay talaga sanang minadali Niya para sa kanila ang pagdurusa. Bagkus ukol sa kanila ay isang tipanang hindi sila makatatagpo bukod pa rito ng isang malulusutan.


59

وَتِلۡكَ ٱلۡقُرَىٰٓ أَهۡلَكۡنَٰهُمۡ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلۡنَا لِمَهۡلِكِهِم مَّوۡعِدٗا

ICDO: At yaong mga lunsod na malalapit sa inyo – na katulad ng lunsod ng sambayanan ni Propeta Hud, ni Propeta Saleh, ni Propeta Lut at ni Propeta Shu`ayb – ay pinuksa Namin sila bilang parusa noong naging sukdulan ang pagiging masama ng mga di-naniwala mula sa kanila, at nagtakda Kami ng panahon ng pagkapuksa sa kanila, at noong dumating na ang itinakdang panahong yaon ay naganap sa kanila ang parusa at winasak sila ng Allah.

Salas/Taron: At ang mga bayang ito – Aming winasak ang mga [mamamayan] nito nang sila ay nagkamali, at Kami ay gumawa ng takdang tipanan para sa kanilang pagkawasak.

Quranenc.com: Ang mga pamayanang iyon, nagpahamak Kami sa kanila noong lumabag sila sa katarungan at gumawa Kami para sa pagpapahamak sa kanila ng isang tipanan.


60

وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبۡرَحُ حَتَّىٰٓ أَبۡلُغَ مَجۡمَعَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ أَوۡ أَمۡضِيَ حُقُبٗا

ICDO: At ipaalaala mo noong sinabi ni Mousa sa kanyang katu-katulong na lalaki na si Yusha` Ibn Nun: Ako ay magpapatuloy sa aking paglalakbay hanggang ako ay makarating sa pinagsangahan ng dalawang karagatan, o hindi kaya kahit na maging matagal ang aking paglalakbay ay gagawin ko hanggang sa ako ay makarating sa mabuting alipin ng Allah; nang sa gayon ay matutunan ko sa kanya ang anumang kaalaman na hindi ko alam.

Salas/Taron: At [banggitin] nang si Moises ay nagsabi sa kanyang batang [lalaking] alipin: “Ako ay hindi magtitigil [sa paglalakbay] hanggang marating ko ang sangandaan ng dalawang dagat o di kaya ako ay magpapatuloy [sa paglalakbay] habambuhay.”(9)

(9) Huqub. Ayon kay Ali ibn Abi Talhah, sinabi ni Abbas na ang Huqub ay habambuhay. Ayon kay Ibn Jarir, ang ibang iskolar ay nagsasabi na ang Huqub ay isang taon sa wika ng [Tribu ng] Qays, pagkaraan ay isinalaysay niya na sinabi ni Abdullah bin Amr na ang Huqub ay walumpung taon [80]. [At-Tabari 18:56, Ibn Kathir, vol. 6, pahina 182]. AJSalas

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsabi si Moises sa alila niya: “Hindi ako lulubay hanggang sa umabot ako sa pinagtitipunan ng dalawang dagat o magpatuloy ako sa mahabang panahon.”


61

فَلَمَّا بَلَغَا مَجۡمَعَ بَيۡنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلۡبَحۡرِ سَرَبٗا

ICDO: At nagpatuloy sila sa paglalakbay, at noong dumating sila sa pinagsangahang karagatan, ay umupo silang dalawa sa malaking bato, at nakalimutan nila ang kanilang dala-dalang isda na ipinag-utos ni Mousa, na dadalhin nila ito bilang baon nilang dalawa, na ito ay dala-dala ni Yusha` Ibn Nun, at biglang nabuhay ang isda at tumalon patungo sa karagatan, at ang nilalanguyan nito ay nagkakaroon ng daan na parang ‘tunnel’ o parang naghuhugis butas o lagusan.

Salas/Taron: Kaya, nang kanilang marating ang sangandaan sa kanilang pagitan, silang dalawa ay nakalimot sa kanilang isda, kaya nakuha nitong makapasag sa daang patungo sa [tila lagusan ng] dagat [at madulas na lumalayo].

Quranenc.com: Kaya noong umabot silang dalawa sa pinagtitipunan sa pagitan ng dalawang [dagat] ay nakalimutan nilang dalawa ang isda nilang dalawa kaya gumawa ito ng landas nito sa dagat nang pailalim.


62

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدۡ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبٗا

ICDO: At nang napalayo na sila sa lugar na kung saan doon nila naiwanan ang isda ay nakaramdam si Mousa ng pagkagutom, sinabi niya sa kanyang katu-katulong na lalaki: Dalhin mo sa akin ang ating agahan; katotohanan, nakaranas tayo ng labis na kapaguran dahil sa ating paglalakbay.

Salas/Taron: Kaya, nang kanilang malagpasan ang dalawang ito, siya [Moises] ay nagsabi sa kanyang lalaking alipin: “Magdala ka para sa atin ng pagkaing pang-almusal; katiyakan nga na tayo ay nakaranas ng labis na kapaguran sa ating paglalakbay na ito.”

Quranenc.com: Kaya noong lumampas silang dalawa ay nagsabi siya sa alila niya: “Dalhin mo sa atin ang agahan natin. Talaga ngang dumanas tayo mula sa paglalakbay nating ito ng kapagalan.”


63

قَالَ أَرَءَيۡتَ إِذۡ أَوَيۡنَآ إِلَى ٱلصَّخۡرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلۡحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيۡطَٰنُ أَنۡ أَذۡكُرَهُۥۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلۡبَحۡرِ عَجَبٗا

ICDO: Sinabi sa kanya ng kanyang katu-katulong na lalaki: Naalaala mo ba noong tayo ay tumungo sa malaking bato na ating pinagpahingahan? Katiyakang nakalimutan kong sabihin sa iyo ang nangyari sa isda, at ang nagpalimot sa akin ay walang iba kundi si Shaytan. Katotohanan, ang isda na patay ay nabuhay at tumalon sa karagatan, at nagkaroon ito ng daanan, na parang butas o lagusan sa ilalim ng karagatan na pinaglalanguyan nito, at ang pangyayaring ito ay isang kamangha-mangha.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “Nakita mo ba nang tayo ay tumigil sa bato, at katotohanan, aking nalimutan [doon] ang isda; At walang ibang gumawa nito upang ako ay nakalimot kundi ang satanas – na nararapat kong banggitin ito. At ito ay nakaalpas sa dagat nang kagila-gilalas!”

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Nakita mo ba noong kumanlong tayo sa bato? Tunay na ako ay nakalimot sa isda [doon]. Walang nagpalimot sa akin – kundi ang demonyo – na bumanggit ako nito. Gumawa iyon ng landas niyon sa dagat nang kahanga-hanga.”


64

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبۡغِۚ فَٱرۡتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصٗا

ICDO: Sinabi ni Mousa: Kung gayon, ang pinangyarihan niyon ang siyang tunay nating hinahanap, dahil katiyakan, yaon ang palatandaan ng lugar na kung saan makatatagpo natin ang mabuting alipin, at sila ay naglakad at bumalik sa kanilang pinanggalingan hanggang sa sila ay nakarating sa malaking bato.

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Iyan ang ating pinaghahanap.” Kaya, silang dalawa ay nagbalik, kanilang sinusundan ang mga bakas [ng kanilang pinagdaanan].

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Iyon ay ang hinahanap natin.” Kaya bumalik silang dalawa sa mga bakas nilang dalawa sa pagtunton.


65

فَوَجَدَا عَبۡدٗا مِّنۡ عِبَادِنَآ ءَاتَيۡنَٰهُ رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَا وَعَلَّمۡنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلۡمٗا

ICDO: At doon natagpuan nila ang mabuting alipin na kabilang sa Aming mga alipin na ito ay si Khidr – na siya ay Propeta na kabilang sa mga Propeta ng Allah na siya ay namatay na – pinagkalooban Namin siya ng Awa mula sa Amin, at tinuruan Namin siya mula sa Amin ng Dakilang Kaalaman.

Salas/Taron: At kanilang natagpuan ang isang aliping nabibilang sa Aming mga alipin [si Khidr], na Aming pinagkalooban ng habag mula sa Amin, at tinuruan ng [tiyak na] kaalamang nagmula sa Amin.

Quranenc.com: Kaya nakatagpo silang dalawa ng isang lingkod kabilang sa mga lingkod Namin, na nagbigay Kami rito ng awa mula sa ganang Amin at nagturo Kami rito mula sa nasa Amin ng kaalaman.


66

قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلۡ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمۡتَ رُشۡدٗا

ICDO: Bumati ng Salam sa kanya si Mousa, at kanyang sinabi sa kanya: Pahihintulutan mo ba ako na sumunod sa iyo, upang maituro mo sa akin ang kaalaman na itinuro sa iyo ng Allah nang sa gayon ay magiging gabay ito at mapapakinabangan?

Salas/Taron: At siya [si Moises] ay nagsabi sa kanya [kay Khidr]:(10) “Maaari bang ako ay sumunod sa iyo [sa kasunduan] na ako ay iyong turuan ng matuwid na paghatol mula sa anupamang naituro sa iyo?”

(10) Al-Khidr. Si Imam Ahmad ay nagtala na si Abu Hurayrah ay nagsabi na ang Sugo ng Allah ay nagsabi hinggil kay Khidr: “Siya ay tinawag na Al-Khidr sapagka’t siya ay nakaupo sa isang Farwah [tigang na lupain] na naging puti at pagkaraan ay naging berde [luntian].” [Ahmad 2:312].

Quranenc.com: Nagsabi rito si Moises: “Susunod ba ako sa iyo para magturo ka sa akin mula sa itinuro sa iyo na pagpapakatino?”


67

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبۡرٗا

ICDO: Sinabi sa kanya ni Khidr: Katiyakan, O Mousa, kailanman ay hindi mo makakayanan na makapagtiis kapag nakisama ka sa akin.

Salas/Taron: Siya [si Khidr] ay nagsabi: “Katotohanan, hindi mo ako makakayanang pagtiisan!

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Tunay na ikaw ay hindi makakakaya sa pagtitiis sa akin.


68

وَكَيۡفَ تَصۡبِرُ عَلَىٰ مَا لَمۡ تُحِطۡ بِهِۦ خُبۡرٗا

ICDO: At paano mo matitiis ang anumang bagay na gagawin ko gayong wala ka namang kaalam-alam mula sa itinuro sa akin ng Allah?

Salas/Taron: Paano ka magkakaroon ng pagtitiis sa anupamang hindi sakop ng [iyong] kaalaman?”

Quranenc.com: Papaano kang magtitiis sa hindi mo nasaklawan sa kabatiran?”


69

قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرٗا وَلَآ أَعۡصِي لَكَ أَمۡرٗا

ICDO: Sinabi sa kanya ni Mousa: Walang pag-aalinlangan, sa kapahintulutan ng Allah ay makikita mo ako na magiging matiisin sa kung anumang makikita ko mula sa iyo, at hindi ko lalabagin ang anumang ipag-uutos mo sa akin.

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Kung naisin ng Allah, ako ay iyong matatagpuang matiisin, at ako ay hindi susuway sa iyong ipag-uutos.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Matatagpuan mo ako, kung niloob ni Allāh, na isang magtitiis at hindi ako susuway sa iyo ng isang utos.”


70

قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعۡتَنِي فَلَا تَسۡـَٔلۡنِي عَن شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ أُحۡدِثَ لَكَ مِنۡهُ ذِكۡرٗا

ICDO: At dahil doon ay pumayag si Khidr at sinabi niya sa kanya: Kung ikaw ay sasama sa akin ay huwag mo akong tatanungin sa anumang bagay na hindi mo magugustuhan, hanggang sa maipaliwanag ko sa iyo ang anumang bagay na lihim sa iyong kaalaman, na kahit na hindi mo na itatanong.

Salas/Taron: Siya [si Khidr] ay nagsabi: “Samakatuwid, kung ikaw ay sumunod sa akin, huwag mo akong tatanungin tungkol sa anumang bagay hanggang ako na ang magkusang bumanggit nito sa iyo.”

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Kaya kung susunod ka sa akin ay huwag kang magtanong sa akin tungkol sa isang bagay hanggang sa magpasimula ako para sa iyo mula rito ng isang pagbanggit.”


71

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَاۖ قَالَ أَخَرَقۡتَهَا لِتُغۡرِقَ أَهۡلَهَا لَقَدۡ جِئۡتَ شَيۡـًٔا إِمۡرٗا

ICDO: Na kung kaya, nagpatuloy na sila sa paglalakad sa dalampasigan, at dumaan sa kanilang harapan ang isang bangka at pinakiusapan nila ang may-ari nito na sila ay makisakay sa kanila, at noong nakasakay na sila ay inialis ni Khidr ang isang kahoy na nakatagpi sa bangka na naging sanhi ng pagkaroon ng butas, at sinabi sa kanya ni Mousa: Binutasan mo ang bangka; upang malunod ang mga nakasakay dito, samantalang pinasakay nila tayo nang walang bayad? Katiyakang nakagawa ka ng hindi katanggap-tanggap na gawain.

Salas/Taron: Kaya, silang dalawa ay nagpatuloy [sa paglalakbay], hanggang nang sila ay sumakay sa sasakyang-dagat [barko], kanyang binutasan ito [ang barko]. Siya [si Moises] ay nagsabi: “Binutasan mo ba ito para lunurin mo ang mga taong [sakay] nito? Katotohanan, ikaw ay nakagawa ng isang nakakikilabot na bagay.”

Quranenc.com: Kaya humayo silang dalawa hanggang sa nang nakasakay silang dalawa sa daong ay binutas niyon ito. Nagsabi siya: “Binutas mo ba ito upang lunurin mo ang may-ari nito? Talaga ngang gumawa ka ng isang bagay na kasuklam-suklam.”


72

قَالَ أَلَمۡ أَقُلۡ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبۡرٗا

ICDO: Sinabi sa kanya ni Khidr: Katotohanan na sinabi ko na sa iyo sa una pa lamang, na hindi mo makakayanang tiisin ang pakikisama sa akin.

Salas/Taron: Siya [si Khidr] ay nagsabi: “Hindi ba sinabi sa iyo na hindi mo ako makakayanang pagtiisan?”

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Hindi ba nagsabi ako tunay na ikaw ay hindi makakakaya sa pagtitiis sa akin?”


73

قَالَ لَا تُؤَاخِذۡنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرۡهِقۡنِي مِنۡ أَمۡرِي عُسۡرٗا

ICDO: Sinabi ni Mousa bilang pangangatwiran: Huwag mo na akong papanagutin sa pagkalimot ko sa kondisyong ibinigay mo sa akin, at huwag mo na akong pahirapan sa pag-aaral ng kaalaman sa iyo at dahan-dahanin mo ako.

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Huwag mo akong sumbatan sa anumang aking nalimutan, at huwag mo akong pahirapan sa aking mga gawain [sa iyo].”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Huwag kang manisi sa akin sa nakalimutan ko at huwag kang umatang sa akin sa nauukol sa akin ng hirap.”


74

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَٰمٗا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلۡتَ نَفۡسٗا زَكِيَّةَۢ بِغَيۡرِ نَفۡسٖ لَّقَدۡ جِئۡتَ شَيۡـٔٗا نُّكۡرٗا

ICDO: At tinanggap ni Khidr ang kanyang katwiran: Pagkatapos sila ay umalis sa bangka (dumaong na sila), at habang sila ay naglalakbay sa dalampasigan ay nakakita silang dalawa ng isang batang lalaki na naglalaro kasama ang mga kabataan, at pinatay siya ni Khidr, at sinabi ni Mousa na may matinding pagsalungat: Bakit mo pinatay ang isang inosenteng tao na hindi pa umabot sa hustong gulang, at hindi naman siya nakapatay ng iba, para karapat-dapat na patayin? Katiyakan, nakagawa ka ng isang bagay na matinding pagkakamali.

Salas/Taron: Kaya, sila ay kapwa nagpatuloy [sa kanilang paglalakbay], hanggang kanilang matagpuan ang isang batang lalaki, at ito ay kanyang pinatay. Sinabi [ni Moises sa kanya]: “Pinatay mo ang isang taong walang malay [gayong siya ay] wala namang pinatay ? Katotohanan, ikaw ay nakagawa ng isang karumal-dumal na bagay!”

Quranenc.com: Kaya humayo silang dalawa hanggang sa nang nakasalubong silang dalawa ng isang bata ay pinatay nito iyon. Nagsabi siya: “Pumatay ka ba ng isang kaluluwang dalisay nang hindi dahil [sa pagpatay nito] sa isang kaluluwa? Talaga ngang gumawa ka ng isang bagay na kapuot-puot.”


75

۞قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبۡرٗا

ICDO: Sinabi ni Khidr kay Mousa bilang paninisi at pagpapaalaala: Hindi ko ba sinabi sa iyo, na ikaw, kailanman ay katiyakang hindi makatitiis sa pakikisama sa akin sa mga nakikita mo na aking mga ginagawa, na wala kang anumang kaalam-alam?

Salas/Taron: Siya [si Khidr] ay nagsabi: “Hindi ba sinabi ko sa iyo na kailanman ay hindi mo ako makakayanang pagtiisan?”

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Hindi ba nagsabi ako tunay na ikaw ay hindi makakakaya sa pagtitiis sa akin?”


76

قَالَ إِن سَأَلۡتُكَ عَن شَيۡءِۭ بَعۡدَهَا فَلَا تُصَٰحِبۡنِيۖ قَدۡ بَلَغۡتَ مِن لَّدُنِّي عُذۡرٗا

ICDO: Sinabi ni Mousa sa kanya: Kung tatanungin pa kita ng anuman pagkatapos ng pangyayaring ito ay iwan mo na ako at huwag mo na akong isama, dahil katotohanan kung gayon ay inabot mo na ang sapat na katwiran patungkol sa akin at wala ka nang pagkukulang; dahil sinabihan mo na akong hindi ko kayang magtiis sa pakikisama sa iyo.

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Kung ako man ay magtatanong ng anupamang bagay pagkaraan nito, magkagayon huwag mo na akong panatilihin pa bilang [iyong] kasama [sa lakad], ikaw ay nakakuha sa akin ng isang dahilan.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Kung magtatanong ako sa iyo tungkol sa isang bagay matapos nito ay huwag mo akong isama. Nagtamo ka nga mula sa akin ng isang dahilan.”


77

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا

ICDO: At nagpatuloy na si Mousa at si Khidr hanggang sa sila ay makarating sa isang bayan, at humingi sila ng makakain, subalit tumanggi ang mga tao roon na sila ay pagsilbihan bilang panauhin. Pagkatapos ay nakakita sila roon ng pader na patumba na at itinuwid ito ni Khidr hanggang sa maituwid ang pagkakatayo nito. Sinabi ni Mousa sa kanya: Kung nais mo lamang ay makahihingi ka ng bayad dahil sa nagawa mo upang magkaroon tayo ng pagkain dahil hindi nila tayo tinanggap bilang panauhin.

Salas/Taron: Kaya, sila ay kapwa nagpatuloy [sa paglalakbay] hanggang nang sila ay dumating sa mga mamamayan ng isang bayan,(9) sila ay humingi sa mga mamamayan nito ng pagkain nguni’t sila [mga tao] ay tumangging magbigay ng kabutihang-loob sa kanila. At doon ay kanilang natagpuan ang isang bakod na malapit ng mabuwal, kaya ito ay kanyang itinayo. Sinabi [ni Moises], “Kung minarapat mo lamang, maaari kang kumuha ng kabayaran para rito.”

(9) Qaryah [bayan]. Sa ayah na ito mayroon patunay na ang salitang Qaryah [bayan] ay maaaring gamitin upang tukuyin ang isang lungsod [Madinah] sapagka’t ang unang ginamit ng Allah ang salitang Qaryah sa ayah [18:77] at pagkaraan ay ginamit naman ang salitang Madinah [lungsod]  sa ayah [18:82].

Quranenc.com: Kaya humayo silang dalawa hanggang sa nang dumating silang dalawa sa mga naninirahan sa isang pamayanan ay humingi silang dalawa ng makakain sa mga naninirahan doon ngunit tumanggi ang mga iyon na tumanggap sa kanilang dalawa bilang panauhin. Nakatagpo silang dalawa roon ng isang pader na napipintong gumuho kaya itinayo nito iyon. Nagsabi siya: “Kung sakaling niloob mo ay talagang nakakuha ka para roon ng isang upa.”


78

قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيۡنِي وَبَيۡنِكَۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأۡوِيلِ مَا لَمۡ تَسۡتَطِع عَّلَيۡهِ صَبۡرًا

ICDO: Sinabi ni Khidr kay Mousa: Ito na ang paghihiwalay nating dalawa, at sasabihin ko sa iyo ang kahulugan ng mga pangyayari na aking ginawa na hindi mo sinang-ayunan, na hindi mo natiis na hindi magtanong sa akin at hindi ako pagbawalan sa aking nagawa.

Salas/Taron: Siya [si Khidr] ay nagsabi: “Ito ang [oras ng] paghihiwalay sa pagitan ko at sa pagitan mo, [at] aking ipaliliwanag sa iyo ang [tungkol sa] kahulugan ng anumang hindi mo nakayanang pagtiisan sa akin.

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Ito ay ang paghihiwalay sa pagitan natin. Magbabalita ako sa iyo ng pagpapakahulugan ng hindi mo nakayang matiis.


79

أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتۡ لِمَسَٰكِينَ يَعۡمَلُونَ فِي ٱلۡبَحۡرِ فَأَرَدتُّ أَنۡ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٞ يَأۡخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصۡبٗا

ICDO: Ang patungkol sa bangka na aking binutas ay walang pag-aalinlangan na pagmamay-ari ito ng mga taong mahihirap na naghahanapbuhay sa karagatan upang sila ay mabuhay, na ninais ko na magkaroon ng kapintasan ang kanilang bangka sa pagsagawa ko ng butas; dahil sa ang patutunguhan nila ay mayroong isang hari na kinukuha niya nang sapilitan ang anumang magagandang bangka na walang kasiraan.

Salas/Taron: Tungkol sa barko, ito ay pag-aari ng mga mahihirap na mamamayan na naghahanapbuhay sa dagat. Kaya, nilayon kong sirain ito sapagka’t may isang hari na sa kanilang likuran ay kinukuha nang sapilitan ang bawa’t [maayos] na sasakyang-dagat.

Quranenc.com: Tungkol sa daong, iyon ay pag-aari ng mga dukhang gumagawa sa dagat at nagnais akong puminsala niyon. Sa likuran nila ay may haring nangunguha ng bawat daong bilang pangangagaw.


80

وَأَمَّا ٱلۡغُلَٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤۡمِنَيۡنِ فَخَشِينَآ أَن يُرۡهِقَهُمَا طُغۡيَٰنٗا وَكُفۡرٗا

ICDO: At ang hinggil naman sa batang lalaki na aking pinatay ay isang walang pananampalataya sa Allah, samantalang ang kanyang mga magulang ay mananampalataya sa Allah, na kung kaya, nangangamba kami na kung siya ay mananatiling buhay ay aapihin niya ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng paghihimagsik at di-paniniwala, at madadala niya ang mga ito sa pagtanggi at paglabag; dahil sa kanilang matinding pagmamahal sa kanya o hindi kaya ay sa matinding pangangailangan nila sa kanya.

Salas/Taron: At tungkol sa batang lalaki, ang kanyang mga magulang ay [tunay na] naniniwala, at aming pinangambahan na sila [mga magulang] ay kanyang lapastanganin sa pamamagitan ng pagsuway at kawalan ng paniniwala.

Quranenc.com: Tungkol sa batang lalaki, ang mga magulang niya ay mga mananampalataya at natakot kaming magpabigat siya sa kanilang dalawa ng paglabag at kawalang-pananampalataya.


81

فَأَرَدۡنَآ أَن يُبۡدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيۡرٗا مِّنۡهُ زَكَوٰةٗ وَأَقۡرَبَ رُحۡمٗا

ICDO: Na kung kaya, inasam namin na ang kanilang Rabb ay palitan siya para sa kanila ng isang mabuting anak sa kanyang Relihiyon at pagiging mabait sa kanyang mga magulang.

Salas/Taron: Kaya, kami ay naglayon na ang kanilang Panginoon ay dapat magpalit para sa kanila ng isang nakahihigit sa kanya sa kadalisayan at higit na malapit sa habag.

Quranenc.com: Kaya nagnais kami na magpalit sa kanilang dalawa ang Panginoon nilang dalawa ng isang higit na mabuti kaysa sa kanya sa kadalisayan at higit na malapit sa pagka-awa.


82

وَأَمَّا ٱلۡجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيۡنِ يَتِيمَيۡنِ فِي ٱلۡمَدِينَةِ وَكَانَ تَحۡتَهُۥ كَنزٞ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحٗا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبۡلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسۡتَخۡرِجَا كَنزَهُمَا رَحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَۚ وَمَا فَعَلۡتُهُۥ عَنۡ أَمۡرِيۚ ذَٰلِكَ تَأۡوِيلُ مَا لَمۡ تَسۡطِع عَّلَيۡهِ صَبۡرٗا

ICDO: Hinggil naman sa pader na itinayo ko na halos matutumba na ay sa katotohanan ito ay pagmamay-ari ng dalawang batang ulila na nandoroon sa bayan na yaon, at sa ilalim noon ay kayamanan na pagmamay-ari nilang dalawa na ginto at pilak, at ang kanilang ama ay mabuting tao, na kung kaya, ninais ng iyong Rabb na Tagapaglikha na sila ay lumakí at magkaroon ng lakas, upang mailabas nila ang kanilang kayamanan, bilang awa ito na nagmula sa iyong Rabb na Tagapaglikha para sa kanilang dalawa, at ang lahat ng ginawa ko, O Mousa, na nakita mong ginawa ko ay hindi nagmula sa aking sariling kagustuhan, kundi ito ay ginawa ko dahil sa utos ng Allah, na ito ang mga kapaliwanagan ng aking mga ginawa at ito ang bunga ng mga bagay na hindi mo nakayanang tiisin na di-magtanong at harangan ako at pagbawalan.

Salas/Taron: At tungkol sa bakod, ito ay pag-aari ng dalawang ulilang batang lalaki sa bayan; at sa ilalim nito [ng bakod] ay may kayamanang [nakabaon] para sa kanila; at ang kanilang ama ay isang matuwid na tao. Kaya, ang iyong Panginoon ay nagtakda na sila ay sumapit sa kanilang wastong gulang at kuhanin ang kanilang kayamanan bilang habag mula sa iyong Panginoon. At hindi ko ginawa ito nang ayon sa aking sariling pagkukusa. Iyan ang kahulugan ng mga iyon na siya mong hindi nagawang pagtiisan.”

Quranenc.com: Tungkol sa pader, iyon ay pag-aari ng dalawang batang lalaking ulila sa lungsod. Sa ilalim nito ay may kayamanan ukol sa kanilang dalawa. Ang ama nilang dalawa ay matuwid. Kaya nagnais ang Panginoon mo na tumuntong silang dalawa sa kahustuhang gulang nilang dalawa at ilabas nilang dalawa ang kayamanan nila bilang awa mula sa Panginoon mo. Hindi ko ginawa iyon dala ng pagkukusa ko. Iyon ay ang pagpapakahulugan sa hindi mo nakayang matiis.


83

وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَن ذِي ٱلۡقَرۡنَيۡنِۖ قُلۡ سَأَتۡلُواْ عَلَيۡكُم مِّنۡهُ ذِكۡرًا

ICDO: At tinatanong ka, O Muhammad (ﷺ) – ng mga Mushrikun – mula sa iyong sambayanan hinggil sa kuwento ni Dhul Qarnain na isang mabuting hari, sabihin mo sa kanila: Walang pag-aalinlangan, ikukuwento ko sa inyo ang hinggil sa kanya bilang aral at paalaala upang mapag-isipan ninyo ang mga bagay na ito at mapagkunan ng aral.

Salas/Taron: At sila ay nagtatanong sa iyo [O Muhammad] tungkol kay Dhul Qarnayn.(10) Sabihin: “Aking bibigkasin sa inyo ang isang pag-uulat na nauukol sa kanya.”

(10) Dhul Qarnayn. Ayon sa Tafsir ni Ibn Kathir, siya ay taong may kapangyarihan na ang lahat ng bansa at kanilang mga hari ay sumusunod sa kanya. Ayon sa iba, siya ay tinawag na Dhul Qarnayn sapagka’t narating niya ang dalawang “sungay” ng araw, ang silangan at kanluran na kung saan ang araw ay sumisikat at lumulubog. Siya ay pinagkalooban ng Allah ng kaalaman, kayamanan at kapangyarihan upang sakupin ang bawat bansa at manawagan tungkol sa pagsamba sa Nag-iisang Diyos, Allah at lupigin ang bansang nagkakasala ng pagtatambal [Shirk]. [Batay sa Tafsir ni Ibn Kathir, vol. 6, pahina 204].

Quranenc.com: Nagtatanong sila sa iyo tungkol kay Dhulqarnayn. Sabihin mo: “Bibigkas ako sa inyo mula sa kanya ng isang pagbanggit.


84

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَءَاتَيۡنَٰهُ مِن كُلِّ شَيۡءٖ سَبَبٗا

ICDO: Katiyakang pinagkalooban Namin siya ng kapangyarihan sa ibabaw ng kalupaan at ipinagkaloob Namin sa kanya ang mga kadahilanan at kaparaanan sa lahat ng bagay, upang marating niya ang anuman na kanyang nais, nang sa gayon ay mapasailalim sa kanyang pamumuno ang mga bayan at mapasuko niya ang mga kalaban at iba pa.

Salas/Taron: Katotohanan, siya ay Aming binigyan ng kakayahan [upang makapaglakbay] sa kalupaan, at Aming ipinagkaloob sa kanya ang lahat ng bagay na kapaki-pakinabang.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nagpatatag ng kapangyarihan para sa kanya sa lupa at nagbigay sa kanya ng alinman sa bawat bagay bilang isang daanan.


85

فَأَتۡبَعَ سَبَبًا

ICDO: At ginawa niya ang lahat ng kaparaanan na may pagpupunyagi upang makamit niya ang kanyang minimithi.

Salas/Taron: Kaya, sinunod niya ang isang landasin [o kaparaanan sa paglakbay].

Quranenc.com: Kaya nagpatuloy siya sa daanan,


86

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغۡرِبَ ٱلشَّمۡسِ وَجَدَهَا تَغۡرُبُ فِي عَيۡنٍ حَمِئَةٖ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوۡمٗاۖ قُلۡنَا يَٰذَا ٱلۡقَرۡنَيۡنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمۡ حُسۡنٗا

ICDO: Hanggang sa nang umabot si Dhul Qarnain sa lugar na nilulubugan ng araw ay nakita niya mismo sa pamamagitan ng kanyang mga mata na parang siya ay lumulubog na nasa mainit na ilog na may putik na maitim, at natagpuan niya roon ang mga tao. At sinabi Namin: O Dhul Qarnain, maaaring sila ay iyong parusahan sa pamamagitan ng pagpatay o hindi kaya ay sa ibang pamamaraan, kung sila ay di-naniwala sa Kaisahan ng Allah, o maaari ka rin namang makitungo nang mabuti sa kanila, upang ituro sa kanila ang gabay at ipakita sa kanila ang patnubay.

Salas/Taron: Hanggang, nang siya ay makarating sa pook na nilulubugan ng araw, natagpuan niya na [tila] ito ay nakatirik sa isang bukal na may maitim na putik at kanyang natagpuan na malapit dito ang isang pamayanan. At Aming sinabi, “O Dhul Qarnayn! Sila ay maaari mong parusahan o di kaya sila ay pakitunguhan mo nang mabuti.”

Quranenc.com: hanggang sa nang umabot siya sa lubugan ng araw at nakatagpo siya rito na [parang] lumulubog sa isang bukal ng itim na putik at nakatagpo siya sa tabi niyon ng mga tao. Nagsabi Kami: O Dhulqarnayn, magparusa ka man o gumawa ka man sa kanila ng kagandahan.”


87

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوۡفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابٗا نُّكۡرٗا

ICDO: Sinabi ni Dhul Qarnain: Ang sinuman sa kanila na naging masama sa kanyang sarili sa pamamagitan ng hindi niya paniniwala sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, walang pag-aalinlangan, parurusahan namin siya rito sa daigdig, pagkatapos, siya ay ibabalik sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, upang siya ay parusahan ng matinding pagpaparusa sa Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “Para sa sinumang gumagawa ng kamalian, siya ay aming parurusahan, at pagkaraan, siya ay muling ibabalik sa kanyang Panginoon, at Siya ang magpaparusa sa kanya ng kagimbal-gimbal na parusa [sa Impiyerno].

Quranenc.com: Nagsabi Siya: “Tungkol sa sinumang lumabag sa katarungan, pagdurusahin namin ito. Pagkatapos ay ibabalik ito sa Panginoon nito at pagdurusahin Niya ito ng isang pagdurusang pagkasama-sama.


88

وَأَمَّا مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنۡ أَمۡرِنَا يُسۡرٗا

ICDO: Subalit ang para sa kanya na naniwala sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, na pinaniwalaan niya na Siya lamang ang kanyang sasambahin at sumunod sa Kanya, at pagkatapos ay gumawa ng kabutihan, ang para sa kanya bilang gantimpala na mula sa Allah ay Al-Jannah (Hardin); at pakikitunguhan namin siya nang mabuti at magiging malumanay ang aming pananalita at magiging madali ang Aming pakikitungo sa kanya.

Salas/Taron: Nguni’t para sa sinumang naniniwala [sa Kaisahan ng Allah] at gumagawa ng mga gawaing matuwid, sa kanya ay pinakamabuting gantimpala, [ang Paraiso] at kami [Dhul Qarnayn] ay mangungusap sa kanya mula sa aming kautusan nang magaan.”

Quranenc.com: Tungkol sa sinumang sumampalataya at gumawa ng gawang maayos, ukol sa kanya bilang isang ganti ang Pinakamaganda. Magsasabi kami sa kanya mula sa utos namin nang magaan.”


89

ثُمَّ أَتۡبَعَ سَبَبًا

ICDO: Pagkatapos ay bumalik si Dhul Qarnain tungo sa silangan upang isagawa ang mga kaparaanan na itinuro ng Allah sa kanya.

Salas/Taron: Pagkaraan, sinunod niya ang isang landasin [o kaparaanan sa paglakbay].

Quranenc.com: Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa daanan


90

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطۡلِعَ ٱلشَّمۡسِ وَجَدَهَا تَطۡلُعُ عَلَىٰ قَوۡمٖ لَّمۡ نَجۡعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتۡرٗا

ICDO: Hanggang sa siya ay umabot sa lugar na kung saan doon sumisikat ang araw at doon natagpuan niya ang mga tao na walang mga tahanan na tinitirhan at puno na lumililim sa kanila mula sa araw.

Salas/Taron: Hanggang, nang siya ay makarating sa dakong sinisikatan ng araw [silangan], natagpuan niyang ito ay sumisikat sa isang mamamayan [pamayanan] na Kami ay walang ginawang anumang pananggalang laban dito [sa init ng araw].

Quranenc.com: hanggang sa nang umabot siya sa sikatan ng araw at nakatagpo siya rito na [parang] sumisikat sa mga taong hindi Kami gumawa para sa kanila laban dito ng isang panakip.


91

كَذَٰلِكَۖ وَقَدۡ أَحَطۡنَا بِمَا لَدَيۡهِ خُبۡرٗا

ICDO: Ganoon nga samakatuwid! At batid Namin ang anumang nasa kanya na mga mabubuti at mga dakilang kaparaanan, kung saanman siya patutungo at kung saanman siya maglalakbay.

Salas/Taron: [Tulad ng unang pamayanan sa dakong kanluran ay] ganyan nga.(11) At Aming sinaklawan [ang lahat] ng kanyang taglay na kaalaman.

(11) Ganyan nga ang mga gawain ni Dhul-Qarnayn.

Quranenc.com: Gayon nga at nakasaklaw Kami sa anumang taglay niyang kabatiran.


92

ثُمَّ أَتۡبَعَ سَبَبًا

ICDO: Pagkatapos, muling naglakbay si Dhul Qarnain na sinusunod niya ang mga kaparaanan at mga kadahilanan na Aming ipinagkaloob sa kanya.

Salas/Taron: Kaya, sinunod niya ang isang landasin [o kaparaanan sa paglakbay].

Quranenc.com: Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa daanan,


93

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيۡنَ ٱلسَّدَّيۡنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوۡمٗا لَّا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ قَوۡلٗا

ICDO: Hanggang sa siya ay makarating sa pagitan ng dalawang bundok na nahaharangan nito ang magkabila (duluhan) dahil sa laki at taas nito, at natagpuan niya roon ang mga tao na halos hindi nila maintindihan ang mga salita ng iba.

Salas/Taron: Hanggang, nang kanyang marating [ang isang daang-lambak] sa pagitan ng dalawang bundok, natagpuan niya [sa gilid ng dalawang bundok] ang isang pamayanang mahirap makaunawa sa [kanyang sariling] salita.

Quranenc.com: hanggang sa nang umabot siya sa pagitan ng dalawang bundok, nakatagpo siya sa paanan ng dalawang ito ng mga taong hindi halos nakauunawa ng sinasabi.


94

قَالُواْ يَٰذَا ٱلۡقَرۡنَيۡنِ إِنَّ يَأۡجُوجَ وَمَأۡجُوجَ مُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَهَلۡ نَجۡعَلُ لَكَ خَرۡجًا عَلَىٰٓ أَن تَجۡعَلَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَهُمۡ سَدّٗا

ICDO: Kanilang sinabi kay Dhul Qarnain: Katiyakan, ang Ya`juj at Ma`juj (Gog at Magog) – na ito ay dalawang dakilang sambayanan mula sa angkan ni Adam na sila ay namiminsala sa kalupaan sa pamamagitan ng pagsira ng mga pananim at lahi, na kung kaya, maaari bang bayaran ka namin, na kami ay mag-iipon ng kayamanan, upang makagawa ka ng magsisilbing harang sa pagitan namin at nila?

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “O Dhul Qarnayn! Katotohanan, sina Ya’juj at Ma’juj(12) ay [kilala sa pagiging] mapaggawa ng katiwalian sa lupain. Kaya maaari bang kami ay magtakda para sa iyo ng gastusin [bilang kabayaran] upang ikaw ay gumawa ng bakod [harang] sa pagitan namin at [sa pagitan] nila?”

(12) Sila ay sina Gog at Magog [Yajuj at Majuj sa wikang Arabe], kilala bilang mga tribung mapamuksa sa malawak na bahagi ng Gitnang Asya [Central Asia].

Quranenc.com: Nagsabi sila: “O Dhulqarnayn, tunay na ang Gog at ang Magog ay mga tagapanggulo sa lupain. Kaya magtatalaga ba kami para sa iyo ng isang gugulin para gumawa ka sa pagitan namin at nila ng isang harang?”


95

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيۡرٞ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجۡعَلۡ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُمۡ رَدۡمًا

ICDO: Sinabi ni Dhul Qarnain: Kung anuman ang ipinagkaloob ng Allah sa akin na kaharian at kapangyarihan dito sa daigdig ay mas higit kaysa sa inyong kayamanan na tinataglay, na kung tutulungan na lamang ninyo ako ng inyong mga lakas ay gagawa ako sa pagitan ninyo at nila ng harang.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “Ang anumang itinatag ng aking Panginoon sa akin ay higit na mabuti [kaysa sa anumang inyong iniaalok]. Kaya, ako ay inyong tulungan sa pamamagitan ng inyong lakas; ako ay gagawa sa pagitan ninyo at [sa pagitan] nila ng isang saplad [harang].

Quranenc.com: Nasabi siya: “Ang anumang nagpapatatag sa akin kaugnay roon ang Panginoon ko ay higit na mabuti; ngunit tulungan ninyo ako ng isang lakas, gagawa ako sa pagitan ninyo at nila ng isang saplad.


96

ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلۡحَدِيدِۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيۡنَ ٱلصَّدَفَيۡنِ قَالَ ٱنفُخُواْۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارٗا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفۡرِغۡ عَلَيۡهِ قِطۡرٗا

ICDO: Bigyan ninyo ako ng mga bakal, hanggang sa dinala nila ang bakal, pagkatapos ay sinaraduhan nila ang magkabilang lagusan ng bundok sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming bakal, at sinabi niya sa mga manggagawa, Hipan ninyo ng apoy, noong nagbaga na ang bakal, sinabi niya: Bigyan ninyo ako ng lusaw ng tanso at ibubuhos ko roon.

Salas/Taron: Bigyan ninyo ako ng mga pira-pirasong(13) bakal” – hanggang nang kanyang mapatag [ang mga ito] sa pagitan ng dalisdis ng dalawang bundok, siya ay nagsabi: “[Ito ay inyong] hipan [nang malakas];” hanggang, nang ito ay kanyang nagawa [na tulad] ng apoy, siya ay nagsabi: “Dalhan ninyo ako ng lusaw na tanso(14) upang aking buhusan ang ibabaw nito.”

(13) Zubar – pira-piraso o tipak ng bakal. Ito ay pangmaramihan [plural ng] Zubrah .Ito ay ayon kay Ibn Abbas. [Tafsir Ibn Kathir, vol. 6, pahina 211].

(14) Qitran. Ito ay tanso ayon kay Ibn Abbas. [At-Tabari 18:116-117. Tafsir Ibn Kathir, vol. 6, pahina 211].

Quranenc.com: Magdala kayo sa akin ng mga kimpal ng bakal.” Hanggang sa nang nagpapatag siya sa pagitan ng dalawang bangin ay nagsabi siya: “Umihip kayo.” Hanggang sa nang nakagawa siya rito ng apoy ay nagsabi siya: “Magdala kayo sa akin, magbubuhos ako rito ng lusaw ng tanso.”


97

فَمَا ٱسۡطَٰعُوٓاْ أَن يَظۡهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَٰعُواْ لَهُۥ نَقۡبٗا

ICDO: At dahil doon ay hindi na nakayanan ng mga Ya`juj at Ma`juj na umakyat sa ibabaw ng harang; dahil sa taas at pagiging madulas nito, at hindi rin nila nakayanan na humukay dahil sa lalim ng pagkakabaon at pagiging tibay nito.

Salas/Taron: Kaya, sila [sina Ya’juj at Ma’juj] ay walang kakayahang magdaan sa ibabaw nito, at walang kakayahang makapasok dito.

Quranenc.com: Kaya hindi nakakaya sila [Gog at Magog] na umakyat roon at hindi sila nakakaya roon ng paglagos.


98

قَالَ هَٰذَا رَحۡمَةٞ مِّن رَّبِّيۖ فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ رَبِّي جَعَلَهُۥ دَكَّآءَۖ وَكَانَ وَعۡدُ رَبِّي حَقّٗا

ICDO: Sinabi ni Dhul Qarnain: Ang pagtatayo ko ng harang na ito upang hindi makagawa ng pamiminsala ang mga Ya`juj at Ma`juj ay bilang awa mula sa aking Rabb sa sangkatauhan, subalit kapag dumating na ang ipinangako ng aking Rabb na Araw ng Pagkagunaw ng Daigdig ay sasanhiin Niya na ito ay mawasak na papatag sa kalupaan, at ang pangako ng aking Rabb na Tagapaglikha ay isang katotohanan.

Salas/Taron: Siya [si Dhul Qarnayn] ay nagsabi: “Ito ay isang habag mula sa aking Panginoon, nguni’t kapag ang pangako(15) ng aking Panginoon ay dumating, ito ay Kanyang gagawing patag. At ang pangako ng aking Panginoon ay sadyang totoo.”

(15) Ang Takdang Oras ng Paghuhukom.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Ito ay isang awa mula sa Panginoon ko; ngunit kapag dumating ang pangako ng Panginoon ko, gagawin Niya itong durog. Laging ang pangako ng Panginoon ko ay totoo.”


99

۞وَتَرَكۡنَا بَعۡضَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ يَمُوجُ فِي بَعۡضٖۖ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعۡنَٰهُمۡ جَمۡعٗا

ICDO: At pansamantalang iniwanan Namin ang Ya`juj at Ma`juj sa ganoong kalagayan – hanggang sa kapag dumating ang araw na Aming ipinangako – ay pahihintulutan na makalabas ang mga Ya`juj at Ma`juj na para silang mga alon sa karagatan na nagsisiksikan at nagkukumpulan sa rami nila, at hihipan ang Trumpeta para sa Pagkabuhay na Mag-uli at pagsasama-samahin Namin ang lahat ng mga nilikha para sa paghuhukom at pagbabayad.

Salas/Taron: At sila ay Aming iiwanan sa Araw na iyon na humahangos sa isa’t isa; at [pagkaraan] ang tambuli ay hihipan, at sila ay Aming titipuning lahat sa [isang] pagtitipon.

