Category Archives: Pilipino: Ang Qur’an

Surah 35: Fatir

فاطر
ANG TAGAPAGSIMULA (SA PAGLIKHA)

Ibang pangalan: Ang Mala’ikah (الملائكة) ANG MGA ANGHEL
Bahagi: 23 – Kabanata: 35 – Talata: 45
Ayos ng pagkapahayag: 43
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Fatir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ جَاعِلِ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيٓ أَجۡنِحَةٖ مَّثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۚ يَزِيدُ فِي ٱلۡخَلۡقِ مَا يَشَآءُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ

ICDO:  Ang ganap na papuri at pasasalamat ay pagmamay-ari lamang ng Allah na Nagpanimula ng Paglikha ng mga kalangitan at kalupaan na Siya ang nagbukod-tangi nito, at ginawa Niya ang mga anghel bilang mga Sugo tungo sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin at sa anuman na Kanyang nais na pag-uutos at pagbabawal, at kabilang sa dakilang kapangyarihan ng Allah ay ginawa Niya ang mga anghel na may mga pakpak na dalawa, tatlo o apat, na sila ay lumilipad sa pamamagitan nito; upang iparating ang anumang ipinag-utos ng Allah, at dinaragdagan Niya ang paglikha sa anuman na Kanyang nais. Katiyakan, ang Allah ay Qadeer – Makapangyarihan sa lahat ng bagay at walang anuman ang mahirap sa Kanya, na Siya ang may Kakayahan na gawin ang lahat ng bagay.

Salas/Taron: Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah], Tagapagsimula [sa paglikha] ng mga kalangitan at ng kalupaan, [Siya ang] gumawa sa mga anghel bilang mga sugong mayroong mga pakpak, dalawa o tatlo o apat. Kanyang dinaragdagan sa paglikha ang anumang Kanyang nais. Katotohanan, ang Allah ay Ganap na may Kakayahan sa lahat ng bagay.

Quranenc.com:  Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang Tagapaglalang ng mga langit at lupa, Tagagawa sa mga anghel bilang mga sugo na may mga pakpak na dalawahan, tatluhan, at apatan. Nagdaragdag Siya sa paglikha ng anumang niloloob Niya. Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan.


2

مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

ICDO: Anumang biyaya na ipinagkakaloob ng Allah sa mga tao, kabuhayan man, ulan, kalusugan o kaalaman at iba pa na mga biyaya, ay walang sinuman ang may kakayahan na pigilin ito, at sinuman ang pinigilan ng Allah sa kanya ang mga ganitong bagay ay walang sinuman ang may kakayahan na maipagkaloob ito sa kanya pagkatapos Niya. Dahil Siya ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa pagtatangan Niya ng lahat ng bagay, na Al-Hakeem – Ganap na Maalam na ipinapadala Niya ang Kanyang Biyaya at pinipigil Niya ayon sa Kanyang karunungan.

Salas/Taron: Anuman ang igawad ng Allah para sa tao mula sa [Kanyang] habag – walang makapipigil nito, at anuman ang Kanyang pigilin – walang makapagpapakawala nito pagkaraan niyon. At Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com:  Ang anumang binubuksan ni Allāh para sa mga tao na awa ay walang tagapigil para rito, at ang anumang pinipigil Niya ay walang tagapakawala para rito matapos niyon. Siya ay ang Makapangyarihan, ang Marunong.


3

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ هَلۡ مِنۡ خَٰلِقٍ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَأَنَّىٰ تُؤۡفَكُونَ

ICDO: O sangkatauhan! Alalahanin ninyo ang Biyaya ng Allah sa pamamagitan ng inyong mga puso, mga dila at mga katawan, at walang sinuman na lumikha sa inyo bukod sa Allah na nagkakaloob sa inyo ng biyaya mula sa kalangitan sa pamamagitan ng ulan, at mula sa kalupaan sa pamamagitan ng tubig at mga minahan at iba pa, La i-la-ha il-la Hu-wa – walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya na Bukod-Tangi at walang katambal, na kung kaya, paano ninyo ibinabaling ang pagsamba mula sa Kanya patungo sa iba?

Salas/Taron: O sangkatauhan, inyong alalahanin ang pagpapala ng Allah sa inyo. Mayroon pa bang ibang tagapaglikha bukod sa Allah na nagbibigay panustos sa inyo mula sa kalangitan at kalupaan? Walang diyos [na dapat sambahin] maliban sa Kanya. Kaya, paano nga bang kayo ay nalinlang?

Quranenc.com:  O mga tao, umalaala kayo sa biyaya ni Allāh sa inyo. May tagalikha bang iba pa kay Allāh, na nagtutustos sa inyo mula sa langit at lupa? Walang Diyos kundi Siya, kaya paanong nalilinlang kayo?


4

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدۡ كُذِّبَتۡ رُسُلٞ مِّن قَبۡلِكَۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ

ICDO: At kung pinasinungalingan ka ng iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ), ay katiyakang pinasinungalingan din ang mga Sugo na nauna sa iyo, at sa Allah tutungo ang lahat ng bagay sa Kabilang-Buhay, at tutumbasan Niya ang bawat isa sa anumang karapat-dapat na para sa kanya. At dito sa talatang ito ay pampalubag-loob sa Sugo ng Allah (ﷺ).

Salas/Taron: At kung sila ay magtakwil sa iyo, [O Muhammad] – katiyakang naitakwil na rin ang mga sugong nauna sa iyo. At sa Allah ang pagbabalik ng mga pangyayari [o mga gawain].

Quranenc.com:  Kung nagpapasinungaling sila sa iyo ay may pinasinungalingan nga na mga sugo noong wala ka pa. Sa kay Allāh pinanunumbalik ang mga usapin.


5

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ

ICDO: O sangkatauhan! Katiyakan, ang pangako ng Allah na Pagkabuhay na Mag-uli, gantimpala at parusa ay makatotohanan, na kung kaya, huwag hayaang malinlang kayo ng makamundong buhay na mga pagnanasa nito, at huwag hayaang malinlang kayo ng pinakapinuno ng tagapaglinlang na si Shaytan hinggil sa Allah.

Salas/Taron: O sangkatauhan, katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo. Kaya, huwag ninyong hayaang ang makamundong buhay ay luminlang sa inyo, at huwag kayong palilinlang sa manlilinlang [satanas] tungkol sa Allah.

Quranenc.com: O mga tao, tunay na ang pangako ni Allāh ay katotohanan kaya huwag ngang luminlang sa inyo ang buhay na pangmundo at huwag ngang luminlang sa inyo [si Satanas] hinggil kay Allāh ang mapanlinlang.


6

إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

ICDO: Katiyakan, si Shaytan ay kalaban ng mga angkan ni Adam, na kung kaya, ituring ninyo siyang kalaban at huwag pakasusundin, dahil walang pag-aalinlangan, hinihikayat niya ang kanyang mga tagasunod tungo sa pagkaligaw, upang sila ay maging kabilang sa mapupunta sa naglalagablab na apoy.

Salas/Taron: Katotohanan, ang satanas ay isang kaaway para sa inyo, kaya siya ay inyong ituring bilang kaaway. Siya ay nag-aanyaya lamang sa kanyang mga kampon upang sila ay maging kabilang ng mga maninirahan sa naglalagablab [na Apoy ng Impiyerno].

Quranenc.com: Tunay na ang demonyo para sa inyo ay isang kaaway kaya gawin ninyo siyang isang kaaway. Nag-aanyaya lamang siya sa lapian niya upang maging kabilang sa mga kasamahan sa Liyab.


7

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٞ كَبِيرٌ

ICDO: Ang mga yaong tinanggihan ang Kaisahan ng Allah at ang anumang dala-dala ng Kanyang mga Sugo ay para sa kanila ang matinding parusa sa Kabilang-Buhay, at ang mga yaong naniwala sa Allah, sa Kanyang mga Sugo at gumawa ng mga kabutihan, para sa kanila ay kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at dakilang gantimpala na ito ay Al-Jannah (Hardin).

Salas/Taron: Yaong mga di-naniwala – para sa kanila ay matinding parusa, at yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid – para sa kanila ay kapatawaran at malaking gantimpala.

Quranenc.com: Ang mga tumangging sumampalataya, ukol sa kanila ay isang pagdurusang matindi. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, ukol sa kanila ay kapatawaran at pabuyang malaki.


8

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنٗاۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۖ فَلَا تَذۡهَبۡ نَفۡسُكَ عَلَيۡهِمۡ حَسَرَٰتٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ

ICDO: Siya ba, kung gayon, na ginawa ni Shaytan na kaigaya-igaya sa kanyang pananaw ang masamang gawain, paglabag sa Allah, di-paniniwala at pagsamba ng iba bukod sa Allah na mga diyus-diyosan at mga rebulto, at itinuturing niya na ito ay kabutihan para sa kanya, ay magiging katulad ba siya ng sinumang ginabayan ng Allah at nakikita niya na mabuti ang anumang kabutihan at masama ang anumang kasamaan? Katiyakan, inililigaw ng Allah ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin, at ginagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais, na kung kaya, huwag mong ipahamak ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagdalamhati at pagkalungkot dahil sa pagtanggi ng mga ligaw. Katotohanan, ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga masamang gawain at tinutumbasan Niya sila nang masamang kabayaran.

Salas/Taron: Kaya, ang isa ba na ang kasamaan ng kanyang gawa ay ginawang kaakit-akit upang ito ay kanyang itinuring na mabuti [ay katulad ng isang napatnubayan ng Allah]? Katotohanan, hinahayaan ng Allah na maligaw ang sinumang Kanyang nais, at Kanyang pinapatnubayan ang sinumang Kanyang nais. Kaya, huwag mong hayaang masira ang iyong sarili sa siphayo sa kanila. Katotohanan ang Allah ay Maalam sa anumang kanilang ginagawa.

Quranenc.com: Kaya [napatnubayan] ba ang sinumang ipinang-akit para sa kanya ang kasagwaan ng gawain niya kaya nakita niya ito bilang maganda sapagkat tunay na si Allāh ay nagpapaligaw sa sinumang niloloob Niya at nagpapatnubay sa sinumang niloloob Niya? Kaya huwag masawi ang sarili mo dahil sa kanila sa mga panghihinayang. Tunay na si Allāh ay Maalam sa anumang niyayari nila.


9

وَٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابٗا فَسُقۡنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٖ مَّيِّتٖ فَأَحۡيَيۡنَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ

ICDO: At ang Allah ay Siyang nagpapadala ng mga hangin upang itulak ang mga ulap, na dinadala Namin ito tungo sa mga tuyot na kalupaan, at bumababa ang tubig at binubuhay Namin sa pamamagitan nito ang kalupaan pagkatapos nitong maging tuyot, nagiging luntian sa pamamagitan nito ang mga pananim, at ganito bubuhayin ng Allah ang mga namatay sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: At ang Allah ang Siyang nagpapadala sa mga hangin, [upang] pagalawin nito ang mga ulap, pagkaraan ay Aming itinataboy ang mga ito sa tigang na lupa – [at] sa pamamagitan nito ay nabubuhay ang lupang dati ay tigang. Ganyan [nahahalintulad] ang Pagkabuhay na Muli.

Quranenc.com: Si Allāh ang nagsugo ng mga hangin, at saka nagpagalaw ang mga ito ng mga ulap, at saka umakay sa mga ito sa isang bayang patay, at saka bumuhay sa pamamagitan ng mga ito sa lupa matapos ng kamatayan nito. Gayon ang muling pagbubuhay.


10

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًاۚ إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّـٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥۚ وَٱلَّذِينَ يَمۡكُرُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۖ وَمَكۡرُ أُوْلَـٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ

ICDO: Ang sinumang naghahangad ng karangalan dito sa daigdig o hindi kaya ay sa Kabilang-Buhay ay hilingin niya ito mula sa Allah, at hindi ito makakamtan kundi sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa Kanya, dahil Pagmamay-ari ng Allah ang lahat ng parangal, na kung kaya, sinuman ang naghangad ng karangalan para sa kaninumang nilikha ay ibababa siya ng Allah at ang sinumang naghangad ng karangalan nang alang-alang sa Allah na Tagapaglikha ay iaangat siya mismo ng Allah. Tungo sa Kanya umaakyat ang mabubuting salita na ito ay mga papuri sa Kanya at itinataas Niya patungo sa Kanya ang mabuting gawain. At ang mga yaong gumawa ng kasamaan ay para sa kanila ang masidhing kaparusahan, at ang kanilang mga pakana ay mawawasak at masisira at hindi nila mapakikinabangan.

Salas/Taron: Sinuman ang naghahangad ng karangalan, – [ito ay nararapat hingin sa Allah, sapagka’t] nasa pagmamay-ari ng Allah ang lahat ng karangalan. Sa Kanya pumapaitaas ang mga mabubuting salita, at Kanyang itinataas ang mga gawaing matuwid. Nguni’t yaong mga nagbabalak ng kasamaan – para sa kanila ay isang matinding parusa. At ang pagbabalak niyaon ay maglalaho [at hindi magtatagumpay].

Quranenc.com: Ang sinumang nangyaring nagnanais ng karangalan ay sa kay Allāh ang karangalan sa kalahatan. Sa Kanya umaakyat ang pananalitang kaaya-aya, at ang gawang maayos ay nag-aangat nito. Ang mga nagpapakana ng mga masagwang, ukol sa kanila ay isang pagdurusang matindi. Ang pakana ng mga iyon ay mapaririwara.


11

وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ جَعَلَكُمۡ أَزۡوَٰجٗاۚ وَمَا تَحۡمِلُ مِنۡ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلۡمِهِۦۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٖ وَلَا يُنقَصُ مِنۡ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ

ICDO: At ang Allah ay Siyang lumikha ng inyong ama mula sa alikabok, pagkatapos ginawa Niya ang kanyang lahi na dumami sa pamamagitan ng lusaw na semilya na hindi pinahahalagahan, pagkatapos ginawa Niya kayong mga kalalakihan at mga kababaihan. At walang anumang pinagdadalangtao ang babae o anuman na kanyang ipinanganganak kundi ito ay nasa kaalaman ng Allah, at walang sinumang pinagkalooban ng mahabang buhay o ang isang bahagi ay binawas mula sa kanyang buhay kundi ito ay nakatala na sa kanyang aklat, na ito ay Al-Lawh Al-Mahfoudh, bago pa siya ipagdalangtao ng kanyang ina at bago pa siya ipanganak nito. Katiyakan, itinala ng Allah ang lahat ng bagay, at ganap na batid Niya itong lahat bago Niya pa ito likhain, at wala nang maidaragdag ni maibabawas sa anuman na Kanyang itinala. Katiyakan, ang paglikha sa inyo at ang kaalaman hinggil sa inyong katayuan at ang pagtala nito sa Al-Lawh Al-Mahfoudh ay napakadali para sa Allah.

Salas/Taron: At nilikha kayo ng Allah mula sa alabok, pagkaraan mula sa isang patak ng semilya; pagkaraan kayo ay Kanyang ginawang magkapares [babae at lalaki]. At walang babaing magdadalang-tao o manganganak malibang ito ay nasa Kanyang Kaalaman. At walang tumandang tao ang ginawaran ng [karagdagang] haba ng buhay o binabawasan ang haba ng kanyang buhay maliban na ito ay nasa isang talaan. Katotohanan, iyan ay [sadyang] madali para sa Allah.

Quranenc.com: Si Allāh ay lumikha sa inyo mula sa alabok, pagkatapos ay mula sa patak ng punlay, pagkatapos ay gumawa sa inyo ng mga asawa. Walang nagbubuntis na anumang babae at walang nagsisilang malibang nasa kaalaman Niya. Walang pinatatanda na isang pinatatanda at walang ibinabawas mula sa edad nito malibang nasa isang talaan. Tunay na iyon kay Allāh ay madali.


12

وَمَا يَسۡتَوِي ٱلۡبَحۡرَانِ هَٰذَا عَذۡبٞ فُرَاتٞ سَآئِغٞ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلۡحٌ أُجَاجٞۖ وَمِن كُلّٖ تَأۡكُلُونَ لَحۡمٗا طَرِيّٗا وَتَسۡتَخۡرِجُونَ حِلۡيَةٗ تَلۡبَسُونَهَاۖ وَتَرَى ٱلۡفُلۡكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

ICDO: At hindi magkatulad ang dalawang karagatan: ito ay matabang na matindi ang pagiging matabang nito, na madaling naipapasok sa lalamunan na pumapawi ng uhaw, at ang isa naman ay maalat na matindi ang pagkaalat nito, at mula sa dalawang uri ng tubig na ito ay nakakakain kayo ng isda na sariwang laman na malambot na masarap ang lasa, at nakukuha ninyo mula rito ang mga palamuti, na tulad ng perlas, mga ‘corals’ at iba pa, na ginagamit ninyo bilang palamuti, at nakikita ninyo ang mga sasakyang-pantubig dito na naglalayag, upang marating ninyo sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Allah ang inyong mga gawain, pangangalakal at iba pa.

Dito sa talatang ito ang patunay sa kakayahan ng Allah at ng Kanyang Kaisahan; upang kayo ay tatanaw ng utang na loob sa Allah sa Kanyang biyaya na ipinagkaloob sa inyo.

Salas/Taron: At hindi magkatulad ang dalawang dagat [dalawang uri ng tubig]. Ang isa [tubig-tabang] ay sariwa at manamis-namis, kasiya-siyahang inumin, at ang isa [tubig-alat] ay maalat at mapakla. At mula sa bawa’t isa nito, kayo ay kumakain ng malalambot na laman(1) at humahango ng mga palamuting inyong isinusuot. At iyong nakikita ang mga sasakyang dagat na naglalayag upang inyong hanapin mula rito ang Kanyang biyaya, at upang sakali kayo ay [matutong] magpasalamat.

(1) Tinutukoy nito ay ang mga lamang-dagat tulad ng iba’t ibang isda, hipon, kabibe, talaba, pusit at marami pang ibang yamang-dagat.

Quranenc.com: Hindi nagkakapantay ang dalawang katubigan. Itong [isa] ay tabang na pagkatabang-tabang na kasiya-siya ang pag-inom nito at itong isa pa ay maalat na mapait. Sa bawat isa ay kumakain kayo ng isang lamang sariwa at humango kayo ng hiyas na isinusuot ninyo. Nakikita mo ang mga daong dito habang umaararo upang maghangad kayo mula sa kagandahang-loob Niya at nang sa gayon kayo ay magpapasalamat.


13

يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ

ICDO: At ang Allah ay nagpapasok ng panahon mula sa mga bahagi (o oras) ng gabi sa araw at nadaragdagan ang haba ng araw batay sa kung gaano karami ang nabawas sa bahagi ng gabi, at ganoon din bilang kabaligtaran nito, na Siya ay nagpapasok ng panahon mula sa mga bahagi (o oras) ng araw sa gabi at nadaragdagan ang haba ng gabi batay sa kung gaano karami ang nabawas sa bahagi ng araw, at ginawa Niya na madali ang kapakinabangan sa araw at buwan, na ito ay umiinog batay sa itinakdang panahon, at ang nagpapatakbo nitong lahat ay ang Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha na Nagmamay-ari ng lahat, subalit ang inyong mga sinasamba bukod sa Kanya ay wala silang Pagmamay-ari na kahit na kasinglaki ng Qitmir – isang manipis na manipis na balat na kulay puti na nakabalot sa buto ng Tamr (datiles o ‘dates’).

Salas/Taron: Kanyang pinapangyaring pumasok ang gabi sa araw, at Kanyang pinapangyaring pumasok ang araw sa gabi. At itinalaga ang araw at buwan; bawa’t isa ay umiinog [sa sariling ligiran] para sa isang takdang panahon. Iyan ang Allah, ang inyong Panginoon; sa Kanya ang pagmamay-ari ng kapamahalaan. At yaong [mga diyus-diyusang] inyong mga dinadalanginan bukod sa Kanya ay walang pag-aari kahit manipis na hibla sa buto ng datiles.(2)

(2) Sina Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Awfi, Qatadah at iba pa ay nagsabi: “Ito ay hibla na nakadikit sa buto ng datiles.

Quranenc.com: Nagpapalagos Siya ng gabi sa maghapon at nagpapalagos Siya ng maghapon sa gabi. Nagpalingkod Siya sa araw at buwan. Bawat isa ay tumatakbo para sa isang taning na tinukoy. Iyon ay si Allāh, ang Panginoon ninyo. Sa Kanya ang paghahari, samantalang ang mga dinadalanginan ninyo bukod pa sa Kanya ay hindi nagmamay-ari ng kahit isang lamad ng buto ng datiles.


14

إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ

ICDO: Kapag pinananalanginan ninyo, O kayong mga tao, ang mga sinasamba na ito bukod sa Allah ay hindi nila maririnig ang inyong panalangin, at kahit na marinig pa nila ay wala rin silang maitutugon sa inyo, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay itatanggi nila kayo, at walang sinuman ang makapagpapahayag nito sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na mas higit pa sa katotohanan na inilahad sa iyo ng Allah na Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakababatid ng lahat at Pinakadalubhasa.

Salas/Taron: Kung kayo ay dumalangin [o manawagan] sa kanila, sila ay hindi nakaririnig ng inyong mga panalangin; at kung [sakali mang] sila ay nakaririnig, sila ay hindi makatutugon para sa inyo. At sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, kanilang itatakwil ang inyong ugnayan [o pagtatambal] sa kanila. At walang makapagbabalita [nito] sa iyo [O, Muhammad] tulad ng [Isang] Nakababatid [ng lahat].

Quranenc.com: Kung dadalangin kayo sa kanila ay hindi sila makaririnig sa panalangin ninyo, at kung sakaling nakarinig man sila ay hindi sila tutugon sa inyo. Sa Araw ng Pagbangon ay magkakaila sila sa pagtatambal ninyo. Walang nagbabalita sa iyo ng tulad ng isang Nakababatid.


15

۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ

ICDO: O sangkatauhan! Kayo ang siyang nangangailangan sa Allah sa lahat ng pagkakataon, at kailanman ay hindi mawawala ang iyong pangangailangan sa Allah nang kahit na isang kurap ng mata, Siya ay Al-Ghanee – ang Malaya sa anumang pangangailangan, na walang pangangailangan na kahit na anumang bagay mula sa Kanyang mga nilikha, na Al-Hameed – karapat-dapat sa lahat ng papuri na pinupuri sa Kanyang Sarili, sa Kanyang mga Pangalan at mga Katangian sa lahat ng pagkakataon.

Salas/Taron: O sangkatauhan, kayo ang may pangangailangan sa Allah, samantalang ang Allah ay Mayaman [walang pangangailangan sa inyo], ang Kapuri-puri.

Quranenc.com: O mga tao, kayo ay ang mga nangangailangan kay Allāh samantalang si Allāh ay ang Walang-pangangailangan, ang Kapuri-puri.


16

إِن يَشَأۡ يُذۡهِبۡكُمۡ وَيَأۡتِ بِخَلۡقٖ جَدِيدٖ

ICDO: Kung ninais ng Allah ay wawasakin Niya kayong lahat, O kayong mga tao, at papalitan kayo ng ibang nilikha na mas mabuti kaysa sa inyo na tuwirang sumusunod sa Allah.

Salas/Taron: Kung Kanyang naisin, magagawa Niyang kayo ay alisin at magpalitaw ng panibagong nilikha.

Quranenc.com: Kung loloobin Niya ay makapag-aalis Siya sa inyo at makapagdadala Siya ng isang nilikhang bago.


17

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٖ

ICDO: At ang pagwasak sa inyo at ang paglikha nang ganito bukod sa inyo ay hindi mahirap sa Allah kundi ito ay napakadali lamang.

Salas/Taron: At iyan ay hindi mahirap para sa Allah.

Quranenc.com: Hindi iyon para kay Allāh mahirap.


18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ وَإِن تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ إِلَىٰ حِمۡلِهَا لَا يُحۡمَلۡ مِنۡهُ شَيۡءٞ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰٓۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفۡسِهِۦۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ

ICDO: At hindi papasanin ng sinumang tao ang kasalanan ng iba at kahit na hilingin pa ng sinumang tao na ipapapasan sa iba ang kanyang mabigat na kasalanan ay hindi siya makatatagpo ng kahit na sinumang papasan ng kanyang kasalanan, kahit na ang hihilingan pa niya ay kanyang sariling dugo na tulad ng kanyang ama, kapatid o mga katulad nila. Katiyakan, ang mababalaan mo lamang, O Muhammad (ﷺ), ay ang mga yaong natatakot nang palihim sa parusa ng kanilang Rabb na Tagapaglikha, at isinasagawa nila ang Salah nang ganap. At sinuman ang nililinis niya ang kanyang sarili mula sa kasalanan ng pagtambal at iba pa ay sarili rin lamang niya ang kanyang nililinis at siya mismo ang makikinabang nito. At sa Allah patutungo ang lahat ng Kanyang nilikha at tutumbasan Niya ang bawat isa ng anuman na karapat-dapat na para sa kanya.

Salas/Taron: At walang tagapagpasan ng mga dalahin [o kasalanan] ang magpapasan sa dalahin ng iba; at kung ang isang nagpapasan ng mabigat na dalahin ay manawagan [sa iba] upang [pasanin ang ibang] dalahin nito, walang anumang [dalahin] ang papasanin [ng iba] mula sa kanya, maging siya man ay isang malapit na kamag-anak. Ikaw ay makapagbababala lamang sa kanila [silang] natatakot sa kanilang Panginoon nang lihim at nagsasagawa ng pagdarasal. At sinumang pinadadalisay ang sarili, dinadalisay lamang ang kanyang sarili para sa [kalinisan ng] kanyang kaluluwa. At sa Allah ang [huling] patutunguhan.

Quranenc.com: Hindi papasanin ng isang tagapasan ang pasanin ng iba. Kung may mag-aanyayang isang nabibigatan sa pagbuhat nito ay hindi bubuhat mula rito ng anuman kahit pa man nangyaring siya ay isang may ugnayang pangkaanak. Makapagbabala ka lamang sa mga natatakot sa Panginoon nila nang lingid at nagpanatili ng pagdarasal. Ang sinumang nagpakadalisay ay nagpakadalisay lamang para sa sarili niya. Sa kay Allāh ang kahahantungan.


19

وَمَا يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُ

ICDO: At hindi maaaring magkaparehas ang bulag sa Deen (o Relihiyon) ng Allah at ang nakakakita ng Daan ng Katotohanan at ito ay kanyang sinunod,

Salas/Taron: At hindi magkatulad ang bulag at ang nakakikita.(3)

(3) Hindi magkatulad ang di-naniniwala at ang naniniwala sa Allah.

Quranenc.com: Hindi nagkakapantay ang bulag at ang nakakikita,


20

وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ

ICDO: At hindi maaaring magkapantay ang kadiliman ng di-paniniwala at ang Liwanag ng Paniniwala,

Salas/Taron: At ang dilim at ang liwanag.              

Quranenc.com: ni ang mga kadiliman at ang liwanag,


21

وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلۡحَرُورُ

ICDO: Ganoon din ang lilim at ang init ng araw,

Salas/Taron: At ang lilim at ang init.

Quranenc.com: ni ang lilim at ang init.


22

وَمَا يَسۡتَوِي ٱلۡأَحۡيَآءُ وَلَا ٱلۡأَمۡوَٰتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسۡمِعُ مَن يَشَآءُۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ

ICDO: At hindi rin magkapantay ang mga tao na buhay ang kanilang mga puso sa paniniwala at ang mga patay ang kanilang mga puso sa di-paniniwala. Katiyakan, sasanhiin ng Allah na makarinig ang sinuman na Kanyang nais na makarinig nang may pagkakaintindi at pagtanggap, at ikaw, O Muhammad (ﷺ), ay hindi mo kayang parinigin ang mga nasa libingan at kung paano di-nakakarinig ang mga namatay na nasa kanilang mga libingan ay ganoon din na hindi rin nakakarinig ang mga walang pananampalataya na namatay ang kanilang mga puso,

Salas/Taron: At hindi magkatulad ang mga nabubuhay at ang mga patay. Katotohanan, ginagawang makarinig ng Allah ang sinumang Kanyang nais nguni’t hindi mo magagawang makarinig yaong mga nasa libingan.

Quranenc.com: Hindi nagkakapantay ang mga buhay at ang mga patay. Tunay na si Allāh ay nagpaparinig sa sinumang niloloob Niya samantalang ikaw ay hindi tagapagparinig sa sinumang mga nasa mga libingan.


23

إِنۡ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ

ICDO: At ang tungkulin mo lamang ay balaan sila sa galit at kaparusahan ng Allah.

Salas/Taron: Katotohanan, ikaw [O Muhammad] ay isa lamang tagapagbabala.

Quranenc.com: Walang iba ka kundi isang tagapagbabala.


24

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۚ وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٞ

ICDO: Katiyakan, ipinadala ka Namin nang may mensahe ng katotohanan, na ito ay bukod-tanging paniniwala sa Allah at sa mga alituntunin ng Kanyang Deen, at tagapagbigay ng magandang balita hinggil sa Al-Jannah (Hardin) sa sinumang naniwala sa iyo at sumunod sa iyong patnubay, at bilang tagapagbabala hinggil sa Impiyerno sa sinumang di-naniwala at lumabag sa iyo. At walang sinumang sambayanan sa mga naunang sambayanan kundi dumating sa kanila ang babala na sila ay binalaan hinggil sa masamang kahihinatnan ng paglabag at pagkaligaw.

Salas/Taron: Katotohanan, ikaw ay Aming ipinadala na may dalang katotohanan, bilang tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabala. At walang isang pamayanan malibang may isang tagapagbabalang dumating sa kanila.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nagsugo sa iyo dala ang katotohanan bilang isang tagapagbalita ng nakagagalak at isang tagapagbabala. Walang anumang kalipunan malibang may nagdaan doon na isang tagapagbabala.


25

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدۡ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُنِيرِ

ICDO: At kung tinanggihan ka ng mga Mushrikun – sumasamba ng iba bukod sa Allah ay walang pag-aalinlangan na tinanggihan din ng mga nauna sa kanila ang kanilang mga Sugo, na sila ay nagdala sa kanila ng mga malilinaw na mga himala na nagpapatunay sa kanilang pagiging Propeta, at dala-dala nila ang mga Kasulatan na nagsasaad ng maraming alintuntunin, at ang Aklat na malinaw na liwanag sa pagitan ng landas ng kabutihan at kasamaan.

Salas/Taron: At kung ikaw man ay kanilang itakwil, katiyakan na yaong mga nauna sa kanila ay nagsipagtakwil din. Ang kanilang mga sugo ay dumating sa kanila na may dalang mga malilinaw na katibayan, at kalatas, at isang kasulatang nagsisilbing liwanag.

Quranenc.com: Kung nagpapasinungaling sila sa iyo ay nagpasinungaling na ang mga noong wala pa sila. Dumating sa kanila ang mga sugo nila dala ang mga malinaw na katunayan, ang mga kautusan, at ang kasulatang nagbibigay-liwanag.


26

ثُمَّ أَخَذۡتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۖ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ

ICDO: Pagkatapos ay pinuksa Ko ang mga walang pananampalataya sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng parusa, na kung kaya, pagmasdan mo, kung gaano kasidhi ang Aking pagtanggi sa kanilang gawain at pagpapataw sa kanila ng Aking kaparusahan!

Salas/Taron: Pagkaraan, Aking hinablot yaong mga di-naniwala, kaya gaano [kasindak-sindak] ang Aking pagpaparusa.

Quranenc.com: Pagkatapos ay dumaklot Ako sa mga tumangging sumampalataya kaya magiging papaano na ang pagtutol Ko?


27

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ ثَمَرَٰتٖ مُّخۡتَلِفًا أَلۡوَٰنُهَاۚ وَمِنَ ٱلۡجِبَالِ جُدَدُۢ بِيضٞ وَحُمۡرٞ مُّخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٞ

ICDO: Hindi mo ba nakita na ang Allah sa katunayan ay nagbababa mula sa kalangitan ng tubig, at dinidiligan Namin sa pamamagitan nito ang mga puno sa kalupaan, at pinabubunga Namin ang mga puno na yaon ng iba’t ibang kulay, mayroong pula, itim, dilaw at iba pa? At nilikha Namin sa mga kabundukan bilang mga daan na mga mapuputi at pula, at iba’t ibang kulay, lumikha rin Kami mula sa mga kabundukan ng mga bundok na matitindi ang kaitiman nito.

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita na ang Allah ay nagpababa ng tubig [ulan] mula sa kalangitan, at Aming pinatubo sa pamamagitan nito ang mga prutas na may iba’t ibang kulay? At sa mga bundok ay mga landasin(4) [o tawiran] na mapuputi at mapupula na magkakaibang kulay at [ang iba ay] labis na maiitim.

(4) Sinabi ni Ibn Abbas na ang kahulugan ng Judad ay daan o landasin. [Hinango sa Tafsir Ibn Kathir, vol. 8, pahina 144].

Quranenc.com: Hindi mo ba nakita na si Allāh ay nagpababa mula sa langit ng tubig, at nagpalabas sa pamamagitan niyon ng mga bungang magkakaiba ang mga kulay ng mga ito. Mula sa mga bundok ay may mga landas na puti at pula: magkakaiba ang mga kulay ng mga ito, at mga matingkad na itim.


28

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ مُخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَۗ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَـٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

ICDO: At lumikha rin Kami ng mga tao at ang mga lumalakad sa kalupaan na mga kamelyo, mga baka at mga kambing na iba’t iba rin ang kanilang mga kulay, na mayroong pula, puti, itim at iba pa; na katulad din ng iba’t ibang kulay ng mga bunga at kabundukan. At ang tunay lamang na natatakot sa Allah sa Kanyang parusa sa pamamagitan ng pagsunod at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ay ang mga maalam at nakakikilala sa kadakilaan ng Allah, sa Kanyang Katangian, sa Kanyang Batas at sa Kanyang Kapangyarihan sa lahat ng bagay, at kabilang dito ang kaalaman sa iba’t ibang uri ng mga nilikha na kahit isa lang ang pinagmumulan, at pinag-aaralan nang labis ang kaalaman na nakukuha rito. Katiyakan, ang Allah ay `Azeez – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na walang sinuman ang makagagapi sa Kanya, na Ghafour – Ganap na Mapagpatawad, na ginagantimpalaan ang mga sumusunod at pinatatawad.

Salas/Taron: At kabilang sa mga tao at sa mga nilikhang gumagala at sa mga [kawan ng] bakahan ay ang iba’t-ibang kulay na tulad din niyaon. Ang mga natatakot lamang sa Allah mula sa Kanyang mga alipin ang may [taglay na] kaalaman. Katotohanan, ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan, Mapagpatawad.

Quranenc.com: Mayroon sa mga tao, mga umuusad na hayop, at mga hayupan, na magkakaiba ang mga kulay ng mga ito gayon din. Natatakot kay Allāh kabilang sa mga lingkod Niya ay ang mga nakaaalam lamang. Tunay na si Allāh ay Makapangyarihan, Mapagpatawad.


29

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong binabasa nila ang Quran at sinusunod ang katuruan nito, at patuloy ang kanilang pagsasagawa ng Salah sa tamang oras nito at gumagasta sila mula sa ipinagkaloob sa kanila na kabuhayan ng iba’t ibang kaparaanan ng paggasta, obligado man o hindi, lihim man o lantad, at inaasam nila rito ang katiyakan na pakikipagkalakalan na walang pagkatalo at hindi magmamaliw na ito ay ang pagmamahal lamang ng Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha at pagkamit ng Kanyang masaganang gantimpala;

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga bumibigkas ng Aklat ng Allah [Qur’an], at nagsasagawa ng pagdarasal, at gumugugol mula sa anumang [panustos na] Aming ipinagkaloob sa kanila, maging ito man ay lihim o hayag, [sila ay] umaasa ng isang kalakal na hindi kailanman maglalaho.

Quranenc.com: Tunay na ang mga bumibigkas ng Aklat ni Allāh, nagpanatili sa pagdarasal, at gumugol mula sa itinustos sa kanila nang palihim at hayagan, na nag-aasam ng isang pangangalakal na hindi mapapariwara,


30

لِيُوَفِّيَهُمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ غَفُورٞ شَكُورٞ

ICDO: Upang ipagkaloob ng Allah sa kanila ang ganap na gantimpala sa kanilang mga gawain na walang kabawasan, at pagkakalooban ng higit pang gantimpala ang mga kabutihan na kanilang ginawa mula sa Kanyang kagandahang-loob.

Katiyakan, ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa kanilang mga kasalanan, na Shakour – Ganap na Tagapagtangkilik ng kanilang kabutihan na ginagantimpalaan sila ng masaganang gantimpala para rito.

Salas/Taron: Upang Kanyang ipagkaloob sa kanila ang kanilang lubos na kabayaran, at [upang sila ay] dagdagan mula sa Kanyang biyaya. Katotohanan, Siya ay Mapagpatawad, handang kumilala [o magpahalaga sa mabuting gawa].

Quranenc.com: upang tumumbas Siya sa kanila ng mga pabuya sa kanila at magdagdag Siya sa kanila mula sa kabutihang-loob Niya. Tunay na Siya ay Mapagpatawad, Mapagpasalamat.


31

وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ هُوَ ٱلۡحَقُّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرُۢ بَصِيرٞ

ICDO: Ang ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na Dakilang Quran ay walang pag-aalinlangan na nagpapatunay sa mga naunang Aklat na ipinahayag sa mga Sugo na nauna sa iyo. Katiyakan, ang Allah ay Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Pinakadalubhasa hinggil sa Kanyang mga alipin, na Baseer – Ganap na Tagapagmasid sa kanila at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: At ang Aming ipinahayag sa iyo, [O Muhammad] sa Aklat [sa Qur’an] ay siyang katotohanan – nagpapatunay sa anumang [ipinahayag] na una rito. Katotohanan, ang Allah ay Ganap na Nakababatid, Ganap na Nakakikita sa Kanyang mga alipin.

Quranenc.com: Ang ikinasi Namin sa iyo na Aklat ay ang katotohanan, na nagpapatotoo sa nauna rito. Tunay na si Allāh sa mga lingkod Niya ay talagang Nakababatid, Nakakikita.


32

ثُمَّ أَوۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَاۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ بِٱلۡخَيۡرَٰتِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبِيرُ

ICDO: Pagkatapos ipinagkaloob Namin bilang pamana ang Dakilang Quran pagkatapos mawasak ng mga naunang sambayanan sa sinumang pinili Namin mula sa sambayanan ni Muhammad (ﷺ): mayroon sa kanila ang inapi ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsagawa ng ilang mga kasalanan, at mayroon naman sa kanila ang nasa kalagitnaang kalagayan ng pagsunod na gumagawa ng mga ipinag-uutos at iniiwasan ang mga ipinagbabawal, at mayroon naman sa kanila ang nangunguna sa pagsagawa ng kabutihan sa kapahintulutan ng Allah, na ibig sabihin ay palaging nakikipag-unahan, nagmamadali at nagsusumigasig sa pagsagawa ng mga mabubuting gawa, obligado man o hindi.

Na ang ganitong pagkakaloob ng Aklat at pagpili sa sambayanan na ito ay isang dakilang kagandahang-loob.

Salas/Taron: Pagkaraan, Aming pinamanahan ng Aklat [Qur’an] yaong Aming mga pinili mula sa Aming mga alipin. At kabilang sa kanila ay isang gumagawa ng kamalian sa kanilang mga sarili, at kabilang sa kanila ay nasa katamtaman, at kabilang sa kanila ay isang nangunguna(5) sa paggawa ng kabutihan sa kapahintulutan ng Allah. Iyan ang siyang malaking biyaya.

(5) Si Imam Ahmad ay nagtala na sinabi ni Qays bin Kathir, Si Abu Darda ay nagsabi, “Ano ba ang dahilan at ikaw ay naparito, O aking kapatid?” At siya ay nagsabi, “Dahil sa isang Hadith na aking narinig na iyong isinalaysay mula sa Sugo ng Allah. Siya ay nagsabi, “Ikaw ba ay naparito upang mangalakal?” Siya ay sumagot, “Hindi.” Ikaw ba ay naparito sa anupamang dahilan? Siya ay sumagot, “Hindi.” Siya ay nagtanong muli, “Ikaw ba ay naparito para hanapin ang Hadith na ito?” Siya ay sumagot, “Oo.” Siya [si Abu Darda] ay nagsabi, “Aking narinig ang Sugo ng Allah na nagsabi: “Sinuman ang tumahak sa landas upang humanap ng kaalaman, ipakikita ng Allah sa kanya ang landas patungong Paraiso. Ibababa ng mga anghel ang kanilang mga pakpak nang dahil sa kasiyahan sa isang naghanap ng kaalaman. Sinuman o anuman ang nasa mga kalangitan at kalupaan, maging ito ay isang isda ay magsusumamo ng kapatawaran para sa isang iskolar. Ang kahigitan ng isang maalam sa isang naniniwala ay tulad ng buwan at [kung ihahambing] sa lahat ng iba pang nasa kalawakan. Ang mga maalam o paham [iskolar] ay tagapagmana ng mga propeta, sapagka’t sila ay hindi nag-iwan ng Dinar at Dirham [salapi o kayamanan] nguni’t sila ay nag-iwan ng kaalaman; at sinuman ang tumanggap nito, ay nakatanggap ng masaganang kayamanan.” [Hinango sa Tafsir Ibn Kathir, ayon kay Ahmad, Hadith vol. 5, Bilang 196].

Quranenc.com: Pagkatapos ay ipinamana Namin ang Aklat sa mga hinirang Namin mula sa mga lingkod Namin; ngunit mayroon sa kanila na tagalabag sa katarungan sa sarili niya, mayroon sa kanila na katamtaman, at mayroon sa kanila na nangunguna sa mga kabutihan ayon sa pahintulot ni Allāh. Iyon ay ang kabutihang-loob na malaki.


33

جَنَّـٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ

ICDO: Ng mga Hardin na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, sila na mga pinagkalooban ng Aklat ay dAdamitan doon ng mga pulseras (o ‘bracelets’) na gawa sa ginto, mga perlas, at ang pangkaraniwang damit doon ay kasuotan na gawa sa sutla.

Salas/Taron: [Para sa kanila ay] Eden – mga paraisong walang hanggang paninirahan na kanilang papasukin. Sila ay gagayakan doon ng mga gintong pulseras at mga perlas, at ang kanilang mga kasuutan doon ay [yari sa mga mararangya at magagandang] sutla.

Quranenc.com: Ang mga Hardin ng Pamamalagian ay papasukin nila ang mga iyon. Gagayakan sila sa mga iyon ng mga pulseras na ginto at mga perlas. At ang kasuutan nila sa mga iyon ay sutla.


34

وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَذۡهَبَ عَنَّا ٱلۡحَزَنَۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٞ شَكُورٌ

ICDO: At sasabihin nila sa pagpasok nila sa Al-Jannah (Hardin): Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang na Siyang nag-alis sa amin sa kapighatian, katiyakan, ang Allah na aming Rabb na Tagapaglikha ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad; dahil pinatawad sa amin ang aming kamalian, na Shakour – Ganap na Tagapagtangkilik;

Salas/Taron: At sila ay nagsasabing: “Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah] na Siyang pumawi sa amin ng [lahat ng] lumbay. Katotohanan, ang aming Panginoon ang Mapagpatawad, handang kumilala [o magpahalaga sa mabuting gawa].

Quranenc.com: Magsasabi sila: “Ang papuri ay ukol kay Allāh na nagpaalis sa amin ng lungkot. Tunay na ang Panginoon namin ay talagang Mapagpatawad, Mapagpasalamat.”


35

ٱلَّذِيٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلۡمُقَامَةِ مِن فَضۡلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٞ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٞ

ICDO: Dahil tinanggap Niya sa amin ang aming kabutihan at hinigitan pa Niya ang pagkaloob ng gantimpala nito. At pinatuloy Niya kami sa Tahanan ng Hardin mula sa Kanyang kagandahang-loob, na hindi na mangyayari pa sa amin dito ang anumang kapaguran at kahirapan.

Salas/Taron: Siya ang nagpatira sa amin sa tahanan ng Walang Hanggan [Paraiso] mula sa Kanyang biyaya.(6) Doon ay hindi kami makararanas ng alinmang kapaguran, at doon ay hindi kami makararanas ng hirap [ng pag-iisip].”

(6) Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Sinuman sa inyo ay hindi makakapasok sa Paraiso nang dahil sa kanyang mga mabubuting gawa. Sila [mga kasamahan ng Propeta ay nagtanong], ‘Kahit ba ikaw, O Sugo ng Allah?'” Siya ay sumagot, “Kahit ako pa, maliban na ako ay bigyan ng Allah ng Kanyang Awa at pagpapala.” [Tafsir Ibn Kathir, vol. 8, pahina 152].

Quranenc.com: [Siya] ang nagpatahan sa atin sa tahanan ng pananatilihan dahil sa kabutihang-loob Niya. Walang sasalingin sa atin doon na kapagalan at walang sasaling sa atin na pagkapata.


36

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقۡضَىٰ عَلَيۡهِمۡ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُم مِّنۡ عَذَابِهَاۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي كُلَّ كَفُورٖ

ICDO: At ang mga yaong hindi naniwala, ang para sa kanila ay naglalagablab na Impiyernong-Apoy, at hindi sila malalagutan ng buhay doon para mamatay at hindi sila mamamatay doon para makapagpahinga, at hindi pagagaanin sa kanila ang kaparusahan. Sa ganito tutumbasan ng Allah ang sinumang tumanggi na di-naniwala sa Kanya at sa Kanyang Sugo.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniwala – para sa kanila ay Apoy ng Impiyerno. [Ang kamatayan] ay hindi itinakda para sa kanila upang sila ay maaaring mamatay, at ang parusa ay hindi pagagaanin para sa kanila. Ganyan Namin pinagbabayad ang bawa’t isang di mapagpasalamat.

Quranenc.com: Ang mga tumangging sumampalataya, ukol sa kanila ang Apoy ng Impiyerno. Hindi huhusga sa kanila para mamamatay sila at hindi magpapagaan sa kanila mula sa pagdurusang dulot nito. Gayon Kami gaganti sa bawat palatangging magpasalamat.


37

وَهُمۡ يَصۡطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا نَعۡمَلۡ صَٰلِحًا غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ أَوَلَمۡ نُعَمِّرۡكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

ICDO: At sila na mga hindi naniwala ay magsisisigaw sa sidhi ng parusa sa Impiyernong-Apoy na humihingi ng saklolo: O aming Rabb na Tagapaglikha! Palabasin mo kami sa Impiyernong-Apoy at ibalik Mo kami sa daigdig dahil gagawa kami ng mabuti na hindi tulad ng yaong ginawa namin noong kami ay nasa daigdig pa, at maniniwala na kami sa halip na tumanggi, at sasabihin sa kanila: Hindi ba pinagkalooban Namin kayo ng sapat na buhay sa daigdig, na yaon ay sapat na upang makaintindi ng pagpapayo ang sinumang iintindi, at dumating sa inyo ang Propeta subalit hindi pa rin kayo nakaalaala at hindi pa rin kayo tumanggap ng pagpapayo? Kung gayon, lasapin ninyo ang parusa ng Impiyerno, dahil wala nang sinumang makatutulong sa mga di-naniwala upang sila ay iligtas sa kaparusahan ng Allah.

Salas/Taron: At sila ay mananangis doon nang malakas: “Aming Panginoon, kami ay [Iyong] ilabas,(7) kami ay [nangangakong kami ay] magsisigawa ng mga gawaing matuwid – iba kaysa sa [kasamaang dati] naming ginagawa.” Nguni’t hindi nga ba kayo ay Aming binigyan ng sapat na [haba ng] buhay upang makaalaala rito ang sinumang [nais na] makaalaala, at ang tagapagbabala ay dumating sa inyo? Kaya, inyong lasapin [ang parusa] sapagka’t para sa mga mapaggawa ng kamalian, [ay] walang isa mang makatutulong.

(7) “Ibalik kami sa mundo [upang gumawa ng kabutihan].”

Quranenc.com: Sila ay magtititili roon: “Panginoon namin, magpalabas Ka sa amin, gagawa kami ng maayos na iba pa sa dati naming ginagawa.” Hindi ba Kami nagpatanda sa inyo sa [edad na] nakapagsasaalaala rito ang sinumang nakapagsasaalaala, at dumating sa inyo ang tagapagbabala? Kaya lumasap kayo [ng parusa] sapagkat walang ukol sa mga tagalabag sa katarungan na anumang tagapag-adya.


38

إِنَّ ٱللَّهَ عَٰلِمُ غَيۡبِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

ICDO: Katiyakan, ang Allah ay Siyang Nakamamasid sa lahat ng di-nakikita sa mga kalangitan at sa kalupaan, at katiyakang siya ay Ganap na Nakaaalam sa mga kinikimkim sa mga dibdib o kalooban, na kung kaya, matakot kayo sa Kanya na kayo ay nakikita Niya na kinikimkim ninyo ang pagdududa o hindi kaya ay ang pagsamba ninyo ng iba bukod sa Kanya, o hindi kaya ay ang pagdududa ninyo sa pagiging Propeta ni Propeta Muhammad (ﷺ) o hindi kaya ay makagawa kayo ng paglabag bukod dito.

Salas/Taron: Katotohanan, ang Allah ay Maalam sa [mga bahaging] di-nakikita sa mga kalangitan at kalupaan. Katotohanan, Siya ay Maalam sa [anumang] nasa mga dibdib [ng tao].

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay Nakaaalam sa nakalingid ng mga langit at lupa. Tunay na Siya ay Maalam sa nilalaman ng mga dibdib.


39                                 

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمۡ خَلَـٰٓئِفَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيۡهِ كُفۡرُهُۥۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلۡكَٰفِرِينَ كُفۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ إِلَّا مَقۡتٗاۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلۡكَٰفِرِينَ كُفۡرُهُمۡ إِلَّا خَسَارٗا

ICDO: Ang Allah ay Siyang lumikha sa inyo, O sangkatauhan! Na kayo ay nahahalinhinan ng isa pagkatapos ng isa na kapag may namatay ay may papalit na panibago, na kung kaya, sinuman ang hindi naniwala sa inyo ay sarili lamang niya ang kanyang pinipinsala, walang maidagdag sa mga walang pananampalataya ang hindi nila paniniwala sa kanilang Rabb na Tagapaglikha kundi karagdagang galit sa Kanyang galit, at walang maidaragdag ang gawaing ito sa kanila kundi pagkaligaw at kapahamakan.

Salas/Taron: Siya ang nagtalaga sa inyo bilang Khalifah [kahalili sa bawa’t salinlahi] sa kalupaan. Sinuman ang di-naniwala, nakaatang sa kanya ang [bunga ng] kanyang kawalang-paniniwala. At ang kawalang-paniniwala ng mga di-naniwala ay hindi nakaragdag sa kanila sa [paningin ng] kanilang Panginoon maliban sa pagkapoot [sa kanila]. At ang kawalang-paniniwala ng mga di-naniwala ay hindi nakaragdag sa kanila maliban sa kawalan.

Quranenc.com: Siya ay ang gumawa sa inyo na mga kahalili sa lupa kaya ang sinumang tumangging sumampalataya ay laban sa kanya ang kawalang-pananampalataya niya. Walang naidaragdag sa mga tagatangging sumampalataya ang kawalang-pananampalataya nila sa ganang Panginoon nila kundi pagkamuhi. Walang naidaragdag sa mga tagatangging sumampalataya ang kawalang-pananampalataya nila kundi pagkalugi.


40

قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٞ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمۡ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ كِتَٰبٗا فَهُمۡ عَلَىٰ بَيِّنَتٖ مِّنۡهُۚ بَلۡ إِن يَعِدُ ٱلظَّـٰلِمُونَ بَعۡضُهُم بَعۡضًا إِلَّا غُرُورًا

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga walang pananampalataya: Sabihin ninyo sa akin kung ano ba ang nilikha ng inyong mga sinasamba rito sa kalupaan, o hindi kaya ay mayroon ba sa mga sinasamba ninyo bukod sa Allah ang naging kaparte (kabahagi o kasama) ng Allah sa paglikha sa kalangitan, o hindi kaya ay pinagkalooban ba Namin sila ng aklat upang ito ang pagbatayan nila bilang malilinaw na katibayan? Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, kundi bagkus walang ipinangako ang mga walang pananampalataya sa isa’t isa kundi pagmamayabang at panlilinlang.

Salas/Taron: Sabihin: “Isinaalang-alang(8) ba ninyo yaong inyong mga [itinuturing na] katambal na inyong dinadalanginan bukod sa Allah? Ipakita ninyo sa akin, kung ano ang kanilang mga nalikha sa kalupaan? O sila ba ay may [nagawang] bahagi sa [pagkalikha sa] mga kalangitan? O Kami ba ay nagkaloob ng isang kasulatan sa kanila, kaya sila ay [naninindigan] sa katibayang nagmula roon? [Nguni’t hindi nga] bagkus, ang mga mapaggawa ng kamalian ay walang pangako sa isa’t isa maliban sa panlilinlang.”

(8) Ang kahulugan nito ay “Sabihin mo sa akin ang tungkol sa…”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Nagsaalang-alang ba kayo sa mga pantambal ninyo na dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allāh? Magpakita kayo sa Akin kung ano ang nilikha nila mula sa lupa. O mayroon silang pakikitambal sa mga langit, o nagbigay Kami sa kanila ng isang aklat kaya sila ay nasa isang malinaw na katunayan mula roon? Bagkus walang ipinangangako ang mga tagalabag sa katarungan sa isa’t isa sa kanila kundi pagkalinlang.”


41

۞إِنَّ ٱللَّهَ يُمۡسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ أَن تَزُولَاۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنۡ أَمۡسَكَهُمَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا

ICDO: Katiyakan, ang Allah ay Siyang nagtatangan sa mga kalangitan at kalupaan upang hindi gumalaw ang mga ito sa kanilang mga kinalalagyan, at kapag gumalaw ang mga kalangitan at ang kalupaan sa mga kinaroroonan nito, sino pa ang makapagtatangan nito pagkatapos Niya. Katiyakan, ang Allah ay Haleem – Ganap na Maunawain sa pag-aantala Niya sa pagpaparusa sa mga di-naniwala at mga masasama, na Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisi sa kanyang nagawang kasalanan at nagbalik-loob sa Kanya.

Salas/Taron: Katotohanan, ang Allah ang tumatangan sa mga kalangitan at kalupaan, upang huwag magsigalaw, at kung ang mga ito ay magsisigalaw, walang ibang makapagpapanatili sa [kinalalagyan ng] mga ito pagkaraan Niya. Katotohanan, Siya ay Lagi nang Mapagparaya, Mapagpatawad.

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay humahawak sa mga langit at lupa na huwag maalis. Talagang kung naalis ang dalawang ito ay walang hahawak sa dalawang ito na isa man matapos Niya. Tunay na Siya ay laging Matimpiin, Mapagpatawad.


42

وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ لَئِن جَآءَهُمۡ نَذِيرٞ لَّيَكُونُنَّ أَهۡدَىٰ مِنۡ إِحۡدَى ٱلۡأُمَمِۖ فَلَمَّا جَآءَهُمۡ نَذِيرٞ مَّا زَادَهُمۡ إِلَّا نُفُورًا

ICDO: At sumumpa ang mga walang pananampalataya na mga Quraysh, sa Allah nang matinding pagsumpa: kapag dumating sa inyo ang Sugo mula sa Allah bilang tagapagbabala hinggil sa kaparusahan ng Allah ay walang pag-aalinlangang kayo na ang nasa pinakatuwid na landas at pagsunod sa katotohanan kaysa sa mga Hudyo, mga Kristiyano at iba pa, subalit nang dumating sa kanila si Muhammad (ﷺ) ay walang naidagdag sa kanila nito kundi paglayo sa katotohanan at pagtalikod.

Salas/Taron: At sila ay sumumpa sa [Ngalan ng] Allah ng kanilang pinakamatibay na mga panunumpa na kung ang isang tagapagbabala ay dumating sa kanila, sila ay higit na mapapatnubayan kaysa sa alinmang pamayanang [nauna sa kanila] subali’t nang dumating ang isang tagapagbabala sa kanila, hindi ito nakaragdag sa kanila maliban sa [masidhing] pagtutol,

Quranenc.com: Sumumpa sila kay Allāh ng taimtim sa mga panunumpa nila na talagang kung may pumunta sa kanila na isang tagapagbabala ay talagang sila nga ay magiging higit na napatnubayan kaysa sa isa sa mga kalipunan. Ngunit noong may dumating sa kanila na isang tagapagbabala, walang naidagdag ito sa kanila kundi pag-ayaw.


43

ٱسۡتِكۡبَارٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَكۡرَ ٱلسَّيِّيِٕۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلۡمَكۡرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهۡلِهِۦۚ فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلۡأَوَّلِينَۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗاۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحۡوِيلًا

ICDO: Ang kanilang panunumpa ay walang layunin na mabuti at paghahangad ng katotohanan kundi pagmamataas sa kalupaan sa mga tao, at ang talagang layunin nila ay masamang pakana, panlilinlang at kamalian, at walang napapahamak sa masamang pakana kundi ang sinumang gumawa mismo nito, na kung kaya, may inaabangan pa ba ang mga nagmamataas na nagpapakana maliban sa parusa na nangyari sa mga katulad nila na mga nauna sa kanila? Kailanman ay hindi ka makatatagpo sa kaparaanan ng Allah ng pagbabago at paglilihis, na kung kaya, walang sinuman na may kakayahan na palitan ito at ilalayo ang parusa mula sa kanyang sarili o mula sa iba man.

Salas/Taron: [Na siyang naging sanhi ng] pagmamalaki sa kalupaan at ng pagtatangka ng kasamaan. Nguni’t ang masamang balakin ay hindi lalaganap maliban sa [sariling] mga mamamayan nito. Kaya, sila ba ay naghihintay na lamang sa kaparaanan ng naunang mga mamamayan? Nguni’t, hindi mo kailanman matatagpuan sa [naitakdang] kaparaanan ng Allah ang anumang pagbabago, at hindi mo matatagpuan sa kaparaanan ng Allah ang alinmang pag-iiba.(9)

(9) Paglipat ng parusa sa iba kapalit ng iba.

Quranenc.com: dala ng pagmamalaki sa lupain at pagpapakana ng masagwa. Hindi pumapaligid ang pakanang masagwa malibang sa mga kampon nito. Wala silang mahihintay maliban sa kalakaran ng mga sinauna kaya hindi ka makatatagpo para sa kalakaran ni Allāh ng isang pagpapalit at hindi ka makatatagpo para sa kalakaran ni Allāh ng isang paglilipat.


44

أَوَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعۡجِزَهُۥ مِن شَيۡءٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمٗا قَدِيرٗا

ICDO: Hindi ba naglakbay sa kalupaan ang mga walang pananampalataya na taga-Makkah upang mapagmasdan nila kung paano pinarusahan ng Allah ang nauna sa kanila na katulad ng sambayanan ni `ad, ni Thamoud at ang mga iba pa na tulad nila, at ang anuman na nangyari sa kanila na pagkawasak at pagkasira ng kanilang mga tahanan noong tinanggihan nila ang mga Sugo gayong sila na mga walang pananampalataya na mga nauna ay mas matindi sa lakas at kapangyarihan kaysa sa mga taga-Makkah? Katiyakan, ang Allah, kailanman ay hindi magagapi at hindi makaliligtas sa Kanya ang anumang bagay na nasa mga kalangitan at ganoon din sa mga kalupaan, dahil walang pag-aalinlangang Siya ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga gawain, na Qadeer – Ganap na Makapangyarihan sa pagpuksa sa kanila.

Salas/Taron: Hindi ba sila nagsipaglakbay sa mga lupain, at natunghayan kung paano ang naging wakas niyaong mga nauna sa kanila? Bagaman sila ay nakahihigit kaysa sa kanila sa lakas [o kapangyarihan]. At ang Allah ay hindi maaaring biguin [o hadlangan] sa anupamang nasa mga kalangitan o nasa kalupaan. Katotohanan, Siya ay Lagi nang Maalam, Ganap na may Kakayahan.

Quranenc.com: Hindi ba sila humayo sa lupain para magmasid sila kung naging papaano ang kinahinatnan ng mga kabilang sa nauna sa kanila samantalang dati ang mga iyon ay higit na matindi kaysa sa kanila sa lakas? Hindi nangyaring si Allāh ay ukol mapawalang-kakayahan ng anuman sa mga langit ni sa lupa. Tunay na Siya ay laging Maalam, May-kakayahan.


45

وَلَوۡ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهۡرِهَا مِن دَآبَّةٖ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗىۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرَۢا

ICDO: At kung parurusahan ng Allah ang tao sa kanilang mga nagawang kasalanan at kasamaan, hindi Niya pahihintulutan na mag-iwan ng kahit na anumang buhay na bagay sa ibabaw ng kalupaan, subalit pinagbibigyan Niya lamang sila at inaantala ang pagparusa sa kanila hanggang sa pagdating ng nakatakdang panahon, at kapag dumating ang itinakdang oras na pagparusa sa kanila ay walang pag-aalinlangang ang Allah, Siya ay Baseer – Ganap na Tagapagmasid sa Kanyang mga alipin na walang anuman ang naililihim sa Kanya mula sa kanila, at walang anuman ang naitatago sa Allah hinggil sa kanilang mga kalagayan, at sila ay tutumbasan Niya ayon sa kanilang mga ginawa, mabuti man o masama.

Salas/Taron: At kung ang Allah ay magpataw ng parusa sa mga tao para sa anumang [masamang layong] kanilang pinagsumikapan, hindi Siya maaaring mag-iwan dito [sa lupa] ng kahit isang gumagalang nilikha; nguni’t sila ay Kanyang pinagpapaliban hanggang sa takdang panahon; kaya kapag dumating na ang [pagsasakatuparan ng] kanilang takda, katotohanan, ang Allah ay Lagi nang Nakikita ang Kanyang mga alipin.

Quranenc.com: Kung maninisi si Allāh sa mga tao dahil sa nakamit nila ay hindi na sana Siya nag-iwan sa ibabaw nito ng anumang hayop na umuusad subalit nagpapahuli Siya sa kanila hanggang sa isang taning na tinukoy. Kaya kapag dumating ang taning nila, tunay na si Allāh sa mga lingkod Niya ay laging Nakakikita.