Quranenc.com: Mag-iiwan Kami sa iba sa kanila sa araw na iyon na dumadaluyong sa iba. Iihip sa tambuli at magtitipon Kami sa kanila sa isang pagtitipon.


100

وَعَرَضۡنَا جَهَنَّمَ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡكَٰفِرِينَ عَرۡضًا

ICDO: At ilalantad Namin ang Impiyerno sa mga di-naniwala, at harapan Namin itong ipapakita sa kanila upang mapagtanto nila ang bunga ng kasamaan na kanilang ginawa.

Salas/Taron: At Aming ipakikita ang Impiyerno sa Araw na iyon sa mga di-naniniwala, na nakatanghal,

Quranenc.com: Maglalahad Kami sa Impiyerno sa araw na iyon para sa mga tagatangging sumampalataya sa isang paglalahad.


101

ٱلَّذِينَ كَانَتۡ أَعۡيُنُهُمۡ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكۡرِي وَكَانُواْ لَا يَسۡتَطِيعُونَ سَمۡعًا

ICDO: Sa mga yaong natakpan ang kanilang mga mata rito sa daigdig upang hindi nila Ako maalaala at hindi nila makita ang Aking mga palatandaan, at hindi nila nakayanan na pakinggan ang Aking mga katibayan na magdudulot sa kanila tungo sa paniniwala sa Akin at sa Aking mga Sugo.

Salas/Taron: Yaong ang kanilang mga mata ay nasa loob ng takip [ay inalis] mula sa pag-aalala sa Akin, at wala silang kakayahang makinig.

Quranenc.com: Ang mga [taong] ang mga mata nila dati ay nasa takip palayo sa pag-aalaala sa akin at sila dati ay hindi nakakakayang makarinig.


102

أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوۡلِيَآءَۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا جَهَنَّمَ لِلۡكَٰفِرِينَ نُزُلٗا

ICDO: Iniisip ba ng mga yaong hindi naniwala sa Akin na maaari nilang ituring ang Aking mga alipin bilang mga ilah (diyos na karapat-dapat sambahin) bukod sa Akin; upang sila ay kanilang maging tagapangalaga? Katiyakan, inihanda Namin ang Impiyernong-Apoy bilang patutunguhan ng mga walang pananampalataya.

Salas/Taron: Kaya, yaon bang mga di-naniniwala ay nag-aakala na kanilang maituturing ang Aking mga alipin bukod sa Akin bilang tagapangalaga? Katotohanan, Aming inihanda ang Impiyerno bilang tirahan para sa mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Kaya nag-akala ba ang mga tagatangging sumampalataya na makagagawa sila sa mga alipin Ko bukod pa sa Akin bilang mga katangkilik? Tunay na Kami ay naglaan sa Impiyerno para sa mga tagatangging sumampalataya bilang isang tuluyan.


103

قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلًا

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ) – sa mga tao bilang babala – : Nais ba ninyong sabihin Namin sa inyo kung sino ang pinakatalunang tao kung patungkol sa kanyang gawain?

Salas/Taron: Sabihin: “Ipagbibigay-alam ba namin sa inyo ang mga higit na nawalan tulad ng [kanilang] mga gawa?

Quranenc.com: Sabihin mo: “Magbabalita ba kami sa inyo ng mga pinakalugi sa mga gawa,


104

ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا

ICDO: Katiyakan, sila ay ang mga yaong naligaw ang kanilang mga gawain dito sa daigdig – na sila ang mga yaong sumamba ng iba bukod sa Allah na mula sa iyong sambayanan at iba pa na mga naligaw sa Tamang Landas, na hindi na sila magagabayan pa at makagagawa ng anumang tama – na iniisip nila na sila ay mga mabubuti sa kanilang mga gawain.

Salas/Taron: Yaong ang kanilang mga pagsisikap ay nawala sa buhay sa mundong ito, samantalang sila ay nag-aakalang kanilang matatamo ang kabutihan ng kanilang mga gawa.”

Quranenc.com: na mga nawala ang pinagsumikapan nila sa buhay sa Mundo habang sila ay nag-aakalang sila ay nagpapaganda sa paggawa?


105

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا

ICDO: Sila ang mga yaong naging talunan sa kanilang mga gawain, na mga tinanggihan ang palatandaan at mga talata ng kanilang Rabb na Tagapaglikha at hindi pinaniwalaan, at tinanggihan ang pakikipagharap sa Kabilang-Buhay, na kung kaya, nawalan ng saysay ang kanilang gawain; dahil sa kanilang di-paniniwala, samakatuwid, walang anumang pagpapahalaga ang ibibigay sa kanila sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Sila yaong mga di-naniniwala sa mga ayaat [kapahayagan] ng kanilang Panginoon at [di-naniniwala] sa pakikipagharap sa Kanya [sa kabilang buhay]. Kaya, ang kanilang mga gawain ay nawalan ng halaga, at sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, wala Kaming itatalagang timbang [ng kabutihan] para sa kanila.

Quranenc.com: Ang mga iyon ay ang mga tumangging sumampalataya sa mga tanda ng Panginoon nila at pakikipagkita sa Kanya kaya nawalang-kabuluhan ang mga gawa nila. Kaya hindi Kami mag-uukol para sa kanila sa Araw ng Pagbangon ng isang timbang.


106

ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمۡ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا

ICDO: Ang nabanggit na ito na pagkawala ng saysay sa kanilang gawain ay bilang kabayaran, na ang kanilang patutunguhan ay Impiyernong-Apoy; dahil sa kanilang hindi paniniwala sa Allah, panlalait at pang-iinsulto sa mga palatandaan at katibayan na dala-dala ng Kanyang mga Sugo.

Salas/Taron: Iyan ang kanilang kabayaran – ang Impiyerno – [bilang parusa] para sa anumang kanilang pagtakwil [sapagka’t] sila ay nagturing sa Aking  mga ayaat [kapahayagan] at sa Aking mga sugo nang may pangungutya.

Quranenc.com: Iyon ay ang ganti sa kanila – Impiyerno – dahil tumanggi silang sumampalataya at gumawa sila sa mga tanda Ko at mga sugo Ko bilang pangungutya.


107

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّـٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong naniwala sa Akin at naniwala sa Aking mga Sugo, at gumawa ng mga kabutihan, para sa kanila ang pinakamataas na antas ng Hardin at pinakamabuting patutunguhan.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, sila ay magkakaroon ng mga hardin ng Firdaws(16) [Paraiso] bilang tirahan.

(16) Firdaws. Ayon kay Qatadah mula sa salaysay ni Anas ibn Malik, ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Kung kayo ay humihiling sa Allah ng Paraiso, hingin ninyo sa Kanya ang Firdaws, sapagka’t ito ang pinakamataas na bahagi ng Paraiso, ang gitna ng Paraiso at mula rito ay umaagos ang mga ilog ng Paraiso.” [Fath Al-Bari 13:415]. [Tafsir Ibn Kathir, vol. 6, pahina 220].

Quranenc.com: Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay magiging ukol sa kanila ang mga Hardin ng Firdaws bilang isang tuluyan,


108

خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبۡغُونَ عَنۡهَا حِوَلٗا

ICDO: Mananatili sila roon magpasawalang-hanggan, na hindi na nila nanaisin pa na makaalis doon; dahil sa matindi nilang pagmamahal sa lugar na yaon.

Salas/Taron: Doon, sila ay mamamalagi nang walang hanggan. Sila ay hindi maghahangad na mailipat mula roon.

Quranenc.com: bilang mga mananatili roon, na hindi sila maghahangad palayo roon ng paglipat.


109

قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Kung ang karagatan ay magiging tinta na mga panulat upang isulat ang mga Salita ng Allah, ay katiyakan na unang mauubos ang karagatan subalit ang mga Salita ng Allah ay mananatili, kahit na maglagay pa Kami ng panibagong karagatan bilang pantulong.

Nasa talatang ito ang pagpapatunay hinggil sa katangian ng Salita ng Allah bilang makatotohanan ayon sa kung ano ang karapat-dapat sa Kanyang Kadakilaan at Kaganapan.

Salas/Taron: Sabihin: “Kung ang dagat ay mga tinta para [sa panulat] ng mga salita ng aking Panginoon, katiyakan, ang [tubig nitong] dagat ay mauubos bago pa man maubos [o masaid] ang mga salita ng aking Panginoon, kahit Kami ay magdala ng [isa pang dagat] tulad nito bilang karagdagan.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Kung sakaling ang dagat ay tinta [sa pagsulat] ng mga salita ng Panginoon ko, talaga sanang naubos ang dagat bago maubos [isulat] ang mga salita ng Panginoon ko; at kung sakali mang nagdala pa ng tulad nito na tinta.”


110

قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na nagtatambal sa pagsamba sa Allah: Ako sa katotohanan ay tao lamang na katulad din ninyo, pinagkalooban ako ng Kapayahagan ng aking Rabb na Tagapaglikha, na walang pag-aalinlangan na Siya lamang ang Bukod-Tanging Nag-iisang Ilah na karapat-dapat sambahin, na kung kaya, sinuman ang natatakot sa parusa ng kanyang Rabb at naghahangad ng gantimpala sa Araw ng kanyang pakikipagtagpo sa Kanya ay hayaan niyang gumawa ng kabutihan nang alang-alang sa Allah ayon sa Kanyang batas, at hindi siya maglalagay ng anumang katambal sa kanyang pagsamba sa Allah nang kahit na sino.

Salas/Taron: Sabihin: “Ako ay isang taong katulad lamang ninyo. Ipinahayag sa akin na ang inyong diyos ay Tanging Isang Diyos – [ang Allah]. Kaya, sinumang umaasa sa pakikipagharap sa kanyang Panginoon – hayaan siyang gumawa ng mga gawaing matuwid at huwag siyang magtambal ng isa man sa pagsamba sa kanyang Panginoon.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Ako ay tao lamang tulad ninyo, na ikinasi sa akin na ang Diyos ninyo ay Diyos na nag-iisa lamang. Kaya ang sinumang umaasa ng pakikipagkita sa Panginoon niya ay gumawa siya ng gawang maayos at huwag siyang magtambal sa pagsamba sa Panginoon Niya ng isa man.

Surah 19: Maryam

مريم
MARIYA

Bahagi: 16 Kabanata: 19 Talata: 98
Ayos ng pagkapahayag: 44
Makki Surah (maliban sa Ayah 58 at 71)
Pagsasatitik at Awdyo: Maryam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

كٓهيعٓصٓ

ICDO: Kaf-Ha-Ya-`Ayn-Sad. Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah.

Salas/Taron: Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad.(1)

(1) Kaf,Ha,Ya,’Ain,Sad. – Ito ay mga titik ng wikang Arabe na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag ng Banal na Qur’an.

Quranenc.com: Kāf, Hā, Yā, `Ayn, Ṣād.


2

ذِكۡرُ رَحۡمَتِ رَبِّكَ عَبۡدَهُۥ زَكَرِيَّآ

ICDO: Ito ay pagpapaalaala sa Awa at Biyaya ng iyong Rabb na Tagapaglikha sa Kanyang alipin na si Zakariyya, na Aming isasalaysay sa iyo, dahil sa may aral na nakapaloob sa kuwentong ito sa mga nag-iisip nang malalim na nagnanais na makakuha ng aral.

Salas/Taron: [Ito ay] isang paalala ng habag ng iyong Panginoon sa Kanyang aliping si Zakarias.

Quranenc.com: Ang pagbanggit ng awa ng Panginoon mo sa lingkod Niyang si Zacarias,


3

إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيّٗا

ICDO: Nang siya ay nanalangin nang palihim sa kanyang Rabb na Tagapaglikha; upang ganap na mabuo ang kanyang taos-puso na panalangin at higit itong maging katanggap-tanggap.

Salas/Taron: Nang siya ay manalangin sa kanyang Panginoon [Allah] ng isang sarilinang panalangin.

Quranenc.com: nang nanawagan siya sa Panginoon niya sa isang panawagang kubli.


4

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلۡعَظۡمُ مِنِّي وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأۡسُ شَيۡبٗا وَلَمۡ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيّٗا

ICDO: Kanyang sinabi: Aking Rabb! Ako ay tumanda na at uugud-ugod na, na mahina na ang aking mga buto, at kumalat na ang mga puting buhok sa aking ulunan, at kailanman ay hindi Mo tinanggihan ang aking mga panalangin noon sa Iyo, O aking Rabb!

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “Aking Panginoon, katotohanan, ang aking mga buto  ay mahihina na, at ang aking ulo ay napuno na ng puting [buhok], at ako ay hindi kailanman nabigo sa aking pagdalangin sa Iyo, aking Panginoon.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Panginoon ko, tunay na ako ay napanghinaan ng mga buto mula sa akin, nagliyab ang ulo sa uban, at hindi naging malumbay sa pagdalangin sa Iyo, Panginoon ko.


5

وَإِنِّي خِفۡتُ ٱلۡمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِي عَاقِرٗا فَهَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا

ICDO: At katiyakan na ako ay nangangamba, na ang aking mga kamag-anak ay hindi nila maipagpapatuloy ang pagpapatupad ng Iyong Deen sa pinakatamang kaparaanan nito pagkatapos ng aking kamatayan, at hindi nila hihikayatin ang Iyong mga alipin tungo sa Iyo, at ang aking asawa naman ay isa nang baog na hindi na nanganganak, na kung kaya, pagkalooban Mo ako ng anak mula sa Iyo na magmamana sa aking tungkulin at aking magiging kaagapay.

Salas/Taron: At katotohanan, aking pinangangambahan ang aking mga kahalili(2) pagkaraan ko, at ang aking asawa ay naging baog. Kaya, igawad Mo po sa akin mula sa Iyong Sarili ang isang tagapagmana,

(2) Tinutukoy nito ay ang mga kamag-anak niya na magmamana ng pamunuan sa kanilang mamamayan sa larangan ng kaalaman sa relihiyon. Zakariyyah – ito ang Arabe ng pangalang Zakarias. Karagdagan mula sa tagapagsalin (AJSalas).

Quranenc.com: Tunay na ako ay nangamba sa mga kalapit kabilang sa maiiwan ko. Ang maybahay ko naman ay baog. Kaya magkaloob ka sa akin mula sa nasa Iyo ng isang kalapit,


6

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنۡ ءَالِ يَعۡقُوبَۖ وَٱجۡعَلۡهُ رَبِّ رَضِيّٗا

ICDO: Na mamanahin niya ang aking pagiging Propeta, ako at ang mga Propeta mula sa angkan ni Ya`qub, at gawin Mo siyang anak na kalugud-lugod sa Iyo at ibilang sa mga alipin Mo na sumusunod!

Salas/Taron: ‘Na magmamana sa akin, at magmamana [rin] mula sa angkan ni Hakob. At gawin Mo po siyang isang kalugud-lugod [para sa Iyo], aking Panginoon.”

Quranenc.com: na magmamana sa akin at magmamana mula sa angkan ni Jacob. Gawin Mo siya, Panginoon ko, na isang kinalulugdan.


7

يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسۡمُهُۥ يَحۡيَىٰ لَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ مِن قَبۡلُ سَمِيّٗا

ICDO: (Sinabi ng Allah:) O Zakariyya! Katiyakan, ipinagkakaloob Namin sa iyo ang magandang balita bilang katugunan sa iyong panalangin, na walang pag-aalinlangang ipagkakaloob Namin sa iyo ang bata na ang kanyang magiging pangalan ay si Yahya, na hindi pa Kami nagbigay ng ganitong pangalan sa sinuman na nauna sa kanya.

Salas/Taron: [Sinabi sa kanya]: “O Zakarias, katotohanan Kami ay nagbibigay sa iyo ng isang magandang balita [ng pagkakaroon mo] ng isang anak na lalaki, na ang kanyang [magiging] pangalan ay Juan [Yahya]. Hindi Namin ipinagkaloob sa kaninumang nauna ang pangalang [ito].”

Quranenc.com: [Sinabi sa kanya:] “O Zacarias, tunay na Kami ay nagbabalita sa iyo ng nakagagalak hinggil sa isang batang lalaking ang pangalan niya ay Juan (Yahya). Hindi Kami gumawa para sa kanya noong una ng isang kapangalan.”


8

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٞ وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِي عَاقِرٗا وَقَدۡ بَلَغۡتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِ عِتِيّٗا

ICDO: Sinabi ni Zakariyya bilang pagkamangha: O aking Rabb! Paano ako magkakaroon ng anak, samantalang ang aking asawa ay isa nang baog na hindi na nanganganak, at ako ay umabot na sa matinding katandaan?

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “Aking Panginoon, paano ako magkakaroon ng isang anak na lalaki, samantalang ang aking asawa ay naging baog, at katotohanang ako ay umabot na sa sukdulang katandaang gulang.”

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Panginoon ko, paanong magkakaroon ako ng isang batang lalaki gayong ang maybahay ko ay baog at tumuntong na ako sa katandaan bilang isang hukluban?”


9

قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٞ وَقَدۡ خَلَقۡتُكَ مِن قَبۡلُ وَلَمۡ تَكُ شَيۡـٔٗا

ICDO: Sinabi ng anghel bilang pagtugon sa pagkamangha ni Zakariyya: Ganoon ang tunay na pangyayari na tulad ng iyong sinasabi na pagiging baog ng iyong asawa at pag-abot mo sa matinding katandaan, subalit ang iyong Rabb ay nagsabi: Ang paglikha kay Yahya sa ganitong pamamaraan ay napakadali para sa Allah, pagkatapos ipinaalaala ng Allah kay Zakariyya ang mas nakagugulat kaysa sa kanyang tinatanong, na Kanyang sinabi: Katiyakan, nilikha kita noon bago pa kay Yahya, samantalang ikaw ay wala.

Salas/Taron: [Isang anghel ay] nagsabi: “Kahit na [ito ay mangyayari]; ang iyong Panginoon ay nagsabi: ‘Ito ay madali para sa Akin. At katunayan, ikaw ay Aking nilikha noong una, nang ikaw ay walang anupamang bagay(3)!”

(3) ….i.e. [ikaw ay Aking nilikha noon [sa panahong ikaw ay] walang bagay [na di pa nalilikha].

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Gayon nga; nagsabi ang Panginoon mo: Iyon sa Akin ay madali sapagkat lumikha Ako sa iyo noong una gayong hindi nangyaring ikaw ay anuman.”


10

قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَ لَيَالٖ سَوِيّٗا

ICDO: Sinabi ni Zakariyya bilang karagdagan na pagkakatiyak: O aking Rabb! Pagkalooban Mo ako ng tanda na magkakatotoo ang magandang balita na ibinalita sa akin ng mga anghel. Kanyang sinabi: Ang palatandaan ay hindi mo kayang makipag-usap sa mga tao sa loob ng tatlong gabi at tatlong araw samantalang ikaw ay walang sakit.

Salas/Taron: Siya [si Zakarias] ay nagsabi: “Aking Panginoon, Ikaw ay gumawa para sa akin ng isang palatandaan.” Kanyang sinabi, ‘Ang iyong palatandaan, [ay] ikaw ay hindi makikipag-usap sa mga tao sa [loob ng] tatlong gabi, [bagaman] maayos [ang iyong pananalita].”

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Panginoon ko, gumawa ka para sa akin ng isang tanda.” Nagsabi siya: “Ang tanda mo ay na hindi ka magsasalita sa mga tao nang tatlong gabi, gayong malusog.”


11

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ مِنَ ٱلۡمِحۡرَابِ فَأَوۡحَىٰٓ إِلَيۡهِمۡ أَن سَبِّحُواْ بُكۡرَةٗ وَعَشِيّٗا

ICDO: Lumabas si Zakariyya mula sa Mihrab – na ito ang lugar na kanyang pinagdarasalan na kung saan sa lugar na ito ipinagkaloob sa kanya ang balita na siya ay magkakaroon ng anak – na humarap sa kanyang sambayanan at kanyang isinenyas sa kanila, na purihin nila ang Allah sa umaga at sa hapon bilang pagpapasalamat sa Kanya.

Salas/Taron: Kaya, siya ay lumabas mula sa kanyang silid-dalanginan patungo sa kanyang mga mamamayan at kanyang sinabi sa kanila [sa pamamagitan ng mga senyas] na sila ay magbigay papuri [sa Allah] sa umaga at sa hapon.

Quranenc.com: Kaya lumabas siya sa mga kababayan niya mula sa dasalan at nagpahiwatig sa kanila na magluwalhati sila sa umaga at hapon.


12

يَٰيَحۡيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَٰبَ بِقُوَّةٖۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡحُكۡمَ صَبِيّٗا

ICDO: (Sinabi niya sa kanyang anak): O Yahya! Panghawakan mo ang Tawrah nang mahigpit at magsumigasig ka sa pagpapatupad nito, pagsasaulo at pag-iintindi ng mga talata nito. At pinagkalooban Namin siya ng karunungan at tamang pagkakaunawa habang siya ay maliit pa lamang.

Salas/Taron: [Ang Allah ay nagsabi]: “O Juan [Yahya],(4) kunin mo [at panghawakan] ang Kasulatan nang buong katatagan.” At Aming ipinagkaloob sa kanya ang karunungan [habang siya ay] bata pa,

(4) Juan [Bautista] o Yahya sa wikang Arabe.

Quranenc.com: [Sinabi:] “O Juan, kunin mo ang kasulatan nang may lakas.” Nagbigay Kami sa kanya ng paghahatol habang isang paslit pa,


13

وَحَنَانٗا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةٗۖ وَكَانَ تَقِيّٗا

ICDO: At pinagkalooban Namin siya ng awa at pagmamahal mula sa Amin, at kadalisayan na malayo mula sa mga pagkakasala, at siya ay may takot na sumusunod sa Allah, na isinasagawa ang mga ipinag-uutos at iniiwasan ang Kanyang ipinagbabawal.

Salas/Taron: At [ipinagkaloob din] ang [diwa ng] pagmamalasakit mula sa Amin, at kalinisan [mula sa kasalanan] at kanyang kinatatakutan [ang Allah],

Quranenc.com: ng pagsinta mula sa nasa Amin, at ng kadalisayan. Siya noon ay isang mapangilag sa pagkakasala,


14

وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَيۡهِ وَلَمۡ يَكُن جَبَّارًا عَصِيّٗا

ICDO: At siya ay mabuti at magalang sa kanyang mga magulang at sumusunod sa kanila, at hindi siya nagmamataas sa pagsunod niya sa kanyang Rabb at ganoon din sa kanyang mga magulang, na siya ay ganap na sumusunod sa kanyang Rabb na Tagapaglikha at sa kanyang mga magulang.

Salas/Taron: At [siya ay] masunurin sa kanyang mga magulang, at siya ay hindi naging mapaniil [o malupit], hindi palasuway.

Quranenc.com: nagpapakabuti sa mga magulang niya, at hindi naging isang mapaniil na masuwayin.


15

وَسَلَٰمٌ عَلَيۡهِ يَوۡمَ وُلِدَ وَيَوۡمَ يَمُوتُ وَيَوۡمَ يُبۡعَثُ حَيّٗا

ICDO: At kapayapaan mula sa Allah para kay Yahya at kaligtasan para sa kanya mula sa araw na siya ay ipinanganak, at sa araw na siya ay mamamatay at sa araw na siya ay bubuhayin na mag-uli mula sa libingan.

Salas/Taron: At kapayapaan sa kanya sa araw na siya ay ipinanganak at sa araw na siya ay mamamatay at sa araw na siya ay [muling] mabubuhay!

Quranenc.com: Kapayapaan ay sumakanya sa araw na ipinanganak siya, sa araw ng namatay siya, at sa araw na ibabangon siya bilang buhay.


16

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَرۡيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتۡ مِنۡ أَهۡلِهَا مَكَانٗا شَرۡقِيّٗا

ICDO: At ipahayag mo, O Muhammad (ﷺ), ang kuwento hinggil kay Maryam (`alayhas salam) na nasa Dakilang Quran noong siya ay lumayo sa kanyang pamilya, na siya ay nagtungo sa karatig na lugar sa gawing silangan.

Salas/Taron: At banggitin mo [O Muhammad] sa Aklat, [ang kasaysayan ni] Maria(5), nang siya ay lumisan mula sa kanyang pamilya sa isang pook sa dakong bahagi ng silangan.

(5) Maryam [Maria, ang Dakilang Ina ni Hesus]. Siya ay lumisan sa layong walong milya mula sa bahay-dalanginan ng Herusalem [ang Baytul Maqdis] sa nayon na kung tawagin ay Bayt Al-Lahm [Bethlehem]. [At-Tabari 18:170, vol. 6, Tafsir Ibn Kathir].

Quranenc.com: Bumanggit ka sa Aklat kay Maria noong nagpakalayo siya mula sa mag-anak niya sa isang pook na silanganin.


17

فَٱتَّخَذَتۡ مِن دُونِهِمۡ حِجَابٗا فَأَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٗا سَوِيّٗا

ICDO: At siya ay naglagay ng harang (dumistansiya o lumayo) sa pagitan ng kanyang pamilya at sa mga tao, at ipinadala Namin sa kanya si Anghel Jibril, na nag-anyong tao na kapita-pitagan para sa kanyang paningin.

Salas/Taron: Pagkaraan, siya ay naglagay ng isang tabing mula sa kanila [upang siya ay mapag-isa]. Kaya, Kami ay nagpadala sa kanya ng Aming Ruh [Banal na Espiritu, ang Anghel Gabriel], at ito ay nagpakita sa kanya sa [anyo ng] isang ganap na lalaki.

Quranenc.com: Gumawa siya, sa pagbukod sa kanila, ng isang tabing. Nagpadala Kami sa kanya ng espiritu Namin at nag-anyo ito sa kanya bilang isang taong lubos.


18

قَالَتۡ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحۡمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّٗا

ICDO: Sinabi niya: Katiyakan, hinihiling ko ang kalinga ng Pinakamahabaging Allah mula sa iyo, upang hindi ka makagawa ng masama laban sa akin kung ikaw ay tunay na may takot sa Allah.

Salas/Taron: Siya [si Maria] ay nagsabi: ‘Katotohanan, ako ay humihingi ng paglingap sa Mahabagin laban sa iyo [o ako ay iyong layuan], kung tunay ngang ikaw ay may takot [sa Kanya].

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Tunay na ako ay nagpapakupkop sa Napakamaawain laban sa iyo kung ikaw ay isang mapangilag sa pagkakasala.”


19

قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمٗا زَكِيّٗا

ICDO: Sinabi ng anghel sa kanya: Katiyakan, ako ay Sugo ng iyong Rabb na ipinadala sa iyo; upang ipagkaloob sa iyo ang malinis na sanggol mula sa anumang dungis ng kasalanan.

Salas/Taron: Siya [si Anghel Gabriel] ay nagsabi: ‘Ako ay isang sugo ng iyong Panginoon [na napag-utusan upang] igawad sa iyo ang [magandang balita ng] isang pinagkakapuring anak na lalaki.

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Ako ay sugo ng Panginoon mo lamang upang maghandog ako sa iyo ng isang lalaking anak na dalisay.”


20

قَالَتۡ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٞ وَلَمۡ يَمۡسَسۡنِي بَشَرٞ وَلَمۡ أَكُ بَغِيّٗا

ICDO: Sinabi niya sa anghel: Paano ako magkakaroon ng sanggol gayong walang sinuman ang nakahipo sa akin sa legal na pamamaraan bilang asawa at hindi ako mahalay na babae?

Salas/Taron: Siya [si Maria] ay nagsabi: ‘Paano ako magkakaroon ng isang anak na lalaki, gayong wala namang lalaki ang sumaling sa akin, at ako ay hindi marumi(6) [o walang dangal]?”

(6) Baghiyy – isang babaing nangangalunya. [Ayon kay Ibn Kathir, vol. 6, pahina 242].

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Paanong magkakaroon ako ng isang anak na lalaki samantalang hindi ako nasaling ng isang lalaki at hindi naman ako isang mapakiapid?”


21

قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٞۖ وَلِنَجۡعَلَهُۥٓ ءَايَةٗ لِّلنَّاسِ وَرَحۡمَةٗ مِّنَّاۚ وَكَانَ أَمۡرٗا مَّقۡضِيّٗا

ICDO: Sinabi sa kanya ng anghel: Ganoon ang tunay na pangyayari na katulad ng iyong sinasabi na walang sinumang lalaki ang humipo sa iyo at hindi ka mahalay, subalit ang iyong Rabb na Tagapaglikha ay nagsabi: Ang pangyayari ay napakadali para sa Akin; upang magkaroon ng ganitong uri ng sanggol bilang tanda ng katibayan para sa mga tao na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Allah, at siya (sanggol) ay Awa mula sa Amin, at magiging masunurin sa kanyang ina at mabuti sa sangkatauhan, na ang paglikha kay `isa (Hesus) sa ganitong pamamaraan ay naitakda na, naitala na sa Al-Lawh Al-Mahfoudh, na kung kaya, ito ay walang pag-aalinlangang magaganap.

Salas/Taron: Siya [si Anghel Gabriel] ay nagsabi: ‘Ganyan nga [ito ay mangyayari], ang iyong Panginoon ay nagsabi: ‘Ito ay sadyang madali para sa Akin; at siya ay Aming gagawin bilang palatandaan para sa sangkatauhan at isang habag mula sa Amin. At ito ay isang pangyayaring naitakda [na].’

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Gayon nga. Nagsabi ang Panginoon mo: Ito sa Akin ay madali, at upang gumawa Kami sa kanya bilang isang tanda para sa mga tao at isang awa mula sa Amin. Ito ay isang bagay na naitadhana.”


22

۞فَحَمَلَتۡهُ فَٱنتَبَذَتۡ بِهِۦ مَكَانٗا قَصِيّٗا

ICDO: At nagdalangtao si Maryam pagkatapos hipan ni Anghel Jibril ang kanyang kasuotan sa gawing dibdib na bahagi, hanggang sa ang pag-ihip na ito ay umabot sa kanyang sinapupunan at nangyari ang pagdadalangtao dahil doon, at siya ay umalis at nagtungo sa lugar na malayo sa mga tao.

Salas/Taron: Kaya siya ay nagdalang-tao sa kanya [kay Hesus] at siya ay humayong nagtungo sa isang malayong pook.

Quranenc.com: Kaya ipinagbuntis niya ito at nagpakalayo siya kasama nito sa isang pook na liblib.


23

فَأَجَآءَهَا ٱلۡمَخَاضُ إِلَىٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ قَالَتۡ يَٰلَيۡتَنِي مِتُّ قَبۡلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسۡيٗا مَّنسِيّٗا

ICDO: At dumating sa kanya ang paghilab ng tiyan sa ilalim ng puno ng palmera ng Tamr (o datiles), bilang tanda na malapit na siyang manganak, at kanyang sinabi: Kaawa-awa naman ako, sana ay namatay na ako bago pa ito nangyari, at ako ay limot na ng mga tao na hindi na nila maalaala at malayo na sa kanilang pananaw.

Salas/Taron: “At ang sakit [na dala] ng kanyang panganganak ay naghatid sa kanya sa isang puno ng datiles. Siya ay nagsabi [habang nanganganak]: ‘Sana ako ay namatay na bago pa man [dumating ang pangyayaring] ito at ako ay nabaon na sa limot.”

Quranenc.com: Nagpapunta sa kanya ang sakit ng panganganak sa katawan ng punong datiles at nagsabi siya: “O sana ako ay namatay bago nito at naging isang limot na kinalimutan.”


24

فَنَادَىٰهَا مِن تَحۡتِهَآ أَلَّا تَحۡزَنِي قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيّٗا

ICDO: At tinawag siya ni Anghel Jibril, na sinasabing, Huwag kang magdalamhati, dahil katiyakang pinagkalooban ka ng iyong Rabb na Tagapaglikha ng tubig na dumadaloy sa iyong paanan.

Salas/Taron: Kaya, siya [si Maria] ay tinawag niya(7) mula sa ibaba ng kanyang [paanan], [at nagsabing]: “Huwag kang malungkot! Sa katunayan, ang iyong Panginoon ay gumawa ng isang umaagos na bukal [ng tubig] sa [bahaging] ibaba [ng iyong paanan];

(7) Ayon sa Tafsir ng ibang mga iskolar, ang tinutukoy dito ay si Hesus o ang Anghel Gabriel.

Quranenc.com: Kaya may nanawagan sa kanya mula sa ilalim niya: “Huwag kang malungkot; naglagay nga ang Panginoon mo sa ilalim mo ng isang batis.


25

وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسَٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبٗا جَنِيّٗا

ICDO: At yugyugin mo ang puno ng palmera ng Tamr na nasa iyong harapan, na sasanhiin na malalaglag sa iyo nang kusa ang mga sariwang bunga ng Tamr na kalalaglag pa lamang mula sa puno.

Salas/Taron: “At yugyugin mo ang puno ng datiles na nasa iyong harapan, ihuhulog nito sa iyo ang hinog na sariwang bungang-datiles.”

Quranenc.com: Yumugyog ka patungo sa iyo sa katawan ng punong datiles, may maglalaglagan sa iyo na mga sariwang datiles na hinog.


26

فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِّي عَيۡنٗاۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدٗا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فَلَنۡ أُكَلِّمَ ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا

ICDO: Pagkatapos ay kumain ka mula sa sariwang Tamr na ito at uminom mula sa tubig at magalak ka sa iyong sarili dahil sa iyong bagong silang na sanggol. At kapag may nakatagpo ka na sinumang tao na nagtanong hinggil sa iyo, na kung ano ang nangyari sa iyo, tugunan mo siya sa pamamagitan ng senyas, na sabihin mo, Katiyakan, ipinangako ko sa aking sarili na ako ay hindi magsasalita; na kung kaya, mula ngayon ay hindi muna ako makikipag-usap sa mga tao. Ang hindi pagsasalita sa batas nila noon ay ibinibilang na pagsamba at ito ay wala na sa batas na ibinigay kay Propeta Muhammad (ﷺ) sa ngayon.

Salas/Taron: “Kaya, ikaw ay kumain at uminom at masiyahan, at kung ikaw ay makakita ng sinumang tao, [ito ang iyong] sabihin: “Katotohanan, ako ay nagpanata ng isang pag-aayuno [bilang pagsunod] sa Mahabagin [Allah] kaya ako ay hindi makikipag-usap sa sinumang tao sa araw na ito.”

Quranenc.com: Kaya kumain ka, uminom ka, at magalak ka. Kung makakikita ka nga kabilang sa mga tao ng isa man ay sabihin mo: “Tunay na Ako ay namanata sa Napakamaawain ng isang pananahimik kaya hindi ako magsasalita ngayong araw sa isang tao.”


27

فَأَتَتۡ بِهِۦ قَوۡمَهَا تَحۡمِلُهُۥۖ قَالُواْ يَٰمَرۡيَمُ لَقَدۡ جِئۡتِ شَيۡـٔٗا فَرِيّٗا

ICDO: At si Maryam ay nagtungo sa kanyang sambayanan na dala-dala niya ang sanggol mula sa lugar na kanyang pinagmulan, at noong siya ay kanilang nakita sa ganoong kalagayan, kanilang sinabi sa kanya: O Maryam! Katiyakang nagdala ka ng isang kasindak-sindak na pangyayari.

Salas/Taron: Kaya, kanyang dala-dalang iniuwi ito [ang sanggol na si Hesus] sa kanyang mga mamamayan. Sila [mga tao] ay nagsabi: “O Maria! Tunay nga na ikaw ay nagdala ng isang bagay na nakapanghihilakbot.(8)

(8) Fariy – isang bagay na nakapanghihilakbot o hindi akalaing magagawa ng isang mabuti at matuwid na tao. Si Maria ay pinagbintangang gumawa nang gayon bagay sapagka’t ang kanyang angkang pinagmulan ay mga propeta at mga huwaran sa kabutihan.

Quranenc.com: Pagkatapos ay dumating siya kasama nito sa mga kalipi niya habang binubuhat ito. Nagsabi sila: “O Maria, talaga ngang nagdala ka ng isang bagay na mapanirang-puri!


28

يَـٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيّٗا

ICDO: O kapatid na babae ng mabuting tao na si Haroun! Kailanman ang iyong ama ay hindi naging masamang tao na gumawa ng kahalayan at gayundin ang iyong ina na hindi masamang babae na nakiapid.

Salas/Taron: “O kapatid na babae ni Aaron.(9) Ang iyong ama ay hindi masamang tao at ang iyong ina ay hindi isang marumi [o walang dangal].’

(9) Si Mughira bin Shu’ba ay nagtala: Nang ako ay dumating sa Najran, sila (mga Kristiyanong taga- Najran) ay nagtanong sa akin: Mababasa mo, “O kapatid na babae ni Aaron” (tinawag kay Maria) sa Qur’an, samantalang si Moises ay ipinanganak nang higit na una kay Hesus. Nang ako ay bumalik sa Sugo ng Allah, aking tinanong siya tungkol dito, sa gayon siya ay nagsabi: “Ang [mga tao noong unang panahon] ay lagi nang ibinibigay ang mga pangalan [sa kanilang mga mamamayan] ang mga pangalan ng mga propeta o sugo at ng mga banal na tao na nauna sa kanila.” [Sahih Muslim, Book #025, Hadith #5326].

Quranenc.com: O kapatid ni Aaron, ang ama mo ay hindi naging isang lalaki ng kasagwaan at ang ina mo ay hindi naging isang mapang-apid.”


29

فَأَشَارَتۡ إِلَيۡهِۖ قَالُواْ كَيۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِيّٗا

ICDO: Pagkatapos ay itinuro niya ang bagong sanggol na si `isa upang siya ang kanilang tanungin at pagsalitain, at kanilang sinabi nang may pagkamangha at hindi pagsang-ayon: Paano kami makikipag-usap sa isang sanggol na nasa kuna (duyan) at sumususo pa lamang?

Salas/Taron: Nguni’t, [sa halip na magpaliwanag ay] kanyang itinuro siya [ang sanggol]. Sila ay nagsabi [kay Maria]: “Paano kami makikipag-usap sa isang batang musmos na nasa duyan?”(10)

(10) Ang duyan na tinutukoy dito ay katulad lamang ng isang kuna na hinihigan ng sanggol at hindi karaniwang duyan na may lubid sa magkabilang dulo para sa pag-ugoy o pag-iwi ng bata.

Quranenc.com: Kaya tumuro siya rito. Nagsabi sila: “Papaano kami makikipag-usap sa sinumang nasa lampin na isang paslit?”


30

قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّٗا

ICDO: Tumugon ang sanggol na si `isa na nasa kuna pa lamang na sumususo: Katiyakan, ako ay alipin ng Allah, na Siyang nagpasiya na ako ay pagkalooban ng Aklat na Injeel, at ginawa Niya akong Propeta.

Salas/Taron: Siya [ang sanggol na si Hesus] ay nagsabi: Katotohanan, ako ay alipin ng Allah, Kanyang ipinagkaloob sa akin ang [banal na] Kasulatan at ako ay Kanyang ginawang isang Propeta;’

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Tunay na ako ay alipin ni Allāh. Nagbigay Siya sa akin ng Kasulatan at gumawa Siya sa akin bilang isang propeta.


31

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا

ICDO: At ginawa Niya akong mapagpala at kapaki-pakinabang kahit saanman ako naroroon, at inutusan Niya ako na pangalagaan ang pagsasagawa ng Salah at magbigay ng obligadong kawanggawa habang ako ay nabubuhay.

Salas/Taron: At ako ay Kanyang pinagpala saan man ako naroroon, at itinagubilin sa akin ang pagdarasal, at kawanggawa, habang ako ay nabubuhay.”

Quranenc.com: Gumawa Siya sa akin bilang isang pinagpala saan man ako naroon at nagtagubilin Siya sa akin ng pagdarasal at pagkakawanggawa hanggat nananatili akong buhay,


32

وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَتِي وَلَمۡ يَجۡعَلۡنِي جَبَّارٗا شَقِيّٗا

ICDO: At ginawa Niya akong mabuti at masunurin sa aking ina, at hindi Niya ako ginawang mapagmataas na masama na hindi sumusunod sa aking Rabb na Tagapaglikha.

Salas/Taron: ‘At [ako ay ginawang] masunurin sa aking ina at ako ay hindi Niya ginawang malupit, hindi lapastangan.

Quranenc.com: at isang nagpapakabuti sa ina ko. Hindi Siya gumawa sa akin bilang isang mapaniil na malumbay.


33

وَٱلسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوۡمَ وُلِدتُّ وَيَوۡمَ أَمُوتُ وَيَوۡمَ أُبۡعَثُ حَيّٗا

ICDO: At ang kapayapaan at kaligtasan ay sumaakin mula sa Allah sa araw na ako ay ipinanganak, at sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay bubuhayin na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: “At ang kapayapaan ay mapasaakin sa araw na ako ay ipinanganak. At sa araw na ako ay mamamatay at sa araw na ako ay muling bubuhayin.”

Quranenc.com: Ang kapayapaan ay sumaakin sa araw na ipinanganak ako, sa araw na mamamatay ako, at sa araw na ibabangon ako bilang buhay.”


34

ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ قَوۡلَ ٱلۡحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمۡتَرُونَ

ICDO: Ganito ang kuwento hinggil kay `isa, na ikinukwento Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang kanyang katangian at buhay, na siya, si `isa na anak ni Maryam ay walang pag-aalinlangan na makatotohanan na siyang pinag-aalinlanganan ng mga Hudyo at mga Kristiyano.

Salas/Taron: Iyan si Isa [Hesus], anak na lalaki ni Maria. [Ito ay] isang salita ng katotohanan na kanilang pinag-aalinlanganan.

Quranenc.com: Iyon si Hesus na anak ni Maria. [Ito ay] pagsasabi ng katotohanan na hinggil dito ay nag-aalinlangan sila.


35

مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٖۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

ICDO: At hindi maaari sa Allah at hindi angkop sa Kanyang Kadakilaan na Siya ay magkaroon mula sa Kanyang alipin at nilikha ng anak, Luwalhati at Kadalisayan sa Kanya, na kapag Siya ay nagpasiya at nagnais ng anumang bagay na maliit o malaki man ay walang anuman ang makapipigil sa Kanya, kundi sinasabi Niya lamang dito: Kun fayakun! – Mangyari at ito ay mangyayari, ayon sa Kanyang pinagpasiyahan at kagustuhan!

Salas/Taron: Hindi [naangkop] sa [Kadakilaan ng] Allah na Siya ay magkaroon ng anak na lalaki. Luwalhati sa Kanya. Kapag Kanyang itakda ang isang pangyayari, Siya ay magsasabi lamang dito na: ”Maging,” kaya mangyayari nga.

Quranenc.com: Hindi nangyaring ukol kay Allāh na magkaroon Siya ng alinmang anak; kaluwalhatian sa Kanya! Kapag nagpasya Siya ng isang bagay ay magsasabi lamang Siya na mangyari at mangyayari ito.


36

وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ

ICDO: At sinabi ni `isa sa kanyang sambayanan: Katiyakan, ang Allah ay aking Rabb at inyong Rabb na Tagapaglikha, na kung kaya, sambahin ninyo Siya nang bukod-tangi na walang katambal, at ito ang Matuwid na Landas.

Salas/Taron: [Si Hesus ay nagsabi]: “At katotohanan, ang Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya Siya ay inyong sambahin [tanging Siya lamang]. Ito ang matuwid na landas.”

Quranenc.com: [Nagsabi si Hesus:] “Tunay na si Allāh ay Panginoon ko at Panginoon ninyo kaya sumamba kayo sa Kanya; ito ay isang landasing tuwid.”


37

فَٱخۡتَلَفَ ٱلۡأَحۡزَابُ مِنۢ بَيۡنِهِمۡۖ فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشۡهَدِ يَوۡمٍ عَظِيمٍ

ICDO: At pagkatapos ay nagkasalungatan ang iba’t ibang grupo ng mga Ahlul Kitab (mga Hudyo at mga Kristiyano) hinggil kay `isa, mayroon sa kanilang nagmalabis at ito ay ang mga Kristiyano dahil mayroon sa kanila ang nagsasabi na siya ang Allah, at mayroon namang nagsabi na siya ay anak ng Allah, at mayroon namang nagsasabi na siya ay isa sa tatlong persona. Ligtas ang Allah at Napakadakila hinggil sa anumang kanilang itinatanging kasinungalingan. At mayroon naman sa mga Ahlul Kitab na mas mababa ang pagturing sa kanya at siya ay hinamak, na ito ay ang mga Hudyo dahil sa kanilang sinabi na: Siya ay nagsasagawa ng Sihr o salamangka. At mayroon naman sa kanila na nagsasabi na siya ay anak ni Yusuf na karpentero.

Na kung kaya, kapahamakan para sa mga yaong lumabag kapag sila ay humarap sa kalagim-lagim na dakilang Araw, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: Nguni’t, nagkaiba-iba ang mga magkakaanib [na sekta hinggil kay Hesus] mula sa kanilang pagitan. Kaya, kasawian sa mga di-naniwala mula sa tagpo ng isang mahalagang Araw.

Quranenc.com: Nagkaiba-iba ang mga lapian mula sa kabilang sa kanila kaya kapighatian ay ukol sa mga tumangging sumampalataya mula sa masasaksihan sa isang araw na sukdulan.


38

أَسۡمِعۡ بِهِمۡ وَأَبۡصِرۡ يَوۡمَ يَأۡتُونَنَا لَٰكِنِ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٱلۡيَوۡمَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ

ICDO: Napakalinaw ang kanilang pandinig at paningin sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na sa Araw na yaon ay haharap sila sa Amin, sa panahon na wala nang pakinabang ito sa kanila subalit ang mga masasama ngayon dito sa daigdig ay nasa malayo at malinaw na kamalian na pagkalayu-layo mula sa katotohanan.

Salas/Taron: Kanilang [malinaw na] maririnig at matutunghayan ang Araw na sila ay darating sa Aming [harapan]. Subali’t ang mga mapaggawa ng kamalian sa Araw na ito ay nasa hayag na pagkaligaw.

Quranenc.com: Kay husay ng pagkarinig nila at kay husay ng pagkakita sa Araw na pupunta sila sa Amin, subalit ang mga tagalabag sa katarungan sa araw na ito ay nasa isang pagkaligaw na malinaw.


39

وَأَنذِرۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡحَسۡرَةِ إِذۡ قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ وَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ

ICDO: At balaan mo ang mga tao, O Muhammad (ﷺ), hinggil sa pagdating ng Araw ng pagsisisi at pagdadalamhati, kapag pinagpasiyahan na ang isang bagay, at ihaharap sa kanila ang kamatayan sa kaanyuan ng isang tupa na ito ay kakatayin, at pagpapasiyahan na ang katotohanan. At ang mga mananampalataya ay patungo sa Al-Jannah (Hardin) at ang mga walang pananampalataya naman ay sa Impiyerno, samantalang sila sa kasalukuyang buhay dito sa daigdig ay nasa kapabayaan at kinalimutan nila kung ano ang ibinigay na babala sa kanila, na kung kaya, sila ay hindi naniwala at hindi gumagawa ng kabutihan.

Salas/Taron: At magbabala sa kanila [O Muhammad] ng Araw ng Panlulumo, kapag ang pangyayari [o katayuan ng bawa’t isa] ay hahatulan na, [nguni’t sa kabila nito] sila ay nasa kapabayaan, at sila ay hindi naniniwala.

Quranenc.com: Magbabala ka sa kanila ng Araw ng Panghihinayang kapag napagpasyahan ang usapin habang sila ay nasa isang pagkalingat habang sila ay hindi sumasampalataya.


40

إِنَّا نَحۡنُ نَرِثُ ٱلۡأَرۡضَ وَمَنۡ عَلَيۡهَا وَإِلَيۡنَا يُرۡجَعُونَ

ICDO: Katiyakan, Kami ang magmamana ng buong kalupaan at ang anuman na niloloob nito pagkatapos nila at Kami ang magpapasiya sa kanila, at sa Amin silang lahat ay magbabalik at huhukuman at gagantihan Namin sila ayon sa kung ano ang kanilang nagawa.

Salas/Taron: Katotohanan, Kami ang magmamana sa kalupaan at sa sinumang naroroon. At sa Amin, sila ay ibabalik.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay magmamana ng lupa at ng sinumang nasa ibabaw nito, at sa Amin sila ibabalik.


41

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِبۡرَٰهِيمَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيًّا

ICDO: At ipahayag mo sa iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ), mula sa Dakilang Quran ang kuwento hinggil kay Ibrahim, na walang pag-aalinlangan na napakadakila ang kanyang katapatan, at siya ay kabilang sa mga Propeta ng Allah na matataas ang kanilang antas.

Salas/Taron: At banggitin sa Aklat [ang kasaysayan ni] Abraham, katotohanan siya ay makatotohanan [at] isang Propeta.

Quranenc.com: Banggitin mo sa Aklat si Abraham. Tunay na siya noon ay isang napakatapat, isang propeta.


42

إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِي عَنكَ شَيۡـٔٗا

ICDO: Noong sinabi niya sa kanyang ama na si azar: O aking ama! Paano mo sinasamba ang mga diyus-diyosan na hindi Nakakarinig at hindi nakakakita, at hindi ka mapapangalagaan ng sinasamba mo bukod sa Allah sa anumang bagay na hindi kanais-nais?

Salas/Taron: [Banggitin mo] nang kanyang sabihin sa kanyang ama: “O aking ama! Bakit mo sinasamba ang anumang [rebultong nililok lamang ng iyong mga kamay na] hindi nakaririnig, ni nakakikita at hindi makatutulong sa iyo sa anupaman?

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsabi siya sa ama niya: “O ama ko, bakit ka sumasamba sa hindi nakaririnig, hindi nakakikita, at hindi nagdudulot sa iyo ng anuman?


43

يَـٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدۡ جَآءَنِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَأۡتِكَ فَٱتَّبِعۡنِيٓ أَهۡدِكَ صِرَٰطٗا سَوِيّٗا

ICDO: O aking ama! Katiyakan, pinagkalooban ako ng Allah ng kaalaman na hindi ipinagkaloob sa iyo, na kung kaya, tanggapin mo ito mula sa akin, at sundin mo ako tungo sa aking paanyaya sa iyo, dahil ginagabayan kita tungo sa Matuwid na Landas na ikaw ay di-maliligaw.

Salas/Taron: “O aking ama, katotohanan, may dumating na kaalaman sa akin na hindi dumating sa iyo. Kaya ako ay iyong sundin, ako ay papatnubay sa iyo sa patag [o maayos] na landas.

Quranenc.com: O ama ko, tunay na dumating sa akin ang kaalamang hindi dumating sa iyo; kaya sumunod ka sa akin, magpapatnubay ako sa iyo sa isang landasing patag.


44

يَـٰٓأَبَتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ عَصِيّٗا

ICDO: O aking ama! Huwag mong sundin si Shaytan, na dahil sa kanya ay sinamba mo ang mga rebultong ito na diyus-diyosan; dahil katiyakang si Shaytan ay nilabag niya ang Allah na Pinakamahabagin at hindi niya sinunod ang Allah bilang pagmamataas.

Salas/Taron: “O aking ama, huwag mong sambahin [at sundin] ang satanas. Katotohanan ang satanas ay lagi nang palasuway sa Mahabagin, [ang Allah].

Quranenc.com: O ama ko, huwag kang sumamba sa demonyo; tunay na ang demonyo ay laging isang masuwayin sa Napakamaawain.


45

يَـٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيۡطَٰنِ وَلِيّٗا

ICDO: O aking ama! Katiyakan, ako ay nangangamba na kayo ay mamamatay na walang pananampalataya, at mangyayari sa iyo ang parusang mula sa Allah na Pinakamahabagin, at ikaw ay maging kasama ni Shaytan sa Impiyerno.

Salas/Taron: “O aking ama, katotohanan, aking pinangangambahan na may parusang sasaling sa iyo mula sa Mahabagin [Allah] sa gayon ikaw ay magiging kasamahan ng satanas [sa Impiyerno].”

Quranenc.com: O ama ko, tunay na ako ay nangangamba na salingin ka ng isang pagdurusa mula sa Napakamaawain kaya ikaw sa demonyo ay maging katangkilik.”


46

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنۡ ءَالِهَتِي يَـٰٓإِبۡرَٰهِيمُۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ لَأَرۡجُمَنَّكَۖ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيّٗا

ICDO: Sinabi ng ama ni Ibrahim sa kanyang anak: Tinatanggihan mo ba ang pagsamba sa aming mga diyus-diyosan, O Ibrahim? Kung hindi ka titigil sa iyong pag-aalipusta sa aming mga diyus-diyosan ay papatayin kita sa pamamagitan ng pagbabato, na kung kaya, lumayo ka sa akin na ligtas at huwag mo na akong diktahan, at huwag kang mag-aksaya ng panahon sa pakikipag-usap sa akin.

Salas/Taron: Siya [ang ama] ay nagsabi: “Ikaw ba ay walang pagkilala sa aking mga diyos, O Abraham? Kapag ikaw ay hindi nagtigil [sa panunuligsa sa akin], katiyakan na ikaw ay aking pagbababatuhin. Kaya ako ay iyong lisanin nang mahabang panahon.”

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Tumututol ka ba sa mga diyos ko, O Abraham? Talagang kung hindi ka titigil ay talagang mambabato nga ako sa iyo, kaya umiwas ka sa akin nang matagal.”


47

قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكَۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيّٗا

ICDO: Sinabi ni Ibrahim sa kanyang ama: Kapayapaan ay sumaiyo mula sa akin! Na walang anumang bagay na maaaring mangyari sa iyo na hindi kanais-nais mula sa akin, at walang pag-aalinlangang idadalangin ko sa Allah ang iyong gabay at kapatawaran. Katiyakan, ang Allah na aking Rabb na Tagapaglikha ay Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa akin na ipinagkakaloob Niya sa akin ang anuman na aking panalangin.

Salas/Taron: Siya [si Abraham] ay nagsabi: “Kapayapaan ay sumaiyo! Ako ay hihingi ng kapatawaran sa aking Panginoon para sa iyo. Katotohanan, Siya ay Lagi nang Nalulugod sa akin.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Kapayapaan ay sumaiyo! Hihingi ako ng kapatawaran para sa iyo sa Panginoon ko. Tunay na Siya sa akin ay laging Magiliw.


48

وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيّٗا

ICDO: At ako ay lalayo mula sa inyo at sa inyong mga diyus-diyosan na sinasamba bukod sa Allah, at ako ay mananalangin sa aking Rabb na Tagapaglikha nang taimtim, na sana ay hindi ako biguin ng aking Rabb sa aking panalangin at ipagkakaloob Niya ito sa akin.

Salas/Taron: “At ako ay lilisan sa inyo at sa anumang inyong dinadalanginan [sinasamba] bukod sa Allah. At ako ay mananalangin sa aking Panginoon; ako ay umaasa na ako ay hindi mabibigo sa aking pagdalangin sa aking Panginoon.”

Quranenc.com: Hihiwalay ako sa inyo at sa anumang dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allāh at dadalangin ako sa Panginoon ko; marahil hindi ako, sa pagdalangin sa Panginoon ko, maging isang malumbay.”


49

فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَۖ وَكُلّٗا جَعَلۡنَا نَبِيّٗا

ICDO: At nang siya ay lumayo na sa kanila at sa kanilang mga diyus-diyosan na mga sinasamba ay pinagkalooban Namin siya ng sanggol na anak na si Ishaq, at mula kay Ishaq ay ang kanyang anak na si Ya`qub at ginawa Namin sila na mga Propeta.

Salas/Taron: Kaya nang sila ay kanyang lisanin at ang anumang kanilang sinasamba bukod sa Allah, Kami ay naggawad sa kanya [kay Abraham ng mga anak na] sina Isaak at Hakob, at bawa’t isa sa kanila ay Aming ginawang isang Propeta.

Quranenc.com: Kaya noong humiwalay siya sa kanila at sa anumang sinasamba nila bukod pa kay Allāh ay ipinagkaloob para sa kanya sina Isaac at Jacob. Bawat isa ay ginawa Naming propeta.


50

وَوَهَبۡنَا لَهُم مِّن رَّحۡمَتِنَا وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ لِسَانَ صِدۡقٍ عَلِيّٗا

ICDO: At ipinagkaloob Namin sa kanilang lahat ang Awa mula sa Amin bilang kagandahang-loob na walang hangganan, at ipinagkaloob Namin sa kanila ang karangalan na sila ay mananatiling pupurihin ng mga tao.

Salas/Taron: At Kami ay naggawad para sa kanila ng Aming habag, at Aming ginawa para sa kanilang mga dila ang magandang [antas ng] papuri [o dangal].

Quranenc.com: Nagkaloob Kami para sa kanila mula sa awa Namin at gumawa Kami para sa kanila ng mataas na pagbanggit ng kagandahan.


51

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مُوسَىٰٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخۡلَصٗا وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيّٗا

ICDO: At ipahayag mo pa rin, O Muhammad (ﷺ), mula sa Dakilang Quran, ang kuwento ni Mousa dahil siya ay walang pag-aalinlangang pinili ng Allah bilang Sugo at Propeta na kabilang sa mga matatag na mga Sugo.

Salas/Taron: At banggitin sa Aklat, si Moises. Katotohanan, siya ay isang pinili at siya ay isang Sugo [at] isang Propeta.

Quranenc.com: Banggitin mo sa Aklat si Moises. Tunay na siya ay isang itinangi at naging isang sugo na propeta.


52

وَنَٰدَيۡنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلۡأَيۡمَنِ وَقَرَّبۡنَٰهُ نَجِيّٗا

ICDO: At tinawag Namin si Mousa mula sa gawing kanan ng bundok ng Tur sa lugar ng Sinai at inilapit Namin siya sa Amin at pinarangalan sa pamamagitan ng mahinang pakikipag-usap.

Nasa talatang ito ang pagpapatunay sa katangian ng Allah na pagsasalita ayon sa Kanyang Kadakilaan at Kaganapan.

Salas/Taron: At Kami ay nanawagan sa kanya mula sa gilid ng [bundok ng] Tur, sa kanyang [dakong] kanan. At [siya ay] dinalang malapit sa Amin [para sa] isang pakikipag-usap [sa kanya].

Quranenc.com: Tinawag Namin siya mula sa gilid ng bundok sa kanan [niya] at pinalapit Namin siya, na nakikipagtapatan.


53

وَوَهَبۡنَا لَهُۥ مِن رَّحۡمَتِنَآ أَخَاهُ هَٰرُونَ نَبِيّٗا

ICDO: At ipinagkaloob Namin kay Mousa sa pamamagitan ng Aming Awa at Biyaya ang kanyang kapatid na si Haroun na pinili Namin bilang Propeta upang maging katulong niya.

Salas/Taron: At Aming iginawad sa kanya mula sa Aming habag ang kanyang kapatid na si Aaron, [bilang] isang Propeta.

Quranenc.com: Nagkaloob Kami sa kanya mula sa awa Namin ng kapatid niyang si Aaron bilang isang propeta.


54

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِسۡمَٰعِيلَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيّٗا

ICDO: At ipahayag mo, O Muhammad (ﷺ), mula sa Dakilang Quran, ang kuwento ni Isma`il, dahil katiyakan, siya ay tapat sa kanyang pangako, na wala siyang ipinangako na hindi niya tinupad, na siya ay Sugo at Propeta.

Salas/Taron: At banggitin sa Aklat, si Ismael. Katotohanan siya ay tapat sa kanyang pangako, at siya ay isang Sugo [at] isang Propeta.

Quranenc.com: Banggitin mo sa Aklat si Ismael. Tunay na siya ay tapat sa pangako at naging isang sugo na propeta.


55

وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرۡضِيّٗا

ICDO: At ipinag-utos niya sa kanyang pamilya na magsagawa ng Salah at magbigay ng obligadong kawanggawa (Zakah) at siya ay kalugud-lugod sa kanyang Rabb na Tagapaglikha na Pinakadakila at Kataas-taasan.

Salas/Taron: At kanyang palagiang ipinag-uutos sa kanyang pamilya ang pagdarasal at kawanggawa, at siya ay kalugud-lugod sa kanyang Panginoon.

Quranenc.com: Siya noon ay nag-uutos sa mag-anak niya ng pagdarasal at pagkakawanggawa at siya noon sa ganang Panginoon niya ay isang kinalulugdan.


56

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِدۡرِيسَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيّٗا

ICDO: At ipahayag mo rin, O Muhammad (ﷺ), mula sa Dakilang Quran, ang kuwento ni Idris (Enoch), dahil katiyakan, siya ay napakadakila sa kanyang katapatan, sa kanyang salita at gawa, na siya ay Propeta na pinagkalooban ng rebelasyon.

Salas/Taron: At banggitin sa Aklat, si Idris [Enok]. Katotohanan, siya ay isang makatotohanan, [at] isang Propeta.

Quranenc.com: Banggitin mo sa Aklat si Enoc. Tunay na siya noon ay isang napakatapat, isang propeta.


57

وَرَفَعۡنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا

ICDO: At iniangat Namin ang kanyang karangalan mula sa sangkatauhan at kabilang sa mga matataas na antas mula sa mga malalapit sa Allah.

Salas/Taron: At siya ay Aming itinaas sa isang mataas na kalagayan.

Quranenc.com: Nag-angat Kami sa kanya sa isang pook na mataas.


58

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحٖ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡرَـٰٓءِيلَ وَمِمَّنۡ هَدَيۡنَا وَٱجۡتَبَيۡنَآۚ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّواْۤ سُجَّدٗاۤ وَبُكِيّٗا۩

ICDO: Sila ang mga yaong ikinuwento Ko sa iyo ang hinggil sa kanila, O Muhammad (ﷺ), na mga biniyayaan ng Allah mula sa Kanyang Kagandahang-Loob at Gabay, na kung kaya, hinirang sila bilang mga Propeta mula sa angkan ni Adam, at ang iba sa kanila ay nagmula sa lahi ng mga isinakay Namin sa Arka na kasama ni Nuh. At ang iba naman sa kanila ay nagmula sa lahi ni Ibrahim at ang iba naman sa kanila ay nagmula sa lahi ni Ya`qub, at sila ay nagmulang lahat sa mga yaong ginabayan Namin sa Tamang Paniniwala at pinili Namin para sa Mensahe ng Allah at pagiging Propeta, na kung kaya, kapag binigkas sa kanila ang mga Talata mula sa ipinahayag ng Allah na Pinakamahabagin na nagsasaad ng Kanyang Kaisahan at mga Katibayan, ay nagpapatirapa sila bilang pagpapakumbaba sa Allah at nagsisiluha bilang takot sa Allah.

Salas/Taron: Sila yaong mga pinagpala ng Allah mula sa mga propetang nagmula sa supling ni Adan, at mula sa [supling ng] sinumang Aming isinakay kasama ni Noah. At mula sa supling nina Abraham at Israel [Hakob] at mula sa Aming mga pinatnubayan at sa Aming pinili. Kapag binibigkas sa kanila ang mga ayaat [o kapahayagan] ng Mahabagin, sila ay napapasubsob sa pagpapatirapa nang lumuluha.

Quranenc.com: Ang mga iyon ay ang mga nagbibiyaya si Allāh sa kanila kabilang sa mga propeta na mga supling ni Adan, kabilang sa dinala Namin kasama ni Noe, kabilang sa mga supling ni Abraham at ni Israel, at kabilang sa pinatnubayan Namin at hinirang Namin. Kapag binibigkas sa kanila ang mga tanda ng Napakamaawain ay sumusubsob sila na mga nagpapatirapa, na mga umiiyak.


59

۞فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا

ICDO: At dumating pagkatapos nila na mga biniyayaan ang mga masasama na hindi na nagsasagawa ng Salah o kung isinasagawa man nila ito ay wala na sa tamang oras, o hindi kaya ay nawala na ang mga yaong haligi o pundasyon ng Salah at mga obligasyon nito na gawain, at ang sinunod lamang nila ay ang kanilang sariling kagustuhan. Na kung kaya, walang pag-aalinlangang matatamo nila ang napakasama at karima-rimarim na bagay, at pagkaligaw at pagkasawi sa Impiyerno.

Salas/Taron: Subali’t may dumating pagkaraan nila ng mga kasunod [na henerasyon] na nagpabaya sa pagdarasal at kanilang sinunod ang mga masisidhing hangarin. Kaya, kanilang makahaharap ang kasamaan [o isang lambak sa Impiyerno].

Quranenc.com: Ngunit may humalili noong matapos nila na kahalili [na masama] na nagwalang-bahala sa pagdarasal at sumunod sa mga nasa, kaya mahaharap sila sa isang kasamaan,


60

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَـٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا

ICDO: Subalit sinuman ang nagsisisi mula sa kanila sa kanyang nagawang kasalanan at naniwala sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, na gumawa ng kabutihan bilang patunay sa kanyang pagsisisi, ay walang pag-aalinlangang tatanggapin ng Allah sa kanila ang kanilang pagsisisi, at papapasukin sila sa Al-Jannah (Hardin) kasama ang mga mananampalataya na hindi mababawasan nang kahit kaunti ang anumang nagawa nilang kabutihan.

Salas/Taron: Maliban sa sinumang nagsisi at naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, sila yaong mga makapapasok sa Paraiso at sila ay hindi gagawan ng kamalian kahit anupaman.

Quranenc.com: maliban sa sinumang nagbalik-loob, sumampalataya, at gumawa ng maayos sapagkat ang mga iyon ay papasok sa Paraiso at hindi sila lalabagin sa katarungan sa anuman.


61

جَنَّـٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحۡمَٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعۡدُهُۥ مَأۡتِيّٗا

ICDO: Na ito ay mga Hardin na walang hanggan na roon sila ay mananatili, na ito ang ipinangako ng Pinakamahabaging Allah sa Kanyang mga alipin, na pangakong hindi nila nakikita subalit pinaniwalaan nila kahit hindi pa nila ito nakita. Katiyakan, ang ipinangako ng Allah sa Kanyang mga alipin na Al-Jannah ay walang pag-aalinlangang tiyak na magaganap.

Salas/Taron: [Naroon ang] mga paraisong Eden na ipinangako ng Mahabagin sa Kanyang mga alipin sa Ghaib [di-nakikitang bahagi]: Katotohanan ang Kanyang pangako ay laging dumarating.

Quranenc.com: Ang mga hardin ng Eden na ipinangako ng Napakamaawain sa mga lingkod Niya sa Lingid, tunay na laging ang pangako Niya ay darating.


62

لَّا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوًا إِلَّا سَلَٰمٗاۖ وَلَهُمۡ رِزۡقُهُمۡ فِيهَا بُكۡرَةٗ وَعَشِيّٗا

ICDO: Na hindi makakarinig ang mga nasa Hardin ng kahit na anumang salita na hindi makabuluhan, kundi ang maririnig lamang nila ay Salam bilang pagbati sa kanila, at para sa kanilang kabuhayan doon ay patuloy na walang katapusang mga pagkain at inumin, sa kung kailan nila ito naisin, umaga man o hapon.

Salas/Taron: Sila ay hindi makaririnig doon ng salita maliban sa [pagbati ng] kapayapaan. At para sa kanila roon ay [mabubuting] panustos, sa umaga at sa hapon.

Quranenc.com: Hindi sila makaririnig doon ng kabalbalan ni kasinungalingan – maliban sa kapayapaan – at ukol sa kanila ang panustos sa kanila roon sa umaga at hapon.


63

تِلۡكَ ٱلۡجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنۡ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّٗا

ICDO: Ganito ang Hardin sa pagiging mga katangian nito, na Aming ipamamana at ipagkakaloob sa Aming mga mabubuti at matatakutin na mga alipin dahil sa kanilang pagsunod sa Aming mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Aming mga ipinagbabawal.

Salas/Taron: Ito ang Paraiso na Aming ipamamana sa Aming mga [mabubuting] alipin na lagi nang natatakot [sa Amin].

Quranenc.com: Iyon ang Paraiso na ipamamana Namin sa kabilang sa mga lingkod Namin na naging mapangilagin sa pagkakasala.


64

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمۡرِ رَبِّكَۖ لَهُۥ مَا بَيۡنَ أَيۡدِينَا وَمَا خَلۡفَنَا وَمَا بَيۡنَ ذَٰلِكَۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّٗا

ICDO: At sabihin mo, O Jibril kay Muhammad (ﷺ): Hindi kami bumababa, maging ang mga anghel mula sa kalangitan tungo sa kalupaan, kundi ito ay Kautusan ng iyong Rabb na Tagapaglikha sa amin, na Siyang nagmamay-ari ng anumang nasa harapan na kabilang doon ang anumang mangyayari sa amin sa hinaharap sa Kabilang-Buhay at ang anumang nakalipas nang makamundong buhay, at gayundin ang anuman na nasa pagitan ng dalawang ito, na kung kaya, Pagmamay-ari Niyang lahat ang nasa panahon at lugar; kailanman ay walang anumang bagay ang Kanyang makaliligtaan.

Salas/Taron: At kami [mga anghel] ay hindi bumababa maliban sa kautusan ng iyong Panginoon. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng anumang nasa aming harapan at ng anumang nasa aming likuran at ng anumang nasa pagitan niyan; at kailanman ang iyong Panginoon ay hindi nakalilimot.

Quranenc.com: [Sabihin mo, Gabriel:] “Hindi kami nagbababaan kundi ayon sa utos ng Panginoon mo. Sa Kanya ang nasa harapan namin at ang nasa likuran namin at ang nasa pagitan niyon. Laging ang Panginoon mo ay hindi malilimutin –


65

رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا

ICDO: Na Siya ang Allah, ang Rabb na Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan at ng anuman na nasa pagitan ng mga ito, na Siya ang Nagmamay-ari nitong lahat, Tagapaglikha at Tagapangasiwa, na kung kaya, sambahin mo Siya, O Muhammad (ﷺ), nang bukod-tangi at magtiis ka sa pagsunod mo sa Kanya, gayundin ang sinumang susunod sa iyo, Siya ay walang anumang katulad sa Kanyang Sarili, sa Kanyang mga Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain.

Salas/Taron: [Siya] ang Panginoon ng mga kalangitan at ng kalupaan at ng anumang nasa pagitan nilang dalawa. Kaya sambahin Siya at maging matiisin sa pagsamba sa Kanya. Mayroon ka bang nalalaman na Kanyang nakakatulad?

Quranenc.com: Ang Panginoon ng mga langit at lupa at ng nasa pagitan ng mga ito – kaya sumamba ka sa Kanya at magpakamatiisin ka para sa pagsamba sa Kanya. May nalalaman ka bang isang kapangalan para sa Kanya?”


66

وَيَقُولُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوۡفَ أُخۡرَجُ حَيًّا

ICDO: At sasabihin ng mga taong walang pananampalataya bilang pagtanggi sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng kamatayan: Kapag ako ba ay namatay at naglaho na, ay mabubuhay pa ba akong muli at lilitaw mula sa aking libingan?

Salas/Taron: At ang isang tao [na di-naniniwala] ay magsasabi: “Kapag ako ay namatay, ako ba, kung gayon ay ilalabas nang buhay [sa libingan]?”

Quranenc.com: Magsasabi ang tao: “Kapag namatay ba ako ay talagang ilalabas akong buhay?”


67

أَوَلَا يَذۡكُرُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقۡنَٰهُ مِن قَبۡلُ وَلَمۡ يَكُ شَيۡـٔٗا

ICDO: Paano nakaligtaan ng taong walang pananampalatayang ito ang kanya mismong sarili? Hindi ba niya naaalaala na nilikha Namin siya sa unang pagkakataon, samantalang siya ay nagmula sa wala?

Salas/Taron: Hindi nga kaya naaalala ng tao na siya ay Aming nilikha noon, nang siya [sa panahong iyon] ay walang anupamang bagay?

Quranenc.com: Hindi ba naaalaala ng tao na Kami ay lumikha sa kanya noong una samantalang siya noon ay hindi isang bagay?


68

فَوَرَبِّكَ لَنَحۡشُرَنَّهُمۡ وَٱلشَّيَٰطِينَ ثُمَّ لَنُحۡضِرَنَّهُمۡ حَوۡلَ جَهَنَّمَ جِثِيّٗا

ICDO: Samakatuwid, sumusumpa Ako sa iyong Rabb na Tagapaglikha, O Muhammad (ﷺ), na titipunin Namin ang lahat ng mga hindi naniwala sa pagkabuhay na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay at kasama ang mga Shaytan at dadalhin Namin silang lahat sa palibot ng Impiyerno na sila ay maninikluhod, dahil sa kagimbal-gimbal na kanilang nasaksihan ay hindi na nila makakayanan pang tumayo.

Salas/Taron: Kaya, [Ako bilang] iyong Panginoon ay sumusumpa na sila ay Aming titipunin at ang mga demonyo. Pagkaraan, sila ay Aming dadalhin [nang sapilitan] sa paligid ng Impiyerno nang nakaluhod.

Quranenc.com: Kaya sumpa man sa Panginoon mo, talagang magtitipon nga Kami sa kanila at sa mga demonyo. Pagkatapos ay talagang magdadala nga Kami sa kanila sa paligid ng Impiyerno na nakaluhod.


69

ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمۡ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحۡمَٰنِ عِتِيّٗا

ICDO: Pagkatapos ay kakaladkarin Namin mula sa bawat grupo ang sinumang pinakamatindi ang kanyang paghihimagsik at paglabag sa Allah at siya ang uunahin Naming parurusahan.

Salas/Taron: Pagkaraan, katiyakang Aming kakaladkarin mula sa lahat ng sekta ang mga pinakamasasama sa paghihimagsik laban sa Mahabagin [Allah].

Quranenc.com: Pagkatapos ay talagang huhugot nga Kami mula sa bawat kampihan kung alin sa kanila ang pinakamatindi laban sa Napakamaawain sa paghihimagsik.


70

ثُمَّ لَنَحۡنُ أَعۡلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمۡ أَوۡلَىٰ بِهَا صِلِيّٗا

ICDO: Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, Kami ay Ganap na Nakaaalam sa mga yaong karapat-dapat na makapasok ng Impiyerno at magdusa sa lagablab nito.

Salas/Taron: Pagkaraan, katiyakang Aming nababatid yaong mga higit na karapat-dapat sunugin doon [sa Apoy ng Impiyerno].

Quranenc.com: Pagkatapos ay talagang Kami ay higit na nakaaalam sa mga higit na naaangkop doon sa pagpasok.


71

وَإِن مِّنكُمۡ إِلَّا وَارِدُهَاۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتۡمٗا مَّقۡضِيّٗا

ICDO: At walang sinuman sa inyo, O kayong mga tao, kundi makakaraan dito sa Impiyerno sa pamamagitan ng pagdaan sa tulay na inilagay sa ibabaw nito, na ang bawat isa ay makakaraan dito batay sa kanyang gawa, at ito ay Itinakda ng Allah at pinagpasiyahan na walang pag-aalinlangang magaganap.

Salas/Taron: At walang isa man sa inyo maliban na siya ay magdaraan sa ibabaw nito [ng Impiyerno]: ito ay nasa iyong Panginoon; isang itinakdang [pangyayari na] nararapat maganap.

Quranenc.com: Walang kabilang sa inyo malibang pupunta roon. Laging ito sa Panginoon mo ay isang kapasyahang itinadhana.


72

ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيّٗا

ICDO: Pagkatapos ay iniligtas Namin ang mga yaong may takot sa kanilang Rabb na Tagapaglikha sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kagustuhan at paglayo sa anumang labag sa Kanya, at pababayaan Namin sa Impiyerno ang mga mapang-api sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang paglabag na sila ay magmamakaawa na naninikluhod.

Salas/Taron: Pagkaraan, Aming ililigtas [mula sa pagtawid ng Sirat] yaong mga natatakot [sa Amin]. At Aming hahayaan ang mga mapaggawa ng kamalian doon na naglulumuhod.

Quranenc.com: Pagkatapos ay magliligtas Kami sa mga nangilag magkasala at mag-iiwan Kami sa mga tagalabag sa katarungan doon na nakaluhod.


73

وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٖ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلۡفَرِيقَيۡنِ خَيۡرٞ مَّقَامٗا وَأَحۡسَنُ نَدِيّٗا

ICDO: Na kapag ang Aming mga malilinaw na talata ay binibigkas sa mga tao ay sasabihin ng mga walang pananampalataya sa mga mananampalataya: Sino ba sa dalawang grupo mula sa amin o mula sa inyo ang may pinakamabuting patutunguhan at may pinakamabuting kaluluklukan?

Salas/Taron: At kapag ang Aming ayaat [o kapahayagan] ay binibigkas sa kanila bilang malinaw na katibayan, yaong mga di-naniniwala ay nagsasabi sa mga naniniwala: “Alin sa dalawang pangkat [naniniwala at di-naniniwala] ang nakahihigit sa katayuan at nakahihigit sa lipon [ng samahan]?”

Quranenc.com: Kapag binibigkas sa kanila ang mga tanda Namin bilang mga malinaw na patunay ay nagsasabi ang mga tumangging sumampalataya sa mga sumampalataya: “Alin sa dalawang pangkat [natin] ang higit na mabuti sa katayuan at ang higit na maganda sa kapisanan?”


74

وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّن قَرۡنٍ هُمۡ أَحۡسَنُ أَثَٰثٗا وَرِءۡيٗا

ICDO: At gaano karami ang henerasyon na Aming winasak na nauna sa iyong sambayanan na mga walang pananampalataya, O Muhammad (ﷺ), na sila ay nabibilang sa mga sambayanan na mas higit ang kanilang naging katayuan sa yaman, kabutihan at panlabas na kaanyuan kaysa sa iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ)?

Salas/Taron: At ilang bilang na bang henerasyon ang Aming winasak na nauna sa kanila, sila ay nakahihigit sa yaman at kagamitan at sa bikas [panlabas na anyo]?

Quranenc.com: Kay raming ipinahamak Namin bago nila na salinlahi na higit na maganda sa ari-arian at anyo!


75

قُلۡ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَٰلَةِ فَلۡيَمۡدُدۡ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ مَدًّاۚ حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوۡاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلۡعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعۡلَمُونَ مَنۡ هُوَ شَرّٞ مَّكَانٗا وَأَضۡعَفُ جُندٗا

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Sinuman ang nasa pagkaligaw na hindi sumusunod sa daan ng patnubay ay pagbibigyan siya ng Pinakamahabaging Allah sa kanyang kalagayan at luluwagan siya sa pagkaligaw na ito bilang dahan-dahang pagparusa sa kanya nang hindi niya namamalayan, hanggang kapag nakita na nila ang ipinangako sa kanilang kaparusahan, na alinman sa dalawa: maaaring ang parusang ito ay maagang igawad sa kanila rito sa daigdig o maaari ring sa Araw ng Pagkagunaw ng sandaigdigan, walang pag-aalinlangang mababatid ng sinuman doon kung sino ang may pinakamasamang kalalagyan, at kung sino ang may pinakamahina sa puwersa.

Salas/Taron: Sabihin: Sinuman ang nasa kamalian ay patatagalin ng Mahabagin [Allah] para sa kanya ang isang matagal [na palugit na panahon] hanggang kapag kanilang makita ang anumang ipinangako sa kanila – maging ito man ay parusa [sa mundo] o ang Oras [ng Paghuhukom], at [sa gayon ay] kanilang mapag-aalaman kung sino ang pinakamasama sa katayuan at ang higit na mahina sa mga kawal.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Ang sinumang nasa kaligawan ay magpapalawig para sa kanya ang Napakamaawain ng isang pagpapalawig hanggang sa kapag nakita nila ang ipinangangako sa kanila na maaaring ang pagdurusa at maaaring ang Oras [ng pagkabuhay] kaya makaaalam sila sa kung sino ang higit na masama sa kalagayan at higit na mahina sa hukbo.”


76

وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ هُدٗىۗ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّـٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٞ مَّرَدًّا

ICDO: At daragdagan ng Allah ng patnubay ang mga yaong nagpakatuwid sa Kanyang Deen (o Relihiyon) nang higit pa kaysa sa kanilang natamo na mga patnubay sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanilang pananampalataya sa pagsunod sa ipinag-utos ng Allah at pagsagawa nito. At ang mabubuting gawa ang nananatili, na higit na mabuti ang gantimpala nito sa Allah sa Kabilang-Buhay at higit na mabuti ang ibubunga nito.

Salas/Taron: At yaong mga napatnubayan ay dinaragdagan ng Allah sa patnubay at ang mga mabubuting gawaing nagtatagal ay nakahihigit sa iyong Panginoon sa [paggawad ng] gantimpala at higit na [mainam na] pagtuunan.

Quranenc.com: Nagdaragdag si Allāh sa mga napatnubayan ng patnubay. Ang mga nananatiling maayos na gawa ay higit na mabuti sa ganang Panginoon ninyo sa gantimpala at higit na mabuti sa kauuwian.


77

أَفَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالٗا وَوَلَدًا

ICDO: Nakita mo ba, O Muhammad (ﷺ), na may pagkamangha, siya na walang pananampalataya na tulad ni Al-`As Ibn Wa`il at ang mga katulad niya, noong nilabag niya ang mga ayat ng Allah, at hindi niya pinaniwalaan na kanyang sinabi: Katiyakan, na pagkakalooban ako sa Kabilang-Buhay ng mga kayamanan at mga anak.

Salas/Taron: Kaya, nakita mo ba siya na di-naniwala sa Aming mga ayaat [o kapahayagan] at nagsabing: “Katiyakan na ako ay pagkakalooban ng yaman at ng mga anak [sa kabilang buhay].”

Quranenc.com: Nakita mo ba ang tumangging sumampalataya sa mga tanda Namin at nagsabi: “Talagang bibigyan nga ako ng yaman at anak.”


78

أَطَّلَعَ ٱلۡغَيۡبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدٗا

ICDO: Batid niya ba ang Al-Ghayb (mga kaalaman hinggil sa mga bagay na di-nakikita), na nakita niya na mayroon siyang yaman at anak doon, o hindi kaya ay mayroon ba siyang pinagkasunduan hinggil dito sa Allah?

Salas/Taron: Nababatid ba niya ang [lihim ng] Ghaib [o ang bahaging di-nakikita] o siya ba ay nakakuha ng pangako [o kasunduan] sa [Diyos na] Mahabagin?

Quranenc.com: Napag-alaman ba niya ang Lingid o gumawa siya sa ganang Napakamaawain ng isang tipan?


79

كَلَّاۚ سَنَكۡتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُۥ مِنَ ٱلۡعَذَابِ مَدّٗا

ICDO: Ang katotohanan ay hindi ang katulad ng kanyang inangkin, dahil wala siyang alam at wala siyang ginawang kasunduan sa Allah, na kung kaya, walang pag-aalinlangan, itatala Namin ang anuman na kanyang sinabing pagsisinungaling at pag-aangkin laban sa Allah, at daragdagan Namin siya sa Kabilang-Buhay ng iba’t iba pang mga kaparusahan, na katulad ng pagkakaragdag sa kanya sa pagkaligaw.

Salas/Taron: Gayunpaman, Aming itatala ang anumang kanyang sinasabi, at Aming palalawigin para sa kanya ang parusa nang higit pang malawig;

Quranenc.com: Aba’y hindi! Magsusulat Kami sa sinasabi niya at magpapalawig Kami para sa kanya ng pagdurusa sa isang pagpapalawig.


80

وَنَرِثُهُۥ مَا يَقُولُ وَيَأۡتِينَا فَرۡدٗا

ICDO: At mapapasa-Amin ang kanyang kayamanan at mga anak, at darating siya sa Araw ng Muling Pagkabuhay na nag-iisa, na wala siyang dalang anumang kayamanan at anak.

Salas/Taron: At Aming mamanahin [kukuhaning muli] sa kanya ang anumang kanyang mga sinasabi [yaman at mga anak sa mundo]. At siya ay darating sa Amin [sa Huling Araw] nang nag-iisa.

Quranenc.com: Magmamana Kami sa kanya ng sinasabi niya at pupunta siya sa Amin nang mag-isa.


81

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةٗ لِّيَكُونُواْ لَهُمۡ عِزّٗا

ICDO: At nagturing ang mga walang pananampalataya ng mga diyus-diyosan na kanilang sinasamba bukod sa Allah; upang ito ang maging kaagapay nila at maipagmamalaki.

Salas/Taron: At sila ay nagturing bukod sa Allah ng mga [huwad na] diyos upang sila [mga diyus-diyusan] ay maging karangalan para sa kanila.

Quranenc.com: Gumawa sila bukod pa kay Allāh ng mga diyos upang mangyaring mayroon silang dangal.


82

كَلَّاۚ سَيَكۡفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمۡ وَيَكُونُونَ عَلَيۡهِمۡ ضِدًّا

ICDO: Subalit ang mangyayari ay hindi ang yaong kanilang inaasahan dahil hindi naging karangalan ang pagmamalaki nila sa kanilang mga diyus-diyosan, kundi tatanggihan sila ng mga diyus-diyosan na ito sa Kabilang-Buhay hinggil sa ginawang pagsamba nila sa kanila, at ito ay magiging katibayan laban sa kanila dahil sa kanilang pagtanggi at pagsisinungaling, na ito ay naging salungat sa kanilang inaasahan.

Salas/Taron: Subali’t, sila [mga diyus-diyusan] ay magtatakwil sa kanilang [ginawang] pagsamba [sa kanila], at sila ay kanilang magiging katunggali [o kalaban sa Araw ng Paghuhukom].

Quranenc.com: Aba’y hindi! Magkakaila ang mga ito sa pagsamba nila at ang mga ito laban sa kanila ay magiging katunggali.


83

أَلَمۡ تَرَ أَنَّآ أَرۡسَلۡنَا ٱلشَّيَٰطِينَ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمۡ أَزّٗا

ICDO: Hindi mo ba nakita, O Muhammad (ﷺ), na Kami ay nagpadala ng mga Satanas laban sa mga walang pananampalataya sa Allah at sa Kanyang mga Sugo upang sila ang komontrol sa kanila at ilalayo sila sa pagsunod sa Allah tungo sa paglabag?

Salas/Taron: Hindi mo ba nakita na Aming ipinadala ang mga demonyo sa mga di-naniniwala upang sila ay udyukin sa [kasamaan at palagiang] pag-udyok.

Quranenc.com: Hindi mo ba nakitang Kami ay nagsugo sa mga demonyo sa mga tagatangging sumampalataya, na nanunulsol sa kanila sa isang panunulsol?


84

فَلَا تَعۡجَلۡ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمۡ عَدّٗا

ICDO: Na kung kaya, huwag mong madaliin, O Muhammad (ﷺ), ang paghingi na parusahan sila na mga walang pananampalataya, dahil katiyakang binibilang Namin ang kanilang mga araw at kanilang mga gawain, nang walang pagkukulang at walang pag-aantala.

Salas/Taron: Kaya huwag kang magmadali sa kanila; Kami ay nagbibilang lamang para sa kanila ng isang [takdang] bilang [ng araw ng kanilang buhay].

Quranenc.com: Kaya huwag kang magmabilis sa kanila; nagbibilang lamang Kami para sa kanila ng isang pagbilang.


85

يَوۡمَ نَحۡشُرُ ٱلۡمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحۡمَٰنِ وَفۡدٗا

ICDO: Sa Araw na titipunin Namin ang mga Al-Muttaqin – may takot sa Allah dito sa daigdig – tungo sa Rabb na Pinakamahabagin bilang kagalang-galang na panauhin,

Salas/Taron: Sa Araw na Aming titipunin ang mga natatakot patungo sa Mahabagin [Allah], bilang isang [pinarangalang] kinatawan.

Quranenc.com: Sa Araw na magtitipon sa mga tagapangilag sa pagkakasala patungo sa Napakamaawain sa isang delegasyon.


86

وَنَسُوقُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرۡدٗا

ICDO: At kakaladkarin (naman) Namin ang mga walang pananampalataya na may kalupitan tungo sa Impiyerno, na sila ay nasa masidhing pagkauhaw.

Salas/Taron: At Aming itataboy ang mga mapaggawa ng kabuktutan sa Impiyerno, nang uhaw na uhaw [tulad ng uhaw na hayop sa tubigan].

Quranenc.com: Maghahatid Kami sa mga salarin sa Impiyerno sa uhaw.


87

لَّا يَمۡلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدٗا

ICDO: At walang kapangyarihan ang mga walang pananampalataya na mamagitan kaninuman, subalit ang may kapangyarihan lamang na mamagitan ay ang mga yaong tumanggap ng kapahintulutan o pinangakuan ng Pinakamahabaging Allah, at sila ay ang mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo.

Salas/Taron: Walang sinuman ang may kapangyarihang mamagitan [para pakiusapan Siya], maliban sa isang nakakuha ng isang kasunduan sa Mahabagin [Allah].

Quranenc.com: Hindi sila makapagdudulot ng Pamamagitan maliban sa sinumang gumawa sa Napakamaawain ng isang tipan.


88

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدٗا

ICDO: At sinabi nila na mga walang pananampalataya: Ang Allah na Pinakamahabagin ay nagkaroon ng anak na lalaki!

Salas/Taron: At kanilang sinabi: “Ang Mahabagin [Allah] ay nagkaroon ng isang anak [na lalaki].

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Gumawa ang Napakamaawain ng anak.”