Surah 36: Yasin

يس
MGA TITIK ‘YAA’ AT ‘SIN’

Bahagi: 22-23 – Kabanata: 36 – Talata: 83
Ayos ng pagkapahayag: 41
Makki Surah (maliban sa Ayah 45)
Pagsasatitik at Awdyo: Yaseen

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

يسٓ

ICDO:  Ya-Sĩn. Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah.

Salas/Taron: Ya, Seen.(1)

(1) Ya Seen – ito ay binibigkas na [Ya Seen]. Ito ay mga titik ng wikang Arabe na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagkakapahayag ng Banal na Qur’an. Tanging ang Allah lamang ang nakakaalam sa ganap na kahulugan nito.

Quranenc.com:  Yā. Sīn.


2

وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ

ICDO: Sumusumpa ang Allah sa pamamagitan ng Dakilang Quran na punung-puno ng karunungan dahil nakapaloob dito ang mga alituntunin, mga batas, mga karunungan at mga katibayan,

Salas/Taron: [Isinusumpa Ko] sa Qur’an, ang Tigib ng Karunungan,

Quranenc.com:  Sumpa man sa Qur’ān na marunong,


3

إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: Na walang pag-aalinlangang ikaw, O Muhammad (ﷺ), ay kabilang sa mga Sugo na pinadalhan ng Allah ng Wahi (o Rebelasyon) para sa Kanyang mga alipin (mga jinn at mga tao),

Salas/Taron: Katotohanan, ikaw [O Muhammad] ay kabilang sa mga sugo,

Quranenc.com:  tunay na ikaw ay talagang kabilang sa mga isinugo,


4

عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ

ICDO: At ikaw ay nasa Matuwid na Landas na ito ay ang Islam.

Salas/Taron: Sa isang matuwid na landas.

Quranenc.com:  batay sa isang landasing tuwid,


5

تَنزِيلَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ

ICDO: Itong Dakilang Quran ay ipinahayag ng Allah na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan, na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa sa mga walang pananampalataya at mga makasalanan, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa sinumang nagsipagsisi mula sa Kanyang alipin at gumawa ng kabutihan.

Salas/Taron: [Ito ay] kapahayagan ng Ganap na Makapangyarihan, ang Maawain.

Quranenc.com: bilang pagbababa ng Makapangyarihan, Maawain,


6

لِتُنذِرَ قَوۡمٗا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غَٰفِلُونَ

ICDO: Ipinahayag Namin ito sa iyo, O Muhammad (ﷺ), upang balaan ang mga tao na hindi dumating sa kanilang mga ninuno at magulang na nauna sa iyo ang mensahe, na sila ay hindi nabalaan, na sila ay yaong mga Arabo, na sila ay ang mga tao na nalinlang mula sa paniniwala at pagpapakatuwid sa mabuting gawa. Lahat ng sambayanan na natigil (o nahinto) sa kanila ang babala ay nasa pagkalinlang.

Dito sa talatang ito ang katibayan na nararapat sa may kaalaman sa Allah at sa Kanyang batas ang mag-anyaya at magpaalaala upang gisingin ang mga Muslim sa kanilang kahibangan.

Salas/Taron: Upang iyong bigyang-babala ang isang mamamayan na ang kanilang mga ninuno ay hindi napaalalahanan [noon], kaya sila ay hindi nakababatid.

Quranenc.com: upang magbabala ka sa mga tao na hindi binalaan ang mga ninuno nila kaya sila ay mga nalilingat.


7

لَقَدۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَىٰٓ أَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ

ICDO: Katiyakan, naging karapat-dapat ang parusa sa karamihan sa kanila na mga walang pananampalataya, pagkatapos ihayag sa kanila ang katotohanan at tinanggihan nila, dahil sila ay hindi naniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at hindi sumusunod sa Kanyang batas.

Salas/Taron: Katiyakan, ang salita [o takda] ay naipatupad na sa karamihan sa kanila, kaya sila ay hindi maniniwala.

Quranenc.com: Talaga ngang nagkatotoo ang sabi sa higit na marami sa kanila kaya sila ay hindi sumasampalataya.


8

إِنَّا جَعَلۡنَا فِيٓ أَعۡنَٰقِهِمۡ أَغۡلَٰلٗا فَهِيَ إِلَى ٱلۡأَذۡقَانِ فَهُم مُّقۡمَحُونَ

ICDO: Katiyakan, ginawan Namin ang mga walang pananampalataya na tumanggi na ipinakita sa kanila ang katotohanan at pagkatapos ay kanilang tinanggihan at nanatili sila sa pagtanggi at di-paniniwala, ng kadena na nakapulupot sa kanilang mga leeg at isinama sa pagkakadena ng kanilang mga leeg ang kanilang mga kamay na nasa ilalim ng kanilang mga baba, na kung kaya, napilitan sila na itingala ang kanilang mga ulo paitaas, samakatuwid, naipagkait sa kanila ang anumang kabutihan, at hindi na nila nakikita ang katotohanan at hindi na sila nagabayan tungo rito.

Salas/Taron: Katotohanan, Kami ay naglagay sa kanilang mga leeg ng mga panakal na abot sa kanilang mga baba kaya ang kanilang mga ulo ay [nanatiling] nakataas.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay naglagay sa mga leeg nila ng mga kulyar at ang mga ito ay hanggang sa mga baba nila kaya naman sila ay mga pinatingala.


9

وَجَعَلۡنَا مِنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ سَدّٗا وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ سَدّٗا فَأَغۡشَيۡنَٰهُمۡ فَهُمۡ لَا يُبۡصِرُونَ

ICDO: At naglagay Kami ng harang sa karapan ng mga walang pananampalataya at gayundin sa kanilang likuran ng isa pang harang, kaya katulad sila ng hinarangan sa harapan at sa likuran, na kung kaya, nabulag na ang kanilang mga mata; dahil sa kanilang di-paniniwala at pagmamataas, na kung kaya, hindi na nila nakikita ang patnubay at hindi na sila nagagabayan, samakatuwid, sinuman ang natagpuan ang paanyaya ng Islam at pagkatapos ay tinalikuran at nagmatigas ay karapat-dapat sa ganitong kaparusahan.

Salas/Taron: At Kami ay naglagay mula sa kanilang harapan ng isang harang at mula sa kanilang likuran ng isang harang at sila ay Aming tinakpan upang sila ay hindi makakita.

Quranenc.com: Naglagay Kami sa harapan nila ng isang sagabal at sa likuran nila ng isang sagabal, at bumalot Kami sa kanila kaya sila ay hindi nakakikita.


10

وَسَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ

ICDO: Pareho rin lamang sa kanila na hindi naniwala at nagmatigas, O Muhmamad (ﷺ), kung balaan mo man sila o hindi mo na sila babalaan ay hindi na sila maniniwala at hindi na rin sila susunod.

Salas/Taron: At walang kaibahan sa kanila kung sila man ay iyong paalalahanan o sila ay hindi mo paalalahanan – sila ay hindi rin maniniwala.

Quranenc.com: Magkapantay sa kanila; nagbabala ka man sa kanila o hindi ka nagbabala sa kanila, sila ay hindi sumasampalataya.


11

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكۡرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحۡمَٰنَ بِٱلۡغَيۡبِۖ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٖ وَأَجۡرٖ كَرِيمٍ

ICDO: Ang makikinabang lamang sa iyong babala, ay ang sinumang naniwala lamang sa Quran at sumunod sa anumang nakapaloob dito na batas ng Allah, at natakot sila sa Allah na Pinakamahabagin dahil walang sinuman ang nakakakita sa kanya bukod sa Allah, na kung kaya, ipamalita mo sa kanya ang magandang balita ng kapatawaran mula sa Allah sa kanyang mga kasalanan, at ang gantimpala mula sa Kanya sa Kabilang-Buhay sa lahat ng kanyang mga mabubuting gawain, na ito ay Al-Jannah (Hardin).

Salas/Taron: Mapaalalahanan mo lamang ang isa na sumusunod sa mensahe [ng Qur’an] at kinatatakutan ang Mahabagin [Allah] nang lihim [o di-nakikita]. Kaya, ibigay mo sa kanya ang magandang balita ng kapatawaran at marangal na gantimpala.

Quranenc.com: Makapagbabala ka lamang sa sinumang sumunod sa paalaala at natakot sa Napakamaawain nang lingid. Kaya magbalita ka ng nakagagalak sa kanya hinggil sa isang kapatawaran at isang pabuyang marangal.


12

إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمۡۚ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ

ICDO: Katiyakan, bubuhayin Namin na mag-uli ang lahat ng namatay sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at itatala Namin ang lahat ng kanilang nagawa na masama at mabuti, at ang mga bakas ng kanilang mga nagawang kabutihan sa kanilang buhay pagkatapos nilang mamatay, katulad ng mabuting anak, mabuting kaalaman, kawanggawa, at ganoon din ang masama na katulad ng pagsamba ng iba at paglabag sa Allah, at ang lahat ng mga ito ay itatala Namin sa malinaw na talaan na ito ang pinakatalaan ng lahat ng talaan, na roon bumabalik ang lahat, na ito ay Al-Lawh Al-Mahfoudh. Na kung kaya, sa sinumang may kaisipan ay nararapat niyang suriin ang kanyang sarili; upang siya ay magiging huwaran sa kabutihan sa kanyang sarili at pagkatapos niyang mamatay.

Salas/Taron: Katotohanan, Kami ang nagbibigay ng buhay sa mga patay, at [Aming] itinatala ang anumang kanilang ginawa at ang anumang kanilang mga iniwan;(2) at ang lahat ng bagay ay Aming itinala sa malinaw na Aklat.

(2) Isinalaysay ni Abu Hurayrah na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Kapag ang anak ni Adam ay namatay na, ang lahat ng kanyang mga gawa ay nagwawakas na maliban sa tatlo: ang kaalaman na naging kapaki-pakinabang sa iba, ang isang matuwid na anak na nagdarasal para sa kanya, at ang patuloy na kawanggawa na kanyang naiwan.” [Sahih Muslim, vol. 3, Hadith Bilang 1255].

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nagbibigay-buhay sa mga patay at nagtatala ng anumang ipinauna nila at mga bakas nila. Bawat bagay ay inisa-isa Namin sa isang talaang malinaw.


13

وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلًا أَصۡحَٰبَ ٱلۡقَرۡيَةِ إِذۡ جَآءَهَا ٱلۡمُرۡسَلُونَ

ICDO: At magbigay ka ng halimbawa, O Muhammad (ﷺ), sa mga walang pananampalataya mula sa iyong sambayanan, na tinatanggihan nila ang iyong paanyaya, ng halimbawa na mauunawaan nila, na ito ay kuwento ng isang bayan, nang dumating sa kanila ang mga Sugo,

Salas/Taron: At maglahad para sa kanila ng isang paghahalintulad; ang [kasaysayan ng] mga mamamayan ng bayan, nang dumating sa kanila ang mga sugo.

Quranenc.com: Gumawa ka para sa kanila ng isang paghahalintulad: ang mga naninirahan sa pamayanan noong dumating doon ang mga isinugo,


14

إِذۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهِمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزۡنَا بِثَالِثٖ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيۡكُم مُّرۡسَلُونَ

ICDO: Noong nagpadala Kami sa kanila ng dalawang Sugo upang aanyayahan sila sa paniniwala sa Allah at pagtalikod sa pagsamba ng iba, subalit tinanggihan ng bayang ito ang dalawang Sugo, na kung kaya, nagdagdag pa kami ng pangatlo upang patatagin ang dalawa, at sinabi ng tatlo sa mga naninirahan sa bayan na yaon: Katiyakan, kami ay ipinadala sa inyo bilang mga Sugo.

Salas/Taron: Nang Aming ipinadala sa kanila ang dalawang sugo, subali’t kanilang itinakwil ang dalawang ito; kaya, sila [ang dalawang sugo] ay Aming pinalakas [o sinundan] ng ikatlong [sugo], at silang [tatlo] ay nagsabi: “Katotohanan, kami ay mga sugo [na ipinadala] sa inyo.”

Quranenc.com: noong nagsugo Kami sa kanila ng dalawa ngunit nagpasinungaling sila sa kanilang dalawa kaya kinatigan Namin ng ikatlo, at nagsabi sila: “Tunay na kami sa inyo ay mga isinugo.”


15

قَالُواْ مَآ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحۡمَٰنُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَكۡذِبُونَ

ICDO: Sinabi ng mga naninirahan sa bayan na yaon sa mga Sugo: Kayo ay hindi hihigit na mga tao lamang na katulad din namin, at hindi nagpahayag ang Allah na Pinakamahabagin ng anumang Rebelasyon. At kayo, O kayong mga Sugo ay mga nagsisinungaling.

Salas/Taron: Sila [ang mga taong-bayan] ay nagsabi: “Kayo ay mga taong katulad lamang namin, at ang Mahabagin [Allah] ay walang ipinahayag na anumang bagay; kayo ay nagsasabi lamang ng mga kasinungalingan.”

Quranenc.com: Nagsabi ang mga iyon: “Walang iba kayo kundi mga taong tulad namin. Hindi nagpababa ang Napakamaawain ng anuman. Walang iba kayo kundi nagsisinungaling.”


16

قَالُواْ رَبُّنَا يَعۡلَمُ إِنَّآ إِلَيۡكُمۡ لَمُرۡسَلُونَ

ICDO: Sinabi ng mga Sugo bilang pagtitiyak: Ang Allah na aming Rabb na Tagapaglikha na nagpadala sa amin ay Siyang Ganap na Nakaaalam na kami ay mga Sugo para sa inyo,

Salas/Taron: Sila [ang mga sugo] ay nagsabi: “Ang aming Panginoon ay nakaaalam na kami ay mga sugo sa inyo;

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Ang Panginoon namin ay nakaaalam na tunay na Kami sa inyo ay talagang mga isinugo.”


17

وَمَا عَلَيۡنَآ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ

ICDO: At wala kaming tungkulin kundi iparating lamang nang malinaw ang mensahe, at wala kaming kakayahan na gabayan kayo dahil ang gabay ay pagmamay-ari lamang ng Allah na Bukod-Tangi.

Salas/Taron: At kami ay walang ibang pananagutan maliban ang ipalaganap nang malinaw [ang mensahe ng Allah para sa inyo].”

Quranenc.com: Walang tungkulin sa Amin kundi ang pagpapaabot na malinaw.


18

قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرۡنَا بِكُمۡۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهُواْ لَنَرۡجُمَنَّكُمۡ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٞ

ICDO: Sinabi ng mga naninirahan sa bayan na yaon: Katiyakan, nakikita namin na wala na kaming pag-asa sa inyo na mabuti, na kung kaya, kapag hindi kayo tumigil sa inyong paanyaya sa amin ay papatayin namin kayo sa pamamagitan ng pagbabato at magaganap sa inyo mula sa amin ang masidhing parusa.

Salas/Taron: Sila [mga taong-bayan] ay nagsabi: “Katotohanan, kayo ay aming nakikitaan ng isang masamang pangitain. Kung kayo ay hindi magsisitigil, katiyakang kayo ay aming pagbabatuhin at katiyakang kayo ay makalalasap ng isang kasakit-sakit na parusa mula sa amin.”

Quranenc.com: Nagsabi ang mga iyon: “Tunay na kami ay nagtuturing ng kamalasan sa inyo. Talagang kung hindi kayo titigil ay talagang babatuhin nga namin kayo at talagang sasalingin nga kayo mula sa amin ng isang pagdurusang masakit.”


19

قَالُواْ طَـٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡ أَئِن ذُكِّرۡتُمۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ مُّسۡرِفُونَ

ICDO: Sinabi ng mga Sugo: Ang inyong kawalan ng pag-asa at ang masama ninyong gawain na pagsamba ng iba ay ito ang kasamaan na nasa inyo at sa inyo rin babalik, dahil kapag pinapayuhan ba kayo ng mabuti ay tinatawag ninyo itong masamang pangitain at hinahamon ninyo kami ng pagpatay at pagparusa? Gayong ang katotoohanan ay kayo ang lumampas ng hangganan sa pagiging masama at pagtanggi.

Salas/Taron: Sila [ang mga sugo] ay nagsabi: “Ang inyong [masamang] pangitain ay nasa sa inyong mga sarili. Ito bang [banta laban sa amin] ay sa dahilang kayo ay pinapaalalahanan? Nguni’t, kayo ay mga taong mapagmalabis.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Ang kamalasan ninyo ay kasama sa inyo. [Dahil] ba pinaalalahanan kayo? Bagkus kayo ay mga taong nagmamalabis.”


20

وَجَآءَ مِنۡ أَقۡصَا ٱلۡمَدِينَةِ رَجُلٞ يَسۡعَىٰ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: At dumating mula sa isang malayong lugar sa dulo ng siyudad ang isang lalaki na nagmamadali (nang malaman niya na ang mga naninirahan sa bayan ay nagbalak na patayin ang mga Sugo o hindi kaya ay parusahan), sinabi niya: O aking sambayanan! Sundin ninyo ang mga Sugo na ipinadala sa inyo mula sa Allah,

Salas/Taron: At dumating mula sa malayong pook ng bayan ang isang lalaking humahangos sa pagtakbo [patungo sa kanila]. Siya ay nagsabi: “O aking mga mamamayan, sumunod kayo sa mga sugo;

Quranenc.com: May dumating mula sa pinakaliblib ng lungsod na isang lalaking tumatakbo, na nagsabi: “O mga kababayan ko, sumunod kayo sa mga isinugo.


21

ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسۡـَٔلُكُمۡ أَجۡرٗا وَهُم مُّهۡتَدُونَ

ICDO: Sundin ninyo sila dahil hindi sila humihingi ng kabayaran sa kanilang pagpaparating ng mensahe, dahil sila ay ginabayan sa kanilang pag-anyaya sa inyo tungo sa pagsamba sa Allah nang bukod-tangi.

Dito sa talatang ito ang katangian ng sinumang nagpupunyagi sa pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama.

Salas/Taron: Sumunod kayo sa sinuman [sa kanila na] hindi humihingi sa inyo ng kabayaran, at sila ay [matuwid na] napatnubayan.

Quranenc.com: Sumunod kayo sa mga hindi humihingi sa inyo ng isang pabuya at sila ay mga napapatnubayan.


22

وَمَالِيَ لَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

ICDO: At bakit hindi ko sasambahin ang Allah na Siyang lumikha sa akin at sa Kanya kayo ay magbabalik lahat?

Salas/Taron: At bakit hindi ako sasamba sa Kanya na Siyang lumikha sa akin at sa Kanya, kayo ay [tiyak na] ibabalik?

Quranenc.com: Ano ang mayroon sa akin na hindi ako sumasamba sa lumalang sa akin at sa Kanya kayo panunumbalikin?


23

ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدۡنِ ٱلرَّحۡمَٰنُ بِضُرّٖ لَّا تُغۡنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا يُنقِذُونِ

ICDO: Sasamba ba ako ng iba na mga diyus-diyosan bukod sa Allah na walang anumang magagawa, at kapag ninais ng Allah na Pinakamahabagin na gumawa ng kapinsalaan sa akin ay walang magagawa na anumang kaparaanan ang mga diyus-diyosan na ito para ito ay pigilin sa akin at wala ring kakayahan para ako ay iligtas mula rito?

Salas/Taron: Dapat ba akong kumuha [o magturing] bukod sa Kanya ng [huwad na] diyos [samantalang]; kung ang Mahabagin [Allah] ay maghangad para sa akin ng kapahamakan, ang kanilang pamamagitan ay hindi makatutulong sa akin kahit anupaman, at hindi nila magagawang ako ay mailigtas?

Quranenc.com: Gagawa ba ako bukod pa sa Kanya ng mga diyos? Kung magnanais sa akin ang Napakamaawain ng isang pinsala ay hindi makapagsisilbi sa akin ang pamamagitan nila sa anuman at hindi sila makasasagip sa akin.


24

إِنِّيٓ إِذٗا لَّفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ

ICDO: Sa katunayan, kapag ito ay ginawa ko, walang pag-aalinlangang ako ay nasa malinaw na kamalian. Na kung kaya, ako ay naniwala sa Kanya na inyong Rabb na Tagapaglikha (Allah),

Salas/Taron: Katotohanan, ako, kung mangyari nga ang gayon, ay nasa hayag na kamalian;

Quranenc.com: Tunay na ako, samakatuwid, ay talagang nasa isang pagkaligaw na malinaw.


25

إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمۡ فَٱسۡمَعُونِ

ICDO: Na kung kaya, makinig kayo sa anumang sasabihin ko sa inyo at sumunod kayo sa paniniwala sa Kanya. At nang sinabi niya ito ay nagdagsaan ang mga tao sa kanya at pinatay siya, na kung kaya, pinapasok siya kaagad ng Allah sa Al-Jannah (Hardin).

Salas/Taron: Katotohanan, ako ay naniwala sa inyong Panginoon, kaya kayo ay makinig sa akin.”

Quranenc.com: [Sasabihin]: Tunay na ako ay sumampalataya sa Panginoon ninyo kaya makinig kayo sa akin.”


26

قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجَنَّةَۖ قَالَ يَٰلَيۡتَ قَوۡمِي يَعۡلَمُونَ

ICDO: Sinabi sa kanya pagkatapos niyang mamatay: Pumasok ka na sa Al-Jannah (Hardin) bilang parangal sa iyo.

Salas/Taron: Ito ang sinabi [sa kanya]: “Ikaw ay pumasok sa Paraiso.”(3) Siya ay nagsabi: “Sana ito ay nababatid(4) ng aking mga mamamayan,

(3) Ipinahiwatig ng talatang ito ang isang biglaang tagpo sa Kabilang Buhay. Isang matuwid na tao ang namatay sa mga kamay ng mga di-naniniwala habang siya ay naghahatid ng mensahe ng Islam at naging isang martir. Kaya, siya ay pinapasok sa Paraiso. At nang siya ay nasa Paraiso, nasabi niya na kung ito ay nalalaman lamang ng kanyang mga mamamayan, marahil sila ay naniwala.

(4) Isinalaysay ni Anas bin Malik: Ang Sugo ng Allah ay nagsabi, “Walang sinuman ang nakapasok sa Paraiso ang magnais pa na bumalik sa mundo kahit nasa kanyang lahat-lahat [ang yaman] sa mundo, maliban sa isang Shaheed [martir] na nagnais bumalik sa mundo upang siya ay muling mapatay ng sampung ulit sa Landas ng Allah at maging Shaheed at tanggapin niya ang karangalan mula sa Allah.” [Sahih Bukhari, vol. 4, Hadith Bilang 72].

Quranenc.com: Sasabihin: “Pumasok ka sa paraiso.” Magsasabi siya: “O kung sana ang mga kababayan ko ay nakaaalam,


27

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ

ICDO: Sinabi niya, habang siya ay nasa maligayang pamumuhay at pagpaparangal: Kung nabatid lamang sana ng aking sambayanan ang pagpapatawad ng aking Rabb na Tagapaglikha sa akin at pagpaparangal sa akin; dahil sa aking paniniwala sa Allah at pagtitiis ko habang Siya ay aking sinusunod, pagsunod ko sa Kanyang mga Sugo, hanggang sa ako ay pinatay, upang sila ay maniwala sa Allah at makapasok sa Al-Jannah (Hardin) na tulad ko.

Salas/Taron: Kung paano ako napatawad ng aking Panginoon at ako ay inilagay sa hanay ng mga pinarangalan.”

Quranenc.com: sa pagpapatawad sa akin ng Panginoon ko at paggawa Niya sa akin kabilang sa mga pinararangalan.”


28

۞وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِن جُندٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ

ICDO: At hindi na nangangailangan ang pangyayaring ito na magpadala pa Kami ng sundalo mula sa kalangitan upang sila ay parusahan pagkatapos nilang patayin ang lalaki na nagpayo sa kanila at pinasinungalingan ang mga Sugo dahil sa sila ay mga mahihina, at hindi na Namin kinakailangan pang magpababa ng mga anghel para sa mga sambayanan upang sila ay Aming puksain kundi magpapadala na lamang Kami ng parusa para sila ay wasakin.

Salas/Taron: At Kami ay hindi na nagpababa para sa kanyang mga mamamayan pagkaraan niya ng alinmang kawal [o alagad] mula sa kalangitan, at hindi rin Namin kailangan pang gawin ito.

Quranenc.com: Magsasabi sila: Hindi Kami nagpababa sa mga kababayan niya noong wala na siya ng mga kawal mula sa langit at hindi nangyaring Kami ay magpapababa.  


29

إِن كَانَتۡ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ فَإِذَا هُمۡ خَٰمِدُونَ

ICDO: Hindi nangyari ang pagwasak sa kanila kundi sa pamamagitan lamang ng isang malakas na ingay, na sa pamamagitan nito ay namatay silang lahat at walang natira sa kanila.

Salas/Taron: [Nguni’t sapat na para sa kanila] ang isang as-sayhah,(5) at kapagdaka, sila ay nangapuksa [at nangamatay].

(5) As-Sayhah. Sa kahulugan, tinutukoy nito ay ang malagim na panaghoy ng pagdurusa. Nguni’t ang Sayhah rito ay iniuugnay sa pag-ihip ng tambuli ng Anghel Israfeel bilang hudyat ng Araw ng Paghuhukom. [Tingnan ang Surah 38 ayat 15].

Quranenc.com: Walang iba iyon kundi nag-iisang hiyaw, at biglang sila ay mga nalipol.


30

يَٰحَسۡرَةً عَلَى ٱلۡعِبَادِۚ مَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ

ICDO: Kahabag-habag sa mga tao at sa kanilang pagsisisi sa Araw ng Muling Pagkabuhay kapag nakita na nila ang parusa, dahil walang sinumang Sugo na ipinapadala mula sa Allah nang hindi nila kinukutya at minamaliit.

Salas/Taron: Sadyang nakapanlulumo sa mga alipin [tao] na walang sinumang sugo ang dumating sa kanila maliban na sila ay kanilang laging kinukutya.

Quranenc.com: O isang panghihinayang sa mga lingkod. Walang dumating sa kanila na anumang sugo malibang sila dati ay nangungutya.


31

أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ أَنَّهُمۡ إِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُونَ

ICDO: Hindi ba nila nakita na mga nangungutya at mapagkunan man lamang ng aral ang mga nauna sa kanila na iba’t ibang nakalipas na henerasyon na pinuksa Namin at kailanman sila ay hindi na makababalik pa sa daigdig?

Salas/Taron: Hindi ba nila isinaalang-alang kung ilang henerasyon na ang Aming winasak na nauna sa kanila – sila ay hindi na muling magbabalik sa kanila?

Quranenc.com: Hindi ba nila napag-alaman kung ilan ang pinasawi Namin bago nila kabilang sa mga salinlahi – na ang mga iyon sa kanila ay hindi manunumbalik?


32

وَإِن كُلّٞ لَّمَّا جَمِيعٞ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ

ICDO: At lahat ng mga henerasyon na ito na Aming pinuksa at ang iba pa kaysa kanila ay titipuning lahat tungo sa Amin sa Araw ng Muling Pagkabuhay para sa Paghuhukom at Pagbabayad.

Salas/Taron: At katotohanan, silang lahat – ay dadalhin upang humarap sa Amin [para sa paghuhukom].

Quranenc.com: Walang iba ang lahat kundi magkakasama, na sa harap Namin mga pinadadalo.


33

وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلۡأَرۡضُ ٱلۡمَيۡتَةُ أَحۡيَيۡنَٰهَا وَأَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبّٗا فَمِنۡهُ يَأۡكُلُونَ

ICDO: At ang katibayan para sa kanila na mga walang pananampalataya hinggil sa kapangyarihan ng Allah sa pagbubuhay na mag-uli: ay itong patay (o tuyot) na kalupaan na walang anumang tumutubong pananim ay binubuhay Namin sa pamamagitan ng pagpapadala ng tubig, at pinasisibol Namin mula rito ang iba’t ibang pananim na kinakain ng tao at mga hayop. Na kung kaya, sinuman ang nagbubuhay ng kalupaan sa pamamagitan ng pagpapasibol ng mga luntian (mga tumutubong halamanan o pananim) ay Siya rin ang bubuhay na mag-uli sa Kanyang nilikha pagkatapos ng kamatayan.

Salas/Taron: At [bilang] ayah [palatandaan] para sa kanila ay ang tigang na lupa; ito ay Aming binigyan ng buhay at Kami ay nagpatubo mula rito ng mga butil(6) at mula rito [sa inaning butil] sila ay nagsisikain.

(6) Butil tulad ng bigas, trigo, mais at iba pa.

Quranenc.com: Isang tanda para sa kanila ang lupang patay. Nagbigay-buhay Kami rito at nagpalabas Kami mula rito ng mga butil, at mula rito ay kumakain sila.


34

وَجَعَلۡنَا فِيهَا جَنَّـٰتٖ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَٰبٖ وَفَجَّرۡنَا فِيهَا مِنَ ٱلۡعُيُونِ

ICDO: Ginawa Namin dito sa kalupaang ito ang mga hardin ng mga datiles at mga ubasan, at pinabubulwak Namin dito ang mga bukal ng tubig upang ito ay diligin.

Salas/Taron: At Kami ay naglagay doon [sa kalupaan] ng mga hardin ng palmera [ng datiles] at mga ubasan, at Aming pinangyaring bumulwak mula rito ang mga bukal [ng tubig].

Quranenc.com: Gumawa Kami rito ng mga hardin ng datiles at mga ubas at nagpabulwak Kami rito ng mga bukal


35

لِيَأۡكُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتۡهُ أَيۡدِيهِمۡۚ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ

ICDO: Lahat ng ito ay upang mabuhay ang mga alipin mula sa bunga nito, at ito ay walang iba kundi mula sa Awa ng Allah sa kanila at hindi dahil sa kanilang pagpupunyagi at pagpapagod, at hindi rin sa kanilang talino at lakas, na kung kaya, hindi ba sila dapat na magpasalamat sa mga biyayang ito sa kanila, na ang mga ito ay mula sa mga biyaya na napakarami na hindi kayang bilangin?

Salas/Taron: Upang sila ay magsikain mula sa [mga hardin na] Kanyang [ipinagkaloob na] mga prutas. At hindi ang kanilang mga kamay ang nagpatubo nito,(7) kaya sila ba, kung gayon, ay hindi magpapasalamat?

(7) At bagaman ang tao ang nagtanim, hindi nangangahulugan na sila ang nagbigay buhay nito.

Quranenc.com: upang kumain sila sa mga bunga ng mga ito, hindi gumawa sa mga ito ang mga kamay nila, kaya hindi ba sila magpapasalamat?


36

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ

ICDO: Na kung kaya, luwalhati sa kadakilaan ng Allah na Siyang lumikha ng lahat ng iba’t ibang uri ng mga pananim na ito sa kalupaan, at ganoon din sa mga sariling uri nila na mga kalalakihan at kababaihan, at sa iba pa na mga nilikha ng Allah na hindi nila alam. Siya ay Bukod-Tangi sa paglikha na hindi kailanman nararapat na magkaroon Siya ng katambal.

Salas/Taron: Luwalhati sa Kanya na Siyang lumikha sa lahat ng magkakapares – mula sa anumang tumutubo sa kalupaan at mula sa kanilang mga sarili, at mula sa alinmang hindi nila nalalaman.

Quranenc.com: Kaluwalhatian sa lumikha sa mga uri sa lahat ng mga ito mula sa mga pinatutubo ng lupa, mula sa mga sarili nila, at mula sa hindi ninyo nalalaman.


37

وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ

ICDO: At ang isa pang tanda para sa kanila sa Kaisahan ng Allah at ang Kanyang ganap na kakayahan: ay ang gabi, na inaalis Namin sa pamamagitan nito ang liwanag ng araw kapag ito ay dumating, na kung kaya, ang mga tao ay nasa kadiliman na.

Salas/Taron: At [bilang] ayah [patandaan] para sa kanila ay ang gabi. Aming pinapawi [kinukubli] mula sa kanya [sa gabi] ang [liwanag ng] araw, kaya sila ay [naiiwan] sa kadiliman.

Quranenc.com: Isang tanda para sa kanila ang gabi. Nag-aalis Kami mula rito ng maghapon, kaya biglang sila ay mga napagdidiliman.


38

وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ

ICDO: At ang tanda pa rin para sa kanila ay ang araw na umiikot lamang mismo sa sariling kinalalagyan nito, na ito ay itinakda ng Allah na hindi ito maaaring lumampas at hindi nito maaaring bawasan, at ito ay pagtakda ng Allah na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan, na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na Al-`Aleem – ang Ganap na Nakaaalam na walang anumang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: At ang araw ay umiinog sa [sariling ligiran nito] tungo sa takdang pagtigil nito. Iyan ang takdang panukat ng Ganap na Makapangyarihan, ang Maalam.

Quranenc.com: Ang araw ay tumatakbo para sa isang pinagtitigilan para rito. Iyon ay ang pagtatakda ng Makapangyarihan, Maalam.


39                                 

وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ

ICDO: At ang buwan ay tanda pa rin para sa kanila ang paglikha nito, at sinukat Namin ang daraanan nito sa bawat gabi, na mag-uumpisa ito bilang isang maliit na gasuklay (o ‘crescent’) hanggang sa ito ay maging isang bilog na buwan, at pagkatapos ay babalik na naman ito sa kaliitan na katulad ng matandang baluktot na tuyong sanga ng datiles dahil sa nipis, pagkabaluktot at pagkadilaw nito.

Salas/Taron: At ang buwan – Aming itinakda para sa kanya [sa buwan] ang mga [iba’t ibang pagbabagong] hugis(8) hanggang ito ay makabalik [lumitaw] tulad ng natuyot na tangkay ng [puno ng] datiles.

(8) Ang tinutukoy na hugis ng buwan [phases of the moon] ay ang kalagayan nito sa iba’t ibang oras.

Quranenc.com: Ang buwan ay nagtakda Kami rito ng mga yugto hanggang sa umulit ito gaya ng buwig na magulang.


40

لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ

ICDO: At lahat ng ito: araw, buwan, gabi at araw ay may sari-sariling oras na itinakda ang Allah sa bawat isa rito na hindi nito lalampasan, na kung kaya, hindi maaaring maabot ng araw ang buwan upang mabura nito ang kanyang liwanag o hindi kaya ay babaguhin nito ang kanyang dinaraanan, at hindi rin maaari sa gabi na mauunahan nito ang araw, na papasok ito rito bago matapos ang oras ng araw, ang lahat ng ito: araw, buwan at mga ‘heavenly bodies’ ay lumulutang sa mga sariling ‘orbit’ (o ligiran) nito.

Salas/Taron: Hindi mangyayari para sa araw na maabutan ang buwan, o ang gabi ay mapangunahan [o lagpasan] ng araw. Bagaman, ang bawa’t isa [sa kanila], sa isang ligiran, ay lumalangoy.

Quranenc.com: Ang araw ay hindi nararapat para rito na umabot sa buwan, ni ang gabi ay umuna sa maghapon. Lahat, sa ikutan, ay lumalangoy.


41

وَءَايَةٞ لَّهُمۡ أَنَّا حَمَلۡنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ فِي ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ

ICDO: At tanda pa rin para sa kanila na ang Allah ay Bukod-Tangi na karapat-dapat na sambahin at nagkakaloob ng mga biyaya, ay Kami ang nagdala sa lahat ng nakaligtas na angkan ni Adam sa Arka (malaking sasakyang-pantubig) ni Nuh na punung-puno ng iba’t ibang uri ng mga nilikha, upang mapanatili ang lahi nito pagkatapos ng delubyo (o malaking baha).

Salas/Taron: At [bilang] ayah [palatandaan] para sa kanila ay [ito] – Aming isinakay ang kanilang mga ninuno sa isang may-lulang sasakyang-dagat [ni Noah].

Quranenc.com: Isang tanda para sa kanila na Kami ay bumuhat sa mga supling nila sa daong na nilulanan.


42

وَخَلَقۡنَا لَهُم مِّن مِّثۡلِهِۦ مَا يَرۡكَبُونَ

ICDO: At ginawa Namin para sa kanila na walang pananampalataya at sa iba pa, ang katulad ng Arka ni Nuh na sasakyang-pantubig at iba pa na mga sasakyan, na kanilang sinasakyan at pinararating sila sa kanilang mga bayan.

Salas/Taron: At Aming nilikha para sa kanila mula sa mga nakakatulad nito [ng barko] ang kanilang sinasakyan.

Quranenc.com: Lumikha Kami para sa kanila mula sa tulad niyon ng sinasakyan nila.


43

وَإِن نَّشَأۡ نُغۡرِقۡهُمۡ فَلَا صَرِيخَ لَهُمۡ وَلَا هُمۡ يُنقَذُونَ

ICDO: At kung nais Namin na sila ay malunod ay hindi na sila makatatagpo pa ng sinumang sasaklolo sa kanila mula sa kanilang pagkalunod, at walang sinupaman ang makapagliligtas sa kanila.

Salas/Taron: At kung Aming naisin, sila ay Aming maaaring lunurin; magkagayon sila ay hindi magkakaroon ng isang makatutugon sa pagsigaw, o sila ay hindi maililigtas.

Quranenc.com: Kung loloobin Namin ay malulunod Namin sila at walang [tutugon sa] pagtili para sa kanila ni sila ay masasagip


44

إِلَّا رَحۡمَةٗ مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٖ

ICDO: Maliban sa kung sila ay kinaawaan Namin at iniligtas Namin upang sila ay makapagsaya pansamantala; baka sakali na sila ay magbalik-loob at pagpunan nila ang anuman na kanilang pagkukulang.

Salas/Taron: Maliban bilang isang habag mula sa Amin at kaluwagan hanggang sa isang takdang panahon.

Quranenc.com: maliban bilang isang awa mula sa Amin at isang tinatamasa hanggang sa isang panahon.


45

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيكُمۡ وَمَا خَلۡفَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ

ICDO: At kapag sinabi sa mga walang pananampalataya: Katakutan ninyo ang Kabilang-Buhay at ang mga kalagiman na mangyayari roon at ganoon din sa mga sakuna na mangyayari rito sa daigdig na mga parusa; nang sa gayon ay hangarin nila ang Awa ng Allah para sa kanila, subalit sila ay tumanggi at hindi tumanggap ng pagpapayo.

Salas/Taron: At kapag ito ay sabihin sa kanila: “Pangambahan ninyo ang anumang nasa inyong harapan [parusa sa kabilang buhay] at ang anumang nasa inyong likuran [parusa sa mundong ito], upang sakali kayo ay tumanggap ng habag.”

Quranenc.com: Kapag sinabi sa kanila: “Mangilag kayo sa anumang nasa harapan ninyo at anumang nasa likuran ninyo, nang sa gayon kayo ay kaaawaan.”


46

وَمَا تَأۡتِيهِم مِّنۡ ءَايَةٖ مِّنۡ ءَايَٰتِ رَبِّهِمۡ إِلَّا كَانُواْ عَنۡهَا مُعۡرِضِينَ

ICDO: At walang anumang dumating sa kanila na mga walang pananampalataya na malinaw na palatandaan mula sa kanilang Rabb na Tagapaglikha; upang sila ay gabayan sa katotohanan at patunayan sa kanila ang pagiging totoo ng Sugo sa kanila, kundi sila ay tumanggi at hindi pakikinabangan ang mga ito.

Salas/Taron: At walang ayah [kapahayagan] na dumating sa kanila mula sa mga ayaat [kapahayagan] ng kanilang Panginoon maliban na sila ay tumanggi mula rito.

Quranenc.com: Walang dumarating sa kanila na isang tanda mula sa mga tanda ng Panginoon nila malibang sila sa mga ito ay mga tagaayaw


47

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطۡعِمُ مَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطۡعَمَهُۥٓ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ

ICDO: At kapag sinabi sa mga walang pananampalataya: Gumasta kayo mula sa kabuhayan na ipinagkaloob ng Allah sa inyo, sasabihin nila sa mga mananampalataya bilang pangangatwiran: Bubuhayin ba namin at pakakainin namin ang sinuman na kapag ninais ng Allah na pakanin ay mapakakain Niya? Na kung kaya, kayong mga naniwala ay nasa malinaw na pagkakamali dahil sa inyong mga ipinag-uutos sa amin.

Salas/Taron: At kapag ito ay sabihin sa kanila: “Gumugol kayo mula sa anumang [panustos] na ipinagkaloob ng Allah sa inyo,” yaong mga di-naniwala ay nagsasabi sa mga naniniwala: “Magpapakain ba kami sa isang maaaring pakainin ng Allah kung ito ay Kanyang naisin? Katotohanan, kayo ay nasa hayag na kamalian.”

Quranenc.com: Kapag sinabi sa kanila: “Gumugol kayo mula sa itinustos sa inyo ni Allāh,” nagsasabi ang mga tumangging sumampalataya sa mga sumampalataya: “Magpapakain ba kami sa isang kung sakaling loloobin ni Allāh ay pinakain sana Niya? Walang iba kayo kundi nasa isang pagkaligaw na malinaw.”


48

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

ICDO: At sinasabi ng mga walang pananampalataya bilang pagtanggi at pagmamadali: Kailan pa ba mangyayari ang Muling Pagkabuhay kung kayo ay totoo sa inyong mga sinasabi?

Salas/Taron: At sila ay nagsasabi: “Kailan nga ba [magaganap] ang pangakong ito kung kayo ay makatotohanan?”

Quranenc.com: Nagsasabi sila: “Kailan ang pangakong ito kung nangyaring kayo ay mga tapat?”


49

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ تَأۡخُذُهُمۡ وَهُمۡ يَخِصِّمُونَ

ICDO: Walang inaabangan ang mga walang pananampalataya sa kanilang pagmamadali sa babala ng Allah kundi isang sigaw ng unang ihip ng trumpeta lamang sa oras ng pagkagunaw ng daigdig, at sila ay kukubkubin nang biglaan, habang sila ay nagtatalu-talo dahil sa kanilang kabuhayan dito sa daigdig.

Salas/Taron: Sila ay walang hinihintay maliban sa isang as-sayhah(9) [pag-ihip ng tambuli] na hahablot sa kanila habang sila ay nagtatalu-talo!

(9) As-Sayhah. Sa ayah na ito, ang Sayhah ay ang pag-ihip ng tambuli ng Anghel Israfeel bilang hudyat ng Araw ng Paghuhukom. [Tingnan ang Surah 38 ayat 15].

Quranenc.com: Wala silang hinihintay kundi nag-iisang hiyaw na kukuha sa kanila habang sila ay nag-aalitan.


50

فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ تَوۡصِيَةٗ وَلَآ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمۡ يَرۡجِعُونَ

ICDO: At hindi magkakaroon ng kakayahan ang mga walang pananampalataya sa oras ng pag-ihip ng trumpeta na makapaghabilin pa sa sinuman, at hindi na sila makababalik sa kanilang pamilya, kundi sila ay mamamatay na roon sa kanilang mga pamilihan at sa kinaroroonang lugar.

Salas/Taron: At sila ay walang kakayahan [upang magbigay] ng isa mang tagubilin at sila ay hindi makababalik sa kanilang angkan [o kaanak].

Quranenc.com: Kaya hindi sila makakakaya ng isang pagtatagubilin, ni sa mag-anak nila ay manunumbalik.


51

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنسِلُونَ

ICDO: At pagkatapos ay hihipan ang trumpeta sa ikalawang pagkakataon, at ibabalik sa kanilang mga katawan ang kanilang mga kaluluwa, at sila ay kaagad na lamang lilitaw mula sa kanilang mga libingan na patungo sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha nang mabilisan.

Salas/Taron: At ang tambuli ay hihipan [sa ikalawang pagkakataon], at kapagdaka mula sa mga libingan, sila ay maghuhumangos patungo sa kanilang Panginoon!

Quranenc.com: Iihip sa tambuli kaya biglang sila mula sa mga puntod patungo sa Panginoon nila ay magmamatulin.


52

قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرۡقَدِنَاۜۗ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلۡمُرۡسَلُونَ

ICDO: Sasabihin ng mga walang pananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang pagsisisi: Kapighatian sa amin, sino ang nagpabangon sa amin mula sa aming mga libingan? Sasagutin sila at sasabihin sa kanila: Ito ang ipinangako ng Allah na Pinakamahabagin at iniulat ng mga matatapat na mga Sugo!

Salas/Taron: Sila ay magsasabi: “Ah! kasawian sa amin! Sino ba ang nagpabangon sa amin mula sa aming kinahihimlayan?” [Ito ay sasabihin sa kanila]: “Ito ang ipinangako ng Mahabagin [Allah], at ang mga sugo ay nagsabi ng katotohanan.”

Quranenc.com: Magsasabi sila: “O kapighatian sa atin! Sino ang bumuhay na muli sa atin mula sa tulugan natin?” [Sasagutin sila:] “Ito ay ang ipinangako ng Pinakamaawain at nagkatotoo ang mga isinugo.”


53

إِن كَانَتۡ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ فَإِذَا هُمۡ جَمِيعٞ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ

ICDO: Ang pagbangon mula sa mga libingan ay sa pamamagitan lamang ng isang malakas na pag-ihip sa trumpeta, pagkatapos lahat ng nilikha ay sa Amin haharap para sa Paghuhukom at Pagbabayad!

Salas/Taron: Ito ay isa lamang as-sayhah [pag-ihip ng tambuli], at kapagdaka, silang lahat ay naroroong dadalhin sa Aming harapan.

Quranenc.com: Walang mangyayari kundi nag-iisang hiyaw, at biglang sila ay magkakasama, na sa harap Namin mga padadaluhin.


54

فَٱلۡيَوۡمَ لَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗا وَلَا تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: Sa Araw na ito, magaganap ang makatarungang paghuhukom, na kung kaya, walang sinuman ang dadayain na mabawasan ang kanyang kabutihan o hindi kaya ay maragdagan ang kanyang kasalanan, at walang pagbabayad na magaganap kundi ito ay bunga rin lamang ng inyong nagawa sa daigdig.

Salas/Taron: Kaya, ngayong Araw [ng Paghuhukom], walang kaluluwa ang gagawan ng kamalian sa anupaman, at kayo ay hindi babayaran maliban para sa anumang inyong laging ginagawa.

Quranenc.com: Kaya sa araw na ito walang lalabagin sa katarungan na isang kaluluwa at hindi kayo gagantihan maliban ng ayon sa dati ninyong ginagawa.


55

إِنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ ٱلۡيَوۡمَ فِي شُغُلٖ فَٰكِهُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga maninirahan sa Al-Jannah (Hardin) sa Araw na yaon ay abalang-abala na hindi nila mapapansin ang iba dahil sa kaluguran at iba’t ibang uri ng mga biyaya na kanilang tinatamasa.

Salas/Taron: Katotohanan, ang mga maninirahan sa Paraiso sa Araw na iyon, ay maaaliw sa mga [kasiya-siyang] pagkakaabalahang gawain –

Quranenc.com: Tunay na ang mga maninirahan sa Paraiso, sa Araw na iyon, ay nasa pagkaabala na mga nagagalak.


56

هُمۡ وَأَزۡوَٰجُهُمۡ فِي ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ

ICDO: Sila at ang kanilang mga asawa ay nagpapakasaya sa pag-upo sa magagarang upuan na may mga palamuti na nasa ilalim ng mga maginhawa at kaigaya-igayang lilim.

Salas/Taron: Sila at ang kanilang mga asawa – ay nasa lilim [na silungan], [sila ay] nakasandal sa mga [malalambot at mararangyang] higaan.(10)

(10) Ayon kay Ibn Abbas ang “Muttaki’un” ay higaan na may silungan. [Tafsir ni Ibn Kathir, vol. 8, pahina 210].

Quranenc.com: Sila at ang mga asawa nila ay nasa lilim, na sa mga supa mga nakasandig.


57

لَهُمۡ فِيهَا فَٰكِهَةٞ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ

ICDO: Para pa rin sa kanila sa Al-Jannah (Hardin) ay iba’t ibang uri ng mga masasarap na prutas, at para sa kanila ang anuman na kanilang nais na iba’t ibang uri ng biyaya.

Salas/Taron: [Inihanda] para sa kanila roon ay prutas, at para sa kanila roon ay ang anumang kanilang kahilingan.

Quranenc.com: Magkakaroon sila roon ng bungang-kahoy at magkakaroon sila ng anumang ipananawagan nila.


58

سَلَٰمٞ قَوۡلٗا مِّن رَّبّٖ رَّحِيمٖ

ICDO: Para pa rin sa kanila ang nakahihigit na uri ng biyaya na ito ay kapag nakipag-usap sa kanila ang Allah na kanilang Rabb na Pinakamapagmahal at Napakamaawain sa kanila bilang pagbabati ng Salam (kapayapaan). At doon ay mabubuo na sa kanila ang pinakamataas na uri ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon.

Salas/Taron: [At]: “Salaamun” [Kapayapaan] – isang salita [ng pagbati] mula sa Maawaing Panginoon.

Quranenc.com: “Kapayapaan,” isang sabi mula sa isang Panginoong Maawain,


59

وَٱمۡتَٰزُواْ ٱلۡيَوۡمَ أَيُّهَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ

ICDO: At sasabihin sa mga walang pananampalataya sa Araw na yaon: O kayo na mga kriminal! Bumukod na kayo sa mga mananampalataya at lumayo na kayo sa kanila.

Salas/Taron: [At Siya ay mag-uutos sa mga di-naniniwala]: “Magsilayo kayo [mula sa mga naniniwala] sa Araw na ito, O kayong mga mapaggawa ng kabuktutan.”

Quranenc.com: “Mabukod kayo ngayong araw, O mga tagasalansang.


60

۞أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ

ICDO: At sasabihin ng Allah sa kanila bilang pag-aalipusta at pagpapaalaala sa kanila sa nakaraan: Hindi ba pinagpayuhan Ko kayo, O mga anak ni Adam, sa pamamagitan ng pagpapayo ng Aking mga Sugo na huwag ninyong sambahin si Shaytan at huwag kayong sumunod sa kanya? Dahil siya sa katotohanan ay malinaw ninyong kalaban.

Salas/Taron: Hindi Ko ba iniutos sa inyo, O mga anak ni Adan, na huwag kayong sumamba sa satanas? Katotohanan, siya ay inyong hayag na kaaway.

Quranenc.com: Hindi ba nag-atas Ako sa inyo, o mga anak ni Adan, na huwag kayong sumamba sa demonyo – tunay na siya para sa inyo ay isang kaaway na malinaw –


61

وَأَنِ ٱعۡبُدُونِيۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ

ICDO: At inutusan Ko kayo na sambahin lamang Ako nang bukod-tangi, dahil sa pagsamba at pagsunod lamang sa Akin at pagsalungat kay Shaytan ay ito ang Matuwid na Landas na Daan patungo sa Aking Pagmamahal at Aking mga Hardin.

Salas/Taron: At kayo ay [nararapat] sumamba sa Akin? Ito ang matuwid na Landas.

Quranenc.com: at na sumamba kayo sa Akin? Ito ay isang landasing tuwid.


62

وَلَقَدۡ أَضَلَّ مِنكُمۡ جِبِلّٗا كَثِيرًاۖ أَفَلَمۡ تَكُونُواْ تَعۡقِلُونَ

ICDO: Katiyakan, iniligaw ni Shaytan mula sa katotohanan ang marami sa inyo, na kung kaya, wala ba kayong pag-iisip, O kayong mga walang pananampalataya, na pipigil sa inyo sa pagsunod sa kanya?

Salas/Taron: At katiyakan, kanyang nailigaw na ang karamihang nilikha na kabilang mula sa inyo, kaya hindi ba kayo makauunawa?

Quranenc.com: Talaga ngang nagpaligaw siya mula sa inyo ng kinapal na marami. Kaya hindi ba nangyaring kayo ay nakapag-uunawa?


63

هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ

ICDO: Ito ang Impiyernong-Apoy na ipinangako sa inyo sa daigdig dahil sa inyong di-paniniwala sa Allah at pagtanggi sa Kanyang mga Sugo.

Salas/Taron: Ito ang Impiyerno na sa inyo ay ipinangako.              

Quranenc.com: Ito ay Impiyerno na dati kayong pinangangakuan.


64

ٱصۡلَوۡهَا ٱلۡيَوۡمَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ

ICDO: Pumasok na kayo rito ngayon at lasapin ninyo ang lagablab nito; dahil sa inyong di-paniniwala.

Salas/Taron: [Magsipasok kayo upang] sunugin doon sa Araw na ito para sa anumang lagi ninyong di-pinaniniwalaan.

Quranenc.com: Pumasok kayo rito ngayong araw dahil sa dati kayong tumatangging sumampalataya.”


65

ٱلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلَىٰٓ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَآ أَيۡدِيهِمۡ وَتَشۡهَدُ أَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

ICDO: Ngayon ay isasara Namin ang mga bibig ng mga walang pananampalataya, na kung kaya, hindi na sila makapagsasalita, at ang kanilang mga kamay ay mag-uulat sa Amin hinggil sa kung ano mismo ang ginawa nito, at tetestigo sa Amin ang kanilang mga paa kung paano ito nagpunyagi sa daigdig at kung ano ang nagawa nito na mga kasalanan.

Salas/Taron: Sa Araw na iyon, Aming tatakpan ang kanilang mga bibig, at ang kanilang mga kamay ay mangungusap sa Amin, at ang kanilang mga paa ay sasaksi laban sa anupamang kanilang lagi nang pinagsusumikapan.

Quranenc.com: Sa Araw na iyon, magpipinid Kami sa mga bibig nila at magsasalita sa Amin ang mga kamay nila at sasaksi ang mga paa nila hinggil sa dati nilang kinakamit.


66

وَلَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا عَلَىٰٓ أَعۡيُنِهِمۡ فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبۡصِرُونَ

ICDO: At kung gugustuhin Namin ay buburahin (o bubulagin) Namin ang kanilang mga mata upang hindi na sila makakita na tulad ng ginawa Naming pagsara sa kanilang mga bibig, upang sila ay magsipag-unahan sa tulay (sa ibabaw ng Impiyerno) para sila ay makatawid, subalit paano ito mangyayari sa kanila kung nawalan na sila ng mga paningin?

Salas/Taron: At kung Aming naisin, magagawa Naming tanggalin [o bulagin] ang kanilang mga mata, at sila ay mag-uunahan upang [hanapin] ang landas, subali’t paano sila makakikita?

Quranenc.com: Kung sakaling niloloob Namin ay talaga sanang pumawi Kami sa mga mata nila, at mag-uunahan sila sa landasin ngunit paano silang makakikita?


67

وَلَوۡ نَشَآءُ لَمَسَخۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمۡ فَمَا ٱسۡتَطَٰعُواْ مُضِيّٗا وَلَا يَرۡجِعُونَ

ICDO: At kung gugustuhin Namin ay babaguhin Namin ang kanilang anyo at pananatilihin Namin sila sa kanilang kinaroroonan, na kung kaya, hindi na sila magkakaroon pa ng kakayahan na humakbang paharap (o pasulong) at hindi rin sila magkakaroon ng kakayahan na umatras pabalik.

Salas/Taron: At kung Aming naisin, sila ay Aming magagawang baguhin [gawing mga inutil o lumpo] sa kanilang kinalalagyan upang sila ay walang kakayahang sumulong o bumalik [gumalaw o makuhang tumalikod].

Quranenc.com: Kung sakaling niloloob Namin ay talaga sanang nagpabagong-anyo Kami sa kanila sa kinaroroonan nila kaya hindi sila makakakaya ng paglisan at hindi sila manunumbalik.


68

وَمَن نُّعَمِّرۡهُ نُنَكِّسۡهُ فِي ٱلۡخَلۡقِۚ أَفَلَا يَعۡقِلُونَ

ICDO: At sinuman ang pahahabain Namin ang kanyang buhay hanggang sa siya ay tatanda ay ibabalik Namin siya sa dati niyang kahinaan na tulad noong siya ay murang edad pa lamang na kahinaan ng kaisipan at katawan, na kung kaya, hindi ba nila iniisip na ang sinumang may kakayahan na gawin ito ay kaya rin Niyang buhaying sila na mag-uli?

Salas/Taron: At sinuman ang Aming gagawaran ng mahabang buhay, ay Aming ibabalik sa [unang] pagkalikha.(11) Sila ba ay hindi nakauunawa?

(11) Binigyan ng Allah ang ibang tao ng mahabang buhay at pagkaraan hinayaan Niyang manumbalik ito sa pagiging bata [sa madaling salita, naging mahina, ulyanin at walang matatag na pag-iisip].

Quranenc.com: Ang sinumang pinatanda Namin ay pababalikin Namin siya sa pagkakalikha. Kaya hindi ba sila nakapag-uunawa?


69

وَمَا عَلَّمۡنَٰهُ ٱلشِّعۡرَ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّبِينٞ

ICDO: At siya [si Muhammad] ay hindi Namin tinuruan ng tula, at ito ay hindi nababagay sa kanya. Ito ay walang anupaman maliban sa isang paalala at isang malinaw na Qur’an.

Salas/Taron: At siya [si Muhammad] ay hindi Namin tinuruan ng tula, at ito ay hindi nababagay sa kanya. Ito ay walang anupaman maliban sa isang paalala at isang malinaw na Qur’an.

Quranenc.com: Hindi Kami nagturo sa kanya ng tula at hindi iyon nararapat para sa kanya. Walang iba ito kundi isang paalaala at isang Qur’ān na malinaw


70

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّٗا وَيَحِقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: Upang balaan ang sinuman na buhay ang kanyang puso na nakikita niya ang liwanag, at maging karapat-dapat ang parusa sa mga di-naniniwala sa Allah; dahil naitatag na sa kanila ang katibayan ng Dakilang Quran bilang ganap na katibayan ng Allah.

Salas/Taron: Upang bigyang babala ang sinumang nabubuhay, at [upang] patotohanan ang salita [takda at parusa] laban sa mga di naniniwala.

Quranenc.com: upang magbabala sa sinumang nangyaring buhay at magindapat ang hatol sa mga tagatangging sumampalataya.


71

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمٗا فَهُمۡ لَهَا مَٰلِكُونَ

ICDO: Hindi ba nakita ng mga tao kung paano Namin nilikha sa pamamagitan ng Aming mga Kamay para sa kanila ang mga hayop upang maging madali ang pakinabang nila rito, at ito ay kanilang nakokontrol?

Salas/Taron: Hindi ba nila nakikita na Aming nilikha para sa kanila ang anumang ginawa ng Aming mga Kamay, ang mga pastulang hayop [sa kawan ng mga bakahan], at [pagkaraan] sila ang mga tagapag-ari [ng mga ito].

Quranenc.com: Hindi ba sila nakaalam na Kami ay lumikha para sa kanila mula sa ginawa ng mga kamay Namin na mga hayupan, at sila sa mga ito ay mga may-ari?


72

وَذَلَّلۡنَٰهَا لَهُمۡ فَمِنۡهَا رَكُوبُهُمۡ وَمِنۡهَا يَأۡكُلُونَ

ICDO: At ito ay nilikha Namin para sa kanilang kapakinabangan, na mayroon mula rito ang kanilang sinasakyan sa kanilang paglalakbay, at nagdadala para sa kanila ng kanilang mga mabibigat na dalahin at mayroon din naman sa mga ito ang kanilang kinakain.

Salas/Taron: At Aming ginawang maamo ang mga ito [mga hayop] para sa kanila upang ang iba sa mga ito ay [gamitin bilang] mga sasakyan at ang iba naman ay kanilang pagkain.

Quranenc.com: Nagpaamo Kami sa mga ito para sa kanila kaya kabilang sa mga ito ay mga sasakyan nila at kabilang sa mga ito ay kinakain nila.


73

وَلَهُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُۚ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ

ICDO: At para sa kanila mula rito ang iba pang kapakinabangan na nakakamtan nila, katulad ng pakinabang sa mga balahibo nito, buhok (‘fur’) upang maging palamuti sa tahanan, kasuotan at iba pa, iniinom nila ang gatas nito, na kung kaya, hindi ba karapat-dapat lamang na magpasalamat sila sa Allah na Siyang nagkakaloob sa kanila ng mga ganitong biyaya at Siya lamang ang kanilang sasambahin?

Salas/Taron: At para sa kanila ay mayroong [iba pang] mga pakinabang doon, at mga inumin. Kaya, hindi ba sila magpapasalamat?

Quranenc.com: Para sa kanila sa mga ito ay mga pakinabang at mga inumin. Kaya hindi ba sila magpapasalamat?


74

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةٗ لَّعَلَّهُمۡ يُنصَرُونَ

ICDO: At gumawa ang mga walang pananampalataya ng mga diyus-diyosan bukod sa Allah na kanilang sinasamba; sa pag-aakalang ito ay makatutulong sa kanila at maililigtas sila mula sa kaparusahan ng Allah.

Salas/Taron: Nguni’t sila ay nagturing [o kumuha] bukod sa Allah ng [mga huwad na] diyos upang sakali sila ay matulungan.

Quranenc.com: Gumawa sila bukod pa kay Allāh ng mga diyos, nang sa gayon sila ay iaadya.


75

لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَهُمۡ وَهُمۡ لَهُمۡ جُندٞ مُّحۡضَرُونَ

ICDO: Hindi magkakaroon ng kakayahan ang mga diyus-diyosan na ito na tulungan ang mga sumamba sa kanila dahil mismo ang kanilang mga sarili ay hindi nila matutulungan, at ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah at ang kanilang sinamba na diyus-diyosan, silang lahat ay lilikumin sa kaparusahan at itatanggi nila ang isa’t isa.

Salas/Taron: [Subali’t] sila ay walang kakayahan upang tumulong sa kanila, bagkus sila ay mga kawal para sa kanila na pinangalagaan.(12)

(12) Ang isang paliwanag ay sila [mga kinilalang diyos] ay magiging mga kawal na inihanda laban sa kanila sa Impiyerno.

Quranenc.com: Hindi nakakakaya ang mga ito sa pag-adya sa kanila samantalang sila para sa mga ito ay mga kawal na padadaluhin.


76

فَلَا يَحۡزُنكَ قَوۡلُهُمۡۘ إِنَّا نَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ

ICDO: Na kung kaya, huwag mong ikalungkot, O Muhammad (ﷺ), ang kanilang di-paniniwala sa Allah, ang kanilang pagtanggi at kanilang pag-aalipusta sa iyo; dahil katiyakang Ganap na Nababatid Namin kung ano ang kanilang kinikimkim at kung ano ang kanilang inilalantad, at ayon dito Amin silang tutumbasan.