89

لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إِدّٗا

ICDO: Katiyakan, nakagawa kayo, O kayo na mga nagsasabi nito, ng napakalaking kalapastanganan.

Salas/Taron: Katiyakan, kayo ay nakagawa [nakapagsabi] ng isang bagay na kakila-kilabot.

Quranenc.com: Talaga ngang nakagawa kayo ng isang bagay na kakila-kilabot.


90

تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا

ICDO: Na halos mawarak ang mga kalangitan dahil sa napakasidhing kalapastanganang ito, at ang kalupaan ay magkabiyak-biyak, at gumuho nang lubusan ang mga kabundukan dahil sa galit ng mga ito nang alang-alang sa Allah,

Salas/Taron: Ang mga kalangitan ay halos magkalansag-lansag mula rito [sa salitang ito], ang lupa ay magkabiyak-biyak at ang mga bundok ay gumuho sa matinding pagkawasak.

Quranenc.com: Halos ang mga langit ay nagkakabitak-bitak dahil dito, nabibiyak ang lupa, at gumuguho ang mga bundok nang durug-durog,


91

أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدٗا

ICDO: Dahil sa pagtatangi nila ng anak para sa Allah. Luwalhati sa Allah na Siya ay ganap na ligtas sa mga ganitong paratang.

Salas/Taron: [Sapagka’t] kanilang iniakibat sa Mahabagin [Allah] ang isang anak [na lalaki].

Quranenc.com: dahil nagparatang sila sa Napakamaawain ng anak.


92

وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا

ICDO: At hindi angkop sa kaganapan ng Allah na Pinakamahabagin at hindi karapat-dapat sa Kanyang Kamaharlikaan ang pagkakaroon ng anak, dahil ang pagkakaroon ng anak ay nangangahulugan ng kakulangan at pangangailangan, at ang Allah ay hindi nangangailangan ng sinuman, Siya ay kapuri-puri na malayung-malayo sa anumang kakulangan.

Salas/Taron: At hindi [naaangkop] para sa [Kadakilaan ng] Mahabagin [Allah] na Siya ay magkaroon ng isang anak [na lalaki].

Quranenc.com: Hindi nararapat para sa Napakamaawain na gumawa ng anak.


93

إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا

ICDO: Walang sinuman mula sa mga kalangitan na mga anghel at sa kalupaan na mga tao at mga jinn kundi sila ay haharap sa kanilang Rabb sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang alipin, nagpapakumbaba na pinatutunayan ang pagiging alipin niya sa Allah na Pinakamahabagin.

Salas/Taron: Walang sinumang nasa mga kalangitan at kalupaan maliban na siya ay darating sa [harap ng] Mahabagin [Allah] bilang isang alipin.

Quranenc.com: Walang [magagawa] ang bawat sinumang nasa mga langit at lupa kundi pupunta sa Napakamaawain bilang isang alipin.


94

لَّقَدۡ أَحۡصَىٰهُمۡ وَعَدَّهُمۡ عَدّٗا

ICDO: Katiyakan, batid Niya ang lahat ng Kanyang nilikha at alam Niya ang bilang ng mga ito nang ganap at walang sinuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: Katiyakan, Kanyang inisa-isa ang mga ito at binilang ang mga ito nang [lubusang] pagbilang.

Quranenc.com: Talaga ngang nag-isa-isa Siya sa kanila at bumilang Siya sa kanila sa isang pagbilang.


95

وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَرۡدًا

ICDO: At walang pag-aalinlangan, ang bawat isa na nilikha ay haharap sa kanyang Rabb na Tagapaglikha sa Araw ng Muling Pagkabuhay na siya ay nag-iisa, walang kayamanang dala-dala at walang anak.

Salas/Taron: At bawa’t isa sa kanila ay darating sa Kanya sa Araw ng Pagkabuhay na Muli nang nag-iisa.

Quranenc.com: Lahat sila ay pupunta sa Kanya sa Araw ng Pagbangon nang bukod-tangi.


96

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وُدّٗا

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong naniwala sa Allah at sumunod sa mga Sugo at gumawa ng mga kabutihan ayon sa Kanyang batas, walang pag-aalinlangang sila ay pagkakalooban ng Allah ng pagmamahal na sila ay mamahalin ng Kanyang mga alipin.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, ang Mahabagin ay maggagawad para sa kanila ng pagmamahal.

Quranenc.com: Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay magtatalaga para sa kanila ang Napakamaawain ng pagmamahal.


97

فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلۡمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوۡمٗا لُّدّٗا

ICDO: Na kung kaya, ginawa Namin ang Quran na ito na madali sa pamamagitan ng iyong salita, O Muhammad (ﷺ), na Arabic; upang maipamalita mo ito sa mga may takot sa Allah mula sa iyong mga tagasunod, at babalaan mo sa pamamagitan nito ang mga walang pananampalataya na matitindi ang kanilang pakikipagtalo sa kamalian.

Salas/Taron: Kaya, Aming ginawang madali ito [ang Qur’an] para sa iyong dila [sa wikang Arabe], upang maibigay mo [O Muhammad] sa pamamagitan nito ang magandang balita para sa mga natatakot [sa Allah], at mabigyan mo ng babala sa pamamagitan nito ang isang mamamayang mapupusok.(11)

(11) Ludda – mga taong mapupusok, madaling magalit o nakikipagtalo nang walang kabuluhan.

Quranenc.com: Kaya nagpadali lamang Kami nito sa wika mo upang magbalita ka nito ng nakatutuwa sa mga tagapangilag sa pagkakasala at magbabala ka nito sa mga taong palaban.


98

وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّن قَرۡنٍ هَلۡ تُحِسُّ مِنۡهُم مِّنۡ أَحَدٍ أَوۡ تَسۡمَعُ لَهُمۡ رِكۡزَۢا

ICDO: At gaano karami, O Muhammad (ﷺ), ang winasak Namin na mga sambayanan na nauna kaysa sa iyong sambayanan, na wala ka nang sinumang nakikita sa kanila at hindi mo na naririnig pa ang kanilang mga ugong o hinaing, na kung kaya, ang mga walang pananampalataya mula sa iyong sambayanan ay Amin ding wawasakin na tulad ng ginawa Naming pagwasak sa mga nauna sa kanila?

Dito sa talatang ito ay matinding babala sa pagkawasak ng mga walang pananampalataya na nagmamatigas.

Salas/Taron: At ilan na bang henerasyong nauna sa kanila ang Aming winasak? Mayroon ka pa bang isang matatagpuang kabilang sa kanila, o ikaw ba ay nakaririnig pa sa kanila ng isang ingay?

Quranenc.com: Kay raming ipinahamak Namin bago nila na salinlahi! Nakadarama ba kayo sa kanila ng isa man o nakarinig kayo sa kanila ng isang tunog?

Surah 21: Al-Anbiya

الأنبياء
ANG MGA SUGO (PROPETA)

Bahagi: 17 Kabanata: 21 Talata: 112
Ayos ng pagkapahayag: 73
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Al-Anbiya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ مُّعۡرِضُونَ

ICDO: Malapit na ang Araw ng Pagbabayad para sa mga tao, na kung saan sila ay huhukuman doon ayon sa kung ano ang kanilang nagawa, samantalang ang mga walang pananampalataya ay patuloy pa rin sa kanilang pagiging pabaya at pagbabalewala sa katotohanan at tinalikuran nila ang babalang ito.

Salas/Taron: Ang [Oras ng] kanilang pagtutuos(1) ay lumapit na para sa sangkatauhan habang sila ay nasa kapabayaang nagsisilayo.

(1) Ito ang Araw ng Pagbibilang ng mga gawa upang sila ay bayaran para sa anumang kanilang pinagsumikapan, mabuti man o masama – ang lahat ay may kaukulang parusa at gantimpala.

Quranenc.com: Nalalapit para sa mga tao ang pagtutuos sa kanila habang sila ay nasa pagkalingat na mga umaayaw.


2

مَا يَأۡتِيهِم مِّن ذِكۡرٖ مِّن رَّبِّهِم مُّحۡدَثٍ إِلَّا ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ

ICDO: Walang anumang dumating sa kanila na ipinahayag mula sa Dakilang Quran at binibigkas sa kanila kundi ito ay pagpapatuloy lamang ng naunang rebelasyon bilang babala sa kanila, samantalang pinakikinggan nila ito nang may paglalaro at pangungutya.

Salas/Taron: Walang paalalang dumarating sa kanila bilang isang panibagong [kapahayagang] nagmula sa kanilang Panginoon malibang sila ay nakikinig dito habang sila ay nagsisipaglaro,(2)

(2) Ang tinutukoy na paglalaro rito ay nauukol sa pagiging abala sa makamundong paglikom ng mga yaman, at paglilibang. Maraming tao ang nakalimot sa espirituwal na buhay.

Quranenc.com: Walang pumupunta sa kanila na isang paalaala mula sa Panginoon nila malibang nakikinig sila rito habang sila ay naglalaro,


3

لَاهِيَةٗ قُلُوبُهُمۡۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجۡوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلۡ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡۖ أَفَتَأۡتُونَ ٱلسِّحۡرَ وَأَنتُمۡ تُبۡصِرُونَ

ICDO: Hindi pinapansin ng kanilang mga puso ang Kabanal-banalan na Quran dahil sila ay abala sa kanilang mga kamalian at walang kabuluhang bagay dito sa daigdig at sa kanilang mga pagnanasa na hindi nila ito iniintindi (inuunawa), bagkus ang mga masasama mula sa Quraysh ay nagkasundo na sila ay magpulung-pulong nang lihim na ito ay ang pangangalat nila ng kasiraan para pigilin ang mga tao sa paniniwala kay Muhammad (ﷺ) na sinasabi nila na: Siya ay tao lamang na katulad ninyo na hindi siya naiiba sa inyo sa anumang bagay, at ang anumang dala-dala niya na Quran ay salamangka, kaya paano kayo susunod sa kanya samantalang siya ay nakikita ninyo na tao lamang na katulad din ninyo?

Salas/Taron: Sapagka’t ang kanilang mga puso ay abala [sa makamundong kasiyahan]. At yaong mga gumagawa ng kamalian, kanilang itinatago ang kanilang sarilinang usapan, [na nagsasabing]: “Ano nga ba itong [si Muhammad] maliban sa isang taong katulad lamang ninyo? Kaya, kayo ba ay magsisilapit sa salamangka bagaman [ito ay] inyong [malinaw na] nakikita?”

Quranenc.com: habang nalilibang ang mga puso nila. Naglihim ng pagtatapatan ang mga lumabag sa katarungan: “Walang iba ito kundi isang tao tulad ninyo. Pupunta ba kayo sa panggagaway samantalang kayo ay nakikita?”


4

قَالَ رَبِّي يَعۡلَمُ ٱلۡقَوۡلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

ICDO: Ipinaubaya ni Propeta Muhammad (ﷺ) ang bagay na ito sa kanyang Rabb na Tagapaglikha at kanyang sinabi: Ang aking Rabb na Tagapaglikha ang Nakaaalam kung anuman ang nasa kalangitan at kalupaan at batid Niya kung ano ang inililihim ninyo na pag-uusap dahil Siya ay As-Samee` – Ganap na Nakakarinig sa mga sinasabi ninyo, na Al-`Aleem – Ganap na Nakaaalam sa mga katayuan ninyo. At ito kung gayon ay babala sa kanila.

Salas/Taron: Siya [si Muhammad] ay nagsabi: “Ang aking Panginoon ay nakababatid ng [anumang] sinabi sa buong kalangitan at kalupaan. At Siya ang Lubos na Nakaririnig, ang Maalam.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Ang Panginoon ko ay nakaaalam sa sinasabi sa langit at lupa, at Siya ay ang Madinigin, ang Maalam.”


5

بَلۡ قَالُوٓاْ أَضۡغَٰثُ أَحۡلَٰمِۭ بَلِ ٱفۡتَرَىٰهُ بَلۡ هُوَ شَاعِرٞ فَلۡيَأۡتِنَا بِـَٔايَةٖ كَمَآ أُرۡسِلَ ٱلۡأَوَّلُونَ

ICDO: Subalit tinanggihan ng mga walang pananampalataya ang Dakilang Quran at may nagsasabi na: Ito ay nahaluan ng mga panaginip na walang katotohanan, at mayroon namang nagsasabi na ito ay inimbento at kasinungalingan at hindi rebelasyon, at mayroon namang nagsasabi na si Muhammad (ﷺ) ay isang makata at ang dala-dala niya ay tula, na kung kaya, kung nais niya na paniwalaan natin siya ay magpakita siya ng malinaw na katibayan na katulad ng kamelyo ni Saleh, mga kapangyarihan ni Mousa at saka ni `isa (Hesus), at ang anumang dinala ng mga Sugo na mga nauna.

Salas/Taron: Nguni’t, sila ay nagsasabi: “[Ang kapahayagan(3) ay walang anupaman maliban sa] pinaghalong mga huwad na panaginip; [ang iba sa kanila ay nagsasabing:] “Ito ay kanyang kinatha lamang” [at ang iba naman ay nagsasabing:] “Siya ay isang manunula. Kaya, hayaan siyang magpakita sa atin ng isang katibayan tulad ng mga naunang [sugong] ipinadala [na may dalang himala].”

(3) Ang kapahayagan ng Qur’an ay itinuturing nila bilang salamangka, tula o pansariling ilusyon at kathang isip ni Propeta Muhammad.

Quranenc.com: Bagkus sinabi nila: “Mga pagkakalahuk-lahok ng maling panaginip [ito], bagkus ginawa-gawa niya ito, bagkus siya ay isang manunula, kaya magdala siya sa atin ng isang tanda gaya ng sa isinugo sa mga sinauna.”


6

مَآ ءَامَنَتۡ قَبۡلَهُم مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَآۖ أَفَهُمۡ يُؤۡمِنُونَ

ICDO: Walang naniwala sa mga walang pananampalataya na mga nauna pa kaysa mga taga-Makkah, na noon ay hiniling ng mga yaon ang mga himala sa Sugo na ipinadala sa kanila at ito ay nangyari, subalit pagkatapos noon ito ay kanilang pinasinungalingan, na kung kaya, winasak Namin sila; kung gayon, maniniwala ba ang mga walang pananampalataya sa Makkah kapag nangyari ang mga himala na kanilang hiniling? Hindi! Sila ay hindi maniniwala!

Salas/Taron: Walang isang bayan na Aming winasak ang naniwalang nauna sa kanila [bagaman kanilang nasaksihan ang mga babala]. Kaya, sila ba ay maniniwala?

Quranenc.com: Walang sumampalataya bago nila na anumang pamayanan na ipinahamak Namin. Kaya sila ba ay sasampalataya?


7

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

ICDO: At hindi Kami nagpadala ng mga Sugo na nauna sa iyo, O Muhammad (ﷺ), kundi sila ay mga kalalakihan na kabilang sa lahi ng mga tao, na sa kanila Kami ay nagpahayag at hindi Kami nagpadala ng mga anghel. Kung gayon, tanungin ninyo, O kayong mga walang pananampalatayang mga taga-Makkah, ang mga nagtatangan ng kaalaman hinggil sa mga naunang Kasulatan kung ito ay hindi ninyo batid.

Salas/Taron: At wala Kaming isinugong nauna sa iyo [O Muhammad] maliban [na sila ay] mga lalaking Aming pinagpahayagan [ng mensahe]. Kaya, inyong tanungin ang mga taong pinagkalooban ng kapahayagan kung ito ay hindi ninyo nalalaman.

Quranenc.com: Hindi Kami nagsugo bago mo pa kundi ng mga lalaking nagkasi Kami sa kanila. Kaya magtanong kayo sa mga may paalaala kung nangyaring kayo ay hindi nakaaalam.


8

وَمَا جَعَلۡنَٰهُمۡ جَسَدٗا لَّا يَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَٰلِدِينَ

ICDO: At hindi Namin ginawa ang mga yaong naunang Sugo kaysa sa iyo, kundi katulad din sila ng ibang mga tao na may likas na katangian na kumakain, umiinom, natutulog at naglalakad, at hindi rin sila nananatili (sa kalupaan) habang-buhay na hindi namamatay.

Salas/Taron: At sila [mga propeta] ay hindi Namin ginawa [na may] katawang hindi kumakain ng pagkain, o sila ay walang kamatayan [sa mundo].

Quranenc.com: Hindi Kami gumawa sa kanila bilang mga katawang hindi kumakain ng pagkain at hindi nangyaring sila ay mga pinanatiling-buhay.


9

ثُمَّ صَدَقۡنَٰهُمُ ٱلۡوَعۡدَ فَأَنجَيۡنَٰهُمۡ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهۡلَكۡنَا ٱلۡمُسۡرِفِينَ

ICDO: Pagkatapos ay tinupad Namin sa mga Propeta at sa kanilang mga tagasunod ang anuman na Aming ipinangako sa kanila na pagkapanalo at tagumpay, at winasak Namin ang mga yaong nagmalabis laban sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng hindi nila paniniwala sa kanilang Rabb na Tagapaglikha.

Salas/Taron: Pagkaraan,(4) Aming tinupad para sa kanila ang pangako, at sila ay Aming iniligtas at yaong Aming nais. At Aming winasak ang mga mapagmalabis.

(4) Kapag naihatid na ang mensahe.

Quranenc.com: Pagkatapos ay tumupad Kami sa kanila ng pangako, at nagligtas Kami sa kanila at sinumang niloob Namin at nagpahamak Kami sa mga tagapagmalabis.


10

لَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ كِتَٰبٗا فِيهِ ذِكۡرُكُمۡۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ

ICDO: Katiyakan, ipinadala Namin sa inyo ang Dakilang Quran na ito, na ang nilalaman nito ay inyong karangalan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, kung ang pagpapaalaala ay inyong tatanggapin, na kung kaya, hindi ba ninyo naiintindihan kung ano ang katangian ninyo na higit kaysa sa iba?

Salas/Taron: Katiyakan, Aming ibinaba [o ipinahayag] sa inyo ang isang Aklat [Qur’an], sa loob nito ay isang paalala [o karangalan para] sa inyo. Kaya, hindi ba kayo makauunawa?

Quranenc.com: Talaga ngang nagbaba Kami sa inyo ng isang Aklat na dito ay may pagbanggit sa inyo. Kaya hindi ba kayo nakauunawa?


11

وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قَرۡيَةٖ كَانَتۡ ظَالِمَةٗ وَأَنشَأۡنَا بَعۡدَهَا قَوۡمًا ءَاخَرِينَ

ICDO: At karamihan sa mga bayan kung saan ang mga nanirahan doon ay nagmalabis dahil sa kanilang di-paniniwala sa anumang dinala sa kanila ng mga Sugo, na kung kaya, pinuksa Namin sila sa pamamagitan ng parusa na siyang lubusang nagwasak sa kanila, at lumikha Kami pagkatapos nito ng ibang sambayanan bukod sa kanila.

Salas/Taron: At ilang bilang ng bayan [o pamayanan] na di-makatarungan ang Aming sinira, at pagkaraan nito ay Aming pinalitaw ang ibang [bagong] mamamayan.

Quranenc.com: Kay rami ng winasak Namin na pamayanan na ito noon ay tagalabag sa katarungan at nagpalitaw Kami matapos nito ng mga taong iba pa.


12

فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأۡسَنَآ إِذَا هُم مِّنۡهَا يَرۡكُضُونَ

ICDO: At noong naramdaman nila na mga masasama ang Aming matinding kaparusahan na paparating na sa kanila, at nakita na nila ang umpisa nito, ay kaagad silang nagmadali na umalis mula sa kanilang bayan na tumatakas.

Salas/Taron: Kaya, nang kanilang mahiwatigan [o makita] ang Aming kaparusahan, kapagdaka sila ay nagsitakas mula rito.

Quranenc.com: Kaya noong nakadama sila ng parusa Namin, biglang sila mula roon ay tumatakas.


13

لَا تَرۡكُضُواْ وَٱرۡجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُتۡرِفۡتُمۡ فِيهِ وَمَسَٰكِنِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُسۡـَٔلُونَ

ICDO: Sa pangyayaring ito sila ay tinawag: Huwag kayong tumakas, bagkus ay bumalik kayo sa inyong masarap at maligayang pamumuhay na siyang luminlang sa inyo, at sa mga itinatag ninyo na mga tahanan, upang kayo ay tanungin hinggil sa makamundong buhay, na ito ay bilang pagmamaliit sa kanila.

Salas/Taron: [Ang ibang anghel ay nagsabi] “Huwag kayong magsitakas, bagkus kayo ay magsibalik sa dating karangyaang ipinagkaloob sa inyo, at sa inyong mga pamamahay, upang sakali kayo ay tanungin.”(5)

(5) Ayon sa Tafsir [paliwanag] Ito ay isang talata na may panunuya sa mga di-naniniwala.

Quranenc.com: [Sinabi:] “Huwag kayong tumakas. Bumalik kayo sa pinaluho kayo roon at sa mga tirahan ninyo nang sa gayon kayo ay tatanungin.”


14

قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ

ICDO: Na kung kaya, wala silang naging katugunan kundi aminin ang kanilang kasalanan at kanilang sinabi: Kapighatian sa amin! Katiyakang inapi namin ang aming mga sarili sa pamamagitan ng di-paniniwala.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Kasawian sa amin! Katotohanan, kami ay naging mga mapaggawa ng kamalian.”

Quranenc.com: Magsasabi sila: “O kapighatian sa amin; tunay na kami noon ay mga tagalabag sa katarungan.”


15

فَمَا زَالَت تِّلۡكَ دَعۡوَىٰهُمۡ حَتَّىٰ جَعَلۡنَٰهُمۡ حَصِيدًا خَٰمِدِينَ

ICDO: At patuloy na ganoon ang kanilang sinasabi – na kasumpa-sumpa at pagsisisi sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang kasamaan – na paulit-ulit nila itong sinasabi hanggang sa ginapas Namin sila na parang pananim sa bukirin na wala nang kabuhay-buhay. Na kung kaya, ingatan ninyo na magpatuloy sa pagpapasinungaling kay Propeta Muhammad (ﷺ) dahil mangyayari sa inyo ang katulad ng nangyari sa mga nauna sa inyo.

Salas/Taron: Kaya, itong kanilang paghuhumiyaw ay hindi nagtigil hanggang sila ay Aming ginawang [mistulang mga] bukiring ginapas, [sila ay] natupok [tulad ng apoy].

Quranenc.com: Kaya hindi tumigil yaong pahayag nila hanggang sa gumawa Kami sa kanila bilang ginapas na mga lipol.


16

وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا لَٰعِبِينَ

ICDO: Hindi Namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan at ang anuman na nasa pagitan ng mga ito na parang laro lamang na walang kabuluhan, kundi upang maging katibayan ang mga ito laban sa inyo, O kayong mga tao, at ito ay magiging aral lahat sa inyo, na mabatid ninyo na ang lumikha ng mga ito ay wala Siyang kahalintulad, at hindi maaaring sambahin ang sinuman bukod sa Kanya.

Salas/Taron: At hindi Namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan ng mga ito para sa paglalaro.

Quranenc.com: Hindi Kami lumikha sa langit at lupa at anumang nasa pagitan ng dalawang ito bilang mga naglalaro.


17

لَوۡ أَرَدۡنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهۡوٗا لَّٱتَّخَذۡنَٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَٰعِلِينَ

ICDO: Kung ninais Namin na maglibang lamang na katulad ng pagkakaroon ng anak o asawa ay pumili na Kami mula sa Al-Jannah (Hardin) at hindi mula sa inyo, subalit kailanman ay hindi Namin ito maaaring gawin; dahil imposible na magkaroon ng anak at asawa ang Allah.

Salas/Taron: Kung Aming ninais lamang na kumuha ng libangan, Kami ay maaaring kumuha nito mula sa [anumang] nasa Aming Sarili, kung [tunay nga na] Aming gagawin [ang gayon].

Quranenc.com: Kung sakaling nagnais Kaming gumawa ng isang paglilibang ay talaga sanang gumawa Kami nito mula sa nasa Amin, kung nangyaring Kami ay gagawa [niyon].


18

بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٞۚ وَلَكُمُ ٱلۡوَيۡلُ مِمَّا تَصِفُونَ

ICDO: Hindi paglilibang ang Aming nais, kundi bagkus, ipinadala Namin ang katotohanan at ipinaliwanag Namin ito nang ganap upang mangibabaw sa kamalian, at ang kamalian ay katiyakang maglalaho.

At para sa inyo naman ay parusa sa Kabilang-Buhay, O kayo na sumamba ng iba bukod sa Allah, dahil sa pagtatangi ninyo sa inyong Rabb na Tagapaglikha ng katangian na hindi angkop at hindi karapat-dapat para sa Kanya.

Salas/Taron: Bagkus, Aming ipinukol [o isinaboy] ang katotohanan laban sa kabulaanan, at ito ay sinira nito, kaya kapagdaka, ito [ang kabulaanan] ay naglaho. At kasawian para sa anumang inyong iniakibat [sa Kanya].(6)

(6) Tinutukoy dito ang anumang iniaakibat sa Allah sa pagsasabing Siya ay may asawa at isang anak.

Quranenc.com: Bagkus, nagbabalibag Kami ng katotohanan sa kabulaanan at nadurog nito iyon kaya biglaang iyon ay pumaparam. Ukol sa inyo ang kapighatian mula sa inilalarawan ninyo.


19

وَلَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَمَنۡ عِندَهُۥ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسۡتَحۡسِرُونَ

ICDO: At Pagmamay-ari ng Allah ang anuman na nasa mga kalangitan at kalupaan. At ang mga malalapit na mga anghel sa Kanya ay hindi nagmamataas at hindi nagsasawa sa pagsamba sa Kanya.

Na kung kaya, paano nangyari na nasamba ng iba ang sinuman bukod sa Kanya samantalang ito ay Kanyang alipin at nilikha lamang?

Salas/Taron: Sa Kanya ang [pagmamay-ari ng] sinumang nasa mga kalangitan at kalupaan. At silang [mga anghel na] malalapit sa Kanya ay hindi napipigilan ng pagmamalaki sa pagsamba sa Kanya, at sila ay hindi napapagod.

Quranenc.com: Sa Kanya ang sinumang nasa mga langit at lupa. Ang mga nasa piling Niya ay hindi nagmamalaki palayo sa pagsamba sa Kanya at hindi sila napapagal.


20

يُسَبِّحُونَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ

ICDO: Niluluwalhati at pinupuri nila ang Allah at patuloy ang kanilang pagdakila sa Kanya, umaga at gabi, na sila ay hindi napapagod at hindi sila nagsasawa.

Salas/Taron: Sila [mga anghel] ay lumuluwalhati sa [Kanya sa] gabi at araw, [at sila ay] hindi nanghihinawa [upang gawin ito],

Quranenc.com: Nagluluwalhati sila sa araw at gabi; hindi sila nananamlay.


21

أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةٗ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ هُمۡ يُنشِرُونَ

ICDO: Paanong nangyari sa mga walang pananampalataya ang magkaroon ng maraming diyus-diyosan na walang kakayahang anuman dito sa daigdig at hindi nito kayang magbuhay ng patay?

Salas/Taron: O sila ba [mga tao] ay nagturing [para sa kanilang sarili] ng mga diyos mula sa kalupaan na bumubuhay [sa patay]?

Quranenc.com: O gumawa ba sila ng mga diyos mula sa lupa, na sila ay nagpapabuhay [sa patay]?


22

لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ

ICDO: Kung mayroon lamang sa mga kalangitan at kalupaan na mga diyos na sinasamba bukod sa Allah, na nangangasiwa sa pangangailangan nitong dalawa (mga kalangitan at kalupaan) ay mawawala sa tamang kaayusan ang mga ito, na kung kaya, luwalhati sa Allah na Nagmamay-ari ng `Arsh (Trono), na Siya ay malayo sa anumang mga itinatangi ng mga tumanggi at walang pananampalataya na pagsisinungaling at pag-iimbento, at sa lahat ng pagtatangi na may kakulangan.

Salas/Taron: Kung mayroon nga roon [sa mga kalangitan at kalupaan] ng mga diyos bukod sa Allah, katiyakang sila ay mawawasak. Kaya, luwalhati sa Allah, ang Panginoon ng Dakilang Arsh [Trono] Siya ay Mataas nang higit sa anumang kanilang iniaakibat [sa Kanya].

Quranenc.com: Kung sakaling nangyaring sa mga [langit at lupa na] ito ay may mga diyos maliban kay Allāh, talaga sanang nagulo ang mga ito. Kaya kaluwalhatian kay Allāh, ang Panginoon ng Trono, higit sa mga inilalarawan nila.


23

لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ

ICDO: Katiyakan, kabilang sa mga palatandaan ng bukod-tanging Kaisahan ng Allah – Luwahalti sa Kanya – sa paglikha at pagsamba ay ang pagiging katiyakan na Siya ay hindi maaaring tanungin sa Kanyang pinagpasiyahan na paglikha, subalit ang lahat ng Kanyang mga nilikha ay tatanungin sa kanilang mga gawain.

Salas/Taron: Siya [ang Allah] ay hindi maaaring tanungin sa anumang Kanyang ginagawa, subali’t sila ay [Kanyang] tatanungin.

Quranenc.com: Hindi Siya tinatanong tungkol sa ginagawa Niya samantalang sila ay tatanungin.


24

أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةٗۖ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡۖ هَٰذَا ذِكۡرُ مَن مَّعِيَ وَذِكۡرُ مَن قَبۡلِيۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡحَقَّۖ فَهُم مُّعۡرِضُونَ

ICDO: O nagturing ba ang mga yaong walang pananampalataya ng iba na sinasamba bukod sa Allah, na nakapagdudulot ng kapakinabangan o kapinsalaan, at nakapagbibigay ng buhay at nakapagsasanhi ng kamatayan?

Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila: Dalhin ninyo kung anuman ang mayroon kayo na katibayan na nagpapatunay sa inyong mga sinasambang diyus-diyosan, dahil wala sa Quran na aking dala at wala rin sa mga naunang Kasulatan ang nagpapatunay sa inyong mga pinaniniwalaan. At hindi sila nakagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah kundi ito ay bunga ng kamangmangan at bulag na pagsunod, na kung kaya, tinanggihan nila ang katotohanan at hindi pinaniwalaan.

Salas/Taron: O sila ba ay nagturing ng ibang mga diyos bukod sa Kanya? Sabihin: “Ipakita ninyo ang inyong mga katibayan.” Ito [ang Qur’an] ay mensahe para sa aking mga kasama at mensahe para sa mga nauna sa akin. Nguni’t, karamihan sa kanila ay hindi nakababatid ng katotohanan, kaya sila ay nagsisilayo.

Quranenc.com: O gumawa ba sila bukod pa sa Kanya ng mga diyos? Sabihin mo: “Magbigay kayo ng patunay ninyo.” Ito ay paalaala sa sinumang kasama sa akin at paalaala sa sinumang nauna sa akin. Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam sa katotohanan, kaya sila ay mga tagaayaw.”


25

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

ICDO: At wala Kaming ipinadala sa Sugo na nauna sa iyo, Muhammad (ﷺ), kundi nagpahayag Kami sa kanya, na katiyakang walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Allah, na kung kaya, maging taimtim sa pagsamba nang bukod-tangi lamang na para sa Kanya.

Salas/Taron: At Kami ay hindi nagpadala ng alinmang sugo na una sa iyo [O Muhammad] malibang Kami ay nagpahayag sa kanya na: “Walang diyos maliban sa Akin, kaya Ako ay inyong sambahin [at wala ng iba].”

Quranenc.com: Hindi Kami nagsugo noong bago mo ng anumang sugo malibang nagkasi Kami sa kanya na walang Diyos kundi Ako kaya sumamba kayo sa Akin.


26

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدٗاۗ سُبۡحَٰنَهُۥۚ بَلۡ عِبَادٞ مُّكۡرَمُونَ

ICDO: At sinabi ng mga walang pananampalataya at sumasamba ng iba bukod sa Allah: Nagkaroon ang Pinakamahabaging Allah ng anak na lalaki, dahil sa inaangkin nila na ang mga anghel ay mga anak na kababaihan ng Allah. Luwalhati sa Allah, Siya ay malayo sa anumang mga katulad nito; ang mga anghel ay mga kagalang-galang na alipin ng Allah na malalapit sa Kanya na pinagkalooban ng mga kakaibang katangian, at sila ay napakabuti sa kanilang pagsunod,

Salas/Taron: At sila ay nagsasabi: “Ang Mahabagin ay nagkaroon ng anak [na lalaki].” Luwalhati sa Kanya! Bagkus, sila [na kanilang itinuring bilang anak ng Allah](7) ay mga mararangal na alipin [lamang].

(7) Kanilang itinuturing bilang mga anak ng Diyos ang mga anghel, at si Hesus, at si Uzair [Ezra] subali’t sila ay walang anupaman malibang mga mararangal na alipin ng Diyos.

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Gumawa ang Napakamaawain ng anak.” Kaluwalhatian sa Kanya; bagkus mga lingkod na pinarangalan [sila].


27

لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ يَعۡمَلُونَ

ICDO: At hindi sila nagsasalita maliban sa kung ano ang ipinag-utos sa kanila ng Allah, at wala silang ginagawang anuman hanggang hindi sila nakakukuha ng kapahintulutan sa Allah.

Salas/Taron: Sila ay hindi makapangunguna sa Kanya sa salita, bagaman sila ay gumagawa sa pamamagitan ng Kanyang Kautusan.

Quranenc.com: Hindi sila nakauuna sa Kanya sa pagsabi samantalang sila sa utos Niya ay gumagawa.


28

يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ وَهُم مِّنۡ خَشۡيَتِهِۦ مُشۡفِقُونَ

ICDO: At walang anumang ginagawa ang mga anghel, maging ito man ay ginawa nila noon o sa ngayon kundi ito ay batid ng Allah, na ito ay naitala sa kanila, at walang sinuman sa kanila ang maaaring mamagitan maliban sa sinumang pahintulutan ng Allah na mamagitan. At dahil sa takot nila sa Allah ay nag-iingat sila at hindi nila tinitiyak na walang mangyayari sa kanila na hindi kanais-nais.

Salas/Taron: Kanyang nababatid ang anumang [kasalukuyang] nangyayari sa kanila, at ang anumang nangyari pagkaraan nila, at sila ay hindi makapamamagitan maliban sa isang kinalulugdan Niya. At sila, sanhi ng kanilang takot sa Kanya, ay nababagabag.

Quranenc.com: Nakaaalam Siya sa anumang nasa harapan nila at anumang nasa likuran nila. Hindi sila nakapamamagitan maliban para sa sinumang kinalugdan Niya. Sila, dahil sa takot sa Kanya, ay mga nababagabag.


29

۞وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إِنِّيٓ إِلَٰهٞ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجۡزِيهِ جَهَنَّمَۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّـٰلِمِينَ

ICDO: At sinuman ang mag-angkin mula sa mga anghel na diyos na sinasamba bilang kapantay ng Allah o kabahagi ng Allah – kung sakaling ito man ay mangyari – ang kanyang kabayaran ay Impiyernong-Apoy at ganoon din ang gagawin Naming pagbabayad sa lahat ng mga sumamba ng iba bukod sa Allah.

Salas/Taron: At sinumang kabilang sa kanila ang sakaling magsabing: “Katotohanan, ako ay isang diyos bukod sa Kanya [Allah],” siya [na nagsabi nang gayon] ay nararapat Naming bayaran ng Impiyerno. Ganyan Namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Ang sinumang nagsasabi kabilang sa kanila: “Tunay na ako ay diyos bukod pa sa Kanya,” iyon ay gagantihan naman ng Impiyerno. Gayon Kami gaganti sa mga tagalabag sa katarungan.


30

أَوَلَمۡ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّۚ أَفَلَا يُؤۡمِنُونَ

ICDO: Hindi ba batid ng mga walang pananampalataya na katiyakang ang mga kalangitan at kalupaan ay dating isang bagay lamang na magkasama bilang isang piraso at walang anuman ang nasa pagitan ng dalawang ito, walang ulan mula sa kalangitan at walang tumutubong pananim mula sa kalupaan, at pagkatapos ay pinaghiwalay Namin dahil sa Aming kapangyarihan, at nagbaba Kami ng ulan mula sa kalangitan, at nagpasibol Kami ng mga pananim mula sa kalupaan at ginawa Namin na nagmumula sa tubig ang lahat ng bagay na may buhay, kung gayon, hindi ba nararapat na maniwala ang mga tumanggi at paniwalaan nila ang anuman na kanilang napagmasdan, at sambahin lamang nila ay ang Allah nang bukod-tangi?

Salas/Taron: Hindi ba nakikita niyaong mga di-naniniwala na ang mga kalangitan at kalupaan ay dating magkadikit, pagkaraan ito ay Aming pinaghiwalay [pinagbukod]? At Aming ginawa mula sa tubig ang bawa’t nabubuhay na bagay. Sila ba, sa kabila nito, ay hindi pa rin maniniwala?

Quranenc.com: Hindi ba nakabatid ang mga tumangging sumampalataya na ang mga langit at ang lupa dati ay magkasanib, pagkadaka ay nagpawatak-watak Kami sa mga ito? Gumawa Kami mula sa tubig ng bawat bagay na buhay. Kaya hindi ba sila sasampalataya?


31

وَجَعَلۡنَا فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمۡ وَجَعَلۡنَا فِيهَا فِجَاجٗا سُبُلٗا لَّعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ

ICDO: At ibinaon Namin sa kalupaan ang mga matatatag na kabundukan upang ito ay hindi yumanig, at naglagay Kami rito ng mga malalawak na daan; upang mabatid ng anumang nilikha kung paano mamumuhay dito, at upang sila ay mapatnubayan sa kanilang bukod-tanging pagsamba lamang sa Allah na Rabb na Tagapaglikha.

Salas/Taron: At Kami ang nagtirik sa kalupaan ng matatatag na mga bundok, upang ito [ang lupa] ay hindi umugang kasama nila, at Aming inilagay doon [sa mga bundok] ang mga lagusan [bilang] daraanan [na kanilang matatawiran], upang sakali sila ay gabayan [sa pook na patutunguhan].

Quranenc.com: Gumawa Kami sa lupa ng mga matatag na bundok nang hindi gumalaw-galaw ito kasama sa kanila at naglagay Kami rito ng mga daanang maluwang bilang mga landas nang sa gayon sila ay mapatnubayan.


32

وَجَعَلۡنَا ٱلسَّمَآءَ سَقۡفٗا مَّحۡفُوظٗاۖ وَهُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهَا مُعۡرِضُونَ

ICDO: At ginawa Namin ang kalangitan bilang bubungan o panaklob sa kalupaan na walang haliging inilagay, na ito ay pinangangalagaan upang hindi bumagsak at upang hindi makapasok dito ang mga Shaytan, magkagayunpaman, ang mga walang pananampalataya ay tinatalikuran at hindi pinapansin ang mga palatandaan sa kalangitan na katulad ng araw, buwan at saka mga bituin, ito ay hindi nila pinapansin at hindi nila pinag-iisipan nang malalim ang pagkakalikha rito.

Salas/Taron: At Kami ang gumawa ng langit bilang iningatang bubungan. Subali’t sila ay nagsilayo mula sa mga ayaat(8) [o palatandaan] nito.

(8) Maraming tanda ang ipinagkaloob ng Makapangyarihang Diyos upang ang tao ay magkaroon ng tamang paniniwala sa Kanya. Ang ayaat [o palatandaan] na tinutukoy dito ay ang araw, buwan, hangin, ulap at iba pang nakikita sa kapaligiran. Ito ay sapat na para magkaroon ang tao ng magandang kaisipan tungkol sa Diyos. Hindi nilikha ng Diyos ang tao nang walang mahalagang layunin.

Quranenc.com: Gumawa Kami ng langit bilang isang bubong na pinangangalagaan, samantalang sila, sa mga tanda nito, ay mga tagaayaw.


33

وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ

ICDO: At ang Allah ay Siyang lumikha ng gabi; upang makapagpahinga ang mga tao, at ganoon din ang araw; upang sila ay makapaghanapbuhay, at nilikha Niya ang araw (Shams o ‘sun’) bilang tanda ng liwanag ng araw, at nilikha Niya ang buwan bilang tanda ng gabi, at bawat isa sa dalawa ay nasa Falak (‘orbit’ o ligiran) na nakalutang.

Salas/Taron: At Siya ang lumikha ng gabi at ng maghapon, at ng araw at ng buwan, lahat ay nasa ligirang(9) umiinog [sa kalawakan].

(9) Ito ay ang orbit.

Quranenc.com: Siya ang lumikha ng gabi at maghapon, at ng araw at buwan – lahat, sa isang ligiran, ay lumalangoy.


34

وَمَا جَعَلۡنَا لِبَشَرٖ مِّن قَبۡلِكَ ٱلۡخُلۡدَۖ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلۡخَٰلِدُونَ

ICDO: At hindi Kami nagkaloob sa kaninumang tao na nauna sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ng walang-hanggang pananatili rito sa daigdig; kung gayon, kapag ikaw ay namatay, O Muhammad (ﷺ), nangangarap ba sila na manatili rito magpasawalang-hanggan pagkatapos mo? Hindi maaari!

Dito sa talatang ito ang tanda na si Khidr ay namatay dahil sa siya ay isang tao.

Salas/Taron: At Kami ay hindi naggawad sa sinumang nauna sa iyo ng buhay na walang hanggan kaya kung ikaw ay mamamatay, sila ba ay walang kamatayan?

Quranenc.com: Hindi Kami gumawa para sa isang tao noong bago mo pa ng pananatili. Kaya kung namatay ka, sila ba ay ang mga mananatili?


35

كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ وَنَبۡلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَةٗۖ وَإِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, ang bawat isa ay matitikman ang kamatayan, na kahit na gaano pa kahaba ang kanyang naging buhay dito sa daigdig. At ang pananatili rito sa daigdig ay pagsubok lamang sa pag-aatas o pagbabawal, at saka sa iba’t ibang situwasyon, mabuti man ito o masama, pagkatapos noon ang patutunguhan ay bukod-tanging sa Allah lamang para sa paghuhukom at pagbabayad.

Salas/Taron: Bawa’t kaluluwa ay makararanas ng kamatayan. At kayo ay Aming susubukan nang may [kaakibat na] kasamaan at kabutihan bilang pagsubok. At sa Amin, kayo ay ibabalik.

Quranenc.com: Bawat kaluluwa ay makalalasap ng kamatayan. Susubok Kami sa inyo sa pamamagitan ng kasamaan at kabutihan bilang tukso, at sa Amin kayo magbabalik.


36

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِي يَذۡكُرُ ءَالِهَتَكُمۡ وَهُم بِذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ هُمۡ كَٰفِرُونَ

ICDO: At kapag nakita ka ng mga walang pananampalataya, O Muhammad (ﷺ), ay duduruin ka nila na may pangungutya at sasabihin nila sa isa’t isa: Iyan ba ang taong nagmamaliit sa inyong diyus-diyosan? Samantalang tinanggihan nila ang pag-aalaala sa Pinakamahabaging Allah at sa Kanyang mga Biyaya, at sa Kanyang ipinahayag na Dakilang Quran at Gabay.

Salas/Taron: At kapag ikaw [O Muhammad] ay nakikita niyaong mga di-naniniwala, sila ay hindi magtuturing sa iyo maliban sa panunuya [na nagsasabing]: “Ito ba ang [taong] bumabanggit [o umaalipusta] sa inyong mga diyos?” At sila, sa pagbanggit ng Mahabagin [ang Allah], sila ay hindi naniniwala.

Quranenc.com: Kapag nakita ka ng mga tumangging sumampalataya ay wala silang ginagawa sa iyo kundi pangungutya, [na nagsasabi]: “Ito ba ang bumabanggit sa mga diyos ninyo?” samantalang sila, sa pagbanggit sa Pinakamaawain, sila ay mga tagatangging sumampalataya.


37

خُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ مِنۡ عَجَلٖۚ سَأُوْرِيكُمۡ ءَايَٰتِي فَلَا تَسۡتَعۡجِلُونِ

ICDO: Nilikha ang tao na may katangiang pagmamadali, na tumutungo sa mga bagay-bagay at minamadali niya ang mga pangyayari. Katiyakan, kung gayon, ipinamamadali ng mga Quraysh ang parusa na sa kanilang pananaw ay napakabagal, na binalaan sila ng Allah hinggil dito na walang pag-aalinlangan, ipapakita Niya sa kanila ang anuman na ipinamamadali nilang parusa, na kung kaya, huwag na nilang hilingin sa Allah na ipamadali ang pangyayaring ito.

Salas/Taron: Ang tao ay nilikha ng nagmamadali [o padalus-dalos]. Aking ipakikita sa inyo ang Aking ayaat [parusa]. Kaya, huwag ninyo Akong hikayating [ito ay Aking] madaliin.