Salas/Taron: Kaya huwag mong hayaang ang kanilang pananalita ay maghatid ng kalungkutan sa iyo [O Muhammad]. Katotohanan, Aming nababatid kung ano ang kanilang ikinukubli at kung ano ang kanilang inilalantad.

Quranenc.com: Kaya huwag magpalungkot sa iyo ang sabi nila. Tunay na Kami ay nakaaalam sa inililihim nila at inihahayag nila.


77

أَوَلَمۡ يَرَ ٱلۡإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقۡنَٰهُ مِن نُّطۡفَةٖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٞ مُّبِينٞ

ICDO: Hindi ba nakikita ng tao na hindi naniniwala sa Muling Pagkabuhay ang umpisa ng paglikha sa kanya upang maging katibayan para sa kanya sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, dahil walang pag-aalinlangang nilikha Namin siya mula sa Nutfah na dumaan sa iba’t ibang yugto ng pagkalikha hanggang siya ay lumaki, at ngayon pagmasdan, siya mismo ang kumakalaban, na matindi ang kanyang pakikipaglaban at malinaw ang pakikipagtalo?

Salas/Taron: Hindi ba isinasaalang-alang ng tao na siya ay Aming nilikha mula sa isang patak ng pinaghalong semilya [ng lalaki at babae]? Nguni’t, kapagdaka – siya [ang tao] ay [naging] isang malinaw na kalaban [katalo].

Quranenc.com: Hindi ba nakaalam ang tao na Kami ay lumikha sa kanya mula sa isang patak, at biglang siya ay isang kaalitang malinaw.


78

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلٗا وَنَسِيَ خَلۡقَهُۥۖ قَالَ مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٞ

ICDO: At nagbigay sa Amin ng halimbawa ang hindi naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli ng halimbawa na hindi maaaring ihalimbawa, dahil inihambing niya ang kapangyarihan ng nilikha sa kapangyarihan ng Tagapaglikha, at nakalimutan niya ang umpisa ng paglikha sa kanya at kanyang sinabi: Sino pa ba ang makapagbibigay ng buhay sa mga buto pagkatapos nitong mabulok at maging mga alabok?

Salas/Taron: At siya ay naglahad para sa Amin ng isang paghahalintulad, nguni’t nakaligtaan niya ang pagkakalikha sa kanya. Siya ay nagsasabi: “Sino ang magbibigay buhay sa mga [kalansay] butong ito pagkaraang magkalansaglansag [o maging alabok]?”

Quranenc.com: Gumawa siya para sa Amin ng isang paghahalintulad at nakalimot siya sa pagkalikha sa kanya. Nagsabi siya: “Sino ang magbibigay-buhay sa mga buto samantalang ang mga ito ay bulok na?”


79

قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٖۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ

ICDO: Sabihin mo sa kanya: Ang bubuhay na mag-uli sa kanila ay Siya na lumikha sa kanya sa unang pagkakataon, dahil Siya ay Ganap na Nakaaalam sa Kanyang nilikha at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: Sabihin: “Siya [ang Allah] ang magbibigay ng buhay sa kanila [sa mga butong ito sapagkat] Siya [ang] unang lumikha nito; At Siya ang Maalam sa lahat ng nilikha.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Magbibigay-buhay rito ang nagpaluwal sa mga ito sa unang pagkakataon. Siya sa bawat nilikha ay Maalam.”


80

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلۡأَخۡضَرِ نَارٗا فَإِذَآ أَنتُم مِّنۡهُ تُوقِدُونَ

ICDO: Na Siyang nagpalitaw para sa inyo ng apoy na nakasusunog mula sa luntiang puno na sariwa, at kayo mula roon ay nagsisipagsindi ng apoy, na kaya rin Niya kung gayon na palabasin ang isang bagay mula sa kabaligtaran nito. At nandito ang katibayan hinggil sa Kaisahan ng Allah at sa Kanyang Ganap na Kapangyarihan, at kabilang sa Kanyang Ganap na Kapangyarihan ay pagpalitaw ng mga namatay mula sa kanilang mga libingan bilang mga buhay.

Salas/Taron: Siya ang gumawa para sa inyo ng apoy mula sa luntiang [sariwang] punongkahoy at pagkaraan mula rito [sa apoy] kayo ay nakapagpapaningas.

Quranenc.com: [Siya] ang gumawa para sa inyo mula sa punong-kahoy na luntian ng isang apoy, at biglang kayo mula rito ay nagpapaningas.


81

أَوَلَيۡسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخۡلُقَ مِثۡلَهُمۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلۡخَلَّـٰقُ ٱلۡعَلِيمُ

ICDO: Hindi ba Siya na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at ang anuman na mga nasa loob nito, ay Siya ring may kakayahan na lumikha ng mga katulad nila at ibabalik lamang sila sa kung paano ang pagkalikha sa kanila sa una? Tunay nga, na Siya ang may kakayahan nito, dahil Siya ay Al-Khallaqul `Aleem – ang Tagapaglikha sa lahat ng mga nilalang, na Ganap na Nakaaalam sa anuman na Kanyang nilikha at maging ang lilikhain pa lamang at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: Hindi ba Siya na lumikha sa mga kalangitan at kalupaan, ang may kakayahan din upang lumikha ng tulad ng mga ito? Oo, [katotohanan nga]; at Siya ang [tanging] Tagapaglikha, ang Maalam.

Quranenc.com: Hindi ba ang lumikha sa mga langit at lupa ay nakakakayang lumikha ng tulad nila? Oo, at Siya ay ang Palalikha, ang Maalam.


82

إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

ICDO: Ang pamamaraan lamang ng Allah ay kapag ninais Niya ang isang bagay ay sasabihin Niya lamang: Kun fayakun!, Mangyari at ito ay mangyayari! At kabilang dito ay ang pagsasanhi ng kamatayan at pagbibigay ng buhay, at gayundin ang pagbubuhay na mag-uli.

Salas/Taron: Katotohanan, ang Kanyang kautusan, kapag Siya ay maglalayon ng anupamang [bagay na nais Niyang gawin o likhain]; Siya ay magsasabi rito na: “Maging,”(13) kaya mangyayari nga.

(13) Si Imam Ahmad ay nagtala na sinabi ni Abu Darda na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Ang Allah ay nagsabi: ‘O Aking mga alipin, lahat kayo ay makasalanan maliban sa mga pinangalagaan Ko mula sa kasalanan. Kaya, hanapin ang Aking Kapatawaran at Mahabagin, ang Dakila at Aking ginagawa ang anumang Aking naisin. Ang Aking pagbibigay ay isang Salita at ang Aking parusa ay isang Salita. Kapag Ako ay naglayon ng isang bagay upang maganap [o matupad], sinasabi Ko lamang ay [salitang] ‘Maging at nangyari nga.”” [Ahmad, vol. 5, Hadith Bilang 154].

Quranenc.com: Tanging ang utos Niya, kapag nagnais Siya ng isang bagay, ay na magsabi roon: “Mangyari,” at mangyayari.


83

فَسُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

ICDO: Na kung kaya, luwalhati sa Allah na Siya ay dalisay na malayo sa anumang kahinaan at katambal, na Siya ay Nagmamay-ari ng lahat ng bagay, na Nangangasiwa sa lahat ng Kanyang nilikha na wala Siyang kahati at walang makapipigil sa Kanya, at dito ipinakita ang mga palatandaan ng Kanyang kapangyarihan at sa kabuuan ng Kanyang biyaya, at sa Kanya kayo magbabalik para sa Paghuhukom at Pagbabayad.

Salas/Taron: Kaya, Luwalhati sa Kanya na ang Kanyang Kamay ang Siyang may tangan ng lahat ng bagay: at sa Kanya, kayo ay ibabalik.

Quranenc.com: Kaya kaluwalhatian sa Kanya na nasa kamay Niya ang paghahari sa bawat bagay at sa Kanya kayo panunumbalikin.

Surah 37: As-Saffat

الصافات
ANG MGA NAKAHANAY (NAKAHILERA)

Bahagi: 23 – Kabanata: 37 – Talata: 182
Ayos ng pagkapahayag: 56
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Saffat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفّٗا

ICDO:  Sumumpa ang Allah sa pamamagitan ng mga anghel sa kanilang pagsamba nang pantay-pantay na hanay,

Salas/Taron: [Isinusumpa Ko] sa mga [anghel na] magkakahanay,(1)

(1) Itinala ni Muslim. Isinalaysay ni Hudhayfah na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Tayo ay pinagpala nang higit sa sangkatauhan sa tatlong pamamaraan: ang ating hanay [sa pagdarasal ay ginawang katulad ng hanay [o katayuan] ng mga anghel; ang buong kalupaan ay ginawang Masjid para sa atin; at ang lupa nito ay ginawang paraan para sa paglilinis para sa atin kung sakaling wala tayong matagpuang tubig [ito ang tinatawag na Tayammum].” [Sahih Muslim, vol. 1, Hadith Bilang 371].

Quranenc.com: Sumpa man sa mga [anghel na] nakahanay sa isang hanay,


2

فَٱلزَّـٰجِرَٰتِ زَجۡرٗا

ICDO: At sa mga anghel na nagtutulak ng mga ulap sa kagustuhan ng Allah,

Salas/Taron: At sa mga [anghel na] nagtataboy [ng mga ulap].

Quranenc.com: at saka sa mga tagapagtaboy sa pagtataboy,


3

فَٱلتَّـٰلِيَٰتِ ذِكۡرًا

ICDO: At sa mga anghel na binibigkas nila ang mga papuri sa Allah at ang Kanyang Salita.

Salas/Taron: At sa mga [anghel na] bumibigkas ng Dhikr [Qur’an].

Quranenc.com: at saka sa mga bumibigkas ng paalaala,


4

إِنَّ إِلَٰهَكُمۡ لَوَٰحِدٞ

ICDO: Katiyakan, ang inyong Ilah o Diyos na sinasamba, O kayong mga tao, ay nag-iisang Ilah lamang na walang katambal, na kung kaya, maging taos-puso ang inyong pagsamba sa Kanya at pagsunod.

Sumusumpa ang Allah sa sinuman na Kanyang nais sa Kanyang nilikha, subalit ang Kanyang mga nilikha ay hindi maaaring sumumpa sa iba bukod Kanya sapagkat ang panunumpa sa iba bukod sa Allah ay isang Shirk.

Salas/Taron: Katotohanan, ang inyong Diyos ay [tanging] Isa.

Quranenc.com: tunay na ang Diyos ninyo ay talagang nag-iisa:


5

رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَرَبُّ ٱلۡمَشَٰرِقِ

ICDO: Siya ay Rabb na Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan at ang anuman na nasa pagitan nitong dalawa, at Siya ay Rabb na Tagapangasiwa sa araw sa pagsikat nito at paglubog nito (o sa mga sinisikatan nito at mga nilulubugan nito).

Salas/Taron: [Siya ang] Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng mga ito, at Panginoon ng [lahat ng] mga sinisikatan ng araw!

Quranenc.com: ang Panginoon ng mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito, at ang Panginoon ng mga silangan.


6

إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِزِينَةٍ ٱلۡكَوَاكِبِ

ICDO: Katiyakan, pinalamutian Namin ang mababang kalangitan ng palamuti na mga bituin.

Salas/Taron: Katotohanan, Aming pinalamutian ang kalangitang pinakamalapit sa mundo ng palamuti ng mga bituin.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay gumayak sa langit na pinakamababa ng gayak; ang mga tala,


7

وَحِفۡظٗا مِّن كُلِّ شَيۡطَٰنٖ مَّارِدٖ

ICDO: At pinangalagaan Namin ang kalangitan sa pamamagitan ng mga bituin mula sa mga naghimagsik na mga Shaytan na isinumpa.

Salas/Taron: At [ito ay Aming] pinangangalagaan laban sa bawa’t mapaghimagsik na demonyo.

Quranenc.com: at bilang isang pangangalaga laban sa bawat demonyong naghihimagsik.


8

لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ ٱلۡأَعۡلَىٰ وَيُقۡذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٖ

ICDO: Hindi makakayanan ng mga Shaytan na makarating sa mga grupo ng mga matataas na nilikha, na ito ay mga kalangitan at ang sinuman na naroroon na mga anghel, upang makinig sa kanila sa anuman na kanilang sinasabi na ipinapahayag ng Allah mula sa Kanyang batas at pagtatakda, at sila (mga Shaytan) ay binabato sa pamamagitan ng mga bulalakaw sa lahat ng dako;

Salas/Taron: [Upang] sila ay hindi makaririnig sa kataas-taasang pagtitipon [ng mga anghel] sapagka’t sila ay binabato sa bawa’t panig,(2)

(2) Ang mga demonyo ay binabato ng nagliliyab na bulalakaw.

Quranenc.com: Hindi sila nakikinig-kinig sa konsehong pinakamataas [malibang] habang pinupukol sila mula sa bawat gilid.


9

دُحُورٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٞ وَاصِبٌ

ICDO: Upang sila ay itaboy at ilayo sa anumang pakikinig, at para sa kanila sa Kabilang-Buhay ang masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: [Sila ay] pinagtabuyan, at para sa kanila ay parusang walang katapusan.

Quranenc.com: sa isang pagpapalayas. Ukol sa mga ito ay isang pagdurusang palagian,


10

إِلَّا مَنۡ خَطِفَ ٱلۡخَطۡفَةَ فَأَتۡبَعَهُۥ شِهَابٞ ثَاقِبٞ

ICDO: Maliban sa sinumang nagnanakaw ng pakikinig mula sa mga Shaytan, na ito ay salita na mabilisan ang pagkarinig nila rito mula sa kalangitan, at ipaparating noong nakarinig sa sinumang nasa ibaba niya, at ipaparating naman noong nasa ibaba niya sa kasunod na nasa ibaba niya, hanggang sa ito ay pumapasa sa kababa-babaan, at maaaring tumama sa kanya ang bulalakaw na nagliliyab bago niya ito maiparating sa iba at siya ay masunog, at maaari rin namang ito ay maiparating niya dahil sa ito ay itinakda ng Allah bago tumama sa kanya ang bulalakaw, at ito ay dadalhin niya sa iba hanggang sa makarating sa mga manghuhula, at hahaluan na nila ito ng isang daang kasinungalingan.

Salas/Taron: Maliban sa sinumang nang-agaw [ng ilang salita] sa pamamagitan ng pagnanakaw, nguni’t sila ay tinutugis ng isang nagniningas na apoy, tumatagos [sa tindi ng nakasisilaw na liwanag].

Quranenc.com: maliban sa sinumang humahablot ng hablot, at sinusundan siya ng isang ningas na nanunuot.


11

فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ أَهُمۡ أَشَدُّ خَلۡقًا أَم مَّنۡ خَلَقۡنَآۚ إِنَّا خَلَقۡنَٰهُم مِّن طِينٖ لَّازِبِۭ

ICDO: Na kung kaya, tanungin mo, O Muhammad (ﷺ), ang hindi naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli, kung mas mahirap ba silang likhain o ang mga ibang nilikhang ito? Dahil katotohanang nilikha Namin ang ama nila na si Adam mula sa madikit (malagkit) na alabok na pinagsama-sama.

Salas/Taron: Kaya sila ay iyong tanungin [O Muhammad]: “Sila ba ay higit na malakas na nilikha o yaong [iba] na Aming nilikha?”(3) Katotohanan, sila [ang mga tao] ay Aming nilikha [lamang] mula sa malagkit na putik.

(3) Ang tao ba ay higit na malakas at mahirap likhain kung ihahambing sa ibang mga nilikha tulad ng bundok, kalangitan, araw, dagat at iba? Ito ang ipinahihiwatig ng talatang na ito.

Quranenc.com: Kaya sumangguni ka sa kanila: “Sila ba ay higit na matindi sa pagkakalikha o ang [ibang] nilikha Namin?” Tunay na Kami ay lumikha sa kanila mula sa isang putik na malagkit.


12

بَلۡ عَجِبۡتَ وَيَسۡخَرُونَ

ICDO: Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, subalit mamamangha ka, O Muhammad (ﷺ), sa kanilang pagpapasinungaling at pagtanggi sa Pagkabuhay na Mag-uli, at mas nakamamangha pa kaysa sa kanilang pagtanggi ang kanilang pag-aalipusta sa iyo at panlalait sa mga sinasabi mo.

Salas/Taron: Nguni’t, ikaw [O Muhammad] ay nagtataka [sa kanilang katigasan ng loob] habang sila ay [patuloy na] nanunuya [sa iyo].

Quranenc.com: Bagkus nagtaka ka habang nanunuya sila.


13

وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذۡكُرُونَ

ICDO: At kapag pinaaalalahanan sila hinggil sa anuman na kanilang nakaligtaan ay hindi pinahahalagahan ang pagpapaalaala at hindi nila pinag-aaralan.

Salas/Taron: At kapag sila ay pinaaalalahanan, sila ay hindi makaaalala.

Quranenc.com: Kapag pinaalalahanan sila ay hindi sila nag-aalaala.


14

وَإِذَا رَأَوۡاْ ءَايَةٗ يَسۡتَسۡخِرُونَ

ICDO: At kapag nakakita sila ng katibayan mula sa Allah na nagpapatunay ng iyong pagiging Propeta ay minamaliit at pinagtatakhan nila.

Salas/Taron: At kapag sila ay nakakita ng isang ayah [tanda o himala], sila ay nanunuya,

Quranenc.com: Kapag nakakita sila ng isang tanda ay ipinatutuya nila.


15

وَقَالُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٌ

ICDO: At kanilang sasabihin: Ang anuman na dala-dala mo ay walang iba kundi salamangka na malinaw sa pagiging salamangka nito!

Salas/Taron: At sila ay nagsasabing: “Ito ay walang anupaman maliban sa malinaw na salamangka.”

Quranenc.com: Nagsasabi sila: “Walang iba ito kundi isang panggagaway na malinaw.


16

أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ

ICDO: Kapag kami ba ay patay na at naging alabok na at ang aming mga buto ay nagkandudurug-durog na ay palalabasin pa ba kami mula sa aming mga libingan na mga buhay?

Salas/Taron: “Kapag kami ay mamatay at maging alabok at mga buto, kami ba [kung gayon ay tunay na bubuhaying muli?”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Kapag namatay ba kami at kami ay naging alabok at mga buto, tunay bang kami ay talagang mga bubuhayin?”


17

أَوَءَابَآؤُنَا ٱلۡأَوَّلُونَ

ICDO: At ganoon din ang aming mga ninuno, bubuhayin pa ba rin sila na mag-uli gayong matagal na silang wala?

Salas/Taron: “At [gayundin ba] ang aming mga ninuno?”

Quranenc.com: at ang mga ninuno naming sinauna?”


18

قُلۡ نَعَمۡ وَأَنتُمۡ دَٰخِرُونَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Oo, bubuhayin kayo na mag-uli at kayo ay mga hamak at mga walang halaga.

Salas/Taron: Sabihin: “Oo, at kayo ay [gagawing] kadusta-dusta.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Oo; at kayo ay mga aabahin.”


19

فَإِنَّمَا هِيَ زَجۡرَةٞ وَٰحِدَةٞ فَإِذَا هُمۡ يَنظُرُونَ

ICDO: Sa pamamagitan lamang ng isang (nakabibinging) ingay ng pag-ihip sa trumpeta, at pagmasdan, sila ay nakatayo mula sa kanilang mga libingan na titig na titig sa kagimbal-gimbal na pangyayari sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: [Sapagka’t] sa minsanang sigaw lamang nito, kapagdaka sila ay [muling binuhay at] nakatingin.

Quranenc.com: Ito ay nag-iisang bulyaw lamang, at biglang sila ay magmamasid.


20

وَقَالُواْ يَٰوَيۡلَنَا هَٰذَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ

ICDO: At kanilang sasabihin: Kapighatian sa amin! Ito na ba ang Araw ng Paghuhukom at Pagbabayad!

Salas/Taron: Sila ay magsasabi: “Ahh! Kasawian sa amin! Ito ang Araw ng Pagbabayad.”

Quranenc.com: Magsasabi sila: “O kapighatian sa amin! Ito ay ang Araw ng Paggantimpala.”


21

هَٰذَا يَوۡمُ ٱلۡفَصۡلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ

ICDO: Sasabihin sa kanila: Ito ang Araw ng Pagpapasiya sa pagitan ng nilikha na makatarungang pagpapasiya na hindi ninyo pinaniwalaan sa daigdig at kinagawian ninyo na tanggihan.

Salas/Taron: [At sa kanila ay sasabihin]: “Ito ang Araw ng Paghuhukom na lagi ninyong itinatakwil [o pinasisinungalingan].”

Quranenc.com: Ito ay ang Araw ng Pagpapasya na kayo noon dito ay nagpapasinungaling.


22

۞ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ

ICDO: Tipunin ninyo ang mga hindi naniwala sa Allah at ang kanilang mga kasamahan, gayundin ang kanilang mga sinasamba,

Salas/Taron: [At ipag-uutos sa mga anghel na]:”Tipunin ninyong magkakasama yaong mga nagsigawa ng kamalian, at ang kanilang mga kauri [o ang kanilang nakakatulad sa mga masasamang gawain] at ang anumang kanilang laging sinasamba,

Quranenc.com: [Sasabihin]: “Ipunin ninyo ang mga lumabag sa katarungan, ang mga kauri nila, at ang anumang dati nilang sinasamba


23

مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡجَحِيمِ

ICDO: Bukod sa Allah, at kaladkarin ninyo sila nang matinding pagkakaladkad tungo sa Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: Bukod sa Allah. At sila ay inyong dalhin [o akayin] patungo sa landas ng nagliliyab na Apoy [ng Impiyerno].

Quranenc.com: bukod pa kay Allāh, at saka patnubayan ninyo sila sa landasin ng Impiyerno,


24

وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ

ICDO: At patigilin ninyo sila bago sila makarating sa Impiyerno; dahil sila ay papananagutin sa anuman na kanilang nagawa at mga sinabi noong sila ay nasa daigdig pa at tatanungin sila na may paghamak na pagtatanong.

Salas/Taron: Datapwa’t, sila ay inyong patigilin; katotohanan, sila ay tatanungin.”

Quranenc.com: at patigilin ninyo sila; tunay na sila ay mga tatanungin.”


25

مَا لَكُمۡ لَا تَنَاصَرُونَ

ICDO: At sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta: Bakit hindi kayo nagtutulungan sa isa’t isa?

Salas/Taron: Ano ang nangyayari sa inyo? “Bakit hindi kayo magtulungan para sa isa’t isa [tulad ng inyong dating ginagawang pagtutulungan sa mundo]?”

Quranenc.com: [Sasabihin]: “Ano ang mayroon sa inyo na hindi kayo nag-aadyaan?”


26

بَلۡ هُمُ ٱلۡيَوۡمَ مُسۡتَسۡلِمُونَ

ICDO: Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan! Kundi sa Araw na yaon ay susuko sila sa kagustuhan ng Allah at hindi nila sasalungatin ang Allah at hindi sila lilihis, at wala silang maitutulong na anuman sa kanilang mga sarili.

Salas/Taron: Nguni’t, sila, sa Araw na iyon, ay magsisisuko.

Quranenc.com: Bagkus sila sa Araw na iyon ay mga sumusuko.


27

وَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ يَتَسَآءَلُونَ

ICDO: At maghaharap sa isa’t isa ang mga walang pananampalataya at magsisisihan at magtatatalu-talo.

Salas/Taron: At sila ay magsisilapitan sa isa’t isa, nagtatanong [at nagsisisihan] sa isa’t isa.

Quranenc.com: Lalapit ang iba sa kanila sa iba pa, na nagtatanungan.  


28

قَالُوٓاْ إِنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَأۡتُونَنَا عَنِ ٱلۡيَمِينِ

ICDO: Sasabihin ng mga sumunod sa kanilang mga sinunod: Katiyakan, kinaugalian ninyo na kayo ay dumarating sa amin na nagpapanggap na kunwa ay ang dala-dala ay katotohanan at pinababalewala ninyo sa amin ang Batas at nilalayo ninyo kami mula rito at pinagaganda ninyo sa amin ang bawat kasamaan at pagkaligaw.

Salas/Taron: Sila ay magsasabi: “Kayo ang lagi nang nagsisilapit sa amin mula sa kanang panig [upang kami ay inyong udyukan].”

Quranenc.com: Magsasabi sila: “Tunay na kayo noon ay pumupunta sa amin buhat sa kanan.”


29

قَالُواْ بَل لَّمۡ تَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ

ICDO: Tumugon ang sinunod sa mga sumunod sa kanila: Katiyakan, hindi ang inyong inaangkin ang katotohanan, kundi ang inyong mga puso ang tumanggi sa paniniwala at tumanggap ng di-paniniwala at paglabag.

Salas/Taron: Sila ay magsisisagot: “[Hindi], bagkus, kayo [sa inyong mga sarili], ay hindi rin naman naniniwala.”

Quranenc.com: Magsasabi sila: “Bagkus hindi kayo noon mga mananampalataya.


30

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيۡكُم مِّن سُلۡطَٰنِۭۖ بَلۡ كُنتُمۡ قَوۡمٗا طَٰغِينَ

ICDO: At wala kaming katibayan para sa inyo o hindi kaya ay lakas upang pigilan kayo mula sa paniniwala, kundi kayo ay mga tao na lumampas sa hangganang itinakda ng Allah.

Salas/Taron: “At kami ay walang kapangyarihan [o kakayahan] laban sa inyo. Bagkus, [sa katunayan]

kayo ay mga taong labis na palasuway” sa atin; katotohanan, tayo ay makalalasap [ng masidhing parusa].

Quranenc.com: Hindi kami nagkaroon sa inyo ng anumang kapamahalaan; bagkus kayo noon ay mga taong nagpapakalabis-labis.


31

فَحَقَّ عَلَيۡنَا قَوۡلُ رَبِّنَآۖ إِنَّا لَذَآئِقُونَ

ICDO: Na kung kaya, naging makatarungan sa atin ang mga babala ng ating Rabb na Tagapaglikha, at tayo sa katotohanan ay matitikman ang kaparusahan, kami at kayo, dahil sa ating nagawang kasalanan at paglabag noong tayo ay nasa daigdig pa.

Salas/Taron: Kaya, ang salita [o takda] ng ating Panginoon ay binigyang katuparan.

Quranenc.com: Kaya nagindapat sa atin ang hatol ng Panginoon natin; tunay na tayo ay talagang mga lalasap [ng pagdurusa].


32

فَأَغۡوَيۡنَٰكُمۡ إِنَّا كُنَّا غَٰوِينَ

O: At iniligaw namin kayo mula sa Daan ng Allah at paniniwala sa Kanya, at kami sa katotohanan ay ligaw na bago pa man, na kung kaya, napahamak kami dahil sa aming di-paniniwala at hinamak namin kayo sa pamamagitan ng pagsama ninyo sa amin.

Salas/Taron: “At kami ang naglihis sa inyo [upang kayo ay maligaw]; katotohanan, kami ay tagapaglihis [mula sa patnubay].”

Quranenc.com: Kaya nagpalisya kami sa inyo; tunay na kami noon ay mga nalilisya.”


33

فَإِنَّهُمۡ يَوۡمَئِذٖ فِي ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُونَ

ICDO: Na kung kaya, ang mga sumunod at ang mga sinunod ay magkakasama sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa kaparusahan, na katulad din ng kanilang pagsasama-sama sa daigdig sa paglabag sa Allah.

Salas/Taron: Kaya, katotohanan, sa Araw na iyon, sila ay magsasalu-salo sa parusa.

Quranenc.com: Kaya tunay na sila sa Araw na iyon ay nasa pagdurusa, na mga nakikilahok.


34

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفۡعَلُ بِٱلۡمُجۡرِمِينَ

ICDO: Katiyakan, gayon ang ginagawa Namin sa mga yaong pinili nila ang paglabag sa Allah sa daigdig kaysa sa pagsunod sa Kanya, na kung kaya, ipalalasap Namin sa kanila ang masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: Katotohanan, ganyan ang Aming pakikitungo sa mga mapaggawa ng kabuktutan.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay gagawa ng gayon sa mga tagasalansang.


35

إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ

ICDO: Katiyakan, sila na mga sumamba ng iba bukod sa Allah noong sila ay nasa daigdig pa, kapag sinabi sa kanila: La i-la-ha il-lal-lah – walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi ang Allah, at inaanyayahan sila tungo rito at inuutusan sila na iwasan ang anuman na salungat dito ay nagmamataas sila na tumatanggi mula rito at sa sinuman na nagdala nito.

Salas/Taron: Katotohanan, kapag ito ay sinabi sa kanila: walang ibang diyos [na dapat sambahin] maliban sa Allah,(4) sila ay mapagmalaki.

(4) Isinalaysay ni Ibn Abi Hatim na si Abu Hurayrah ay nagsabi na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Ako ay napag-utusan na makipaglaban sa mga tao hanggang sila ay magpahayag ng ‘La ilaha illallah.’ Sinuman ang magpahayag nito, siya at ang kanyang ari-arian ay ligtas mula sa akin maliban ang kanyang tungkulin, at ang kanyang pagsusulit ay nasa Allah, luwalhati sa Kanya.'” [Sahih Muslim, vol. 1, Hadith Bilang 52].

Quranenc.com: Tunay na sila noon, kapag sinabi sa kanila na walang Diyos kundi si Allāh, ay nagmamalaki sila


36

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٖ مَّجۡنُونِۭ

ICDO: At kanilang sinasabi: Tatalikuran ba namin ang pagsamba ng aming diyus-diyosan dahil lamang sa sinasabi ng manunula na ito na wala sa katinuan? Na ang ibig nilang sabihin ay si Muhammad (ﷺ), bilang pag-aalipusta at paninira.

Salas/Taron: At sila ay nagsasabing: “Iiwanan ba namin ang aming mga diyos nang dahil lamang sa isang baliw na manunula?”

Quranenc.com: at nagsasabi: “Tunay na kami ba ay talagang mga mag-iiwan sa mga diyos namin dahil sa isang manunulang baliw?”


37

بَلۡ جَآءَ بِٱلۡحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: Nagsinungaling sila, dahil hindi ang kanilang inaakala ang siyang katotohanan hinggil kay Muhammad (ﷺ), kundi ang dala-dala niya ay ang katotohanan na Dakilang Quran at Kaisahan ng Allah, at pinatotohanan niya ang mga Sugo sa anuman na kanilang mensaheng ipinarating mula sa batas ng Allah at Kanyang Kaisahan.

Salas/Taron: Nguni’t, siya [si Muhammad] ay dumating na may dalang katotohanan at pinatutunayan ang mga [naunang] sugo.

Quranenc.com: Bagkus nagdala siya ng katotohanan at nagpatotoo sa mga isinugo.


38

إِنَّكُمۡ لَذَآئِقُواْ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَلِيمِ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, kayo, O kayong mga walang pananampalataya dahil sa inyong sinabi at inyong di-paniniwala at pagtanggi ay malalasap ninyo ang masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: Katotohanan, kayo [mga di-naniniwala] ay makalalasap ng mahapding parusa,         

Quranenc.com: Tunay na kayo ay talagang mga lalasap ng pagdurusang masakit.


39

وَمَا تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: At hindi kayo pagbabayarin sa Kabilang-Buhay kundi ang ano lamang na inyong ginawa rito sa daigdig na mga kasalanan.

Salas/Taron: At kayo ay hindi babayaran maliban sa anumang inyong laging ginagawa –

Quranenc.com: Hindi kayo gagantihan maliban ng ayon sa dati ninyong ginagawa,


40

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ

ICDO: Maliban sa mga alipin ng Allah na taos-puso ang kanilang pagsamba sa Allah, na kung kaya, binukod-tangi sila ng Allah sa Kanyang awa; dahil walang pag-aalinlangan, sila ay maliligtas sa masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: Maliban sa mga matatapat na alipin ng Allah.

Quranenc.com: maliban sa mga itinanging lingkod ni Allāh.


41

أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمۡ رِزۡقٞ مَّعۡلُومٞ

ICDO: Sila na mga maliligtas ay para sa kanila sa Al-Jannah (Hardin) ang kilalang kabuhayan na walang katapusan.

Salas/Taron: Sila yaong magkakaroon ng nakalaang panustos [tulad ng] –

Quranenc.com: Ang mga iyon, ukol sa kanila ay isang panustos na nalalaman:


42

فَوَٰكِهُ وَهُم مُّكۡرَمُونَ

ICDO: Itong kabuhayan na tinutukoy ay mga iba’t ibang uri ng prutas, at sila roon ay pararangalan bilang kagandahang-loob mula sa Allah,

Salas/Taron: Mga [masasarap na] prutas;(5) at sila ay pararangalan,

(5) Ibig sabihin lahat ng bagay na masasarap at kasiya-siya sa panlasa.

Quranenc.com: mga bungang-kahoy habang sila ay mga pinararangalan


43

فِي جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ

ICDO: Na para sa kanila ay kasiyahan na walang katapusan sa mga hardin.

Salas/Taron: Sa mga hardin ng kaligayahan,

Quranenc.com: sa mga hardin ng ginhawa


44

عَلَىٰ سُرُرٖ مُّتَقَٰبِلِينَ

ICDO: At kabilang sa pagpaparangal sa kanila ng kanilang Rabb na Tagapaglikha ay ang pag-iistima nila sa isa’t isa na sila ay nakaupo sa mga trono na magkakaharap-harap sa isa’t isa.

Salas/Taron: Sa mga sandalang magkakaharap sa isa’t isa.

Quranenc.com: sa mga trono na mga magkakaharap.


45

يُطَافُ عَلَيۡهِم بِكَأۡسٖ مِّن مَّعِينِۭ

ICDO: Ipinaiikot sa kanilang mga inuupuan ang mga tasa ng alak mula sa mga umaagos na ilog,

Salas/Taron: Sa kanila ay mayroong ililibot na kopita [ng alak](6) mula sa umaagos na bukal,

(6) Si Ad-Dahhak ay nagsabi na si Ibn Abbas ay nagsabi na, “Ang alak ay nagiging sanhi ng pagkalasing, pananakit ng ulo, pagsusuka at pag-ihi. Kaya, nang binanggit ng Allah ang alak ng Paraiso, sinabi Niya na ito ay walang anumang katangiang tulad ng alak sa mundo.”

Quranenc.com: Magpapaligid sa kanila ng kopa mula sa isang [bukal na] umaagos:


46

بَيۡضَآءَ لَذَّةٖ لِّلشَّـٰرِبِينَ

ICDO: Na hindi sila nangangamba na ito ay maubos, na ito ay maputi na napakasarap na inumin,

Salas/Taron: [Ito ay] maputi, at masarap para sa mga umiinom,

Quranenc.com: na maputi, na kasarapan para sa mga iinom.


47

لَا فِيهَا غَوۡلٞ وَلَا هُمۡ عَنۡهَا يُنزَفُونَ

ICDO: Na hindi nakasisira sa katawan at kaisipan.

Salas/Taron: Ito ay walang masamang idudulot [sa kanila] at sila ay hindi rin malalasing mula rito.

Quranenc.com: Wala ritong kalanguan at hindi sila buhat dito palalasingin.


48

وَعِندَهُمۡ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ عِينٞ

ICDO: At nandoroon para sa kanila sa kanilang mga inuupuan ang mga malilinis at mararangal na mga kababaihan na hindi titingin ang mga ito kundi sa kanilang mga asawa lamang na magaganda ang kanilang mga mata,

Salas/Taron: At kanilang kapiling ay mga [busilak na] babaing(7) pigil ang [kanilang] pagsulyap, may malalaki, [at magagandang] mga mata.

(7) Qasirat-at-Tarf – mga busilak, mayuyuming kababaihan ng Paraiso.

Quranenc.com: Sa piling nila ay may mga babaing naglilimita ng sulyap, may mga magandang mata,


49

كَأَنَّهُنَّ بَيۡضٞ مَّكۡنُونٞ

ICDO: Na para silang mga itlog na pinangalagaan na hindi pa nahawakan ng sinumang kamay.

Salas/Taron: [Mayuyumi] na wari bang sila ay mga [maseselang] itlog na iniingatan.

Quranenc.com: na para bang sila ay mga itlog na kinikimkim.


50

فَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ يَتَسَآءَلُونَ

ICDO: Maghaharapan sila sa isa’t isa na magtatanungan hinggil sa naging kalagayan nila noon sa daigdig at ang kanilang kahirapan, at kung ano ang ibinungang biyaya na ibinigay sa kanila sa Al-Jannah (Hardin), at ito ang kabuuan ng kapanatagan.

Salas/Taron: Kaya, sila ay magsisilapit sa isa’t isa na nagtatanong.

Quranenc.com: Kaya lalapit ang iba sa kanila sa iba pa habang nagtatanungan.


51

قَالَ قَآئِلٞ مِّنۡهُمۡ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٞ

ICDO: At sasabihin ng tagapagsalita nila na naninirahan sa Al-Jannah (Hardin): Katiyakan, mayroon tayong kasamahan (noon) sa daigdig na palagi nating kasa-kasama.

Salas/Taron: Isang tagapagsalitang kabilang sa kanila ay magsasabing: “Katotohanan, ako ay may isang kasamahan [noon sa mundo],

Quranenc.com: Sasabihin ng isang magsasabi kabilang sa kanila: “Tunay na ako noon ay may isang kapisan


52

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُصَدِّقِينَ

ICDO: Na kinaugalian niyang sabihin: Paano ka maniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli na ito ay isang bagay na nakapagtataka?

Salas/Taron: Na lagi nang nagsasabi na: “Ikaw ba ay kabilang sa mga naniniwala,

Quranenc.com: na nagsasabi: Tunay na ikaw ba ay talagang kabilang sa mga tagapatotoo?


53

أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ

ICDO: Kapag tayo ba ay namatay na at nagkahiwa-hiwalay na ang ating mga katawan at naging alabok na tayo at naging mga buto na lamang ay bubuhayin pa ba tayong mag-uli, huhukuman at pagbabayarin sa ating mga nagawa?

Salas/Taron: [Na] kapag tayo ay namatay at maging alabok at mga buto, tayo ba ay tunay na babayaran [parurusahan o gagantimpalaan]?”

Quranenc.com: Kapag namatay ba kami at kami ay naging alabok at mga buto, tunay bang kami ay talagang mga tutumbasan?”


54

قَالَ هَلۡ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ

ICDO: Sinabi ng tagapagsalita sa mananampalataya na ipinapasok sa Al-Jannah (Hardin) at sa kanyang mga kasamahan: Nakikita ba ninyo ang nangyari sa kasamahan natin (noon sa daigdig)?

Salas/Taron: Siya ay magsasabi [sa kanyang mga kasamahan sa Paraiso], “Nais ba ninyong sumulyap?”

Quranenc.com: Magsasabi ito: “Kayo ba ay mga titingin?”


55

فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلۡجَحِيمِ

ICDO: Tumingin siya at nakita niya ang kanyang kasamahan na nasa kalagitnaan ng Impiyerno.

Salas/Taron: Kaya, siya ay susulyap at ito(8) ay kanyang matatanaw sa gitna ng Apoy ng Impiyerno.

(8) Ang nasa Impiyerno ay kanyang dating kasama sa mundo na nais siyang ilayo sa patnubay.

Quranenc.com: Kaya titingin ito at makikita nito iyon sa kalagitnaan ng Impiyerno.


56

قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرۡدِينِ

ICDO: Sinabi noong mananampalataya sa kanyang kasamahan na hindi naniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli: Walang pag-aalinlangan, muntik mo na akong maipahamak sa pamamagitan ng pagpigil mo sa akin na maniwala, kung sinunod kita.

Salas/Taron: Siya ay magsasabing: “Sumpa man sa Allah, ako ay halos ipahamak mo.

Quranenc.com: Magsasabi ito: “Sumpa man kay Allāh, kamuntik ka talagang magpahamak sa akin.


57

وَلَوۡلَا نِعۡمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلۡمُحۡضَرِينَ

ICDO: Kung hindi lamang sa kagandahang-loob ng aking Rabb na Tagapaglikha na ginabayan Niya ako tungo sa paniniwala at pinatatag niya ako rito ay mapapabilang ako sa mga dadalhin sa kaparusahan na kasama mo.

Salas/Taron: At kung hindi sa pagpapala ng aking Panginoon, marahil ako ay isa sa mga nasadlak [sa Apoy ng Impiyerno].

Quranenc.com: Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon ko, talaga sanang ako ay naging kabilang na sa mga padadaluhin [sa pagdurusa].


58

أَفَمَا نَحۡنُ بِمَيِّتِينَ

ICDO: Katotohanan ba na tayo ay mananatili at magpapakasaya na hindi na tayo mamatay,          

Salas/Taron: Hindi ba [katotohanang], tayo ay hindi na mamamatay?

Quranenc.com: Kaya ba hindi tayo mga namatay,


59

إِلَّا مَوۡتَتَنَا ٱلۡأُولَىٰ وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِينَ

ICDO: Maliban sa unang pagkamatay natin sa daigdig, at hindi na tayo parurusahan pagkatapos nating pumasok sa Al-Jannah (Hardin)?

Salas/Taron: Maliban sa ating unang kamatayan [sa mundo], at tayo ay hindi maparurusahan?”

Quranenc.com: maliban pa sa pagkamatay nating una? Hindi tayo mga pagdurusahin.”


60

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, ang kasiyahan na natatamasa natin ay ang pinakadakilang tagumpay.

Salas/Taron: Katotohanan, ito ang dakilang tagumpay.

Quranenc.com: Tunay na ito ay talagang ang pagkatamong sukdulan.


61

لِمِثۡلِ هَٰذَا فَلۡيَعۡمَلِ ٱلۡعَٰمِلُونَ

ICDO: Sa katulad nitong ganap na kasiyahan at pagpapanatili magpasawalang-hanggan at dakilang tagumpay ay nagpupunyagi ang mga gumagawa ng kabutihan sa daigdig; upang ito ang kanilang paroroonan sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Para sa [pangyayaring] tulad nito, hayaang ang mga manggagawa [sa mundo] ay magsigawa.

Quranenc.com: Para sa tulad nito ay gumawa ang mga tagagawa.


62

أَذَٰلِكَ خَيۡرٞ نُّزُلًا أَمۡ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ

ICDO: Ang ganito ba na naisalaysay na kaligayahan sa Al-Jannah (Hardin) ang mas mabuti bilang pag-aasikaso sa panauhin at ang pagkakaloob na mula sa Allah ng mga masaganang biyaya o ang puno ng Zaqqum na marumi na isinumpa na pagkain ng mga nasa Impiyerno?

Salas/Taron: Iyan ba [ang Paraiso] ay higit na mabuting tirahan o ang puno ng Zaqqum [sa ilalim ng Impiyerno]?

Quranenc.com: Iyon ba ay higit na mabuti bilang tuluyan o ang puno ng zaqqūm?


63

إِنَّا جَعَلۡنَٰهَا فِتۡنَةٗ لِّلظَّـٰلِمِينَ

ICDO: Katiyakan, ginawa Namin ang ganito bilang pagsubok sa mga masasama na hinamak nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng di-paniniwala at paglabag, at sinabi nila bilang matinding pagdidiin sa pagtanggi at pagpapasinungaling sa Quran: Katiyakan, sinasabi ng inyong kasamahan na mayroong puno sa Impiyerno at kinakain ng Apoy ang puno.

Salas/Taron: Katotohanan, ito ay Aming ginawang isang pagsubok para sa mga mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay gumawa roon bilang isang pagsubok para sa mga tagalabag sa katarungan.


64

إِنَّهَا شَجَرَةٞ تَخۡرُجُ فِيٓ أَصۡلِ ٱلۡجَحِيمِ

ICDO: Katiyakan, ito ay puno na tumutubo mula sa kaila-ilaliman ng Impiyerno,

Salas/Taron: Katotohanan, ito ay isang punongkahoy na tumutubo sa ilalim ng Impiyerno,

Quranenc.com: Tunay na ito ay isang punong-kahoy na lumalabas sa ugat ng Impiyerno.


65

طَلۡعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَٰطِينِ

ICDO: Napakapangit ang hugis ng bunga nito na parang ulo ng mga Shaytan, na kung ganito ang katangian nito ay huwag mo nang itanong pa kung ano ang lasa nito.

Salas/Taron: Ang umuusling mga bunga nito ay tila mga ulo ng mga demonyo.

Quranenc.com: Ang bunga nito ay para bang ang mga iyon ay mga ulo ng demonyo.


66

فَإِنَّهُمۡ لَأٓكِلُونَ مِنۡهَا فَمَالِـُٔونَ مِنۡهَا ٱلۡبُطُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga walang pananampalataya ay kakain mula sa puno nito at mapupuno ang kanilang mga tiyan.

Salas/Taron: At katotohanan, sila ay magsisikain mula rito [sa punong ito] at bubusugin nito ang kanilang mga tiyan.

Quranenc.com: Tunay na sila ay talagang mga kakain mula rito at mga pupuno mula rito ng mga tiyan.


67

ثُمَّ إِنَّ لَهُمۡ عَلَيۡهَا لَشَوۡبٗا مِّنۡ حَمِيمٖ

ICDO: At pagkatapos nilang kumain ay iinom sila ng marumi at mainit na pinaghalo ang pagiging marumi at init nito,

Salas/Taron: Pagkaraan, katotohanan, sila ay magkakaroon pagkatapos nito ng isang magkahalong kumukulong tubig.(9)

(9) Hamim. Ito ay isang init na umabot sa pinakamataas na antas ng pagkulo. [Tafsir Ibn Kathir, vol. 10, pahina 331. Tingnan din ang paliwanag mula sa Surah An-Naba 78:25].

Quranenc.com: Pagkatapos tunay na ukol sa kanila higit doon ay talagang isang halo ng kumukulong tubig.


68

ثُمَّ إِنَّ مَرۡجِعَهُمۡ لَإِلَى ٱلۡجَحِيمِ

ICDO: Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang ang kanilang patutunguhan ay panibagong masidhing kaparusahang muli sa Impiyernong-Apoy na naglalagablab.

Salas/Taron: Pagkaraan, katotohanan, ang kanilang pagbabalik ay sa Apoy ng Impiyerno.

Quranenc.com: Pagkatapos tunay na ang panunumbalikan nila ay talagang sa Impiyerno.


69

إِنَّهُمۡ أَلۡفَوۡاْ ءَابَآءَهُمۡ ضَآلِّينَ

ICDO: Katiyakan, natagpuan nila ang kanilang mga ninuno na gumawa ng Shirk – sumamba ng iba bukod sa Allah at nasa pagkaligaw,

Salas/Taron: Katotohanan, kanilang natagpuan ang kanilang mga ninuno na naliligaw ng landas.

Quranenc.com: Tunay na sila ay nakasumpong sa mga magulang nila na mga naliligaw.


70

فَهُمۡ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ يُهۡرَعُونَ

ICDO: Na kung kaya, kaagad sila na sumunod sa kanila,

Salas/Taron: Nguni’t, sila ay nagmadali [upang sumunod] sa kanilang mga yapak.

Quranenc.com: Kaya sila sa mga bakas ng mga iyon ay nag-aapura.


71

وَلَقَدۡ ضَلَّ قَبۡلَهُمۡ أَكۡثَرُ ٱلۡأَوَّلِينَ

ICDO: At katiyakan, naligaw sa katotohanan ang karamihang sambayanan bago ang iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: At katiyakan, mayroon ng mga nangaligaw na una sa kanila, ang karamihan ay mga sinaunang mamamayan;

Quranenc.com: Talaga ngang naligaw bago nila ang higit na marami sa mga sinauna.


72

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ

ICDO: Katiyakan, nagpadala Kami sa mga sambayanan na yaon ng mga Sugo upang sila ay balaan sa kaparusahan subalit sila ay hindi naniwala.

Salas/Taron: At katiyakan, Kami ay nagpadala sa kanila ng mga tagapagbabala;

Quranenc.com: Talaga ngang nagsugo Kami sa gitna nila ng mga tagababala.


73

فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُنذَرِينَ

ICDO: Pagmasdan mo kung ano ang naging wakas nitong mga sambayanan na binigyan ng babala at tumanggi sa paniniwala. Walang pag-aalinlangang sila ay pinarusahan at naging aral ito sa mga tao.

Salas/Taron: Nguni’t tunghayan mo kung paano ang naging wakas ng mga binalaan [o pinaalalahanan].

Quranenc.com: Kaya magmasid ka kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga binalaan,


74

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ

ICDO: Maliban sa mga alipin ng Allah na taos-puso ang kanilang paniniwala sa Allah, at binukod-tangi sila ng Allah sa Kanyang Awa dahil sa kanilang dalisay na layunin.

Salas/Taron: Maliban sa mga matatapat na alipin ng Allah.

Quranenc.com: maliban sa mga itinanging lingkod ni Allāh.


75

وَلَقَدۡ نَادَىٰنَا نُوحٞ فَلَنِعۡمَ ٱلۡمُجِيبُونَ

ICDO: At katiyakan, nanawagan sa Amin ang Aming Propeta na si Nuh; upang tulungan Namin siya laban sa kanyang sambayanan at Kami ang pinakamabuting tagatugon sa kanyang panawagan.

Salas/Taron: At katiyakan, si Noah ay nanalangin sa Amin, at [Kami] ang pinakamahusay na tumutugon [sa mga dumaraing sa panalangin].

Quranenc.com: Talaga ngang nanawagan sa Amin si Noe, at talagang kay inam ang Tagatugon.


76

وَنَجَّيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥ مِنَ ٱلۡكَرۡبِ ٱلۡعَظِيمِ

ICDO: At iniligtas Namin siya at ang kanyang pamilya at ang mga naniwala sa kanya mula sa pagmamalupit ng mga walang pananampalataya at mula sa pagkalunod sa dakilang delubyo.

Salas/Taron: At siya ay Aming iniligtas at ang kanyang mag-anak mula sa malaking delubyo [ng baha ng tubig].

Quranenc.com: Nagligtas Kami sa kanya at sa mag-anak niya mula sa dalamhating sukdulan.


77

وَجَعَلۡنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ ٱلۡبَاقِينَ

ICDO: At ginawa Namin ang pamilya ni Nuh, na sila ang nanatili pagkatapos ng pagkalunod ng kanyang sambayanan.

Salas/Taron: At Aming ginawang manatili ang kanyang mga inapo [o lahi sa mundo].

Quranenc.com: Gumawa Kami sa mga supling niya na sila ay ang mga natitira.


78

وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ

ICDO: At nag-iwan Kami para sa kanya ng isang mabuting alaala at papuri ng mga tao mula sa mga darating na henerasyon pagkatapos niya.

Salas/Taron: At Kami ay nag-iwan sa kanya [ng isang magandang alaala] para sa mga susunod na henerasyon [upang magsilbing babala].

Quranenc.com: Nag-iwan Kami para sa kanya sa mga nahuli [ng magandang pagbanggit].


79

سَلَٰمٌ عَلَىٰ نُوحٖ فِي ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: Kapayapaan para kay Nuh at kaligtasan mula sa anumang masamang kuwento ng iba laban sa kanya, sa halip siya ay pinupuri ng iba’t ibang henerasyon pagkatapos niya.

Salas/Taron: “Kapayapaan [bilang ala-ala para] kay Noah sa lahat [ng mga nilikha].”

Quranenc.com: Kapayapaan ay kay Noe sa mga nilalang.


80

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ

ICDO: Katulad ng Aming pagbibigay ng gantimpala kay Nuh ay ganoon din Namin ginagantimpalaan ang lahat ng naging mabuti mula sa Aming mga alipin sa kanilang pagsunod sa Allah.

Salas/Taron: Katotohanan, ganyan Namin binabayaran [o ginagantimpalaan] ang mga mapaggawa ng mga kabutihan.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay gayon gumaganti sa mga tagagawa ng maganda.


81

إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: Katiyakan, si Nuh ay kabilang sa Aming mga matatapat at mga dalisay ang kalooban mula sa Aming mga alipin.

Salas/Taron: Katotohanan, siya [si Noah] ay isa sa Aming mga naniniwalang alipin.

Quranenc.com: Tunay na siya ay kabilang sa mga lingkod Naming mga mananampalataya.


82

ثُمَّ أَغۡرَقۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ

ICDO: Sinanhi Namin na malunod ang iba na mga hindi naniwala mula sa kanyang sambayanan sa pamamagitan ng delubyo (o baha), at walang sinuman ang natira mula sa kanila.

Salas/Taron: Pagkaraan, Aming nilunod ang iba.

Quranenc.com: Pagkatapos ay lumunod Kami sa mga iba.


83

۞وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبۡرَٰهِيمَ

ICDO: At katiyakan, kabilang sa mga taong sumunod sa alintunin ng kanyang (Nuh) Deen ay ang Aming Propeta na si Ibrahim,

Salas/Taron: At katotohanan, kabilang sa kanyang kauri [o nakakatulad niyang may matatag na paninindigan] ay si Abraham.

Quranenc.com: Tunay na kabilang sa kakampi niya ay talagang si Abraham


84

إِذۡ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلۡبٖ سَلِيمٍ

ICDO: Noong siya ay dumating na tinataglay niya ang dalisay na puso na malayo sa lahat ng maling paniniwala at masamang pag-uugali,

Salas/Taron: Nang siya ay dumulog sa kanyang Panginoon na may malinis na puso,

Quranenc.com: noong dumating siya sa Panginoon niya nang may pusong malinis,


85

إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦ مَاذَا تَعۡبُدُونَ

ICDO: Noong sinabi niya sa kanyang ama at sa kanyang sambayanan bilang hindi pagsang-ayon sa kanila: Ano ang inyong sinasamba bukod sa Allah?

Salas/Taron: Nang kanyang sabihin sa kanyang ama at sa kanyang mga mamamayan: “Ano ba itong inyong mga sinasamba?”

Quranenc.com: noong nagsabi siya sa ama niya at mga kababayan niya: “Ano ang sinasamba ninyo?


86

أَئِفۡكًا ءَالِهَةٗ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ

ICDO: Mas ninais ba ninyo na sambahin ang inyong mga diyus-diyosan at tinanggihan ninyo ang pagsamba sa Allah na Bukod-Tanging karapat-dapat lamang na sambahin?

Salas/Taron: “Ang hinahangad ba ninyo [upang sambahin ay ang inyong itinuturing bilang] mga diyos bukod sa Allah – silang [mga huwad na diyos na nagmula sa] inyong hinabi [at tinahi-tahing] kasinungalingan?”

Quranenc.com: Pinabulaanang mga diyos bukod pa kay Allāh ay ninanais ninyo?


87

فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: Ano ang iniisip ninyo na maaaring gawin sa inyo ng Allah na Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang kapag kayo ay sumamba ng iba bukod sa Kanya?

Salas/Taron: “Ano ba ang inyong pag-iisip tungkol sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha?”(10)

(10) May kahulugan ding ganito, “O ano ang gagawin sa inyo ng Panginoon ng lahat ng mga nilikha?”

Quranenc.com: Kaya ano ang palagay ninyo sa Panginoon ng mga nilalang?”


88

فَنَظَرَ نَظۡرَةٗ فِي ٱلنُّجُومِ

ICDO: Pagkatapos ay tumingin si Ibrahim bilang pagmumuni-muni sa mga bituin upang siya ay makatanggi na sumama sa kanila tungo sa kanilang pagdiriwang,

Salas/Taron: Pagkaraan, siya ay pasulyap na tumingin sa mga bituin.

Quranenc.com: Kaya tumingin siya nang isang tingin sa mga bituin,


89

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٞ

ICDO: At kanyang sinabi sa kanila: Katotohanan, ako ay may karamdaman. At ito ay hindi tuwirang pagtanggi mula kay Ibrahim,

Salas/Taron: At siya ay nagsabi: “Katotohanan, ako ay maysakit.”(11)

(11) Isinalaysay ni Ibn Jarir mula kay Abu Hurayrah na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Si Propeta Abraham ay hindi nagsinungaling maliban sa tatlong pagkakataon. Ang dalawa ay nang dahil sa Allah: Una, nang sinabi niya na, ‘Katotohanan, ako ay maysakit;’ at Ikalawa, nang sinabi niya, ‘Ang isang ito, ang pinakamalaki sa kanila [mga rebultong iniidolo o sinasamba ng kanyang pamayanan] at ang ikatlo ay nang sinabi niya tungkol sa kanyang asawang si Sarah,’ ‘Siya ay aking kapatid na babae.'” [Sahih Muslim, vol. 4, Hadith Bilang 1840, Abu Dawud, vol. 2, Hadith Bilang 659, An-Nasa’i sa Al-Kubra, vol. 6, Hadith Bilang 440]. [Hinango mula sa Tafsir Ibn Kathir, vol. pahina 267].

Quranenc.com: at saka nagsabi: “Tunay na ako ay maysakit.”


90

فَتَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ مُدۡبِرِينَ

ICDO: Na kung kaya, pinabayaan na lamang nila siya at iniwan.

Salas/Taron: Kaya, sila ay nagsitalikod nang humahangos mula sa kanya.

Quranenc.com: Kaya tumalikod sila palayo sa kanya habang mga lumilisan.


91

فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمۡ فَقَالَ أَلَا تَأۡكُلُونَ

ICDO: Pagkatapos ay tumungo siya nang mabilisan sa mga diyus-diyosan ng kanyang sambayanan at kanyang sinabi bilang panlalait: Hindi ba kayo kakain ng mga pagkaing inialay sa inyo ng inyong mga alagad?

Salas/Taron: Kaya, siya [si Abraham] ay humarap sa kanilang mga diyus-diyusan at tinanong ang mga ito: “Hindi ba kayo magsisikain?

Quranenc.com: Kaya tumalilis siya sa mga diyos nila at nagsabi: “Hindi ba kayo kumakain?


92

مَا لَكُمۡ لَا تَنطِقُونَ

ICDO: Bakit hindi kayo nagsasalita at hindi kayo tumutugon sa nagtatanong sa inyo?

Salas/Taron: Ano ba ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi nagsasalita?”

Quranenc.com: Ano ang mayroon sa inyo na hindi kayo bumibigkas?”


93

فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبَۢا بِٱلۡيَمِينِ

ICDO: Pagkatapos ay lumapit siya sa kanilang mga diyus-diyosan, at pinagpapalo niya at pinagbabasag niya sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay; upang patunayan niya sa kanyang sambayanan ang kanilang kamalian sa pagsamba nila nito.

Salas/Taron: At siya ay humarap sa mga ito at pinaghahampas ng kanyang kanang kamay.

Quranenc.com: Tumalilis siya laban sa kanila ng isang hampas sa pamamagitan ng kanang kamay.


94

فَأَقۡبَلُوٓاْ إِلَيۡهِ يَزِفُّونَ

ICDO: Pagkatapos ay pinuntahan nila siya na nagmamadali at galit na galit.

Salas/Taron: At sila [mga sumasamba sa mga imahen] ay humahangos na lumapit patungo sa kanya [kay Abraham].

Quranenc.com: Kaya lumapit [ang mga mananamba] patungo sa kanya, na kumakaripas.


95

قَالَ أَتَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ

ICDO: At sinalubong sila ni Ibrahim na matatag na nagsasabi: Paano ninyo sinasamba ang mga rebulto na inukit ninyo mismo at ginawa ng inyong mga kamay,

Salas/Taron: Siya [si Abraham] ay nagsabi: “Sinasamba ba ninyo ang mga [diyus-diyosang ito na] nililok [o ginawa lamang ng inyong mga kamay]?”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Sumasamba ba kayo sa nilililok ninyo


96

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ

ICDO: At tinalikuran ninyo ang pagsamba sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha at lumikha sa inyong sinamba?

Salas/Taron: “Samantalang, ang Allah ang Siyang lumikha sa inyo at sa anumang ginawa [ng inyong mga kamay]!”

Quranenc.com: samantalang si Allāh ay lumikha sa inyo at sa ginagawa ninyo?”


97

قَالُواْ ٱبۡنُواْ لَهُۥ بُنۡيَٰنٗا فَأَلۡقُوهُ فِي ٱلۡجَحِيمِ

ICDO: – At nang napatunayan niya sa kanila ang katibayan ay ginamit na nila ang kanilang lakas – at kanilang sinabi: Magtayo kayo ng gusali at punuin ninyo ng mga panggatong, pagkatapos kapag nag-aapoy na ay saka ninyo itapon si Ibrahim doon.

Salas/Taron: Sila [mga sumasamba] ay nagsabi [kay Abraham]: “Ipagpagawa siya ng pugon at siya ay itapon doon sa nagliliyab na apoy [nito]!”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Magpatayo kayo para sa kanya ng isang gusali, at itapon ninyo siya sa Impiyerno.”


98

فَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيۡدٗا فَجَعَلۡنَٰهُمُ ٱلۡأَسۡفَلِينَ

ICDO: At nagpakana sila ng masamang balakin laban kay Ibrahim upang siya ay patayin at ginawa Namin silang hamak, pinakamababa at talunan; dahil sa pangyayaring ito ay naitatag ni Ibrahim ang kanyang katibayan at walang nagawa ang kanilang pakana.

Salas/Taron: Kaya, sila ay nagtangka ng balakin laban sa kanya, datapuwa’t sila ay Aming ginawang kaaba-aba [naging mga hamak at kadusta-dusta]!

Quranenc.com: Nagnais sila sa kanya ng isang pakana, ngunit gumawa Kami sa kanila bilang mga pinakamababa.


99

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهۡدِينِ

ICDO: At sinabi ni Ibrahim: Katiyakan, ako ay tutungo sa aking Rabb na Tagapaglikha sa lugar na kung saan maisasakatuparan ko ang aking pagsamba sa Kanya; dahil walang pag-aalinlangang tiyak na gagabayan Niya ako sa kabutihan hinggil sa aking pagsamba at sa aking makamundong buhay.

Salas/Taron: At siya [si Abraham] ay nagsabi: “Katotohanan, ako ay patutungo sa aking Panginoon. Siya ang papatnubay sa akin.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Tunay na ako ay pupunta sa Panginoon ko; magpapatnubay Siya sa akin.


100

رَبِّ هَبۡ لِي مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

ICDO: O aking Rabb! Pagkalooban Mo ako ng mabuting anak.