Quranenc.com: Nilikha ang tao mula sa pagmamadali. Magpapakita Ako sa inyo ng mga tanda Ko kaya huwag kayong magmadali sa Akin.


38

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

ICDO: At sinabi ng mga walang pananampalataya bilang pagmamadali sa parusa at pangungutya: Kailan ba mangyayari ang ibinababala mo sa amin, O Muhammad (ﷺ), kung ikaw at ang sinuman na sumunod sa iyo ay totoo sa mga sinasabi?

Salas/Taron: At sila ay nagsasabi: “Kailan nga ba [magaganap] itong pangako, kung kayo nga ay makatotohanan?”

Quranenc.com: Nagsasabi sila: “Kailan ang pangakong ito kung kayo ay mga nagpapakatotoo?”


39

لَوۡ يَعۡلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمۡ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ

ICDO: Kung batid lamang ng mga walang pananampalataya kung ano ang mangyayari sa kanila kapag dumating ang oras na itinakda, na hindi sila magkakaroon ng kakayahan na mapangalagaan ang kanilang mga mukha at mga likuran sa Impiyernong-Apoy, at wala rin silang matatagpuan na makatutulong na tutulong sa kanila – kung batid lamang nila ito ay hindi sila mananatili sa pagtanggi at hindi nila ipamamadali ang parusa para sa kanila.

Salas/Taron: Kung nababatid lamang niyaong mga di-naniniwala ang Oras habang hindi nila magawang iwasan ang Apoy mula sa kanilang mga mukha at mula sa kanilang mga likuran, at sila ay hindi matutulungan.

Quranenc.com: Kung sakaling nakaaalam ang mga tumangging sumampalataya kapag hindi nila napipigilan sa mga mukha nila ang apoy ni sa mga likod nila at sila ay hindi maiaadya.


40

بَلۡ تَأۡتِيهِم بَغۡتَةٗ فَتَبۡهَتُهُمۡ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ

ICDO: At walang pag-aalinlangan, darating sa kanila ang Oras ng Pagkagunaw ng sandaigdigan nang biglaan na sila ay magigimbal na lamang sa panahong yaon, at magkakaroon sila ng matinding-matinding pagkatakot na kung saan doon ay hindi nila makakayanang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa kaparusahan, at hindi rin sila bibigyan ng kahit na kaunting palugit para makapagsisi at mangatwiran.

Salas/Taron: Bagkus, ito [ang Apoy] ay darating sa kanila nang di-inaasahan at [ito ay] gugulantang sa kanila, at sila ay walang kakayahang umiwas [para rito] at sila ay hindi palulugitanan.

Quranenc.com: Bagkus pupunta ito sa kanila nang biglaan at gugulantang ito sa kanila kaya hindi sila makakakaya sa pagtataboy nito at hindi sila palulugitan.


41

وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٖ مِّن قَبۡلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنۡهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ

ICDO: At katiyakan, kinutya ang maraming mga Sugo na nauna sa iyo, Muhammad (ﷺ), na kung kaya, naganap ang kaparusahan sa kanila na mga nangutya bilang bunga ng kinagawian nilang pangungutya at pagmamaliit.

Salas/Taron: At katiyakan, [maraming] sugo na ang kinutya nang una pa sa iyo [O Muhammad] nguni’t yaong mga nanuya sa kanila ay pinalibutan [o binalutan] ng anumang lagi nilang ipinanunuya.

Quranenc.com: Talaga ngang nangutya sa mga sugo noong wala ka pa kaya pumaligid sa mga nanuya kabilang sa kanila ang dating dahil doon ay nangungutya sila.


42

قُلۡ مَن يَكۡلَؤُكُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحۡمَٰنِۚ بَلۡ هُمۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِم مُّعۡرِضُونَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ), na ipinamamadali ang parusa: Walang sinuman ang makapagbabantay at mangangalaga sa inyo sa gabi man o sa araw, tulog man kayo o gising, mula sa parusa ng Allah na Pinakamahabagin kapag ito ay nangyari sa inyo. Subalit sila ay nalinlang na hindi pinahahalagahan ang Quran at ang pagpapayo ng kanilang Rabb na Tagapaglikha.

Salas/Taron: Sabihin: “Sino ba ang makapangangalaga sa inyo sa gabi o sa araw mula sa Mahabagin [ang Allah]?” Nguni’t, sila ay nagsilayo mula sa pag-alaala sa kanilang Panginoon.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Sino ang nag-iingat sa inyo sa gabi at maghapon laban sa Napakamaawain?” Bagkus sila, sa pag-aalaala sa Panginoon nila, ay mga tagaayaw.


43

أَمۡ لَهُمۡ ءَالِهَةٞ تَمۡنَعُهُم مِّن دُونِنَاۚ لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَ أَنفُسِهِمۡ وَلَا هُم مِّنَّا يُصۡحَبُونَ

ICDO: Mayroon ba silang mga diyus-diyosan na mangangalaga sa kanila mula sa Aming kaparusahan? Walang pag-aalinlangan, ang kanilang mga diyus-diyosan ay walang kakayahan na matulungan mismo ang mga sarili nito, paano pa kaya ang pagtulong sa mga sumamba sa kanila?

Salas/Taron: O sila ba ay mayroong mga diyos na magtatanggol sa kanila bukod sa Amin? Sila ay walang kakayahan upang matulungan [kahit man lang] ang kanilang mga sarili, at sila ay hindi rin maaaring pangalagaan mula sa Amin [sa Aming parusa].

Quranenc.com: O mayroon ba silang mga diyos na nagtatanggol sa kanila bukod pa sa Amin? Hindi sila nakakakaya sa pag-adya sa mga sarili nila at hindi sila laban sa Amin maipagsasanggalang.


44

بَلۡ مَتَّعۡنَا هَـٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمۡ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡعُمُرُۗ أَفَلَا يَرَوۡنَ أَنَّا نَأۡتِي ٱلۡأَرۡضَ نَنقُصُهَا مِنۡ أَطۡرَافِهَآۚ أَفَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ

ICDO: Katiyakan, nagmalaki ang mga walang pananampalataya at ang kanilang mga ninuno nang sila ay binigyan ng palugit dahil sa ipinagkaloob sa kanila na mga kayamanan, mga anak at mga mahahabang buhay, na kung kaya, pinanatili nila ang kanilang mga sarili sa di-paniniwala at hindi sila nagbago, na inisip nilang hindi sila parurusahan, na nakalimutan nila sa katotohanan ang nangyari noong mga unang panahon, na ang Allah ay unti-unti Niyang binabawasan ang kalupaan (ang kanilang mga nasasakupan) mula sa mga tagiliran nito dahil sa nangyaring parusa ng Allah sa kanila na mga sumasamba ng iba bukod sa Kanya, sa iba’t ibang dako ng daigdig at dahil din sa kanilang pagkagapi.

Kung gayon, may kakayahan ba ang mga taga-Makkah na labanan ang kapangyarihan ng Allah o hindi kaya ay pigilin ang kanilang kamatayan?

Salas/Taron: Nguni’t [gayunpaman] Kami ay nagkaloob ng mabubuting bagay para sa mga ito [sa mga di-naniniwala] at sa kanilang mga ninuno hanggang ang buhay ay pinahaba para sa kanila. Hindi ba nila nakikita na Aming unti- unting binabawasan ang lupaing [sakop ng mga di-naniniwala] mula sa mga liblib na hangganan nito? Kaya, sila ba, kung gayon, ay mananaig?

Quranenc.com: Bagkus nagpatamasa Kami sa mga ito at sa mga magulang nila hanggang sa humaba sa kanila ang buhay. Kaya hindi ba nila nababatid na Kami ay pumupunta sa lupa, na nagbabawas rito mula sa mga gilid nito? Kaya sila ba ang mga tagapanaig?”


45

قُلۡ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلۡوَحۡيِۚ وَلَا يَسۡمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ), na ikaw, sa kanila ay ipinadala: Binabalaan ko lamang kayo mula sa parusa, dahil sa ito ay Rebelasyon mula sa Allah, na ito ay ang Dakilang Quran, subalit ang mga walang pananampalataya ay hindi nila pinag-iisipan kung ano ang kanilang pinakikinggan kapag sila ay binabalaan. Hindi ba sila rin naman ang makikinabang sa babalang ito? Subalit ang mga bingi ay hindi makakarinig sa panawagan kahit na sila pa ay balaan.

Salas/Taron: Sabihin: “Ako ay nagbababala lamang sa inyo sa pamamagitan ng kapahayagang [nagmula sa Allah].” Nguni’t ang mga bingi ay hindi makaririnig ng panawagan, kapag sila ay binalaan.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Nagbibigay-babala lamang ako sa inyo sa pamamagitan ng pagkakasi.” Hindi nakaririnig ang mga bingi ng panalangin kapag binigyang-babala sila.”


46

وَلَئِن مَّسَّتۡهُمۡ نَفۡحَةٞ مِّنۡ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيۡلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ

ICDO: At kung sila na mga walang pananampalataya ay makatikim ng parusa bilang bunga ng kanilang pagtanggi, katiyakan na sila ay magsusumamo na sana ay mawasak na lamang sila dahil sa kanilang ginawang pang-aapi sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsamba nila ng iba bukod sa Allah.

Salas/Taron: At kung ang bahagyang dagit ng parusa ng iyong Panginoon ay nangyaring sumaling sa kanila, katiyakang sila ay magsasabing: “Kasawian sa amin! Katotohanan, kami ay naging mapaggawa ng kamalian.”

Quranenc.com: Talagang kung nasaling sila ng isang singaw ng pagdurusang dulot ng Panginoon mo ay talagang magsasabi sila: “O kapighatian sa amin! Tunay na kami dati ay mga tagalabag sa katarungan.”


47

وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ

ICDO: At ilalagay ng Allah ang makatarungang Timbangan sa paghuhukom sa Araw ng Muling Pagkabuhay at hindi Niya sila dadayain at ang iba pa nang kahit na kaunti, kahit na ang gawain ay kasimbigat ng buto ng mustasa o kasinliit ng ‘atom,’ mabuti man o masama ay itatala sa nagmamay-ari nito. At sapat na ang Allah bilang Tagapagkalkula sa mga gawain ng Kanyang mga alipin at ayon dito sila ay gagantihan.

Salas/Taron: At Kami ang maglalagay ng timbangan ng katarungan sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, kaya walang kaluluwa ang pakikitunguhan ng di-makatarungan sa anupaman. At kung mayroon mang timbang ng [kahit] isang buto ng mustasa, ito ay Aming ipakikita. At Kami ay sapat na bilang Tagapagtuos.

Quranenc.com: Maglalagay Kami ng mga timbangang makatarungan sa Araw ng Pagbangon, kaya hindi lalabag sa katarungan sa isang kaluluwa sa anuman. Kung ito man ay kasimbigat ng buto ng mustasa ay magtatanghal Kami nito. Nakasapat na Kami bilang Tagapagtuos.


48

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلۡفُرۡقَانَ وَضِيَآءٗ وَذِكۡرٗا لِّلۡمُتَّقِينَ

ICDO: At katiyakan, pinagkalooban Namin si Mousa at si Haroun ng katibayan at tulong laban sa kanilang kalaban, at ito ay ang Aklat na Tawrah na sa pamamagitan nito pinaghiwalay Namin ang katotohanan sa kamalian, at ito ay liwanag na ginagabayan ang sinumang matatakutin,

Salas/Taron: At katiyakan, Kami ang nagkaloob kina Moises at Aaron ng pamantayan [ng wasto at mali], at [ito ay nagsilbing] isang liwanag at isang babala para sa mga natatakot [sa Allah].

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami kina Moises at Aaron ng Pamantayan, isang tanglaw, at isang paalaala para sa mga tagapangilag sa pagkakasala,


49

ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشۡفِقُونَ

ICDO: Na kinakatakutan nila ang parusa ng kanilang Rabb na Tagapaglikha, at kinatatakutan din nila ang Araw ng Paghuhukom sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: [Sila] yaong mga natatakot sa kanilang Panginoon na hindi nakikita, habang sila ay nababagabag sa [pagsapit ng takdang] Oras.

Quranenc.com: na natatakot sa Panginoon nila sa lingid samantalang sila sa Huling Sandali ay mga nababagabag.


50

وَهَٰذَا ذِكۡرٞ مُّبَارَكٌ أَنزَلۡنَٰهُۚ أَفَأَنتُمۡ لَهُۥ مُنكِرُونَ

ICDO: At ito ang Dakilang Quran na ipinahayag ng Allah sa Kanyang Sugo na si Muhammad (ﷺ) bilang isang mabiyayang Paalaala sa sinumang tumatanggap ng paalaala, at sumusunod sa mga ipinag-uutos at umiiwas sa mga ipinagbabawal; na ito ay punung-puno ng kabutihan, na dakila sa kapakinabangan, na kung kaya, tatanggihan ba ninyo ito samantalang ito ay nasa ganap na kalinawan at katotohanan?

Salas/Taron: At ito [ang Qur’an] ay isang pinagpalang mensahe na Aming ibinaba [o ipinahayag]. Kaya, kayo ba kung gayon ay [magkukunwang] walang kaalaman para rito?(10)

(10) Sa ibang paliwanag, “kayo ba ay magkukunwaring mangmang, kayo ay tumatangging tanggapin o kilalanin ito bilang kapahayagang nagmula sa Allah.”

Quranenc.com: Ito ay isang paalaalang pinagpala na ibinaba Namin. Kaya kayo ba rito ay mga tagapagkaila?


51

۞وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَآ إِبۡرَٰهِيمَ رُشۡدَهُۥ مِن قَبۡلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ

ICDO: At katiyakan, ipinagkaloob Namin noon ang gabay kay Ibrahim, na sa pamamagitan nito ay hinikayat niya ang mga tao bago pa kina Mousa at Haroun, at batid Namin na siya (Ibrahim) ay karapat-dapat para rito.

Salas/Taron: At katiyakan, Kami ang nagkaloob kay Abraham ng matuwid [na patnubay] noong una, at Kami ay lubos na nakababatid [o nakakikilala] sa kanya.

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami kay Abraham ng gabay noon pa, at Kami noon sa kanya ay nakaaalam.


52

إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ

ICDO: Noong kanyang sinabi sa kanyang ama at sa kanyang sambayanan: Ano itong mga rebulto na inyong mga gawa-gawa lamang, pagkatapos ay sinasamba ninyo nang buong kataimtiman?

Salas/Taron: Nang kanyang sabihin sa kanyang ama at sa kanyang mga mamamayan: “Ano ba itong mga imaheng inyong pinaglalaanan [ng pagsamba]?”

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsabi siya sa ama niya at mga kababayan niya: “Ano ang mga estatwang ito na kayo sa mga ito ay mga namimintuho?”


53

قَالُواْ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَٰبِدِينَ

ICDO: Kanilang sinabi: Natagpuan namin ang aming mga ninuno na ito ay kanilang sinasamba, na kung kaya, sinasamba namin ito bilang pagsunod sa kanila.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Aming natagpuan ang aming mga ninuno na sumasamba sa kanila.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Nakatagpo Kami sa mga magulang namin na sa mga ito ay mga tagasamba.”


54

قَالَ لَقَدۡ كُنتُمۡ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمۡ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ

ICDO: Sinabi sa kanila ni Ibrahim: Katiyakan, kayo at ang inyong mga ninuno sa pagsamba ninyo sa mga rebultong ito ay malinaw na nasa sukdulang kamalian na malayo sa katotohanan.

Salas/Taron: Siya [si Abraham] ay nagsabi [sa kanila]: “Katiyakan, kayo at ang inyong mga ninuno ay nasa hayag na pagkaligaw.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Talaga ngang nangyaring kayo at ang mga ninuno ninyo ay nasa isang pagkaligaw na malinaw.”


55

قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا بِٱلۡحَقِّ أَمۡ أَنتَ مِنَ ٱللَّـٰعِبِينَ

ICDO: Kanilang sinabi: Ang dala-dala mo ba sa amin ay totoo, o ito ay mga salita mo lamang na sinasabi bilang pangungutya at hindi mo batid ang iyong pinagsasasabi?

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Ikaw ba ay dumating sa amin na may dalang katotohanan o ikaw ay kabilang sa mga mapaglaro [o mapanuya]?”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Naghatid ka ba sa amin ng katotohanan o ikaw ay kabilang sa mga tagapaglaro?”


56

قَالَ بَل رَّبُّكُمۡ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا۠ عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ

ICDO: Sinabi sa kanila ni Ibrahim: Hindi ito pangungutyang salita, kundi ito ay mula sa inyong Rabb na Tagapaglikha na kayo ay aking hinihikayat tungo sa bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya, na Siya ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan, na Siya ang naglikha ng mga ito, at ako ay kabilang sa mga tumetestigo para rito.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “[Hindi] bagkus, ang inyong [tunay na] Panginoon ay Panginoon ng mga kalangitan at ng kalupaan na Siyang lumikha sa mga ito at ako ay isa sa mga sumasaksi [sa katotohanan] nito.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Bagkus ang Panginoon ninyo ay ang Panginoon ng mga langit at lupa, na lumalang sa mga ito, at ako ayon doon ay kabilang sa mga tagasaksi.


57

وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصۡنَٰمَكُم بَعۡدَ أَن تُوَلُّواْ مُدۡبِرِينَ

ICDO: At sumusumpa ako sa Allah, na ako ay gagawa ng paraan upang wasakin ang inyong mga rebulto pagkatapos ninyong tumalikod at umalis.

Salas/Taron: At [ako ay sumusumpa] sa Allah, katiyakan na ako ay magbabalak  laban sa inyong mga [sinasambang] diyus-diyusan pagkaraang kayo ay magsitalikod na nag-aalisan.”

Quranenc.com: Sumpa man kay Allāh, talagang magpapakana nga ako laban sa mga diyus-diyusan ninyo matapos na tumalikod kayo na mga lumilisan.”


58

فَجَعَلَهُمۡ جُذَٰذًا إِلَّا كَبِيرٗا لَّهُمۡ لَعَلَّهُمۡ إِلَيۡهِ يَرۡجِعُونَ

ICDO: Na kung kaya, winasak ni Ibrahim ang mga rebulto at ginawa niya itong mga pira-pirasong maliliit maliban sa isa na pinakamalaki sa mga ito; upang ito ang pagbalingan ng mga tao at pagtatanungan, nang sa gayon ay mapatunayan ang kanilang kahinaan at pagkaligaw, at lilitaw ang katibayan laban sa kanila.

Salas/Taron: Kaya, kanyang dinurog [ang mga estatwa] maliban sa isang malaking kabilang sa mga ito, upang sakali sila ay magsibalik dito [at mag-usisa].

Quranenc.com: Kaya gumawa siya sa mga ito na mga pira-piraso maliban sa malaki para sa mga ito, nang sa gayon sila dito ay babalik.


59

قَالُواْ مَن فَعَلَ هَٰذَا بِـَٔالِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

ICDO: At bumalik ang mga tao at nakita nila ang kanilang mga rebultong pinagwawasak na hamak na hamak, at nagtanungan sila sa isa’t isa; sino kaya ang gumawa nito sa ating mga diyus-diyosan? Katotohanan, siya ay napakasama dahil sa kanyang matinding ginawa sa ating mga diyus-diyosan na karapat-dapat ng paggalang.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Sino kaya ang may kagagawan nito sa aming mga diyos? Katotohanan, siya ay isa sa mga mapaggawa ng kamalian.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Sino ang gumawa nito sa mga diyos natin? Tunay na siya ay talagang kabilang sa mga tagalabag sa katarungan.”


60

قَالُواْ سَمِعۡنَا فَتٗى يَذۡكُرُهُمۡ يُقَالُ لَهُۥٓ إِبۡرَٰهِيمُ

ICDO: Sinabi ng isa na nakarinig kay Ibrahim habang siya ay sumusumpa, na walang pag-aalinlangan na siya ay gagawa ng pakana laban sa kanilang mga rebulto: Narinig namin ang isang binatilyo na ang tawag sa kanya ay Ibrahim na nagbabalak ng masama laban sa mga rebulto.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Aming narinig ang isang binata na kanyang binabanggit ang mga [estatuwang] ito, na ang tawag sa kanya ay Abraham.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Nakarinig kami ng isang binatang bumabanggit sa kanila, na tinatawag siyang Abraham.”


61

قَالُواْ فَأۡتُواْ بِهِۦ عَلَىٰٓ أَعۡيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡهَدُونَ

ICDO: Sinabi ng kanilang mga pinuno: Dalhin ninyo rito si Ibrahim upang humarap sa mga tao; para masaksihan nila ang kanyang pag-aamin sa kanyang sinabi; upang maging katibayan laban sa kanya.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Kung gayon, siya ay inyong dalhin sa paningin [o sa harap] ng mga tao upang sakali sila ay sumaksi [laban sa kanya].”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Kaya maglahad kayo sa kanya sa mga mata ng mga tao nang sa gayon sila ay sasaksi.”


62

قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلۡتَ هَٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يَـٰٓإِبۡرَٰهِيمُ

ICDO: At dinala si Ibrahim sa kanila, at kanilang tinanong na may pagtataka na hindi sila makapaniwalang ito ay kanyang magagawa: Ikaw ba ang siyang nagwasak ng aming mga diyus-diyosan?

Salas/Taron: [Kaya, nang siya ay iharap sa kanila]. Sila ay nagsabi: “Ikaw ba ang may kagagawan nito sa aming mga diyos, O Abraham?”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Ikaw ba ay gumawa nito sa mga diyos namin, o Abraham?”


63

قَالَ بَلۡ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمۡ هَٰذَا فَسۡـَٔلُوهُمۡ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ

ICDO: At naganap ang nais mangyari ni Ibrahim, na palitawin ang kanilang kakulangan sa pang-unawa na sila mismo ang magiging saksi sa kanilang mga sarili. At kanyang sinabi bilang pagdidiin sa kanilang kamalian at kakulangan ng pag-iisip: Hindi ako ang nagwasak, kundi ang pinakamalaki sa kanila ang gumawa nito, na kung kaya, tanungin ninyo ang inyong mga inaangkin na mga diyus-diyosan hinggil dito, kung sila ay makapagsasalita o hindi kaya ay may kakayahan na sumagot.

Salas/Taron: Siya [si Abraham] ay nagsabi: “Hindi, bagkus – ang pinakamalaki sa kanila [sa mga estatwa] ang may kagagawan [ng pagdurog] nito. Kaya, sila [mga estatwa] ay inyong tanungin, kung magagawa nga nilang makipag-usap [sa inyo].”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Bagkus ginawa iyan ng malaki nilang ito kaya magtanong kayo sa kanila kung sila ay makabibigkas.”


64

فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمۡ أَنتُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

ICDO: Na kung kaya, sila ay napahamak sa kanilang mga sarili at lumitaw ang kanilang pagkaligaw; dahil paano nila ito sasambahin gayong ito ay walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili o hindi kaya ay tumugon sa kanilang mga katanungan? At dahil doon ay inamin nila sa kanilang mga sarili ang kamalian at maling gawain ng pagtatambal.

Salas/Taron: Kaya sila ay nagsibalik [na nagsisisihan] sa kanilang mga sarili at nagsabi [sa isa’t isa]: “Katotohanan, kayo ang mga mapaggawa ng kamalian.”

Quranenc.com: Kaya nanumbalik sila sa mga sarili nila at nagsabi sila: “Tunay na kayo ay ang mga tagalabag sa katarungan.”


65

ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمۡ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا هَـٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ

ICDO: Subalit napakabilis ng kanilang panunumbalik sa katigasan ng pagtanggi dahil pagkatapos nilang mapahiya ay kaagad silang nanumbalik sa kanilang kamalian, at pinalilitaw nila na ang katibayan ay laban kay Ibrahim samantalang ito ay katibayan laban sa kanila, at kanilang sinabi: Paano namin tatanungin ang mga ito samantalang alam mo naman na ang mga ito ay hindi nakapagsasalita?

Salas/Taron: Pagkaraan, kanilang ibinaling [o binago] ang kanilang mga sarili [na nagsasabing]: “Katiyakan, iyong nababatid na ang mga ito [mga estatwa] ay hindi nakapagsasalita!”

Quranenc.com: Pagkatapos ay bumalik sila sa katigasan ng mga ulo nila: “Talaga ngang nalaman mong ang mga ito ay hindi nakabibigkas.”


66

قَالَ أَفَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا يَضُرُّكُمۡ

ICDO: Sinabi ni Ibrahim bilang pagmamaliit sa mga rebulto: Paano ninyo sinasamba ang mga rebulto na hindi nakapagdudulot ng kapakinabangan kapag ito ay sinamba, at hindi rin makapagpapahamak kapag ito ay pinabayaan?

Salas/Taron: Siya [si Abraham] ay nagsabi: “Kaya, sila ba ay inyong sasambahin sa halip na ang Allah – [sila na] hindi nakapagbibigay ng buti sa inyo sa anupaman at hindi nakapipinsala sa inyo?(11)

(11) Sa halip na ang di-nakikitang Diyos ang sambahin, sila ay sumasamba sa mga estatwa na ginawa ng kanilang mga kamay.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Kaya sumasamba ba kayo bukod pa kay Allāh sa hindi nagpapakinabang sa inyo ng anuman at hindi nakapipinsala sa inyo?


67

أُفّٖ لَّكُمۡ وَلِمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ

ICDO: Napakasama ninyo at ang inyong mga diyus-diyosan na sinasamba bukod sa Allah, na kung kaya, hindi ba ninyo naiisip at napag-aalaman na napakasama ng inyong kalagayan?

Salas/Taron: Uff(12) sa inyo at sa anumang inyong sinasamba bukod sa Allah. Hindi ba kayo, kung gayon, nakauunawa?”

(12) Uff – ito ay isang bukambibig na karaniwang naibubulalas sa sandali ng pangangalit.

Quranenc.com: Kaabahan ay ukol sa inyo at ukol sa anumang sinasamba ninyo bukod kay Allāh! Kaya hindi ba kayo nakauunawa?”


68

قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمۡ إِن كُنتُمۡ فَٰعِلِينَ

ICDO: Noong mawalan ng saysay ang kanilang mga katibayan at lumitaw ang katotohanan ay bumaling sila sa paggamit ng kanilang lakas, at kanilang sinabi: Sunugin ninyo sa apoy si Ibrahim; bilang pagtatanggol sa inyong mga diyus-diyosan kung kayo ay tunay na tumutulong sa inyong mga diyus-diyosan. Magsilab kayo ng matinding apoy at doon ninyo siya itapon, subalit sinanhi ng Allah na magwagi ang Kanyang Sugo.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Siya [si Abraham] ay inyong sunugin at inyong [patuloy na] tangkilikin ang inyong mga diyos – kung kayo ay magsisikilos.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Sunugin ninyo siya at iadya ninyo ang mga diyos ninyo kung kayo ay mga gagawa.”


69

قُلۡنَا يَٰنَارُ كُونِي بَرۡدٗا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ

ICDO: At Kanyang sinabi sa apoy: O apoy! Maging malamig ka at kaligtasan (kapayapaan) para kay Ibrahim, na kung kaya, hindi napahamak si Ibrahim at walang anumang masamang nangyari sa kanya.

Salas/Taron: Kami [ang Allah] ay nagsabi [at nag-utos sa apoy]: “O Apoy, ikaw ay maging malamig at mapayapa kay Abraham!”

Quranenc.com: Nagsabi Kami: “O apoy, maging kalamigan at kaligtasan ka kay Abraham.”


70

وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيۡدٗا فَجَعَلۡنَٰهُمُ ٱلۡأَخۡسَرِينَ

ICDO: At nagpakana ang mga tao na wasakin at patayin si Ibrahim subalit pinawalan ng saysay ng Allah ang kanilang masamang balakin at ginawa silang mga talunan at hamak.

Salas/Taron: At sila ay nagtangka para sa kanya ng isang balakin [o pananakit], nguni’t sila ay Aming ginawang mga talunan [o nawalan].

Quranenc.com: Nagnais sila sa kanya ng isang pakana ngunit gumawa Kami sa kanila bilang ang mga pinakalugi.


71

وَنَجَّيۡنَٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَا لِلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: Iniligtas Namin si Ibrahim at si Lut na siyang naniwala sa kanya na taga-Iraq, at sila ay iniligtas Namin patungo sa bayan ng Ash-Sham na ito ay biniyayaan Namin ng maraming biyaya at kabutihan, at doon nagsipaglitawan ang maraming mga Propeta.

Salas/Taron: At Aming iniligtas siya [si Abraham] at si Lot tungo sa lupain na Aming pinagpala para sa Alamin [para sa lahat ng mga nilikha].

Quranenc.com: Nagligtas Kami sa kanya at kay Lot patungo sa lupaing nagpala Kami roon para sa mga nilalang.


72

وَوَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ نَافِلَةٗۖ وَكُلّٗا جَعَلۡنَا صَٰلِحِينَ

ICDO: Biniyayaan ng Allah si Ibrahim at pinagkalooban Niya ng anak na si Ishaq at si Ishaq naman ay pinagkalooban ng anak na si Ya`qub bilang karagdagang apo ni Ibrahim. Lahat sila, mula kay Ibrahim, Ishaq at Ya`qub ay ginawa Namin silang mga mabubuti at mga masunurin bilang mga Propeta.

Salas/Taron: At Aming iginawad para sa kanya [kay Abraham ang mga anak na] sina Isaak at Hakob bilang karagdagan. At silang lahat ay Aming ginawang matuwid.

Quranenc.com: Nagkaloob Kami para sa kanya kina Isaac at Jacob bilang karagdagan. Bawat isa ay ginawa Naming mga maayos.


73

وَجَعَلۡنَٰهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡهِمۡ فِعۡلَ ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِۖ وَكَانُواْ لَنَا عَٰبِدِينَ

ICDO: At ginawa Namin si Ibrahim, si Ishaq at si Ya`qub bilang halimbawa sa mga tao na naghihikayat sa kanila tungo sa pagsamba lamang nang bukod-tangi sa Allah at pagsunod sa Kanyang kagustuhan, at ipinahayag Namin sa kanila ang pagsagawa ng kabutihan, na kabilang dito ang pagsunod sa batas ng mga Propeta, pagsagawa ng Salah sa tamang pamamaraan, at pagbigay ng obligadong kawanggawa (Zakah) at ito ay kanilang ipinatupad, at sa Allah lamang na Bukod-Tangi sila sumusunod at nananampalataya at wala nang iba pa.

Salas/Taron: At sila ay Aming ginawang Imam [mga pinunong], nagpapatnubay [sa sangkatauhan] sa pamamagitan ng Aming kautusan, at [sila ay] Aming [binigyang inspirasyong at] itinagubilin sa kanila ang paggawa ng kabutihan, pagsagawa ng pagdarasal, at pagbigay ng Zakaah [kawanggawa] at sila ay [tanging] sa Amin lamang sumasamba.

Quranenc.com: Gumawa Kami sa kanila bilang mga tagapanguna na pumapatnubay sa pamamagitan ng utos Namin. Nagkasi Kami sa kanila sa paggawa ng mga mabuti, pagpapanatili sa mga dasal, at pagbibigay ng zakāh. Laging sila sa Amin ay mga tagasamba.


74

وَلُوطًا ءَاتَيۡنَٰهُ حُكۡمٗا وَعِلۡمٗا وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعۡمَلُ ٱلۡخَبَـٰٓئِثَۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمَ سَوۡءٖ فَٰسِقِينَ

ICDO: At ipinagkaloob Namin kay Lut ang pagiging Propeta at makatarungang paghuhukom sa pagitan ng mga hindi nagkakasundo at kaalaman hinggil sa kautusan ng Allah at ng Kanyang Relihiyon, at iniligtas Namin siya mula sa pangyayari sa kanyang bayan na Sodom (Sadom) na ang naninirahan doon ay napakasama ang pag-uugali at gumagawa ng mga karumal-dumal na gawain. Katiyakan, sila dahil sa kanilang karumal-dumal at hindi katanggap-tanggap na gawain na kanilang ginagawa, na sa pamamagitan nito sila ay lumabag sa kautusan ng Allah.

Salas/Taron: At kay Lot, Kami ay nagkaloob sa kanya ng [matuwid na] paghatol at kaalaman, at siya ay Aming iniligtas mula sa bayan ng mga mapaggawa ng kasamaan [kalaswaan atkahalayan]. Katotohanan, sila ay mga taong makasalanan at mga suwail.

Quranenc.com: Kay Lot ay nagbigay Kami ng paghahatol at kaalaman at nagligtas Kami sa kanya mula sa pamayanang gumagawa noon ng mga karima-rimarim. Tunay na sila ay laging mga tao ng kasagwaan, na mga suwail.


75

وَأَدۡخَلۡنَٰهُ فِي رَحۡمَتِنَآۖ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

ICDO: At binuo ng Allah sa kanya ang Kanyang biyaya at ipinasok Niya siya sa Kanyang Awa sa pamamagitan ng pagkakaligtas sa kanya mula sa nangyari sa kanyang sambayanan; dahil katotohanan, siya ay kabilang sa mga sumusunod sa kagustuhan ng Allah.

Salas/Taron: At siya [si Lot] ay Aming ipinasok [tinanggap] sa Aming habag; katotohanan, siya ay kabilang sa [hanay ng] mga matutuwid.

Quranenc.com: Nagpapasok Kami sa kanya sa awa Namin. Tunay na siya ay kabilang sa mga maayos.


76

وَنُوحًا إِذۡ نَادَىٰ مِن قَبۡلُ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ فَنَجَّيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥ مِنَ ٱلۡكَرۡبِ ٱلۡعَظِيمِ

ICDO: At ipaalaala mo, O Muhammad (ﷺ), ang nangyari kay Nuh, noong siya ay nanawagan sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, bago ka pa isinugo, O Muhammad (ﷺ), at bago pa kay Ibrahim at kay Lut; at dininig Namin ang kanyang panalangin at iniligtas Namin siya at ang mga mananampalataya mula sa kanyang pamilya sa matinding kapahamakan.

Salas/Taron: At [banggitin mo] si Noah nang siya ay manawagan noong [panahon na iyon] kaya Kami ay tumugon sa kanya at siya ay Aming iniligtas at ang kanyang mag-anak mula sa malaking pinsala [ng bahang delubyo].

Quranenc.com: [Bumanggit ka] kay Noe, noong nanawagan siya noong una kaya tumugon Kami sa kanya at nagligtas Kami sa kanya at sa mag-anak niya mula sa dalamhating sukdulan.


77

وَنَصَرۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمَ سَوۡءٖ فَأَغۡرَقۡنَٰهُمۡ أَجۡمَعِينَ

ICDO: At tinulungan Namin siya mula sa pakana ng kanyang sambayanan na hindi naniwala sa Aming mga palatandaan na nagpapatunay sa pagiging totoo niya (Nuh). Katiyakan, sila ay mga taong masasama, na kung kaya, nilunod Namin silang lahat sa pamamagitan ng delubyo (o dakilang baha).

Salas/Taron: At siya ay Aming tinulungan [upang siya ay makaligtas] mula sa mamamayang nagtakwil sa Aming ayaat [o babala]. Katotohanan, sila ay mamamayang makasalanan. Kaya, sila ay Aming nilunod nang sama-sama.

Quranenc.com: Nag-adya Kami sa kanya mula sa mga taong nagpasinungaling sa mga tanda Namin. Tunay na sila noon ay mga tao ng kasagwaan kaya lumunod Kami sa kanila nang magkakasama.


78

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ

ICDO: At ipaalaala mo pa rin, O Muhammad (ﷺ), ang Propeta ng Allah na si Dawood at ang kanyang anak na si Sulayman, nang sila ay nagpasiya sa isang pangyayari (usapin o kaso) na pinahukom sa kanila noong dalawang hindi nagkasundo, na nakapasok ang isang kambing sa taniman ng isa sa kanila at doon ito nanginain nang buong magdamag, at sinira nito ang pananim.

At naghukom si Dawood na ang kambing ay mapupunta sa nagmamay-ari ng pananim dahil sa pamiminsalang nagawa nito, sapagkat ang halaga noong dalawa (kambing at nasirang pananim) ay magkatulad, at Kami ang saksi sa kanilang ginawang pagpasiya.

Salas/Taron: At [banggitin mo] sina David at Solomon nang sila ay humatol hinggil sa [kaso ng isang] bukirin – nang ang mga tupa ng isang mamamayan ay nanalasa rito [sa oras ng gabi]; at Kami ang naging Saksi sa kanilang [matuwid na] paghatol.

Quranenc.com: [Bumanggit ka] kina David at Solomon noong humahatol silang dalawa kaugnay sa sakahan noong naglipana roon ang mga tupa ng mga tao [sa gabi] at laging Kami sa paghahatol nila ay tagasaksi.


79

فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَٱلطَّيۡرَۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ

ICDO: At ipinaunawa Namin kay Sulayman ang patas na pagkakaintindi sa kapakanan ng dalawang panig, at siya ay nagpasiya na nararapat sa nagmamay-ari ng kambing na ibalik ang nasirang pananim habang ang nagmamay-ari naman ng pananim ay pansamatalang pinakikinabangan ang kambing na tulad ng gatas nito, mga balahibo nito at iba pang kapakinabangan mula rito, at pagkatapos ay saka ibabalik ang kambing sa nagmamay-ari nito kapag naibalik na sa dati ang pananim at nakapantay na sa halaga ng nasirang pananim ang pakinabang mula sa kambing noong nagmamay-ari nito (ng pananim).

At silang dalawa: si Dawood at si Sulayman ay pinagkalooban Namin ng tamang paghuhukom at kaalaman, at pinagkalooban din namin si Dawood ng kakayahan na mapasunod niya ang mga kabundukan sa pagluwalhati ng mga papuri nito sa Allah na kasabay niya at ganoon din ang mga ibon, at Kami ang gumawa ng lahat ng bagay na ito.

Salas/Taron: At Aming ipinagkaloob kay Solomon ang [kakayahang] unawain [ang kasong] ito; at bawa’t isa [sa kanila] ay Aming binigyan ng [makatwirang] paghatol at kaalaman. At Aming itinalaga ang mga bundok upang lumuwalhati [sa Amin], kasama ni David at ng mga ibon. At Kami ang Siyang gumagawa [niyon].(13)

(13) Ang Allah ay may Ganap na Kakayahang gawin ang anumang Kanyang nais o pahintulutan.

Quranenc.com: Nagpaintindi Kami nito kay Solomon. Sa bawat isa ay nagbigay Kami ng paghahatol at kaalaman. Pinaglingkod Namin kasama kay David ang mga bundok, na nagluluwalhati, at ang mga ibon. Kami noon ay gumagawa [niyon].


80

وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡۖ فَهَلۡ أَنتُمۡ شَٰكِرُونَ

ICDO: At bukod-tangi na ipinagkaloob Namin kay Dawood, ang kagalingan sa pagsagawa ng panangga, na ito ay ginagawa niya sa pamamagitan ng pagdudugtung-dugtong ng mga kadenang bakal upang mapadali ang paggalaw ng katawan; nang sa gayon ay mapangalagaan ang mga mandirigma na hindi nila mabibitiwan basta-basta ang kanilang mga sandata.

Kung gayon, kayo ba ay tatanaw ng utang ng loob sa Biyaya ng Allah, na ang mga bagay na ito ay ipinagkaloob Niya sa Kanyang alipin na si Dawood?

Salas/Taron: At Aming itinuro sa kanya ang paghubog ng kalasag [na bakal] upang pangalagaan kayo mula sa inyong [mga kaaway] sa pakikipaglaban. Hindi ba kayo kung gayon magiging mapagpasalamat?

Quranenc.com: Nagturo Kami sa kanya ng pagyari ng mga kutamaya para sa inyo upang magsanggalang sa inyo laban sa digmaan ninyo kaya kayo ba ay mga tagapagpasalamat?


81

وَلِسُلَيۡمَٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةٗ تَجۡرِي بِأَمۡرِهِۦٓ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَاۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيۡءٍ عَٰلِمِينَ

ICDO: At ginawa Namin na ipasailalim sa pangangasiwa ni Sulayman ang hangin na napakalakas sa pagkakaihip nito, na siya at ang kanyang mga kasamahan ay dala-dala ng hangin na ito na sumusunod sa kanyang pag-aatas, na sila ay dala-dala patungo sa Baytul Maqdis (Falisteen), na lugar na Aming biniyayaan ng maraming biyaya. At katiyakan, saklaw ng Aming kaalaman ang lahat ng bagay.

Salas/Taron: At kay Solomon [Aming itinalaga] ang hangin, [ito ay] umiihip nang malakas, humahaplit sa kanyang kautusan tungo sa lupaing Aming pinagpala. At Kami ay Lagi nang Maalam sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: [Pinaglingkod] kay Solomon ang hangin habang humihihip, na dumadaloy ayon sa utos niya patungo sa lupaing nagpala Kami roon. Laging Kami sa bawat bagay ay nakaaalam.


82

وَمِنَ ٱلشَّيَٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعۡمَلُونَ عَمَلٗا دُونَ ذَٰلِكَۖ وَكُنَّا لَهُمۡ حَٰفِظِينَ

ICDO: At pinagkalooban din Namin siya ng kakayahan na mapasailalim sa kanyang kapangyarihan ang mga Shayatin (mga Satanas mula sa jinn), ginagamit niya ang mga ito sa pamamaraan na hindi kayang gawin ng iba, na kung kaya, sila ay sumisisid sa karagatan upang manguha ng mga perlas at saka mga palamuti, at ito ay kanilang ginagawa at ganoon din ang paggawa ng iba pa na anumang nais ni Sulayman sa kanila, na hindi nila kayang tumanggi sa anuman na kanyang nais, at pinangangalagaan sila ng Allah alang-alang kay Sulayman dahil sa kapangyarihan ng Allah na Kataas-taasan na Luwalhati sa Kanya.

Salas/Taron: At mula sa mga demonyo [jinn] ang iba ay sumisisid [sa dagat] para sa kanya, at naninilbihan [kay Solomon] ng gawaing bukod pa riyan; at Kami ang kanilang naging Tagapagbantay [sa kanilang mga ginagawa].

Quranenc.com: Mayroon sa mga demonyo na sumisisid para sa kanya at gumagawa ng gawaing iba pa roon. Kami noon sa kanila ay tagapag-ingat.


83

۞وَأَيُّوبَ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّـٰحِمِينَ

ICDO: At ipaalaala mo pa rin, O Muhammad (ﷺ), ang hinggil sa Aming alipin na si Ayyub noong sinubok Namin siya ng hindi kanais-nais na pangyayari at matinding sakit sa kanyang katawan, at pagkawala ng kanyang pamilya, kayamanan at anak, subalit siya ay nagtiis at naghangad lamang ng gantimpala ng Allah, at siya ay nanawagan sa kanyang Rabb na Tagapaglikha na Ganap na Makapangyarihan at Kataas-taasan, na kanyang sinabi: Katiyakan, tinamaan ako ng matinding pagdadalamhati, at Ikaw ay Pinakamahabagin sa lahat ng Mahabagin, na kung kaya, paginhawahin Mo ako mula rito.

Salas/Taron: At [banggitin] si Ayyub [Hob], nang siya ay manawagan sa kanyang Panginoon [dumaraing]: “Katotohanan, ang karamdaman ay dumapo sa akin, at Ikaw [O Allah] ang Mahabagin sa lahat ng mahabagin.”

Quranenc.com: [Bumanggit ka] kay Job noong nanawagan siya sa Panginoon niya: “Tunay na ako ay dinapuan ng kapinsalaan, at Ikaw ay ang pinakamaawain ng mga naaawa.”


84

فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ فَكَشَفۡنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرّٖۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ أَهۡلَهُۥ وَمِثۡلَهُم مَّعَهُمۡ رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَا وَذِكۡرَىٰ لِلۡعَٰبِدِينَ

ICDO: At tinugunan Namin ang kanyang panalangin, at inalis Namin sa kanya ang pagsubok, at ibinalik Namin sa kanya ang anuman na nawala sa kanya na pamilya, anak at kayamanan, na dinoble pa ito, at ito ay Aming ginawa sa kanya bilang Awa na mula sa Amin, upang siya ay maging halimbawa sa lahat ng matiisin sa pagsubok, na naghahangad lamang ng awa ng kanyang Rabb na Tagapaglikha na sumasamba lamang nang bukod-tangi sa Kanya.

Salas/Taron: Kaya, siya ay Aming tinugon, at Aming pinawi ang anumang karamdamang dumapo sa kanya, kaya Aming ipinagkaloob muli sa kanya ang kanyang mag-anak [na nangawalay] at ang ibang nakakatulad nito bilang isang habag mula sa Amin at isang paalala para sa mga sumasamba [sa Allah].