Salas/Taron: “O aking Panginoon, igawad Mo po sa akin [ang isang anak] na mula sa [hanay ng] mga matutuwid.”

Quranenc.com: Panginoon ko, magkaloob ka para sa akin ng [anak] kabilang sa mga maayos.”


101

فَبَشَّرۡنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٖ

ICDO: Na kung kaya, tinugunan Namin ang kanyang panalangin, at ibinigay Namin sa kanya ang magandang balita na pagkakaroon ng anak na Halim – na siya ay magiging maunawain paglaki niya na ito ay si Isma`il.

Salas/Taron: Kaya Aming ipinagkaloob sa kanya ang magandang balita ng [pagkakaroon niya ng] isang mapagparayang anak [na lalaki].

Quranenc.com: Kaya nagbalita Kami sa kanya ng nakagagalak hinggil sa isang batang matimpiin.


102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَـٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

ICDO: At nang lumaki na si Isma`il, siya ay naglalakad na kasama ng kanyang ama, na sinabi ng kanyang ama: Katiyakan, nakita ko sa aking panaginip na kinakatay kita bilang pag-aalay, na kung kaya, ano ang masasabi mo? – ang mga panaginip ng mga Propeta ay totoo – sinabi ni Isma`il bilang pagmamahal sa Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha, na pagiging masunurin sa kanyang ama, at kaagapay niya sa pagsunod sa kagustuhan ng Allah: O kagalang-galang kong ama! Gawin mo kung ano ang ipinag-utos ng Allah sa iyo, na ako ay ihahandog, katiyakan, matatagpuan mo ako sa kapahintulutan ng Allah, na matiisin, masunurin bilang paghangad ng Kanyang gantimpala.

Salas/Taron: At nang siya [ang kanyang anak] ay nasa sapat na gulang [may kakayahang gumawa at maging karamay niya], siya ay nagsabi: “O aking anak, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay aking kinakatay [bilang alay]. Kaya, ano ang nasasaloob mo!” Siya [ang anak] ay nagsabi: “O aking ama, gawin mo po ang ipinag-uutos sa iyo. Kung naisin ng Allah, ako po ay iyong matatagpuang kabilang sa [hanay ng] mga matiisin.”

Quranenc.com: Kaya noong umabot ito kasama sa kanya sa [gulang ng] pagpupunyagi ay nagsabi siya: “O munting anak ko, tunay na ako ay nakakikita sa pagtulog na ako ay kumakatay sa iyo, kaya tumingin ka kung ano ang naiisip mo.” Nagsabi ito: “O ama ko, gawin mo po ang ipinag-uutos sa iyo. Matatagpuan mo po ako, kung niloob ni Allāh, na kabilang sa mga nagtitiis.”


103

فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ

ICDO: Pagkatapos, nang isinuko nilang dalawa ang kanilang mga sarili sa kagustuhan ng Allah at nagpasailalim, at inihiga na ni Ibrahim ang kanyang anak at pinatagilid niya ang kanyang mukha na nakaharap sa kalupaan upang ito ay kanyang ialay.

Salas/Taron: At nang sila ay kapwa tumalima [sa tagubilin ng Allah], at siya ay kanyang ikinatang sa kanyang pisngi(12);

(12) Sa ibang paliwanag o Tafsir, “siya ay inilapag sa itaas ng kanyang noo.”

Quranenc.com: Kaya noong nagpasailalim silang dalawa at nagpahimlay siya rito sa gilid ng noo,


104

وَنَٰدَيۡنَٰهُ أَن يَـٰٓإِبۡرَٰهِيمُ

ICDO: At tinawagan Namin si Ibrahim sa ganitong matindi niyang kalagayan: O Ibrahim,

Salas/Taron: Kami [ang Allah] ay nanawagan sa kanya: “O Abraham!

Quranenc.com: nanawagan Kami sa kanya: “O Abraham,


105

قَدۡ صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡيَآۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ

ICDO: katiyakan, naisagawa mo ang ipinag-utos sa iyo, at naisakatuparan mo ang iyong panaginip, katiyakan, kung paano ka Namin ginagantimpalaan sa iyong pagiging tapat ay ganoon din Namin gagantimpalaan ang mga naging mabuti na katulad mo, at ililigtas Namin sila mula sa kapahamakan dito sa buhay sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Iyong naisakatuparan ang panaginip!” Katotohanan, ganyan Namin binabayaran ang mga mapaggawa ng mga kabutihan.

Quranenc.com: nagpatotoo ka nga sa panaginip. Tunay na Kami ay gayon gumaganti sa mga tagagawa ng maganda.”


106

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡبَلَـٰٓؤُاْ ٱلۡمُبِينُ

ICDO: Katiyakan, ang kautusan sa pag-alay mo sa iyong anak ay mabigat na pagsubok na nagpapatunay ng iyong pagiging tapat sa iyong pananampalataya.

Salas/Taron: Katotohanan, ito ay malinaw na pagsubok.

Quranenc.com: Tunay na ito ay talagang ang pagsusulit na malinaw.


107

وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ

ICDO: At iniligtas Namin si Isma`il at gumawa Kami ng panghalili para sa kanya na malaking tupa.

Salas/Taron: At siya ay Aming tinubos ng isang dakilang alay.(13)

(13) Ang Allah ay nagpadala ng isang malaking lalaking tupa bilang sakripisyong kapalit ni Ismael.

Quranenc.com: Tumubos Kami rito ng isang alay na dakila.


108

وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ

ICDO: At nag-iwan Kami para kay Ibrahim ng mabuting alaala mula sa mga darating pang sambayanan pagkatapos niya.

Salas/Taron: At Kami ay nag-iwan para sa kanya [ng isang magandang alaala] para sa mga susunod na henerasyon [upang magsilbing babala].

Quranenc.com: Nag-iwan Kami para sa kanya [ng magandang pagbanggit] sa mga nahuli.


109

سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ

ICDO: Pagbati ng Salam (kapayapaan) para kay Ibrahim mula sa Allah, at pagkakaloob ng kaligtasan sa kanya mula sa lahat ng di-kanais-nais.

Salas/Taron: “Kapayapaan kay Abraham!”

Quranenc.com: Kapayapaan ay kay Abraham.


110

كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ

ICDO: Kung paano Namin ginantimpalaan si Ibrahim sa kanyang pagiging masunurin at pagsunod sa Aming kautusan ay ganoon din Namin gagantimpalaan ang mga mabubuti mula sa Aming mga alipin.             

Salas/Taron: Ganyan Namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kabutihan.

Quranenc.com: Gayon Kami gumaganti sa mga tagagawa ng maganda.


111

إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: Katiyakan, siya ay kabilang sa Aming mga alipin na mananampalataya na naisakaturapan ang kanilang pagiging tunay na alipin.

Salas/Taron: Katotohanan, siya [si Abraham] ay isa sa Aming mga naniniwalang alipin.

Quranenc.com: Tunay na siya ay kabilang sa mga lingkod Naming mga mananampalataya.


112

وَبَشَّرۡنَٰهُ بِإِسۡحَٰقَ نَبِيّٗا مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

ICDO: At ipinagkaloob Namin kay Ibrahim ang magandang balita ng pagkakaroon ng anak na si Ishaq – isang Propeta na kabilang sa mga mabubuti; bilang gantimpala sa kanyang pagiging matiisin at pagiging bukal na pagtanggap sa kautusan ng Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha at pagiging masunurin sa Kanya.

Salas/Taron: At [pagkaraan nito] Aming ibinalita sa kanya ang [pagsilang] ni Isaak, isang propeta mula sa [hanay ng] mga matutuwid.

Quranenc.com:  Nagbalita Kami sa kanya ng nakalulugod hinggil kay Isaac bilang isang propeta kabilang sa mga maayos.


113

وَبَٰرَكۡنَا عَلَيۡهِ وَعَلَىٰٓ إِسۡحَٰقَۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحۡسِنٞ وَظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ مُبِينٞ

ICDO: At ibinaba Namin para sa kanilang dalawa ang biyaya. At mayroon sa kanilang lahi ang naging masunurin sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, na matuwid sa kanyang sarili at mayroon din ang naging masama na inaapi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng malinaw na pagtanggi at paglabag.

Salas/Taron: Siya [si Abraham] ay Aming pinagpala at [gayundin naman] si Isaak. At kabilang sa kanilang mga supling ay isang mapaggawa ng kabutihan at isang mapaggawa ng kamalian sa sarili nang hayagan.

Quranenc.com: Pinagpala Namin siya at si Isaac. Kabilang sa mga supling nilang dalawa ay tagagawa ng maganda at malinaw na tagalabag sa katarungan sa sarili nito.


114

وَلَقَدۡ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

ICDO: At katiyakan, pinagkalooban Namin si Mousa at Haroun ng pagka-Propeta at mensahe,

Salas/Taron: At katiyakan, Aming ginawaran sina Moises at Aaron [ng magandang pagpapala bilang mga propeta].

Quranenc.com: Talagang nagmagandang-loob Kami kina Moises at Aaron.


115

وَنَجَّيۡنَٰهُمَا وَقَوۡمَهُمَا مِنَ ٱلۡكَرۡبِ ٱلۡعَظِيمِ

ICDO: At iniligtas Namin silang dalawa at ang kanilang tagasunod mula sa pagkalunod at mula sa pang-aalipin sa kanila at panghahamak.

Salas/Taron: At silang dalawa ay Aming iniligtas at ang kanilang mga mamamayan mula sa malaking katampalasanan [o pasakit].

Quranenc.com: Nagligtas Kami sa kanilang dalawa at sa mag-anak nilang dalawa mula sa dalamhating sukdulan.


116

وَنَصَرۡنَٰهُمۡ فَكَانُواْ هُمُ ٱلۡغَٰلِبِينَ

ICDO: At ipinagkaloob Namin ang tulong sa kanila, na kung kaya, ito ay naging karangalan sa kanila, tagumpay at pangingibabaw laban kay Fir`awn at sa kanyang angkan.

Salas/Taron: At sila ay Aming tinulungan, kaya sila ay nagtagumpay.

Quranenc.com: Nag-adya Kami sa kanila kaya naging sila ang mga tagadaig.


117

وَءَاتَيۡنَٰهُمَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلۡمُسۡتَبِينَ

ICDO: At ipinagkaloob Namin sa kanilang dalawa ang malinaw na kasulatan na ito ay Tawrah,

Salas/Taron: At silang dalawa ay Aming binigyan ng malinaw na kasulatan;

Quranenc.com: Nagbigay Kami sa kanilang dalawa ng Kasulatang naglilinaw


118

وَهَدَيۡنَٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ

ICDO: At ginabayan Namin sila sa Matuwid na Landas na walang kabaluktutan, na ito ay Islam na Deen ng Allah na ipinadala Niya ang Kanyang mga Propeta sa pamamagitan ng mensahe nito,

Salas/Taron: At silang dalawa ay Aming pinatnubayan sa matuwid na landas.

Quranenc.com: Nagpatnubay Kami sa kanilang dalawa sa landasing tuwid.


119

وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِمَا فِي ٱلۡأٓخِرِينَ

ICDO: At nag-iwan Kami para sa kanila ng magandang alaala at papuri mula sa darating pagkatapos nila.

Salas/Taron: At Kami ay nag-iwan sa kanilang dalawa [ng isang magandang alaala] para sa mga susunod na henerasyon [upang magsilbing babala].

Quranenc.com: Nag-iwan Kami para sa kanilang dalawa [ng magandang pagbanggit] sa mga nahuli.


120

سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

ICDO: Kapayapaan, para kay Mousa at Haroun mula sa Allah at papuri, pagkakaloob sa kanila ng kaligtasan sa lahat ng kapinsalaan at hindi kanais-nais,

Salas/Taron: “Kapayapaan kina Moises at Aaron.”

Quranenc.com: Kapayapaan ay kina Moises at Aaron.


121

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ

ICDO: At kung paano Namin ginantimpalaan silang dalawa ng mabuting gantimpala ay ganoon din Namin gagantimpalaan ang mga mabubuti mula sa Aming mga alipin na mga dalisay ang kalooban sa pamamagitan ng katapatan, paniniwala at pagsunod.

Salas/Taron: Katotohanan, ganyan Namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kabutihan.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay gayon gumaganti sa mga tagagawa ng maganda.


122

إِنَّهُمَا مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: Katiyakan, silang dalawa ay kabilang sa mga alipin Namin na mga matatag sa kanilang paniniwala.

Salas/Taron: Katotohanan, silang dalawa ay kabilang sa Aming mga naniniwalang alipin.

Quranenc.com: Tunay na silang dalawa ay kabilang sa mga lingkod Naming mga mananampalataya.


123

وَإِنَّ إِلۡيَاسَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: At katiyakan, ang Aming alipin na si Ilyas ay kabilang sa mga pinarangalan Namin ng pagiging Propeta at pagiging Sugo,

Salas/Taron: At katotohanan, si Elias ay isa sa mga sugo.

Quranenc.com: Tunay na si Elias ay talagang kabilang sa mga isinugo,


124

إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ

ICDO: Noong sinabi niya sa kanyang sambayanan mula sa angkan ni Isra`il: Matakot kayo sa Allah na Bukod-Tangi,

Salas/Taron: Nang siya ay magsabi sa kanyang mga mamamayan: “Hindi ba ninyo kinatatakutan ang Allah?”

Quranenc.com: noong nagsabi siya sa mga kalipi niya: “Hindi ba kayo mangingilag magkasala?


125

أَتَدۡعُونَ بَعۡلٗا وَتَذَرُونَ أَحۡسَنَ ٱلۡخَٰلِقِينَ

ICDO: At maging maingat kayo at huwag kayong sumamba ng iba bilang katambal sa pagsamba sa Kanya, paano ninyo sinasamba ang mga diyus-diyosan at tinatalikuran ninyo ang pagsamba sa Allah na Ahsanul Khaliqeen – Pinakamahusay sa lahat ng mga tagapaglikha,

Salas/Taron: “Kayo ba ay mananalangin kay Baal [isang sinasambang diyusdiyusan] at inyong iiwanan ang Pinakamahusay sa mga manlilikha(14)?”

(14) Ang Tangi at Nag-iisang Tagapaglikha.

Quranenc.com: Dumadalangin ba kayo kay Baal at nagtatatwa kayo sa pinakamagaling sa mga tagalikha,


126

ٱللَّهَ رَبَّكُمۡ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ

ICDO: Samantalang Siya ay inyong Rabb na Tagapaglikha na lumikha sa inyo at lumikha ng iyong mga ninuno na mga nauna sa inyo?

Salas/Taron: “Ang Allah ang inyong [tunay na] Panginoon at ang Panginoon ng inyong mga ninuno?”

Quranenc.com: kay Allāh na Panginoon ninyo at Panginoon ng mga ninuno ninyo na mga sinauna?”


127

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُونَ

ICDO: Hindi pinaniwalaan ng sambayanan ni Ilyas ang kanilang Propeta, na kung kaya, walang pag-aalinlangan, titipunin sila ng Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay para sa paghuhukom at pagpaparusa,

Salas/Taron: Nguni’t siya [si Elias] ay kanilang itinakwil at katotohanan, sila ay ihaharap [sa malaking kaparusahan].

Quranenc.com: Ngunit nagpasinungaling sila sa kanya kaya tunay na sila ay talagang mga padadaluhin [sa pagdurusa],


128

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ

ICDO: Maliban sa mga alipin ng Allah na taos-puso ang kanilang pagsunod sa Deen ng Allah, dahil walang pag-aalinlangan, sila ay maliligtas mula sa Kanyang kaparusahan.

Salas/Taron: Maliban sa mga matatapat na alipin ng Allah.

Quranenc.com: maliban sa mga itinanging lingkod ni Allāh.


129

وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ

ICDO: At nag-iwan Kami para kay Ilyas ng magandang papuri mula sa mga susunod pang sambayanan pagkatapos niya.

Salas/Taron: At Kami ay nag-iwan sa kanya [ng isang magandang alaala] para sa mga susunod na henerasyon [upang magsilbing babala].

Quranenc.com: Nag-iwan Kami para sa kanya [ng magandang pagbanggit] sa mga nahuli.


130

سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلۡ يَاسِينَ

ICDO: Kapayapaan bilang pagbati kay Ilyas mula sa Allah at papuri sa kanya.

Salas/Taron: “Kapayapaan kay Ilyas [Elias]!”

Quranenc.com: Kapayapaan ay kay Elias.


131

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ

ICDO: At kung paano Namin ginantimpalaan si Ilyas ng mabuting gantimpala sa kanyang pagsunod ay ganoon din Namin gagantimpalaan ang mga mabubuti mula sa Aming mga alipin na mga mananampalataya.

Salas/Taron: Katotohanan, ganyan Namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kabutihan.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay gayon gumaganti sa mga tagagawa ng maganda.


132

إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: Katiyakan, siya ay kabilang sa Aming mga alipin na mananampalataya na mga dalisay ang kanilang kalooban para sa Allah sa pamamagitan ng katapatan at paniniwala.

Salas/Taron: Katotohanan, siya [si Elias] ay isa sa Aming mga naniniwalang alipin.

Quranenc.com: Tunay na siya ay kabilang sa mga lingkod Naming mga mananampalataya.


133

وَإِنَّ لُوطٗا لَّمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: At katiyakan, pinili Namin ang Aming alipin na si Lut, at ibinilang Namin siya sa mga Sugo,

Salas/Taron: At katotohanan, si Lot ay isa sa Aming mga sugo.

Quranenc.com: Tunay na si Lot ay talagang kabilang sa mga isinugo,


134

إِذۡ نَجَّيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥٓ أَجۡمَعِينَ

ICDO: Noong iniligtas Namin siya at ang lahat ng kanyang pamilya mula sa kaparusahan,

Salas/Taron: [Alalahanin] nang siya ay Aming iniligtas at ang kanyang mag-anak, silang lahat,

Quranenc.com: noong nagligtas Kami sa kanya at sa mag-anak niya nang lahatan,


135

إِلَّا عَجُوزٗا فِي ٱلۡغَٰبِرِينَ

ICDO: Maliban sa matandang babae na ito ay kanyang asawa dahil siya ay napahamak kasama ng mga napahamak mula sa kanyang sambayanan dahil sa kanyang di-paniniwala.

Salas/Taron: Maliban sa isang matandang babae [ang kanyang asawa] na isa sa mga nagpaiwan.

Quranenc.com: maliban sa isang matandang babae sa mga nagpapaiwan.


136

ثُمَّ دَمَّرۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ

ICDO: Pagkatapos ay winasak Namin ang iba na nanatili na walang pananampalataya mula sa kanyang sambayanan.

Salas/Taron: Pagkaraan, Aming pinuksa ang mga iba.

Quranenc.com: Pagkatapos ay winasak Namin ang mga iba pa.


137

وَإِنَّكُمۡ لَتَمُرُّونَ عَلَيۡهِم مُّصۡبِحِينَ

ICDO: Katiyakan, kayo na taga-Makkah ay nadaraanan ninyo sa inyong paglalakbay ang mga tahanan ng sambayanan ni Lut at ang mga bakas na naiwan nila habang kayo ay naglalakbay sa umaga,

Salas/Taron: At katotohanan, inyong nararaanan ang mga [pook na] ito sa umaga.

Quranenc.com: Tunay na kayo ay talagang nagdaraan sa kanila sa umaga.


138

وَبِٱلَّيۡلِۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ

ICDO: Nadaraanan din ninyo habang kayo ay naglalakbay sa gabi, na kung kaya, hindi ba ninyo pinag-iisipang mabuti, upang kayo ay magkaroon ng takot na baka mangyari sa inyo ang katulad ng nangyari sa kanila?

Salas/Taron: At maging sa gabi; kayo ba, kung gayon, ay hindi nakakaunawa?

Quranenc.com: at sa gabi. Kaya hindi ba kayo nakapag-uunawa.


139

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: At katiyakan, ang Aming alipin na si Yunus ay Aming pinili at ibinilang Namin siya sa mga Sugo.

Salas/Taron: At katotohanan, si Yunus [i.e. Jonah] ay isa sa Aming mga sugo.

Quranenc.com: Tunay na si Jonas ay talagang kabilang sa mga isinugo,


140

إِذۡ أَبَقَ إِلَى ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ

ICDO: Noong siya ay tumakas mula sa kanyang bayan na ito ay hindi ipinag-utos sa kanya ng Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha, at sumakay siya ng sasakyang-pandagat na punung-puno ng mga pasahero at mga bagahe.

Salas/Taron: [Alalahanin] nang siya ay maglayas [mula sa kanyang mamamayan] patungo sa sasakyang-dagat na lulan ng mga pasaning bagay.

Quranenc.com: noong tumakas siya patungo sa daong na nilulanan.


141

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلۡمُدۡحَضِينَ

ICDO: At nang napalibutan na sila ng mga malalaking alon ay nagkasundo na magpalabunutan ang mga nakasakay sa sasakyang-pandagat upang mabawasan ang lulan nito dahil sa pangamba na sila ay malunod, at si Yunus ang nabunot sa palabunutang yaon.

Salas/Taron: Siya ay [sumang-ayon na] magpalabunutan at siya ay isa sa mga talunan.

Quranenc.com: Nakipagpalabunutan siya ngunit siya ay naging kabilang sa mga natalo.


142

فَٱلۡتَقَمَهُ ٱلۡحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٞ

ICDO: At itinapon siya sa karagatan at kinain siya ng malaking isda, at si Yunus ay nakagawa ng isang bagay na karapat-dapat na papanagutin.

Salas/Taron: Kaya, ang isang [malaking] isda ay lumulon sa kanya, sapagka’t ang kanyang ginawa ay nararapat na isumbat sa kanya.

Quranenc.com: Kaya nilamon siya ng isda habang siya ay sinisisi.


143

فَلَوۡلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلۡمُسَبِّحِينَ

ICDO: At kung hindi lang sa kanyang nagawa na maraming pagsamba at mabuting gawa bago siya napunta sa tiyan ng malaking isda at sa kanyang pagpupuri sa Allah habang siya ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda, na kanyang sinasabi: La i-la-ha il-la an-ta sub-ha-na-ka in-ni kun-tu mi-nadz-dza-li-meen (na ang ibig sabihin: walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi Ikaw, O Allah, Luwalhati sa Iyo, walang pag-aalinlangan, ako ay kabilang sa mga masasama na nakagawa ng kasalanan),

Salas/Taron: Marahil kung hindi lamang na siya ay kabilang sa mga lumuluwalhati(15) [at nagbibigay alaala] sa Allah,

(15) Isinalaysay ni Ibn Abbas, ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Alalahanin ang Allah sa mga panahon ng katiwasayan at ikaw ay Kanyang aalalahanin sa mga panahon ng kahirapan.” [Ahmad, vol. 1, Hadith Bilang 307. Hinango sa Tafsir Ibn Kahtir, vol. 8, pahina 287].

Quranenc.com: Kaya kung hindi dahil na nangyaring siya ay kabilang sa mga tagapagluwalhati,


144

لَلَبِثَ فِي بَطۡنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ

ICDO: [Ay] mananatili siya sa tiyan ng malaking isda at ito na ang kanyang magiging libingan hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: Katiyakang siya ay mananatili sa [loob ng] tiyan nito [ng isda] hanggang sa Araw ng Pagkabuhay na Muli.(16)

(16) Marahil, ang tiyan ng isda ang kanyang magiging libingan.

Quranenc.com: talaga sanang namalagi siya sa tiyan niyon hanggang sa Araw na bubuhaying muli sila.


145

۞فَنَبَذۡنَٰهُ بِٱلۡعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٞ

ICDO: At inilabas Namin siya mula sa tiyan ng malaking isda, at ipinadpad Namin siya sa dalampasigan na may patag na kalupaan na walang puno at walang kabahayan – ilang na kalupaan – na nasa mahinang kalagayan ang kanyang pangangatawan.

Salas/Taron: Nguni’t, siya ay Aming dinala sa [pampang ng] dalampasigan habang siya ay may karamdaman.

Quranenc.com: Ngunit itinapon Namin siya sa hungkag na lupa habang siya ay maysakit.


146

وَأَنۢبَتۡنَا عَلَيۡهِ شَجَرَةٗ مِّن يَقۡطِينٖ

ICDO: At pinasibol Namin para sa kanya ang halaman ng kara` (‘gourd’ o halamang gumagapang na tulad ng kalabasa) para siya liliman at mapakinabangan niya ito.

Salas/Taron: At Aming pinangyaring tumubo sa ibabaw niya ang halaman ng yaqtheen.(17)

(17) Yaqtheen. Sina Ibn Masúd, Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Saíd bin Jubayr at iba pa ay nagsabi na ang tinutukoy na yaqtheen ay kalabasa. [Tafsir Ibn Kathir, vol. 8, pahina bilang 289].

Quranenc.com: Nagpatubo Kami sa ibabaw niya ng isang puno ng malakalabasa.


147

وَأَرۡسَلۡنَٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلۡفٍ أَوۡ يَزِيدُونَ

ICDO: At ipinadala Namin siya tungo sa isang daang libong mga tao o higit pa kaysa rito mula sa kanyang sambayanan,

Salas/Taron: At siya ay Aming isinugo sa [kanyang pamayanan na ang bilang ay] daang libo o higit pa.

Quranenc.com: Nagsugo Kami sa kanya sa isang daang libo o nadaragdagan sila.


148

فَـَٔامَنُواْ فَمَتَّعۡنَٰهُمۡ إِلَىٰ حِينٖ

ICDO: At naniwala sila sa kanya, na kung kaya, pinagkalooban Namin sila ng pansamantalang kaligayahan dito sa daigdig hanggang sa pagdating ng kanilang itinakdang kamatayan.

Salas/Taron: Kaya sila ay naniwala; sa gayon sila ay Aming binigyan ng kasiyahan [sa buhay] hanggang sa takdang panahon.

Quranenc.com: Sumampalataya sila kaya nagpatamasa Kami sa kanila hanggang sa isang panahon.


149

فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ أَلِرَبِّكَ ٱلۡبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلۡبَنُونَ

ICDO: Tanungin mo, O Muhammad (ﷺ), ang iyong sambayanan: Paano nila itinangi para sa Allah ang mga anak na kababaihan na kanilang kinamumuhian, at itinangi naman nila sa kanilang sarili ang mga anak na kalalakihan na yaon ang kanilang labis na inaasam?

Salas/Taron: Kaya sila ay tanungin mo [O Muhammad]: “Ang mga anak ba na babae ay para sa iyong Panginoon at para sa kanila ang mga anak na lalaki?(18)

(18) Ang mga mamamayan ng Makkah ay nagsasabi na ang mga anghel ay mga anak na babae ng Allah samantalang kanilang higit na itinatangi [kinalulugdan at pinipili] ang mga anak na lalaki para sa kanilang mga sarili.

Quranenc.com: Kaya sumangguni ka sa kanila: “Ukol ba sa Panginoon mo ay ang mga anak na babae at ukol sa kanila ay ang mga anak na lalaki?”


150

أَمۡ خَلَقۡنَا ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ إِنَٰثٗا وَهُمۡ شَٰهِدُونَ

ICDO: At itanong mo rin sa kanila: O nilikha ba Namin ang mga anghel na mga kababaihan, na sila ay nandoroon habang nililikha ang mga ito?

Salas/Taron: O nilikha ba Naming babae ang mga anghel, at sila ba ay mga saksi rito?”

Quranenc.com: O lumikha ba Kami sa mga anghel bilang mga babae habang sila ay mga sumasaksi?


151

أَلَآ إِنَّهُم مِّنۡ إِفۡكِهِمۡ لَيَقُولُونَ

ICDO: At katiyakan, kabilang sa kanilang kasinungalingan ay ang pagsasabi nila:

Salas/Taron: Walang alinlangan, kabilang sa kanilang mga [kinathang] kabulaanan ay ang kanilang pagsasabi na:

Quranenc.com: Pakaalamin, tunay na sila dala ng kabulaanan nila ay talagang nagsasabi:


152

وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ

ICDO: Nagkaroon ang Allah ng anak na lalaki, na walang pag-aalinlangang sila ay mga sinungaling; dahil sila ay nagsasabi ng bagay na hindi nila alam.

Salas/Taron: “Ang Allah ay nagkaanak?” At katotohanan, sila ay mga sinungaling.

Quranenc.com: “Nagkaanak si Allāh.” Tunay na sila ay talagang mga sinungaling.


153

أَصۡطَفَى ٱلۡبَنَاتِ عَلَى ٱلۡبَنِينَ

ICDO: Ano ba ang dahilan kung gayon na mas pipiliin ng Allah ang mga anak na kababaihan kaysa sa mga anak na kalalakihan?

Salas/Taron: Pinili ba Niya ang mga anak na babae kaysa sa mga anak na lalaki?

Quranenc.com: Humirang ba Siya ng mga anak na babae higit sa mga anak na lalaki?


154

مَا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ

ICDO: Napakasama ng paghatol na inyong ginagawa, O kayong mga tao, na itinangi ninyo sa Allah ang mga anak na kababaihan at sa inyo naman ay mga anak na kalalakihan, samantalang kayo ay hindi ninyo naiibigan sa inyong mga sarili ang mga anak na kababaihan.

Salas/Taron: Ano ang nangyayari sa inyo? Paano ba kayo humatol?

Quranenc.com: Ano ang mayroon sa inyo? Papaano kayong humahatol?


155

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

ICDO: Hindi ba kayo nakaalaala na ang Allah ay hindi maaaring magkaroon ng anak? Kataas-taasan sa Allah na Siya ay malayo sa kanilang pagbibintang.

Salas/Taron: Hindi ba kayo, kung gayon, makaalaala?

Quranenc.com: Kaya hindi ba kayo magsasaalaala?


156

أَمۡ لَكُمۡ سُلۡطَٰنٞ مُّبِينٞ

ICDO: O hindi kaya ay mayroon ba kayong malinaw na katibayan sa inyong sinasabi at inaangkin na kasinungalingan?

Salas/Taron: O kayo ba ay mayroong malinaw na batayan?

Quranenc.com: O mayroon ba kayong isang kapamahalaang malinaw?


157

فَأۡتُواْ بِكِتَٰبِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

ICDO: Kung kayo ay may katibayan na nasa kasulatan na nagmula sa Allah ay ipakita ninyo kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan!

Salas/Taron: Kung gayon, magpakita kayo ng inyong kasulatan kung kayo ay makatotohanan?

Quranenc.com: Kaya maglahad kayo ng kasulatan ninyo kung nangyaring kayo ay mga tapat.


158

وَجَعَلُواْ بَيۡنَهُۥ وَبَيۡنَ ٱلۡجِنَّةِ نَسَبٗاۚ وَلَقَدۡ عَلِمَتِ ٱلۡجِنَّةُ إِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُونَ

ICDO: Itinuring (o inimbento) ng mga Mushrikun – sumasamba ng iba bukod sa Allah – na ang Allah at ang mga jinn ay may ugnayang magkamag-anak, samantalang alam ng mga jinn na sila (mga jinn) ay titipunin at papanagutin sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: At sila ay gumawa ng isang ugnayan sa Kanyang pagitan at sa pagitan ng jinn, nguni’t ang jinn ay nakababatid na sila ay tiyak na ihaharap [sa paghatol].

Quranenc.com: Naglagay sila sa pagitan Niya at ng mga [anghel na] nakakubli ng isang kaangkanan. Talaga ngang nalaman ng mga [anghel na] nakakubli na tunay na sila ay talagang mga padadaluhin [sa pagdurusa].


159

سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

ICDO: Luwalhati sa Allah, Siya ay malayo sa anumang hindi karapat-dapat na para sa Kanya na itinatangi ng mga walang pananampalataya.

Salas/Taron: Luwalhati sa Allah, [Siya ay malaya] mula sa anumang [kamaliang] kanilang iniaakibat [sa Kanya].

Quranenc.com: Kaluwalhatian kay Allāh higit sa anumang inilalarawan nila,


160

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ

ICDO: Subalit ang mga alipin ng Allah na taos-puso sila sa kanilang pagsamba sa Kanya ay hindi nila itinatangi sa Allah ang anuman maliban sa kung ano ang angkop sa Kanyang Kamaharlikaan at Kadakilaan.

Salas/Taron: Maliban sa mga matatapat na alipin ng Allah [na hindi kasangkot sa gayong pag-aakibat at pagkakasala].

Quranenc.com: maliban sa mga itinanging lingkod ni Allāh.


161

فَإِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ

ICDO: Katiyakan, kayo na sumasamba ng iba bukod sa Allah,

Salas/Taron: Kaya, katotohanang kayong [mga di-naniniwala] at ang anumang inyong mga sinasamba,

Quranenc.com: Kaya tunay na kayo at ang anumang sinasamba ninyo,


162

مَآ أَنتُمۡ عَلَيۡهِ بِفَٰتِنِينَ

ICDO: [Ay] wala kayong sinasamba bukod sa Allah kundi mga diyus-diyosan lamang, na wala kayong inililigaw na sinuman,

Salas/Taron: [Ay] hindi ninyo magagawang tuksuhin [upang inyong] mailayo [ang sinuman] sa Kanya,

Quranenc.com: hindi kayo palayo sa Kanya na mga makatutukso,


163

إِلَّا مَنۡ هُوَ صَالِ ٱلۡجَحِيمِ

ICDO: Maliban sa sinumang itinakda ng Allah na Kataas-taasan na siya ay susunugin sa Impiyerno; dahil sa kanyang di-paniniwala at pagiging masama.

Salas/Taron: Maliban sa isang [ipapasok at] susunugin sa Apoy ng Impiyerno.

Quranenc.com: maliban sa sinumang papasok sa Impiyerno.


164

وَمَامِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٞ مَّعۡلُومٞ

ICDO: Sinabi ng mga anghel: Walang kahit sinuman sa amin kundi mayroon siyang nakabukod na lugar sa kalangitan,

Salas/Taron: [Ang mga anghel ay magsasabi], “Wala ni isa mang kabilang sa amin malibang siya ay may tungkulin [na nakaatang];

Quranenc.com: [Magsasabi ang mga anghel]: “Walang kabilang sa amin malibang mayroon siyang isang katayuang nalalaman.


165

وَإِنَّا لَنَحۡنُ ٱلصَّآفُّونَ

ICDO: At kami sa katotohanan ay nakatayo na nakahanay sa pagsamba namin sa Allah at pagsunod sa Kanyang kagustuhan,

Salas/Taron: At katotohanan, kami [mga anghel] ay magkakahanay(19) [para sa pagdarasal],

(19) Itinala ni Muslim. Isinalaysay ni Hudhayfah na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Tayo ay pinagpala nang higit sa sangkatauhan sa tatlong pamamaraan: ang ating hanay [o kalagayan] ay ginawang katulad ng hanay [o katayuan] ng mga anghel; ang buong kalupaan ay ginawang Masjid para sa atin; at ang lupa nito ay ginawang paraan para sa paglilinis para sa atin kung sakaling wala tayong matagpuang tubig [Ito ang tinatawag na Tayammum].” [Sahih Muslim, vol. 1, Hadith Bilang 371].

Quranenc.com: Tunay na kami ay talagang kami ang mga nakahanay.


166

وَإِنَّا لَنَحۡنُ ٱلۡمُسَبِّحُونَ

ICDO: At katiyakan, kami ay lumuluwalhati sa Kanya bilang pagdakila, na Siya ay malayo sa anumang hindi karapat-dapat na para sa Kanya.

Salas/Taron: At katotohanan, kami [mga anghel] ay lumuluwalhati [sa Allah].”

Quranenc.com: Tunay na kami ay talagang kami ang mga tagaluwalhati.”


167

وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ

ICDO: At katiyakan, sinasabi nila na mga walang pananampalataya na taga-Makkah bago ka pa ipinadala, O Muhammad (ﷺ):

Salas/Taron: At katotohanan silang [mga di-naniniwala] ay lagi nang nagsasabing:

Quranenc.com: Tunay na sila noon ay talagang nagsasabi:


168

لَوۡ أَنَّ عِندَنَا ذِكۡرٗا مِّنَ ٱلۡأَوَّلِينَ

ICDO: Kung dumating lamang sa atin ang mga Aklat at mga Propeta na katulad ng dumating sa mga nauna sa atin,

Salas/Taron: “Kung kami ay nagkaroon lamang ng mensaheng nagmula sa mga sinaunang mamamayan,

Quranenc.com: “Kung sakaling mayroon tayong isang paalaala mula sa mga sinauna,


169

لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ

ICDO: [Ay] magiging alipin tayo ng Allah na mga matatapat sa paniniwala at mga taos-puso sa pagsamba.

Salas/Taron: Marahil, kami ay naging matatapat na alipin ng Allah.”

Quranenc.com: talaga sanang kami ay naging mga itinatanging lingkod ni Allāh.”


170

فَكَفَرُواْ بِهِۦۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ

ICDO: At noong dumating sa kanila ang mga kuwento hinggil sa mga naunang mga tao at kaalaman hinggil sa mga darating pa na mga tao, at ang ganap na kasulatan, at ang pinakabukod-tangi sa lahat ng Sugo na siya ay si Muhammad (ﷺ) ay hindi nila pinaniwalaan, walang pag-aalinlangan, matutunghayan nila kung ano ang parusa sa kanila sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Nguni’t, sila ay hindi naniwala rito [sa Qur’an], kaya [di maglalaon] ito ay kanilang mapag-aalaman.”

Quranenc.com: Ngunit tumanggi silang sumampalataya rito, kaya malalaman nila.


171

وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: At katiyakan, nauna na ang Aming pagpasiya, na hindi na mababago para sa Aming mga alipin na mga Sugo,

Salas/Taron: At katiyakan, ang Aming salita [takda] ay pinauna na para sa Aming mga alipin, [silang] mga sugo.

Quranenc.com: Talaga ngang nauna ang salita Namin para sa mga lingkod Naming mga isinugo:


172

إِنَّهُمۡ لَهُمُ ٱلۡمَنصُورُونَ

ICDO: Na walang pag-aalinlangan, para sa kanila ang pangingibabaw laban sa kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng katibayan at kapangyarihan,

Salas/Taron: [Na] katotohanan, sila ang pagkakalooban ng tagumpay.

Quranenc.com: tunay na sila, ukol sa kanila [na maging] ang mga iaadya,


173

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ

ICDO: At katiyakan, ang Aming mga sundalo na mga nakikipaglaban sa daan patungo sa Amin ay walang pag-aalinlangang sila ay mananalo laban sa kanilang mga kalaban sa lahat ng pagkakataon dahil sa ang pagturing sa tunay na tagumpay ay ang pagwawagi sa dakong huli.

Salas/Taron: At katotohanan, ang Aming mga kawal [mga naniniwala], sila ang mangingibabaw.(20)

(20) Kung hindi sa mundong ito, katiyakan sa kabilang buhay.

Quranenc.com: tunay na ang mga kawal Namin, ukol sa kanila [na maging] ang tagadaig.


174

فَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ حَتَّىٰ حِينٖ

ICDO: Na kung kaya, tumalikod ka, O Muhammad (ﷺ), mula sa kanila na nagmamatigas, at hindi tumanggap ng katotohanan hanggang matapos ang itinakda mo na panahon bilang palugit, at darating ang kautusan ng Allah para sila ay parusahan,

Salas/Taron: Kaya, sila ay iyong talikdan [O Muhammad] hanggang sa takdang panahon.

Quranenc.com: Kaya tumalikod ka palayo sa kanila hanggang sa isang panahon.


175

وَأَبۡصِرۡهُمۡ فَسَوۡفَ يُبۡصِرُونَ

ICDO: Pagmasdan mo kung ano ang parusa na mangyayari sa kanila dahil sa paglabag nila sa iyo, at walang pag-aalinlangang makikita nila ang anumang mangyayari sa kanila na kaparusahan ng Allah.

Salas/Taron: At sila ay iyong pagmasdan sapagka’t [ito ay] kanilang makikita.

Quranenc.com: Tumingin ka sa kanila sapagkat makikita nila.


176

أَفَبِعَذَابِنَا يَسۡتَعۡجِلُونَ

ICDO: Minamadali ba nila ang pagbaba ng parusa Namin sa kanila, O Muhammad (ﷺ)?

Salas/Taron: Kaya, para sa Aming parusa, sila ba ay nagmamadali?

Quranenc.com: Kaya ba sa pagdurusang dulot Namin ay nagmamadali sila?


177

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمۡ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلۡمُنذَرِينَ

ICDO: At kapag bumaba ang Aming parusa sa kanila ay magiging napakasamang umaga ang kanilang umaga.

Salas/Taron: Nguni’t, kapag ito ay bumababa sa kanilang kinasasakupang [lupain], magkagayon, ang kasamaan ang [magiging] umaga ng mga binalaan.

Quranenc.com: Ngunit kapag bumaba ito sa saklaw nila, sumagwa ang umaga ng mga binalaan!


178

وَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ حَتَّىٰ حِينٖ

ICDO: Na kung kaya, pabayaan mo na sila, O Muhammad (ﷺ), hanggang sa pahintulutan ng Allah na maganap ang parusa sa kanila,

Salas/Taron: At sila ay iyong talikdan [O Muhammad] hanggang sa takdang panahon.

Quranenc.com: Tumalikod ka palayo sa kanila hanggang sa isang panahon.


179

وَأَبۡصِرۡ فَسَوۡفَ يُبۡصِرُونَ

ICDO: At pagmasdan mo sila, dahil walang pag-aalinlangang makikita nila ang anumang mangyayari sa kanila na parusa ng Allah.

Salas/Taron: At sila ay iyong pagmasdan, sapagka’t [ito ay] kanilang makikita.

Quranenc.com: Tumingin ka sapagkat makikita nila.


180

سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

ICDO: Luwalhati sa Allah na Siya ay Rabb na Tagapaglikha na Dakila, na Siya ay malayo sa anumang itinatangi nila na mga kasinungalingan laban sa Kanya.

Salas/Taron: Luwalhati sa iyong Panginoon, ang Panginoon ng Izzat [Karangalan], [Siya ay malaya] mula sa anumang [kamaliang] kanilang iniaakibat [sa Kanya].

Quranenc.com: Kaluwalhatian sa Panginoon mo, ang Panginoon ng Kapangyarihan, higit sa anumang inilalarawan nila.


181

وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: At tuluy-tuloy na kapayapaan bilang pagbabati ng Allah, at ang pagpupuri at kaligtasan ay para sa lahat ng mga Sugo.

Salas/Taron: At kapayapaan sa mga sugo.

Quranenc.com: Kapayapaan sa mga isinugo.


182

وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At papuri sa Allah na Rabb na Tagapaglikha ng mga nilalang mula sa umpisa hanggang sa duluhan, na Siya ay Bukod-Tanging karapat-dapat nito, na Siya ay walang katambal.

Salas/Taron: At Alhamdulillah [ang lahat ng] papuri ay sa Allah], ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang.

Surah 38: Sad

ص
ANG TITIK ‘SAD’

Bahagi: 23 – Kabanata: 38 – Talata: 88
Ayos ng pagkapahayag: 38
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Sad

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

صٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذِي ٱلذِّكۡرِ

ICDO: Sad – Ang katulad nitong titik ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah. Sumusumpa ang Allah sa pamamagitan ng Kabanal-banalan na Quran na punung-puno ng pagpapaalaala sa mga tao sa kanilang pagkalimot, 

Salas/Taron: Saad: [Isinusumpa Ko] sa Qur’an na naglalaman ng paalaala.

Quranenc.com: Ṣād. Sumpa man sa Qur’ān na may paalaala,


2

بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٖ وَشِقَاقٖ

ICDO: Subalit ang mga walang pananampalataya ay nagmamataas sa katotohanan at nilalabag ito.

Salas/Taron: Nguni’t yaong mga di-naniniwala ay nasa [kalabisan, kapalaluan at kasidhiang]

Izzat(1) at pagsasalungatan [sa isa’t isa].

(1) Izzat. Ang karaniwang kahulugan ng Izzat ay dangal, pagpapahalaga sa sarili o sa anumang kanilang tinataglay o iniingatang puri, pangalan o katayuan. Nguni’t ang Izzat na tinutukoy dito ay ang labis-labis na pagpapahalaga sa kanilang mga sarili at sa mga nakagisnang kaugalian at relihiyon. Dahil sa masidhing pagpapahalaga nito, sila ay humantong sa labis na kapalaluan, at siyang naging sanhi ng kanilang pagtakwil sa katotohanan ng Qurán at sa pagiging Propeta ni Muhammad bagaman siya ay nagmula sa kanilang sariling lahi.

Quranenc.com: bagkus ang mga tumangging sumampalataya ay nasa isang kapalaluan at isang hidwaan.


3

كَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَبۡلِهِم مِّن قَرۡنٖ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٖ

ICDO: Marami sa mga sambayanan na Aming pinuksa bago ang mga walang pananampalataya na ito sa Allah, na sila ay humingi ng saklolo nang dumating sa kanila ang parusa at nanawagan sila na sila ay magsisipagsisi, subalit ang panahon ay hindi na panahon ng pagtanggap ng pagsisisi, at hindi na panahon ng kaligtasan mula sa anumang dumating sa kanila na kaparusahan.

Salas/Taron: Ilan na bang henerasyon ang Aming winasak na nauna sa kanila, kaya sila ay nagsipanawagan; nguni’t [huli na at] wala ng oras upang makatakas.

Quranenc.com: Kay rami ng pinasawi Namin noong bago nila na salinlahi, at nanawagan sila at hindi iyon oras ng pagtakas.


4

وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٞ كَذَّابٌ

ICDO: At namangha sila na mga walang pananampalataya kung paano nagpadala ang Allah ng Sugo na tao na mula sa kanila; upang sila ay hikayatin tungo sa Allah at balaan mula sa Kanyang parusa, at kanilang sinabi: Katiyakan, siya ay hindi Sugo kundi siya ay sinungaling sa kanyang sinasabi, at sinasalamangka niya lamang ang kanyang sambayanan,

Salas/Taron: At sila ay nagtataka na may dumating sa kanila na isang tagapagbabala [si Muhammad] na nagmula sa kanilang [sariling lahi]. At ang mga di-naniniwala ay nagsasabing: “Ito ay isang salamangkero, isang sinungaling!”

Quranenc.com: Nagtaka sila na may dumating sa kanila na isang tagababala kabilang sa kanila. Nagsabi ang mga tagatangging sumampalataya: “Ito ay isang manggagaway na palasinungaling.


5

أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ

ICDO: Dahil paano niya gagawin ang maraming diyus-diyosan na iisang diyos na lamang? Katiyakan, ang kanyang dala-dalang mensahe at paghikayat ng iba tungo rito ay isang bagay na nakapagtataka.

Salas/Taron: “Ginawa ba niya ang mga diyos bilang isang Diyos? Katotohanan, ito ay isang kataka-takang [o di-karaniwang] bagay!”

Quranenc.com: Gumawa ba siya sa mga diyos bilang nag-iisang diyos? Tunay na ito ay talagang isang bagay na kataka-taka.”


6

وَٱنطَلَقَ ٱلۡمَلَأُ مِنۡهُمۡ أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمۡۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٞ يُرَادُ

ICDO: Nagpunta ang mga pinuno ng mga tao na siyang matataas mula sa kanila upang hikayatin ang kanilang sambayanan na (sinasabi): Hayaang manatili kayo sa inyong pagsamba ng iba bukod sa Allah at magtiis kayo sa rami ng inyong diyus-diyosan! Katiyakan, ang dala-dala ng Sugong ito ay isang bagay na binalak lamang na ang hangarin ay pamumuno at pangongontrol,

Salas/Taron: At ang mga bantog [at kilalang namumunong] kabilang sa kanila ay humayong nagsipaglibot [at nagsasabing]: “Inyong ipagpatuloy,(2) at kayo ay maging matiisin sa [pagtatanggol] ng inyong mga diyos! Katotohanan, ito ay isang bagay na kanyang tinangka [laban sa inyo]!

(2) Ang ibang kahulugan nito ay “Ipagpatuloy ninyo ang pagsamba sa inyong mga diyos at huwag kayong tumugon sa panawagan ni Muhammad tungkol sa Kaisahan ng Allah [Tawhid].”

Quranenc.com: Nagdumali ang konseho kabilang sa kanila, na [nagsasabi]: “Magpatuloy kayo at magtiis kayo para sa mga diyos ninyo. Walang iba ito kundi talagang isang bagay na ninanais.


7

مَا سَمِعۡنَا بِهَٰذَا فِي ٱلۡمِلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا ٱخۡتِلَٰقٌ

ICDO: Na hindi namin narinig sa relihiyon ng aming mga ninuno na mga Quraysh at gayundin sa mga Kristiyano ang katulad ng kanyang paanyaya, dahil ito ay walang iba kundi pagsisinungaling lamang!

Salas/Taron: “Kami ay hindi nakarinig [ng katulad] nito sa pinakahuling relihiyon [ng nagdaang panahon]. Ito ay isang pinagtahi-tahing [kuwento] lamang.

Quranenc.com: Hindi kami nakarinig nito sa kapaniwalaang huli. Walang iba ito kundi paglilikha-likha.


8

أَءُنزِلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ مِنۢ بَيۡنِنَاۚ بَلۡ هُمۡ فِي شَكّٖ مِّن ذِكۡرِيۚ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ

ICDO: Bukod-tangi lamang ba na si Muhammad (ﷺ) ang binigyan ng kapahayagan ng Dakilang Quran mula sa atin? Hindi ang kanilang inaakala ang siyang katotohanan kundi sila ay may pag-aalinlangan hinggil sa pagpapahayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ), at pagkapadala sa iyo bilang Sugo, at katiyakan, sinabi nila ito; dahil sa hindi pa nila natikman ang kaparusahan ng Allah, dahil kung natikman lamang nila ang kaparusahan ng Allah ay hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob sa kanilang mga nasabi.

Salas/Taron: Ang mensahe ba ay ibinaba [o ipinahayag] sa kanya mula sa pagitan [ng nakararami sa] atin?” Nguni’t, sila ay may agam-agam tungkol sa Aking mensahe. Sapagka’t, hindi pa nga nila nalalasap ang Aking parusa.

Quranenc.com:  Ibinaba ba sa kanya ang paalaala habang kabilang sa gitna natin?” Bagkus sila ay nasa isang pagdududa sa paalaala Ko. Bagkus hindi pa sila lumasap ng pagdurusang dulot Ko.


9

أَمۡ عِندَهُمۡ خَزَآئِنُ رَحۡمَةِ رَبِّكَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡوَهَّابِ

ICDO: O sila ba ay nagmamay-ari ng imbakan ng Biyaya ng iyong Rabb na Tagapaglikha na Dakila sa Kanyang Kaharian, na nagbibigay ng anuman na Kanyang nais na kabuhayan at kagandahang-loob sa sinuman na Kanyang nais sa Kanyang nilikha?

Salas/Taron: O nasa kanila ba ang kaban ng habag ng iyong Panginoon, ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tagapaggawad [ng mga biyaya]?

Quranenc.com: O taglay ba nila ang mga imbakan ng awa ng Panginoon mo, ang Makapangyarihan, ang Mapagkaloob?


10

أَمۡ لَهُم مُّلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَاۖ فَلۡيَرۡتَقُواْ فِي ٱلۡأَسۡبَٰبِ

ICDO: O hindi kaya ay pagmamay-ari ba nila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ang mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan nito, na sila ay tagapagkaloob o tagapagpigil? Kung totoo na sila nga ay magsagawa sila kung gayon ng hagdanan sa anumang kaparaanan para sila ay makarating sa kalangitan at pigilan nila ang anghel sa pagpababa ng Rebelasyon kay Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: O nasa kanila ba ang kapamahalaan ng mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan ng mga ito? Kaya hayaan silang umakyat sa [alinmang] mga kaparaanan ng paglapit.

Quranenc.com: O sa kanila ba ang paghahari sa mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito? Kaya pumaitaas sila sa mga kaparaanan.


11

جُندٞ مَّا هُنَالِكَ مَهۡزُومٞ مِّنَ ٱلۡأَحۡزَابِ

ICDO: Sila na mga sundalo ng mga walang pananampalataya ay mga sundalo na matatalo, dahil kung paano natalo ang iba na mga grupo ng mga sundalo na nauna sa kanila ay ganoon din sila,

Salas/Taron: [Sila ay] mga kawal [na] magagapi roon mula sa mga magkakaanib [na mga di-naniniwala].

Quranenc.com: [Sila ay] hukbo na doon tatalunin kabilang sa mga lapian.


12

كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٖ وَعَادٞ وَفِرۡعَوۡنُ ذُو ٱلۡأَوۡتَادِ

ICDO: Hindi naniwala ang mga nauna na sambayanan ni Nuh, ni `ad, ni Fir`awn na mga nagtatangan ng dakilang lakas,

Salas/Taron: Ang mga mamamayan ni Noah ay nagtakwil nang una sa kanila, at [ang mamamayan ng] ‘Aad, at ni Paraon na nagmamay-ari ng talasok.(3)

(3) Ang Awtad. Si Paraon [Fir’awn] ay nagbibigay ng parusa sa pamamagitan ng pagpako ng kanilang kamay at paa sa mga Awtad [talasok] na yari sa bakal at pagkaraan ay kanyang ibibitin mula rito. Ganito rin ang paliwanag ni Mujahid nang sabihin niya na ‘Lagi niyang ipinapako ang mga tao sa Awtad [talasok].'” [At-Tabari 24:409]

Quranenc.com: Nagpasinungaling bago nila ang mga tao ni Noe, ang [liping] `Ād, si Paraon na may mga tulos,


13

وَثَمُودُ وَقَوۡمُ لُوطٖ وَأَصۡحَٰبُ لۡـَٔيۡكَةِۚ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلۡأَحۡزَابُ

ICDO: Ganoon din ang sambayanan ni Thamoud, ni Lut at ang mga nanirahan sa mga puno at mga hardin na sila ay ang sambayanan ni Shu`ayb. Sila ay mga nasyon na nag-umpuk-umpukan sa di-paniniwala at pagtanggi at bawat isa sa kanila ay nagsama-sama rito.

Salas/Taron: At [ang mga Tribu] ng Thamud, at ang mga mamamayan ni Lot, at ang mga naninirahan ng Al-Aykah [kakahuyan]; sila yaong mga magkakaanib.

Quranenc.com: ang [liping] Thamūd, ang mga kababayan ni Lot, at ang mga naninirahan sa kasukalan. Ang mga iyon ay ang mga lapian.


14

إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ

ICDO: At walang sinuman sa kanila kundi tinanggihan ang mga Sugo, na kung kaya, sila ay naging karapat-dapat sa parusa ng Allah at ito ay nangyari sa kanila.

Salas/Taron: Bawa’t isa sa kanila ay nagtakwil sa mga sugo, kaya ang Aking Parusa [sa kanila] ay nararapat.

Quranenc.com: Walang iba ang bawat isa kundi nagpasinungaling sa mga sugo kaya nagindapat ang parusa Ko.


15

وَمَا يَنظُرُ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ مَّا لَهَا مِن فَوَاقٖ

ICDO: At walang hinihintay ang mga walang pananampalataya habang sila ay nananatili sa pagsamba ng iba bukod sa Allah kundi ang pagdating sa kanila ng parusa sa pamamagitan ng isang ihip lamang ng trumpeta na ito ay tuluy-tuloy at walang patid.

Salas/Taron: At ang mga ito [mga di-naniniwala] ay walang hinihintay maliban sa [pagdating ng] isang as-sayhah [o pag-ihip ng tambuli, subali’t], hindi magkakaroon ng pag-antala para rito.

Quranenc.com: Walang hinihintay ang mga ito kundi nag-iisang hiyaw na wala iyong anumang pagpapaliban.


16

وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبۡلَ يَوۡمِ ٱلۡحِسَابِ

ICDO: At sinabi nila: O aming Rabb na Tagapaglikha! Madaliin Mo na ang aming bahagi mula sa Iyong parusa rito sa daigdig bago dumating ang Araw ng Muling Pagkabuhay, at ito ay bilang pang-iinsulto mula sa kanila.

Salas/Taron: At sila ay nagsasabi [nang may panunuya]:”Aming Panginoon, madaliin Mo po para sa amin ang aming bahagi [ng parusa] bago ang [pagsapit ng] Araw ng Pagtutuos.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Panginoon namin, magpabilis Ka para sa amin ng bahagi namin [sa parusa] bago ng Araw ng Pagtutuos.


17

ٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلۡأَيۡدِۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ

ICDO: Tiisin mo, O Muhammad (ﷺ), ang anuman na kanilang sinasabi na hindi mo gusto, at alalahanin mo ang Aming alipin na si Dawood na nagtatangan ng lakas laban sa mga kalaban ng Allah at pagtitiis sa pagsunod sa Allah, dahil siya sa katunayan ay palaging nagbabalik-loob sa Allah hanggang sa ang Allah ay nasiyahan sa kanya. (Ito ay bilang pagpapagaan sa kalooban ni Propeta Muhammad ﷺ).

Salas/Taron: [Kaya naman] maging matiisin ka [O Muhammad] sa anumang kanilang sinasabi, at iyong alalahanin ang Aming aliping si David, na nagtataglay ng lakas.(4) Katotohanan, siya ay isa na paulit-ulit na nagbabalik-loob.

(4) Al Ayd. Sinabi ni Ibn Abbas, “Ang Al Ayd ay lakas.” At sinabi naman ni Mujahid, ang Al Ayd ay lakas sa pagsunod sa Allah. Sinabi naman ni Qatadah, “Si Propeta David ay pinagkalooban ng lakas sa pagsasagawa ng pagsamba at tamang pang-unawa ng Islam.” [Hinango mula sa Tafsir Ibn Kathir vol. 8 pahina 317 mula sa At Tabari 21:166, 167]. Ang Sugo ng Allah ay nagsabi ayon sa pagtatala ng dalawang Sahih: “Ang pinakamamahal na Salaah [pagdarasal] sa Allah ay ang pagdarasal ni Dawud, at ang pinakamamahal na pag-aayuno sa Allah ay ang pag-aayuno ni Dawud [David]. Siya ay laging natutulog sa kalahating bahagi ng gabi, tumatayo sa pagsasagawa ng pagdarasal sa ikatlong bahagi ng gabi, pagkaraan ay muling natutulog sa ika-anim na bahagi ng gabi at siya ay lagi nang nag-aayuno sa magkakasalit na araw. Siya ay hindi tumatalikod sa labanan, at siya ay laging nagbabalik-loob sa Allah.” [Sahih Muslim vol. 2 Hadith Bilang 816].

Quranenc.com: Magtiis ka sa sinasabi nila at bumanggit ka sa lingkod Naming si David na may mga lakas. Tunay na siya ay palabalik [kay Allāh].


18

إِنَّا سَخَّرۡنَا ٱلۡجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحۡنَ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِشۡرَاقِ

ICDO: Katiyakan, ginawa Namin na magpasailalim sa kanya ang mga kabundukan na pumupuri at niluluwalhati ang Allah sa umpisa ng araw at sa dulo nito na kasama si Dawood,

Salas/Taron: Katotohanan, Aming itinalaga ang mga bundok [upang magpuring] kasama niya sa pagluwalhati [sa Amin] sa [dakong] dapithapon at [pagkaraan ng] pagsikat ng araw.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nagpalingkod sa mga bundok, na kasama sa kanya nagluluwalhati sa dapit-hapon at pagsikat [ng araw].


19

وَٱلطَّيۡرَ مَحۡشُورَةٗۖ كُلّٞ لَّهُۥٓ أَوَّابٞ

ICDO: At ganoon din ang mga ibon na nagsasama-sama kasama niya na sumusunod sa kanya.

Salas/Taron: At maging ang mga ibon ay nagsipagtipon: kasama niyang lahat na paulit-ulit [sa pagpuri sa Amin]

Quranenc.com: Ang mga ibon ay tinitipon; bawat isa sa kanya ay palabalik.


20

وَشَدَدۡنَا مُلۡكَهُۥ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡحِكۡمَةَ وَفَصۡلَ ٱلۡخِطَابِ

ICDO: At pinalakas Namin ang kanyang kaharian dahil sa kanyang katatagan, pagiging kagalang-galang, kapangyarihan at pangingibabaw, at pinagkalooban Namin siya ng pagiging Propeta, at makatarungang paghahatol sa pananalita at pagpapasiya.

Salas/Taron: At Aming pinatatag ang kanyang kaharian at ipinagkaloob sa kanya ang karunungan at pang-unawa sa pananalita.

Quranenc.com: Nagpatindi Kami sa kaharian niya at nagbigay Kami sa kanya ng karunungan, at kapasyahan sa pakikipag-usap.


21

۞وَهَلۡ أَتَىٰكَ نَبَؤُاْ ٱلۡخَصۡمِ إِذۡ تَسَوَّرُواْ ٱلۡمِحۡرَابَ

ICDO: At dumating ba sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang kuwento ng dalawang may hindi pinagkasunduan (‘litigant’ – may usapin) na nilukso nila ang bakod ng bahay-dalanginan ni Dawood,

Salas/Taron: At nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan ng mga nagtatalo [sa isang usapin? Nang sila ay umakyat sa bakod ng kanyang [sariling] silid-dalanginan –

Quranenc.com: Dumating ba sa iyo ang balita ng mga magkaalitan noong umakyat sila sa sambahan niya?


22

إِذۡ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنۡهُمۡۖ قَالُواْ لَا تَخَفۡۖ خَصۡمَانِ بَغَىٰ بَعۡضُنَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ وَٱهۡدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ

ICDO: At nagulat siya sa pagpasok nilang dalawa? Sinabi nila sa kanya: Huwag kang matakot, dahil kaming dalawa ay may hindi pinagkasunduan (may usapin) dahil inapi ng isa sa amin ang isa, na kung kaya, hatulan mo ang pagitan namin ng makatarungang paghatol at huwag kang papanig sa alinmang dalawa sa amin sa iyong paghatol, at gabayan mo kami tungo sa Matuwid na Daan.

Salas/Taron: Nang sila ay pumasok patungo kay David, siya ay nagitla sa kanila? Sila ay nagsabi: “Huwag kang matakot! [Kami ay] dalawang nagtatalo, ang isa sa aming dalawa ay ginawan ng kamalian ng isa, kaya ikaw ay humatol sa aming pagitan nang makatotohanan, at huwag kang lumabis [dito], at patnubayan mo kami sa maayos na landas.

Quranenc.com: Noong pumasok sila kay David ay nanghilakbot siya sa kanila. Nagsabi sila: “Huwag kang mangamba; [kami ay] magkaalitan. Lumabag ang iba sa amin sa iba kaya humatol ka sa pagitan namin ayon sa katotohanan, huwag kang magpakalabis-labis, pumatnubay ka sa kalagitnaan ng landasin.


23

إِنَّ هَٰذَآ أَخِي لَهُۥ تِسۡعٞ وَتِسۡعُونَ نَعۡجَةٗ وَلِيَ نَعۡجَةٞ وَٰحِدَةٞ فَقَالَ أَكۡفِلۡنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلۡخِطَابِ

ICDO: Sinabi ng isa sa dalawa: Katotohanan, itong aking kapatid (sa pananampalataya) ay mayroon siyang siyamnapu’t siyam na kambing, at ang pagmamay-ari ko lamang ay isang kambing at binalak pa niya na makuha ito, at kanyang sinabi: Ibigay mo sa akin, at mahigpit ang kanyang pananalita sa akin, at nadaig niya ako.

Salas/Taron: Katotohanan, itong aking kapatid [sa relihiyon] ay nagmamay-ari ng siyamnaput siyam [99] na tupa, samantalang ako ay may isa lamang, at siya ay nagsabi: ‘Ipagkatiwala mo ito sa akin,’ at dinaig niya ako sa pananalita [o pangangatwiran].”

Quranenc.com: Tunay na ito ay kapatid ko. Mayroon siyang siyamnapu’t siyam na tupang babae at mayroon akong nag-iisang tupang babae, ngunit nagsabi siya: ‘Ipagkatiwala mo sa akin iyan,’ at nangibabaw ito sa akin sa talumpati.”


24

قَالَ لَقَدۡ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعۡجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦۖ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّـٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّۤ رَاكِعٗاۤ وَأَنَابَ۩

ICDO: Sinabi ni Dawood: Katiyakan, nilamangan ka ng iyong kapatid sa pamamagitan ng sapilitang pagsabi niya sa iyo na isama ang iyong kambing sa kanyang mga kambing, at katiyakan, karamihan sa mga magkakasosyo ay hinahamak nila ang isa’t isa, at nilalamangan sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang karapatan at hindi siya nagiging pantay sa kanyang sarili maliban sa mga mananampalataya na mga mabubuti dahil hindi nilalamangan ng iba sa kanila ang iba at sila ay mangilan-ngilan lamang.

At natiyak ni Dawood na sinubok Namin siya sa pamamagitan nitong dalawa na may hindi nagkasunduan, at humingi siya ng kapatawaran sa Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha, at nagpatirapa siya bilang pagbaling sa Allah na may pagsisisi.

Salas/Taron: [Si David ay] nagsabi: “Katiyakan siya ay nakagawa sa iyo ng kamalian nang kanyang hilingin ang iyong nag-iisang babaing tupa upang idagdag sa kanyang [kawan] ng babaing tupa. At katotohanan, karamihan sa mga magkakasama [o magkakasosyo] ay naglalamangan sa isa’t isa, maliban yaong [tunay na] mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid – nguni’t sila ay mangilan-ngilan lamang.” At nahinuha [naisip] ni David na siya ay Aming sinubukan lamang kaya siya ay humingi ng kapatawaran sa kanyang Panginoon, at siya ay napayukong sumubsob [sa pagpapatirapa] at nagbalik-loob [sa Amin nang buong pagpapakumbaba].

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Talaga ngang lumabag siya sa iyo sa katarungan sa paghiling ng pagsasama ng babaing tupa mo sa mga babaing tupa niya. Tunay na marami sa mga kasosyo ay talagang lumalabag ang iba sa kanila sa iba maliban sa mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos – at kakaunti sila.” Nakatiyak si David na sinubok lamang siya kaya humingi siya ng tawad sa Panginoon niya, bumagsak siya na nakayukod, at nagsisising bumalik [kay Allāh].


25

فَغَفَرۡنَا لَهُۥ ذَٰلِكَۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَـَٔابٖ

ICDO: Na kung kaya, pinatawad Namin siya at ibinilang Namin siya sa mga malalapit sa Amin, at inihanda Namin para sa kanya ang mabubuting patutunguhan sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Kaya Aming pinatawad iyan sa kanya, at katotohanan, para sa kanya ay [isang tanda] ng pagiging malapit [ng loob] sa Amin, at [tanda ng isang] mabuting pook ng pagbabalik [ang Paraiso].

Quranenc.com: Kaya nagpatawad Kami sa kanya roon. Tunay na mayroon siya sa ganang Amin na talagang malapit at kagandahan ng babalikan.


26

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

ICDO: O Dawood! Katiyakan, pinili ka Namin na mangasiwa rito sa kalupaan at ginawa ka Namin na hari rito, na kung kaya, magpasiya ka nang makatarungan at maging pantay sa paghatol sa pagitan ng mga tao, at huwag mong sundin ang iyong kagustuhan sa paghahatol, dahil ikaw ay maliligaw mula sa Deen (o Relihiyon) ng Allah at Kanyang batas. Katiyakan, ang mga naligaw mula sa Daan ng Allah ay para sa kanila ang masidhing kaparusahan sa Impiyerno, dahil sa kanilang pagkalimot hinggil sa Araw ng Pagtutumbas at Paghuhukom.

Naririto sa talatang ito ang pagpapayo sa mga namumuno na sila ay maging makatarungan sa paghatol at pamumuno sa pamamagitan ng pagpapatupad sa Rebelasyon mula sa Allah, at huwag silang lumihis mula rito dahil sila ay maliligaw mula sa Daan ng Allah.

Salas/Taron: [Aming sinabi sa kanya], “O David, katotohanan, ikaw ay Aming ginawang kalifah [kahalili ng sinundang henerasyon] sa balat ng lupa, kaya ikaw ay maghatol sa pagitan ng mga tao nang makatotohanan at huwag mong sundin ang iyong [sariling] pagnanasa, sapagka’t ito ay maghahatid sa iyo sa pagkaligaw mula sa landas ng Allah.” Katotohanan, yaong mga naliligaw mula sa landas ng Allah, para sa kanila ay matinding parusa nang dahil sa kanilang paglimot sa Araw ng Pagtutuos.

Quranenc.com: [Sinabi]: “O David, tunay na Kami ay gumawa sa iyo bilang isang kahalili sa lupa, kaya humatol ka sa pagitan ng mga tao ayon sa katotohanan at huwag kang sumunod sa pithaya para magpaligaw ito sa iyo palayo sa landas ni Allāh.” Tunay na ang mga naliligaw palayo sa landas ni Allāh, ukol sa kanila ay isang pagdurusang matindi dahil nakalimot sila sa pagtutuos.


27

وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا بَٰطِلٗاۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ

ICDO: At hindi Namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at ang anuman na nasa pagitan nito nang walang kadahilanan at hindi bilang paglalaro lamang, ito ang paniniwala ng mga walang pananampalataya, na kung kaya, kapighatian sa kanila sa parusa sa Impiyerno sa Araw ng Muling Pagkabuhay; dahil sa kanilang maling paniniwala at hindi nila paniniwala sa Allah.

Salas/Taron: At hindi Namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan niyon sa kabulaanan [o walang layunin]. Iyan ang pag-aakala niyaong mga di naniniwala, kaya kasawian sa mga di-naniniwala mula sa Apoy [ng Impiyerno]!

Quranenc.com: Hindi Kami lumikha ng langit at lupa, at anumang nasa pagitan ng dalawang ito nang walang-kabuluhan. Iyon ay palagay ng mga tumangging sumampalataya, kaya kapighatian sa mga tumangging sumampalataya mula sa Apoy.


28

أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ كَٱلۡمُفۡسِدِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلۡمُتَّقِينَ كَٱلۡفُجَّارِ

ICDO: Ituturing ba Namin ang mga naniwala at gumawa ng mga kabutihan na katulad ng mga naminsala rito sa kalupaan, o hindi kaya ay gagawin ba Namin ang mga matatakutin na mga mananampalataya sa Allah na katulad ng mga masasama na di-naniniwala? Itong pagpapantay sa ganitong mga katangian ay hindi tugma sa karunungan ng Allah at sa Kanyang batas, na kung kaya, hindi sila magkakatulad sa paningin ng Allah, sa halip, ginagantimpalaan ng Allah ang mga naniwala na mga matatakutin, at pinarurusahan Niya ang mga namiminsala na mga masasama.

Salas/Taron: Pakikitunguhan ba Namin yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid tulad niyaong mga mapaggawa ng katiwalian sa kalupaan? Pakikitunguhan ba Namin yaong mga natatakot sa Allah tulad ng mga makasalanan?

Quranenc.com: O gagawa ba Kami sa mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos gaya ng mga tagagulo sa lupa? O gagawa ba Kami sa mga tagapangilag magkasala gaya ng mga masamang-loob?


29

كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ

ICDO: Ang Aklat na ito, O Muhammad (ﷺ), na Aming ibinaba sa iyo ay punung-puno ng biyaya; upang suriin nila ang mga talata nito at sundin ang mga patnubay nito at paniwalaan ang mga katibayan nito, at upang maalaala ng mga nagtatangan ng matitinong pag-iisip ang anuman na ipinag-utos ng Allah sa kanila.

Salas/Taron: [Ito] ang Aklat [Qur’an] na Aming ibinaba [o ipinahayag] sa iyo [O Muhammad], tigib ng pagpapala, upang kanilang mapagnilay-nilay ang mga ayaat [o babala] nito, at upang makaalaala ang mga nagtataglay ng pang-unawa.

Quranenc.com: [Ito ay] isang pinagpalang Aklat na ibinaba Namin sa iyo upang magmuni-muni sila sa mga talata nito at upang magsaalaala ang mga may isip.


30

وَوَهَبۡنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيۡمَٰنَۚ نِعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ

ICDO: At ipinagkaloob Namin kay Dawood ang kanyang anak na si Sulayman, at biniyayaan Namin siya at pinatatag Namin ang kanyang kalooban sa pamamagitan niya. Napakabuting alipin si Sulayman! Katiyakan, palagi niyang ibinabaling ang kanyang sarili sa Allah sa pamamagitan ng kanyang pagbabalik-loob sa Kanya at paghihingi ng kapatawaran.

Salas/Taron: At Aming iginawad kay David si Solomon [bilang anak]. Isang kalugud- lugod na alipin. Katotohanan, siya ay isa na paulit-ulit na nagbabalik-loob sa pagsisisi [sa Amin].

Quranenc.com: Ipinagkaloob Namin kay David si Solomon. Kay inam na lingkod! Tunay na siya ay palabalik [kay Allāh].


31

إِذۡ عُرِضَ عَلَيۡهِ بِٱلۡعَشِيِّ ٱلصَّـٰفِنَٰتُ ٱلۡجِيَادُ

ICDO: Alalahanin mo, noong iniharap sa kanya sa oras ng `Asr (dapit-hapon) ang mga sinanay at mabibilis na mga kabayo, na tumatayo sa pamamagitan ng tatlong paa at naiaangat nito ang pang-apat; dahil sa galing at gaan nito, at patuloy na ito ay nagpapamalas sa kanyang harapan hanggang sa sapitin ang paglubog ng araw.

Salas/Taron: [Alalahanin] nang nagkaroon ng mga panoorin sa kanyang harapan sa kinahapunan ng mga matitikas na pangkarerang kabayo.

Quranenc.com: [Banggitin] noong inilahad sa kanya sa dapit-hapon ang mga kabayong nakatayong nakaangat ang isang paa, na matutulin.


32

فَقَالَ إِنِّيٓ أَحۡبَبۡتُ حُبَّ ٱلۡخَيۡرِ عَن ذِكۡرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتۡ بِٱلۡحِجَابِ

ICDO: Kanyang sinabi: Katotohanan, mas minahal ko ang kayamanan kaysa pag-alaala sa Allah, hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin dahil sa kadiliman ng gabi.

Salas/Taron: At siya ay nagsabi: “Katotohanan aking higit na kinalulugdan ang mabubuti [mga kabayo] kaysa sa pag-aalaala sa aking Panginoon,” hanggang ito [ang araw] ay magkubli sa dilim [ng gabi].

Quranenc.com: Kaya nagsabi siya: “Tunay na ako ay umibig ng pagkaibig sa mabuting [bagay] sa halip ng pag-alaala sa Panginoon ko hanggang sa natakpan [ang araw] ng tabing.


33

رُدُّوهَا عَلَيَّۖ فَطَفِقَ مَسۡحَۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلۡأَعۡنَاقِ

ICDO: Pagkatapos ay kanyang sinabi: Ibalik ninyo sa akin ang inyong ipinakitang mga kabayo. Pagkatapos ay sinumulan niyang haplusin ang mga paa at leeg ng mga nito.

Salas/Taron: [Siya ay nagsabi], “Ibalik silang muli [ang mga kabayo] sa akin.” At naghandang tigpasin [ang mga binti at leeg ng mga ito].

Quranenc.com: Isauli ninyo ang mga ito sa akin.” Kaya nagsimula siya sa pagtaga sa mga lulod at mga leeg [ng mga ito].


34

وَلَقَدۡ فَتَنَّا سُلَيۡمَٰنَ وَأَلۡقَيۡنَا عَلَىٰ كُرۡسِيِّهِۦ جَسَدٗا ثُمَّ أَنَابَ

ICDO: At katiyakan, sinubok Namin si Sulayman at pinaupo Namin sa kanyang trono ang Jasad – kalahating katawan na bata, na ito ay ipinanganak noong siya ay sumumpa sa Allah na iikutan niya ang lahat ng kanyang asawa at lahat sila ay magkakaroon ng anak na gagawin niyang mangangabayo na magaling sa pakikipaglaban sa Daan ng Allah, subalit hindi niya sinabi: In sha` Allah – kapag ninais ng Allah! at ginawa niyang ikutan ang lahat ng kanyang asawa at walang sinuman ang nagdalangtao kundi isang babae lamang na ang kanyang naging anak ay kalahating katawan lamang, pagkatapos ay nanumbalik si Sulayman sa Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha at humingi ng kapatawaran.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming sinubukan si Solomon at Aming inilagay sa kanyang luklukan [ng trono] ang isang katawan,(5) pagkaraan ay nagbalik-loob [sa Amin nang may pagsisisi].

(5) Ang katawang ito ay sinasabing isang demonyo o isang katawang patay [o isang katawang may kapansanan], nguni’t tanging ang Allah ang nakaaalam nito.

Quranenc.com: Talaga ngang sumubok Kami kay Solomon at nagtalaga Kami sa silya niya ng isang katawan, pagkatapos ay nagsisising bumalik siya.


35

قَالَ رَبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَهَبۡ لِي مُلۡكٗا لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِيٓۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ

ICDO: Kanyang sinabi: O aking Rabb na Tagapaglikha! Patawarin Mo ako sa aking kasalanan, at ipagkaloob Mo sa akin ang bukod-tanging dakilang kaharian na hindi tataglayin ng sinumang tao pagkatapos ko, dahil walang pag-aalinlangan, Ikaw, O Allah ay Al-Wahhab – sagana ang Kabutihan at bilang Tagapagkaloob.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “O aking Panginoon, ako po ay Iyong patawarin at ipagkaloob Mo po sa akin ang isang kaharian(6) na hindi maaaring angkinin ng iba pagkaraan ko. Katotohanan, Ikaw ang Tagapaggawad.”

(6) Isinalaysay ni Abu Hurayrah na sinabi ng Sugo ng Allah, “Isang Ifrit mula sa pangkat ng mga jinn ang lumapit at ginambala ako kagabi, nagtangkang patigilin ako sa pagdarasal. Itinulot ng Allah na siya ay aking magapi at tinangka kong itali siya sa isa sa haligi ng Masjid upang siya ay inyong makita sa umaga. Pagkaraan, aking naalala kung ano ang sinabi ng aking kapatid na si Sulayman [Solomon], ‘Aking Panginoon! Ako po ay Iyong patawarin at igawad Mo sa akin ang isang kaharian na hindi maaaring angkinin ng sinuman pagkaraan ko.'” Kaya, siya [Ifrit] ay aking pinalaya na hiyang-hiya. [Sahih Muslim vol. 1 Hadith Bilang 384. Tafsir Ibn Kathir vol 8, pahina 332].

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Panginoon ko, magpatawad Ka sa akin at magkaloob Ka sa akin ng isang paghaharing hindi nararapat para sa isa matapos ko. Tunay na Ikaw ay ang Tagapagkaloob.”


36

فَسَخَّرۡنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجۡرِي بِأَمۡرِهِۦ رُخَآءً حَيۡثُ أَصَابَ

ICDO: Na kung kaya, dininig Namin siya, at ginawa Namin na magpasailalim sa kanya ang hangin na gumagalaw na sumusunod sa kanyang kagustuhan, kahit gaano kalakas ito ay sumusunod sa kanyang kagustuhan.

Salas/Taron: Kaya, Aming itinalaga para sa kanya ang banayad na pag-ihip ng hangin sa pamamagitan ng kanyang kautusan, saan mang dako niya [nais] igawi,

Quranenc.com: Kaya pinaglingkod Namin para sa kanya ang hangin na dumadaloy ayon sa utos niya nang banayad saan man niya ipatama,


37

وَٱلشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٖ وَغَوَّاصٖ

ICDO: At pinasunod din Namin sa kanya ang mga Shaytan na ginagamit niya sa kanyang mga gawain: mayroon sa kanila ang tagapagtayo ng mga gusali, at mga tagasisid sa karagatan,

Salas/Taron: At [itinalaga rin] ang mga demonyo [sa pangkat ng jinn] – bawa’t manggagawa at maninisid,

Quranenc.com: at ang mga demonyo – bawat tagapagpatayo at maninisid,


38

وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلۡأَصۡفَادِ

ICDO: At ang iba naman sa kanila ay mga masasamang Shaytan na sila ay mga nakakadena.

Salas/Taron: At ang mga iba ay nakagapos ng tanikala [sa kanilang mga paa].

Quranenc.com: at may mga ibang mga magkagapos sa mga posas.


39

هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكۡ بِغَيۡرِ حِسَابٖ

ICDO: Itong dakilang kaharian at bukod-tanging pagpapasailalim ng mga bagay sa iyo, O Sulayman, ay isang kagandahang-loob mula sa Amin, na kung kaya, pagkalooban mo ang sinuman na iyong nais o pagkaitan mo man ang sinuman na iyong nais ay wala kang pananagutan hinggil dito.

Salas/Taron: [Aming sinabi kay Solomon]: “Ito ang Aming handog, ipamigay mo man o di-ipamigay, walang pagtutuos [ang itatanong para sa iyo hinggil dito].”

Quranenc.com: Ito ay bigay Namin kaya magmagandang-loob ka o magpigil ka nang walang pagtutuos.


40

وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَـَٔابٖ

ICDO: At katiyakan, si Sulayman para sa Amin sa Kabilang-Buhay ay kabilang sa mga malalapit at mabuti ang kanyang patutunguhan.

Salas/Taron: At katotohanan, para sa kanya ay isang malapit [na kalagayan] sa Amin, at [isang] mabuting pook ng pagbabalik [ang Paraiso].

Quranenc.com: Tunay na mayroon siya sa ganang Amin na talagang kadikitan at kagandahan ng babalikan.


41

وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنَآ أَيُّوبَ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيۡطَٰنُ بِنُصۡبٖ وَعَذَابٍ

ICDO: At alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), ang Aming alipin na si Ayyub, noong siya ay nanalangin sa Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha: Katiyakan, si Shaytan ay nagpakana sa akin ng pagpapahirap, pasakit at pagdadalamhati; na nasira ang aking katawan, kayamanan at pamilya.

Salas/Taron: At alalahanin ang Aming aliping si Hob [Ayyub] nang siya ay manalangin sa kanyang Panginoon:”Katotohanan, ang demonyo ay nagdulot sa akin ng hirap at dusa.”

Quranenc.com: Bumanggit ka sa lingkod Naming si Job noong nanawagan siya sa Panginoon niya: “Tunay na ako ay sinaling ako ng demonyo ng isang pagkapagal at isang pagdurusa.”


42

ٱرۡكُضۡ بِرِجۡلِكَۖ هَٰذَا مُغۡتَسَلُۢ بَارِدٞ وَشَرَابٞ

ICDO: Sinabi Namin sa kanya: Isikad mo ang iyong paa sa kalupaan at bubukal mula roon ang malamig na tubig, na kung kaya, uminom ka mula roon at maligo ka at mawawala sa iyo ang sakit at ang anuman na iyong pasakit.

Salas/Taron: [Kaya, sinabi sa kanya]: “Ipadyak mo [sa lupa] ang isa mong paa; Ito ay isang [bukal para sa isang] malamig na paliligo at inumin.”

Quranenc.com: [Sinabi]: “Magpadyak ka ng paa mo.” Ito ay isang paliguang malamig at isang inumin.


43

وَوَهَبۡنَا لَهُۥٓ أَهۡلَهُۥ وَمِثۡلَهُم مَّعَهُمۡ رَحۡمَةٗ مِّنَّا وَذِكۡرَىٰ لِأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ

ICDO: At pinagaling Namin ang kanyang sakit at pinarangalan Namin siya, at ipinagkaloob Namin sa kanya ang kanyang pamilya, na asawa at anak, at dinagdagan pa Namin ng katulad pa nila ng mga anak at mga apo, lahat ng mga ito ay biyaya at awa mula sa Amin bilang parangal sa kanya dahil sa kanyang pagtitiis, at aral, paalaala sa mga nagtatangan ng matinong pag-iisip; upang mabatid nila na ang kapalit ng pagtitiis ay kaginhawahan at kaligtasan sa anumang kapighatian.

Salas/Taron: At Aming iginawad para sa kanya ang kanyang mag-anak at isang katumbas [na bilang] na kanilang kasama bilang habag mula sa Amin at isang paalaala para sa mga nakauunawa.

Quranenc.com: Nagkaloob Kami sa kanya ng mag-anak niya at tulad nila kasama sa kanila bilang isang awa mula sa Amin at isang paalaala para sa mga may pang-unawa.


44

وَخُذۡ بِيَدِكَ ضِغۡثٗا فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ إِنَّا وَجَدۡنَٰهُ صَابِرٗاۚ نِّعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٞ

ICDO: At sinabi Namin sa kanya: Kunin mo sa pamamagitan ng iyong kamay ang isang bungkos ng maninipis na dahon at ipalo mo sa iyong asawa bilang pagpapatupad ng iyong panumpaan, at huwag mong sirain ang iyong sinumpaan; dahil siya noon ay sumumpa na papaluin niya ng isang daang palo ang kanyang asawa dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Katiyakan, natagpuaan Namin si Ayyub na matiisin sa mga pagsubok, napakabuti niyang alipin dahil siya ay palaging nagbabalik-loob sa Allah at sumusunod.

Salas/Taron: [Aming sinabi sa kanya],”At kunin mo sa iyong kamay ang isang bungkos [ng dayami] at ito ay iyong ihampas [sa iyong asawa] at huwag mong sirain ang iyong pangako [o panunumpa].”(7) Katotohanan, siya ay Aming natagpuang matiisin, isang kalugud-lugod na alipin. Katotohanan, siya ay isa na paulit-ulit na nagbabalik-loob [sa Amin].

(7) Si Hob ay nagalit sa kanyang asawa at nangako na kapag siya ay gumaling, parurusahan niya ito ng isang daan haplit. Ayon sa tagubilin ng Allah, ang pangako ay natupad na sa pamamagitan ng paghampas sa kanya nang minsanan ng isang daang dayami [o uhay] ng damo.

Quranenc.com: [Sinabi]: “Kumuha ka gamit ng kamay mo ng isang bungkos at pumalo ka gamit nito. Huwag kang sumira sa sinumpaan.” Tunay na Kami ay nakatagpo sa kanya na nagtitiis. Kay inam ang lingkod! Tunay na siya ay palabalik [kay Allāh].


45

وَٱذۡكُرۡ عِبَٰدَنَآ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ أُوْلِي ٱلۡأَيۡدِي وَٱلۡأَبۡصَٰرِ

ICDO: At alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), ang Aming mga alipin at mga Propeta: na si Ibrahim, si Ishaq at si Ya`qub; dahil sila ay walang pag-aalinlangang matatatag sa pagsunod sa Allah at matutuwid sa kanilang pagsunod sa Deen ng Allah.

Salas/Taron: At alalahanin ang Aming mga alipin, sina Abraham, Isaak at Hakob, [kanilang taglay ang katangian] ng lakas at katatagan at tamang pananaw.(8)

(8) Ulil-Aydi. Tumutukoy sa lakas at katatagan sa pagsamba; at ang Absar ay tumutukoy sa tamang pananaw o ganap na pang-unawa sa relihiyon. Sina Abraham, Isaak at Hakob ay pinagkalooban ng lakas sa pagsasagawa ng pagsamba at tamang pananaw [pang-unawa] sa relihiyon ng Allah. [Hinango sa Tafsir Ibn Kathir mula kay At-Tabari 21:215].

Quranenc.com: Bumanggit ka sa mga lingkod Naming sina Abraham, Isaac, at Jacob na mga may lakas at mga pagkatalos.


46

إِنَّآ أَخۡلَصۡنَٰهُم بِخَالِصَةٖ ذِكۡرَى ٱلدَّارِ

ICDO: Katiyakan, binukod-tangi Namin sila ng dakilang pagtatangi, dahil inilagay Namin sa kanilang mga puso ang pag-alaala sa Kabilang-Buhay, na kung kaya, sumunod sila sa Allah, at inaanyayahan nila ang mga tao tungo rito, at pinaalalahanan nila ang mga tao hinggil dito.

Salas/Taron: Katotohanan, sila ay Aming pinili para sa isang natatanging pag-uugali: ang [palagiang] pag-aaalala ng tahanan [sa kabilang buhay].

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nagtangi sa kanila dahil sa isang natatanging katangian na pag-alaala sa tahanan [sa kabilang-buhay].


47

وَإِنَّهُمۡ عِندَنَا لَمِنَ ٱلۡمُصۡطَفَيۡنَ ٱلۡأَخۡيَارِ

ICDO: Katiyakan, sila para sa Amin ay kabilang sa Aming mga pinili upang sumunod, at pinili Namin sila sa Aming mensahe.

Salas/Taron: At katotohanan, sa Amin, sila ay kabilang sa mga pinili at nangunguna [bilang mga huwaran].

Quranenc.com: Tunay na sila, sa ganang Amin, ay talagang kabilang sa mga hinirang na mga mabuti.


48

وَٱذۡكُرۡ إِسۡمَٰعِيلَ وَٱلۡيَسَعَ وَذَا ٱلۡكِفۡلِۖ وَكُلّٞ مِّنَ ٱلۡأَخۡيَارِ

ICDO: At alalahanin mo pa rin, O Muhammad (ﷺ), ang Aming mga alipin: si Isma`il, Alyasa` at si Dhul-Kifl, nang magandang pag-alaala; dahil katiyakang bawat isa sa kanila ay kabilang sa mga mabubuti na pinili ng Allah mula sa Kanyang mga nilikha, at pinili ng Allah para sa kanila ang ganap na kalagayan at katangian.

Salas/Taron: At alalahanin sina Ismail, Al-Yasa’ [Elisha] at Dhul-Kifl; silang lahat ay kabilang sa mga nangunguna [bilang huwaran].

Quranenc.com: Bumanggit ka kina Ismael, Eliseo, at Dhulkifl. Bawat isa ay kabilang sa mga mabuti.


49

هَٰذَا ذِكۡرٞۚ وَإِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مَـَٔابٖ

ICDO: Itong Quran ay paalaala at karangalan para sa iyo, O Muhammad (ﷺ), at sa iyong sambayanan na mga tagasunod. At katiyakan, para sa mga matatakutin sa Allah at sumusunod sa Kanya ang mabuting patutunguhan sa Amin,

Salas/Taron: Ito ay isang paalaala. At katotohanan, para sa mga natatakot [sa Allah] ay isang mabuting pook ng pagbabalik –

Quranenc.com: Ito ay isang pagbanggit. Tunay na ukol sa mga tagapangilag magkasala ay talagang isang kagandahan ng uuwian:


50

جَنَّـٰتِ عَدۡنٖ مُّفَتَّحَةٗ لَّهُمُ ٱلۡأَبۡوَٰبُ

ICDO: Sa mga Hardin na kanilang tutuluyan, na kung saan, nakabukas para sa kanila ang mga pintuan nito,

Salas/Taron: [Eden] ang walang hanggang [Paraiso o] harding tirahan, na ang mga pintuan nito ay ibubukas para sa kanila,

Quranenc.com: mga Hardin ng Pamamalagian na pinagbubuksan para sa kanila ang mga pintuan.


51

مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدۡعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ وَشَرَابٖ

ICDO: Na sila ay mga nakasandal sa mga upuan na pinalamutian, hihingin nila ang anuman na nais nila na iba’t ibang uri ng mga prutas na napakasagana at maraming uri ng inumin, na mula sa anumang kagustuhan ng kanilang mga sarili, na naiibigan ng kanilang mga paningin.

Salas/Taron: Doon, sila ay magsisisandal, [at] magsisihiling doon para sa masaganang mga prutas at inumin,

Quranenc.com: Habang mga nakasandig sa loob ng mga iyon, mananawagan sila sa loob ng mga iyan ng prutas na marami at inumin.


52

۞وَعِندَهُمۡ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ أَتۡرَابٌ

ICDO: At para rin sa kanila ang mga kababaihan na bukod-tanging nakatuon lamang ang kanilang paningin sa kanilang mga asawa (na mga kalalakihan), na pare-pareho ang kanilang mga edad.

Salas/Taron: At kanilang makakapiling [doon] ang mga babaing [asawang mayuyumi at busilak] pigil ang [kanilang] pagsulyap [sa iba], at magkakasinggulang.

Quranenc.com: Sa piling nila ay may mga babaing naglilimita ng sulyap, may mga magkasinggulang.


53

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوۡمِ ٱلۡحِسَابِ

ICDO: Itong kasiyahan ang mga ipinangako sa inyo, O kayong mga matatakutin sa Allah, sa Araw ng Muling Pagkabuhay,

Salas/Taron: Ito ang anumang ipinangako sa inyo sa Araw ng Pagtutuos.

Quranenc.com: Ito ay ang ipinangangako sa inyo para sa Araw ng Pagtutuos.


54

إِنَّ هَٰذَا لَرِزۡقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ

ICDO: At katiyakan, ito ay Aming ipagkakaloob sa inyo na kabuhayan na walang katapusan at walang pagkaubos.

Salas/Taron: Katotohanan, ito ang Aming panustos; na kailanma’y hindi mauubos.

Quranenc.com: Tunay na ito ay talagang ang panustos Namin, na wala itong pagkaubos.


55

هَٰذَاۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٖ

ICDO: Itong nabanggit na mga katangian ay para lamang sa mga matatakutin sa Allah. Subalit ang mga lumampas sa hangganang itinakda ng Allah sa pamamagitan ng di-paniniwala at mga pagkakasala, ay para sa kanila ang pinakamasamang patutunguhan,

Salas/Taron: Ito [nga iyon]. Nguni’t katotohanan, para sa mga palasuway, ay isang masamang pook ng [huling] pagbabalik –

Quranenc.com: Ito nga. Tunay na para sa mga nagpapakalabis-labis ay talagang kasamaan ng uuwian:


56

جَهَنَّمَ يَصۡلَوۡنَهَا فَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ

ICDO: Na ito ay Impiyerno na roon sila ay paparusahan na napalilibutan sila ng apoy sa lahat ng dako, na kung kaya, napakasamang higaan ang kanilang pahingahan.

Salas/Taron: Impiyerno, na kanilang [papasukin doon upang sila ay] sunugin, at [tunay ngang] napakasamang paghihimlayan.

Quranenc.com: Impiyerno na papasukin nila. Kaya kay saklap ang himlayan!


57

هَٰذَا فَلۡيَذُوقُوهُ حَمِيمٞ وَغَسَّاقٞ

ICDO: Itong parusa ay tubig na napakainit, at nana na tumatagas mula sa katawan ng mga nasa Impiyerno, na kung kaya, inumin nila at lasapin nila ito,

Salas/Taron: Ito [nga iyon] – kaya hayaan nilang lasapin ito – ang kumukulong tubig(9) at [nakaririmarim na] katas(10) [ng nagnanaknak na sugat].

(9) Hamim. Ito ay isang init na umabot sa pinakamataas na antas ng pagkulo. [Tafsir Ibn Kathir vol. 10 pahina 331].

(10) Ghassaq. Ito ay maruruming katas ng pawis, luha at nagnanaknak na sugat ng taong nasa Impiyerno. [Tingnan ang paliwanag mula sa Surah An-Naba 78:25].

Quranenc.com: Ito nga, kaya lumasap sila nito – isang kumukulong tubig at nana,


58

وَءَاخَرُ مِن شَكۡلِهِۦٓ أَزۡوَٰجٌ

ICDO: At mayroon pang iba’t ibang uri ng parusa para sa kanila na kahawig din nito.

Salas/Taron: At ang ibang [mga paraan ng pagpaparusa nguni’t] magkakatulad sa uri.

Quranenc.com: at iba pa, kabilang sa kaanyo nito, na mga uri.


59

هَٰذَا فَوۡجٞ مُّقۡتَحِمٞ مَّعَكُمۡ لَا مَرۡحَبَۢا بِهِمۡۚ إِنَّهُمۡ صَالُواْ ٱلنَّارِ

ICDO: At kapag dumating na ang mga masasama sa Impiyerno ay mumurahin nila ang isa’t isa, at sasabihin nila sa isa’t isa: Ito ay grupo na kabilang sa makapapasok sa Impiyerno na kasama sa inyo na papasok, at tutugon sila: Hindi namin sila tinatanggap dito, at wala na silang lugar na patutunguhan sa Impiyerno! Katiyakang sila ay susunugin sa mainit na Impiyerno na katulad ng aming paghihirap.

Salas/Taron: [Ang mga naninirahan doon ay magsasabi], “Ito ay isang lipong kasama ninyong nagsusumiksik. Walang [kaaya-ayang] pagsalubong para sa kanila. Katotohanan, sila ay susunugin sa Apoy.”

Quranenc.com: [Sasabihin]: “Ito ay isang pulutong na susugod kasama sa inyo. Walang mabuting pagtanggap sa kanila.” Tunay na sila ay masusunog sa impiyerno


60

قَالُواْ بَلۡ أَنتُمۡ لَا مَرۡحَبَۢا بِكُمۡۖ أَنتُمۡ قَدَّمۡتُمُوهُ لَنَاۖ فَبِئۡسَ ٱلۡقَرَارُ

ICDO: Sasabihin naman ng kasunod na grupo na tagasunod ng mga masasama: Hindi ang inyong inaakala ang katotohanan kundi kayo ang talagang hindi katanggap-tanggap dito; dahil kayo ang nagdala sa amin dito sa tirahan sa Impiyerno dahil iniligaw ninyo kami sa daigdig, at napakasamang patutunguhan ang Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: Sila [ang mga tagasunod ng kanilang mga pinunong tagapagligaw] ay magsasabi: “Gayundin kayo! Wala [ring kaaya-ayang] pagsalubong sa inyo. Kayo [na aming mga pinuno] ang umakay nito sa amin, kaya ito ay isang napakasamang pook na paninirahan.”

Quranenc.com: Magsasabi sila: “Bagkus kayo, walang mabuting pagtanggap sa inyo. Kayo ay naghain nito sa amin. Kaya kay saklap ang pamamalagian!”


61

قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدۡهُ عَذَابٗا ضِعۡفٗا فِي ٱلنَّارِ

ICDO: At nananalangin sila na sinabi: O aming Rabb na Tagapaglikha! Ang sinumang nagligaw sa amin sa daigdig na inilayo kami sa patnubay ay doblehin Mo para sa kanya ang parusa sa Impiyerno.

Salas/Taron: Sila ay magsasabi: “Aming Panginoon, sinuman ang nag-akay nito sa amin – dagdagan Mo po para sa kanya ang ibayong parusa sa Apoy.”

Quranenc.com: Magsasabi sila: “Panginoon namin, ang sinumang naghain sa amin nito ay magdagdag Ka sa kanya ng isang ibayong pagdurusa sa Apoy.”


62

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالٗا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلۡأَشۡرَارِ

ICDO: At sasabihin ng mga masasama: Bakit hindi natin nakikita rito sa Impiyerno ang mga kalalakihan na ibinilang natin sila na kabilang sa mga masasama sa daigdig?

Salas/Taron: At sila ay magsasabi: “Bakit hindi namin nakikita ang mga tao na aming lagi nang ibinibilang [o itinuturing] mula sa mga masasama [noon]?(11)

(11) Ang mga di-naniniwala ay nagtuturing sa mga Muslim bilang masasamang tao sa mundo nguni’t sila ay nagtataka kung bakit ang mga Muslim ay wala roon sa Impiyerno.

Quranenc.com: Magsasabi sila: “Ano ang mayroon sa atin na hindi tayo nakakikita ng mga lalaking dati nating ibinibilang sila kabilang sa mga masama?


63

أَتَّخَذۡنَٰهُمۡ سِخۡرِيًّا أَمۡ زَاغَتۡ عَنۡهُمُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ

ICDO: Ang pagmamaliit ba natin sa kanila at pag-aalipusta ay isang kamalian o sila ba ay talagang kasama pa rin natin sa Impiyerno subalit hindi lamang natin sila nakikita?

Salas/Taron: Ito kaya ay [sa dahilang] sila ay aming itinuring nang may panunuya, o ang [amin bang] mga paningin ay umiwas sa kanila?”

Quranenc.com: Gumawa ba tayo sa kanila ng isang panunuya o lumihis palayo sa kanila ang mga paningin?”


64

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقّٞ تَخَاصُمُ أَهۡلِ ٱلنَّارِ

ICDO: Katiyakan, ito ay pagtatalo ng mga nasa Impiyernong-Apoy, at itong pagtatalo ng mga nasa Impiyernong-Apoy at pag-aaway-away nila ay katotohanan na tiyak na magaganap.

Salas/Taron: Katotohanan, iyan ay katotohanang [magaganap sa kabilang buhay] – ang pagtatalu-talo ng mga tao ng Apoy.

Quranenc.com: Tunay na iyon ay talagang isang katotohanan: ang pag-aalitan ng mga mamamayan ng Apoy.


65

قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٞۖ وَمَا مِنۡ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa iyong sambayanan: Katiyakan, binabalaan ko lamang kayo mula sa parusa ng Allah na ito ay katiyakang mangyayari sa inyo; dahil sa inyong pagtanggi at di-paniniwala, at walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Allah na Bukod-Tangi, na Siya ay Bukod-Tangi at Nag-iisa sa Kanyang paglikha, na Al-Qahhar – ang Tagapagkontrol na kontrolado Niya ang lahat ng bagay na nagagapi Niya ang lahat.

Salas/Taron: Sabihin mo [sa kanila O Muhammad]: “Ako ay isa lamang tagapagbabala at walang ibang diyos maliban sa Allah, ang Nag-iisa, ang di-Mapaglalabanan,

Quranenc.com: Sabihin mo: “Ako ay isang tagababala lamang. Walang anumang Diyos kundi si Allāh, ang Nag-iisa, ang Palalupig,


66

رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفَّـٰرُ

ICDO: Siya ay Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan nitong dalawa, na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang paghihiganti, na Al-Ghaffar – ang Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng sinumang nagsipagsisi at nagbabalik-loob tungo sa Kanyang pagmamahal.

Salas/Taron: [Siya ang] Panginoon ng mga kalangitan at ng kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng mga ito, ang Ganap na Makapangyarihan, ang Mapagpatawad.”

Quranenc.com: ang Panginoon ng mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito, ang Makapangyarihan, ang Palapatawad.”


67

قُلۡ هُوَ نَبَؤٌاْ عَظِيمٌ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa iyong sambayanan, Katiyakan, itong Dakilang Quran ay magandang balita na dakila ang kapakinabangan nito,

Salas/Taron: Sabihin: “Ito ang dakilang balita,

Quranenc.com: Sabihin mo: “Ito ay isang balitang dakila


68

أَنتُمۡ عَنۡهُ مُعۡرِضُونَ

ICDO: Subalit kayo ay nakaliligtaan ninyo ito na nilalayuan ninyo na hindi ninyo sinusunod!

Salas/Taron: Na siya ninyong nilalayuan [o tinututulan at lubhang kinamumuhian].

Quranenc.com: na kayo palayo rito ay mga umaayaw.


69

مَا كَانَ لِيَ مِنۡ عِلۡمِۭ بِٱلۡمَلَإِ ٱلۡأَعۡلَىٰٓ إِذۡ يَخۡتَصِمُونَ

ICDO: Wala akong kaalaman sa marangal na pagtatalo ng mga anghel sa kalangitan hinggil sa paglikha kay Adam, kung hindi ito itinuro ng Allah sa akin at binigyan Niya ako ng kapahayagan.

Salas/Taron: Ako ay walang kaalaman sa dakila [o marangal] na pagtitipon [ng mga anghel] nang sila ay nagsipagtalo [hinggil sa paglikha kay Adan].

Quranenc.com: Hindi nangyaring mayroon akong anumang kaalaman hinggil sa konsehong pinakamataas noong nag-aalitan sila.


70

إِن يُوحَىٰٓ إِلَيَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٞ مُّبِينٌ

ICDO: Hindi ako pinagpayahagan ng Allah ng kaaalaman na hindi ko alam kundi upang balaan ko kayo sa Kanyang kaparusahan at linawin sa inyo ang Kanyang batas.

Salas/Taron: Ito ay hindi ipinahayag sa akin maliban [upang] ako ay [inyong maging] isang malinaw na tagapagbabala.”

Quranenc.com: Walang ikinasi sa akin kundi ako ay isang tagababalang malinaw lamang.


71

إِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن طِينٖ

ICDO: Ipaalaala mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Noong sinabi ng Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha sa mga anghel, Katiyakan, Ako ay lilikha ng isang tao mula sa alabok.

Salas/Taron: [Kaya, banggitin mo] nang sabihin ng iyong Panginoon sa mga anghel: “Katotohanan, Ako ay lilikha ng isang tao mula sa luad [o putik],

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsabi ang Panginoon mo sa mga anghel: “Tunay na Ako ay lilikha ng isang mortal mula sa putik.


72

فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ

ICDO: At kapag naihugis Ko na ang kanyang katawan at nalikha Ko na siya, at naihinga Ko na sa kanya ang kanyang kaluluwa, at nagkaroon na siya ng buhay ay magpatirapa kayo sa kanya ng pagpapatirapa bilang pagbati at parangal, at hindi bilang pagsamba at pagdakila; dahil ang pagsamba ay hindi maaari kundi sa Allah lamang na Bukod-Tangi. Subalit sa batas ng huling kapayahagan ang pagpapatirapa bilang pagbati at parangal ay ipinagbawal na.

Salas/Taron: Kaya, kapag siya ay Aking huhubugin [at aanyuhan] at siya ay hiningahan mula sa Aking [nilikhang] kaluluwa, magkagayon magsiyuko kayo sa kanya sa pagpapatirapa [bilang tanda ng pagsunod sa Akin].”

Quranenc.com: Kaya noong humubog Ako rito at umihip Ako rito mula sa espiritu Ko ay magsibagsak kayo sa kanya na mga nakapatirapa.


73

فَسَجَدَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمۡ أَجۡمَعُونَ

ICDO: Nagpatirapa ang lahat ng mga anghel bilang pagsunod at pagpapatupad sa kagustuhan ng Allah,

Salas/Taron: Kaya ang mga anghel ay nagsipagpatirapa – silang lahat nang sama- sama,

Quranenc.com: Kaya nagpatirapa ang mga anghel sa kabuuan nila nang lahatan,


74

إِلَّآ إِبۡلِيسَ ٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: Maliban kay Iblees, dahil walang pag-aalinlangan, hindi siya nagpatirapa bilang pagmamataas at siya ay kabilang sa mga walang pananampalataya na nauna na sa kaalaman ng Allah.

Salas/Taron: Maliban kay Iblis [ang satanas]: siya ay nagmalaki at siya ay naging kabilang ng mga di-naniwala.

Quranenc.com: maliban si Satanas; nagmalaki siya at siya ay naging kabilang sa mga tagatangging sumampalataya.


75

قَالَ يَـٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ أَسۡتَكۡبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِينَ

ICDO: Sinabi ng Allah kay Iblees: Ano ang nagpigil sa iyo na magpatirapa sa kanya na pinarangalan Ko at nilikha Ko siya sa pamamagitan ng Aking dalawang kamay? Nagmataas ka ba kay Adam o ikaw ay kabilang sa mga mapagmataas sa iyong Rabb na Tagapaglikha?

Nasa talatang ito ang katibayan hinggil sa katangian ng Allah na dalawang kamay ayon sa pagtatangi na angkop sa Kanyang Kadakilaan.

Salas/Taron: [Ang Allah] ay nagsabi: “O Iblis, ano ang pumigil sa iyo mula sa pagpapatirapa sa isang nilikha Ko sa dalawa Kong Kamay? Ikaw ba ay nagmamalaki o ikaw ay kabilang sa mga mapagmataas?”

Quranenc.com: Nagsabi Siya: “O Satanas, ano ang pumigil sa iyo na magpatirapa ka sa nilikha Ko sa pamamagitan ng dalawang kamay Ko? Nagmalaki ka ba o naging kabilang ka sa mga nagpapataas?”


76

قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ

ICDO: Sinabi ni Iblees bilang pagsalungat sa Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha: Hindi ako nagpatirapa sa kanya, dahil ako ay mas higit na mabuti kaysa sa kanya, dahil sa nilikha Mo ako mula sa apoy at siya ay nilikha Mo mula sa alabok. (At ang apoy ay mas mabuti kaysa sa alabok batay sa pananaw ni Iblees).

Salas/Taron: Siya [si Iblis] ay sumagot: “Ako ay higit na mabuti kaysa sa kanya. Nilikha Mo ako mula sa apoy, at nilikha Mo siya mula sa putik.”

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Ako ay higit na mabuti kaysa sa kanya; lumikha Ka sa akin mula sa isang apoy at lumikha Ka sa kanya mula sa isang putik.”


77

قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٞ

ICDO: Sinabi ng Allah sa kanya: Umalis ka sa Al-Jannah (Hardin), dahil ikaw ay isinumpa, at ikaw ay inilayo,

Salas/Taron: [Ang Allah ay] nagsabi: “Kung gayon, ikaw ay lumabas dito [sa Paraiso] sapagka’t, katotohanan, ikaw ay isinumpa.

Quranenc.com: Nagsabi Siya: “Kaya lumabas ka mula rito sapagkat tunay na ikaw ay isang isinumpa,


78

وَإِنَّ عَلَيۡكَ لَعۡنَتِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ

ICDO: At katiyakang para sa iyo ay pagtataboy at patuloy na paglalayo mula sa Awa ng Allah hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: At katotohanan, ang Aking sumpa ay sasaiyo hanggang sa Araw ng Pagbabayad.”

Quranenc.com: at tunay na sumaiyo ang sumpa Ko hanggang sa Araw ng Paggantimpala.”


79

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ

ICDO: Sinabi ni Iblees: O aking Rabb na Tagapaglikha! Iantala mo ang aking buhay, at huwag Mo akong patayin hanggang sa Araw na bubuhayin Mo na mag-uli ang mga tao mula sa kanilang mga libingan.

Salas/Taron: Sinabi [ng satanas]: “Aking Panginoon, bigyan Mo ako, kung gayon, ng palugit [na panahon] hanggang sa Araw na sila ay bubuhaying muli.”

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Panginoon ko, kaya magpaantala Ka sa akin hanggang sa Araw na bubuhayin sila.”


80

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ

ICDO: Sinabi ng Allah sa kanya: Katiyakan, ikaw ay kabilang sa inantala hanggang sa panahon na nakatakda,

Salas/Taron: [At ang Allah ay] nagsabi: “Katotohanan, ikaw ay kabilang sa mga pinalugitanan.

Quranenc.com: Nagsabi Siya: “Kaya tunay na ikaw ay kabilang sa mga inaantala


81

إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡوَقۡتِ ٱلۡمَعۡلُومِ

ICDO: Na ito ay Araw ng unang pag-ihip ng trumpeta na roon ay mamamatay ang lahat ng mga nilikha.

Salas/Taron: Hanggang sa[pagsapit ng] Araw ng itinakdang Oras.”

Quranenc.com: Hanggang sa Araw ng panahong nalalaman.”


82

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ

ICDO: Sinabi ni Iblees: Sumusumpa ako sa Kataas-taasan Mo at Kadakilaan Mo, O aking Rabb! Ililigaw ko ang lahat ng angkan ni Adam,

Salas/Taron: [Ang satanas ay] nagsabi: “Sumpa man sa Iyong Kapangyarihan, katiyakang sila [mga anak ni Adan] ay aking ililigaw – silang lahat,

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Kaya sumpa man sa kapangyarihan Mo, talagang maglilisya nga ako sa kanila nang lahatan


83

إِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلۡمُخۡلَصِينَ

ICDO: Maliban sa sinumang taos-puso, dalisay sa pagsamba sa Iyo mula sa kanila at pinangalagaan Mo mula sa aking pagligaw at hindi Mo ako binigyan ng daan tungo sa kanila.

Salas/Taron: Maliban sa Iyong mga aliping kabilang sa kanila na [Iyong ginawang] matatapat.”

Quranenc.com: maliban sa mga lingkod Mo kabilang sa kanila na mga itinangi.”


84

قَالَ فَٱلۡحَقُّ وَٱلۡحَقَّ أَقُولُ

ICDO: Sinabi ng Allah: Ang katotohanan ay mula sa Akin, at wala Akong sinasabi maliban sa katotohanan,

Salas/Taron: [Ang Allah ay] nagsabi: “Ang katotohanan [ay Aking panunumpa], at katotohanan ang Aking sasabihin [na] –

Quranenc.com: Nagsabi Siya: “Ang katotohanan [ay mula sa Akin] at ang katotohanan ay sinasabi Ko:


85

لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ أَجۡمَعِينَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, pupunuin Ko ang Impiyerno magmula sa iyo at sa iyong mga angkan, ganoon din ang sinumang susunod sa iyo mula sa angkan ni Adam, lahat-lahat.

Salas/Taron: Katiyakan nga [na] Aking pupunuin ang Impiyerno mula sa iyo [O, Satanas] at mula sa sinumang [sa sangkatauhang] sumunod sa iyo, [kayong] lahat.”

Quranenc.com: Talagang magpupuno nga Ako ng Impiyerno mula sa iyo at mula sa sinumang sumunod sa iyo kabilang sa kanila nang lahatan!”


86

قُلۡ مَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga hindi naniniwala mula sa iyong sambayanan: Hindi ako humihingi sa inyo ng kabayaran o kapalit sa aking paanyaya sa inyo at paggagabay, at hindi ko inaangkin ang anuman na wala akong karapatan, kundi ang sinusunod ko lamang ay ang anuman na ipinahayag sa akin, hindi ako nagkukunwari, nagmamaang-maangan at hindi ako nag-iimbento.

Salas/Taron: Sabihin mo [sa kanila O Muhammad]: “Wala akong hinihinging anumang kabayaran sa inyo para rito [sa Qur’an] at ako ay hindi kabilang sa mga mapagbalat-kayo [o mapagpasikat].(12)

(12) Mutakallifun – isang taong nagpapasikat, nagbabalat-kayo o nagkukunwari.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Hindi ako humihingi sa inyo para roon ng anumang pabuya at ako ay hindi kabilang sa mga nagkukunwari.


87

إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: Ang Dakilang Quran na ito ay walang iba kundi paalala sa lahat ng mga nilalang, jinn man o tao, na matutunan nila rito ang anumang kapaki-pakinabang sa kanila na makabubuti sa kanilang paniniwala at sa makamundong buhay.

Salas/Taron: Ito [ang Qur’an] ay isang paalaala para sa lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Walang iba ito kundi isang paalaala para sa mga nilalang.


88

وَلَتَعۡلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعۡدَ حِينِۭ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, malalaman ninyo, O kayong mga sumasamba ng iba bukod sa Allah, ang kuwento ng Quran na ito at ang pagiging totoo nito, kapag nangibabaw na ang Islam, at papasok na ang mga tao rito nang magkakasunod na mga grupo, at ganoon din kapag nangyari na sa inyo ang kaparusahan, at wala na kayong magagawa na anumang kaparaanan.

Salas/Taron: At katiyakan na inyong mababatid ang [katotohanan ng] balita pagkaraan ng [ilang] panahon.”

Quranenc.com: Talagang makaaalam nga kayo ng balita nito matapos ng isang panahon.”

Surah 39: Az-Zumar

الزمر
ANG MGA PANGKAT

Bahagi: 23 – 24 – Kabanata: 39 – Talata: 75
Ayos ng pagkapahayag: 59
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Az-Zumar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

ICDO: Ang pagbababa ng Aklat na ito ay nagmula lamang sa Allah na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang kakayahan at sa Kanyang pagpaparusa, na Al-Hakeem – ang Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa at sa mga alituntunin ng Kanyang Batas.

Salas/Taron: Ang Kapahayagan ng Aklat [Qur’an] ay nagmula sa Allah, ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Ang pagbababa ng Aklat ay mula kay Allāh, ang Makapangyarihan, ang Marunong.


2

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

ICDO: Katiyakan, ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang Dakilang Quran, na nag-uutos ng katotohanan at katarungan, na kung kaya, sambahin mo ang Allah nang bukod-tangi, at maging taos-puso ang iyong pagsagawa sa lahat ng alituntunin ng iyong Deen (o Relihiyon).

Salas/Taron: Katotohanan Aming ibinaba [o ipinahayag] sa iyo [O Muhammad] ang Aklat sa katotohanan: Kaya, sambahin ang Allah, [maging] matapat sa Kanya sa relihiyon.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nagpababa sa iyo ng Aklat taglay ang katotohanan, kaya sumamba ka kay Allāh bilang isang nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon.


3

أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

ICDO: Dapat mong mabatid na ang Deen ay pagmamay-ari lamang ng Allah na Bukod-Tangi, na ito ay ang ganap na pagsunod na malayo sa anumang pagtatambal sa pagsamba, at ang mga yaong sumamba ng iba bukod sa Allah at nagturing ng mga tagapangalaga na sinasandalan bukod sa Kanya, sinabi nila: Hindi namin sinasamba ang mga diyus-diyosan na ito bilang katambal sa pagsamba sa Allah kundi upang ang mga ito ay maging tagapamagitan sa amin sa Allah, mapalapit kami sa Allah at iaangat sa amin ang aming antas sa Allah.

Na kung kaya, sila ay lumabag sa kagustuhan ng Allah sa pamamagitan ng ganitong gawain; dahil ang pagsamba at pamamagitan ay pagmamay-ari lamang ng Allah. Katiyakan, ang Allah ay hinahatulan Niya ang pagitan ng mga mananampalataya na dalisay na sumasamba sa Kanya at ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at huhukuman Niya ang anuman na hindi nila pinagkasunduan sa pagsamba, na tutumbasan Niya ang bawat isa sa kanila ng anuman na karapat-dapat na para sa kanila. Katiyakan, ang Allah ay hindi Niya ginagabayan tungo sa Matuwid na Landas ang sinumang nagsisinungaling laban sa Allah, na di-naniniwala sa Kanyang mga palatandaan at mga katibayan.

Salas/Taron: Walang alinlangan, para sa Allah ang katapatan sa relihiyon. At yaong mga nagturing [o kumuha] ng awliyah [mga tagapangalaga] bukod sa Kanya [ay nagsabing]: “Kami ay sumasamba lamang sa kanila upang kami ay kanilang dalhing malapit sa Allah sa katayuan.” Katotohanan, ang Allah ay maghahatol sa kanilang pagitan hinggil dito sa alinmang kanilang ipinagkakaiba. Katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang isang sinungaling, at [napatunayang] di-naniniwala.

Quranenc.com:  Pansinin, ukol kay Allāh ang relihiyong wagas. Ang mga gumagawa bukod pa sa Kanya ng mga tagapagtangkilik [ay nagsasabi]: “Hindi kami sumasamba sa kanila kundi upang magpalapit sila sa amin kay Allāh sa kadikitan.” Tunay na si Allāh ay maghahatol sa pagitan nila hinggil sa anumang sila dati hinggil doon ay nagkakaiba-iba. Tunay na si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa sinumang sinungaling na palatangging sumampalataya.


4

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاء سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

ICDO: Kung nanaisin lamang ng Allah na magkaroon ng anak ay pumili na Siya sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang nilikha, subalit kailanman ay hindi ito maaaring mangyari! Luwalhati sa Allah, Siya ay Malinis at Ganap na Dalisay, na Siya ay malayo sa pagkakaroon ng anak, dahil Siya ay Al-Wahid – ang Bukod-Tangi na Nag-iisa, na Bukod-Tangi na sinasandigan, na Al-Qahhar – ang Tagapagpigil na Siyang komokontrol sa Kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan, lahat ng bagay ay nagpapasailalaim sa Kanya.

Salas/Taron: Kung minarapat lamang ng Allah na magturing ng anak na lalaki, Kanyang magagawang pumili mula sa anumang Kanyang nilikha na Kanyang nais. [Nguni’t] Luwalhati sa Kanya; Siya ang Allah, ang Nag-iisa, ang di-Mapaglalabanan.

Quranenc.com: Kung nagnais si Allāh na gumawa ng isang anak ay talaga sanang humirang Siya mula sa anumang nililikha Niya ng niloloob Niya. Kaluwalhatian sa Kanya! Si Allāh ay ang Nag-iisa, ang Palalupig.


5

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

ICDO: Nilikha ng Allah ang mga kalangitan at ang kalupaan at ang anuman na nasa pagitan nitong dalawa bilang makatotohanan, dinadala Niya ang gabi sa araw at dinadala Niya ang araw sa gabi. At ginawa Niyang madali ang kapakinabangan ng mga tao sa araw at sa buwan, at ang bawat isa ay gumagalaw (umiinog) sa bawat ‘orbit’ o ligiran nito hanggang sa Araw ng Pagkagunaw ng Sandaigdigan. Dapat mong mabatid, na ang Allah ay ginagawa Niya ang mga gawaing ito at binibiyayaan ang Kanyang mga nilikha ng mga ganitong biyaya na Siya ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap Makapangyarihan sa Kanyang nilikha, na Al-Ghaffar – ang Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga nagsipagsisi at humihingi ng kapatawaran.

Salas/Taron: Siya ang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan sa katotohanan. Kanyang binabalutan [o tinatakpan](1) ang gabi ng araw at binabalutan [o tinatakpan] ang araw ng gabi. At Kanyang itinalaga ang araw at ang buwan, bawa’t isa ay umiinog [sa isang ligiran] para sa takdang panahon. Walang alinlangan, Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Mapagpatawad.

(1) Yuqawwiru – sa paghahanap ng akma o angkop na kahulugan nito maraming tagapagsalin ang nagbigay ng iba’t ibang kataga kaugnay nito. Sa Inglis, ginamit ang salitang to join [magsanib], overtake [magpang-abot], to go in [pumasok], wrap over [magbalot sa] at cover [magtakip].

Quranenc.com: Lumikha Siya ng mga langit at lupa ayon sa katotohanan. Nagpupulupot Siya ng gabi sa maghapon at nagpupulupot Siya ng maghapon sa gabi. Nagpalingkod Siya sa araw at buwan. Bawat isa ay tumatakbo para sa isang taning na tinukoy. Pansinin, Siya ay ang Makapangyarihan, ang Palapatawad.


6

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

ICDO: Nilikha kayo ng Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha, O kayong mga tao, mula kay Adam at nilikha Niya mula sa kanya (Adam) ang kanyang asawa, at nilikha Niya para sa inyo ang mga hayop na ang bawat isa ay walong uri, babae man at saka lalaki na kamelyo, baka, tupa at kambing, at nilikha Niya kayo sa mga sinapupunan ng inyong mga ina na yugtu-yugto, pagkakalikha pagkatapos ng pagkakalikha na nasa mga tatlong talukbong na mga kadiliman na ito ay tiyan, sinapupunan at inunan o ‘placenta.’ Ganito ang Allah na Siyang lumikha ng mga bagay na ito, na iyong Bukod-Tanging Rabb na Tagapaglikha na Tagapagmay-ari ng lahat, na Siya lamang ang Bukod-Tanging may karapatan at karapat-dapat na sambahin, na kung kaya, paano kayo lumilihis sa pagsamba sa Kanya tungo sa pagsamba ng iba mula sa Kanyang nilikha?

Salas/Taron: Siya ang lumikha sa inyo mula sa iisang kaluluwa [o tao – si Adan]; pagkaraan Kanyang ginawa mula sa kanya ang kanyang asawa [si Eba]. At Kanyang ibinaba [ipinagkaloob] para sa inyo ang mga hayop [sa kawan] ng bakahan na walong magkakapares.(2) Siya ang lumilikha sa inyo sa mga sinapupunan  ng  inyong  mga  ina:  paglikha  na  sinundan  ng  paglikha  sa tatlong [bahagi ng] kadiliman.(3) Ganyan ang Allah, ang inyong Panginoon. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng kapamahalaan. Walang ibang diyos maliban sa Kanya. Paano nga bang kayo ay lumalayo?

(2) Mula sa mga kawan ng bakahan na kinabibilangan ng tupa, kambing, baka, kamelyo, tig-iisang lalaki at tig-iisang babae. Wala silang kinakain maliban sa damo at dahon ng mga halaman.

(3) Ang tatlong kadiliman na tinutukoy ay ang tiyan, ang sinapupunan at ang kinalalagyan ng bata na tila isang manipis na balat na napapaligiran ng tubig.

Quranenc.com: Sabihin mo: Lumikha Siya sa inyo mula sa nag-iisang kaluluwa. Pagkatapos ay gumawa Siya mula rito ng kabiyak nito. Nagpababa Siya para sa inyo mula sa mga hayupan ng walong magkapares. Lumilikha Siya sa inyo sa mga tiyan ng mga ina ninyo ng isang paglikha matapos ng isang paglikha sa tatlong kadiliman. Iyon si Allāh, ang Panginoon ninyo; sa Kanya ang Paghahari. Walang Diyos kundi Siya. Kaya paano kayong napalilihis?”