Quranenc.com: Kaya tumugon Kami sa kanya at pumawi Kami sa anumang taglay niyang kapinsalaan. Nagbigay Kami sa kanya ng mag-anak niya at ng tulad nila kasama nila bilang isang awa mula sa ganang Amin at bilang isang paalaala sa mga tagasamba.


85

وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِدۡرِيسَ وَذَا ٱلۡكِفۡلِۖ كُلّٞ مِّنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

ICDO: At alalahanin mo pa rin si Isma`il, si Idris at saka si Dhul-Kifl na silang lahat ay kabilang sa mga matiisin sa pagsunod sa Allah at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal, at sila ay matiisin sa mga itinakda ng Allah, na kung kaya, sila ay karapat-dapat na banggitin bilang papuri sa kanilang pagiging mabuti.

Salas/Taron: At [banggitin] sina Ismael, at Idris [Enok] at Dhul-Khifl: silang lahat ay kabilang sa [hanay ng] mga matiisin.

Quranenc.com: [Bumanggit ka] kina Ismael, Enoc, at Dhulkifl. Lahat ay kabilang sa mga tagapagtiis.


86

وَأَدۡخَلۡنَٰهُمۡ فِي رَحۡمَتِنَآۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

ICDO: At ipinasok Namin sila sa Aming Awa. Katiyakan, sila ay kabilang sa mga mabubuti ang kanilang kalooban at ganoon din sa kanilang panlabas na gawain, sumunod sila sa Allah sa pamamagitan ng pagsagawa sa ipinag-utos sa kanila.

Salas/Taron: At sila ay Aming ipinasok [o tinanggap] sa Aming habag. Katotohanan, sila ay kabilang sa [hanay ng] mga matutuwid.

Quranenc.com: Nagpapasok Kami sa kanila sa awa Namin. Tunay na sila ay kabilang sa mga maayos.


87

وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبٗا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

ICDO: At alalahanin mo pa rin, O Muhammad (ﷺ), ang kuwento ni Dhun-Nun, na siya ay si Yunus Ibnu Matta na ipinadala ng Allah sa kanyang sambayanan at hinikayat niya sila, subalit sila ay hindi naniwala, at binalaan niya sila hinggil sa parusa subalit hindi pa rin sila nagbalik-loob, at nang hindi na siya nakapagtiis sa kanila ayon sa ipinag-utos ng Allah, siya ay umalis na may galit sa kanila at naninikip ang kanyang dibdib dahil sa kanilang di-pagsunod, at siya ay naniniwala na ang Allah ay hindi siya parurusahan sa kanyang nagawang paglabag!

Na kung kaya, sinubukan siya ng Allah ng matinding pagdadalamhati, at siya ay nilamon ng malaking isda sa dagat, at siya ay nanawagan sa kanyang Rabb na Tagapaglikha sa kadiliman ng gabi sa ilalim ng karagatan na nasa ilalim ng tiyan ng malaking isda, na siya ay nagsisisi at umaamin sa kanyang pagkakamali; dahil sa hindi niya natiis ang kanyang sambayanan at kanyang sinabi: La i-la-ha il-la an-ta sub-ha-na-ka in-ni kun-tu mi-nadz-dza-li-meen, na ang ibig sabihin ay: Walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi Ikaw na Luwalhati sa Iyo, O Allah, at ako ay kabilang sa mga nagkasala.

Salas/Taron: At [banggitin] ang Dhun-Nun(14) [si Jonas], nang siya ay lumisang napopoot, at nag-akalang hindi Namin itatakda [ang anuman] sa kanya! Nguni’t siya ay nanalangin sa loob ng kadiliman [ng dagat na nagsabing]: “Walang ibang diyos maliban sa Iyo. Luwalhati sa Iyo. Katotohanan, ako ay napabilang mula sa [hanay ng] mga mapaggawa ng kamalian.”

(14) Dhun-Nun – ibig sabihin ang taong nanatili sa loob ng malaking isda na si Propeta Yunus [Jonas] at hindi niya akalain ng siya ay itatakda ng Allah sa gayong kalagayan sapagka’t sumiklab ang kanyang galit sa mga tao. Habang siya ay nasa kadiliman [o sa loob ng tiyan ng malaking isda], siya ay buong taimtim na nagsumamo sa Allah para sa kapatawaran at kaligtasan. At ito ay tinugon ng Dakilang Allah kaya iniluwa siya ng malaking isda.

Quranenc.com: [Bumanggit ka] sa May Isda noong umalis siya habang nagagalit at nag-akala siya na hindi Kami makakakaya sa kanya, ngunit nanawagan siya sa loob ng mga kadiliman, na [nagsasabi]: “Walang Diyos kundi Ikaw; kaluwalhatian sa Iyo! Tunay na ako noon ay kabilang sa mga tagalabag sa katarungan.”


88

فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: At dininig Namin ang kanyang panalangin, at iniligtas Namin siya sa matinding pagdadalamhati, na kung kaya, ganoon Namin inililigtas ang mga mananampalataya na mga matatapat.

Salas/Taron: Kaya, siya ay Aming tinugon, at siya ay Aming iniligtas mula sa kasawian. At ganyan nga Namin inililigtas ang mga [taong] naniniwala.

Quranenc.com: Kaya tumugon Kami sa kanya at nagpaligtas Kami sa kanya mula sa hapis. Gayon Kami nagliligtas sa mga mananampalataya.


89

وَزَكَرِيَّآ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ

ICDO: At alalahanin mo pa rin, O Muhammad (ﷺ), ang kuwento hinggil sa isa pang alipin ng Allah na si Zakariyya noong siya ay nanalangin sa kanyang Rabb na Tagapaglikha na pagkalooban siya ng anak noong siya ay matanda na, na kanyang sinabi: O aking Rabb! Huwag mo akong pabayaan na nag-iisa na walang magpapatuloy sa aking gawain, pagkalooban Mo ako ng tagapagmana na siyang magsasagawa ng gawaing pang-relihiyon sa mga tao pagkatapos ko, dahil sa Ikaw ay Khayrul Waritheen – Pinakamabuting Tagapagpanatili, na kung kaya, pagkalooban Mo ako ng magpapanatili sa aking gawain.

Salas/Taron: At [alalahanin] si Zakarias, nang siya ay manawagan sa kanyang Panginoon: “Aking Panginoon, huwag Mo po akong hayaang nag-iisang [walang tagapagmanang anak] at Ikaw ang pinakamahusay sa mga Tagapagmana.”

Quranenc.com: [Bumanggit ka] kay Zacarias noong nanawagan siya sa Panginoon niya: “Panginoon ko, huwag Mo akong pabayaang namumukod. Ikaw ay ang pinakamabuti sa mga tagapagpamana.”


90

فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَوَهَبۡنَا لَهُۥ يَحۡيَىٰ وَأَصۡلَحۡنَا لَهُۥ زَوۡجَهُۥٓۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ

ICDO: At dininig Namin sa kanya ang kanyang panalangin at pinagkalooban Namin siya ng anak na si Yahya (Juan) sa kanyang katandaan, at ginawa Namin para sa kanya ang kanyang asawa bilang mabuting tagapagdala ng sanggol at pinagaling Namin siya pagkatapos nitong maging baog, dahil sila ang mga yaong mabilis magsigawa ng kabutihan, na sila ay nananalangin sa Amin sa paghahangad ng anuman na nagmumula sa Amin, na natatakot sa Aming parusa, at sila ay mga mapagkumbaba na sumusunod sa Aming kagustuhan.

Salas/Taron: Kaya siya ay Aming tinugon, at Aming iginawad sa kanya si Yahya [Juan] at Aming isinayos [pinagaling] para sa kanya ang kanyang asawa [upang magdalang-tao]. Katotohanan, sila ay lagi nang maagap sa paggawa ng mga kabutihan, at sila ay lagi nang nagsusumamo sa Amin nang may pag-asa at takot, at sila ay lagi nang nagpapakumbaba sa Amin.

Quranenc.com: Kaya tumugon Kami sa kanya. Ipinagkaloob Namin sa kanya si Juan at pinagaling Namin para sa kanya ang maybahay niya. Tunay na sila ay nagmamadali noon sa mga kabutihan, dumadalangin sa Amin nang may pagmimithi at pangingilabot, at laging sila sa Amin ay mga tagapagpakumbaba.


91

وَٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلۡنَٰهَا وَٱبۡنَهَآ ءَايَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At alalahanin mo pa rin, O Muhammad (ﷺ), ang kuwento ni Maryam na anak na dalaga ni `Imran na inaalagaan niya ang kanyang pagkababae sa pamamagitan ng di-pagsagawa ng mga kasalanan, at kailanman ay hindi siya nakagawa ng kahalayan sa kanyang tanang buhay, na kung kaya, ipinadala ng Allah sa kanya si Anghel Jibril, at hinipan ang kanyang damit sa bukas na gawing bahagi ng kanyang dibdib, at nakarating ang ihip ng kaluluwang ito hanggang sa kanyang sinapupunan, at nilikha ng Allah sa pamamagitan ng ihip na ito si Al-Masih `isa Ibnu Maryam (ang Messiah Hesus na anak ni Maria), na siya ay nagdalangtao sa pamamagitan ng ihip na ito, na walang asawa; at siya at ang kanyang anak sa ganitong pangyayari ay isang tanda sa kapangyarihan ng Allah at aral sa paglikha hanggang sa pagkagunaw ng daigdig.

Salas/Taron: At [banggitin mo] ang isang nangalaga ng kanyang dangal [si Maria], na Aming hinipan [ang kanyang kasuutan] sa pamamagitan ng Aming Ruh [Anghel Gabriel], at siya ay Aming ginawa at ang kanyang anak [si Hesus] bilang tanda para sa lahat ng nilikha.

Quranenc.com: [Bumanggit ka] sa [babaing] nag-ingat sa kalinisang-puri niya kaya umihip Kami sa kanya mula sa espiritu Namin at gumawa Kami sa kanya at anak niya bilang tanda para sa mga nilalang.


92

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ

ICDO: Silang lahat na mga Propeta ay iisa lamang ang kanilang Relihiyon na ito ay Islam, na siyang pagsuko sa Allah bilang pagsunod sa Kanya at bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya, at ang Allah, Luwalhati sa Kanya ay Kataas-Taasan, ang Nagmamay-ari ng anumang nilikha, na kung kaya, O kayong mga tao, sambahin ninyo Siya nang bukod-tangi na walang katambal.

Salas/Taron: Katotohanan ito [ang Islam], ang inyong relihiyon ay isang relihiyon,(15) at Ako ang inyong Panginoon, kaya Ako ay inyong sambahin.

(15) Islam – isang pamamaraan ng buhay na sinusunod ng pamayanan ng mga Muslim.

Quranenc.com: Tunay na itong kalipunan ninyo ay kalipunang nag-iisa at Ako ay Panginoon ninyo kaya sumamba kayo sa Akin.


93

وَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡۖ كُلٌّ إِلَيۡنَا رَٰجِعُونَ

ICDO: Subalit ang mga tao ay nagkasalungatan hinggil sa mga Sugo na ipinadala sa kanila at nagkawatak-watak sila sa pagsunod sa Relihiyon na nagkaiba’t ibang grupo, at ang iba sa kanila ay sinamba nila ang mga nilikha at ang kanilang mga pagnanasa, subalit lahat sila ay babalik sa Amin at huhukuman sila ayon sa kung ano ang kanilang nagawa.

Salas/Taron: At [subali’t], kanilang pinaghati-hati ang kanilang mga gawain [ukol sa relihiyon] sa kanilang pagitan. Nguni’t, silang lahat ay magsisibalik sa Amin.

Quranenc.com: Nagkaputul-putol sila sa lagay nila sa pagitan nila. Lahat ay sa Amin mga babalik.


94

فَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَا كُفۡرَانَ لِسَعۡيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَٰتِبُونَ

ICDO: Na kung kaya, sinuman ang nagpanatili sa paniniwala sa Allah, sa Kanyang mga Sugo, at gumawa ng mga mabubuting gawa sa abot ng kanyang kakayahan bilang pagsunod sa Allah at bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya ay hindi babalewalain ang anuman na kanyang nagawa, at kailanman ay hindi mawawala ang kanyang gantimpala at tiyak na matatagpuan niya ang anumang kanyang ginawa sa kanyang talaan sa araw na siya ay bubuhayin na mag-uli pagkatapos ng kamatayan.

Salas/Taron: Kaya, sinuman ang gumagawa ng mga gawaing matuwid habang siya ay isang naniniwala – hindi ipagkakait ang [gantimpala ng] kanyang mga pagsisikap. Katotohanan, Kami [ang Aming mga anghel] ang mga tagapagtala nito.

Quranenc.com: Kaya ang sinumang gumagawa ng mga maayos habang siya ay mananampalataya, walang pagtanggi para sa pagsisikap niya at tunay na Kami rito ay magtatala.


95

وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَآ أَنَّهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ

ICDO: At ang pagbabawal ay itinakda sa mga nanirahan sa mga bayan na Aming pinuksa dahil sa kanilang di-paniniwala at pagiging masama, na sila ay hindi makababalik dito sa daigdig bago ang Araw ng Muling Pagkabuhay; upang pagpunan ang anuman na kanilang pagkukulang.

Salas/Taron: At ipinagbabawal para sa [mga mamamayan ng] bawa’t bayan na  Aming winasak – na katiyakang sila ay hindi na [kailanman] makababalik pa [sa buhay sa mundo].(16)

(16) Sila ay wala nang pagkakataong magbalik-loob at magsisi sa kanilang pagkakasala.

Quranenc.com: May ipinagbabawal sa isang pamayanan na ipinahamak Namin, na sila ay hindi babalik,


96

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتۡ يَأۡجُوجُ وَمَأۡجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٖ يَنسِلُونَ

ICDO: At kapag nabuksan na ang harang na nakaharang sa mga Ya`juj at Ma`juj (Gog at Magog), at sila ay lalabas at kakalat sa lahat ng kalupaan na napakabilis,

Salas/Taron: Hanggang, nang [ang saplad o harang] nina Gog at Magog ay mabuksan at sila, sa bawa’t [mataas na kinalalagyan na] gulod, ay mabilis na nagsisipanaog.

Quranenc.com: hanggang sa kapag binuksan ang Gog at ang Magog habang sila mula sa bawat bakulod ay magmamatulin,


97

وَٱقۡتَرَبَ ٱلۡوَعۡدُ ٱلۡحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَٰخِصَةٌ أَبۡصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَٰوَيۡلَنَا قَدۡ كُنَّا فِي غَفۡلَةٖ مِّنۡ هَٰذَا بَلۡ كُنَّا ظَٰلِمِينَ

ICDO: Sa ganoong kadahilaan ay malapit na ang Araw ng Muling Pagkabuhay at magaganap na ang mga malalagim na pangyayari, at kapag ito ay nangyari ay mapagmamasdan ninyo na dilat na dilat ang mga mata ng mga walang pananampalataya na halos hindi na makapikit, na isinusumpa na nila ang kanilang mga sarili bilang pagdadalamhati at pagmamakaawa: Kapighatian sa amin! Katiyakan, kami ay naging pabaya na hindi namin pinagtuunan ng pansin ang araw na ito at hindi namin pinaghandaan, dahil dito kami ay mga masasama.

Salas/Taron: At [kapag] ang tunay na pangako [ang Araw ng Pagkabuhay na Muli] ay lumapit; magkagayon, ang mga mata niyaong mga di-naniniwala ay biglang nakatitig sa [gitna ng] ligalig. [At sila ay magsasabing]: “Kasawian sa amin! Kami ay nasa kapabayaan mula rito at kami ay naging mga mapaggawa ng kamalian [o ng di-makatarungan].

Quranenc.com: at nalapit ang pangakong totoo ay biglang nandidilat ang mga paningin ng mga tumangging sumampalataya: “O kapighatian sa amin! Kami nga noon ay nasa isang pagkalingat mula dito; bagkus Kami noon ay mga tagalabag sa katarungan.”


98

إِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمۡ لَهَا وَٰرِدُونَ

ICDO: Katiyakan, kayo, O mga walang pananampalataya at ang inyong mga sinasamba sa ngayon na mga rebulto bukod sa Allah at ang sinuman na pumayag na sambahin ninyo maging sila man ay kabilang sa mga jinn o tao, lahat kayo ay kundi panggatong lamang sa Impiyerno! Katiyakan, kayo ay mananatili roon magpasawalang-hanggan.

Salas/Taron: Katotohanan, kayo [mga di-naniwala] at ang anumang inyong sinasamba bukod sa Allah ay panggatong sa Impiyerno. Kaya kayo ay darating [upang pumasok] dito.

Quranenc.com: Tunay na kayo at ang sinasamba ninyo bukod kay Allāh ay mga panggatong ng Impiyerno, na kayo ay doon mga papasok.


99

لَوۡ كَانَ هَـٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةٗ مَّا وَرَدُوهَاۖ وَكُلّٞ فِيهَا خَٰلِدُونَ

ICDO: Kung sila na inyong sinamba bukod sa Allah ay tunay na diyos na karapat-dapat na sambahin ay hindi sila makapapasok ng Impiyerno kasama ninyo, O kayong mga sumasamba ng iba bukod sa Allah, subalit walang pag-aalinlangan, mananatili kayong pareho sa Impiyernong-Apoy magpasawalang-hanggan, na mga sumamba ng iba at ang inyong mga sinamba bukod sa Allah.

Salas/Taron: Kung ang mga ito [mga huwad na diyos] ay tunay ngang mga diyos, marahil sila ay hindi nakarating doon [sa Impiyerno], nguni’t silang lahat ay mamamalagi roon nang walang hanggan.

Quranenc.com: Kung sakaling nangyaring ang mga ito ay mga diyos, hindi sana sila pumasok doon. Lahat doon ay mga mananatili.


100

لَهُمۡ فِيهَا زَفِيرٞ وَهُمۡ فِيهَا لَا يَسۡمَعُونَ

ICDO: Mayroon sa kanila na mga pinarurusahan sa Impiyerno ng mga parusang matitindi na dahil doon ay mapapabuntong-hininga sila nang pagkalalim-lalim at mapaaatungal sila nang labis-labis at doon sa Impiyerno ay hindi sila makakarinig dahil sa tindi ng parusang iginagawad sa kanila.

Salas/Taron: Doon, sila ay magbubuntong-hininga nang malalim. At sila ay hindi makaririnig dito.

Quranenc.com: Ukol sa kanila roon ay singhal at sila roon ay hindi nakaririnig.


101

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتۡ لَهُم مِّنَّا ٱلۡحُسۡنَىٰٓ أُوْلَـٰٓئِكَ عَنۡهَا مُبۡعَدُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong pinauna na nila ang kanilang kabutihan sa Amin ay batid Namin na ang para sa kanila ay kaligayahan sa Al-Jannah (Hardin) na sila ay ilalayo mula sa Impiyernong-Apoy na hindi sila ipapasok doon at kailanman ay hindi sila mapapalapit doon.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong ang kanilang mga kabutihan ay nagpauna sa Amin, sila yaong mga ilalayo roon [sa Impiyerno].

Quranenc.com: Tunay na ang mga nauna sa kanila mula sa Amin ang pinakamaganda, ang mga iyon buhat doon ay mga inilayo.


102

لَا يَسۡمَعُونَ حَسِيسَهَاۖ وَهُمۡ فِي مَا ٱشۡتَهَتۡ أَنفُسُهُمۡ خَٰلِدُونَ

ICDO: Hindi nila maririnig ang kahit na pinakamahinang ingay ng Impiyerno na sumusunog sa katawan ng mga nandoroon dahil sila ay nanirahan na sa kanilang mga tahanan sa Hardin, at doon ay makakamtan nila ang anuman na nais nila na biyaya at kaligayahan, at sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan.

Salas/Taron: Sila ay walang maririnig na ingay nito [ng Impiyerno], habang sila ay nananatili sa anumang pag-asam ng kanilang sarili nang walang hanggan.

Quranenc.com: Hindi sila makaririnig ng huni nito samantalang sila sa ninanasa ng mga sarili nila ay mga mamamalagi.


103

لَا يَحۡزُنُهُمُ ٱلۡفَزَعُ ٱلۡأَكۡبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوۡمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ

ICDO: Hindi sila matatakot hinggil sa matinding pangyayari na magaganap sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sa halip ay ibabalita sa kanila ng mga anghel ang magandang balita: Ito na ang inyong Araw na ipinangako sa inyo bilang parangal mula sa Allah at masaganang gantimpala.

Salas/Taron: Sila ay walang [madaramang] pangamba laban sa pinakamalaking ligalig [ng parusa ng apoy], at ang mga anghel ay sasalubong sa kanila [at nagsasabing]: “Ito ang inyong Araw na ipinangako sa inyo.”

Quranenc.com: Hindi magpapalungkot sa kanila ang panghihilakbot na pinakamalaki at makikipagkita sa kanila ang mga anghel, [na nagsasabi]: “Ito ay ang Araw ninyong noon ay ipinangangako sa inyo,


104

يَوۡمَ نَطۡوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلۡكُتُبِۚ كَمَا بَدَأۡنَآ أَوَّلَ خَلۡقٖ نُّعِيدُهُۥۚ وَعۡدًا عَلَيۡنَآۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ

ICDO: Sa Araw na titiklupin Namin ang kalangitan na katulad ng pagtiklop Namin sa Aklat at sa kung anumang nakasulat mula rito, at bubuhayin Namin na mag-uli ang mga nilikha ayon sa kung ano ang pagkalikha Namin sa kanila sa una na katulad ng pagkapanganak sa kanila ng kanilang mga ina (na ang ibig sabihin ay katulad ng pagkalikha sa kanila sa una).

Ito ay pangako ng Allah na hindi nababago, at ganito ang Aming pangako na pangakong karapat-dapat na ipatupad, dahil katiyakang isasakatuparan Namin ang anuman na Aming ipinangako.

Salas/Taron: Sa Araw [na iyon] ay Aming ititiklop ang kalangitan tulad ng pagtiklop sa isang pilas ng papel para sa talaan. Katulad ng Aming unang paglikha, ito ay Aming uulitin. [Ito ay] isang pangako [na nakaatang] sa Amin. Katotohanan, ito ay Aming gagawin.

Quranenc.com: sa Araw na magbabalumbon Kami sa langit gaya ng pagbabalumbon ng pahina para sa mga talaan. Kung papaano Kaming nagpasimula ng unang paglikha ay mag-uulit Kami niyon. Isang pangakong ukol sa Amin, tunay na Kami ay laging magsasagawa.


105

وَلَقَدۡ كَتَبۡنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلذِّكۡرِ أَنَّ ٱلۡأَرۡضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّـٰلِحُونَ

ICDO: Katiyakan, itinala Namin sa mga Aklat na ipinahayag pagkatapos ng Aming pagkakatala sa Al-Lawh Al-Mahfoudh; na katiyakan, ang kalupaan ay mamanahin ng Aming mga alipin na mabubuti na tinupad nila ang Aming mga ipinag-uutos at iniwasan ang Aming mga ipinagbabawal na sila ay ang Ummah ni Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: At katiyakan, Aming naisulat na sa aklat ng Psalmo(17) mula pa noong  ito ay [unang] binanggit(18) – na ang lupain [ng walang hanggang Paraiso] ay mamanahin ng Aking mga matutuwid na alipin.

(17) Ang tinutukoy na Psalmo dito ay ang lahat ng Banal na Kasulatang ipinahayag ng Dakilang Allah tulad ng Torah, Injeel at Qur’an.

(18) Ito ay unang itinala o binanggit sa aklat ng tadhana [Al-Lawh Al-Mahfudh]. 

Quranenc.com: Talaga ngang nagsulat Kami sa Salmo matapos ng pagbanggit na ang lupa ay mamanahin ng mga lingkod Kong maayos.


106

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَٰغٗا لِّقَوۡمٍ عَٰبِدِينَ

ICDO: Katiyakan, sa binabasang Aklat na ito ay may malinaw na Mensahe bilang aral at kapakinabangan para sa mga tao na sumasamba sa Allah ayon sa kung ano ang Kanyang ipinag-uutos at ito ay katanggap-tanggap mula sa kanila.

Salas/Taron: Katotohanan, naririto [sa Qur’an] ang malinaw na mensahe [bilang panuntunan] para sa mga taong sumasamba [sa Akin].

Quranenc.com: Tunay na sa [Qur’ān na] ito ay talagang may ipinaaabot para sa mga taong sumasamba.


107

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At hindi ka Namin ipinadala, O Muhammad (ﷺ), kundi bilang Habag sa sangkatauhan at sa lahat ng nilikha, na kung kaya, sinuman ang maniwala sa iyo ay liligaya at maliligtas, at sino naman ang hindi maniwala sa iyo ay magdadalamhati at mabibigo.

Salas/Taron: At ikaw [O Muhammad] ay hindi Namin ipinadala maliban bilang isang habag para sa lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Hindi Kami nagsugo sa iyo kundi bilang isang awa sa mga nilalang.


108

قُلۡ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Katiyakan, ang ipinahayag sa akin na siyang dahilan ng pagkakasugo sa akin, na katiyakang ang inyong Ilah (o Diyos na sinasamba) na Bukod-Tangi na karapat-dapat lamang na sambahin ay ang Allah, na kung kaya, sumuko kayo sa Kanya at sumunod kayo sa pamamagitan ng pagsamba lamang sa Kanya nang bukod-tangi.

Salas/Taron: Sabihin: “Katotohanan, ipinahayag lamang sa akin na ang inyong Diyos ay tanging isang diyos [ang Allah]. Hindi ba kayo, kung gayon, tatalima [sa kanya bilang Muslim]?”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Ikinasi lamang sa akin na ang Diyos ninyo ay Diyos na nag-iisa lamang. Kaya kayo ba ay mga magpapasakop?”


109

فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُلۡ ءَاذَنتُكُمۡ عَلَىٰ سَوَآءٖۖ وَإِنۡ أَدۡرِيٓ أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٞ مَّا تُوعَدُونَ

ICDO: Subalit kapag tinalikuran nila ang Islam, sabihin mo sa kanila: Ipinararating ko lamang sa inyo ang lahat ng ipinahayag ng Allah sa akin, samantalang ako at kayo ay pare-pareho sa kaalaman, at hindi nakahihigit ang aking kaalaman sa inyo hinggil sa kung kailan mangyayari ang ipinangako sa inyong parusa.

Salas/Taron: Nguni’t, kung sila ay magsitalikod [sa iyo], magkagayon sabihin mo [sa kanila]: “Aking ipinaalam [sa inyong lahat] nang pantay [walang pagkiling o pagtangi]. At hindi ko nababatid kung malapit na o malayo pa ang anumang ipinangako sa inyo.”

Quranenc.com: Ngunit kung tatalikod sila ay sabihin mo: “Nagpahayag ako sa inyo nang magkatulad at hindi ako nakaaalam kung malapit na ba o malayo pa ang ipinangangako sa inyo.


110

إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ وَيَعۡلَمُ مَا تَكۡتُمُونَ

ICDO: At hindi ko batid, na baka maaaring ang pag-aantalang ito ng parusa na inyong ipinamamadali ay bilang pagsubok sa inyo, na niluluwagan kayo upang lalo kayong mapasama at magpakasaya rito sa daigdig na may hangganan; upang mas lalong maragdagan ang inyong di-paniniwala pagkatapos ay saka mangyari ang matinding kaparusahan sa inyo.

Salas/Taron: Katotohanan, Kanyang lubos na nababatid kung ano ang inyong inihahayag na mga salita at kung ano ang inyong itinatago.

Quranenc.com: Tunay na Siya ay nakaaalam sa lantad kabilang sa sinasabi at nakaaalam sa anumang itinatago ninyo.


111

وَإِنۡ أَدۡرِي لَعَلَّهُۥ فِتۡنَةٞ لَّكُمۡ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ

ICDO: At hindi ko batid, na baka maaaring ang pag-aantalang ito ng parusa na inyong ipinamamadali ay bilang pagsubok sa inyo, na niluluwagan kayo upang lalo kayong mapasama at magpakasaya rito sa daigdig na may hangganan; upang mas lalong maragdagan ang inyong di-paniniwala pagkatapos ay saka mangyari ang matinding kaparusahan sa inyo.

Salas/Taron: At katotohanan, hindi ko nababatid na baka sakaling ito [ang palugit na ipinagkaloob sa inyo] ay [magsilbing] isang pagsubok para sa inyo, o isang kasiyahan hanggang sa isang [takdang pagsapit ng] panahon.

Quranenc.com: Hindi ako nakaaalam; marahil ito ay isang tukso para sa inyo at isang pagtatamasa hanggang sa isang panahon.”


112

قَٰلَ رَبِّ ٱحۡكُم بِٱلۡحَقِّۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلۡمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

ICDO: Sinabi ng Propeta: O aking Rabb! Pagpasiyahan Mo ng makatarungang pagpapasiya ang pagitan namin at ng mga walang pananampalataya mula sa aking sambayanan. Na nananalangin kami sa aming Rabb na Tagapaglikha na Pinakamahabagin at humihingi kami ng tulong laban sa anumang inyong ginagawa na mga walang pananampalataya, na pagsamba ng iba, pagtanggi at pagsisinungaling laban sa Kanya.

Salas/Taron: Siya [si Propeta Muhammad] ay nagsabi: “[O Allah] Aking Panginoon, Ikaw ang humatol [sa aming pagitan] sa katotohanan. At ang Aming Panginoon – ang Mahabagin, ang Siyang tanging hinihingan ng tulong laban sa anumang inyong [mga kasinungalingang] iniaakibat [laban sa Kanya].”

Quranenc.com: Nagsabi [ang Sugo]: “Panginoon ko, humatol Ka ayon sa katotohanan. Ang Panginoon namin, ang Napakamaawain, ay ang Pinatutulong laban sa inilalarawan ninyo.”

Surah 22: Al-Hajj

الحج
ANG PAGBISITA (PAGLALAKBAY) SA MAKKAH

Bahagi: 17 Kabanata: 22 Talata: 78
Ayos ng pagkapahayag: 103
Madani Surah (maliban sa Ayah 52-55)
Pagsasatitik at Awdyo: Al-Hajj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ إِنَّ زَلۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡءٌ عَظِيمٞ

ICDO: O kayong mga tao! Katakutan ninyo ang parusa ng Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal! Katiyakan, ang mangyayari sa oras ng pagkagunaw ng daigdig ay isang matinding pagkayanig ng kalupaan na isang malagim na pangyayari at kagimbal-gimbal na pangingisay ng kalupaan dahil mabibiyak ang mga duluhan nito at ito ay isang bagay na napakasidhi na hindi kayang abutin ng sinuman kung gaano ito katindi at hindi kayang abutin ng kaisipan ang pagiging totoo nito na pangyayari.

Salas/Taron: O sangkatauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon. Katotohanan, ang paglindol sa [Huling] Oras ay isang bagay na kasindak-sindak.

Quranenc.com: O mga tao, mangilag kayong magkasala sa Panginoon ninyo! Tunay na ang pagyanig ng Huling Sandali ay isang bagay na sukdulan.


2

يَوۡمَ تَرَوۡنَهَا تَذۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَمَّآ أَرۡضَعَتۡ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمۡلٍ حَمۡلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٞ

ICDO: Sa Araw na makikita ninyo ang pangyayaring ito, na ang isang ina na nagpapasuso ng sanggol ay makakalimutan niya ang kanyang pinasususong anak; dahil sa sidhi ng pangyayari, at mailalaglag ng nagdadalangtao ang kanyang dala-dala dahil sa tindi ng takot, at mawawala sa sariling katinuan ang tao na iisipin mo na para silang nasa lubos na kalasingan dahil sa malagim na pangyayari at pagkatakot, gayong hindi naman sila mga lasing kundi ang nagpaalis sa kanila sa kanilang sariling katinuan ay ang sidhi ng kaparusahan.

Salas/Taron: Sa Araw na [iyon ay] iyong makikita ang bawa’t nagpapasusong ina na naguguluhan [o nalilingat] sa kanyang pinasususong [anak], at bawa’t babaing nagdadalantao ay ilalaglag ang kanyang dinadala [sa sinapupunan], at iyong makikita ang mga tao na [wari bang] lasing, samantalang sila ay hindi lasing, sapagka’t ang parusa ng Allah ay sadyang matindi.

Quranenc.com: Sa Araw na makikita ninyo ito, malilingat ang bawat tagapagpasuso sa pinasuso nito, mailalaglag ng bawat may dinadala [sa sinapupunan] ang dinadala nito, at makikita mo ang mga tao na mga lasing gayong hindi naman sila lasing subalit ang pagdurusa mula kay Allāh ay matindi.


3

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيۡطَٰنٖ مَّرِيدٖ

ICDO: Ilan sa mga namumuno sa mga tao na mga walang pananampalataya ay nagtatalu-talo at nagdududa sa kakayahan ng Allah sa pagbuhay na mag-uli; dahil sa kanilang kamangmangan sa tunay na kapangyarihan ng Allah, at sa kanilang pagsunod sa mga pinuno ng pagkaligaw na mga Shaytan na lumabag sa Allah at sa Kanyang mga Sugo.

Salas/Taron: At sa sangkatauhan ay may isang [taong] nakikipagtalo tungkol sa Allah na wala namang [sapat at tamang] kaalaman, at sumusunod sa bawa’t demonyong mapaghimagsik.

Quranenc.com: May mga tao na nakikipagtalo hinggil kay Allāh nang walang kaalaman at sumusunod sa bawat demonyong mapaghimagsik.


4

كُتِبَ عَلَيۡهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهۡدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ

ICDO: Pinagpasiyahan ng Allah at itinakda sa Shaytan na ito, na katiyakang maliligaw ang sinumang susunod sa kanya at hindi Niya gagabayan sa katotohanan, sa halip siya ay kakaladkarin tungo sa kaparusahan sa Impiyerno na sinisilaban bilang kabayaran sa kanyang pagsunod kay Shaytan.

Salas/Taron: Itinakda para sa kanya [sa bawa’t demonyo] na sinuman ang sumunod sa kanya – siya ay kanyang ililigaw at siya ay kanyang aakayin [tungo] sa parusa ng naglalagablab [na Apoy].

Quranenc.com: Itinakda na ang sinumang tumangkilik sa kanya, tunay na siya ay magliligaw rito at magpapatnubay rito sa pagdurusa sa Liyab.


5

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡـٔٗاۚ وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ

ICDO: O sangkatauhan! Kung kayo ay nag-aalinlangan na ang Allah ay bubuhayin Niya na mag-uli ang mga namatay, samakatuwid, walang pag-aalinlangang nilikha Namin ang inyong ama na si Adam mula sa alabok, pagkatapos ay dumami ang kanyang lahi na nagmula sa Nutfah, na ito ay semilya na nagmumula sa lalaki na nakapapasok sa sinapupunan ng babae, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah ito ay magiging isang `Alaqah – mamumuo itong dugo, na isang pulang dugo na malapot, pagkatapos ang namuong dugong ito ay magiging Mudhghah – isang laman, na ito ay isang pirasong laman na kasingdami ng isang subo na parang may mga kagat sa tagiliran – at minsan ay buo ang pagkalikha rito na magpapatuloy ito sa paglago (o paglaki) hanggang sa ito ay lalabas na isang buhay na sanggol at minsan naman ay hindi buo ang pagkalikha rito, na kung kaya, ito ay malalaglag – na sa ganito Namin nililinaw sa inyo ang kabuuan ng Aming kapangyarihan sa pagkakasunud-sunod na mga yugto ng pagkakalikha nito.

At sinanhi Namin na manatili ang mga ito sa mga sinapupunan sa anumang itinakdang panahon na Aming nais, na ito ay nabuo bilang isang nilikha hanggang sa ito ay ipanganak, na mabubuo naman ang mga yugto nito pagkasilang ng mga sanggol na magsisimula bilang mga maliliit na mga bata na unti-unting lumalaki hanggang sa maabot niya ang edad ng katatagan, na ito ay panahon ng kabataan, kalakasan at tamang pagkahubog sa kaisipan.

At mayroon sa mga sanggol ang namamatay bago pa dumating sa kanila ang ganitong kalagayan, at mayroon naman sa kanila ang lumalaki hanggang sa umabot sa matinding katandaan at pagiging ulyanin (o kahinaan ng kaisipan); na hindi na alam ng sinumang inabot ng katandaan ang mga bagay na dati niyang alam (na upang pagkatapos niyang magkaroon ng kaalaman noon ay ibinabalik siyang muli sa pagiging walang kaalaman).

At makikita mo ang kalupaan na tuyot na walang buhay na walang anumang pananim na sumisibol, subalit kapag binuhusan Namin ng tubig-ulan ay nabubuhay na gumagalaw sa pamamagitan ng pagsibol ng mga pananim mula rito, na ito ay lumalaki at nagiging masagana ang paglago nito, at nagpapatubo ng bawat mabubuti at magagandang pananim na kanais-nais sa mga paningin.

Salas/Taron: O sangkatauhan, kung kayo ay nag-aalinlangan tungkol sa [Araw ng] Pagkabuhay na Muli, samakatuwid [isaalang-alang ito], katotohanan kayo ay Aming nilikha mula sa alabok, pagkaraan mula sa isang patak ng semilya(1) at pagkaraan mula sa isang namuong kimpal ng dugo,(2) pagkaraan mula sa kapirasong laman(3) – [ang iba ay] nabuo at [ang iba ay] hindi nabuo [o nakunan] upang sa gayon ay Aming maipakita sa inyo.(4) At Aming pinanatili sa loob ng mga sinapupunan ang sinumang Aming marapatin para sa isang takdang panahon, pagkaraan, kayo ay Aming iniluwal bilang sanggol at pagkaraan [kayo ay Aming pinalaki] upang kayo ay umabot sa wastong gulang. At mula sa inyo ay mayroong [maagang] kinukuha ng kamatayan at mula  [rin]  sa  inyo  ay  mayroong  ibinalik  sa  kahinaan  [pagiging  ulyanin] upang siya ay walang matandaang anupaman pagkaraan ng kanyang [dating] kaalaman. At iyong nakikita ang tigang na lupa, kaya nang Aming ibinaba rito ang tubig [ulan], ito ay gumalaw [nagkaroon ng buhay], at nanariwa at mula rito ay tumubo ang bawa’t naggagandahang uri [ng pananim].

(1) Nutfah – ito ang pinaghalong semilya ng babae at lalaki.

(2) Alaqah – ito ay ang namuong kimpal ng dugo,

(3) Mudhgah – kapirasong laman.

(4) Upang maipakita sa inyo ang Aming Kapangyarihan at Kakayahan.

Quranenc.com: O mga tao kung nangyaring kayo ay nasa pag-aalinlangan sa pagbubuhay, tunay na Kami ay lumikha sa inyo mula sa alabok, pagkatapos ay mula sa isang patak, pagkatapos ay mula sa isang malalinta na namuong dugo, pagkatapos ay mula sa isang kimpal na laman na inanyuan at hindi inanyuan upang maglinaw Kami sa inyo. Nagpapanatili Kami sa mga sinapupunan ng niloloob Namin hanggang sa isang taning na itinakda, pagkatapos ay nagpapalabas Kami sa inyo na isang bata, pagkatapos upang umabot kayo sa pinakamalakas [na gulang] ninyo. Mayroon sa inyo na pinapapanaw at mayroon sa inyo na pinaaabot sa pinakahamak na gulang upang hindi siya makaalam, mula ng matapos ng pagkakaalam, ng anuman. Nakakikita ka na ang lupa ay patay, ngunit kapag nagbaba Kami sa ibabaw nito ng tubig ay gumalaw-galaw ito, lumago ito, at nagpapatubo ito ng bawat uring nakatutuwa.


6

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ

ICDO: Ang mga nabanggit na ito ay kabilang sa mga palatandaan ng kapangyarihan ng Allah, na naririto ang tiyak na katibayan ng Allah bilang Rabb na Tagapaglikha na karapat-dapat na sambahin, na hindi maaaring ituon kahit kaninuman ang pagsamba kundi para sa Kanya lamang, dahil Siya ang bumubuhay ng mga namatay at Siya ay Qadeer – Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay.

Salas/Taron: Iyan ay sa dahilang ang Allah ay Siyang Katotohanan, at sapagka’t Siya ang naggagawad ng buhay sa patay, at katotohanang Siya ang may kakayahang gawin ang lahat ng bagay.

Quranenc.com: Iyon ay dahil si Allāh ay ang Totoo, dahil Siya ay nagbibigay-buhay sa mga patay, dahil Siya sa bawat bagay ay May-kakayahan,


7

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٞ لَّا رَيۡبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبۡعَثُ مَن فِي ٱلۡقُبُورِ

ICDO: At katiyakan na ang Oras ng pagkagunaw ng sandaigdigan ay darating, na ito ay walang pag-aalinlangan; at katotohanan, ang Allah ay bubuhayin Niya na mag-uli ang mga namatay mula sa kanilang mga libingan para sa paghuhukom at pagbabayad.

Salas/Taron: At [upang kanilang malaman na] ang Oras ay darating – walang alinlangan tungkol dito – at tunay ngang bubuhaying muli ng Allah ang mga nasa libingan.

Quranenc.com: na ang Huling Sandali ay darating, walang pag-aalinlangan dito, at na si Allāh ay bubuhay sa mga nasa mga libingan.


8

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ

ICDO: At mayroon mula sa mga walang pananampalataya ang nakikipagtalo hinggil sa Allah, sa Kanyang Kaisahan, sa pagpili Niya sa Kanyang Sugo na si Muhammad (ﷺ) at sa pagpapababa Niya ng Dakilang Quran; bilang kamalian ng mga yaong walang anumang kaalaman o patnubay, o isang Aklat na nagbibigay ng liwanag mula sa Allah,na itinutungo niya ang kanyang leeg bilang pagmamataas, na pagtanggi sa katotohanan; upang harangan ang iba na pumasok sa Deen (o Relihiyon) ng Allah.

Salas/Taron: At sa sangkatauhan ay may isang nakikipagtalo tungkol sa Allah, na wala namang [sapat at tamang] kaalaman o patnubay, o isang aklat na nagbibigay liwanag [mula sa Allah],

Quranenc.com: May mga tao na nakikipagtalo hinggil kay Allāh nang walang kaalaman ni patnubay ni isang aklat na nagbibigay-liwanag.


9

ثَانِيَ عِطۡفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۖ لَهُۥ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, ang para sa kanya ay kapahamakan dito sa makamundong buhay dahil sa paglantad ng kanyang kamangmangan at pagkapahiya sa kanya, at susunugin Namin siya sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: Binabaling ang kanyang leeg [sa pagmamalaki] upang mailigaw [ang mga tao] mula sa Landas ng Allah. [Nakalaan para] sa kanya ang kahihiyan sa mundong ito. At sa Araw ng Pagkabuhay na Muli ay Aming ipalalasap sa kanya ang parusa ng nagliliyab na Apoy.

Quranenc.com: Bumabaluktot ng leeg niya [sa kapalaluan] upang magpaligaw palayo sa landas ni Allāh, ukol sa kanya sa Mundo ay kadustaan. Magpapalasap Kami sa kanya sa Araw ng Pagbangon ng pagdurusa sa pagsunog.


10

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتۡ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيۡسَ بِظَلَّـٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ

ICDO: Ito ang kaparusahan para sa iyo dahil sa ginawa mong paglabag at pagkakasala, at katiyakang ang Allah ay hindi Niya parurusahan ang sinuman na walang kasalanan.

Salas/Taron: Iyan ay sanhi ng anumang ginawa ng iyong mga kamay, at sapagka’t ang Allah ay hindi kailanman naging di-makatarungan sa [Kanyang] mga alipin.

Quranenc.com: Iyon ay dahil sa ipinaunang gawa ng mga kamay mo at na si Allāh ay hindi palalabag sa katarungan sa mga lingkod.


11

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ

ICDO: Mayroon sa mga tao na pumapasok sa Islam na mahina at may pag-aalinlangan, na kung kaya, sinasamba niya ang Allah nang walang katiyakan, ang katulad niya ay isang tao na tumayo sa gilid ng bangin o sumandal sa pader na hindi matatag ang pagkakatayo nito, na iniugnay niya ang kanyang paniniwala sa kanyang makamundo: na kapag siya ay nabuhay na nasa kalusugan at kaginhawahan ay magpapatuloy siya sa kanyang pagsamba, at kapag nangyari naman sa kanya ang pagsubok sa mga bagay na hindi kanais-nais at mga kahirapan ay isisisi niya ito sa katotohanang Deen na kanyang sinunod, at siya ay tumalikod na tulad ng isang nagpakabuti at pagkatapos ay nagpakasama. Na kung kaya, dahil sa ganitong gawain ay naging talunan siya sa makamundong buhay, dahil hindi mababago ng kanyang di-paniniwala ang anumang nakatakda sa kanya na makamundong buhay; at magiging talunan naman siya sa Kabilang-Buhay dahil sa kanyang pagpasok sa Impiyernong-Apoy. Ito ang malinaw at katiyakang pagkatalo.