7

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ICDO: Kung kayo ay hindi maniwala, O kayong mga tao, sa inyong Rabb at tumanggi kayo sa Kanya at hindi kayo sumunod sa Kanyang mga Sugo, walang pag-aalinlangang Siya ay hindi nangangailangan sa inyo, kundi kayo ang ganap na nangangailangan sa Kanya, at hindi Niya tinatanggap sa Kanyang alipin ang pagtanggi at hindi Niya ito ipinag-uutos sa kanila, at ang katanggap-tanggap lamang sa Kanya ay ang pagtanaw ng utang na loob sa Kanyang biyaya sa kanila. At hindi ipapapasan sa sinumang tao ang kasalanan ng iba. Pagkatapos sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha kayo ay ibabalik upang sabihin Niya sa inyo ang inyong kinaugalian na gawin at kayo ay huhukuman ayon dito. Katiyakan, Siya ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa mga lihim ng tao at ang anumang kinikimkim ng mga dibdib.

Salas/Taron: Kung kayo ay hindi maniwala – magkagayon, katotohanan, ang Allah ay walang pangangailangan sa inyo. At hindi Niya kinalulugdan ang kawalan ng paniniwala sa Kanyang mga alipin. At kung kayo ay mapagpasalamat, Kanyang kinalulugdan ito para sa inyo. Walang tagapagpasan ng mga dalahin ang maaaring magpasan sa dalahin ng iba.(4) Pagkaraan, sa inyong Panginoon ang inyong pagbabalik, at Kanyang ipababatid sa inyo ang tungkol sa anumang lagi ninyong ginagawa. Katotohanan, Siya ay Maalam sa anumang nasa mga dibdib [ng tao].

(4) Sinuman ay hindi maaaring magpasan ng kasalanan ng iba.

Quranenc.com: Kung tatanggi kayong sumampalataya, tunay na si Allāh ay Walang-pangangailangan sa inyo. Hindi Siya nalulugod para sa mga lingkod Niya ng kawalang-pananampalataya. Kung magpapasalamat kayo ay malulugod Siya niyon para sa inyo. Hindi papasanin ng isang tagapasan ang pasanin ng iba. Pagkatapos ay sa Panginoon ninyo ang panunumbalikan ninyo at magbabalita Siya sa inyo hinggil sa anumang dati ninyong ginagawa. Tunay na Siya ay Maalam sa nilalaman ng mga dibdib.


8

وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

ICDO: At kapag nangyari sa tao ang pagsubok, kagipitan at karamdaman ay maaalaala niya ang Allah, at siya ay hihingi ng saklolo at mananalangin sa Kanya, pagkatapos kapag tinugunan siya at pinawi ang kanyang hirap at pinagkalooban siya ng mga biyaya, ay makakalimutan niya ang kanyang ginawang panalangin sa kanyang Rabb na Tagapaglikha noong siya ay nangangailangan pa sa Kanya, at sasamba siya ng iba bukod sa Kanya; upang iligaw niya ang iba mula sa paniniwala sa Allah at pagsunod sa Kanya.

Sabihin mo sa kanya, O Muhammad (ﷺ), bilang babala: Magpakasaya ka na ng panandalian sa iyong paglabag hanggang dumating ang iyong kamatayan, dahil walang pag-aalinlangan, ikaw ay kabilang sa mananatili sa Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: At kapag ang sakit ay dumapo sa tao, siya ay nananalangin sa Kanyang Panginoon, nagbabalik-loob sa Kanya. Pagkaraan, kapag Kanyang iginawad sa kanya ang pagpapala mula sa Kanyang Sarili, siya ay nakalilimot sa Kanya na kanyang dinalanginan noon, at siya ay nag-akibat sa Allah ng kapantay, upang iligaw [ang iba] mula sa Kanyang Landas. Sabihin: “Tamasahin mo ang iyong kawalan ng paniniwala nang sandali; katotohanan, ikaw ay kabilang sa mga maninirahan sa Apoy.”

Quranenc.com: Kapag may sumaling sa tao na isang kapinsalaan ay mananalangin ito sa Panginoon nito na nagsisising bumabalik sa Kanya. Pagkatapos kapag gumawad Siya rito ng isang biyaya mula sa Kanya ay nakalilimot ito ng dati nitong idinadalangin sa Kanya noong una at gumagawa ito para kay Allāh ng mga kaagaw upang magligaw palayo sa landas Niya. Sabihin mo: “Magtamasa ka sa kawalang-pananampalataya mo nang kakaunti; tunay na ikaw ay kabilang sa mga kasamahan sa Apoy.”


9

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ

ICDO: Siya ba na hindi naniniwala at nagpakasaya sa kanyang pagtanggi ay mas mabuti, o ang sinumang sumamba nang bukod-tangi sa Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha at sumusunod sa Kanya na siya ay patuloy sa kanyang pagsamba at pagpapatirapa sa Allah sa mga oras ng gabi na natatakot sa kaparusahan ng Allah sa Kabilang-Buhay at naghahangad ng Kanyang habag?

Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Maaari bang magkapantay ang nakakikilala sa Allah at sa Kanyang tunay na Deen, sa mga yaong wala silang kaalam-alam hinggil sa mga bagay na ito?

Kailanman ay hindi sila maaaring maging magkatulad. Ang nakaaalaala lamang at nakaaalam ng pagkakaiba nito ay ang mga taong nagmamay-ari ng mga matitinong kaisipan.

Salas/Taron: Ang isa bang [tapat na] sumusunod [sa Allah] sa mga oras ng gabi, nagpapatirapa at tumitindig [sa pagdarasal], pinangangambahan ang kabilang buhay at umaasa sa habag ng kanyang Panginoon [ay katulad ng isang di-gumagawa nito]? Sabihin: Magkatumbas ba yaong mga nakaaalam at yaong mga walang alam?” Ang mga makaaalala lamang [sa Allah] ay silang mga nagtataglay ng pang-unawa.

Quranenc.com: Ang sinumang siya ay masunurin sa mga sandali ng gabi habang nagpapatirapa at tumatayo, na nangingilag sa Kabilang-buhay at umaasa sa awa ng Panginoon Niya [ay higit na mabuti]? Sabihin mo: “Nagkakapantay ba ang mga nakaaalam at ang mga hindi nakaaalam? Tanging ang nagsasaalaala ay ang mga may isipan.”


10

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa Aking mga alipin na naniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo: Matakot kayo sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa Kanya at pag-iwas sa anumang labag sa Kanya. Para sa mga mabubuti rito sa daigdig sa kanilang pagsamba sa kanilang Rabb na Tagapaglikha at pagsunod sa Kanya ang mga mabuting gantimpala sa Kabilang- Buhay na ito ay Al-Jannah (Hardin), at mabuting gantimpala rito sa daigdig na ito ay kalusugan, kabuhayan, tagumpay at iba pa.

Ang kalupaan ng Allah ay malawak, na kung kaya, mangibang-bayan kayo mula rito tungo sa lugar, na kung saan, doon ninyo masasamba ang inyong Rabb na Tagapaglikha nang walang pinangangambahan, at maisakaturapan ninyo ang pagtaguyod ng Kanyang Deen. Katiyakan, ipagkakaloob sa mga matiisin sa Kabilang-Buhay ang kanilang gantimpala nang ganap, na wala nang pagtutuos.

Salas/Taron: Sabihin: “O Aking mga naniniwalang alipin, matakot kayo sa inyong Panginoon. Para sa mga gumagawa ng kabutihan sa mundong ito, [ang gantimpala] ay kabutihan, at ang lupain ng Allah ay malawak. Katotohanan, ang mga matiisin lamang ang tatanggap ng kanilang gantimpala nang walang [takdang] pagtutuos.

Quranenc.com: Sabihin mo [ang sabi Ko]: “O mga lingkod Ko na mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala sa Panginoon ninyo. Ukol sa mga gumawa ng maganda sa Mundong ito ay [ganting] maganda. Ang lupa ni Allāh ay malawak. Tunay na ang mga nagtitiis lamang ang tutumbasan ng pabuya nila nang walang pagtutuos.”


11

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga tao: Katiyakan, ang Allah ay inutusan Niya ako at ang sinuman na susunod sa akin na maging taos-puso sa pagsamba sa Kanya nang Bukod-Tangi at wala nang iba,

Salas/Taron: Sabihin mo [sa kanila O Muhammad]: “Katotohanan, ako ay napag-utusan na sambahin ang Allah; [maging] matapat sa Kanya sa relihiyon.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Tunay na ako ay inutusan na sumamba kay Allāh bilang isang nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon,


12

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

ICDO: At inutusan Niya ako na maging kauna-unahan sa susuko bilang Muslim mula sa aking sambayanan, na kung kaya, nagpasailalim siya sa Kaisahan ng Allah at sumamba lamang nang bukod-tangi sa Kanya at tinanggihan ang lahat ng sinasamba bukod sa Kanya.

Salas/Taron: “At ako ay napag-utusan na manguna sa mga Muslim [sa pagtalima sa Allah].”

Quranenc.com: at inutusan upang ako ay maging una sa mga tagapasakop.”


13

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga tao: Katiyakan, ako ay natatakot na kapag nilabag ko ang Allah na aking Rabb na Tagapaglikha sa Kanyang ipinag-uutos sa akin na pagsamba sa Kanya at taos-puso na pagsunod sa Kanya, sa Kanyang kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay na sa Araw na yaon ay kagimbal-gimbal na pangyayari.

Salas/Taron: Sabihin: “Katotohanan, kinatatakutan ko, na kung ako ay susuway sa aking Panginoon, ang parusa ng isang dakila Araw.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Tunay na ako ay nangangamba, kung sumuway ako sa Panginoon ko, sa pagdurusa sa isang Araw na sukdulan.”


14

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Katiyakan, sinasamba ko ang Allah nang bukod-tangi na walang katambal na taos-puso ang aking pagsamba at pagsunod sa Kanya,

Salas/Taron: Sabihin: “[Tanging] sa Allah ako sasamba, matapat sa Kanya sa aking relihiyon,

Quranenc.com: Sabihin mo: “Kay Allāh sumasamba ako bilang isang nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon ko.


15

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

ICDO: Na kung kaya, sambahin ninyo, O kayong mga walang pananampalataya, ang sinuman na nais ninyo bukod sa Allah na mga rebulto, mga diyus-diyosan at iba pa sa Kanyang mga nilikha, at ito kailanman ay hindi makapipinsala sa akin. At ito ay bilang panakot at babala sa sinumang sumamba ng iba bukod sa Allah. Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Ang tunay na talunan ay ang mga yaong naging talunan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya sa Araw ng Muling Pagkabuhay, dahil sa kanilang panlilinlang at pagligaw sa kanila sa daigdig mula sa tamang paniniwala. At dapat mong mabatid na ang pagkatalo nila na mga walang pananampalataya at sumasamba ng iba bukod sa Allah sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga pamilya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay ito ang malinaw na pagkatalo!

Salas/Taron: Kaya sumamba kayo sa anumang inyong nais bukod sa Kanya. [Nguni’t] sabihin: “Ang mga nawalan [o talunan] ay yaong mga nawalan sa kanilang mga sarili at sa kanilang pamilya sa Araw ng Pagkabuhay na Muli. Walang alinlangan, iyan ay isang malinaw na kawalan.”

Quranenc.com: Kaya sumamba kayo sa anumang niloob ninyo bukod pa sa Kanya.” Sabihin mo: “Tunay na ang mga lugi ay ang mga nagpalugi sa mga sarili nila at mga mag-anak nila sa Araw ng Pagbangon.” Pansinin, iyon ay ang pagkaluging malinaw.


16

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ

ICDO: Sila ang mga yaong talunan na ang para sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa Impiyerno ay ang nasa itaas nila ay mga parusa mula apoy na parang ulap na nakataklob sa kanila at sa ibaba nila ay gayundin. Ganitong parusa na ipinapanakot ng Allah sa Kanyang mga alipin; upang sila ay balaan: O Aking mga alipin, matakot kayo sa Akin sa pamamagitan ng pagsunod sa Aking mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Aking mga ipinagbabawal.

Salas/Taron: Sila ay magkakaroon ng bubungang apoy sa kanilang itaas at bubungan [ng apoy] sa kanilang ibaba. Ganyan tinatakot [o binabalaan] ng Allah ang Kanyang mga alipin sa pamamagitan nito: “O aking mga alipin, Ako ay inyong katakutan!”

Quranenc.com: Magkakaroon sila mula sa ibabaw nila ng mga lambong mula sa apoy at mula sa ilalim nila ng mga lambong. Gayon nagpapangamba si Allāh sa mga lingkod Niya, [na nagsasabi]: “O mga lingkod Ko, kaya naman mangilag kayong magkasala sa Akin.”


17

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

ICDO: At ang mga yaong iniwasan ang pagsunod kay Shaytan at pagsamba ng iba bukod sa Allah, at sila ay nagbalik-loob sa pagsisisi tungo sa Allah sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya na taos-puso at pagsunod sa Kanyang Deen, para sa kanila ang magandang balita rito sa buhay sa daigdig bilang papuri sa kanila at gabay na mula sa Allah, at sa Kabilang-Buhay naman ay pagmamahal ng Allah at ang Kanyang patuloy na kasiyahan na ipinagkaloob sa Al-Jannah (Hardin). Na kung kaya, ipamalita mo, O Muhammad (ﷺ), ang magandang balita sa Aking mga alipin,

Salas/Taron: At yaong mga umiwas sa mga taaghoot(5) upang sila ay hindi [magkamaling] sumamba sa mga ito, at nagbalik-loob sa Allah, para sa kanila ay magagandang balita. Kaya, magbigay ng magandang balita sa Aking mga alipin,

(5) Ang taaghoot ay kinabibilangan ng anuman o alinmang sinasamba bukod sa Tunay na Diyos [Allah]. Ito ay mga huwad na diyos na maaaring isang estatwa, santo o santa, bato, bituin, araw, mga anghel, propeta, ibang tao na namumuno, mga libingan ng mga patay. Kung minsan naman, ang Taaghoot ay nakaturol sa isang huwad na Hukom na nagbibigay ng mga kasinungalingan at maling paghusga [tingnan ang Surah 4:60 at Tafsir ibn Kathir Surah 4:51].

Quranenc.com: Ang mga umiwas sa nagdidiyus-diyusan na sumamba sila rito at nagsisising bumabalik kay Allāh, ukol sa kanila ang balitang nakagagalak. Kaya magbalita ka ng nakagagalak sa mga lingkod Ko,


18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ

ICDO: Na nakikinig ng salita at sinusunod ang anumang pinakamabuti mula rito. Ang pinakamabuting salita at pinakamatuwid ay ang salita ng Allah, pagkatapos ay kasunod nito ay ang salita ng Kanyang Sugo. Sila ang mga yaong ginabayan ng Allah sa patnubay at gabay, pinatnubayan sila sa pinakamabuting pag-uugali at gawain, at sila ang mga yaong nagtatangan ng mga matutuwid na pag-iisip.

Salas/Taron: Yaong mga nakikinig sa salita at sinusunod ang pinakamabuti nito, sila yaong mga pinatnubayan ng Allah at sila yaong mga nagtataglay ng pang-unawa [o mabuting pag-iisip].

Quranenc.com: na mga nakikinig sa sinabi at sumusunod sila sa pinakamaganda rito. Ang mga iyon ay ang mga pinatnubayan ni Allāh at ang mga iyon ay ang mga may pag-iisip.


19

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ

ICDO: Ang sinuman na naging karapat-dapat sa kanya ang kaparusahan; dahil sa kanyang patuloy na pagkaligaw at pagmamatigas, katiyakang wala ka nang magagawa pa na kahit na anuman para siya ay gabayan, O Muhammad (ﷺ), dahil may kakayahan ka ba na iligtas ang sinuman na nasa Impiyerno? Wala kang kakayahan na gawin ito!

Salas/Taron: Kaya, ang isa bang pinatawan ng [takda] o salita ng parusa [ay  nararapat na patnubayan]? Kaya, magagawa mo bang iligtas ang isang nasa apoy?

Quranenc.com: Kaya ba ang sinumang nagkatotoo sa kanya ang salita ng pagdurusa, ikaw ba ay sasagip sa sinumang nasa Apoy?


20

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

ICDO: Subalit ang mga yaong natakot sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha, sa pamamagitan ng pagsunod at taos-pusong pagsamba sa Kanya, ang para sa kanila sa Al-Jannah (Hardin) ay mga silid na ginawa na magkakapatung-patong, na umaagos sa ilalim ng mga puno nito ang mga ilog, ipinangako ng Allah ito sa Kanyang mga alipin na mga matatakutin ng totoong pangako, at hindi sinisira ng Allah ang Kanyang pangako.

Salas/Taron: Nguni’t yaong mga natatakot sa kanilang Panginoon [ang Allah] – para sa kanila ay mga silid, sa kanilang itaas ay mga silid na itinayong mataas, na sa ilalim ay may mga ilog na umaagos. [Ito] ang pangako ng Allah; at ang Allah ay hindi sumisira sa [Kanyang] pangako.

Quranenc.com: Subalit ang mga nangilag magkasala sa Panginoon nila, ukol sa kanila ay mga silid na mula sa ibabaw ng mga ito ay may mga silid na itinayo na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Bilang pangako ni Allāh, hindi sumisira si Allāh sa naipangako.


21

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الأَلْبَابِ

ICDO: Hindi mo ba nakita, O Muhammad (ﷺ), na ang Allah ay walang pag-aalinlangang ibinababa Niya mula sa ulap ang ulan at ito ay ipinapasok Niya sa kalupaan, at ginawa Niya ito na mga bukal na bumubukal at mga ilog na umaagos, pagkatapos ay pinasisibol Niya sa pamamagitan nitong tubig ang iba’t ibang uri at kulay ng mga pananim, pagkatapos ito ay matutuyo pagkatapos ng pagiging luntian at sariwa nito, at makikita mo na maninilaw ang kulay nito, pagkatapos ay gagawin Niya na tuyot at pira-piraso? Katiyakan, sa ganitong gawain ng Allah ay pagpaalaala at pagpapayo sa mga nagmamay-ari ng mga matitinong kaisipan.

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita na katotohanan ang Allah ang nagbaba ng tubig [ulan] mula sa langit, at Kanyang ginawang umagos tulad ng mga bukal [at mga ilog] sa lupa; pagkaraan ay Kanyang pinatubo sa pamamagitan nito [ng tubig] ang mga pananim na may iba’t ibang kulay, at pagkaraan ay nangatuyot at iyong nakikitang naging dilaw; pagkaraan ay Kanyang ginawang [nangagkalat] na sukal. Katotohanan, naririto ang isang paalala para sa mga nagtataglay ng pang-unawa.

Quranenc.com: Hindi mo ba nakita na si Allāh ay nagpababa mula sa langit ng tubig, at nagpanuot nito sa mga bukal sa lupa; pagkatapos ay nagpapalabas Siya sa pamamagitan nito ng pananim na nagkakaiba-iba ang mga kulay nito; pagkatapos ay nalalanta ito, at nakikita mo ito na naninilaw; pagkatapos ay gumagawa Siya rito na mga pira-piraso. Tunay na sa gayon ay talagang may paalaala para sa mga may pag-iisip.


22

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ

ICDO: Ang sinuman na binuksan ng Allah ang kalooban sa Islam at siya ay nasiyahan sa pagtanggap ng Islam at pagsunod at paniniwala sa Allah, na kung kaya, walang pag-aalinlangang siya ay nasa katiyakang liwanag sa kanyang kalagayan at gabay mula sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, ay magiging katulad ba kung gayon ng sinuman na wala sa ganitong kalagayan? Hindi maaaring maging magkatulad. Na kung kaya, kapighatian, kapahamakan sa kanila na tumigas ang kanilang mga puso at tinalikuran ang pag-alaala sa Allah, sila ang malinaw na nasa pagkaligaw mula sa katotohanan.

Salas/Taron: Kaya, siya ba na ang dibdib ay binuksan ng Allah sa [pagtanggap ng] Islam at siya ay nasa [patnubay ng] isang liwanag mula sa Kanyang Panginoon [ay katulad ng isang di-naniniwala]? Kaya, kasawian sa kanila na ang mga puso ay tumigas mula sa pag-aalala sa Allah. Sila yaong mga nasa hayag na kamalian.

Quranenc.com: Kaya ba ang sinumang nagpaluwag si Allāh sa dibdib niya para sa Islām kaya siya ay nasa isang liwanag mula sa Panginoon niya [ay gaya ng iba]? Kapighatian sa matigas ang mga puso nila sa pag-alaala kay Allāh. Ang mga iyon ay nasa isang pagkaligaw na malinaw.


23

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

ICDO: Ang Allah ay Siyang nagbaba ng Pinakamabuting Salita, na ito ay ang dakilang Quran, na magkakaparehas ang ganda nito at pagtutugma-tugma nito na hindi nagkakasalungatan, inuulit ang mga kuwento at ang mga alituntunin ng batas na nakapaloob dito, at ang mga katibayan at ang paglilinaw, na nanginginig ang mga balat at natatakot ang nakakarinig nito na may takot sa Allah; dahil sa bisa ng anumang nasa loob nito na mga nakatatakot at babala, pagkatapos ay manlalambot ang kanilang balat at mga puso nila; dahil sa kanilang pag-asa sa anumang ipinangako at mga magagandang balita, at ang ganitong bunga ng pagkarinig ng Dakilang Quran ay gabay na mula sa Allah para sa Kanyang mga alipin. At ang Allah ay ginabayan Niya sa pamamagitan ng Quran ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin. At ang sinumang iligaw ng Allah mula sa paniniwala sa Dakilang Quran; dahil sa kanyang pagtanggi at pagmamatigas ay wala nang sinuman ang makagagabay pa sa kanya.

Salas/Taron: Ibinaba [o ipinahayag] ng Allah ang pinakamabuting salaysay:[ito ay] isang mapananaligang Aklat [ang Qur’an] na kung saan ay inulit-ulit [ang paalala nito]. [Kaya] ang mga balat niyaong mga natatakot sa kanilang Panginoon ay nanginginig mula rito [kung kanilang binibigkas o naririnig ito]; pagkaraan, ang kanilang mga balat at ang kanilang mga puso ay tiwasay sa [pagbibigay] alaala sa Allah. Iyan ang patnubay ng Allah na Kanyang ipinapatnubay sa pamamagitan nito ang sinumang Kanyang nais; at sinumang hinayaang maligaw ng Allah, sa kanya ay walang makapagpapatnubay.

Quranenc.com: Si Allāh ay nagbaba ng pinakamagaling na pag-uusap: isang Aklat na nagkakatugunan na nag-uulit-ulit. Nangingilabot mula rito ang mga balat ng mga natatakot sa Panginoon nila; pagkatapos ay lumalambot ang mga balat nila at ang mga puso nila sa pagkaalaala kay Allāh. Iyon ay patnubay ni Allāh; nagpapatnubay Siya sa pamamagitan niyon sa sinumang niloloob Niya. Ang sinumang pinaliligaw ni Allāh ay walang ukol dito na anumang tagapatnubay.


24

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

ICDO: Ang sinuman ang itinatapon sa Impiyerno na nakakadena at nakapamatok ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg na wala na siyang ipananangga sa Impiyerno kundi ang kanyang mukha; dahil sa kanyang di-paniniwala at pagkaligaw ay mas mabuti ba siya o ang binibiyayaan ng kaligayahan sa Al-Jannah (Hardin); dahil ang Allah ay ginabayan siya? At sasabihin sa Araw na yaon sa mga masasama: Lasapin ninyo ang kaparusahan sa anumang inyong ginawa na mga kasalanan sa Allah sa daigdig.

Salas/Taron: Kaya, siya ba na ipinanangga [o iniharap] ang kanyang mukha sa pinakamasamang parusa sa Araw ng Pagkabuhay na Muli [ay katulad ng isang ligtas mula rito]? At ito ang sasabihin sa mga mapaggawa ng kamalian: “Lasapin ninyo ang anumang inyong palagiang pinagsumikapan.”

Quranenc.com: Kaya ba ang sinumang umiilag sa pamamagitan ng mukha niya sa kasagwaan ng pagdurusa sa Araw ng Pagbangon [ay gaya ng iba]? Sasabihin sa mga tagalabag sa katarungan: “Lumasap kayo ng dati ninyong kinakamit.”


25

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ

ICDO: Tinanggihan ng mga nauna kaysa sa iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ), ang mga Sugo na ipinadala sa kanila, na kung kaya, dumating sa kanila ang kaparusahan na hindi nila namamalayan,

Salas/Taron: Nagsipagtakwil yaong mga nauna sa kanila, at ang parusa ay dumating sa kanila mula sa kung saang hindi nila namamalayan.

Quranenc.com: Nagpasinungaling ang kabilang sa nauna sa kanila kaya dumating sa mga ito ang pagdurusa mula sa kung saan hindi nararamdaman ng mga ito.


26

فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

ICDO: At pinatikim ng Allah sa mga walang pananampalataya na mga naunang sambayanan ang kaparusahan at paghahamak dito sa daigdig, at inihanda sa kanila ang masidhing kaparusahan sa Kabilang-Buhay, kung alam lamang nila na mga walang pananampalataya ang anuman na mangyayari sa kanila; dahil sa kanilang di-paniniwala at pagtanggi ay magiging aral ito sa kanila.

Salas/Taron: Kaya, ginawa ng Allah na ipalasap sa kanila ang kahihiyan sa buhay sa mundong ito, nguni’t, ang parusa sa kabilang buhay ay nakahihigit, kung ito ay kanila lamang nalalaman.

Quranenc.com: Kaya nagpalasap sa kanila si Allāh ng kahihiyan sa buhay pangmundo. Talagang ang pagdurusa sa Kabilang-buhay ay higit na malaki, kung sakaling sila dati ay nakaaalam.


27

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ICDO: At katiyakan, nagbigay Kami sa kanila na mga di-naniniwala sa Allah ng halimbawa na nasa Dakilang Quran na paghahambing sa bawat pangyayari sa mga naunang tao upang sila ay takutin at balaan; nang sa gayon ay makaalaala sila at lumayo sa anuman na kinaroroonan nila na pagtanggi at di-paniniwala sa Allah.

Salas/Taron: At katiyakan Aming inilahad para sa mga tao itong Qur’an mula sa iba’t ibang [uri ng] paghahalintulad upang sakali sila ay [matutong] makaalala.

Quranenc.com: Talaga ngang gumawa Kami para sa mga tao sa Qur’ān na ito ng bawat paghahalintulad nang sa gayon sila ay magsasaalaala.


28

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

ICDO: At ginawa Namin ang Dakilang Quran na ito na wikang Arabic na malinaw ang mga salita nito at madaling intindihin ang mga kahulugan nito, hindi malabo at walang paliku-liko; upang sila ay matakot sa Allah na sumunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at umiwas sa Kanyang mga ipinagbabawal.

Salas/Taron: [Ito ay] Qur’an sa wikang Arabe, na walang anumang taglay na paglihis [mula sa katotohanan] upang sakali sila ay [matutong] matakot [sa Allah].(6)

(6) Upang sakali sila ay matakot [sa Allah] at sa pamamagitan nito sila ay magiging maingat at magiging matuwid sa kanilang pamumuhay.

Quranenc.com: Bilang isang Qur’ān na Arabe na walang pagkabaluktot nang sa gayon sila ay mangingilag magkasala.


29

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَّجُلا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

ICDO: Nagbigay ng halimbawa ang Allah ng isang alipin na ang nagmamay-ari sa kanya ay maraming tao na siya ay pinag-aawayan nila, na kung kaya, siya ay nalilito kung paano masisiyahan sa kanya ang mga nang-aalipin sa kanya, at ang isang alipin naman na bukod-tangi na pagmamay-ari lamang ng isang tao na alam nitong alipin kung ano ang gusto at naiibigan sa kanya noong nang-aalipin sa kanya, maaari bang magkaparehas ang dalawa? Hindi maaaring magkaparehas ang dalawa, na kung kaya, ganoon ang sumasamba ng iba na maraming sinasamba ay nasa pangamba at walang katiyakan, at ang naniniwala naman sa Allah ay nasa kapayapaan at kapanatagan. Na kung kaya, ang ganap na papuri ay pagmamay-ari lamang ng Allah na Bukod-Tangi, subalit ang mga di-naniniwala at sumasamba ng iba ay hindi nila alam ang katotohanan upang ito ay kanilang sundin.

Salas/Taron: Ang Allah ay naglahad ng isang paghahalintulad: isang tao [o alipin] na [magkasalong] pag-aari ng nag-aaalitang magkatambal [magkasosyo] at ang isa namang tao [o alipin] na [tanging] pag-aari ng isang tao – sila bang dalawa ay magkatulad sa paghahambing?(7) Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah] nguni’t karamihan sa kanila ay hindi nakaaalam.

(7) Ito ay katulad din ng mga taong sumasamba sa iba’t ibang diyos na itinatambal sa Allah, at ang isang tao sumasamba lamang nang tuwiran sa isang Diyos – ang Allah.

Quranenc.com: Gumawa si Allāh ng isang paghahalintulad: isang lalaking ukol ito sa mga magkatambal na nagbabangayan at isang lalaking nakalaan sa isang lalaki. Nagkakapantay ba silang dalawa sa paghahalintulad? Ang papuri ay ukol kay Allāh. Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam.


30

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

ICDO: Katiyakan, ikaw, O Muhammad (ﷺ), ay mamamatay at katiyakan, sila ay mamamatay din.

Salas/Taron: Katotohanan, ikaw [O Muhammad] ay mamamatay, at katotohanan, sila [rin] ay mamamatay.

Quranenc.com: Tunay na ikaw ay mamamatay at tunay na sila ay mga mamamatay.


31

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

ICDO: Pagkatapos kayong lahat, O kayong mga tao, sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay magtatalu-talo roon sa harapan ng Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha at huhukuman Niya ang pagitan ninyo nang makatarungan at pantay.

Salas/Taron: Pagkaraan, katiyakan sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, kayo ay magtataltalan [o magtatalo] sa harapan ng inyong Panginoon.

Quranenc.com: Pagkatapos tunay na kayo sa Araw ng Pagbangon sa harap ng Panginoon ninyo ay mag-aalitan.


32

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

ICDO: Wala nang hihigit pang kasamaan kaysa sa sinumang nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allah: na inihanay niya sa Allah ang anuman na hindi karapat-dapat sa Kanya na katulad ng pagtatambal o pagkakaroon ng anak, o hindi kaya ay sinabi niya: Binigyan ako ng kapahayagan, samantalang walang anumang kapahayagan na dumating sa kanya, at wala nang sinumang mas masama kaysa sa sinumang tinanggihan ang katotohanan na ipinahayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ). Hindi ba sa Impiyerno ang patutunguhan at tirahan ng sinumang hindi naniwala sa Allah at hindi pinaniwalaan si Muhammad (ﷺ)? Tunay nga!

Salas/Taron: Kaya, sino ba ang gumagawa ng kamaliang nakahihigit kaysa sa isang nagsisinungaling laban sa Allah at nagtatakwil sa katotohanan nang ito ay dumating sa kanya. Hindi ba sa Impiyerno ay [may] isang tirahan para sa mga di-naniniwala?

Quranenc.com: Kaya sino ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa sinumang nagsinungaling laban kay Allāh at nagpasinungaling sa katapatan noong dumating ito sa kanya? Hindi ba sa Impiyerno ay may tuluyan para sa mga tagatangging sumampalataya?


33

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

ICDO: At siya na dala-dala ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita at kanyang gawa na mula sa mga Propeta at sa kanilang mga tagasunod, na ito ay kanyang pinaniwalaan ng tunay na paniniwala at pagsunod, sila ang mga yaong nabuo nila ang katangian ng pagkatakot sa Allah, at ang pinakapangunahin sa kanila ay ang pinakahuli sa mga Propeta at mga Sugo na si Muhammad (ﷺ) at ang mga naniwala sa kanya, na ipinatutupad nila ang batas ng Allah na sila ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad (ﷺ) at ang sinuman na sumunod pagkatapos nila hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: At ang isa na siyang nagdala ng katotohanan [si Muhammad] at [yaong] mga naniwala nito, sila yaong mga [tunay na] natatakot [sa Allah].

Quranenc.com: Ang nagdala ng katapatan at nagpatotoo rito, ang mga iyon ay ang mga tagapangilag magkasala.


34

لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ

ICDO: Para sa kanila ang anuman na kanilang nais mula sa kanilang Rabb na Tagapaglikha na iba’t ibang uri ng mga kaligayahan at mga masasarap na pagkain at anumang kaibig-ibig sa kanilang mga sarili; at ito ay bilang pagtutumbas sa sinumang sumunod sa kanyang Rabb na Tagapaglikha ng tunay na pagsunod, at sinamba Siya ng tunay na pagsamba.

Salas/Taron: Sila ay magkakaroon ng anumang kanilang inaasam sa kanilang Panginoon. Iyan ang gantimpala ng mga mapaggawa ng kabutihan.

Quranenc.com: Ukol sa kanila ang anumang niloloob nila sa piling ng Panginoon nila. Iyon ay ang ganti sa mga tagagawa ng maganda,


35

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

ICDO: Upang patawarin sila sa anuman na masamang nagawa nila sa daigdig; dahil sa kanilang pagsisisi at pagbabalik-loob sa Allah mula sa kanilang nagawang mga kasalanan, at gagantimpalaan sila ng Allah sa kanilang ginawang pagsunod noong sila ay nasa daigdig pa nang higit pang kabutihan sa anuman na kanilang nagawa na ito ay ang Al-Jannah (Hardin).

Salas/Taron: Upang pawiin ng Allah mula sa kanila ang pinakamasama sa kanilang ginawa at sila ay gantimpalaan nang ayon sa pinakamabuti nilang laging ginagawa.

Quranenc.com: upang magtakip-sala si Allāh para sa kanila sa pinakamasagwa sa ginawa nila at gumanti Siya sa kanila ng pabuya nila ayon sa pinakamaganda sa dati nilang ginagawa.


36

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

ICDO: Hindi ba sapat na ang Allah sa Kanyang pangangalaga sa Kanyang alipin na si Muhammad (ﷺ) mula sa pagbababala ng mga walang pananampalataya at ng kanilang mga masasamang pakana na ito ay hindi nangyari sa kanya? Tunay nga na walang pag-aalinlangang aalagaan siya ng Allah sa kanyang kalagayan hinggil sa kanyang Deen at makamundong buhay, at ilalayo sa kanya ang sinuman na nagnanais ng masama. Magkagayunpaman ay sinisikap nila na takutin ka, O Muhammad (ﷺ), sa pamamagitan ng kanilang mga diyus-diyosan na inaangkin nilang makagagawa ang mga ito ng anumang di-kanais-nais sa iyo. At ang sinumang ibababa ng Allah at ililigaw Niya mula sa Daan ng Katotohanan ay wala nang sinuman ang makagagabay pa sa kanya.

Salas/Taron: Hindi ba sapat ang Allah para sa Kanyang alipin [si Muhammad]? Nguni’t, sila ay nanakot sa iyo sa pamamagitan niyaong mga ibang [kanilang sinasamba] bukod sa Allah. At sinumang hinayaan ng Allah na maligaw, sa kanya ay walang makapagpapatnubay.

Quranenc.com: Hindi ba si Allāh ay nakasasapat sa lingkod Niya? Nagpapangamba sila sa iyo sa pamamagitan ng mga bukod pa sa Kanya. Ang sinumang pinaligaw ni Allāh ay walang ukol dito na anumang tagapatnubay.


37

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ

ICDO: At sinuman ang gabayan ng Allah sa paniniwala at pagpapatupad ng Kanyang batas at pagsunod sa Kanyang Sugo ay wala nang sinuman ang makapagliligaw pa sa kanya mula sa Katotohanan na kanyang kinalalagyan. Hindi ba ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa sa sinumang hindi naniwala mula sa Kanyang nilikha at sinumang lalabag sa Kanya?

Salas/Taron: At sinuman ang pinatnubayan ng Allah, sa kanya ay walang makapagpapaligaw. Hindi ba ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan, ang may Tangan ng Pagpaparusa?

Quranenc.com: Ang sinumang pinatnubayan ni Allāh ay walang ukol dito na anumang tagapagligaw. Hindi ba si Allāh ay Makapangyarihan, May paghihiganti?


38

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

ICDO: At kapag tinanong mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga walang pananampalataya na sumasamba ng iba bukod sa Allah: Sino ang lumikha nitong mga kalangitan at kalupaan? Walang pag-aalinlangang kanilang sasabihin: Nilikha ng Allah ang mga ito, na kung kaya, inaamin nila kung sino ang Tagapaglikha.

Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Makakayanan ba ng inyong diyus-diyosan na inyong sinasamba bukod sa Allah na ilalayo ang anumang hindi kanais-nais na itinakda ng Allah sa akin, o hindi kaya ay aalisin sa akin ang anuman na hindi ko gusto na mangyari sa akin? O hindi kaya ay makakayanan ba niya na pigilin sa akin ang kapakinabangan na ginawa ng Allah na madali para sa akin o hindi kaya ay puwede ba niyang pigilin ang biyaya ng Allah para sa akin?

Walang pag-aalinlangan, sasabihin nila: Hindi niya makakayanan! Kung gayon, sabihin mo sa kanila, Sapat na sa akin ang Allah bilang aking Tagapangalaga, na Siya ang pinagkakatiwalaan ng nagtitiwala sa Kanya na mga mananampalataya sa pagkamit nila ng anumang ikabubuti nila at paglayo sa anumang makapipinsala sa kanila, na kung kaya, sinuman ang nagtatangan ng Bukod-Tanging Pangagalaga ay ipinauubaya ko ang aking sarili sa Kanya at walang pag-aalingalangang pangangalagaan Niya ako sa anuman na aking suliranin.

Salas/Taron: At kung sila ay iyong tanungin: “Sino ang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan?” Katiyakan, sila ay magsasabi: “Ang Allah [ang Siyang lumikha ng mga ito].” Sabihin: “Kaya, isinasaalang-alang ba ninyo [bilang tagapaglikha] ang anumang inyong mga dinadalanginan bukod sa Allah? Kung ang Allah ay maglayon ng pinsala sa akin, sila ba [na inyong mga dinadalanginan] ay makapag-aalis ng Kanyang pinsala? O kung Siya [Allah] ay maglayon ng habag sa akin, sila ba ay makapipigil sa Kanyang habag? Sabihin: “Sapat na para sa akin ang Allah; [tanging] sa Kanya nagtitiwala ang mga nagtitiwala.

Quranenc.com: Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang lumikha ng mga langit at lupa ay talagang magsasabi nga silang si Allāh. Sabihin mo: “Nagsaalang-alang ba kayo sa dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allāh? Kung nagnais sa akin si Allāh ng isang pinsala, sila ba ay makapag-aalis ng pinsala Niya? O kung nagnais Siya sa akin ng awa, sila ba ay makapipigil ng awa Niya?” Sabihin mo: Nakasapat sa akin si Allāh. Sa Kanya nananalig ang mga nananalig.”


39

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa iyong sambayanan na nakikipagmatigasan: Gawin na ninyo ngayon ang anuman na inyong nais na gawin sa inyong sarili, dahil ang sinasamba ninyo ay walang karapatang sambahin, na wala itong magagawa na anumang bagay, at ako naman ay gagawin ko rin ang anumang ipinag-utos sa akin na pakikipagharap sa Bukod-Tanging Allah sa aking mga sinasabi at mga gawain, at walang pag-aalinlangan, mababatid ninyo kung sino ang daratnan ng parusa na ipapahamak siya sa buhay dito sa daigdig,

Salas/Taron: Sabihin: “O aking mga mamamayan, magsigawa kayo nang ayon sa inyong kalagayan, [sapagka’t] katotohanan, ako ay gumagawa [nang ayon sa aking kalagayan]; at [hindi maglalaon] inyong mapag-aalaman –

Quranenc.com: Sabihin mo: “O mga kababayan ko, gumawa kayo ayon sa kalagayan ninyo. Tunay na ako ay gumagawa; at makaaalam kayo


40

مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

ICDO: At darating sa kanya ang walang katapusang parusa sa Kabilang-Buhay na hindi mapipigilan at hindi matatapos.

Salas/Taron: [Kung] kanino darating ang isang kahiya-hiyang parusa at kanino bababa ang walang hanggang parusa.”

Quranenc.com: sa kung kanino pumupunta ang isang pagdurusang manghihiya sa kanya, at dadapo ang isang pagdurusang mananatili.”


41

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

ICDO: Katiyakan, ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang Dakilang Quran bilang katotohanan na gabay para sa sangkatauhan, tungo sa Daan ng Patnubay, na kung kaya, sinuman ang tumanggap ng patnubay ng liwanag nito, at isinagawa niya ito, at nagpakatuwid siya sa alintuntunin nito, ay para rin lamang sa kanyang sarili ang kapakinabangan nito, at sino naman ang naligaw pagkatapos na maging malinaw sa kanya ang patnubay, katiyakang ang sarili lamang niya ang kanyang naipahamak at kailanman ay hindi niya maipapahamak ang Allah. At hindi ipinagkatiwala sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na pangalagaan sila sa kanilang gawain at papanagutin mo sila na pilitin mo sila sa anuman na iyong nais, kundi ang tungkulin mo lamang ay iparating ang mensahe sa kanila.

Salas/Taron: Katotohanan, Aming ibinaba [o ipinahayag] sa iyo [O Muhammad] ang Aklat para sa sangkatauhan sa katotohanan. Kaya, sinuman ang napatnubayan, ito ay para sa [kapakanan ng] kanyang kaluluwa, at sinuman ang naligaw, siya ay naliligaw lamang para sa [sarili nitong] kapariwaraan. At ikaw [O Muhammad] ay hindi isang tagapangasiwa sa kanila.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nagpababa sa iyo ng Aklat para sa mga tao taglay ang katotohanan. Kaya ang sinumang napatnubayan ay napatnubayan para sa [kapakinabangan ng] sarili niya; at ang sinumang naligaw ay naligaw lamang para sa [kapinsalaan] nito. Ikaw sa kanila ay hindi isang katiwala.  


42

اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

ICDO: Ang Allah, Siya ang kumukuha ng mga kaluluwa sa oras ng kamatayan nito, na ito ay ang tunay na kamatayan bilang kamatayan na katapusan ng buhay, at ganoon din kinukuha rin Niya ang kaluluwa ng sinumang hindi pa natatapos ang kanyang buhay sa oras ng kanyang pagtulog na ito ay tinatawag na maliit na kamatayan. Hindi na Niya ibinabalik pa ang kaluluwa ng sinumang nakatakda na ang kamatayan para sa kanya, at ibinabalik naman ang ibang kaluluwa sa katawan nito kapag hindi pa oras ng kamatayan upang buuin ang nakatakdang buhay at kabuhayan nila.

Katiyakan, sa pagkuha ng Allah sa kaluluwa ng mga namamatay at sa mga natutulog at ang pagbabalik Niya sa kaluluwa ng natutulog at pagpapanatili Niya (o hindi na Niya pagbabalik) sa kaluluwa (sa katawan) na nakatakda na ang kamatayan, ay mga malilinaw na palatandaan sa kakayahan ng Allah para sa sinumang nag-iisip at nagsusuri.

Salas/Taron: Ang Allah ang kumukuha sa mga kaluluwa sa oras ng kanilang kamatayan, at sa mga hindi mamamatay, [Kanyang kinukuha ang kaluluwa nito] habang nasa kanilang pagtulog. At Kanyang pinamamalagi [sa Kanya] ang mga tinakdaan ng kamatayan at Kanyang ibinabalik ang iba [upang mabuhay] hanggang sa itinakdang panahon. Katotohanan, naririto ang mga ayaat [tanda] para sa mga taong nag-iisip.

Quranenc.com: Si Allāh ay kumukuha sa mga kaluluwa sa sandali ng kamatayan ng mga ito at sa mga hindi namatay sa pagtulog ng mga ito. Pumipigil Siya sa mga [kaluluwang] nagtadhana Siya sa mga ito ng kamatayan at nagpapawala Siya sa mga iba pa hanggang sa isang taning. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong nag-iisip-isip.


43

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْقِلُونَ

ICDO: O hindi kaya ay kumuha ba sila na mga Mushrikun – sumasamba ng iba na mga diyus-diyosan bukod sa Allah – ng iba na sinasamba bilang tagapamagitan nila, na tutulong sa kanila sa Allah upang makamtan nila ang kanilang mga pangangailangan? Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila: Itinuturing ba ninyo ang mga ito bilang tagapamagitan sa inyo na tulad ng inyong pag-aangkin, kahit na ang mga diyus-diyosan na ito ay walang anumang pagmamay-ari at walang pag-iisip na malaman ang inyong ginawang pagsamba sa kanila?

Salas/Taron: Sila ba ay kumuha [o nagturing] ng iba bukod sa Allah ng mga tagapamagitan? Sabihin: “Kahit ba [itong inyong mga sinasamba] ay walang [taglay na] kapangyarihan sa anupaman at sila ay walang pag-iisip?”

Quranenc.com: O gumawa ba sila ng bukod pa kay Allāh bilang mga tagapamagitan? Sabihin mo: “Kahit ba nangyaring sila ay hindi nakapangyayari sa anuman at hindi nakapag-uunawa?”


44

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga walang pananampalataya: Ang Allah lamang ang Siyang Nagmamay-ari ng kapahintulutan sa lahat ng uri ng pamamagitan, Pagmamay-ari Niya ang mga kalangitan at ang kalupaan at ang anumang nasa loob nito, na kung kaya, ang lahat ng bagay ay bukod-tanging Pagmamay-ari lamang ng Allah, at walang sinuman ang makapapamagitan sa Kanya maliban sa sinumang pinahintulutan Niya, na kung kaya, dahil sa Siya ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan na Siya ang nangangasiwa nito, nararapat lamang kung gayon na kung sino ang tunay na Tagapagmay-ari nito ay sa Kanya lamang hilingin ang pamamagitan at Siya lamang ang bukod-tanging sambahin, at hindi maaaring hilingin sa mga diyus-diyosan na hindi man lamang nakapagsasanhi ng kapinsalaan ni nakapagdudulot ng kapakinabangan, pagkatapos sa Kanya (Allah) lamang kayo babalik lahat pagkatapos ng inyong kamatayan para sa paghahatol at pagbabayad.

Salas/Taron: Sabihin: “Nasa [kapasiyahan ng] Allah ang [karapatan Niyang magkaloob ng] pamamagitan. Sa Kanya ang kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan. Pagkaraan, sa Kanya, kayo ay ibabalik.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Kay Allāh ang [pagpapahintulot sa] pamamagitan sa kalahatan. Sa Kanya ang paghahari sa mga langit at lupa. Pagkatapos ay sa Kanya kayo panunumbalikin.”


45

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

ICDO: At kapag binanggit o pinuri ang Allah na Bukod-Tangi ay nayayamot ang mga puso ng mga hindi naniniwala sa Kabilang-Buhay at sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng kamatayan, at kapag binanggit naman yaong iba na bukod sa Kanya na mga rebulto at mga diyus-diyosan at ang kanilang mga sinasandalan ay nagagalak sila; dahil ang pagsamba ng iba bukod sa Allah ang sinasang-ayunan ng kanilang mga pagnanasa.

Salas/Taron: At kapag ang Allah ay nabanggit nang mag-isa, ang mga puso niyaong mga di-naniniwala [hinggil] sa kabilang buhay ay tigib ng pagkayamot at kapag yaong kanilang [mga sinasamba] bukod sa Allah ang nabanggit, pagmasdan! Sila ay nagagalak.

Quranenc.com: Kapag binanggit si Allāh nang mag-isa, nagmamaliit ang mga puso ng mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-buhay. Kapag binanggit ang mga bukod pa sa Kanya, biglang sila ay nagagalak.


46

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): O Allah na Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan, at Nagpasimula ng paglikha nang walang pinanggayahan! Ang Ganap na Nakaaalam ng mga lihim at mga lantad! Ikaw ang maghuhukom sa pagitan ng Iyong mga alipin sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa kanilang hindi pinagkasunduan hinggil sa Iyo, at sa Iyong Kadakilaan, Kaharian, at ang paniniwala sa Iyo at sa Iyong Sugo, gabayan Mo ako tungo sa Katotohanan na hindi nila pinagkasunduan bilang Iyong kagustuhan, dahil sa Ikaw sa katotohanan ang naggagabay sa sinuman na Iyong nais tungo sa Matuwid na Landas.

Ito ay kabilang sa mga panalangin ng Propeta at ito ay ipatuturo sa mga alipin ng Allah kung paano magsumamo sa Allah at manalangin sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga magagandang Pangalan at Kataas-taasan na mga Katangian.

Salas/Taron: Sabihin: “O Allah, ang Tagapaglikha ng mga kalangitan  at kalupaan! Ang Maalam ng Ghaib [di nakikita] at ng nakikita. Ikaw ang maghahatol sa pagitan ng Iyong mga alipin hinggil dito sa anumang kanilang ipinagkakaiba.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “O Allāh, Tagalalang ng mga langit at lupa, Nakaaalam sa Lingid at Nasasaksihan, Ikaw ay humahatol sa pagitan ng mga lingkod Mo sa anumang dati silang nagkakaiba-iba.”


47

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

ICDO: Kung sakaling magkakaroon ang mga hindi naniniwala sa Allah ng kayamanan na kasingdami ng niloloob ng mundo, at kahit na ito ay dagdagan pa rin ng ganitong kasingdami, at gagastahin nila sa Araw ng Muling Pagkabuhay upang tubusin nila ang kanilang mga sarili mula sa kaparusahan, at kung sakaling mayroon man sila ng ganito at ipantubos nila ito ay hindi ito tatanggapin sa kanila, na kung kaya, walang anumang makapagtutubos sa kanila na anumang bagay mula sa kaparusahan ng Allah, at lalantad sa kanila sa Araw na yaon ang kagustuhan ng Allah at ang Kanyang kaparusahan na hindi nila inaasahan sa daigdig na ito ay mangyayari sa kanila.

Salas/Taron: At kung yaong mga nakagawa ng kamalian ay magkaroon ng lahat ng [yamang] nasa mundo at ng [higit pang] tulad nito, katotohanan, kanilang [tatangkaing] ipagpalit ito [para sa kanilang kaligtasan] mula sa kasamaan ng parusa sa Araw ng Pagkabuhay na Muli; at doon ay magiging malinaw sa kanila mula sa Allah ang alinmang hindi nila nagawang tuusin [o pahalagahan].

Quranenc.com: Kung sakaling taglay ng mga lumabag sa katarungan ang anumang nasa lupa sa kalahatan at tulad nito kasama rito, talaga sanang tumubos sila [sa mga sarili] sa pamamagitan nito mula sa kasagwaan ng pagdurusa sa Araw ng Pagbangon. Matatambad sa kanila mula kay Allāh ang hindi nila dati aakalain.


48

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون

ICDO: At lumantad sa kanila na mga walang pananampalataya sa Araw ng Paghahatol ang kabayaran sa kasamaan na kanilang ginawa; dahil itinangi nila sa Allah ang hindi karapat-dapat na para sa Kanya at nakagawa sila ng mga kasalanan sa kanilang buhay, at napalibutan na sila ng matinding parusa sa lahat ng dako; bilang kaparusahan sa kanila sa kanilang kinagawian na panlalait sa babala ng parusa na ibinababala sa kanila ng Sugo at ito ay hindi nila pinapansin.

Salas/Taron: At ang mga kasamaan na kanilang pinagsumikapan ay magiging malinaw para sa kanila, at [ang parusa ay] papalibot sa kanila [para] sa anumang kanilang palagiang kinukutya.

Quranenc.com: Matatambad sa kanila ang mga masagwa sa nakamit nila at papaligid sa kanila ang dati nilang kinukutya.


49

فَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

ICDO: At kapag dumating sa tao ang kahirapan at kagipitan ay hihiling siya sa Amin na paginhawahin siya, at kapag inalis na Namin ang anuman na nangyari sa kanya at ipinagkaloob Namin sa kanya ang biyaya mula sa Amin ay babalik na naman siya sa pagtanggi sa Allah at sa Kanyang kagandahang-loob, at kanyang sasabihin: Katiyakan, ito ay nakamtan ko dahil sa kaalaman na nagmula sa Allah na ito ay karapat-dapat para sa akin, gayong ito ay pagsubok na sinusubok ng Allah sa pamamagitan nito ang Kanyang mga alipin upang palitawin kung sino ang tatanaw ng utang na loob o di-tatanaw ng utang na loob, subalit ang karamihan sa kanila dahil sa kanilang kamangmangan at maling pananaw at salita ay hindi nila ito batid; na kung kaya, itinuturing nila na ang ganitong pagsubok ay bilang kagandahang-loob.

Salas/Taron: Kaya, kapag ang hirap ay sumaling sa tao, siya ay nananawagan sa Amin [upang tulungan]; pagkaraan, kapag Aming iginawad ang pagpapala sa kanya mula sa Amin, siya ay nagsasabing: “Ito ay ipinagkaloob sa akin nang dahil sa [aking taglay na] kaalaman.” Bagkus, ito ay isa lamang pagsubok, nguni’t karamihan sa kanila ay hindi nakaaalam.

Quranenc.com: Kapag may sumaling sa tao na isang pinsala ay dumadalangin siya sa Amin. Pagkatapos kapag gumawad Kami sa kanya ng isang biyaya mula sa Amin ay nagsasabi siya: “Binigyan lamang ako nito dahil sa kaalaman.” Bagkus ito ay isang pagsubok, subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam.


50

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong nauna sa kanila na mga walang pananampalataya ay sinabi rin nila ang katulad nito, na kung kaya, walang nagawa ang anuman na kanilang nakamtan na mga kayamanan at mga anak upang ilayo sa kanila ang parusa na dumating sa kanila.

Salas/Taron: Katiyakan, yaong mga nauna sa kanila ay nagsabi na rin nito nguni’t sila ay hindi natulungan ng anumang kanilang lagi nang pinagsusumikapan.

Quranenc.com: Nagsabi nga nito ang mga kabilang sa nauna sa kanila ngunit walang naidulot sa kanila ang dati nilang nakakamit.


51

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ

ICDO: Na kung kaya, naganap sa kanila na mga nagsasabi ng ganito na mga naunang mga tao ang parusa sa mga kasamaan na kanilang ginawa, na kung kaya, minadali sa kanila ang kapahamakan at pagpapahiya rito sa daigdig, at ang mga yaong inapi nila ang kanilang mga sarili mula sa iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ), sa pamamagitan ng pagtanggi at nagsabi ng mga ganitong kataga (salita) ay walang pag-aalinlangang magaganap sa kanila ang kaparusahan sa kanilang mga masasamang nagawa na katulad ng mga nangyari sa mga nauna sa kanila, at kailanman ay hindi sila makaliligtas sa Allah at hindi nila Siya mauunahan.

Salas/Taron: Kaya ang mga masasamang bunga ng anumang kanilang pinagsumikapan ay humablot sa kanila. At yaong mga gumawa ng kamalian mula sa mga [taong] ito ay hahablutin din ng kasamaang bunga ng anumang kanilang pinagsumikapan; at sila ay walang kakayahang pigilin [ang Allah].(8)

(8) Hindi nila mapipigilan ang Allah sa anumang Kanyang naisin o hindi makatatakas sa kaparusahan.

Quranenc.com:  Kaya tumama sa kanila ang mga masagwa sa nakamit nila. Ang mga lumabag sa katarungan kabilang sa mga ito ay tatama sa kanila ang mga masagwa sa nakamit nila at hindi sila mga makapagpapawalang-kakayahan.


52

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa Aking mga aliping nasa kasamaan at nagmalabis sa pang-aapi sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsagawa ng anumang ipinag-uutos ng kanilang mga sarili na kasalanan: Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa Awa ng Allah; dahil kahit sa dami ng inyong kasalanan, katiyakan, ang Allah ay pinatatawad Niya ang lahat ng kasalanan ng sinumang nagsisi at umiwas sa kasalanan kahit anuman ito. Katotohanan, Siya ay Al-Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga nagsipagsisi mula sa Kanyang mga alipin, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: Hindi ba nila nalalaman na pinalalawig ng Allah ang panustos ng sinumang Kanyang naisin at hinihigpitan ito [sa sinumang Kanyang naisin]. Katotohanan, naririto ang mga ayaat [pahiwatig o aral] para sa mga taong naniniwala.

Quranenc.com: Hindi ba sila nakaalam na si Allāh ay nagpapaluwag sa panustos para sa kaninumang niloloob Niya at naghihigpit? Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong sumasampalataya.


53

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa Aking mga aliping nasa kasamaan at nagmalabis sa pang-aapi sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsagawa ng anumang ipinag-uutos ng kanilang mga sarili na kasalanan: Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa Awa ng Allah; dahil kahit sa dami ng inyong kasalanan, katiyakan, ang Allah ay pinatatawad Niya ang lahat ng kasalanan ng sinumang nagsisi at umiwas sa kasalanan kahit anuman ito. Katotohanan, Siya ay Al-Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga nagsipagsisi mula sa Kanyang mga alipin, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: Sabihin: “O Aking mga alipin na nagmalabis [sa paggawa ng mga kasalanan] laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawalan ng pag- asa mula sa habag ng Allah. Katotohanan, pinatatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan.(9) Katiyakan Siya ang Lagi nang Mapagpatawad, ang Maawain.”

(9) Sa kanila na nagsisi [o nagbalik-loob] at itinuwid ang mga pagkakamali.

Quranenc.com: Sabihin mo [na sinabi Ko]: “O mga lingkod Ko na nagmalabis laban sa mga sarili nila, huwag kayong malagutan ng pag-asa sa awa ni Allāh; tunay na si Allāh ay nagpapatawad sa mga pagkakasala sa kalahatan. Tunay na Siya ay ang Mapagpatawad, ang Maawain.”


54

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ

ICDO: At magbalik-loob kayo sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha, O kayong mga tao, sa pamamagitan ng pagsunod at pagsisisi, at magpakumbaba kayo sa Kanya bago dumating sa inyo ang Kanyang kaparusahan, at pagkatapos ay wala nang makatutulong sa inyo bukod sa Allah.

Salas/Taron: At magbalik-loob kayo [sa pagsisisi] sa inyong Panginoon at tumalima sa Kanya [sa Islam] bago dumating ang parusa sa inyo; [sapagka’t] pagkaraan [niyan] kayo ay hindi matutulungan.

Quranenc.com: At magsisi kayo sa Panginoon ninyo, magpasakop kayo sa Kanya bago pa pumunta sa inyo ang pagdurusa, pagkatapos ay hindi kayo maiaadya,


55

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ

ICDO: At sundin ninyo ang pinakamabuting ipinahayag sa inyo mula sa inyong Rabb na Tagapaglikha, na ito ay ang Dakilang Quran, at ang lahat ng nakapaloob dito ay mabuti, na kung kaya, sumunod kayo sa lahat ng Kanyang mga ipinag-uutos at umiwas sa lahat ng Kanyang mga ipinagbabawal bago dumating sa inyo ang kaparusahan nang biglaan samantalang ito ay hindi ninyo namamalayan.

Salas/Taron: At inyong sundin ang pinakamahusay sa alinmang [kautusan o tagubiling] ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon bago sumapit ang parusa sa inyo nang biglaan habang hindi ninyo namamalayan.

Quranenc.com: at sumunod kayo sa pinakamaganda sa ibinaba sa inyo mula sa Panginoon ninyo bago pa pumunta sa inyo ang pagdurusa nang biglaan habang kayo ay hindi nakararamdam,


56

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ

ICDO: At sumunod kayo sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha at magbalik-loob sa Kanya upang walang panghinayangan ang bawat isa na sasabihin: Kahabag-habag sa akin, sa aking pagsayang sa aking buhay sa daigdig upang gawin ang ipinag-utos ng Allah, at sa aking pagkukulang sa pagsunod sa Kanya at sa Kanyang karapatan, dahil ako ay kabilang sa mga nangungutya sa ipinag-utos ng Allah noong ako ay nasa daigdig, at sa Kanyang Aklat, sa Kanyang Sugo at sa mga naniwala sa Kanya.

Salas/Taron: Upang huwag na di magsabi ang isang kaluluwa: “Ahh [kay laki ng] aking siphayo para sa anumang aking nakaligtaan [o napabayaan] hinggil sa Allah; na ako ay naging kabilang ng mga mapanuya.”

Quranenc.com: upang magsabi ang isang kaluluwa: “O panghihinayang na nagpabaya ako sa nauukol kay Allāh at tunay na ako noon ay talagang kabilang sa mga nanunuya,”


57

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

ICDO: O hindi kaya ay sasabihin niya: Kung ginabayan lamang ako ng Allah tungo sa Kanyang Deen ay naging kabilang ako sa mga matatakutin na umiwas sa pagsagawa ng pagsamba ng iba at mga kasalanan.

Salas/Taron: O [maaaring] ito ay magsasabing: “Kung ako lamang ay pinatnubayan ng Allah, marahil ako ay naging kabilang ng mga natatakot [sa Kanya].”

Quranenc.com: o upang magsabi ito: “Kung sakaling si Allāh ay nagpatnubay sa akin, talaga sanang ako ay naging kabilang sa mga tagapangilag magkasala;”


58

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

ICDO: O hindi kaya ay sasabihin niya kapag nakita niya ang kaparusahan ng Allah na nakapalibot sa kanya sa Araw ng Paghuhukom: Sana ay makabalik pa ako sa buhay sa daigdig, upang ako ay maging kabilang sa mga yaong naging mabuti sa pagsunod sa kanilang Rabb na Tagapaglikha at pagsagawa sa anumang ipinag-utos ng mga Sugo.

Salas/Taron: O [maaaring], ito ay magsasabi kapag makikita nito ang parusa, “Kung mayroon lamang akong isa pang pagkakataon [na makabalik sa mundo] upang ako ay mapabilang sa mga mapaggawa ng kabutihan.”

Quranenc.com: o upang magsabi ito kapag nakikita nito ang pagdurusa: “Kung sana mayroon akong isang pagbabalik para ako ay maging kabilang sa mga tagagawa ng maganda.”


59

بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

ICDO: Tunay na hindi ang kanyang sinasabi ang katotohanan! Katiyakan, dumating sa iyo ang Aming mga malilinaw na palatandaan, subalit tinanggihan mo at nagmataas ka na hindi mo tinanggap at sinunod, na kung kaya, naging kabilang ka sa mga di-naniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo.

Salas/Taron: Nguni’t [Oo], katiyakan, mayroon nang dumating sa iyo na Aking mga ayaat [babala] nguni’t ikaw ay nagtakwil sa mga ito, at ikaw ay naging mapagmalaki at ikaw ay naging kabilang ng mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Bagkus dumating nga sa iyo ang mga tanda Ko ngunit nagpasinungaling ka sa mga ito, nagmalaki ka, at ikaw ay naging kabilang sa mga tagatangging sumampalataya.


60

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

ICDO: At sa Araw ng Muling Pagkabuhay, makikita nila na mga walang pananampalataya na mga nagturing ng mga katangian sa Allah na hindi angkop at hindi karapat-dapat sa Kanya, at itinangi nila sa Kanya ang katambal at pagkakaroon ng anak bilang pagsisinungaling, na ang kanilang mga mukha ay maiitim. Hindi ba Impiyernong-Apoy ang patutunguhan at titirhan ng sinumang nagmataas sa Allah at tinanggihan ang Kanyang Kaisahan at pagsunod sa Kanya? Katotohanan nga!

Salas/Taron: At sa Araw ng Pagkabuhay na Muli iyong makikita yaong mga nagsinungaling laban sa Allah [na] – ang kanilang mga mukha ay nangitim. Hindi ba sa Impiyerno ay [may] isang tirahan para sa mga mapagmalaki?

Quranenc.com: Sa Araw ng Pagbangon, makikita mo ang mga nagsinungaling laban kay Allāh habang ang mga mukha nila ay nangingitim. Hindi ba sa Impiyerno ay may tuluyan para sa mga nagpapakamalaki?


61

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

ICDO: At ililigtas ng Allah mula sa Impiyernong-Apoy at sa Kanyang parusa ang sinumang nagkaroon ng takot sa Kanya sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga ipinag-uutos at pag-iwas ng mga ipinagbabawal, at ito ang kanilang tagumpay at pagsakatuparan ng kanilang minimithi, at ito ay ang kanilang pagkamit ng Al-Jannah (Hardin), at hindi sila makakanti ng parusa sa Impiyerno nang kahit na kaunti, at wala na silang dapat na ikalungkot sa anuman na hindi nila nakamtan na kapakinabangan sa daigdig.

Salas/Taron: At ililigtas ng Allah yaong mga natatakot [sa Kanya] sa pamamagitan ng kanilang mga napagtagumpayan [o natamong buti]; walang kasamaan ang sasaling sa kanila at sila ay walang [madaramang] kalungkutan.

Quranenc.com: Magliligtas si Allāh sa mga nangilag magkasala pagkatamo nila; hindi sasaling sa kanila ang kasagwaan ni sila ay malulungkot.


62

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

ICDO: Ang Allah, Siya ay Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng bagay, Tagapagmay-ari at Tagapangasiwa, at lahat ng bagay ay nasa ilalim ng Kanyang pangangasiwa at pangongontrol, at lahat ng bagay ay Siya ang Tagapangalaga.

Salas/Taron: Ang Allah ang Siyang [tanging] Tagapaglikha ng lahat ng bagay, at Siya ang Tagapangasiwa sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Si Allāh ay ang Tagalikha ng bawat bagay, at Siya sa bawat bagay ay Pinananaligan.


63

لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ

ICDO: Pagmamay-ari ng Allah ang mga susi ng imbakan sa mga kalangitan at kalupaan, pinagkakalooban Niya mula rito ang Kanyang nilikha sa anuman na Kanyang nais. At ang mga yaong hindi naniniwala sa Kanyang mga talata ng Dakilang Quran at sa anuman na niloloob nito na mga malilinaw na mga palatandaan, sila ang mga talunan dito sa daigdig dahil sa kanilang pagbalewala sa paniniwala at ang kanilang pananatilihan sa Kabilang-Buhay ay Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: Sa Kanya ang pagmamay-ari ng mga susi ng mga kalangitan at kalupaan. At yaong mga di-naniniwala sa mga ayaat [kapahayagan, babala o tanda] ng Allah, sila yaong mga talunan [o mga nawalan].

Quranenc.com: Sa Kanya ang mga susi ng mga langit at lupa. Ang mga tumangging sumampalataya sa mga tanda ni Allāh, ang mga iyon ay ang mga lugi.


64

قُلۡ أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ تَأۡمُرُوٓنِّيٓ أَعۡبُدُ أَيُّهَا ٱلۡجَٰهِلُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa iyong sambayanan: Inuutusan ba ninyo ako na sumamba ng iba bukod sa Allah, O kayo na mga mangmang at walang kaalaman hinggil sa Allah, at kailanman ay hindi makabubuti ang pagsamba ng iba bukod sa Kanya?

Salas/Taron: Sabihin mo [sa kanila O Muhammad], “Kayo ba ay nag-uutos sa akin na sambahin ang iba bukod sa Allah, O kayong mga [taong] mangmang?”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Sa iba pa kay Allāh ba nag-uutos kayo sa akin na sumamba ako, O mga mangmang?”


65

وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ

ICDO: At katiyakan, ipinahayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ), at sa mga Sugo na nauna sa iyo: Kung ikaw ay sasamba nang bukod sa Allah ay mawawalan ng saysay ang iyong gawain at magiging kabilang ka sa mga mapapahamak at mga talunan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay; dahil hindi tinatanggap ang anumang mabuting gawa kapag may kasamang pagtatambal o pagsamba ng iba.

Salas/Taron: At katiyakan, ito ay ipinahayag na sa iyo [O Muhammad] at sa mga [sugo ng Allah] na nauna sa iyo na kung ikaw ay magtatambal [ng anupaman] sa Allah, ang lahat ng iyong mga gawain ay magiging walang kabuluhan at katiyakan na ikaw ay mapabibilang sa mga talunan [o mga nawalan].

Quranenc.com: Talaga ngang ikinasi sa iyo at sa mga nauna sa iyo na talagang kung nagtambal ka [kay Allāh] ay talagang mawawalang-kabuluhan nga ang gawa mo at talagang magiging kabilang ka nga sa mga lugi.


66

بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ

ICDO: Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan! Sa halip ang iyong sambahin ay ang Allah, O Muhammad (ﷺ), na taos-puso ang iyong pagsamba sa Kanya, na Bukod-Tangi at walang katambal, at maging kabilang ka sa mga tumatanaw ng utang na loob sa Allah sa Kanyang mga biyaya.

Salas/Taron: Bagkus, ang Allah ang iyong [nararapat na] sambahin [tanging Siya lamang] at makibilang sa mga mapagpasalamat.

Quranenc.com: Bagkus kay Allāh ay sumamba ka at maging kabilang ka sa mga tagapasalamat.


67

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّـٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

ICDO: At hindi dinakila ng mga Mushrikun – sumasamba ng iba bukod sa Allah – ang Allah ng tunay na karapat-dapat na pagdakila para sa Kanya; dahil sumamba sila ng iba bukod sa Kanya na walang anumang naidudulot na kapakinabangan at hindi man lamang makasasanhi na kapinsalaan, at ipinantay nila ang nilikha na walang kakayahan sa Dakilang Tagapaglikha, na kabilang sa Kanyang Dakilang kakayahan ay ang buong kalupaan sa Kabilang-Buhay ay nasa ilalim lamang ng pagtatangan ng Kanyang Kamay, at ang mga kalangitan ay ititiklop (o irorolyo) sa Kanyang Kanang Kamay, Luwalhati sa Allah na Siya ay Dakila, na malayo sa anumang sinasambang iba ng mga sumasamba ng iba bukod sa Kanya.

Dito sa talatang ito ang katibayan hinggil sa pagtatangan ng Kamay, ang Kanang Kamay at pagtitiklop (pagrorolyo), na Pagmamay-ari ng Allah ang lahat ayon sa Kanyang Kadakilaaan, Kamaharlikaan, na hindi maaaring itanong ang pagiging paano (o kayfiyyah) nito (sapagkat ito nga ay ayon sa Kanyang Kadakilaan at Kamaharlikaan) at walang paghahambing.

Salas/Taron: At sila ay hindi nagbigay ng pagpapahalaga [o pagdakila] sa Allah nang kaukulang pagpapahalaga [o pagdakilang nararapat ilaan para] sa Kanya samantalang ang buong kalupaan ay Kanyang dadakutin sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, at ang mga kalangitan ay lulukutin ng Kanyang Kanang Kamay. Luwalhati sa Kanya, at [sadyang] Mataas sa anumang itinatambal [sa Kanya].

Quranenc.com: Hindi sila nagpahalaga kay Allāh ng totoong pagpapahalaga sa Kanya. Ang lupa sa kalahatan ay isang dakot Niya sa Araw ng Pagkabuhay at ang mga langit ay mga nakatupi sa kanang kamay Niya. Kaluwalhatian sa Kanya at pagkataas-taas Siya sa anumang itinatambal nila sa Kanya.


68

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٞ يَنظُرُونَ

ICDO: At hihipan ang Trumpeta, na sa pamamagitan nito ay mamamatay ang lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan, maliban sa sinumang naisin ng Allah na hindi mamatay, pagkatapos ay hihipan ng anghel sa ikalawang pag-ihip bilang pag-umpisa ng Pagbubuhay na Mag-uli sa lahat ng nilikha para sa Paghuhukom sa harapan ng Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha, at doon sila ay nakatayo lahat na buhay mula sa kanilang libingan na nakamasid lamang at naghihintay sa anumang gagawin sa kanila.

Salas/Taron: At ang tambuli ay hihipan [sa unang pagkakataon], kaya sinuman ang nasa mga kalangitan at sinuman ang nasa kalupaan ay malilipol, maliban sa sinumang ninais ng Allah. At ito ay muling hihipan [sa ikalawang pagkakataon], at kapagdaka’y, sila ay magsisitayuan, na nakatingin [at naghihintay sa kahihinatnang paghatol].

Quranenc.com: At iihip sa tambuli, kaya mamamatay ang sinumang nasa mga langit at ang sinumang nasa lupa maliban sa sinumang niloob ni Allāh. Pagkatapos ay iihip dito sa muli, at biglang sila ay mga nakatayo, na nakatingin.


69

وَأَشۡرَقَتِ ٱلۡأَرۡضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ وَجِاْيٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ

ICDO: At magniningning ang kalupaan sa Araw ng Muling Pagkabuhay dahil sa lalantad ang Allah na katotohanan sa Kanyang mga nilikha upang pagpasiyahan ang hatol, at ikakalat ng mga anghel ang mga talaan ng bawat isa, at ihaharap ang mga Propeta at mga testigo laban sa kanilang mga sambayanan; upang tanungin ng Allah ang mga Propeta hinggil sa kanilang pagpaparating ng mensahe at kung paano sila tinugunan ng kanilang sambayanan, at darating din ang sambayanan ni Muhammad (ﷺ); upang tetestigo sa pagpaparating ng mensahe ng mga Sugo na nauna kaysa sa kanilang sambayanan, kapag hindi umamin ang mga sambayanan na ito sa pagpaparating ng mensahe ay doon maitatatag ang katibayan laban sa kanila, at pagpasiyahan ng Allah na Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang ang pagitan ng Kanyang mga alipin nang ganap na makatarungan, at kailanman sila ay hindi dadayain nang kahit na katiting na mababawasan ang kanilang gantimpala o madaragdagan ang kanilang kaparusahan.

Salas/Taron: At ang kalupaan ay mangingislap sa liwanag ng Panginoon nito: at ang talaan [ng gawa] ay ilalagay [nang nakabukas]: at ang mga propeta at ang mga saksi ay dadalhin sa harapan; at ito [ang talaan] ay maghahatol sa kanilang pagitan nang makatotohanan, at sila ay hindi dadayain [sa paghuhukom].

Quranenc.com: Sisikat ang lupa sa pamamagitan ng liwanag ng Panginoon nito, ilalagay ang talaan [ng mga gawa], dadalhin ang mga propeta at ang mga saksi, at maghuhusga sa pagitan nila ayon sa katotohanan at hindi sila lalabagin sa katarungan.


70

وَوُفِّيَتۡ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِمَا يَفۡعَلُونَ

ICDO: At bawat tao ay babayaran ng katumbas ng kanyang ginawa, masama man ito o mabuti, at Siya, ang Allah ay Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga ginawa rito sa daigdig na pagsunod o hindi kaya ay paglabag.

Salas/Taron: At bawa’t kaluluwa ay babayaran nang lubusan [para] sa anumang ginawa nito: At Siya ang Maalam ng anumang kanilang ginagawa.

Quranenc.com: Tutumbasan ang bawat kaluluwa sa anumang ginagawa nito; at Siya ay higit na nakaaalam sa anumang ginagawa nila.


71

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَتۡلُونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِ رَبِّكُمۡ وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَاۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: At dadalhin sila na mga di-naniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo tungo sa Impiyernong-Apoy na grupu-grupo, hanggang kapag sila ay dumating na roon ay nabuksan na pala ng mga tagapamahala ng Impiyerno ang pitong pintuan nito, at sisisihin nila (na may kasamang galit at pangungutya) sila at kanilang sasabihin: Paano ninyo nilabag ang Allah at binalewala ang Kanyang pagiging Tagapaglikha at pagiging Tagapangasiwa? Hindi ba ipinadala sa inyo ang mga Sugo na mula sa inyo na binabasa nila sa inyo ang mga talata ng inyong Rabb na Tagapaglikha, at binabalaan kayo sa kagimbal-gimbal na mangyayari sa Araw ng ito? Sasabihin nila bilang pag-amin sa kanilang pagkakasala: Oo nga, tunay na dumating sa amin ang mga Sugo ng aming Rabb na Tagapaglikha nang makatotohanan, at binalaan kami sa pagdating ng Araw na ito, na kung kaya, naging makatwiran at karapat-dapat ang Salita ng Allah na ang Kanyang parusa ay para sa mga hindi naniwala sa Kanya.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniniwala ay itataboy sa Impiyerno nang pangkat-pangkat hanggang kapag sila ay makarating dito, ang mga pintuan nito ay ibubukas [upang sila ay papasukin], at ang mga tagapagbantay nito ay magsasabi sa kanila: “Hindi ba dumating sa inyo ang mga sugong nagmula sa inyong mga sarili [inyong lahi], na bumibigkas sa inyo ng mga ayaat [kapahayagan] ng inyong Panginoon, at kayo ay binabalaan ng pakikipagharap sa inyong Araw na ito?” Sila ay sasagot: “Oo, nguni’t ang salita [o takda] ng parusa ay naisakatuparan laban sa mga di-naniniwala!”

Quranenc.com: Aakayin ang mga tumangging sumampalataya patungo sa Impiyerno nang pangkat-pangkat hanggang sa kapag dumating sila roon ay bubuksan ang mga pintuan niyon at magsasabi sa kanila ang mga tanod niyon: “Wala bang pumunta sa inyo na mga sugong kabilang sa inyo na bumibigkas sa inyo ng mga tanda ng Panginoon ninyo at nagbababala sa inyo sa pakikipagkita sa araw ninyong ito?” Sasabihin nila: “Oo; ngunit nagindapat ang hatol ng pagdurusa sa mga tagatangging sumampalataya.”


72

قِيلَ ٱدۡخُلُوٓاْ أَبۡوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ فَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ

ICDO: At sasabihin sa mga tumanggi at walang pananampalataya bilang pagmamaliit sa kanila: Pumasok na kayo sa mga pintuan ng Impiyernong-Apoy na mananatili kayo roon magpasawalang-hanggan, at napakasama ng patutunguhan ng mga nagmataas na hindi naniwala sa Allah at hindi sumunod ng Kanyang batas.

Salas/Taron: Ito ang sasabihin [sa kanila]: “Humayo kayong magsipasok sa mga pintuan ng Impiyerno, upang manatili roon. At [tunay] na napakasamang hantungan para sa mga mapagmalaki!”

Quranenc.com: Sasabihin: “Pumasok kayo sa mga pinto ng Impiyerno bilang mga mananatili roon, at kay saklap ang tuluyan ng mga nagpapakamalaki!”


73

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ

ICDO: At aakayin ang mga yaong natakot sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha, na naniwala sa Kanyang Kaisahan at sumunod sa Kanya tungo sa Al-Jannah (Hardin) nang grupu-grupo, hanggang sa kapag dumating na sila roon ay matatagpuan nila ang mga pintuan nito na nakabukas na, at iistimahin sila ng mga anghel na pinagkatiwalaan doon, at babatiin sila ng maaliwalas at masasaya sila; dahil sa kanilang kalinisan mula sa mga kasalanan at sasabihin sa kanila: Salamun `alaykum – kapayapaan ay sumainyo bilang kaligtasan sa lahat ng hindi kanais-nais, napakabuti ng inyong kalagayan, na kung kaya, pumasok na kayo sa Al-Jannah (Hardin) na rito ay mananatil kayo magpasawalang-hanggan.

Salas/Taron: At yaong mga natatakot sa kanilang Panginoon ay dadalhin patungo sa Paraiso nang pangkat-pangkat, hanggang, kapag sila ay makarating dito at ang mga pintuan nito ay ibubukas at ang mga tagapagbantay nito ay magsasabi sa kanila: ”Kapayapaan sa inyo.” Kayo ay naging dalisay, kaya magsipasok kayo rito upang kayo ay manatili [rito] nang walang hanggan.”

Quranenc.com: Aakayin ang mga nangilag magkasala sa Panginoon nila sa Paraiso nang pangkat-pangkat hanggang sa kapag dumating sila roon at nabuksan na ang mga pintuan niyon at magsasabi sa kanila ang mga tanod niyon: “Kapayapaan ay sumainyo! Nagpakaaya-aya kayo kaya pumasok kayo rito bilang mga mananatili.”


74

وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعۡدَهُۥ وَأَوۡرَثَنَا ٱلۡأَرۡضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُۖ فَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ

ICDO: At sasabihin ng mga mananampalataya: Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah na tinupad Niya ang Kanyang pangako sa amin, na Kanyang ipinangako para sa amin na sinabi ng Kanyang mga Sugo at ipinagkaloob sa amin ang Al-Jannah (Hardin) na tutungo kami saanmang lugar doon na aming naisin, napakabuti ng gantimpala sa mga mabubuti na nagsumikap sa pagsunod sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha.

Salas/Taron: At sila ay magsasabi: “Ang [lahat ng] papuri ay sa Allah na Siyang tumupad para sa amin ng Kanyang pangako at kami ay Kanyang ginawang magmana [nitong] lupain upang kami ay manatili sa Paraiso saanman namin naisin; kaya, [sadyang] pinagpala ang gantimpala ng mga [mabubuting] manggagawa.”

Quranenc.com: Magsasabi sila: “Ang papuri ay ukol kay Allāh na nagtotoo sa amin ng pangako Niya at nagpamana sa amin ng lupa. Manunuluyan kami sa Paraiso saanman namin loloobin. Kay inam ang pabuya sa mga tagagawa!”


75

وَتَرَى ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنۡ حَوۡلِ ٱلۡعَرۡشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡۚ وَقُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡحَقِّۚ وَقِيلَ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At makikita mo ang mga anghel, O Muhammad (ﷺ), na nakapalibot sa `Arsh ng Allah na Pinakamahabagin, dinarakila nila ang Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha na ligtas at malayo sa anumang hindi karapat-dapat na para sa Kanya, at pagpapasiyahan ng Allah ang Kanyang paghuhukom sa pagitan ng Kanyang mga nilikha nang makatotohanan at makatarungan, at pinatira sa Al-Jannah (Hardin) ang mga naniwala sa Kanya at sa Impiyerno naman ang mga hindi naniwala sa Kanya. At sasabihin: Papuri sa Allah na Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang sa anuman na Kanyang pinagpasiyahan sa pagitan ng mga taga-Hardin (Al-Jannah) at taga-Impiyerno, bilang papuri sa kagandahan at kabutihan, at papuri sa katarungan at karunungan.

Salas/Taron: At iyong makikita ang mga anghel na pinaliligiran ang Trono [ng Allah], [kanilang] niluluwalhati ng mga papuri ang kanilang Panginoon. At sila [mga alipin ng Allah] ay hahatulan sa kanilang pagitan sa katotohanan. At ito ang sasabihin [ng mga nasa Paraiso]: “Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah], ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].”

Quranenc.com: [Sasabihin]: Makikita mo ang mga anghel na nakapalibot sa paligid ng Trono, na nagluluwalhati kalakip ng pagpupuri sa Panginoon nila. Huhusga sa pagitan nila ayon sa katotohanan at sasabihin: “Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang.”

Surah 40: Ghafir

غافر
ANG MAPAGPATAWAD

Bahagi: 24 – Kabanata: 40 – Talata: 85
Ayos ng pagkapahayag: 61
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Fussilat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

حم

ICDO: Ha-Mĩm – Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah.

Salas/Taron: Ha, Mim.(1)

(1) Ha, Mim. – ito ay binibigkas na [Ha Mim]. Ito ay mga titik ng wikang Arabe na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag ng Banal na Qur’an.

Quranenc.com: Ḥā. Mīm.


2

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

ICDO: Ibinaba ang Kabanal-banalan na Quran na ito kay Propeta Muhammad (ﷺ) mula sa Allah na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na nakokontrol Niya sa pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan ang lahat ng Kanyang mga nilikha, na Al-`Aleem – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay.

Salas/Taron: Ang Kapahayagan ng Aklat [ang Qur’an] ay nagmula sa Allah, ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maalam.

Quranenc.com: Ang pagbababa ng Aklat ay mula kay Allāh, ang Makapangyarihan, ang Maalam.


3

غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

ICDO: Na Tagapagpatawad ng kasalanan ng mga nagkakasala, at Tagatanggap ng mga nagbabalik-loob at humihingi ng kapatawaran, Tagaparusa nang masidhi sa sinumang nagmamataas o nagmamalaki sa pamamagitan ng pagsagawa ng kasalanan, at Siya ay Nagtatangan at Tagapagkaloob ng biyaya, pagmamagandang-loob sa Kanyang mga alipin na sumusunod, La i-la-ha il-la Hu-wa – walang sinumang Ilah  – Diyos na sinasamba o bukod-tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, – na sa Kanya magbabalik ang lahat ng Kanyang nilikha sa Araw ng Pagbabayad at tutumbasan ang sinuman sa anuman na karapat-dapat na para sa kanya na kabayaran.

Salas/Taron: [Siya] ang nagpapatawad ng mga kasalanan, ang tumatanggap ng pagsisisi, ang mahigpit sa pagpaparusa, ang nagtataglay ng kasaganaan. Walang diyos maliban sa Kanya, [at] sa Kanya ang huling patutunguhan.

Quranenc.com:  ang Tagapatawad ng pagkakasala, ang Tagatanggap ng pagbabalik-loob, ang Matindi sa pagpaparusa, ang May-kaya. Walang Diyos kundi Siya; sa Kanya ang kahahantungan.


4

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ

ICDO: Walang nakikipagtalo hinggil sa mga talata ng Dakilang Quran at mga katibayan nito sa Kaisahan ng Allah, na tinatapatan nito ang kamalian maliban sa mga tumanggi na tinanggihan ang Kanyang Kaisahan, na kung kaya, huwag kang magpalinlang, O Muhammad (ﷺ), sa kanilang kagalingan sa paglalakbay na pagparoon at pagparito dahil sa pangangalakal, at sa sarap at kinang ng makamundong buhay na mayroon sila.

Salas/Taron: Walang nakikipagtalo hinggil sa mga ayaat [o kapahayagan] ng Allah maliban yaong mga di-naniniwala. Kaya, huwag kang palilinlang sa kanilang [malaya at walang saysay na] magparoo’t parito sa buong lupain [upang magliwaliw].

Quranenc.com: Walang nakikipagtalo hinggil sa mga tanda ni Allāh kundi ang mga tumangging sumampalataya, kaya huwag manlinlang sa iyo ang paggala-gala nila sa lupain.


5

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

ICDO: Tumanggi ang mga nauna sa kanila na walang pananampalataya, ang mga sambayanan ni Nuh at ang mga sumunod pa sa kanila na mga sambayanan na inilantad nila ang kanilang pakikipaglaban sa mga Sugo na katulad ng ginawa ng sambayanan ni `ad at ni Thamoud, dahil sila ay nagpasiya na gumawa ng masama laban sa kanilang mga Sugo at nagsama-sama sila sa masamang balakin o hindi kaya ay sa pagpatay, at nagplano ang bawat sambayanan sa mga nasyon na ito na walang pananampalataya na patayin ang bawat Sugo na ipinadala sa kanila, at sila ay nakipagtalo ng kamalian upang imali nila sa pamamagitan ng pakikipagtalo ang katotohanan, na kung kaya, pinarusahan Ko sila, na kung paano naging aral at magsisilbing babala ang Aking pagpaparusa sa kanila sa sinumang darating pagkatapos nila!

Salas/Taron: Ang mga mamamayan ni Noah ay nagtakwil ng una sa kanila at ang mga magkakaanib [na di-naniniwala] pagkaraan nila, at bawa’t pamayanan [na di-naniniwala] ay nagtangka [ng masamang balakin] laban sa kanilang sugo upang siya ay paslangin at sila ay nakipagtalo sa pamamagitan ng [paggamit ng] kabulaanan upang [tangkaing] ipawalang-saysay sa pamamagitan nito ang katotohanan. Kaya, sila ay Aking hinablot [ng parusa] at sadyang [kagimbal-gimbal] ang Aking Parusa.

Quranenc.com: Nagpasinungaling ang mga kababayan ni Noe at ang mga lapian noong matapos nila. Nagtangka ang bawat kalipunan sa sugo nila upang dumaklot doon. Nakipagtalo sila sa pamamagitan ng kabulaanan upang magpamali sa pamamagitan nito sa katotohanan. Kaya dumaklot Ako sa kanila kaya papaano na ang parusa Ko!  


6

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

ICDO: At kung paano naging karapat-dapat ang parusa sa mga naunang sambayanan na tumanggi sa mga Sugo na ipinadala sa kanila ay ganoon din sa mga yaong di-naniwala na magiging makatarungan din sa kanila ang kaparusahan, na sila ang mga maninirahan sa Impiyerno.

Salas/Taron: At ganyan ang salita [o takda] ng iyong Panginoon na pinangyaring ipatupad para sa mga di-naniwala – na sila ay maninirahan sa Apoy.

Quranenc.com: Sabihin mo: Gayon nagindapat ang salita ng Panginoon mo sa mga tumangging sumampalataya, na sila ay mga maninirahan sa Apoy.


7

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

ICDO: Ang mga yaong nagpapasan ng `Arsh (Trono) ng Allah na mga anghel at gayundin ang mga nakapalibot sa `Arsh na kabilang din sa kanila, ay niluluwalhati nila ang Allah na malayo sa anumang kakulangan, at pinupuri nila sa kaparaanan na karapat-dapat sa Kanya, at pinaniniwalaan nila Siya nang tunay at ganap na paniniwala, at humihingi sila sa Kanya ng kapatawaran para sa mga mananampalataya, na kanilang sinasabi: O Allah na aming Rabb na Tagapaglikha! Saklaw ng Iyong awa at kaalaman ang lahat ng bagay, na kung kaya, patawarin Mo ang mga yaong nagbalik-loob sa Iyo mula sa pagsamba ng iba at sa mga kasalanan, at sinunod nila ang Daan na ipinag-utos Mo sa kanila na kanilang tatahakin, na ito ay Islam, at ilayo Mo sila mula sa kaparusahan sa Impiyerno at sa mga kalagim-lagim na mangyayari roon!

Salas/Taron: Yaong mga [anghel na] pumapasan ng Trono [ng Allah] at yaong mga nasa paligid nito ay lumuluwalhati sa mga papuri ng kanilang Panginoon, at sila ay [tapat na] naniwala sa Kanya, at humihingi ng kapatawaran para sa mga naniwala [na nagsasabing]: “Aming Panginoon, nasasaklawan Mo po ang lahat ng bagay sa [ilalim ng] Iyong habag at kaalaman, kaya patawarin Mo po yaong mga nagsisi at tumahak sa Iyong Landas, at sila ay Iyong pangalagaan laban sa parusa ng Apoy.

Quranenc.com: Ang mga [anghel] na nagpapasan ng Trono at ang mga nasa paligid nito ay nagluluwalhati kalakip ng pagpupuri sa Panginoon nila, sumasampalataya sa Kanya, at humihingi ng tawad para sa mga sumampalataya, [na nagsasabi]: “Panginoon namin, sumaklaw Ka sa bawat bagay sa awa at kaalaman kaya magpatawad Ka sa mga nagbalik-loob at sumunod sa landas Mo, at mangalaga Ka sa kanila sa pagdurusa sa Impiyerno.


8

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ICDO: O Allah na aming Rabb na Tagapaglikha! Papasukin Mo ang mga mananampalataya sa mga Hardin ng `Aden na kung saan ipinangako Mo sa kanila, at ganoon din ang mga naging matuwid sa paniniwala at nagsagawa ng kabutihan mula sa kanilang mga magulang, mga asawa at mga anak. Dahil Ikaw sa katotohanan ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na komokontrol ng lahat ng bagay, na Al-Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa at Paglikha.

Salas/Taron: “Aming Panginoon, sila ay [Iyong] papasukin sa mga hardin ng walang hanggang paninirahan [sa Eden] na ipinangako Mo sa kanila at sa sinumang matuwid na kabilang sa kanilang mga ama, sa kanilang mga asawa, at sa kanilang mga supling. Katotohanan, Ikaw ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Panginoon namin, at magpapasok Ka sa kanila sa mga Hardin ng Pamamalagian na ipinangako Mo sa kanila at sa sinumang umayos kabilang sa mga magulang nila, mga asawa nila, at mga supling nila. Tunay na Ikaw ay ang Makapangyarihan, ang Marunong.


9

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ICDO: At iligtas Mo sila sa masamang kaparusahan sa kanilang mga kasalanan at huwag Mo silang parusahan, at ang sinuman ang Iyong ililigtas sa mga parusa ng kasamaan sa Araw ng Paghuhukom ay katiyakang siya ang Iyong kinaawaan at biniyayaan ng kaligtasan mula sa Iyong parusa. At ito ang dakilang tagumpay na walang kahalintulad.

Salas/Taron: “At sila ay [Iyong] pangalagaan laban sa mga masasamang bunga [ng kanilang mga gawa]. At sinuman ang Iyong pinangalagaan laban sa mga masasamang bunga sa Araw na iyon – siya ay napagkalooban Mo ng habag.” At iyan ang dakilang tagumpay.

Quranenc.com: Mangalaga Ka sa kanila sa mga masagwang gawa. Ang sinumang pinangalagaan Mo sa mga masagwang gawa sa Araw na iyon ay kinaawaan Mo nga. Iyon ay ang pagkatamong sukdulan.”


10

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga hindi naniwala sa Allah, kapag sila ay nandoroon na sa kagimbal-gimbal na parusa sa Impiyerno, ay kamumuhian nila mismo ang kanilang mga sarili nang matinding pagkamuhi, at doon ay tatawagin sila ng mga tagapamahala sa Impiyerno: Ang pagkamuhi ng Allah sa inyo sa daigdig noong ipinag-utos sa inyo na maniwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang Sugo na tinanggihan ninyo ay mas matindi kaysa sa galit ninyo ngayon sa inyong mga sarili pagkatapos ninyong mapatunayan na kayo ay karapat-dapat sa galit at parusa ng Allah.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga di-naniniwala ay pagsasabihan: “Ang poot ng Allah sa inyo ay higit kaysa sa poot sa inyong mga sarili, nang kayo ay inanyayahan sa pananampalataya, subali’t kayo ay hindi naniwala.

Quranenc.com: Tunay na ang mga tumangging sumampalataya ay tatawagin: “Talagang ang pagkamuhi ni Allāh ay higit na malaki kaysa sa pagkamuhi ninyo sa mga sarili ninyo nang inaanyayahan kayo sa pananampalataya ngunit tumatanggi kayong sumampalataya.”


11

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

ICDO: Sasabihin ng mga walang pananampalataya: O Allah na aming Rabb na Tagapaglikha! Pinatay Mo kami nang dalawang beses: noong kami ay nasa sinapupunan pa ng aming mga ina na mga semilya bago ihinga sa amin ang aming espiritu at noong nagtapos ang aming buhay sa daigdig. At binuhay Mo kami nang dalawang beses: sa buhay sa daigdig sa araw na kami ay ipinanganak at noong binuhay Mo kami mula sa aming mga libingan! Ngayon ay inaamin na namin ang aming mga pagkakamali, kung gayon, mayroon pa ba kaming pag-asa para makalabas mula sa Impiyerno at ibabalik Mo kami sa daigdig; upang sundin Ka namin? Subalit paano pa ba magiging kapaki-pakinabang sa kanila ang pag-amin na ito.

Salas/Taron: Sila ay magsasabi: “Aming Panginoon, pinangyari Mo pong kami ay mamatay nang dalawang ulit at binigyan Mo po kami ng buhay nang dalawang ulit, at aming pinagsisihan ang aming mga kasalanan, kaya mayroon bang isang labasan mula sa [alinmang] kaparaanan [upang takasan ang Apoy]?

Quranenc.com: Magsasabi sila: “Panginoon namin, nagbigay-kamatayan Ka sa amin nang dalawang ulit at nagbigay-buhay Ka sa amin nang dalawang ulit, at umamin kami sa mga pagkakasala namin. Kaya ba sa paglabas ay may anumang landas?”


12

ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

ICDO: Itong parusa ay para sa inyo, O kayong mga walang pananampalataya dahil sa noong kayo ay inaanyayahan tungo sa paniniwala sa Kaisahan ng Allah at taos-pusong pagsunod sa Kanya ay tumanggi kayo, subalit kapag tinambalan ang Allah ay pinaniniwalaan ninyo at sinusunod ninyo. Katiyakan, ang Allah, Siya ay Hukom na makatarungang maghuhukom sa Kanyang nilikha at hindi nang-aapi ni nandaraya man, ginagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais at inililigaw Niya ang sinuman na Kanyang nais, at kinaaawaan Niya ang sinuman na Kanyang nais at pinarurusahan Niya ang sinuman na Kanyang nais, na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, na Siya ay Al-`Alee – ang Kataas-Taasan na nasa Kanya ang tunay at ganap na Kataas-Taasan, na Al-Kabeer – ang ganap na Dakila na Siya lamang ang may karapatan ng pagmamataas at pagdadakila.

Salas/Taron: [Sa kanila ay sasabihin], “Iyan ay sapagka’t kapag [kayo ay inaanyayahan] sa Kaisahan ng Allah, kayo ay hindi naniwala [bagkus nagtakwil] datapwa’t kapag ang iba ay itinambal sa Kanya [sa pagsamba], kayo ay naniwala. Kaya ang paghatol ay nasa [kapasiyahan ng] Allah, ang Kataas-taasan, ang Dakila.

Quranenc.com: [Sasabihin]: “Iyon ay dahil kapag dinalanginan si Allāh nang mag-isa, tumatanggi kayong sumampalataya; at kung tinatambalan Siya, sumasampalataya kayo. Kaya ang paghahatol ay ukol kay Allāh, ang Mataas, ang Malaki.”


13

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن يُنِيبُ

ICDO: Siya ang nagpamalas sa inyo, O kayong mga tao, ng Kanyang kapangyarihan sa inyong mga nakikita na mga dakilang palatandaan na nagpapatunay sa kaganapan ng Tagapaglikha nito at Nagpanimula nito na walang pinaggayahan, at ibinababa Niya para sa inyo mula sa kalangitan ang ulan at binubuhay kayo sa pamamagitan nito, at walang sinuman ang nakaalaala ng mga palatandaang ito maliban sa sinumang nanumbalik tungo sa pagsunod sa Allah at taos-puso na dalisay sa pagsamba lamang sa Kanya.

Salas/Taron: Siya ang nagpapakita sa inyo ng Kanyang mga ayaat [tanda] at nagpapababa para sa inyo mula sa kalangitan ng panustos [ang ulan]. At walang sinuman ang makaalala maliban ang isang nagbabalik-loob [sa pagsisisi].

Quranenc.com: Siya ay ang nagpapakita sa inyo ng mga tanda Niya at nagbababa para sa inyo mula sa langit ng panustos. Walang nagsasaalaala kundi ang sinumang nagsisising nagbabalik.


14

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

ICDO: Na kung kaya, maging taos-puso kayo sa inyong pagsamba na bukod-tangi lamang na para sa Kanya at ganoon din sa panalangin, O kayong mga mananampalataya, at salungatin ninyo ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah, sa kanilang pamamaraan, kahit pa ito ay ikagagalit nila ay pabayaan ninyo sila.

Salas/Taron: Kaya, kayo ay dumalangin sa Allah, [at maging] matapat sa Kanya sa relihiyon bagaman ito ay kinamumuhian ng mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Kaya dumalangin kayo kay Allāh bilang mga nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon kahit pa man masuklam ang mga tagatangging sumampalataya.


15

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ

ICDO: Katiyakan, ang Allah ay Kataas-taasan na Nagmamay-ari ng mga matataas na antas, na itinaas Niya ang Kanyang antas ng pagtataas na malayo sa Kanyang nilikha at itinaas Niya ang Kanyang karangalan, na Siya ay Nagmamay-ari ng Dakilang `Arsh (Trono), at kabilang sa Kanyang awa sa Kanyang mga alipin ay ang pagpapadala Niya ng mga Sugo sa kanila, na ipinagkakaloob Niya sa kanila ang Kanyang Rebelasyon, na ito ang ikinabubuhay nila, dahil sila ay nagiging tiyak sa kanilang kalagayan; upang takutin at balaan ng mga Sugo ng Allah ang mga alipin ng Allah hinggil sa pagdating ng Araw ng Muling Pagkabuhay, na kung saan, magkakatagpu-tagpo ang kauna-unahan at kahuli-hulihang mga nilikha ng Allah.

Salas/Taron: [Siya ay] Mataas nang higit [sa lahat ng] antas [ng karangalan], ang nagmamay-ari ng [Dakilang] Trono. Kanyang ipinagkakaloob ang kapahayagan mula sa Kanyang Kautusan sa sinumang Kanyang naisin mula sa Kanyang alipin upang magbabala sa Araw ng Pakikipagtipan.

Quranenc.com: Ang Angat sa mga antas, ang May Trono, nagtatalaga Siya ng espiritu mula sa utos Niya sa sinumang niloloob Niya kabilang sa mga lingkod Niya upang magbabala ng Araw ng pagkikita.


16

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

ICDO: Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay haharap ang mga nilikha sa harapan ng Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha at walang sinuman ang makapagtatago mula sa Kanya at walang maililihim ang sinuman hinggil sa kanilang ginawa sa daigdig, at sasabihin ng Allah: Kanino ang kaharian at pangangasiwa ngayon? Tutugunan Niya mismo sa Kanyang Sarili na Kanyang sasabihin: Pagmamay-ari lamang ng Allah na Al-Wahid – Bukod-Tangi sa Kanyang mga Pangalan, mga Katangian at mga Gawain, na Al-Qahhar – Tagapagpuwersa na kinokontrol Niya ang lahat ng Kanyang mga nilikha sa Kanyang kakayahan at kapangyarihan.

Salas/Taron: Sa Araw [na iyon] na sila ay magsilabas [sa libingan], walang bagay hinggil sa kanila ang maikukubli sa Allah. [At ang Allah ay magsasabi]: Kanino ang paghahari sa Araw na ito? Sa Allah – ang Nag-iisa, ang di- Mapaglalabanan.

Quranenc.com: Sa Araw na sila ay mga lilitaw, walang makakukubli kay Allāh mula sa kanila na anuman. Sa kanino ang paghahari sa Araw na ito? Sa kay Allāh, ang Nag-iisa, ang Palagapi.


17

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

ICDO: Sa Araw na ito ay gagantimpalaan ang bawat isa sa anuman na kanyang nagawa sa daigdig, mabuti man o masama, at walang sinuman ang dadayain sa Araw na ito na madaragdagan ang kanyang kasalanan o mababawasan ang kanyang kabutihan. Katotohanan, ang Allah ay mabilis sa Kanyang pagkalkula, na kung kaya, huwag ninyong isipin na matagal pa ang pagdating ng Araw na yaon dahil sa katotohanan ay napakalapit na.

Salas/Taron: Sa Araw na ito bawa’t tao ay babayaran para sa anumang kanyang pinagsumikapan. Walang [ipapataw kaninuman nang] di-makatarungan(2) sa Araw na ito. Katotohanan, ang Allah ay Maagap sa pagtutuos [ng mga gawa].

(2) Si Abu Dharr ay nagsalaysay na sinabi ng Sugo ng Allah na ang Allah ay nagsabi: “O Aking mga alipin, ipinagbawal ko sa Aking Sarili ang pagiging di-makatarungan, at ipinagbabawal Ko ito sa inyo kaya huwag kayong gumawa ng di-makatarungang bagay sa isa’t isa…” hanggang sa: “O Aking mga alipin, naririto ang inyong mga gawa, itinala Ko ang mga ito para sa inyo kaya kayo ay Aking babayaran sa mga ito para sa inyo. Sinuman ang nakatagpo ng anumang kabutihan, hayaan siyang magbigay papuri sa Allah, at sinuman ang nakatagpo ng anumang maliban dito, walang dapat sisihin maliban sa kanyang sarili.” [Muslim 4:1994 [Tafsir Ibn Kathir vol 8, pahina bilang 457].

Quranenc.com: Sa Araw na ito, gagantihan ang bawat kaluluwa sa nakamit nito. Walang kawalang-katarungan sa Araw na ito. Tunay na si Allāh ay Mabilis sa pagtutuos.


18

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ

ICDO: Balaan mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga tao hinggil sa Araw ng Muling Pagkabuhay na malapit nang dumating, kahit ito ay iniisip nila na matagal pa, sa panahon na kapag ang mga puso ng mga alipin dahil sa kanilang pagkatakot sa parusa ng Allah ay aangat mula sa kanilang mga dibdib at babara sa kanilang mga lalamunan, at sila ay punung-puno ng pagdadalamhati at pagkalungkot. Wala nang kama-kamag-anak ni kaibigan ang para sa mga masasama, at wala silang tagapagtanggol na mamamagitan sa kanila sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha upang sila ay diringgin at uunawain.

Salas/Taron: At magbabala sa kanila [O Muhammad] ng papalapit na Araw, kapag ang mga puso ay nasa mga lalamunan, tigib [ng ligalig]. Para sa mga mapaggawa ng kamalian ay walang magiging matalik na kaibigan at walang tagapamagitan [na] susundin.

Quranenc.com: Magbabala ka sa kanila ng Araw ng Papalapit kapag ang mga puso ay nasa tabi ng mga lalamunan habang mga nagpipigil. Walang ukol sa mga tagalabag sa katarungan na anumang matalik na kaibigan ni tagapamagitang tatalimain.


19

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

ICDO: Batid ng Allah ang anumang ninanakaw ng paningin at anumang kinikimkim ng tao sa kanyang sarili, mabuti man o masama.

Salas/Taron: Nababatid ng Allah ang alinmang lumilinlang sa mga mata, at ang anumang itinatago ng mga dibdib [kalooban].

Quranenc.com: Nakaaalam Siya sa taksil sa mga mata at ang anumang ikinukubli ng mga dibdib.


20

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

ICDO: At ang Allah ay naghahatol nang makatarungan sa pagitan ng mga tao sa anumang karapat-dapat na para sa kanila, samantalang ang mga yaong sinasamba nila bukod sa Allah na mga diyus-diyosan ay hindi man lamang makapagpapasiya ng anuman sa kanila; dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan. Walang pag-aalinlangan, ang Allah ay As-Samee` – ang Ganap na Nakakarinig sa anumang binibigkas ng inyong mga dila, na Al-Baseer – ang Ganap na Tagapagmasid at ganap na Nakakakita sa inyong mga gawain at mga kilos.

Salas/Taron: At ang Allah ay humahatol nang makatotohanan samantalang yaong kanilang mga dinadalanginan bukod sa Kanya ay hindi makahahatol sa anupamang bagay. Katotohanan, ang Allah – Siya ang Lubos na Nakaririnig, ang Lubos na Nakakikita.

Quranenc.com: Si Allāh ay humuhusga ayon sa katotohanan samantalang ang mga dinadalanginan nila bukod pa sa Kanya ay hindi humuhusga ayon sa anuman. Tunay na si Allāh ay ang Madinigin, ang Nakakikita.


21

أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ

ICDO: Hindi ba naglakbay sa kalupaan ang mga di-naniniwala sa iyong mensahe, O Muhammad (ﷺ), upang makita nila kung ano ang kinahinatnan ng mga nauna kaysa sa kanila na mga sambayanan? Sila ay higit na nangingibabaw kaysa sa kanila sa lakas at sa mga naiwan na kanilang mga bakas sa kalupaan, subalit kailanman ay hindi nila napakinabangan ang kanilang kalakasan at ang mga matitipuno nilang mga pangangatawan, at pinuksa sila ng Allah bilang kaparusahan sa kanila; dahil sa kanilang di-paniniwala at pagsagawa ng mga kasalanan, at wala silang naging tagapangalaga mula sa parusa ng Allah upang mailigtas sila mula rito.

Salas/Taron: Sila ba ay hindi nagsipaglakbay sa mga lupain at kanilang natunghayan kung paano ang naging wakas ng mga naunang [lahi] sa kanila? Sila ay nakahihigit sa kanila sa lakas at sa mga bakas [o yamang kanilang naiwan] sa lupain. Subali’t, sila ay hinablot ng Allah sa kaparusahan nang dahil sa kanilang mga kasalanan. At sila ay walang isa mang tagapagtanggol laban sa Allah.

Quranenc.com: Hindi ba sila humayo sa lupain para magmasid sila kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga noon ay kabilang sa nauna sa kanila? Dati ang mga iyon ay higit na matindi kaysa sa kanila sa lakas at mga bakas sa lupain, ngunit dumaklot sa kanila si Allāh dahil sa mga pagkakasala nila. Hindi nangyaring mayroon sila laban kay Allāh na anumang tagasanggalang.


22

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ICDO: Itong parusa na nangyari sa mga naunang walang pananampalataya, ay dahil sa kanilang ginawa sa mga Sugo ng Allah na dumating sa kanila na dala-dala nito ang mga matitibay na katibayan na nagpapatunay sa kanilang paanyaya, subalit tinanggihan nila sila, at hindi nila sila pinaniwalaan. Na kung kaya, pinuksa sila ng Allah sa pamamagitan ng Kanyang parusa dahil Siya ay Qawee – Ganap na Malakas at Pinakamakapangyarihan na hindi nagagapi ng sinuman, na Shadeedul `Iqab – Matindi ang Kanyang parusa sa sinumang hindi naniwala at lumabag sa Kanya.

Salas/Taron: Iyan ay sa dahilang ang kanilang mga sugo ay dumating sa kanila na may [ipinakitang] mga malilinaw na katibayan subali’t sila ay hindi naniwala. Kaya, sila ay hinablot ng Allah [ng parusa]. Katotohanan, Siya ay Malakas, mahigpit sa pagpaparusa.

Quranenc.com: Iyon ay dahil sila noon ay hinahatiran ng mga sugo nila ng mga malinaw na patunay ngunit tumanggi silang sumampalataya kaya dumaklot sa kanila si Allāh. Tunay na Siya ay Malakas, Matindi sa pagparusa.


23

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

ICDO: At katiyakan, ipinadala Namin si Mousa na may kasamang dakilang palatandaan na nagpapatunay sa kanyang mensaheng dala-dala sa kanila, at malinaw na mga katibayan na nagpapatunay sa kanyang paanyaya, at kamalian sa gawain ng mga tao na kung saan sa kanila siya ay ipinadala.

Salas/Taron: At katiyakan Aming isinugo si Moises dala ang Aming mga ayaat [kapahayagan] at [kalakip ng] isang hayag na katibayan,

Quranenc.com: Talaga ngang nagsugo Kami kay Moises, kalakip ng mga tanda Namin at isang pagbibigay-karapatang malinaw,


24

إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ

ICDO: Tungo kay Fir`awn na hari ng Ehipto, at si Haman na kanyang kanang kamay, at si Qarun na nagmamay-ari ng mga kayamanan, subalit tinanggihan nila ang mensaheng ito at nagmataas sila, at kanilang sinabi hinggil sa kanya: Katiyakan, siya ay isang salamangkero na sinungaling, dahil paano niya aangkinin na siya ay ipinadala bilang Sugo sa mga tao?

Salas/Taron: Kina Paraon, Haman at Qarun, subali’t sila ay nagsabing: “[Siya ay] isang salamangkero, [at] isang sinungaling!”

Quranenc.com: kina Paraon, Hāmān, at Qārūn, ngunit nagsabi sila: “Isang manggagaway na palasinungaling!”


25

فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ

ICDO: Nang dumating si Mousa kina Fir`awn, Haman at Qarun, na dala-dala niya ang mga malilinaw na mga himala mula sa Amin (Allah), at hindi lamang nila tinanggihan at tinalikuran, sa halip ay kanila pang sinabi: Patayin ninyo ang mga anak na kalalakihan ng mga naniwala sa kanya at panatilihin ninyo ang mga kababaihan upang sila ay alipinin, subalit ang anumang pakana ng mga walang pananampalataya ay maglalaho at mawawalan ng saysay.

Salas/Taron: Kaya, nang kanyang [Moises] dinala sa kanila ang katotohanan mula sa Amin, sila ay nagsabing: “Patayin ninyo ang mga anak na lalaki ng sinumang naniwalang kasama niya at hayaan ang kanilang mga kababaihan na mabuhay; subali’t ang [masamang] balak ng mga di-naniniwala ay walang anumang [naidudulot] maliban sa kamalian.

Quranenc.com: Kaya noong nagdala siya sa kanila ng katotohanan mula sa ganang Amin ay nagsabi sila: “Patayin ninyo ang mga lalaking anak ng mga sumampalataya kasama sa kanya at hayaan ninyong mabuhay ang mga kababaihan nila.” Ngunit walang iba ang pakana ng mga tagatangging sumampalataya kundi nasa isang pagkaligaw.


26

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ

ICDO: At sinabi ni Fir`awn sa mga matataas mula sa kanyang sambayanan: Ipaubaya ninyo sa akin ang lahat at ako mismo ang papatay kay Mousa, at hayaan ninyong manalangin siya sa kanyang Rabb na Tagapaglikha na inaangkin niya na Siya ang nagpadala sa kanya para sa atin, upang pangalagaan siya mula sa atin, dahil sa katunayan, ako ay natatakot na babaguhin niya ang inyong deen (o relihiyon) na inyong kinabibilangan sa ngayon, o hindi kaya ay sasanhiin niya na lumitaw ang kasamaan sa kalupaan ng Ehipto.

Salas/Taron: At si Paraon ay nagsabi: “Hayaan ninyong patayin ko si Moises, at hayaan siyang manawagan sa kanyang Panginoon [upang ako ay kanyang pigilin sa pagpatay sa kanya]! Ako ay nangangamba na kanyang baguhin ang inyong relihiyon, o di kaya siya ay maghasik ng katiwalian sa lupain!”

Quranenc.com: Nagsabi si Paraon: “Hayaan ninyo ako, papatayin ko si Moises at dumalangin siya sa Panginoon niya. Tunay na ako ay nangangamba na magpalit siya sa relihiyon ninyo o na magpangibabaw siya sa lupain ng kaguluhan.”


27

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

ICDO: At sinabi ni Mousa kay Fir`awn at sa kanyang mga tauhan: Katiyakan, ako ay humihingi ng kalinga sa Allah na aking Rabb na Tagapaglikha at inyo ring Rabb na Tagapaglikha, sa bawat nagmamataas sa inyo na di-naniniwala sa Kaisahan ng Allah at sa pagsunod sa Kanya, at hindi naniniwala sa Araw ng Paghuhukom ng Allah sa Kanyang mga nilikha.

Salas/Taron: At si Moises ay nagsabi: “Katotohanan ako ay humihingi ng paglingap sa aking Panginoon at inyong Panginoon laban sa bawa’t mapagmalaki na walang paniniwala [hinggil] sa Araw ng Pagtutuos!”

Quranenc.com: Nagsabi si Moises: “Tunay na ako ay nagpakupkop sa Panginoon ko at Panginoon ninyo laban sa bawat nagpapakamalaking hindi sumasampalataya sa Araw ng Pagtutuos.”


28

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

ICDO: At sinabi ng isang lalaki na naniniwala sa Allah mula sa pamilya ni Fir`awn na inililihim niya ang kanyang paniniwala bilang hindi pagsang-ayon sa kanyang sambayanan: Paano ninyo ipinahihintulot ang pagpatay ng isang tao na walang kasalanan sa inyo, dahil lamang sa sinasabi niya na ang aking Rabb na Tagapaglikha ay ang Allah, at katiyakang dala-dala niya sa inyo ang mga matitibay na katibayan mula sa Allah na inyong Rabb na nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi? At kung si Mousa ay nagsisinungaling ay sa kanya rin lamang babalik ang parusa ng kanyang ginawang kasinungalingan; subalit kung siya ay nagsasabi ng katotohanan, samakatuwid ay mangyayari ang ilan sa kanyang ibinabala sa inyo. Katiyakan, ang Allah ay hindi Niya ginagabayan sa katotohanan ang sinumang lumalampas sa hangganan sa pamamagitan ng pag-iwas sa tama at pagsagawa ng kamalian, na higit na sinungaling na idinadahilan niya ang Allah sa kanyang ginagawang pagmamalabis.

Salas/Taron: At sinabi ng isang taong naniniwala [sa Allah] mula sa angkan ni Paraon, na inililihim ang kanyang pananampalataya: “Papatayin ba ninyo ang isang tao nang dahil [lamang sa] siya ay nagsabing: ‘Ang aking Panginoon ay ang Allah,’ at siya ay dumating sa inyo na may dalang mga malilinaw na katibayan mula sa inyong Panginoon? At kung siya man ay isang sinungaling, papasanin niya ang kasalanan ng kanyang kasinungalingan; nguni’t kung siya ay nagsasabi ng katotohanan, samakatuwid ang ibang masamang pangyayari na kanyang ibinababala sa inyo ay darating sa inyo. Katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang isang mapagmalabis, [at] isang sinungaling!

Quranenc.com: May nagsabing isang lalaking mananampalataya kabilang sa mag-anak ni Paraon, na nagtatago ng pananampalataya niya: “Papatay ba kayo ng isang lalaki dahil nagsasabi siya: ‘Ang Panginoon ko ay si Allāh,’ gayong nagdala nga siya sa inyo ng mga malinaw na patunay mula sa Panginoon ninyo? Kung siya ay naging isang sinungaling, pananagutan niya ang kasinungalingan niya. Kung siya ay naging isang tapat, tatama sa inyo ang ilan sa ipinangangako niya sa inyo. Tunay na si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa sinumang tagamalabis na palasinungaling.


29

يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ

ICDO: O aking sambayanan! Nasa inyo ngayon ang kapangyarihan na kayo ang nangingibabaw dito sa kalupaan laban sa mga angkan ni Isra`il, subalit sino ang magliligtas sa inyo mula sa kaparusahan ng Allah kapag ito ay nangyari sa inyo? Sinabi ni Fir`awn sa kanyang sambayanan bilang pagtutugon at pagtatakip sa katotohanan: Wala akong nakikita sa inyo, O kayong mga tao, na pananaw at pagpapayo, maliban sa kung ano ang nakikita ko na makabubuti sa akin at sa inyo na tama, at hindi ko kayo hinihikayat kundi sa daan lamang ng katotohanan.

Salas/Taron: O, aking mga mamamayan, nasa sa inyo ngayon ang paghahari, [kayo bilang] nangingibabaw sa lupain. Nguni’t sino ba ang makapagliligtas sa atin mula sa parusa ng Allah, kung ito ay dumating sa atin?” Si Paraon ay nagsabi: “Wala akong ipinakikita sa inyo maliban kung ano ang aking nakikita at wala akong ipinapatnubay sa inyo maliban ang matuwid na landas.”

Quranenc.com: O mga kababayan ko, taglay ninyo ang paghahari ngayong araw bilang mga nangingibabaw sa lupain, ngunit sino ang mag-aadya sa atin laban sa parusa ni Allāh kung dumating ito sa atin?” Nagsabi si Paraon: “Wala akong ipinakikita sa inyo kundi ang nakikita ko at wala akong ipinapatnubay sa inyo kundi ang landas ng kagabayan.”


30

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ

ICDO: At sinabi ng lalaki na naniwala mula sa pamilya ni Fir`awn kina Fir`awn at sa kanyang sambayanan bilang pagpapayo at pagbababala: Katiyakan, ako ay natatakot na mangyari sa inyo kapag pinatay ninyo si Mousa, ang katulad ng nangyari sa mga grupo ng mga tao na nagsama-sama laban sa kanilang mga Propeta.

Salas/Taron: At siya na [taong] naniniwala ay nagsabi: “O aking mga mamamayan, katotohanan, ako ay nangangamba para sa inyo ng [kinasapitang] katulad ng araw na mga magkakaanib –

Quranenc.com: Nagsabi ang sumampalataya: “O mga kababayan ko, tunay na ako ay nangangamba para sa inyo ng tulad ng sa araw ng mga lapian,


31

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ

ICDO: Na katulad ng kinaugalian ng sambayanan ni Nuh, ni `Ad at ni Thamud at ang mga dumating pa pagkatapos nila na di-naniwala at tumanggi, pinuksa sila ng Allah dahil doon. At ang Allah ay hindi Niya nais na apihin ang mga alipin, na parurusahan Niya sila na wala silang nagawang kasalanan. Kataas-taasan ang Allah, na Siya ay malayo sa pang-aapi at malayung-malayo sa anumang kakulangan.

Salas/Taron: Katulad ng sinapit ng mga mamamayan nina Noah, at [mamamayan ng] Aad, at [Tribu ng] Thamud at niyaong mga nagsirating pagkaraan nila. At ang Allah ay hindi naghahangad ng kawalan ng katarungan sa Kanyang mga alipin.

Quranenc.com: tulad ng kinagawian ng mga kababayan nina Noe, `Ād, Thamūd, at ng mga kabilang sa matapos nila. Hindi si Allāh nagnanais ng kawalang-katarungan para sa mga lingkod [Niya].


32

وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ

ICDO: At, O aking sambayanan! Katiyakan, ako ay natatakot na mangyari sa inyo ang parusa sa Araw na ang mga tao ay magtatawagan sa isa’t isa; dahil sa kagimbal-gimbal na mangyayari sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: At, O aking mga mamamayan, katotohanan, ako ay nangangamba para sa inyo ng Araw ng Pagtatawagan.

Quranenc.com: O mga kababayan ko, tunay na ako ay nangangamba para sa inyo sa Araw ng Pagtatawagan,


33

يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

ICDO: Sa Araw na kapag kayo ay tatalikod at tatakas, na wala nang magliligtas pa sa inyo at tutulong mula sa parusa ng Allah. At sinuman ang binigo ng Allah at hindi Niya ginabayan tungo sa katotohanan.

Salas/Taron: Sa Araw [na iyon] na kayo ay magsisitalikod na humahangos; wala kayong tagapagtanggol laban sa Allah. At sinuman ang hinayaang maligaw ng Allah, sa kanya ay walang isa mang makapagpapatnubay.

Quranenc.com: sa Araw na tatalikod kayo na mga tumatakas. Walang ukol sa inyo laban kay Allāh na anumang tagasanggalang. Ang sinumang pinaligaw ni Allāh ay walang ukol sa kanya na anumang tagapatnubay.


34

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ

ICDO: Katiyakan, ipinadala ng Allah sa inyo ang kagalang-galang na Propeta na si Yusuf na anak ni Ya`qub bago pa si Mousa, na dala-dala niya ang mga malilinaw na katibayan na nagpapatunay sa kanya, at inutusan kayo na sambahin ang Allah na Bukod-Tangi na walang katambal, at patuloy pa rin kayo na nagdududa sa anuman na dala-dala niya sa inyo noong siya ay buhay pa, hanggang sa siya ay namatay at mas lalong naragdagan ang inyong pagdududa at pagsamba ng iba bukod sa Allah at inyong sinabi: Katiyakan, ang Allah ay hindi na magpapadala ng Sugo pagkatapos niya, at sa ganoong pagkaligaw ay inililigaw ng Allah ang sinumang nagmamalabis na lumalampas sa hangganan ng katotohanan, na nagdududa sa Kaisahan ng Allah, na kung kaya, hindi Niya ginagabayan tungo sa patnubay.

Salas/Taron: At katiyakan si Joseph [Yusuf] ay dumating sa inyo [sa mga panahong nagdaan] na may dalang mga malilinaw na katibayan nguni’t kayo ay hindi nagsitigil sa pagkakaroon ng agam-agam sa anumang kanyang dinala para sa inyo: hanggang nang siya ay yumao at kayo ay nagsabing: ‘Wala ng sugo ang ipadadala ng Allah pagkaraan niya.’ Ganyan hinahayaang maligaw ng Allah ang sinumang mapagmalabis(3) at mapanghinala.”(4)

(3) Mushrifun. Sila ay mga taong mapagmalabis, mapang-abuso at mapaglustay nang labis.

(4) Murtab – isang taong mapanghinala, mapag-alinlangan.

Quranenc.com: Talaga ngang nagdala sa inyo si Yusuf noong una pa ng mga malinaw na patunay, ngunit nanatili kayo sa isang pagdududa sa dinala niya sa inyo, hanggang sa nang namatay siya ay nagsabi kayo: “Hindi magpapadala si Allāh noong matapos niya ng isang sugo.” Gayon nagpapaligaw si Allāh sa sinumang tagamalabis na nag-aalinlangan.


35

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

ICDO: Ang mga yaong nagtatalu-talo hinggil sa mga talata ng Allah at ng Kanyang katibayan upang ito ay pawalan ng saysay, na walang dumating sa kanila na katanggap-tanggap na katibayan, ay napakalaking galit ng Allah sa mga ganoong pagtatalu-talo at gayundin ang galit ng mga mananampalataya, na kung paano isinasara ng Allah sa pagkaligaw at hinarangan sa patnubay ang mga puso nila na mga nagtatalu-talo ay isasara rin ng Allah ang puso ng lahat ng nagmamataas na di-naniniwala sa Kaisahan ng Allah at sa pagsunod sa Kanya, na nagmamayabang sa pamamagitan ng dami ng kanyang kasalanan at pagmamalabis.