Salas/Taron: At sa sangkatauhan ay may sumasamba sa Allah na nasa bingit.(5) Kapag siya ay datnan ng kabutihan, siya ay nagiging panatag sa pamamagitan nito; nguni’t kapag siya ay datnan ng pagsubok, kanyang ibinabaling ang mukha [sa ibang dako]. [Sanhi nito] siya ay nawalan sa mundo [ng ito] at sa kabilang buhay. Iyan ang [tanda ng] hayag na kawalan.

(5) Sa bingit ng kanyang relihiyon nang may alinlangan, pagkukunwari at kapabayaan.

Quranenc.com: Mayroon sa mga tao na sumasamba kay Allāh ayon sa pag-aatubili. Kaya kapag may dumapo sa kanya na isang mabuti, napapanatag siya rito; at kapag may dumapo sa kanya na isang pagsubok, nanunumbalik siya sa [dating] mukha niya. Nagpalugi siya [sa buhay] sa Mundo at Kabilang-buhay. Iyon ay ang pagkaluging malinaw.


12

يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ

ICDO: Sumasamba ng iba bukod sa Allah ang talunang ito, na hindi man lamang siya maipapahamak nito kung ito ay kanyang tatalikuran, at wala rin naman siyang anumang kapakinabangan kung siya ay sasamba rito. Ito ang napakalayong pagkakaligaw mula sa katotohanan.

Salas/Taron: Bukod sa Allah, siya ay nananalangin sa iba na hindi nakakapinsala at hindi nakakabuti sa kanya. Iyan ang [tanda ng] malubhang kamalian.

Quranenc.com: Dumadalangin siya, sa halip kay Allāh, sa hindi nakapipinsala sa kanya at hindi nagpapakinabang sa kanya. Iyon ay ang pagkaligaw na malayo.


13

يَدۡعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقۡرَبُ مِن نَّفۡعِهِۦۚ لَبِئۡسَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَلَبِئۡسَ ٱلۡعَشِيرُ

ICDO: Nananalangin siya rito na ang kapahamakan ay mas malapit kaysa sa kanyang kapakinabangan; at katiyakan na ito ang napakasama na itinuturing na makatutulong at katiyakan na napakasamang kaibigan.

Salas/Taron: Siya ay nananalangin sa isang higit na malapit sa pinsala kaysa sa kanyang kabutihan – sadyang napakasamang tagapagtanggol at napakasamang kasamahan.

Quranenc.com: Dumadalangin siya sa talagang ang pinsala nito ay higit na malapit kaysa ang pakinabang nito. Talagang kay saklap ang pinagpapatangkilikan at talagang kay saklap ang kapisan.


14

إِنَّ ٱللَّهَ يُدۡخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ جَنَّـٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, papapasukin ng Allah ang mga yaong naniwala sa Kanya, sa Kanyang Sugo at nagpanatili sa ganitong paniniwala at gumawa ng mga kabutihan, sa mga hardin sa Al-Jannah na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga puno nito.

Katiyakan, ginagawa ng Allah ang anumang Kanyang nais na gantimpala sa sinumang sumunod sa Kanya bilang kagandahang-loob, at pinarurusahan Niya ang sinumang lumabag bilang makatarungang paghatol.

Salas/Taron: Katotohanan, papapasukin ng Allah yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Katotohanan, ang Allah ay gumagawa ng anumang Kanyang hinahangad.

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay magpapapasok sa mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Tunay na si Allāh ay gumagawa ng anumang ninanais Niya.


15

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ فَلۡيَمۡدُدۡ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لۡيَقۡطَعۡ فَلۡيَنظُرۡ هَلۡ يُذۡهِبَنَّ كَيۡدُهُۥ مَا يَغِيظُ

ICDO: Sinumang naniwala na ang Allah ay hindi Niya matutulungan ang Kanyang Sugo na si Muhammad (ﷺ) dito sa daigdig upang mangibabaw ang Kanyang Relihiyon, at sa Kabilang-Buhay upang iangat ang kanyang antas, at parusahan ang sinumang hindi naniwala, sinuman na ganito ang panuntunan ay hayaan niyang magsabit siya ng lubid sa itatas ng kisame ng kanyang tahanan at hayaan niyang bigtihin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay putulin niya ang lubid na ito, at pagkatapos ay tingnan niya kung mayroon pang matitirang galit sa kanyang sarili! Katiyakan, ang Allah ay tutulong sa Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (ﷺ), na ito ay katiyakan na walang pag-aalinlangan.

Salas/Taron: Sinuman ang mag-aakalang siya [si Muhammad] ay hindi tutulungan ng Allah sa mundong ito at sa kabilang buhay – hayaan siyang magtali ng lubid sa kisame, pagkaraan ay pugtuin [ang kanyang hininga] at hayaan niyang matunghayan [ito]. Ang pagsisikap ba niya ay makapapawi sa anumang ipinagpupuyos ng [kanyang] galit?

Quranenc.com: Ang sinumang nag-aakala na hindi mag-aadya si Allāh [sa Propeta] sa Mundo at Kabilang-buhay ay magpaabot siya ng isang tali sa bubong. Pagkatapos ay putulin niya [ito] at tumingin siya: mag-aalis nga ba ang pakana niya ng anumang nagpapangitngit [sa kanya]?


16

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يُرِيدُ

ICDO: At kung paano itinatag ng Allah ang Kanyang mga katibayan laban sa mga walang pananampalataya na kaya Niyang buhayin na mag-uli ay ganoon din Niya ibinaba ang Dakilang Quran, bilang malinaw na mga palatandaan, sa mga salita at sa mga kahulugan nito.

Walang pag-aalinlangan, ginagabayan ng Allah sa pamamagitan nito ang sinuman na Kanyang nais na gabayan; dahil walang sinumang nakagagabay bukod sa Kanya.

Salas/Taron: At ganyan Namin ibinaba [o ipinahayag] ito [ang Qur’an] bilang kapahayagang may malinaw na katibayan. At katotohanan, ang Allah ay nagpapatnubay sa sinumang Kanyang hinahangad.

Quranenc.com: Gayon nagbaba nito bilang mga talata na naglilinaw, at [dahil] si Allāh ay nagpapatnubay sa sinumang ninanais Niya.


17

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلۡمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡصِلُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, ang mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (ﷺ), at ang mga yaong Hudyo, at saka mga Saba`in – na sila ang yaong nanatili sa kanilang Fitrah (o likas na pagkakalikha sa kanila) na wala silang natatanging sinunod na Relihiyon, ganoon din ang mga Kristiyano, at ang mga Majus – na sila ang mga sumasamba sa apoy, at ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah na sila ang yaong sumasamba sa mga diyus-diyosan; katotohanan, ang Allah ay pagbubukud-bukurin silang lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na papapasukin Niya ang mga mananampalataya sa Al-Jannah at ang mga walang pananampalataya naman ay sa Impiyernong-Apoy.

Katiyakan, ang Allah ay Shaheed – Saksi sa lahat ng bagay, Nakaaalam kung ano ang karapat-dapat sa bawat isa sa kanila na kabayaran ayon sa kanilang nagawa na Kanyang itinala para sa kanila at pinagtibay laban sa kanila.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga naniwala at yaong mga Hudyo, at mga Sabiyano, at mga Kristiyano, at mga Magyan, at yaong mga nagtatambal [sa iba bukod sa Allah] – ang Allah ay maghahatol sa kanilang pagitan sa Araw ng Pagkabuhay na Muli. Katotohanan, ang Allah ay Saksi sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Tunay na ang mga sumampalataya, ang mga nagpakahudyo, ang mga Sabeano, ang mga Kristiyano, ang mga Mago, at ang mga nagtambal [kay Allāh], tunay na si Allāh ay magbubukod sa pagitan nila sa Araw ng Pagbangon. Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay Saksi.


18

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلۡجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٞ مِّنَ ٱلنَّاسِۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيۡهِ ٱلۡعَذَابُۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ۩

ICDO: Hindi mo ba alam, O Muhammad (ﷺ), na nagpapatirapa sa Kanya bilang pagpapakumbaba at pagsunod ang anuman na nasa kalangitan na mga anghel at ang nasa kalupaan na mga nilikha, at ang araw, buwan at ang mga bituin, mga bundok, mga puno at ang lahat ng mga gumagapang? At para sa Allah lamang nagpapatirapa ang maraming mga tao bilang pagsunod at pagkukusa, na sila ay yaong mga mananampalataya, subalit marami sa mga tao na makatarungan ang paggagawad ng parusa sa kanila, at ang sinumang tao na ipapahamak ng Allah ay wala nang magpaparangal sa kanya. Katiyakan ang Allah ay ginagawa Niya sa Kanyang nilikha ang anumang Kanyang nais ayon sa Kanyang Hikmah (o karunungan).

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita [o nalalaman] na sa Allah nagpapatirapa ang sinumang nasa mga kalangitan at sinumang nasa kalupaan, at ang araw, ang buwan, at ang mga bituin at ang mga bundok, at ang mga punongkahoy, at ang bawa’t nilikhang gumagala, at ang nakararami sa tao? Nguni’t sa nakararaming tao [na tumangging magpatirapa sa Kanya] ang parusa ay naging marapat [o makatwiran]. At sinumang bigyan ng Allah ng kahihiyan, walang sinuman ang makapagbibigay sa kanya ng karangalan. At katotohanan, ang Allah ay gumagawa ng anumang Kanyang nais.

Quranenc.com: Hindi mo ba napag-alaman na kay Allāh ay nagpapatirapa ang sinumang nasa mga langit, ang sinumang nasa lupa, ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ang mga bundok, ang mga punongkahoy, ang mga hayop, at ang marami sa mga tao. May marami na naging karapat-dapat sa pagdurusa. Ang sinumang hinahamak ni Allāh ay wala sa kanyang tagapagparangal. Tunay na si Allāh ay gumagawa ng anumang niloloob Niya.


19

۞هَٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمۡۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتۡ لَهُمۡ ثِيَابٞ مِّن نَّارٖ يُصَبُّ مِن فَوۡقِ رُءُوسِهِمُ ٱلۡحَمِيمُ

ICDO: Ang dalawang grupong ito ay nagtatalu-talo hinggil sa kanilang Rabb na Tagapaglikha: ang mga mananampalataya at ang mga walang pananampalataya, ang bawat panig ay nag-aangkin na siya ay tama; samakatuwid ang mga yaong walang pananampalataya ay pagsusuotin sila bilang parusa ng kasuotan na gawa sa Apoy na masusunog ang kanilang mga katawan, at pagkatapos ay ibubuhos sa kanilang mga ulunan ang tubig na napakasidhi sa init, na aabot hanggang sa kaloob-looban nila.

Salas/Taron: Ito ang dalawang magkaaway(6) na nagtatalo tungkol sa kanilang Panginoon. Kaya, yaong mga di-naniwala ay magkakaroon ng tinabas na damit mula sa Apoy. Sa kanilang ulo ay ibubuhos ang kumukulong tubig.

(6) Mga naniniwala [mga Muslim] at di-naniniwala [di-Muslim].

Quranenc.com: Ang dalawang ito ay dalawang magkaalitan na nag-aalitan hinggil sa Panginoon nila. Ngunit ang mga tumangging sumampalataya ay magpuputul-putol para sa kanila ng mga damit na yari sa apoy. Ibubuhos mula sa ibabaw ng mga ulo nila ang napakainit na tubig.


20

يُصۡهَرُ بِهِۦ مَا فِي بُطُونِهِمۡ وَٱلۡجُلُودُ

ICDO: Na ikatutunaw ng lahat ng nasa loob nito, hanggang makarating sa kanilang mga balat at ito ay maluluto at magkakandalaglagan,

Salas/Taron: Sa pamamagitan nito ay lulusawin ang anumang nasa loob ng kanilang mga tiyan, at [ng kanilang] mga balat.

Quranenc.com: Malulusaw sa pamamagitan nito ang nasa mga tiyan nila at ang mga balat.


21

وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنۡ حَدِيدٖ

ICDO: At papaluin sila ng mga anghel sa kanilang mga ulo ng pamukpok na gawa sa bakal.

Salas/Taron: At para sa kanila ay mga nakasimang bakal [upang sila ay hampasin at wakwakin].

Quranenc.com: Ukol sa kanila ay mga bambo na yari sa bakal.


22

كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَا مِنۡ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ

ICDO: Sa tuwing nanaisin nilang lumabas sa Impiyerno dahil sa sidhi ng kanilang paghihirap at sa kalagiman nito ay kakaladkarin silang pabalik doon, at sasabihin sa kanila: Lasapin ninyo ang masidhing parusa ng Impiyerno na nakasusunog.

Salas/Taron: Sa bawa’t sandali na sila ay naghahangad lumabas dito [sa Impiyerno] mula sa dusa, sila ay ibabalik doon, at [ito ang] sasabihin sa kanila: “Lasapin ninyo ang [hapdi ng] parusang nakakasunog.”

Quranenc.com: Sa tuwing nagnais sila na lumabas mula roon dahil sa pighati ay ibabalik sila sa loob niyon, at [sasabihin]: “Lumasap kayo ng pagdurusa ng pagsusunog.”


23

إِنَّ ٱللَّهَ يُدۡخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ جَنَّـٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ

ICDO: Katiyakan, ang Allah ay papapasukin Niya ang mga mananampalataya at gumawa ng kabutihan sa mga hardin sa Al-Jannah na ang kanilang kasiyahan doon ay patuloy magpasawalang-hanggan, na kung saan doon ay may umaagos na mga ilog sa ilalim ng mga puno nito, at papalamutian sila sa pamamagitan ng pagpapasuot sa kanila ng mga pulseras na gawa sa ginto at perlas, at ang kanilang mga kasuotan sa Al-Jannah ay mga sutla, na magkatulad sa kalalakihan at mga kababaihan.

Salas/Taron: Katotohanan, papapasukin ng Allah yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay gagayakan doon ng mga pulseras na ginto at perlas at ang kanilang mga kasuutan doon ay [yari sa mga mararangyang disenyo ng] sutla.

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay magpapasok sa mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Gagayakan sila roon ng mga pulseras na ginto at mga mutya. Ang kasuutan nila sa mga iyon ay sutla.


24

وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡحَمِيدِ

ICDO: At sila ang tiyak na ginabayan ng Allah dito sa daigdig tungo sa mabuting salita; hinggil sa Kaisahan ng Allah, pagpuri at pagdakila sa Kanya, at sa Kabilang-Buhay naman ay tungo sa pagpuri sa Kanya dahil sa maganda ang pinatunguhan nila, na kung paano sila ginabayan noon tungo sa Daan ng Islam na sila ay pinupuri, na ito ang nagdala sa kanila tungo sa Al-Jannah.

Salas/Taron: At sila ay napatnubayan [sa mundong ito] tungo sa mabubuting pananalita, at sila ay napatnubayan sa landas na ipinagkakapuri.

Quranenc.com: Pinatnubayan sila sa kaaya-aya sa sinasabi at pinatnubayan sila sa landasin ng Kapuri-puri.


25

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلۡنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلۡعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلۡبَادِۚ وَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِلۡحَادِۭ بِظُلۡمٖ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong hindi naniwala sa Allah, at tinanggihan ang anumang dala-dala sa kanila ni Muhammad (ﷺ), at pinagbawalan nila ang iba na yumakap sa Relihiyon ng Allah, at pinigilan nila ang Sugo ng Allah at ang mga mananampalataya noong taon na nangyari ang usapin sa Hudhaybiyyah, na sila ay pinigilan na makarating sa Masjid Al-Haram, gayong ginawa Namin ang lugar na ito para sa lahat ng mga mananampalataya, na pareho sa mga naninirahan dito at sa mga panauhin na nagtutungo rito, para sa kanila na pumigil sa mga yaon ay masidhing kaparusahan, at sinuman ang magnais ng masamang balakin at lumihis sa katotohanan bilang pagiging masama at lalabagin niya ang Allah dito sa lugar na ito (Masjid Al-Haram), ipatitikim Namin sa kanya ang masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga di-naniwala at humadlang [sa mga tao] mula sa landas ng Allah, at [sa pagtungo] sa Al-Masjid Al-Haram [sa Makkah], na Aming ginawa para sa lahat ng tao – magkakapantay ang mga taong naninirahan dito at ang mga tao mula sa labas – at [gayunman] ang sinumang maglayon [ng isang gawain] ng paglihis [sa relihiyon] dito o ng kamalian – Aming ipalalasap sa kanya ang isang mahapding parusa.

Quranenc.com: Tunay na ang mga tumangging sumampalataya at sumagabal sa Landas ni Allāh at sa Masjid na Pinakababanal na ginawa Namin para sa mga tao na magkapantay ang nananatili roon at ang pumupunta. Ang sinumang nagnanais doon ng isang paglihis bilang paglabag sa katarungan ay magpapalasap Kami sa kanya ng isang pagdurusang masakit.


26

وَإِذۡ بَوَّأۡنَا لِإِبۡرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلۡبَيۡتِ أَن لَّا تُشۡرِكۡ بِي شَيۡـٔٗا وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ

ICDO: At alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), noong ipinakita Namin kay Ibrahim ang Baytullah – ang lugar ng Tahanan ng pagsamba sa Allah, at ito ay Aming inihanda para sa kanya, gayong noon ay hindi ito kilalang lugar, at inutusan Namin siya na ito ay itayo batay sa pagkatakot sa Allah at sa Kanyang Kaisahan at linisin mula sa dungis ng di-paniniwala, anumang pagbabago ng katuruan (bid`ah) at kadumihan; upang maging kaaya-aya sa mga nagsasagawa ng Tawaf, at tumitindig para (sa pagsa-Salah) bilang pagsamba sa Allah dito sa lugar na ito.

Salas/Taron: At [alalahanin] nang Aming italaga kay Abraham ang pook ng [sagradong] bahay [Ka’bah] [nagsasabing]: “Huwag magtambal sa Akin ng anuman at gawing dalisay ang Aking bahay para sa mga nagsisiikot(7) [dito], at yaong mga nagsisitayo [sa pagdarasal], at yaong mga nagsisiyuko at mga nagpapatirapa.

(7) Ito ang Tawaf [paglakad sa palibot ng Ka’bah].

Quranenc.com: [Banggitin] noong naglaan Kami para kay Abraham ng pook ng Bahay na [nagsasabi]: “Huwag kang magtambal sa Akin ng anuman at magdalisay ka ng Bahay Ko para sa mga pumapaligid, mga tumatayo [sa pagdarasal], at mga tagayukod na nagpapatirapa.


27

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ

ICDO: At ipaalam mo, O Ibrahim, sa sangkatauhan ang kautusan sa kanila na magsagawa ng Hajj, na sila ay tutungo sa iyo batay sa antas ng kani-kanilang kalagayan, may naglalakad, at may nakasakay sa mga payat na kamelyo, na darating ito sa iyo na nagmula sa mga malalayong lugar,

Salas/Taron: At ipanawagan mo sa sangkatauhan ang [kahalagahan ng] Hajj; sila ay darating sa iyong nakayapak at nakasakay sa bawa’t kamelyo, at sila ay magsisirating mula sa bawa’t [matatarik at] malalayong daan –

Quranenc.com: Magpahayag ka sa mga tao ng ḥajj, pupunta sila sa iyo nang mga naglalakad at lulan ng bawat payat na kamelyo: pupunta ang mga ito mula sa bawat daanang malalim,


28

لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ

ICDO: Upang dumalo sa mga gawain na kapaki-pakinabang sa kanila bilang pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, at gantimpala sa pagsagawa nila ng kanilang mga pag-aalay (ng mga hayop) at pagsunod, at ganoon din sa kanilang kikitain sa kanilang mga kalakal, at iba pa; at upang purihin nila ang Pangalan ng Allah sa kanilang pagkatay ng kanilang mga pang-alay na mga kamelyo, baka at kambing sa mga nabibilang na mga araw, na ito ay sa ika-sampu ng Dhul-Hijjah at ang sumunod na tatlong araw pagkatapos nito; bilang pasasalamat sa Allah sa Kanyang mga biyaya, at sila ay inutusan na kumain mula sa mga kinatay na ito bilang kalugud-lugod na gawain sa paningin ng Allah at ipakain nila ang iba sa sinumang mahirap na matindi ang kahirapan nito.

Salas/Taron: Upang kanilang saksihan ang mga kabutihan para sa kanila at [upang] kanilang banggitin ang Ngalan ng Allah sa mga takdang araw(8) para sa anumang mga hayop na Kanyang ipinagkaloob [bilang panustos] sa kanila. Kaya, kayo ay magsikain mula sa mga ito at magpakain sa mga naghihikahos at mga dukha.

(8) Ang mga araw ay ang [10th, 11th, 12th at 13th ng araw ng Dhul-Hijjah].

Quranenc.com: upang makasaksi sila ng mga pakinabang para sa kanila at bumanggit sila sa pangalan ni Allāh sa mga araw na nalalaman dahil sa itinustos Niya sa kanila na hayop na mga panghayupan. Kaya kumain kayo mula sa mga ito at magpakain kayo sa sawing-palad na maralita.


29

ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ

ICDO: Pagkatapos ay ipagpapatuloy ng mga nagsasagawa ng Hajj ang pagsagawa ng iba pang mga gawain at ng mga sakripisyo upang mabuo nila ang kanilang Hajj, pagkatapos ng kanilang pag-alis sa kalagayan ng Ihram, na ito ay sa pamamagitan ng paglilinis ng kanilang sarili, at pagputol ng mga kuko at pag-aahit ng ulo (mga kalalakihan), at upang maisakatuparan nila ang anumang inobliga nila sa kanilang mga sarili na gawain ng Hajj, `Umrah at pagkakatay ng hayop, at upang sila ay makapag-Tawaf sa Baytul `Atiq – Sinaunang Tahanan ng pagsamba sa Allah, na ito ay pinalaya ng Allah mula sa pangongontrol ng mga masasama, na ito ay ang Ka`bah.

Salas/Taron: Pagkaraan, hayaan silang buuin ang kanilang mga ritwal [ng Hajj] at tuparin ang kanilang mga panata, at magsagawa ng pag-ikot [sa palibot ng] lumang bahay [Ka’bah].”

Quranenc.com: Pagkatapos ay lumubos sila sa mga gawain ng ḥajj nila, tumupad sila sa mga panata nila, at magpaligid-ligid sila sa Bahay na Matanda.


30

ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦۗ وَأُحِلَّتۡ لَكُمُ ٱلۡأَنۡعَٰمُ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ

ICDO: Na itong ipinag-utos ng Allah na paglilinis, pagpapatupad ng mga sakripisyo o mga pangako at pagsasagawa ng Tawaf sa Tahanan ng (pagsamba sa) Allah, na ang mga ito ay ipinag-utos sa inyo ng Allah, na kung kaya, pahalagahan ninyo ang mga gawaing ito, samakatuwid, ang sinumang igagalang niya ang mga sagradong gawain na ito na para lamang sa Allah, na kabilang dito ay ang mga gawain sa Hajj sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kabuuan nito ng taos-puso nang alang-alang sa Allah, na ito ay higit na nakabubuti sa kanya rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

At ipinahintulot ng Allah sa inyo na kumain ng (karne ng) mga hayop maliban sa Kanyang ipinagbawal ayon sa binanggit sa inyo sa Dakilang Quran na katulad ng Maytah at iba pa, na kung kaya, ito ay iwasan ninyo, at ito ay pagwawalang-bisa sa anumang ginagawa ng mga Arabo na pagbabawal sa ibang mga uri ng hayop, na kung kaya, layuan ninyo ang anumang maruruming bagay sa paningin ng Allah na katulad ng mga diyus-diyosan at pagsisinungaling laban sa Allah.

Salas/Taron: Iyan [ay ipinag-utos](9) at sinumang dumakila sa mga sagradong alituntunin ng Allah – ito ay pinakamabuti para sa kanya sa paningin ng kanyang Panginoon. At ipinahintulot sa inyo [bilang pagkain] ay ang mga pinapastulang hayop [sa kawan ng bakahan], maliban ang anumang binanggit sa inyo.(10) Kaya inyong layuan ang dungis ng mga diyus-diyusan, at inyong iwasan ang pananalitang walang katotohanan [pagsaksi ng walang katotohanan].

(9) Iyan ay ipinag-utos na Manasik [ritwal ng Hajj na dapat gampanan ng isang Muslim].

(10) Tingnan ang ayah [talata] ng Surah 5:3.

Quranenc.com: Iyon [ang kautusan]. Ang sinumang gumagalang sa mga pinakababanal ni Allāh, iyon ay higit na mabuti para sa kanya sa ganang Panginoon niya. Ipinahintulot para sa inyo ang mga hayupan maliban sa [bawal na] babanggitin sa inyo. Kaya iwaksi ninyo ang kasalaulaan mula sa mga diyus-diyusan at iwaksi ninyo ang pagsabi ng kabulaanan,


31

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ

ICDO: Na sila ay mga matutuwid na sumusunod sa Allah na taos-puso sa kanilang gawain na para lamang sa Kanya, na sila ay humaharap sa pagsamba lamang sa Kanyang Kaisahan at pagsunod lamang sa Kanya, na sila ay tumatalikod sa anumang maling sinasamba bukod dito sa pamamagitan ng paglalayo nila sa Shirk dahil sa katunayan, ang sinumang nagtambal ng anuman sa pagsamba sa Allah, ang katulad niya – dahil sa kanyang paglayo sa patnubay, at sa kanyang pagkawasak bilang pagguho mula sa tugatog ng tamang paniniwala tungo sa kababa-babaan ng di-paniniwala, at paghatak ni Shaytan sa kanya sa lahat ng dako (ng kamalian) – ay katulad ng sinumang nahulog mula sa kalangitan; na siya ay pinag-agawan ng mga mababangis na ibon habang siya ay nasa himpapawid na nagkapira-piraso ang kanyang mga katawan, o hindi kaya, siya ay tatangayin ng malakas na malakas na hangin upang siya ay itapon sa malayung-malayong lugar.

Salas/Taron: Hunafa Allah [mga tuwirang sumasamba sa Allah],(11) nang walang pagtatambal [ng anupaman] sa Kanya. At sinuman ang magtatambal sa Allah – ito ay wari bang siya ay nahulog mula sa langit, at siya ay dinagit ng mga ibon at siya ay ipinadpad ng hangin sa malayong [liblib na] pook.

(11) Hunafa Allah – ito ay ang tuwirang pagsamba sa Allah at walang iniaakibat o iniuugnay sa Kanya na anupaman sa pagsamba.

Quranenc.com: bilang mga nakakiling kay Allāh, na hindi mga tagapagtambal sa Kanya. Ang sinumang nagtatambal kay Allāh ay para bang bumagsak siya mula sa langit kaya dadagit sa kanya ang mga ibon o tatangay sa kanya ang hangin sa isang pook na liblib.


32

ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ

ICDO: Ito ang ipinag-utos ng Allah na paniniwala sa Kanyang Kaisahan at taos-pusong pagsamba lamang sa Kanya. Na kung kaya, sinuman ang susunod sa ipinag-utos ng Allah at igagalang ang anumang mga palatandaan ng Allah, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinag-utos ng Allah, na kabilang dito ang gawain ng Hajj at pagsasakripisyo ng mga kinakatay na hayop, na ito ay sa mabuting pag-aalaga sa mga hayop at pagpapakain sa mga ito, at itong paggalang sa ganitong pamamaraan ay kabilang sa mga gawain ng mga nagtatangan ng mga mabubuting kalooban at pusong natatakot sa Kaisahan ng Allah.

Salas/Taron: Iyan nga [iyon]. At sinuman ang dumakila sa mga sagisag [o ritwal] ng Allah, katotohanan, ito ay nagmula sa kabanalan [o kalinisan] ng mga puso.

Quranenc.com: Iyon nga. Ang sinumang dumadakila sa mga sagisag ni Allāh, tunay na ito ay bahagi ng pangingilag sa pagkakasala ng mga puso.


33

لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ

ICDO: Para sa inyo mula sa mga hayop na ito na iniaalay, ang kapakinabangan na katulad ng balahibo nito, gatas at pagsakay dito at iba pa na hindi nakapagpapahirap sa hayop hanggang sa itinakdang panahon ng pagkatay nito, at kapag ito ay nakatay na, dadalhin ito sa Baytul `Atiq – Sinaunang Tahanan ng pagsamba sa Allah, na ang tinutukoy dito ay ang lahat ng lugar na nasasakupan ng Haram (Makkah).

Salas/Taron: Para sa inyo rito [sa mga hayop bilang alay] ay mga pakinabang hanggang sa naitakdang panahon;(12) magkagayon ang pook ng pag-aalay [pagkatay] ay sa Lumang Bahay.(13)

(12) Ang mga hayop na ito ay maaaring gatasan o sakyan [sa kaso ng kamelyo] bago dumating ang araw ng pagkatay.

(13) Sa lahat ng kinasasakupang  hangganan ng Haram [Makkah] kabilang na rito ang Mina.

Quranenc.com: Ukol sa inyo sa mga ito ay mga pakinabang hanggang sa isang yugtong itinakda. Pagkatapos ang pook ng mga ito ay hanggang sa Bahay na Matanda.


34

وَلِكُلِّ أُمَّةٖ جَعَلۡنَا مَنسَكٗا لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۗ فَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ فَلَهُۥٓ أَسۡلِمُواْۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُخۡبِتِينَ

ICDO: At sa bawat sambayanan ng mga naunang mananampalataya ay Aming itinakda ang mga ganitong pamamaraan na mga gawain bilang pagsasakripisyo at pagkatay ng mga hayop; upang maalaala nila ang Allah sa oras ng pagkatay sa anuman na ipinagkaloob ng Allah sa kanila na biyaya na katulad ng mga hayop na ito at pasalamatan Siya. Na kung kaya, ang inyong Ilah (Diyos na karapat-dapat sambahin), O kayong mga tao, ay bukod-tanging Nag-iisa, Siya ang Allah, na kung kaya, isuko ninyo ang inyong sarili sa Kanya lamang bilang Muslim, sundin ninyo ang Kanyang ipinag-uutos at ang Kanyang Sugo.

At ibigay mo, ang magandang balita, O Muhammad (ﷺ), sa mga mapagkumbaba at nagpapasailalim sa kanilang Rabb na Tagapaglikha, ang mabuting gantimpala rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: At sa bawa’t pamayanan Kami ay gumawa ng isang ritwal [ng pagkatay] upang kanilang banggitin ang Ngalan ng Allah sa anumang [kakataying] hayop na Kanyang ipinagkaloob [bilang panustos] para sa kanila. Sapagka’t ang inyong Diyos ay isang Diyos, kaya kayo ay tumalima sa Kanya. At ikaw [O Muhammad] ay magbigay ng magandang balita sa mga mapagkumbaba [sa harap ng kanilang Panginoon],

Quranenc.com: Para sa bawat kalipunan ay nagtalaga Kami ng isang pamamaraan upang bumanggit sila sa pangalan ni Allāh sa itinustos Niya sa kanila na hayop ng mga hayupan. Ang Diyos ninyo ay nag-iisang Diyos kaya sa Kanya kayo magpasakop. Magparating ka ng nakagagalak na balita sa mga tagapagpakumbaba,


35

ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَٱلصَّـٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمۡ وَٱلۡمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

ICDO: Na sila na mga mapagkumbaba at matatakutin ay isa sa mga katangian nila ay kapag binanggit at pinuri ang Kaisahan ng Allah ay natatakot sila sa Kanyang parusa at umiiwas sila sa paglabag sa Kanya, at kapag nangyari sa kanila ang kagipitan ay nagtitiis sila na naghahangad sila ng gantimpala mula sa Allah na Dakila at Kataas-Taasan, at isinasagawa nila ang pagsa-Salah nang ganap, at kalakip noon, sila ay gumagasta mula sa anumang kabuhayan na ipinagkaloob ng Allah sa kanila na ito ay bilang tungkulin, na nagbibigay ng obligadong kawanggawa (Zakah) o ang anumang kanilang tungkulin sa kanilang mga pamilya na obligasyon nilang tustusan, at sa Daan ng Allah, at sa anuman na kanilang tinutustusan na kaaya-aya sa paningin ng Allah.

Salas/Taron: Yaong, kapag ang Allah ay nabanggit, ang kanilang mga puso ay nanginginig [sa takot] at [sila ay] mga matiisin sa anumang sakit [na idinulot] sa kanila, at nagsasagawa ng pagdarasal, at gumugugol mula sa anumang panustos na Aming ipinagkaloob sa kanila.

Quranenc.com: na kapag nabanggit si Allāh ay nababagabag ang mga puso nila, na mga mapagtiis sa anumang dumapo sa kanila, na mga tagapagpanatili ng dasal, at mula sa itinustos Namin sa kanila ay gumugugol sila.


36

وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَـٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ فِيهَا خَيۡرٞۖ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرۡنَٰهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

ICDO: At ipinag-utos Namin sa inyo ang pagkatay ng mga hayop, na ito ay kabilang sa tanda ng Deen (o Relihiyon) ng Allah; upang kayo ay makapag-alay bilang tanda ng inyong pagmamahal sa Allah, at para sa inyo sa ganitong gawain, O kayo na mga nagsipag-alay, ang mabuting pakinabang, katulad ng pagkain mula rito, o pagbibigay ng kawanggawa mula rito at ang gantimpala ng ganitong gawain, na kung kaya, bigkasin ninyo habang kayo ay nagkakatay; ang Bis-mil-lah – sa Ngalan ng Allah. At kakatayin ang kamelyo na nakatayo na nakahilera ang tatlong paa at nandoroon ang tali sa isa nitong paa, at kapag bumagsak na ang tagiliran nito sa lupa ay maaari na itong ipahintulot na kainin, na kung kaya, maaaring kumain mula rito ang sinumang nag-alay nito bilang isang uri ng pagsamba at ipakain niya ang ibang bahagi sa mga mahihirap na hindi namamalimos at ganoon din sa mahihirap na namamalimos dahil sa tindi ng kanilang pangangailangan, at sa ganito ginawa ng Allah na mapasailalim nang madali sa inyong pangangasiwa ang mga ito upang magpasalamat kayo sa Allah sa ganitong pagkakaloob sa inyo.

Salas/Taron: At ang mga kamelyo at [kawan ng] mga bakahan, Aming ginawa ang mga ito para sa inyo bilang sagisag [ritwal] ng Allah; mula rito ay [may nakalaang] kabutihan para sa inyo. At inyong banggitin ang Ngalan ng Allah sa mga ito [habang kinakatay ng] nakatayo; at kapag ang mga ito ay [wala nang buhay] nakahandusay sa kanilang tagiliran, samakatuwid, magsikain kayo sa mga ito at magpakain sa mga dukha [na hindi humihingi] at sa mga pulubi. Ganyan Namin itinalaga ang mga ito sa inyo upang sakali kayo ay [matutong] magpasalamat.

Quranenc.com: Ang mga kamelyo at mga baka ay ginawa ang mga ito para sa inyo na mga sagisag ni Allāh; ukol sa inyo sa mga ito ay mabuti. Kaya bumanggit kayo sa pangalan ni Allāh sa mga ito habang mga nakahanay. Kapag bumagsak ang mga tagiliran ng mga ito ay kumain kayo mula sa mga ito at magpakain kayo ng maralitang nagtitimpi at maralitang nanghihingi. Gayon Kami nagpalingkod sa mga ito para sa inyo nang sa gayon kayo ay magpapasalamat.


37

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

ICDO: Hindi ang mga laman ng hayop at dugo ang tinitingnan ng Allah bilang katanggap-tanggap sa Kanya kundi ang pagkatakot ninyo sa Kanya at kadalisayan ng inyong mga puso, na ito lamang ang dapat na inyong maging layunin para makatagpo ninyo ang Allah na Bukod-Tangi, na kung kaya, ganoon ginawa ng Allah na ito ay madali para sa inyo upang dakilain ninyo Siya at pasalamatan sa Kanyang patnubay sa inyo ng katotohanan, dahil Siya ay karapat-dapat lamang sa ganitong pagdakila at pagpapasalamat. Na kung kaya, ibigay mo ang magandang balita, O Muhammad (ﷺ), sa mabubuti ang kanilang pagsamba sa Kaisahan lamang ng Allah at mabubuti sa kanilang kapwa, na mapapasakanila ang lahat ng kabutihan at tagumpay.

Salas/Taron: Hindi ang kanilang [laman] karne ang nakararating sa Allah o ang kanilang dugo kundi ang nakararating sa Kanya ay ang taqwa [mapitagang takot] mula sa inyo. Ganyan Namin itinalaga para sa inyo ang mga ito upang sakali ay inyong dakilain ang Allah para sa anumang Kanyang ipinatnubay sa inyo. At magbigay ng magandang balita sa mga mapaggawa ng kabutihan.

Quranenc.com: Hindi makararating kay Allāh ang mga laman ng mga ito ni ang mga dugo ng mga ito, subalit nakararating sa Kanya ang pangingilag sa pagkasasala mula sa inyo. Gayon Siya nagpalingkod sa mga ito para sa inyo upang dumakila kayo kay Allāh dahil nagpatnubay Siya sa inyo. Magbalita ka ng nakagagalak sa mga tagagawa ng maganda.


38

۞إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٖ كَفُورٍ

ICDO: Katiyakan, ang Allah ay pangangalagaan Niya ang mga mananampalataya sa pakikipaglaban sa mga walang pananampalataya at sa masamang balakin ng sinumang masama; dahil ang Allah na Pinakadakila at Kataas-Taasan ay hindi Niya ninanais ang sinumang traydor na hindi nito pinangangalagaan ang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang Rabb na Tagapaglikha at binabalewala nito ang Kanyang mga biyaya.

Salas/Taron: Katotohanan, ipinagtatanggol ng Allah yaong mga naniniwala. Katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang lahat ng nagtataksil [at] walang pasasalamat.

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay nagtatanggol sa mga sumampalataya. Tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa bawat palataksil na mapagkaila sa utang na loob.


39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ

ICDO: (Ang Muslim sa Makkah noon sa unang pagkakataon ay pinagbawalan sila na makipaglaban sa mga walang pananampalataya at inutusan silang magtiis sa anumang pasakit, at noong umabot na sa sukdulan ang pagmamalupit ng mga walang pananampalataya at umalis na ang Propeta mula sa Makkah at nangibang-bayan sa Madinah, at nagkaroon na ng lakas ang Islam) ay saka pa lamang ipinahintulot ng Allah sa mga Muslim ang makipaglaban; dahil sa matinding pang-aapi na nangyari sa kanila; at katiyakan, ang Allah ay Qadeer – Ganap na Makapangyarihan na may kakayahan na sila ay tulungan at pagwagiin, at ipahamak naman at abahin ang kanilang mga kalaban.

Salas/Taron: Ang kapahintulutan [upang makipaglaban] ay ipinagkaloob sa mga [naniniwala na] kinalaban, sapagka’t sila ay ginawan ng di-makatarungan; at katotohanan, ang Allah ay may kakayahang magkaloob sa kanila ng tagumpay.

Quranenc.com: Ipinahintulot [ang pakikipaglaban] para sa mga kinakalaban dahil sila ay nilabag sa katarungan. Tunay na si Allāh sa pag-aadya sa kanila ay talagang May-kakayahan.


40

ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

ICDO: At ang mga yaong puwersahang pinaalis sa kanilang mga tahanan na walang anumang kadahilanan maliban sa ginawa nilang pagyakap sa katotohanan na sila ay nag-Muslim at kanilang sinabi: Ang Aming Rabb na Tagapaglikha ay ang Allah lamang na Bukod-Tangi.

At kung hindi lang itinala ng Allah na ihiwalay ang pang-aapi at kasinungalingan sa pamamagitan ng pakikipaglaban ay matatalo ang katotohanan sa bawat nasyon, at mawawasak ang kalupaan at masisira ang anumang lugar ng sambahan na katulad ng mga monasteryo, simbahan, sinagoga at mga Masjid ng mga Muslim na kung saan doon sila nagsasagawa ng Salah at doon nila pinupuri ang Pangalan ng Allah nang paulit-ulit.

At sinuman ang nagsumikap na itaguyod ang Rellihiyon ng Allah, walang pag-aalinlangan na tutulungan siya ng Allah laban sa kanyang kalaban. Walang pag-aalinlangan, ang Allah ay Qawee – Pinakamalakas na hindi nagagapi, na `Azeez – Kataas-Taasan at Punong-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi natatalo, na walang pag-aalinlangan, kontrolado Niya sila sa kanilang mga Nasiyah (noo).

Salas/Taron: [Sila] yaong mga itinaboy mula sa kanilang mga tahanan nang walang katarungan – nang dahil sa kanilang pagsasabing: “Ang aming Panginoon ay ang Allah.” At kung hindi lamang na ang Allah ay sumusuri sa mga tao, ang ilan ay sa pamamagitan ng mga iba, marahil nagkaroon na ng paninira sa mga monasteryo, mga simbahan, mga sinagogue, at mga masjid, na kung saan ang Ngalan ng Allah ay malimit na binabanggit [o pinupuri]. At katotohanan, tutulungan ng Allah yaong mga tumutulong sa Kanya [sa Kanyang Landas]. Katotohanan, ang Allah ay Malakas, ang Ganap na Makapangyarihan.

Quranenc.com: [Sila] ang mga pinalayas mula sa mga tahanan nila nang walang karapatan malibang nagsasabi sila: “Ang Panginoon namin ay si Allāh.” Kung hindi sa pagsupil ni Allāh sa mga tao: sa ilan sa kanila sa pamamagitan ng iba pa [sa kanila], talaga sanang may winasak na mga monasteryo, mga simbahan, mga sinagoga, at mga masjid na binabanggit sa mga ito ang pangalan ni Allāh nang madalas. Talagang mag-aadya nga si Allāh sa sinumang nag-aadya sa Kanya. Tunay na si Allāh ay talagang Malakas, Makapangyarihan.


41

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ

ICDO: Ang mga yaong pinangakuan Namin ng Aming tulong ay sila ang mga yaong pinatatag Namin sa kalupaan, at ipinamahala Namin sa kanila ito sa pamamagitan ng pagkakagapi nila sa kanilang mga kalaban, na kung kaya, isinagawa nila ang kanilang Salah ayon sa itinakdang oras nito, at ibinigay nila ang obligadong kawanggawa (Zakah) mula sa kanilang mga yaman sa sinumang karapat-dapat na pagbigyan nito, at ipinag-utos nila ang lahat ng ipinag-utos ng Allah na anuman na Kanyang karapatan at karapatan ng Kanyang mga alipin, at ipinagbawal nila ang lahat ng ipinagbawal ng Allah. Sa Allah lamang na Bukod-Tangi ang patutunguhan ng lahat ng bagay, at mabuting hantungan sa mga natatakot sa Kanya.

Salas/Taron: [At sila] yaong kapag Aming binigyan ng kapangyarihan sa [mga] lupain, [sila ay] nagsasagawa ng pagdarasal, nagbibigay ng Zakaah at sila ay nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. At sa Allah ang wakas [o kaganapan] ng lahat ng pangyayari.

Quranenc.com: [Sila] ang mga kung pamamahalain Namin sa lupa ay magpapanatili sila sa pagdarasal, magbibigay sila ng zakāh, mag-uutos sila ng nakabubuti, at sasaway sila sa nakasasama. Kay Allāh ang mabuting kahihinatnan ng mga bagay.


42

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدۡ كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٖ وَعَادٞ وَثَمُودُ

ICDO: At kapag ikaw ay tinanggihan at di-pinaniwalaan ng iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ), ay walang pag-aalinlangang nauna na ang pagtanggi at di-paniniwala sa mga Sugo ng mga sambayanan ni Nuh, ni `ad, ni Thamoud,

Salas/Taron: At kung ikaw [O Muhammad] ay kanilang itakwil – ganyan din ang mga nauna sa kanila – ang mga mamamayan ni Noah, ang [mamamayan ng] ‘Aad at [tribu] ng Thamud ay nagtakwil [sa kanilang mga propeta].

Quranenc.com: Kung nagpasinungaling sila sa iyo ay nagpasinungaling bago nila ang mga tao nina Noe, `Ād, at Thamūd,


43

وَقَوۡمُ إِبۡرَٰهِيمَ وَقَوۡمُ لُوطٖ

ICDO: At sambayanan ni Ibrahim at sambayanan ni Lut,

Salas/Taron: At ang mga mamamayan ni Abraham at mamamayan ni Lot,

Quranenc.com: at ang mga tao ni Abraham, at ang mga tao ni Lot,


44

وَأَصۡحَٰبُ مَدۡيَنَۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰۖ فَأَمۡلَيۡتُ لِلۡكَٰفِرِينَ ثُمَّ أَخَذۡتُهُمۡۖ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ

ICDO: At ang mga nanirahan sa Madyan na pinasinungalingan nila si Shu`ayb, at pinasinungalingan ni Fir`awn at ng kanyang sambayanan si Mousa, magkagayunpaman ay hindi Ko minadali ang pagparusa sa mga sambayanang yaon bagkus ay pinaginhawa Namin sila nang pansamantala, at pagkatapos nito ay pinuksa Ko silang lahat sa pamamagitan ng masidhing pagpaparusa, na kung kaya, pagmasdan kung paano ang Aking ginawang matinding paninisi sa kanila sa kanilang di-paniniwala at pagpapasinungaling, at pinalitan ang anumang biyayang natatamasa nila ng kaparusahan at pagkawasak?

Salas/Taron: At ang mga naninirahan sa Midyan [Midian]. At [kanilang] itinakwil si Moises, kaya Aking pinahaba ang kasiyahan para sa mga di-naniniwala, pagkaraan sila ay Aking hinablot at sadyang kasindak-sindak ang Aking parusa.

Quranenc.com: at ang mga naninirahan sa Madyan. Pinasinungalingan si Moises kaya nagpalugit Ako sa mga tagatangging sumampalataya, pagkatapos ay sumunggab Ako sa kanila kaya magiging papaano na ang pagtutol Ko?


45

فَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٞ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئۡرٖ مُّعَطَّلَةٖ وَقَصۡرٖ مَّشِيدٍ

ICDO: Na karamihan sa bayan ng mga masasama ay pinuksa Namin ang mga naninirahan doon dahil sa kanilang di-paniniwala, na kung kaya, ang kanilang mga tahanan ay nawasak at naglaho ang mga nanirahan doon, at ang kanilang mga balon ay wala ka nang makukuhang tubig at ang kanilang mga nagtataasang palasyo na mga magagara ay hindi man lamang nagsanhi na mapigilan ang matinding parusa na iginawad sa kanila.

Salas/Taron: Kaya, ilang bayan na ba ang Aming winasak habang ito ay gumagawa ng mga kamalian – kaya ito [ngayon] ay nahulog sa pagkaguho – at [ilan na ba] ang mga iniwang balon at [ilan na bang] mga nagtatayugang palasyo?

Quranenc.com: May ilan nang pamayanan na nilipol Namin samantalang ang mga ito ay lumalabag sa katarungan – kaya ang mga ito ay nakaguho sa mga bubong ng mga ito – at may ilan nang balon na pinabayaan at palasyong pinatayog.


46

أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبٞ يَعۡقِلُونَ بِهَآ أَوۡ ءَاذَانٞ يَسۡمَعُونَ بِهَاۖ فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَلَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ

ICDO: Na kung kaya, hindi ba sila nakapaglakbay na mga tumanggi at mga walang pananampalataya na mga Quraysh sa kalupaan upang masaksihan nila ang bakas ng mga winasak na mga pamayanan, upang mapag-isipan at mapag-aralan nila, at marinig ang tunay na kuwento hinggil sa kanila na may kasamang malalim na pang-unawa at pagkuha ng aral?

Dahil sa katotohanan, ang pagkabulag ay hindi ang pagkabulag ng mata, kundi ang nakapipinsala ay ang pagkabulag ng puso dahil sa hindi pagkakaintindi ng mga katotohanan at mga aral.

Salas/Taron: Kaya, hindi ba sila magsisipaglakbay sa mga lupain, upang sila ay magkaroon ng mga pusong kanilang iunawa o mga taingang kanilang ipandinig? Sa katotohanan, hindi ang mga mata ang nabubulag, kundi ang nabubulag ay ang mga pusong nasa mga dibdib.

Quranenc.com: Kaya hindi ba sila naglakbay sa lupa para magkaroon sila ng mga pusong uunawa sila sa pamamagitan ng mga ito o ng mga taingang dirinig sila sa pamamagitan ng mga ito? Sapagkat tunay na hindi nabubulag ang mga paningin subalit nabubulag ang mga puso na nasa mga dibdib.


47

وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَلَن يُخۡلِفَ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥۚ وَإِنَّ يَوۡمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلۡفِ سَنَةٖ مِّمَّا تَعُدُّونَ

ICDO: At minamadali ka, O Muhammad (ﷺ), ng mga walang pananampalataya na mga Quraysh, dahil sa tindi ng kanilang kamangmangan sa parusa na ibinababala mo sa kanila, noong sila ay nagpumilit sa pagtanggi, at kailanman ay hindi babaguhin ng Allah ang anuman na ipinangako Niya na parusa sa kanila at ito ay walang pag-aalinlangan na mangyayari, at katiyakan, na ito ay nangyari nang mas maaga sa kanila rito sa daigdig noong naganap sa kanila ang pagkatalo sa Labanan sa Badr. At katiyakan, ang isang araw sa paningin ng Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay katumbas ng isang libong taon sa mga araw na binibilang ninyo rito sa daigdig, at ito ay hindi imposible sa Allah.

Salas/Taron: At sila ay humihiling sa iyo na madaliin ang parusa! Nguni’t kailanman, ang Allah ay hindi sumisira sa Kanyang pangako. At katotohanan, ang  isang araw sa iyong Panginoon ay katumbas ng isang libong taon ng inyong pagbibilang.

Quranenc.com: Ipinamamadali nila sa iyo ang pagdurusa at hindi naman sisira si Allāh sa pangako Niya. Tunay na ang isang araw sa ganang Panginoon mo ay gaya ng isang libong taon mula sa binibilang ninyo.


48

وَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ أَمۡلَيۡتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٞ ثُمَّ أَخَذۡتُهَا وَإِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ

ICDO: At marami sa mga bayan ng mga masasama na nagpumilit ang mga nanirahan doon sa pagtanggi at di-paniniwala, ay inantala Ko pansamantala sa kanila na hindi Ko muna minadali sa kanila ang parusa upang sila ay magpabaya na may pagmamataas. Pagkatapos ay pinuksa Ko sila sa pamamagitan ng Aking parusa rito sa daigdig, at sa Akin din sila magbabalik pagkatapos nilang mawasak at parurusahan Ko sila ng anuman na karapat-dapat sa kanila.

Salas/Taron: At ilang bayan na ba ang Aking pinahaba ang kasiyahan habang ito ay gumagawa ng kamalian. Pagkaraan, ito ay Aking hinablot at sa Akin ang [huling] patutunguhan [ng lahat].

Quranenc.com: May ilan nang pamayanan na nagpalugit Ako sa mga ito samantalang ang mga ito ay lumalabag sa katarungan. Pagkatapos ay sumunggab Ako sa mga ito, at tungo sa Akin ang kahahantungan.


49

قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٞ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): O kayong mga tao, ako ay hindi hihigit na tagapagbabala lamang sa inyo, na ipinararating ko ang mensaheng mula sa Allah.

Salas/Taron: Sabihin: “O sangkatauhan, ako ay isang malinaw na tagapagbabala para sa inyo.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “O mga tao, ako lamang para sa inyo ay isang tagapagbabalang malinaw.”


50

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ

ICDO: Na kung kaya, ang mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at ito ay kanilang isinapuso at gumawa sila ng mga mabubuting gawa, ang para sa kanila ay kapatawaran mula sa Allah, upang pagtakpan ang kanilang mga nagawang kasalanan, at mabuting biyaya na walang katapusan na ito ay ang Al-Jannah.

Salas/Taron: Kaya, yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid, sa kanila ay may kapatawaran at marangal na panustos.(14)

(14) Rizqun Kareem.

Quranenc.com: Kaya ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, ukol sa kanila ay kapatawaran at isang panustos na masagana.


51

وَٱلَّذِينَ سَعَوۡاْ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ

ICDO: At ang mga yaong nagsumikap sa kanilang masamang balakin upang pawalan ng bisa ang mga talata ng Dakilang Quran sa pamamagitan ng kanilang pagpapasinungaling na may kalupitan at upang biguin ang mga mananampalataya, sila ay mananatili sa Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: Nguni’t yaong mga nagsikap laban sa Aming ayaat [kapahayagan] [hinahanap] ang paraan upang biguin(15) – sila yaong mga maninirahan sa Apoy ng Impiyerno.

(15) Ginagawa ang lahat ng paraan upang ipawalang saysay ang mga kapahayagan at biguin si Propeta Muhammad.

Quranenc.com: Ang mga nagsikap naman kaugnay sa mga tanda Namin habang mga nagtatakang bumigo [sa mga ito], ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa Impiyerno.


52

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ ثُمَّ يُحۡكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

ICDO: At walang sinuman ang ipinadala, Sugo man o Propeta na nauna sa iyo, O Muhammad (ﷺ), kundi kapag binasa niya ang Aklat ng Allah ay mambubuyo si Shaytan ng mga salitang panlilinlang at panliligaw habang ito ay binibigkas; upang pigilin ang mga tao sa pagsunod sa anumang binabasa at binibigkas sa kanila, subalit ang Allah ay pinawalan Niya ng bisa ang pambubuyo at panlilinlang ni Shaytan at pinatatag Niya ang mga talata ng mga malilinaw na katuruan. At ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa anumang nangyari at mangyayari pa, na walang anumang naililihim sa Kanya, na Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang pagtatakda at pag-uutos.

Salas/Taron: At hindi Kami nagpadala ng sugo o propeta na una sa iyo maliban na kapag siya ay nagsalita [o bumigkas], ito ay hinahagisan ng satanas [ng ilang di-pagkakaunawaan]. Nguni’t, pinapawi ng Allah ang anumang  inihagis ng satanas dito. Pagkaraan ay ginagawang ganap [na malinaw] ng Allah ang Kanyang mga ayaat [kapahayagan]. At ang Allah ay Maalam, Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Hindi Kami nagsugo noong wala ka pa ng isang sugo ni isang propeta malibang kapag bumigkas siya ay nagpupukol ang demonyo sa pagbigkas niya, ngunit nagpapawalang-bisa si Allāh sa ipinupukol ng demonyo. Pagkatapos ay nagpapatibay si Allāh sa mga tanda Niya. Si Allāh ay Maalam, Marunong.


53

لِّيَجۡعَلَ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ وَٱلۡقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٖ

ICDO: At hindi nangyari ang ganitong gawain ni Shaytan kundi upang gawin ng Allah na pagsubok sa mga yaong may pag-aalinlangan at may pagkukunwari sa kanilang mga puso, at sa mga yaong matitigas ang kanilang mga budhi na mga walang pananampalataya na walang anumang babala ang tumatalab sa kanila.

At katotohanan na ang mga masasama mula sa dalawang uri ng taong ito ay nasa matinding pakikipaglaban sa Allah at sa Kanyang Sugo, at pagsalungat sa katotohanan na malayo sa anumang tamang paniniwala.

Salas/Taron: [Ganyan nga] upang Kanyang gawin ang anumang inihagis [inudyok] ng satanas bilang isang pagsubok para sa mga [taong] ang puso ay may sakit [ng pagkukunwari] at para sa kanila na may matitigas na puso. At katotohanan, ang mga mapaggawa ng kamalian ay nasa masidhing pagsasalungatan.

Quranenc.com: [Iyan ay] upang gawin Niya ang ipinupukol ng demonyo na isang pagsubok para sa mga may sakit sa puso nila at matigas ang mga puso nila. Tunay na ang mga tagalabag sa katarungan ay talagang nasa isang hidwaang malayo.


54

وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤۡمِنُواْ بِهِۦ فَتُخۡبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمۡۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ

ICDO: At dapat na mabatid ng mga may kaalaman na pinaghihiwalay nila sa pagitan ng kanilang kaalaman ang katotohanan sa kamalian, na walang pag-aalinlangang ang Dakilang Quran ay tunay na ibinaba sa iyo mula sa Allah, O Muhammad (ﷺ), na walang pag-aalinlangan sa mga niloloob nito at walang kaparaanan para ito ay marating ni Shaytan, nang sa ganoon ay madaragdagan sa pamamagitan nito ang kanilang paniniwala at magpasailalim dito ang kanilang mga puso. At katiyakan, ang Allah ay Tagagabay ng mga yaong naniwala sa Kanya at sa Kanyang Sugo tungo sa Tama at Malinaw na Daan, na ito ay Islam, na iniligtas sila sa pamamagitan nito mula sa pagkaligaw.

Salas/Taron: At upang sa gayon ay mapag-alaman niyaong mga pinagkalooban ng kaalaman na ito ang katotohanan mula sa iyong Panginoon, at [sa gayon] ito ay kanilang paniniwalaan, at ang kanilang puso ay magpapakumbabang tatalima roon. At katotohanan, ang Allah ang Siyang patnubay niyaong mga naniwala sa matuwid na landas.

Quranenc.com: [Iyan ay] upang malaman ng mga binigyan ng kaalaman na ito ay ang katotohanan mula sa Panginoon mo para maniwala sila rito para magpakumbaba rito ang mga puso nila. Tunay na si Allāh ay talagang nagpapatnubay sa mga sumampalataya tungo sa isang landasing tuwid.


55

وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرۡيَةٖ مِّنۡهُ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغۡتَةً أَوۡ يَأۡتِيَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمٍ عَقِيمٍ

ICDO: At patuloy ang mga walang pananampalataya at tumanggi sa katotohanan sa kanilang pag-aalinlangan sa anumang dala-dala mo sa kanila na Dakilang Quran hanggang sa dumating sa kanila ang oras ng pagkagunaw ng daigdig nang biglaan habang sila ay nasa kalagayan ng pagtanggi, o hindi kaya ay darating sa kanila ang kaparusahan sa Araw na wala silang anumang maaasahan na kabutihan, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniniwala ay hindi magtitigil sa pag-aalinlangan dito [sa Qur’an] hanggang ang [takdang] Oras ay dumating sa kanila nang biglaan o may darating sa kanila ng parusa ng hungkag na Araw.(16)

(16) Ito ay isang araw na hindi sinusundan ng gabi at samakatuwid ay walang lilitaw na bagong araw.

Quranenc.com: Hindi titigil ang mga tumangging sumampalataya sa isang pag-aalangan dito hanggang sa pumunta sa kanila ang Huling Sandali nang biglaan pumunta sa kanila ang pagdurusa sa isang Araw na mapanira.


56

ٱلۡمُلۡكُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ فِي جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ

ICDO: Ang kapangyarihan at pangongontrol sa Araw na yaon ay Pagmamay-ari lamang ng Allah na Bukod-Tangi, at Siya ang maghuhukom sa pagitan ng mga mananampalataya at walang pananampalataya.

Salas/Taron: Ang [lahat ng] paghahari sa Araw na iyon ay para sa Allah. Siya ay maghahatol sa kanilang pagitan. Kaya, yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid ay nasa mga hardin ng kaligayahan [sa Paraiso].

Quranenc.com: Ang paghahari sa Araw na iyon ay sa kay Allāh; hahatol Siya sa pagitan nila. Kaya ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay nasa mga hardin ng ginhawa.


57

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ

ICDO: Na kung kaya, ang mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa, para sa kanila ang walang-hanggang kaligayahan sa mga hardin ng Al-Jannah. At ang mga yaong tinanggihan ang Kaisahan ng Allah at pinasinungalingan ang Kanyang Sugo at tinanggihan ang mga talata ng Dakilang Quran, para sa kanila ay masidhing kaparusahan na magpapahamak at magpapahiya sa kanila sa Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniwala at nagtakwil sa Aming mga ayaat [kapahayagan], sila yaong mga magtatamo ng isang kahiya-hiyang parusa.

Quranenc.com: Ang mga tumangging sumampalataya at nagpasinungaling sa mga tanda Namin, ang mga iyon ay pag-uukulan ng isang pagdurusang nanghahamak.


58

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوۡ مَاتُواْ لَيَرۡزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزۡقًا حَسَنٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّـٰزِقِينَ

ICDO: At ang mga yaong nangibang-bayan bilang paghahangad ng pagmamahal ng Allah at pagtataguyod sa Kanyang Relihiyon, pagkatapos ay namatay ang sinuman sa kanila habang siya ay nakikipaglaban sa mga walang pananampalataya at ganoon din ang namatay sa kanila sa hindi labanan, ay walang pag-aalinlangang pagkakalooban sila ng Allah ng hardin sa Al-Jannah at ang anumang mga kaligayahan doon na walang katapusan at walang pagmamaliw. At walang pag-aalinlangan, ang Allah, Siya sa katotohanan ay Khayrur Raziqeen –Pinakamabuting Tagapagkaloob ng kabuhayan.

Salas/Taron: At yaong mga nagsilikas para sa Landas ng Allah at pagkaraan ay napaslang o namatay, katiyakan, sila ay pagkakalooban ng Allah ng mabuting panustos. At katotohanan, ang Allah ay Pinakamahusay na Tagapanustos.

Quranenc.com: Ang mga lumikas sa landas ni Allāh, pagkatapos ay napatay sila o namatay sila, ay talagang magtutustos sa kanila si Allāh ng isang panustos na maganda. Tunay na si Allāh ay talagang Siya ang pinakamabuti sa mga tagapagtustos.


59

لَيُدۡخِلَنَّهُم مُّدۡخَلٗا يَرۡضَوۡنَهُۥۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٞ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, papapasukin sila ng Allah sa lugar na kalugud-lugod sa kanila na ito ay ang Al-Jannah, at walang pag-aalinlangan, ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa sinumang naglakbay nang alang-alang sa Kanyang Daan at sa sinumang naglakbay sa paghahangad lamang ng makamundong buhay, na Haleem – Ganap at Napakalawak ang Kanyang Pang-unawa sa sinumang lumalabag sa Kanya na hindi Niya sila kaagad pinarurusahan.

Salas/Taron: Katiyakang sila ay Kanyang tutulutang pumasok sa pintuang kanilang ikagagalak, at katotohanan, ang Allah ay Maalam, Mapagparaya.

Quranenc.com: Talagang magpapapasok nga Siya sa kanila sa isang pinagpapasukang kalulugdan nila. Tunay na si Allāh ay talagang Maalam, Matimpiin.


60

۞ذَٰلِكَۖ وَمَنۡ عَاقَبَ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيۡهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ

ICDO: Itong isinalaysay Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na pagpapapasok sa Hardin ng mga nangibang-bayan, at ang sinumang inapi at pinarusahan ay walang pag-aalinlangang pinahintulutan siya na gumanti sa sinumang umapi sa kanya na katulad ng ginawa sa kanya, at wala siyang pananagutan hinggil dito, at kapag ginantihan siya at mas hinigitan pa ang ginawang pagpinsala sa kanya, walang pag-aalinlangang tutulungan siya ng Allah; dahil hindi makatarungan na siya ay gantihan o apihin sapagkat kinukuha lamang niya ang kanyang karapatan. Katiyakan, ang Allah ay walang pag-aalinlangang `Afouwun Ghafour – Ganap na Mahinahon at Ganap na Mapagpatawad dahil sa Kanyang pagiging Mapagpasensiya ay hindi Niya kaagad minamadali ang parusa ng sinumang nagkakasala at pinatatawad Niya sila sa kanilang mga kasalanan.

Salas/Taron: Iyan nga [iyon]. At sinuman ang gumanti [sa kawalang-katarungang] katumbas ng anupamang ginawa sa kanya, at pagkaraan ay muling ginantihan nang di-makatarungan, katiyakang siya ay tutulungan ng Allah. Katotohanan, ang Allah ang Mapagpaumanhin , Mapagpatawad.

Quranenc.com: Iyon nga. Ang sinumang nagpasakit ng tulad sa ipinasakit sa kanya, pagkatapos ay siniil siya, talagang mag-aadya nga sa kanya si Allāh. Tunay na si Allāh ay talagang Mapagpaumanhin, Mapagpatawad.


61

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٞ

ICDO: Itong batas na itinala sa inyo ay mga makatarungang batas na makatotohanan, na Siya ay Tagapagtangan ng Dakilang Kapangyarihan na ibinibigay Niya ito sa sinuman na Kanyang nais at kinukuha Niya ito sa sinuman na Kanyang nais, at kabilang sa Kanyang kapangyarihan ay idinaragdag Niya ang anumang nababawas na oras sa gabi sa mga oras sa araw, at ganoon din, idinaragdag Niya ang anumang nababawas na oras sa araw sa mga oras sa gabi.

Katiyakan, ang Allah ay Samee` – Ganap na Nakakarinig ng lahat ng mga tinig, na Baseer – Ganap na Nakakakita ng lahat ng mga pagkilos at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: Iyan ay sapagka’t pinangyayari ng Allah na ang gabi ay pumasok sa araw, at Kanyang pinangyayaring ang araw ay pumasok sa gabi. At katotohanan, ang Allah ay Lubos na Nakaririnig, Lubos na Nakakikita.

Quranenc.com: Iyon ay dahil si Allāh ay nagpapapasok ng gabi sa maghapon at nagpapapasok ng maghapon sa gabi, at dahil si Allāh ay Madinigin, Nakakikita.


62

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ

ICDO: Sa kadahilanang ang Allah – Siya ay mananatiling katotohanan na walang sinuman ang karapat-dapat at may karapatang sambahin kundi Siya, at ang anumang sinasamba ng mga walang pananampalataya bukod sa Allah ay pawang kamalian na hindi nakapagdudulot ng anumang kapakinabangan ni kapinsalaan.

Walang pag-aalinlangan, ang Allah ay Al-`Alee – ang Kataas-Taasan na nasa ilalim ng Kanyang pagtatangan ang lahat ng Kanyang nilikha at malayo sa anumang katulad o katambal, ang Kataas-Taasan na walang sinuman ang mas mataas kaysa sa Kanya, na Al-Kabeer – ang Pinakadakila na walang anumang makapapantay sa Kanya at walang sinuman ang mas dakila pa kaysa sa Kanya.

Salas/Taron: Iyan ay sapagka’t ang Allah, Siya ang Katotohanan at ang anumang kanilang tinatawagan [dinadalanginan] bukod sa Kanya ay kabulaanan, at sapagka’t ang Allah ang Kataas-taasan, ang Dakila.

Quranenc.com: Iyon ay dahil si Allāh ay ang Totoo, at na ang anumang dinadalanginan nila bukod pa sa Kanya ay ang kabulaanan, at na si Allāh ay ang Mataas, ang Malaki.


63

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَتُصۡبِحُ ٱلۡأَرۡضُ مُخۡضَرَّةًۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ

ICDO: Hindi mo ba napagtanto, O Muhammad (ﷺ), na ang Allah ay Siya ang nagbaba mula sa kalangitan ng ulan, at sa pamamagitan nito ay naging luntian ang kalupaan sa pagsibol ng mga pananim mula rito? Katiyakan, ang Allah ay Lateef – Pinakadalubhasa, Kapita-Pitagan at Pinakamabuti na Ganap na Tagapangalaga sa Kanyang mga alipin dahil sa pinasisibol Niya ang mga pananim mula sa kalupaan sa pamamagitan ng tubig, na Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakababatid sa anuman na kanilang ikabubuti.

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita na ang Allah ay nagpababa ng tubig [ulan] mula sa langit, kaya [sa pamamagitan nito] ang kalupaan ay naging luntian? Katotohanan, ang Allah ay Mahinahon at Ganap na Nakatatalos.

Quranenc.com: Hindi mo ba nakita na si Allāh ay nagpababa mula sa langit ng tubig kaya ang lupa ay naging luntian? Tunay na si Allāh ay Nakatatalos, Tagabatid.


64

لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ

ICDO: Pagmamay-ari ng Allah ang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan bilang Kanyang mga alipin na Siya ay Tagapaglikha, Tagapagmay-ari at Tagapangasiwa nito, ang lahat ay nangangailangan ng Kanyang pangangasiwa at kagandahang-loob. At katiyakan, ang Allah ay Al-Ghanee – Napakayaman na Ganap na Malaya mula sa lahat ng pangangailagan na nagtataglay ng lahat-lahat na hindi nangangailangan ng kahit na anumang bagay, na Al-Hameed – ang Karapat-Dapat sa lahat ng papuri na Ganap na Pinupuri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang mga gawa sa lahat ng pagkakataon.

Salas/Taron: Sa Kanya ang [pagmamay-ari ng] anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan. At katotohanan, ang Allah ang Mayaman, ang Kapuri-puri.

Quranenc.com: Sa Kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang sa nasa lupa. Tunay na si Allāh ay talagang Siya ang Walang-pangangailangan, ang Kapuri-puri.


65

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡفُلۡكَ تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِأَمۡرِهِۦ وَيُمۡسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ

ICDO: Hindi mo ba nakita na ang Allah na Kataas-Taasan ay sinanhi Niya para sa inyo na magpasailalim ang anumang nasa kalupaan na mga gumagapang, mga hayop, pananim, mga bunga, at iba pang mga bagay-bagay para inyong masakyan at ikabubuhay, at lahat ay para sa kapakinabangan ninyo, na katulad din ng paglagay Niya sa inyong pangongontrol ang sasakyang-pandagat na lumalayag sa karagatan dahil sa Kanyang Kapangyarihan at Kagustuhan, na dinadala kayo kasama ang inyong mga dalahin tungo sa mga lugar na nais ninyong marating, at Siya rin ang komokontrol ng kalangitan, na ito ay Kanyang pinangangalagaan; upang ito ay hindi babagsak sa kalupaan na mawawasak at masisira ang anumang nasa ibabaw nito (kalupaan), maliban sa anumang ninais Niya na mangyari?

Katiyakan, ang Allah ay Raouf – Punung-Puno ng Kabutihan sa sangkatauhan, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila, sa pagsanhi Niya para sa kanila na magpasailalim ang mga bagay-bagay, na ito ay para sa kanila at sa iba pa.

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita na itinalaga ng Allah sa inyo ang anumang nasa kalupaan, at ang sasakyang-dagat na naglalayag sa dagat sa pamamagitan ng Kanyang Kautusan? At Kanyang pinipigil ang kalangitan mula sa pagbagsak sa lupa maliban sa Kanyang kapahintulutan. Katotohanan, ang Allah ang Mabait, ang Maawain sa sangkatauhan.

Quranenc.com: Hindi mo ba nakita na si Allāh ay nagpalingkod para sa inyo ng anumang nasa lupa at ng mga sasakyang-dagat na naglalayag sa dagat ayon sa utos Niya. Pinipigilan Niya ang langit na bumagsak sa lupa malibang may kapahintulutan Niya. Tunay na si Allāh sa mga tao ay talagang Mahabagin, Maawain.


66

وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡۗ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَكَفُورٞ

ICDO: At walang iba kundi ang Allah ang Siyang nagbigay ng buhay sa inyo na nilikha Niya kayo mula sa wala, at pagkatapos ay sasanhiin Niya na kayo ay mamatay kapag natapos na ang nakatakda ninyong buhay, at pagkatapos ay bubuhayin kayo na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay upang hukuman kayo sa inyong mga gawain.

Katiyakan, ang tao ay matindi ang kanyang pagtanggi sa anumang ipinamalas na mga palatandaan na nagpapatunay sa Kapangyarihan at Kaisahan ng Allah.

Salas/Taron: At Siya ang naggawad sa inyo ng buhay; pagkaraan, kayo ay Kanyang dudulutan ng kamatayan, at pagkaraan ay [muling] bubuhayin. Katotohanan, ang tao ay walang pasasalamat.

Quranenc.com: Siya ang nagbigay-buhay sa inyo, pagkatapos ay nagbigay-kamatayan sa inyo. Tunay na ang tao ay talagang palatangging magpasalamat.


67

لِّكُلِّ أُمَّةٖ جَعَلۡنَا مَنسَكًا هُمۡ نَاسِكُوهُۖ فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِي ٱلۡأَمۡرِۚ وَٱدۡعُ إِلَىٰ رَبِّكَۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدٗى مُّسۡتَقِيمٖ

ICDO: Sa bawat sambayanan mula sa mga naunang sambayanan ay nagtala Kami ng batas at pamamaraan ng pagsamba na ipinag-utos Namin sa kanila at ito ay kanilang ipinatupad, na kung kaya, huwag mong hayaang makipagtalo sila sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na mga walang pananampalataya na mga Quraysh hinggil sa batas na ibinigay sa iyo, at sa anuman na ipinag-utos ng Allah sa iyo na mga alituntunin at sa lahat ng mga uri ng pagsamba, kundi bagkus ay hikayatin mo sila tungo sa Kaisahan ng Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha at taos-puso na dalisay na pagsamba lamang sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kagustuhan.

Walang pag-aalinlangan, ikaw ay nasa Matuwid na Relihiyon na walang anumang kabaluktutan o kamalian sa loob nito.

Salas/Taron: Sa bawa’t pamayanan, Aming ginawa ang mga ritwal na kanilang isinasagawa. Kaya, huwag mo silang [mga pagano] hayaang makipagtalo sa iyo sa gayong bagay bagkus sila ay iyong anyayahan tungo sa iyong Panginoon. Katotohanan, ikaw [O Muhammad] ay nasa matuwid na patnubay.

Quranenc.com: Para sa bawat kalipunan ay nagtalaga Kami ng isang pamamaraan na sila ay nagsasagawa nito kaya huwag silang makipagtunggali sa iyo sa usapin. Mag-anyaya ka tungo sa Panginoon mo. Tunay na ikaw ay talagang nasa isang patnubay na tuwid.


68

وَإِن جَٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُونَ

ICDO: At kapag sila ay nagpatuloy sa maling pakikipagtalo sa iyo, O Muhammad (ﷺ), sa paghikayat mo sa kanila ay huwag kang makipagtalo sa kanila, sa halip sabihin mo sa kanila: Ang Allah ay Ganap na Nakaaalam sa anumang inyong ginagawa na di-paniniwala at pagtanggi, sa kadahilanang sila ay mga mapagmatigas at mapagmataas.

Salas/Taron: At kung sila ay makipagtalo sa iyo, samakatuwid, sabihin: “Ang Allah ay lubos na nakababatid sa anumang inyong ginagawa.

Quranenc.com: Kung makikipagtalo sila sa iyo ay sabihin mo: “Si Allāh ay higit na nakaaalam sa anumang ginagawa ninyo.”


69

ٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ

ICDO: Ang Allah ay Siyang maghuhukom sa pagitan ng mga Muslim at ng mga walang pananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa anuman na kanilang pinagkasalungatan hinggil sa Deen (Relihiyon).

Dito sa talatang ito ang magandang pakikitungo sa pagsagot sa sinumang nakikipagtalo bilang pagmamatigas at pagmamataas. 

Salas/Taron: Ang Allah ay maghahatol sa pagitan ninyo sa Araw ng Pagkabuhay na Muli hinggil sa alinmang inyong laging ipinagkakaiba.”

Quranenc.com: Si Allāh ay hahatol sa pagitan ninyo sa Araw ng Pagbangon hinggil sa anumang kayo dati ay nagkakaiba-iba.


70

أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ

ICDO: Hindi mo ba batid, O Muhammad (ﷺ), na walang pag-aalinlangang ang Allah ay Nagmamay-ari ng ganap na kaalaman ng anumang nasa kalangitan at kalupaan, na katiyakang ito ay Kanyang itinala sa Al-Lawh Al-Mahfoudh? Katiyakan, ang Kaalaman na ito ay napakadali lamang sa Allah, dahil ang anumang bagay na nais Niya para sa Kanya ay napakadaling lahat.

Salas/Taron: Hindi mo ba nalalaman na nababatid ng Allah ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan? Katotohanan, iyan ay nasa talaan.(17) Katotohanan, iyan ay sadyang madali para sa Allah.

(17) Al-Lauh Al-Mahfuz: ito ang talaan ng mga gawa.

Quranenc.com: Hindi mo ba nalaman na si Allāh ay nakaaalam sa anumang nasa langit at lupa. Tunay na iyon ay nasa isang aklat. Tunay na iyon kay Allāh ay madali.


71

وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَمَا لَيۡسَ لَهُم بِهِۦ عِلۡمٞۗ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٖ

ICDO: At nagpumilit ang mga walang pananampalataya na mga Quraysh sa pagsamba ng iba bukod sa Allah, kahit na malinaw pa ang kamalian na kanilang kinalalagyan na sila ay sumasamba ng mga diyus-diyosan, na walang anumang katibayan na ibinaba sa anumang Aklat na nagmula sa Allah na ang mga ito ay karapat-dapat na sambahin, at wala silang anumang kaalaman sa mga inimbento nilang ito at sila ay nagsinungaling laban sa Allah; na kung kaya, ito ay gawain na sinunod lamang nila na kanilang kinagisnan sa kanilang mga ninuno na wala silang anumang katibayan.

At kapag dumating ang Araw ng Paghuhukom sa Kabilang-Buhay ay walang sinuman ang makatutulong sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah at walang sinuman ang makapagliligtas sa kanila mula sa masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: At sila ay sumasamba sa iba bukod sa Allah na wala naman Siyang ibinabang batayan [hinggil dito], at wala [rin] naman silang kaalaman dito. At para sa mga mapaggawa ng kamalian, sa kanila ay walang makatutulong.

Quranenc.com: Sumasamba sila bukod pa kay Allāh sa hindi nagpapababa sa kanila ng isang katunayan at sa wala silang kaalaman hinggil doon. Walang ukol sa mga tagalabag sa katarungan na anumang mapag-adya.


72

وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٖ تَعۡرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلۡمُنكَرَۖ يَكَادُونَ يَسۡطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَاۗ قُلۡ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرّٖ مِّن ذَٰلِكُمُۚ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ

ICDO: At kapag binigkas ang mga malilinaw na mga talata ng Dakilang Quran sa kanila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah, ay nakikita mo ang galit at pagkunot ng kanilang mga noo! Halos handa na nilang lusubin nang may karahasan ang mga mananampalataya na siyang nag-aanyaya sa kanila tungo sa Allah na binibigkas sa kanila ang talata ng Allah.

Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Nais ba ninyong sabihin ko sa inyo ang mas matindi pa kaysa poot na inyong nararamdaman sa pagkarinig ninyo ng katotohanan at pagkakita ng mga nag-aanyaya tungo rito (sa katotohanan)? Ang Impiyernong-Apoy na inihanda ng Allah para sa mga walang pananampalataya sa Kabilang-Buhay na ito ang pinakamasama na kanilang patutunguhan.

Salas/Taron: At kapag ang Aming mga ayaat [kapahayagan] ay binigkas sa kanila bilang malilinaw na katibayan, iyong mababanaag sa mga mukha niyaong mga di-naniniwala ang pagtutol. Sila ay halos nasa bingit ng pagdaluhong sa mga bumibigkas sa kanila ng Aming mga ayaat [kapahayagan]. Sabihin “Nais ba ninyong ipagbigay-alam ko sa inyo [ang anumang] kasamaang nakahihigit kaysa riyan? [Ito ay] ang Apoy ng Impiyerno na ipinangako ng Allah sa mga di-naniniwala, at sadyang napakasamang patutunguhan.

Quranenc.com: Kapag binibigkas sa kanila ang mga tanda Namin nang malinaw, makikilala mo sa mga mukha ng mga tumangging sumampalataya ang pagtutol. Halos dumaluhong sila sa mga bumibigkas sa kanila ng mga tanda Namin. Sabihin mo: “Kaya magbabalita ba ako sa inyo ng higit na masama kaysa roon? Ang apoy ay ipinangako ni Allāh sa mga tumangging sumampalataya. Kaaba-aba ang kahahantungan!”


73

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٞ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـٔٗا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ

ICDO: O sangkatauhan! Ang parabola ay ibinigay, na kung kaya, makinig kayo at intindihin ninyong maigi: Ang mga diyus-diyosan at ang mga sinasamba ninyo na iba bukod sa Allah ay hindi man lamang makalilikha ng kahit na isang langaw kahit na sila pa ay magsama-samang lahat para sa ganitong layunin, samakatuwid, paano pa kaya sila makalilikha ng mas malaki pa kaysa rito?

At kapag inagaw ng langaw ang anumang bagay sa kanila ay hindi sila magkakaroon ng anumang kakayahan na kuning muli ang anumang inagaw ng langaw sa kanila, kung gayon, mayroon pa bang hihigit dito na kahinaan at kawalan ng kakayahan. Samakatuwid, napakahina nilang pareho: ang humihingi at ang hinihingian, na ang tinutukoy na humihingi rito ay ang kanilang sinasamba bukod sa Allah na sinisikap na mailigtas nito ang anumang inagaw ng langaw, at ang hinihingian na tinutukoy dito ay ang yaong langaw na nang-agaw, na kung kaya, paano mo ituturing ang mga diyus-diyosan na mga sinasamba kung ganito ito kawalan ng halaga at kahina.

Salas/Taron: O sangkatauhan, isang paghahalintulad [o halimbawa] ang inilahad [para sa inyo], kaya inyong pakinggan [at inyong unawain] ito. Katotohanan yaong inyong mga tinatawagan [at dinadalanginan] bukod sa Allah ay hindi kailanman makalilikha [ng kahit] isang langaw, kahit sila ay magsama-sama para rito [sa gayong layunin]. At kung ang langaw ay mang-agaw ng isang [maliit na] bagay mula sa kanila, hindi nila magagawang bawiin ito mula sa kanya [sa langaw]. Mahihina ang mga naghahanap [diyus-diyusan] at ang hinahanap [ang langaw].

Quranenc.com:  O mga tao, gumawa ng isang paghahalimbawa kaya makinig kayo roon. Tunay na ang mga dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allāh ay hindi makalilikha ng langaw, kung sakaling nagtipon man sila para roon. Kung mangangagaw sa kanila ang langaw ng isang bagay ay hindi sila makasasagip niyon mula rito. Humina ang humuhuli at ang hinuhuli.


74

مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

ICDO: Sila na mga sumasamba ng iba ay hindi nila iginalang ang Allah ng tamang paggalang sa Kanya, dahil sila ay nagsagawa ng mga katambal ng Allah na kanilang sinamba, samantalang Siya ay Qawee – Pinakamalakas na naglikha ng lahat ng bagay, na `Azeez – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi.

Salas/Taron: Hindi nila nagawang pahalagahan ang Allah sa totoong pagpapahalagang nararapat [iukol para sa Kanya]. Katotohanan, ang Allah ang Malakas, Ganap na Makapangyarihan.

Quranenc.com: Hindi sila nagpahalaga kay Allāh nang totoong pagpapahalaga sa Kanya. Tunay na si Allāh ay talagang Malakas, Makapangyarihan.


75

ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٞ

ICDO: Ang Allah ay pumipili mula sa Kanyang mga anghel ng mga Sugo tungo sa Kanyang mga Propeta, at pumipili rin ng tao bilang Kanyang mga Sugo; upang iparating ang Kanyang mga mensahe tungo sa mga tao. Katiyakan, ang Allah ay Samee` – Ganap na Nakakarinig sa mga sinasabi ng Kanyang mga Alipin, na Baseer – Ganap na Nakababatid sa lahat ng bagay at sa sinuman na Kanyang pinili para sa mensahe mula sa Kanyang mga nilikha. At Siya, luwalhati sa Kanya, ang Nakaaalam sa anumang mangyayari sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga Sugo bago Niya pa sila likhain,

Salas/Taron: Ang Allah ay pumipili ng mga sugo mula sa mga anghel at [pumipili rin] mula sa mga tao. Katotohanan, ang Allah ay Lubos na Nakaririnig, Lubos na Nakakikita.

Quranenc.com: Si Allāh ay humihirang mula sa mga anghel ng mga sugo at mula sa mga tao. Tunay na si Allāh ay Madinigin, Nakakikita.


76

يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ

ICDO: At alam Niya kung ano ang mangyayari pagkawala nila. At sa Allah lamang na Bukod-Tangi bumabalik ang lahat ng bagay.

Salas/Taron: Nababatid Niya ang anumang [kasalukuyang] nangyayari sa kanila, at ang anumang mangyayari pagkaraan nila. At sa Allah ang pagbabalik ng lahat ng pangyayari.

Quranenc.com: Nakaaalam Siya sa anumang nasa harapan nila at anumang nasa likuran nila. Tungo kay Allāh ibinabalik ang mga bagay-bagay.


77

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ۩

ICDO: O kayong mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (ﷺ), yumuko kayo at magpatirapa sa inyong pagsa-Salah, at sambahin ninyo ang inyong Rabb na Tagapaglikha na Bukod-Tangi na walang katambal, at gumawa kayo ng mabuti upang kayo ay magtagumpay.

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, kayo ay magsipagyuko at magsipatirapa, at inyong sambahin ang inyong Panginoon at kayo ay magsigawa ng kabutihan – upang sakali kayo ay magsipagtagumpay.

Quranenc.com: O mga sumampalataya, yumukod kayo, magpatirapa kayo, sumamba kayo sa Panginoon ninyo, at gumawa kayo ng mabuti nang sa gayon kayo ay magtatagumpay.


78

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ

ICDO: Magpunyagi kayo sa Daan ng Allah sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga walang pananampalataya na kumakalaban sa Islam, magpunyagi rin kayo laban sa mga masasama, maging sa inyong mga sarili at kay Shaytan ng dakilang pagpupunyagi, taos-puso at dalisay ang inyong layunin na para lamang sa Allah na Napakadakila at Kataas-Taasan, na isinusuko ninyo ang inyong buong puso at pangangatawan sa Kanya, Siya ang pumili sa inyo upang taglayin ang Relihiyon na ito.

At katiyakan, nagmagandang-loob Siya sa inyo noong ginawa Niya para sa inyo ang makatarungan at ganap na batas, na walang anumang pagmamalupit at pagpapahirap sa anumang ipinag-uutos at mga alintuntunin nito, na di-tulad sa batas ng ilan sa mga nauna sa inyo: itong makataong Relihiyon na ito ang siyang Relihiyon ng inyong ama na si Ibrahim, na ang Allah ang nagpangalan sa inyo na mga Muslim noon pa man, na ito ay nasasaad sa mga naunang Kasulatan na mga ipinahayag, at gayundin sa Dakilang Quran na ito, at walang pag-aalinlangan na natatangi kayo sa ganitong pagpili; upang maging testigo ang pinakahuli o nagtapos (nagselyado) ng mga Sugo na si Muhammad (ﷺ) na nagmula mismo sa inyo, na katiyakang naiparating niya sa inyo ang mensahe ng kanyang Rabb na Tagapaglikha, at kayo naman ay maging testigo laban sa mga naunang sambayanan, na katiyakan, ang kanilang mga Sugo ay naiparating sa kanila ang ipinahayag ng Allah sa inyo sa Kanyang Aklat.

Samakatuwid, dapat ninyong mabatid na ang parangal na ito ay bilang biyaya at kagandahang-loob sa inyo, na kung kaya, magpasalamat kayo at pangalagaan ninyo ang mga palatandaan ng Relihiyon ng Allah sa pamamagitan ng pagpapatupad ninyo ng Salah sa kabuuan ng mga haligi at mga kondisyon nito, at ibigay ninyo ang obligadong Zakah o kawanggawa, at magbalik-loob kayo sa Allah at sa Kanya lamang ninyo ipaubaya ang inyong mga sarili dahil Siya ay Pinakamabuting Tagapangalaga sa sinumang ipinauubaya niya ang kanyang sarili sa Kanya, at Pinakamabuting Tagapagtulong sa sinumang humihingi ng tulong sa Kanya.

Salas/Taron: At kayo ay magpunyagi para sa [Landas ng] Allah nang [buong pusong] pagpupunyaging nararapat sa Kanya. Kayo ay Kanyang pinili, at wala Siyang ginawang anumang kahirapan sa inyo sa relihiyon. [Ito] ang relihiyon ng inyong ninuno, si Abraham. At Siya [ang Allah] ang nagpangalan sa inyo bilang mga Muslim noon [sa mga naunang kasulatan] at dito [sa Qur’an] upang ang Sugo [si Muhammad] ay maging isang saksi sa inyo at kayo ay maging mga saksi sa sangkatauhan. Kaya, kayo ay magsagawa ng pagdarasal, magbigay ng kawanggawa [Zakaah], at tumangan ng mahigpit sa [relihiyon ng] Allah. Siya ang inyong Maula [o tagapagtanggol], Mapagpalang Maula, at Mapagpalang tagapagtangkilik.

Quranenc.com: Makibaka kayo alang-alang kay Allāh nang totoong pakikibaka. Siya ay humirang sa inyo at hindi Siya naglagay sa inyo sa Relihiyon ng anumang pahirap, na kapaniwalaan ng ama ninyong si Abraham. Siya ay nagpangalan sa inyo na mga Muslim noon pa at sa [Qur’an na] ito upang ang Sugo ay maging isang saksi sa inyo at kayo naman ay maging mga saksi sa mga tao. Kaya magpanatili kayo ng pagdarasal, magbigay kayo ng zakāh, at mangunyapit kayo kay Allāh. Siya ay ang Tagatangkilik ninyo, kaya kay inam ang Tagatangkilik at kay inam ang Mapag-adya!