Salas/Taron: Yaong mga nakikipagtalo tungkol sa mga ayaat [kapahayagan] ng Allah, na wala namang batayan [o kautusang] ipinagkaloob sa kanila, ito ay lubhang kasuklam-suklam sa Allah at sa mga naniwala. Kaya, ganyan isinasara ng Allah ang puso ng bawa’t mapagmalaki at malupit [o mapaniil at matigas ang puso].

Quranenc.com: Ang mga nakikipagtalo hinggil sa mga tanda ni Allāh nang walang katunayang pumunta sa kanila ay malaki sa pagkamuhi sa ganang kay Allāh at sa ganang mga sumampalataya. Gayon nagpipinid si Allāh sa bawat puso ng isang nagpapakamalaking palasiil.


36

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ

ICDO: At sinabi ni Fir`awn bilang pagpapasinungaling kay Mousa sa kanyang paanyaya tungo sa paniniwala sa Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilikha at pagsuko sa Kanya: O Haman! Ipagtayo mo ako ng dakilang tore;

Salas/Taron: At si Paraon ay nagsabi: “O Haman, ipagtayo mo ako ng isang bantayog upang sakali ako ay makarating sa mga landasin –

Quranenc.com: Nagsabi si Paraon: “O Hāmān, magpatayo ka para sa akin ng isang tore nang sa gayon ako ay makararating sa mga daanan:


37

أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ

ICDO: Baka sakaling marating ko ang mga pinto ng kalangitan at anuman ang magpaparating sa akin doon sa itaas, upang makita ko mismo ang Ilah o Diyos na sinasamba ni Mousa, at katiyakan, sa aking palagay si Mousa ay nagsisinungaling sa kanyang pag-aangkin na mayroon tayong Rabb na Tagapaglikha, na Siya ay nasa ibabaw ng mga kalangitan, sa ganoon pinagaganda kay Fir`awn ang kanyang masamang gawain na nakikita niya na ito ay mabuti, at hinarangan sa kanya ang daan ng katotohanan; dahil sa kamalian na pinagaganda sa kanyang paningin, subalit ang anumang pakana ni Fir`awn upang linlangin ang mga tao na siya ang nasa tama na si Mousa ay mali, ay walang patutunguhan kundi pagkatalo at pagkawasak, at wala siyang mapapala kundi kapighatian dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Sa mga landasing [paakyat] sa mga kalangitan, upang aking matanaw ang Diyos ni Moises: At, katotohanan, siya ay aking napag-iisipan bilang isang sinungaling.” At ganyan nga naging kaaya-aya sa paningin ni Paraon ang kasamaan ng kanyang mga gawain, at siya ay hinadlangan nito tungo sa [matuwid na] landas; at ang balakin ni Paraon ay walang anupamang [naidulot] maliban sa kapahamakan.

Quranenc.com: mga daanan tungo sa mga langit para makatingin ako sa Diyos ni Moises, at tunay na ako ay talagang nagpapalagay na siya ay isang sinungaling.” Gayon ipinang-akit para kay Paraon ang kasagwaan ng gawain niya at hinadlangan siya sa landas. Walang [kahahantungan] ang pakana ni Paraon kundi sa pagkawasak.


38

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ

ICDO: At sinabi ng tao na naniwala bilang pag-uulit ng pagpapayo sa kanyang sambayanan: O aking sambayanan, sumunod kayo sa akin at ituturo ko sa inyo ang Daan ng Patnubay at Katotohanan.

Salas/Taron: At ang isang lalaking naniniwala [sa Allah] ay nagsabi: “O aking mga mamamayan, sumunod kayo sa akin, kayo ay aking papatnubayan sa landas na matuwid.

Quranenc.com: Nagsabi ang sumampalataya: “O mga kababayan ko, sumunod kayo sa akin, magpapatnubay ako sa inyo sa landas ng kagabayan.


39

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

ICDO: O aking sambayanan! Ang buhay dito sa daigdig na kung saan nasisiyahan ang mga tao ay napakabilis lamang, pagkatapos ay magtatapos at maglalaho, na kung kaya, huwag kayong mahumaling nang labis dito, dahil ang buhay sa Kabilang-Buhay na kung saan nandoroon ang patuloy na kaligayahan ay siyang inyong pananatilihan, na kung kaya, nararapat na ito ay unahin at gumawa kayo para rito ng mabuting gawa na ikaliligaya ninyo roon.

Salas/Taron: O, aking mga mamamayan, katotohanan, ang buhay sa mundong ito ay isang [maikling] kasiyahan lamang, at katotohanan, ang kabilang buhay ay isang tahanan na mananatili magpakailanman.

Quranenc.com: O mga kalipi ko, itong buhay na pangmundong buhay ay isang pagtatamasa lamang at tunay na ang Kabilang-buhay ay ang tahanan ng pamamalagian.


40

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

ICDO: Sinuman ang lalabag sa Allah sa kanyang buhay at tumaliwas sa Daan ng Patnubay, ay wala siyang matatamo sa Kabilang-Buhay kundi parusa na katumbas ng kanyang nagawang kasalanan, at sino naman ang sumunod sa Allah at gumawa ng mabuti at sumunod siya sa Kanyang mga ipinag-uutos at umiwas siya sa Kanyang mga ipinagbabawal, lalaki man o babae, na siya ay naniniwala sa Allah sa Kanyang Kaisahan, sila ang papasok sa Al-Jannah (Hardin), at ipagkakaloob sa kanila roon ang kabuhayan mula sa mga bunga at kaligayahan na walang pagmamaliw.

Salas/Taron: Sinuman ang gumawa ng isang masamang gawa ay hindi babayaran maliban sa [masamang] katulad din nito; at sinuman ang gumawa ng isang matuwid na gawain, lalaki man o babae at siya ay naniniwala [sa Allah], sila yaong mga magsisipasok sa Paraiso, na kung saan sila ay pagkakalooban doon ng panustos nang walang pagsukat.

Quranenc.com: Ang sinumang gumawa ng isang masagwang gawa ay hindi gagantihan maliban ng tulad nito. Ang sinumang gumawa ng maayos, na lalaki man o babae habang siya ay isang mananampalataya, ang mga iyon ay papasok sa Hardin, na tutustusan doon nang walang pagtutuos.


41

وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ

ICDO: O aking sambayanan! Kung paano ang pag-anyaya ko sa inyo tungo sa paniniwala sa Allah at pagsunod sa Kanyang Sugo na si Mousa, na siyang paanyaya na magdadala sa inyo sa Al-Jannah (Hardin) at maglalayo sa inyo sa kagimbal-gimbal na Impiyerno, ay kayo naman ay inaanyayahan ninyo ako tungo sa gawain na magdadala sa akin sa kaparusahan ng Allah at Kanyang pagpapahirap sa Impiyerno.

Salas/Taron: At O aking mga mamamayan, paano nga ba ako mananawagan sa inyo sa kaligtasan samantalang kayo ay nananawagan sa akin tungo sa Apoy!

Quranenc.com: O mga kababayan ko, anong mayroon ako na nag-aanyaya ako sa inyo tungo sa kaligtasan samantalang nag-aanyaya kayo sa akin tungo sa Apoy?


42

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ

ICDO: Hinihikayat ninyo ako upang hindi maniwala sa Allah, at sa pagsamba ng iba bukod sa Allah na labag sa anumang kaalaman na mayroon ako na itong sinasamba ninyo ay karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya – at ito ang pinakamalaking kasalanan at karumal-dumal – at ako ay hinihikayat ko kayo tungo sa Daan ng Allah na Al-`Azeez – Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang paghihiganti, na Al-Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagbabalik-loob sa pamamagitan ng pagsisisi pagkatapos niyang magkasala.

Salas/Taron: Kayo ay nag-aanyaya sa akin upang hindi paniwalaan ang Allah at magtambal [ng iba] sa Kanya na wala akong kaalaman; nguni’t ako ay nag-aanyaya sa inyo tungo sa [Kanya na] Ganap na Makapangyarihan, ang Mapagpatawad.

Quranenc.com: Nag-aanyaya kayo sa akin upang tumanggi akong sumampalataya kay Allāh at magtambal ako sa Kanya ng wala sa aking kaalaman hinggil doon, samantalang ako ay nag-aanyaya sa inyo tungo sa [Kanya], ang Makapangyarihan, ang Mapagpatawad.


43

لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

ICDO: Sa katunayan, tunay na ang anuman na inyong iniaanyaya sa akin na paniwalaan ay hindi karapat-dapat ipag-aanyaya at hindi makatutugon sa anuman na aking kahilingan dito sa daigdig ni sa Kabilang-Buhay man dahil sa walang kakayahan, at dapat ninyong mabatid ang patutunguhan ng lahat ng nilikha ay sa Allah lamang, at tutumbasan Niya ang lahat ayon sa kanyang nagawa, at ang mga yaong nagmamalabis sa pagsagawa ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay at di-paniniwala ay sila ang mga tauhan ng Impiyerno.

Salas/Taron: Walang alinlangan, ako ay inyong inaanyayahan [sa pagsamba] sa alinmang hindi [makatutugon sa] panalangin sa mundong ito at sa kabilang buhay. At katiyakan na ang ating pagbabalik ay sa Allah. At katotohahan, ang mga mapagmalabis – sila ang maninirahan sa Apoy [ng Impiyerno]!

Quranenc.com: Walang pasubali na ang ipinaaanyaya ninyo sa akin ay walang ukol ditong isang pag-aanyaya sa Mundo ni sa Kabilang-buhay, na ang pagsasaulian sa amin ay kay Allāh, at na ang mga tagamalabis ay ang mga kasamahan ng Apoy.


44

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

ICDO: At nang natapos na silang payuhan at hindi sila sumunod, kanyang sinabi sa kanila: Walang pag-aalinlangang maaalaala ninyo ako na ako ang nagpayo at nagpaalaala sa inyo, at walang pag-aalinlangang magsisisi kayo sa panahon na wala nang pakinabang ang pagsisisi, at ako ay magbabalik sa Allah at ipinagkakatiwala ko ang lahat ng mga bagay sa Allah at ipinauubaya ko ang aking sarili sa Kanya. Katiyakan, ang Allah ay Baseer – Ganap na Tagapagmasid sa mga kalagayan ng Kanyang alipin at ang anuman na karapat-dapat sa kanila na kabayaran, at walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: At inyong maaalala kung ano ang aking mga sinasabi sa inyo [ngayon], at ang aking mga gawain ay ipinagkakatiwala ko sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay Lubos na Nakakikita [sa Kanyang] sa mga alipin.”

Quranenc.com: Kaya makaaalaala kayo sa sinasabi ko sa inyo. Ipinagkakatiwala ko ang nauukol sa akin kay Allāh; tunay na si Allāh ay Nakakikita sa mga lingkod [Niya].”


45

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ

ICDO: Na kung kaya, iniligtas ng Allah ang taong mananampalatayang ito mula sa kaparusahan na pakana ni Fir`awn at ng kanyang pamilya, at nangyari sa kanila ang matinding parusa noong sila ay nilunod ng Allah hanggang sa kahuli-hulihan sa kanila.

Salas/Taron: Kaya, siya ay iniligtas ng Allah mula sa mga kasamaang kanilang binalak [laban sa kanya], habang ang masamang parusa ay pumalibot sa mga mamamayan ni Paraon.

Quranenc.com: Kaya nangalaga sa kanya si Allāh sa mga masagwang gawa na ipinakana nila. Pumaligid sa mga kampon ni Paraon ang kasagwaan ng pagdurusa.


46

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

ICDO: Katiyakan, nangyari sa kanila ang pagkalunod bilang unang parusa, at sila ay namatay lahat, pagkatapos ay parurusahan sila sa kanilang mga libingan sa pamamagitan ng pagdarang sa kanila sa apoy sa umaga at hapon hanggang sa Araw ng Pagbabayad, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay papapasukin ang mga pamilya ni Fir`awn sa Impiyerno; bilang kabayaran sa kanilang nagawang mga masasamang gawain.

Itong talata ay nagpapatunay sa kaparusahan sa libingan.

Salas/Taron: Ang Apoy [ng Impiyerno], ay ipinapakita sa kanila sa umaga at hapon.(5) At sa Araw na iyon kapag ang [takdang] Oras ay inihudyat na [ito ang sasabihin sa mga anghel]: “Isadlak ninyo ang mga mamamayan ni Paraon sa pinakamahapding parusa.”(6)

(5) Mula sa oras ng kanilang kamatayan hanggang sa Araw ng Pagkabuhay na Muli.

(6) Itinala ni Imam Ahmad na isinalaysay ni Ibn ‘Umar na sinabi ng Sugo ng Allah na: “Kapag ang isang tao ay namatay, ipakikita sa kanya ang kanyang kalagayan [sa Paraiso o sa Impiyerno] umaga at gabi; kung siya ay kabilang sa mga tao ng Paraiso, samakatuwid, siya ay isa sa kabilang sa Paraiso, at kung siya ay kabilang sa Impiyerno, samakatuwid, siya ay isa sa kabilang sa Impiyerno. Ito ang sasabihin sa kanila, “ito ang inyong magiging hantungan hanggang kayo ay ibabangon sa Araw ng Pagkabuhay na Muli.” [Ahmad 2:114, Muslim 4:2199, Tafsir Ibn Katheer].

Quranenc.com: Ang Apoy, isasalang sila roon sa umaga at gabi. Sa Araw na sasapit ang Huling Sandali [ay sasabihin]: “Magpapasok kayo sa mga kampon ni Paraon sa pinakamatindi sa pagdurusa.”


47

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ

ICDO: Kapag nagtatalu-talo ang mga nasa Impiyernong-Apoy at sisihin ng iba sa kanila ang iba, at mangangatwiran ang mga sumunod laban sa kanilang mga ninuno na mapagmataas na nagligaw sa kanila, at pinaganda sa kanila ang daan ng kapahamakan, na sasabihin nila sa kanila: Katotohanan na sinunod namin kayo, na kung kaya, maaari bang akuin ninyo ang ilang bahagi ng parusa sa amin sa Impiyerno?

Salas/Taron: At [banggitin mo] kapag sila ay magtatalu-talo [sa isa’t isa] sa gitna ng Apoy, ang mga mahihina [sa kanila] ay magsasabi sa mga naging mapagmalaki: “Katotohanan, kami ay inyong mga tagasunod [lamang]; maaari ba ninyong pawiin sa amin ang ilang bahagi ng Apoy?”

Quranenc.com: [Banggitin] kapag magkakatwiranan sila sa loob ng Apoy kaya magsasabi ang mga mahina sa mga nagmalaki: “Tunay na kami para sa inyo ay naging tagasunod. Kaya ba kayo ay mga makasasapat para sa amin sa isang bahagi mula sa Apoy?”


48

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

ICDO: Sasabihin ng mga namumuno na mga mapagmataas na patutunayan nila ang kanilang kawalang kakayahan: Hindi namin maaaring pasanin ang kahit na anumang parusa sa inyo sa Impiyernong-Apoy, dahil lahat tayo ay nasa Impiyerno at wala na tayong kaligtasan mula rito! Katiyakan, ang Allah ay hinati-hati Niya ang parusa sa atin ayon sa kung ano ang karapat-dapat na bahagi ng bawat isa sa atin ng makatarungang pagpapasiya.

Salas/Taron: Yaong mga mapagmalaki ay magsasabi: “Katotohanan, tayo ay sama-samang [lahat] dito [sa Apoy]! Katotohanan, ang Allah ay naghatol sa pagitan [ng Kanyang] mga alipin.”

Quranenc.com: Magsasabi ang mga nagmalaki: “Tunay na tayo ay lahat narito [sa Impiyerno]; tunay na si Allāh ay humatol na sa pagitan ng mga lingkod [Niya].”


49

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ

ICDO: At sasabihin ng mga nasa Impiyerno na mga mapagmataas at mga mahihina sa mga tagapangasiwa sa Impiyerno: Idalangin ninyo sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha na pagaanin sa amin ang parusa kahit na isang araw man lamang; upang magkaroon kami ng kaginhawahan.

Salas/Taron: At yaong mga nasa Apoy ay magsasabi sa mga tagapagbantay [na anghel] ng Impiyerno: “Manalangin kayo sa inyong Panginoon upang pagaanin para sa amin ang isang araw mula sa parusa!”

Quranenc.com: Magsasabi pa ang mga nasa Apoy sa mga [anghel na] tanod ng Impiyerno: “Dumalangin kayo sa Panginoon ninyo na magpagaan Siya para sa amin ng isang araw ng pagdurusa.”


50

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ

ICDO: Sasabihin ng mga tagapangasiwa ng Impiyernong-Apoy bilang pag-aalipusta: Ang ganitong panalangin ay walang anumang magagawa sa inyo, at hindi ba dumating sa inyo ang mga Sugo na dala-dala nila ang mga malilinaw na katibayan mula sa Allah at hindi ninyo pinaniwalaan? At doon aamin ang mga walang pananampalataya at kanilang sasabihin: Oo nga! Na kung kaya, itatanggi sila ng mga tangapangasiwa ng Impiyerno at kanilang sasabihin: Hindi kami mananalangin para sa inyo at hindi kami mamamagitan para sa inyo, na kung kaya, kayo na lamang ang manalangin, subalit ang ganitong panalangin ay walang magagawa sa inyo; dahil kayo ay mga walang pananampalataya, at ang panalangin ng mga walang pananampalataya ay walang patutunguhan, ito ay maglalaho, walang saysay at hindi diringgin.

Salas/Taron: Sila [mga anghel] ay magsasabi: “Hindi ba dumating sa inyo ang inyong mga sugo na may dalang mga katibayan?” Sila ay magsasabi: “Oo.” Sila [mga anghel] ay sasagot: “Kung gayon, kayo [sa inyong mga sarili] ang manalangin, nguni’t [gayunpaman] walang [patutunguhan] ang panalangin ng mga di-naniniwala maliban sa kawalang-saysay.”

Quranenc.com: Magsasabi sila: “Hindi ba nangyaring naghahatid sa inyo ang mga sugo ninyo ng mga malinaw na patunay?” Magsasabi ang mga iyon: “Oo.” Magsasabi sila: “Kaya dumalangin kayo,” at walang [kahahantungan] ang panalangin ng mga tagatangging sumampalataya kundi sa pagkaligaw.”


51

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ

ICDO: Katiyakan, papanalunin Namin ang aming mga Sugo at ang sinumang sumunod sa kanila na mga mananampalataya, at patitibayin Namin sila laban sa sinumang gagawa sa kanila ng hindi kanais-nais dito sa buhay sa daigdig, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay na Araw na kung saan tetestigo ang mga anghel, ang mga propeta, at ang mga mananampalataya laban sa mga sambayanan na hindi naniwala sa kanilang mga Sugo, sila ay tetestigo na katiyakang naiparating ng mga Sugo ang kanilang mga mensahe mula sa Allah na knailang Rabb na Tagapaglikha, at katotohanang hindi sila pinaniwalaan ng mga tao.

Salas/Taron: Katotohanan, Aming tatangkilikin ang Aming mga sugo at yaong mga naniniwala [sa mensahe] sa mundong ito at sa Araw na ang mga saksi ay magsisitayo [na maninindigan].

Quranenc.com Tunay na Kami ay talagang nag-aadya sa mga sumampalataya sa Mundo at sa Araw na titindig ang mga saksi,


52

يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

ICDO: Sa Araw ng Pagbabayad ay hindi mapapakinabangan ng mga tumanggi na lumampas sa hangganan na itinakda ng Allah ang anuman na kanilang idadahilan na mga katwiran sa kanilang ginawang pagtanggi sa mga Sugo ng Allah, at para sa kanila ay pagtataboy mula sa awa ng Allah, at ang para (pa rin) sa kanila ay masamang tirahan sa Kabilang-Buhay na ito ay Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: Sa Araw na iyon ang pangangatwiran ay hindi na makapagdudulot ng buti para sa mga mapaggawa ng kamalian. Sa kanila ay sumpa, at sa kanila ay isang pinakamasamang tahanan [ang Apoy].

Quranenc.com: sa Araw na hindi magpapakinabang sa mga tagalabag sa katarungan ang dahi-dahilan nila. Ukol sa kanila ay ang sumpa at ukol sa kanila ay ang kasagwaan ng tahanan.


53

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ

ICDO: At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousa ang gabay tungo sa katotohanan na ito ay Tawrah at ang mga himala, at ginawa Namin ang mga angkan ni Isra`il na tagapagmana ng Tawrah,

Salas/Taron: At katiyakan Aming ipinagkaloob kay Moises ang patnubay, at Aming itinakda sa mga anak ni Israel na manahin ang [banal na] kasulatan –

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng patnubay at nagpamana Kami sa mga anak ni Israel ng Kasulatan.


54

هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الأَلْبَابِ

ICDO: Na gabay tungo sa Daan ng Patnubay, at pagpapayo para sa mga nagtatangan ng matutuwid na kaisipan.

Salas/Taron: [NagsiIbing] patnubay at isang babala sa mga taong may taglay na pang-unawa.

Quranenc.com: bilang isang patnubay at isang paalaala para sa mga may isip.


55

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ

ICDO: Na kung kaya, pagtiisan mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga pagpapahirap na ginagawa sa iyo ng mga di-naniniwala sa Allah, dahil katiyakang ipinangako Namin sa iyo, na mangingibabaw ang iyong batas at ang Aming pangako ay katotohanang hindi mababali, at humingi ka ng kapatawaran sa iyong pagkakamali, at manatili ka sa iyong pagdakila at pagpuri sa Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha, sa dulo ng umaga at sa umpisa nito.

Salas/Taron: Kaya, ikaw [O Muhammad] ay maging matiisin. Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo, at [ikaw ay] humingi ng kapatawaran para sa iyong kasalanan at ipagbunyi mo ang mga papuri ng iyong Panginoon sa gabi at sa umaga.

Quranenc.com: Kaya magtiis ka; tunay na ang pangako ni Allāh ay katotohanan. Humingi ka ng tawad sa pagkakasala mo at magluwalhati ka kalakip ng pagpupuri sa Panginoon mo sa gabi at pag-uumaga.


56

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

ICDO: Katiyakan, ang yaong nagtatalo sa mga talata ng Allah at sa mga katibayan ng Kanyang kapangyarihan at inihalo nila ang mga malinaw na katibayan sa kamalian na wala silang anumang malinaw na katibayan na dumating mula sa Allah, at sa kanilang mga puso ay walang iba kundi pagmamataas na nagdudulot sa kanila ng pagsisinungaling laban sa iyo, at panibugho sa anumang kagandahang-loob na itinangi ng Allah sa iyo, na hindi nila narating, na kung kaya, ipaubaya mo ang iyong sarili sa Allah, upang ilayo sa kanilang kasamaan; katiyakan, ang Allah ay As-Samee` – Ganap na Nakakarinig sa kanilang mga sinasabi, na Al-Baseer – Ganap na Nakakakita sa kanilang mga gawain.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga nakikipagtalo hinggil sa mga ayaat [kapahayagan] ng Allah, nang wala namang batayang ipinagkaloob sa kanila – walang laman ang kanilang mga dibdib maliban sa pagmamalaki samantalang ito [ang masamang balakin] ay hindi nila magawang abutin. Kaya, humingi ng paglingap sa Allah. Katotohanan, Siya ang Lubos na Nakaririnig, ang Lubos na Nakakikita.

Quranenc.com: Tunay na ang mga nakikipagtalo hinggil sa mga tanda ni Allāh nang walang isang katunayang pumunta sa kanila, walang nasa mga dibdib nila kundi isang pagmamalaking hindi sila makaaabot rito. Kaya magpakupkop ka kay Allāh. Tunay na Siya ay ang Madinigin, ang Nakakikita.


57

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

ICDO: Ang paglikha ng Allah sa mga kalangitan at kalupaan ay mas dakila kaysa sa paglikha sa tao at sa pag-uulit muli ng paglikha sa kanila pagkatapos ng kamatayan, subalit karamihan sa mga tao ay hindi nila batid na ang paglikha sa lahat ng ito ay napakadali lamang para sa Allah.

Salas/Taron: Ang paglikha sa mga kalangitan at kalupaan ay nakahihigit kaysa sa paglikha sa sangkatauhan; nguni’t karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam.

Quranenc.com: Talagang ang pagkakalikha sa mga langit at lupa ay higit na malaki kaysa sa pagkalikha sa mga tao, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakaaalam.


58

وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلا مَّا تَتَذَكَّرُونَ

ICDO: At hindi magkaparehas ang bulag at ang nakakakita, at gayundin, hindi rin magkaparehas ang mga naniniwala at mananampalataya na sumusunod sa patnubay ng Allah at naniniwala sa Kanyang Kaisahan, at ang mga hindi naniniwala na ginagalit nila ang Allah at tinatanggihan nila ang mga malilinaw na katibayan mula sa Allah. Kakaunti lamang sa inyo na mga tao ang nakaaalaala ng mga katibayan ng Allah upang ito ay makapagdulot ng aral at makapagbigay ng payo.

Salas/Taron: At hindi magkatulad ang isang bulag [sa katotohanan] at ang isang nakakikita [sa katotohanan]; hindi rin magkatulad yaong mga naniwala [sa Allah] at gumawa ng mga gawaing matuwid at ang isang [gumagawa ng] masama. [Sadyang] katiting lamang ang inyong naaalala.

Quranenc.com: Hindi nagkakapantay ang bulag at ang nakakikita, ang mga sumampalataya at mga gumawa ng mga maayos at ang tagagawa ng masagwa. Kakaunti ang pagsasaalaala ninyo!


59

إِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ لّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ

ICDO: Katiyakan, ang pagkagunaw ng daigdig ay darating at walang pag-aalinlangan ang hinggil dito, na kung kaya, tiyakin ninyo ang pagdating nito na tulad ng naibalita ng mga Sugo, subalit ang karamihan sa mga tao ay di-naniwala sa pagdating nito at hindi rin nila ito pinaghandaan.

Salas/Taron: Katotohanan, ang Oras [o Araw ng Paghuhukom] ay darating, walang pag-aalinlangan tungkol dito, nguni’t karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala.

Quranenc.com: Tunay na ang Huling Sandali ay talagang darating, walang pag-aalinlangan hinggil dito, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi sumasampalataya.


60

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

ICDO: At sinabi ng Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha, O kayong mga alipin! Manalangin kayo sa Akin at Ako lamang ang inyong sambahin at tutugunin Ko kayo, katiyakan, ang mga yaong nagmamataas na di-naniniwala sa pagsamba lamang nang bukod-tangi sa Akin at sa Aking pagiging Ilah o Diyos na sinasamba, walang pag-aalinlangan, makapapasok sila sa Impiyerno na mga hamak at kaaba-aba.

Salas/Taron: At ang inyong Panginoon ay nagsabi: “Manalangin kayo sa akin at kayo ay Aking diringgin. Katotohanan, yaong mga nagmamalaki sa pagsamba sa Akin, [katiyakan na] sila ay magsisipasok sa Impiyerno nang kadusta-dusta!”

Quranenc.com: Nagsabi ang Panginoon ninyo: “Dumalangin kayo sa Akin, tutugon Ako sa inyo.” Tunay na ang mga nagmamalaki sa [pag-ayaw sa] pagsamba sa Akin ay papasok sa Impiyerno na mga hamak.


61

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ

ICDO: Ang Allah na Bukod-Tangi na Siyang lumikha para sa inyo ng gabi; upang kayo ay makapamahinga at maisakatuparan ninyo ang tunay na pamamahinga, at ang araw na maliwanag, upang mapangasiwaan ninyo ang inyong pamumuhay. Katiyakan, ang Allah ay nagtatangan ng dakilang kagandahang-loob sa mga tao, subalit ang karamihan sa kanila ay hindi tumatanaw ng utang na loob sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod at taos-pusong pagsamba lamang sa Kanya.

Salas/Taron: Siya ang Allah na gumawa ng gabi para sa inyo upang kayo ay mamahinga at ng maghapon upang kayo ay makakita. Katotohanan, ang Allah ay Tigib ng biyaya sa sangkatauhan; subali’t karamihan sa sangkatauhan ay walang [isinusukling] pasasalamat.

Quranenc.com: Si Allāh ay ang gumawa para sa inyo ng gabi upang tumahan kayo roon at ng maghapon bilang nagpapakita. Tunay na si Allāh ay talagang may kabutihang-loob sa mga tao, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nagpapasalamat.


62

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لّا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

ICDO: Siya na nagkaloob sa inyo ng ganitong biyaya ay Siya sa katotohanan lamang ang inyong Rabb na Tagapaglikha na naglikha ng lahat ng bagay, na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, na kung kaya, paano ninyo tinatanggihan ang paniniwala sa Kanya at sinasamba ninyo ang iba na mga rebulto, pagkatapos naging malinaw sa inyo ang Kanyang mga palatandaan?

Salas/Taron: Iyan ang Allah, ang inyong Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay: Walang diyos [na dapat sambahin] maliban sa Kanya. Paano nga bang kayo ay nalinlang?

Quranenc.com: Gayon si Allāh, ang Panginoon ninyo na Tagalikha ng bawat bagay. Walang Diyos kundi Siya, kaya paanong napahihibang kayo?


63

كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

ICDO: At kung paano kayo inilayo sa katotohanan pagkatapos mapatunayan ang katibayan sa inyo at tinanggihan ninyo, ay ganoon din ilalayo sa katotohanan at paniniwala sa Allah ang mga yaong tinanggihan ang Kanyang mga talata.

Salas/Taron: Ganyan nga nalilinlang [noong una] yaong mga lagi nang tumatanggi [o tumututol] sa mga ayaat [kapahayagan o babala] ng Allah.

Quranenc.com: Gayon napahihibang ang mga noon ay sa mga tanda ni Allāh nagkakaila.


64

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

ICDO: Ang Allah ay Siyang lumikha para sa inyo ng kalupaan; upang ito ay inyong panatilihan at maging tirahan at ginawa Niyang madali sa inyo ang pamumuhay dito, at ginawa Niya ang kalangitan bilang bubong ng kalupaan, at ikinalat Niya rito ang mga palatandaan na gagabay sa inyo, at hinubog Niya kayo sa pinakaganap na kaanyuan at pinakamabuting katayuan, at ipinagkaloob Niya sa inyo ang mga ipinahintulot na kabuhayan at mga masasarap na mga makakain at inumin, na itong natatamasa ninyong mga biyaya ay biyaya sa inyo ng inyong Rabb na Tagapaglikha, na kung kaya, naging masagana ang Kanyang kabutihan, kagandahang-loob at biyaya sa inyo, at Siya ay luwalhati na malayo sa anumang hindi karapat-dapat na para sa Kanya, na Siya ay Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang.

Salas/Taron: Siya ang Allah na gumawa ng lupa para sa inyo [bilang] isang pook ng paninirahan at ang langit [bilang] bubungan [na masisilungan], at kayo ay [Kanyang] hinubog at ginawang ganap ang inyong mga hubog at [Kanyang] ipinagkaloob sa inyo ang mga mabubuting panustos. Iyan ang Allah, ang inyong Panginoon. Mapagpala ang Allah, ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Si Allāh ay ang gumawa para sa inyo ng lupa bilang isang pamamalagian at ng langit bilang isang bubungan, nagbigay-anyo sa inyo at nagpaganda sa mga anyo ninyo, at nagtustos sa inyo ng mga kaaya-ayang bagay. Gayon si Allāh, ang Panginoon ninyo. Kaya mapagpala si Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang.


65

هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ICDO: Ang Allah, Siya ay Al-Hayy – ang Walang-Hanggang Buhay, nasa sa Kanya ang ganap at buong kahulugan ng pagkabuhay na angkop na angkop sa Kanyang Kamaharlikaan, na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, na kung kaya, humiling kayo sa Kanya at ituon ninyo ang pagsamba sa Kanya na Bukod-Tangi at maging taos-puso sa inyo ang pagsunod sa Kanyang Deen at kautusan. At ang papuri ay Pagmamay-ari lamang ng Allah na ganap na para lamang sa Kanya na Siya ay Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang.

Salas/Taron: Siya ang Lagi nang Buhay [Walang Kamatayan], Walang diyos maliban sa Kanya; kaya dumalangin sa Kanya, maging matapat sa Kanya sa relihiyon. Al-Hamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah], ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Siya ay ang Buhay. Walang Diyos kundi Siya, kaya dumalangin kayo sa Kanya bilang mga nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon. Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang.


66

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa iyong sambayanan: Katiyakan, ipinagbabawal sa akin na sambahin ang inyong dinadalanginan bukod sa Allah, nang dumating sa akin ang mga malilinaw na mga palatandaan mula sa Allah na aking Rabb na Tagapaglikha, at inutusan Niya ako na magpasailalim, sumunod nang ganap na pagsunod para lamang sa Kanya, luwalhati sa Kanya na Siyang Rabb na Tagapaglikha ng mga nilalang.

Salas/Taron: Sabihin mo [O Muhammad]: Ako ay pinagbawalang sambahin yaong [mga diyus-diyusan na] inyong sinasamba bukod sa Allah nang dumating sa akin ang mga patunay mula sa aking Panginoon; at ako ay napag-utusang isuko ang aking sarili sa Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Sabihin mo: “Tunay na ako ay sinaway na sumamba ako sa mga dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allāh noong dumating sa akin ang mga malinaw na patunay mula sa Panginoon ko, at inutusan na magpasakop sa Panginoon ng mga nilalang.


67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

ICDO: Siya ang lumikha ng inyong ama na si Adam mula sa alikabok, pagkatapos ay nilikha kayo mula sa semilya sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, at pagkatapos nito kayo ay naging isang malapot na namuong dugo, pagkatapos ay nangyari sa inyo ang iba’t ibang yugto sa sinapupunan, hanggang sa kayo ay ipapanganak na maliliit na sanggol, pagkatapos kayo ay magkakaroon ng lakas sa inyong pangangatawan hanggang kayo ay tatanda – bagamat mayroon sa inyo ang namamatay bago pa ito mangyari – at upang marating ninyo ang iba’t ibang yugto na nakatakda sa inyo na naitala na katapusan ng inyong buhay, nang sa gayon ay mapag-isipan ninyo ang mga palatandaan ng Allah sa inyo, at susuriin ang Kanyang mga talata, upang mabatid ninyo na katiyakang walang karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, na ganito ang Kanyang gawain, at katiyakang walang sinuman ang nararapat na sambahin bukod sa Kanya.

Salas/Taron: Siya ang lumikha sa inyo mula sa alabok, pagkaraan mula sa pinaghalong semilya [ng lalaki at babae] pagkaraan mula sa kapirasong kimpal ng dugo, pagkaraan kayo ay iniluwal [bilang] isang sanggol. Pagkaraan [kayo ay pinalaki] upang inyong maabot ang kaganapan [na inyong pagkatao] at pagkaraan ay upang kayo ay maging matatanda. At kabilang sa inyo ay isang maagang kinukuha ng kamatayan upang kayo ay umabot sa takdang oras at upang sakali kayo ay [matutong] makaunawa.

Quranenc.com: Siya ay ang lumikha sa inyo mula sa alabok, pagkatapos ay mula sa isang patak, pagkatapos ay mula sa isang malalinta, pagkatapos ay nagpapalabas Siya sa inyo bilang isang bata, pagkatapos ay upang umabot kayo sa ganap na gulang ninyo, pagkatapos ay upang kayo ay maging mga matanda – mayroon sa inyo na pinapapanaw bago pa niyon – at upang umabot kayo sa isang taning na tinukoy, at nang sa gayon kayo ay makapag-uunawa.


68

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

ICDO: Siya ang Allah na Bukod-Tanging Tagapagbigay ng buhay at Tagapagsanhi ng kamatayan, at kapag pinagpasiyahan Niya ang isang bagay sinasabi Niya lamang dito na Kun! – Mangyari at ito ay kaagad mangyayari, at walang sinuman ang makababawi ng Kanyang pinagpasiyahan.

Salas/Taron: Siya ang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan. At kapag Kanyang itakda ang isang pangyayari [o bagay], Siya ay magsasabi rito ng: “Maging” kaya nangyari nga.

Quranenc.com: Siya ay ang nagbibigay-buhay at nagbibigay-kamatayan; at kapag nagtadhana Siya ng isang bagay ay nagsasabi lamang Siya rito na mangyari at mangyayari.


69

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ

ICDO: Hindi ka ba namamangha, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na hindi naniniwala sa mga talata ng Allah, na ito ay kanilang pinagtatalunan, gayong ito ay malinaw bilang katibayan sa Kaisahan ng Allah at sa Kanyang Kakayahan, subalit paano nila ito tinatanggihan kahit ito ay tama? At saan ba sila patutungo pagkatapos ng ganap na paglilinaw na ito?

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita yaong mga nakikipagtalo tungkol sa mga ayaat [kapahayagan] ng Allah – paanong sila ay napalayo [sa katotohanan]?

Quranenc.com: Hindi ka ba nakakita sa mga nakikipagtalo hinggil sa mga tanda ni Allāh kung paano silang napalilihis?


70

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ICDO: Sila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ay tinanggihan nila ang Dakilang Quran at ang naunang kasulatan na ipinahayag ng Allah sa Kanyang mga Sugo upang gabayan ang mga tao, at walang pag-aalinlangang mababatid nila na mga hindi naniwala ang bunga ng kanilang di-paniniwala,

Salas/Taron: Yaong mga nagtatakwil sa Aklat [ang Qur’an] at sa anumang Aming ipinadala sa Aming mga sugo – kanilang mapag-aalaman [na],

Quranenc.com: [Sila] ang mga nagpasinungaling sa Aklat at sa ipinasugo Namin sa mga sugo Namin, kaya malalaman nila


71

إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ

ICDO: Kapag itinali na ang kulyar sa kanilang mga leeg at mga kadena sa kanilang mga paa na kung saan hihilahin sila ng mga anghel ng kaparusahan,

Salas/Taron: Kapag ang mga kawing [o sakal na bakal] ay ipupulupot sa kanilang mga leeg at ang mga panggapos na tanikala [sa kanilang mga kamay at paa], sila ay kakaladkarin [patungo], –

Quranenc.com: kapag ang mga kulyar ay nasa mga leeg nila at ang mga tanikala habang hinahatak sila


72

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ

ICDO: Sa tubig na kumukulo na napakatindi ang init, pagkatapos ay sa Impiyernong-Apoy na sila ay sinisilaban.

Salas/Taron: Sa kumukulong tubig; pagkaraan sila ay susunugin sa Apoy.

Quranenc.com: sa nakapapasong tubig. Pagkatapos sa Apoy ay paliliyabin sila.


73

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ

ICDO: Pagkatapos ay sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta, habang sila ay nandoroon sa napakasama nilang kalagayan: Nasaan na ang inyong mga diyus-diyosan na inyong sinamba,

Salas/Taron: Pagkaraan, ay sasabihin sa kanila: “Nasaan ang anumang lagi ninyong itinatambal [sa pagsamba],

Quranenc.com: Pagkatapos ay sasabihin sa kanila: “Nasaan na ang dati ninyong itinatambal


74

مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ

ICDO: Bukod sa Allah? Maaari ba nila kayong matulungan ngayon? Tawagin ninyo sila; upang iligtas kayo mula sa parusang nangyayari sa inyo kung kaya nila, na sasabihin ng mga walang pananampalataya: Nawala na sila sa aming mga paningin, na kung kaya, wala na kaming anumang pakinabang sa kanila, at aaminin nila na sila ay nasa kamangmangan noon, at ang kanilang pagsamba sa mga diyus-diyosan na ito ay isang kamalian na walang anumang kahalagahan, na kung paano sila iniligaw ng Allah dahil sa pagligaw sa kanila ng kanilang mga sinamba bukod sa Allah sa daigdig, na kung kaya, napunta sila sa Impiyerno ay ganoon din ililigaw ng Allah ang mga hindi naniniwala sa Kanya.

Salas/Taron: Bukod sa Allah?” Sila ay magsasabi: “Sila ay naglaho mula sa amin; nguni’t hindi kami dumalangin sa anupaman noon.” Ganyan iniligaw ng Allah ang mga di-naniniwala.

Quranenc.com: bukod kay Allāh. Magsasabi sila: “Nawala sila sa amin; bagkus hindi kami dati dumadalangin noon sa anuman.” Gayon nagpapaligaw si Allāh sa mga tagatangging sumampalataya.


75

ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ

ICDO: Ang parusa na kung saan nangyari sa inyo ay dahil sa inyong kapabayaan noong kayo ay nabubuhay pa sa daigdig, dahil kayo ay nasisiyahan sa inyong mga ginagawang paglabag at mga kasalanan, at dahil sa inyong pagmamataas at pagmamalabis laban sa mga alipin ng Allah na mga mananampalataya na wala naman kayong karapatan.

Salas/Taron: [Ang mga anghel ay magsasabi] : Iyan ay sapagka’t kayo ay lagi nang nagsasaya sa mundo nang walang karapatan at kayo ay laging umaasal nang magaslaw.

Quranenc.com: [Sasabihin]: “Iyon ay dahil kayo dati ay natutuwa sa Mundo ayon sa hindi karapatan at dahil kayo dati ay nagpapakasaya.


76

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

ICDO: Pumasok kayo sa iba’t ibang pintuan ng Impiyerno bilang kaparusahan sa inyo sa inyong di-paniniwala sa Allah at paglabag ninyo sa Kanya at manatili kayo roon magpasawalang-hanggan, napakasama ng Impiyerno bilang tuluyan ng mga nagmataas sa daigdig laban sa Allah.

Salas/Taron: [Sa gayon nga] humayo kayong magsipasok sa mga pintuan ng Impiyerno upang mamalagi roon: at [sadyang] napakasamang hantungan para sa mga mapagmalaki.

Quranenc.com: Pumasok kayo sa mga pinto ng Impiyerno bilang mga mananatili roon, at kay saklap ang tuluyan ng mga nagpapakamalaki!”


77

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

ICDO: Magtiis ka, O Muhammad (ﷺ), at magpatuloy ka sa Daan ng Pag-aanyaya, katiyakang ang pangako ng Allah ay katotohanan at tutuparin ng Allah sa iyo ang Kanyang pangako, at maaaring ipakita Namin sa iyo habang ikaw ay nabubuhay ang ilan sa ipinangako Namin na kaparusahan sa mga sumamba ng iba bukod sa Allah, o hindi kaya ay sasanhiin Namin na ikaw ay mamatay bago ito mangyari sa kanila, at pagkatapos ay sa Amin pa rin naman sila patutungo sa Araw ng Muling Pagkabuhay at ipalalasap Namin sa kanila ang masidhing kaparusahan dahil sa kanilang pagtanggi at hindi-paniniwala.

Salas/Taron: Kaya, ikaw [O Muhammad] ay maging matiisin. Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo at kahit na Aming ipakita sa iyo [sa mundong ito] ang ibang bahagi ng Aming ipinangako sa kanila, o [kaya’y] Aming itulot na ikaw ay mamatay, sa Amin, sila ay ibabalik [na lahat].

Quranenc.com: Kaya magtiis ka; tunay na ang pangako ni Allāh ay totoo. Kaya alinman: magpapakita nga Kami sa iyo ng ilan sa ipinangangako Namin sa kanila o magpapapanaw nga Kami sa iyo. Sa Amin sila panunumbalikin.


78

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

ICDO: At katiyakang ipinadala Namin bago ang pagkakapadala sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang maraming mga Sugo tungo sa kanilang sambayanan na inaanyayahan sila, at tinitiis nila ang mga pahirap: mayroon sa kanila na naikuwento Namin sa iyo ang hinggil sa kanila, at mayroong hindi na Namin ikinuwento sa iyo, at lahat sila ay inutusan na iparating ang kapahayagan ng Allah sa kanila. At walang sinuman sa kanila ang nagpapakita ng palatandaan o mga talata ng Allah maliban sa anumang ipinahintulot lamang ng Allah at Kanyang kagustuhan, at kapag dumating ang kautusan ng Allah na parusahan ang mga hindi naniwala ay pinagpasiyahan ito nang makatarungan sa pagitan ng mga Sugo at mga hindi naniwala sa kanila, at ang mga tagasunod at gumagawa ng kamalian samakatuwid ay matatalo; dahil sa kanilang pagsisinungaling laban sa Allah at sa pagsamba nila ng iba bukod sa Kanya.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming ipinadala ang mga sugo nang una sa iyo [O, Muhammad]: ang iba sa kanila ay Aming isinalaysay sa iyo [ang kanilang kasaysayan]. At ang iba sa kanila ay hindi Namin isinalaysay sa iyo [ang kanilang kasaysayan]. Hindi marapat sa sinumang sugo na siya ay magdala ng ayaat [kapahayagan o himala] maliban sa kapahintulutan ng Allah. Kaya, kapag dumarating ang Kautusan ng Allah, ito ay pagpapasiyahan [o pagtitibayin] nang makatotohanan, at ang mga mapaggawa ng kabulaanan noon ding iyon ay mawawalan [ng lahat].

Quranenc.com: Talaga ngang nagsugo Kami ng mga sugo noong wala ka pa. Mayroon sa kanilang nagsalaysay Kami sa iyo at mayroon sa kanilang hindi Kami nagsalaysay sa iyo. Hindi nangyaring ukol sa isang sugo na maghatid ito ng isang tanda malibang ayon sa pahintulot ni Allāh. Kaya kapag dumating ang utos ni Allāh, huhusga ayon sa katotohanan at malulugi roon ang mga nagpapabula.


79

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

ICDO: Ang Allah ay Siyang lumikha para sa inyo ng mga hayop; upang ito ay mapakinabangan ninyo: na kapakinabangan ng pagsakay o pagkain ng laman nito,

Salas/Taron: Siya ang Allah na gumawa para sa inyo ng mga hayop [sa kawan] ng bakahan upang ang iba nito ay inyong masakyan at ang iba nito ay inyong makain.

Quranenc.com: Si Allāh ay ang gumawa para sa inyo ng mga hayupan upang sumakay kayo mula sa mga ito at mula sa mga ito ay kumakain kayo.


80

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

ICDO: At iba pa na mga kapakinabangan, at upang maiparating ninyo ang inyong mga dalahin sa pamamagitan nito sa nais ng inyong mga kalooban na marating na mga malalayong lugar, at sa pamamagitan nitong mga hayop ay dinadala kayo sa kapatagan at ganoon din nakasasakay kayo ng sasakyang-pandagat na inilalayag kayo sa karagatan sa pamamagitan nito.

Salas/Taron: At para sa inyo roon ay [ibang] mga pakinabang at upang inyong maisakatuparan sa kanilang ibabaw ang isang pangangailangan na nasa inyong mga dibdib. At sa kanilang ibabaw at sa loob ng mga sasakyang- dagat kayo ay isinasakay.

Quranenc.com: Ukol sa inyo sa mga ito ay mga pakinabang at upang umabot kayo lulan sa mga ito sa isang pangangailangang nasa mga dibdib ninyo; at lulan sa mga ito at lulan sa mga daong ay dinadala kayo.


81

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ

ICDO: At ipinapakita ng Allah ang Kanyang napakaraming malilinaw na palatandaan na nagpapatunay ng Kanyang kakayahan at pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha, na kung kaya, saan sa mga palatandaan Niya ang inyong tinatanggihan at hindi tinatangkilik?

Salas/Taron: At Kanyang ipinakita sa inyo ang Kanyang mga ayaat [palatandaan]. Kaya alin sa mga ayaat ng Allah ang inyong itinatakwil?

Quranenc.com: Nagpapakita Siya sa inyo ng mga tanda Niya. Kaya sa alin sa mga tanda ni Allāh kayo nagkakaila?


82

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ICDO: Hindi ba naglakbay ang mga walang pananampalataya sa kalupaan at sinuri ang mga ikinamatay at tinamasang parusa ng mga sambayanan na di-naniwala na nauna sa kanila, at kung ano ang kanilang kinahinatnan? At itong mga sambayanan na nauna sa kanila ay mas marami sila sa bilang kaysa kanila at mas makapangyarihan sa lakas at mga sandata, at mas marami silang palatandaan na nanatili sa kalupaan bilang mga bakas ng mga itinayo nila at iba pa, subalit walang nagawa sa kanila ang anuman na kanilang nakamtan na kapangyarihan noong dumating sa kanila ang kaparusahan ng Allah.

Salas/Taron: Hindi ba sila nagsipaglakbay sa mga lupain at kanilang natunghayan kung paano ang naging wakas niyaong mga nauna sa kanila? Sila ay nakahihigit sa bilang kaysa sa kanilang mga sarili at nakahihigit sa lakas, at sa bakas [ng pagkakilanlan o yaman] sa mga lupain; nguni’t walang buting naidulot sa kanila ang anumang kanilang lagi nang pinagsusumikapan.

Quranenc.com: Kaya hindi ba sila humayo sa lupain para magmasid sila kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga kabilang sa nauna sa kanila? Dati ang mga iyon ay higit na marami kaysa sa kanila at higit na matindi sa lakas at mga bakas sa lupain ngunit walang naipakinabang sa kanila ang dati nilang nakakamit.


83

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون

ICDO: At nang dumating ang mga Sugo sa mga sambayanan na hindi naniwala na dala-dala nila ang mga malilinaw na palatandaan ay pinagtawanan nila sila dahil sa kanilang kamangmangan at kaalaman na salungat sa anumang dala-dala sa kanila ng mga Sugo, at dumating sa kanila ang kaparusahan na ipinamadali nila sa mga Sugo bilang pangungutya at pag-aalipusta.

Dito sa talatang ito ang tanda ng anumang kaalaman na labag sa Islam o hindi kaya ay sumisira rito o hindi kaya ay naglalagay ng pag-aalinlangan sa pagiging totoo nito, lahat ng ganitong kaalaman ay kinasusuklaman ng Allah, at ang naniniwala sa ganitong kaalaman ay hindi kabilang sa tagasunod ni Propeta Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: Kaya nang ang kanilang mga sugo ay dumating sa kanila na may dalang mga malilinaw na katibayan, sila ay nagalak [lamang] sa anumang kanilang nakuhang kaalaman, nguni’t sila ay nabalutan ng [parusa sanhi ng] anumang kanilang laging kinukutya [o pinagtatawanan].

Quranenc.com: Kaya noong nagdala sa kanila ang mga sugo sa kanila ng mga patunay na malilinaw ay natuwa sila sa taglay nilang kaalaman at pumaligid sa kanila ang dati nilang kinukutya.


84

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ

ICDO: At nang dumating sa kanila ang Aming parusa ay saka pa sila umamin subalit wala nang pakinabang ang kanilang pag-amin, na kanilang sinabi: Naniwala na kami sa Allah na Bukod-Tangi at tinanggihan na namin ang anumang sinamba namin bilang pagtatambal sa Allah.

Salas/Taron: Kaya, nang kanilang makita ang Aming parusa, sila ay nagsabi: “Kami ay naniniwala sa Kaisahan ng Allah at kami ay hindi naniniwala sa anumang aming laging itinatambal sa Kanya.”

Quranenc.com: Kaya noong nakakita sila sa parusa Namin ay nagsabi sila: “Sumampalataya kami kay Allāh – tanging sa Kanya – at tumanggi kaming sumampalataya sa anumang kami dati ay sa Kanya mga nagtatambal.”


85

فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ

ICDO: Subalit wala ng pakinabang sa kanila ang kanilang paniniwala noong nakita na nila ang Aming parusa; dahil ang ganitong paniniwala ay napipilitan lamang na hindi bukal sa kanilang kalooban, ito ang pamamaraan ng Allah na nangyari rin sa mga nauna pang mga tao noong sila ay tumanggi ay nawalan ng pakinabang ang paniniwala nila noong nakita na nila ang parusa, at doon napahamak ang mga walang pananampalataya noong dumating na ang parusa ng Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha sa kanila, habang sila ay nasa pagtanggi sa Kaisahan ng Allah at di-pagsunod sa Kanya.

Salas/Taron: Nguni’t, ang kanilang pananampalataya ay walang naidulot na buti sa kanila nang kanilang makita ang Aming parusa. [Ito ang] dating kaparaanan ng Allah na Kanyang ipinagpauna na sa Kanyang mga alipin. At noon ding iyon, ang mga di-naniniwala ang nawalan [ng lahat ng pagpapala].

Quranenc.com: Ngunit hindi nangyaring magpapakinabang sa kanila ang pananampalataya nila kapag nakita nila ang parusa Namin. [Ito] ang kalakaran ni Allāh na nagdaan nga sa mga lingkod Niya. Nalugi roon ang mga tagatangging sumampalataya.

Surah 41: Fussilat

فصلت
IPINALIWANAG SA DETALYE
(ANG MASUSING PAGPAPALIWANAG)

Bahagi: 24-25 – Kabanata: 41 – Talata: 54
Ayos ng pagkapahayag: 61
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Fussilat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

حم

ICDO: Ha-Mĩm – Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah.

Salas/Taron: Ha, Mim.(1)

(1) Ha, Mim. – ito ay binibigkas na [Ha Mim]. Ito ay mga titik ng wikang Arabik na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag ng Banal na Qur’an. Tanging ang Allah lamang ang nakakaalam sa ganap na kahulugan nito.

Quranenc.com: Ḥā. Mīm.


2

تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ICDO: Itong Dakilang Quran ay ipinahayag mula sa Allah na Ar-Rahman – Pinakamahabagin, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal, na Kanyang ipinahayag sa Kanyang Propeta na si Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: [Ito ay] isang Kapahayagang nagmula sa Mahabagin, ang Maawain –

Quranenc.com: [Ito ay] isang pagbababa mula sa [Kanya], ang Napakamaawain, ang Maawain,


3

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

ICDO: Isang Aklat na nilinaw ang mga talata nito nang ganap na pagkakalinaw at ipinaliwanag ang mga kahulugan nito at ang mga batas nito, na Quran na wikang Arabic na madaling intindihin ng mga tao na nakaiintindi ng wikang Arabic.

Salas/Taron: Isang Aklat na ang mga ayaat [o talata] nito ay masusing ipinaliwanag – isang Qur’an sa [wikang] Arabe para sa mga taong nakaaalam,

Quranenc.com:  isang Aklat na dinetalye ang mga talata nito, bilang isang Qur’ān na Arabe para sa mga taong umaalam,


4

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ

ICDO: Nagbibigay ng magandang balita hinggil sa gantimpala rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay sa sinumang maniwala rito at isinagawa ang mga ipinag-utos nito, at bilang babala hinggil sa parusa rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay sa sinumang hindi naniwala rito, subalit ito ay tinalikuran ng karamihan sa mga tao, dahil sila ay hindi nakikinig ng pakikinig na may pagtanggap at pagsang-ayon.

Salas/Taron: [Nagsisilbi] bilang tagapaghatid ng mga magagandang balita at tagapagbabala nguni’t karamihan sa kanila ay nagsisilayo, kaya sila ay hindi makaririnig [sa mga mahahalagang paanyaya nito].

Quranenc.com: bilang isang tagabalita ng nakagagalak at bilang isang tagababala; ngunit umayaw ang higit na marami sa kanila kaya sila ay hindi dumidinig.


5

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ

ICDO: At sinabi nila na mga tumanggi na hindi naniwala kay Propeta Muhammad (ﷺ): Ang aming mga puso ay natakpan ng harang upang di-maunawaan ang anumang ipinag-aanyaya mo sa amin, at ang aming mga tainga ay hindi nakakarinig, at ang pagitan namin at pagitan mo, O Muhammad (ﷺ), ay may harang na nakaharang upang di-matugunan ang iyong paanyaya, na kung kaya, isagawa mo ang anuman na ayon sa iyong paniniwala at kami naman ay isasagawa din namin ang anuman na ayon sa aming paniniwala.

Salas/Taron: At sila ay nagsasabing: “Ang aming mga puso ay nakatakip mula sa anumang ipinag-aanyaya mo sa amin; at sa aming mga tainga ay pagkabingi. At sa aming pagitan at iyong pagitan ay isang harang. Kaya ikaw ay gumawa [para sa iyong sarili], katotohanan kami ay gumagawa [para sa aming sarili].”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Ang mga puso namin ay nasa loob ng mga panakip laban sa ipinaaanyaya mo sa amin, sa mga tainga namin ay may pagkabingi, at sa pagitan namin at pagitan mo ay may isang tabing. Kaya gumawa ka; tunay na kami ay mga tagagawa.”


6

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Ako ay tao lamang na katulad din ninyo, na ipinahayag ng Allah sa akin ang pagpapatunay na Siya ang inyong Ilah (o Diyos na sinasamba), na Bukod-Tangi lamang na karapat-dapat ng pagsamba, na Siya ay Nag-iisa na Bukod-Tangi na walang katambal, na kung kaya, sundin ninyo ang Daan patungo sa Kanya, at hilingin ninyo ang Kanyang kapatawaran. At ang parusa ay sa mga sumamba ng iba bukod sa Allah na mga rebulto na hindi nakabubuti at hindi rin nakapagsasanhi ng kapinsalaan,

Salas/Taron: Sabihin mo [O Muhammad]: “Ako ay isang taong katulad lamang ninyo. Ipinahayag sa akin na ang inyong Diyos ay isang diyos, samakatuwid, inyong panindigan [at tahakin ang tamang daan patungo] sa Kanya at inyong hingin ang Kanyang kapatawaran.” At kasawian sa mga nagtatambal [sa Kanya] –

Quranenc.com: Sabihin mo: “Ako ay tao lamang tulad ninyo. Isiniwalat sa akin na ang Diyos ninyo ay nag-iisang Diyos lamang, kaya magpakatuwid kayo sa Kanya at humingi kayo ng tawad sa Kanya.” Kapighatian sa mga tagatambal,


7

الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

ICDO: At ang mga yaong hindi nila nilinis ang kanilang mga sarili sa paniniwala hinggil sa Kaisahan ng Allah na kanilang Tagapaglikha at taos-pusong pagtanggap sa paniniwalang ito, at hindi sila nagsasagawa ng Salah at hindi rin sila nagbigay ng obligadong kawanggawa (Zakah), ay nangangahulugan na wala silang taos-pusong paniniwala sa Allah na Tagapaglikha at walang pakinabang sa kanila ang mga nilikha, at sila ay hindi naniwala sa Muling Pagkabuhay, at hindi rin sila naniwala sa Al-Jannah (Hardin) at Impiyerno, at hindi sila gumagasta bilang pagsunod sa Allah.

Salas/Taron: [Sila] yaong mga hindi nagbibigay ng kawanggawa at [hinggil sa anumang kahihinatnan] sa kabilang buhay, sila ay mga di-naniniwala.

Quranenc.com: na mga hindi nagbibigay ng zakāh samantalang sila sa Kabilang-buhay, sila ay mga tagatangging sumampalataya.


8

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong naniwala sa Allah, sa Kanyang Sugo, sa Kanyang Aklat at gumawa sila ng mga mabubuting gawa na taos-puso na para lamang sa Allah ang kanilang gawain, ang para sa kanila ay dakilang gantimpala na walang katapusan.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, para sa kanila ay gantimpalang walang kupas.

Quranenc.com: Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, ukol sa kanila ay isang pabuyang hindi malalagot.


9

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga sumamba ng iba bukod sa Allah bilang pag-aalipusta at pagkamangha sa kanilang gawain: Kayo ba ay hindi naniwala sa Allah na Siyang lumikha ng kalupaan sa loob ng dalawang araw, at naglagay kayo ng katambal na ipinantay ninyo sa pagsamba sa Kanya? Siya ay Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang.

Salas/Taron: Sabihin: “Kayo ba ay hindi naniniwala sa Kanya na Siyang lumikha sa kalupaan sa loob ng dalawang araw? At kayo ay nag-aakibat sa Kanya ng mga kapantay? Iyan ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Tunay na kayo ba ay talagang tumatangging sumampalataya sa lumikha ng lupa sa dalawang araw at gumagawa sa Kanya ng mga kaagaw? Iyon ay ang Panginoon ng mga nilalang.”


10

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ

ICDO: At nilikha Niya sa kalupaan ang mga bundok na mga matatag na nasa ibabaw nito, at biniyayaan Niya ito na ginawa Niya na patuloy na nagmumula rito ang kabutihan para sa mga naninirahan dito, at itinakda Niya ang kabuhayan ng sinumang naninirahan dito, at sinukat nang tamang pagkasukat ang anumang maaaring ikabubuhay nila, na nilikha Niya ang lahat ng mga yaon sa loob ng apat na araw: na dalawang araw ang paglikha sa kalupaan at ang dalawang araw naman ay ang pagkakatalusok ng mga kabundukan at pagtakda sa anumang mga kabuhayan dito, na ito ay para sa lahat ng nais magtanong, ang ibig sabihin: Ang sinumang magtatanong hinggil dito ay ito ang dapat niyang mabatid.

Salas/Taron: At Kanyang inilagay doon [sa lupa] ang mga matatag na bundok na nakatirik sa ibabaw nito, at ito ay Kanyang pinagpala at doon ay sinukat ang kabuhayan   nito   [ng   mga   nilikha]   sa   loob   ng   apat   na   araw   nang magkakapantay – [ito ay] para sa [kaalaman] ng mga nagtatanong.

Quranenc.com: Naglagay Siya rito ng mga matatag na bundok mula sa ibabaw nito. Nagpala Siya rito at nagtakda Siya rito ng mga makakain dito sa [pagkalubos ng] apat na araw nang magkapantay para sa mga nagtatanong.


11

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

ICDO: Pagkatapos, Siya ay pumaroon sa ibabaw ng kalangitan na ito ay dating usok lamang, at Kanyang sinabi sa kalangitan at kalupaan: Sumunod kayong dalawa sa Aking kautusan na taos-puso o sapilitan. At sinabi noong dalawa (kalangitan at kalupaan): Kami ay kusang sumusunod, na wala kaming dapat na salungatin sa Iyong kagustuhan.

Salas/Taron: Pagkaraan, Siya ay pumaitaas sa dakong kalangitan habang ito ay usok pa lamang, at Kanyang sinabi rito [sa langit] at sa lupa: “Humayo kayong dalawa nang kusa o nang sapilitan.” At sila [ang langit at lupa] ay nagsabi: “Kami ay humayo nang may pagkukusa.”

Quranenc.com: Pagkatapos ay bumaling Siya sa langit habang ito ay usok pa at nagsabi Siya rito at sa lupa: “Pumunta kayong dalawa sa pagtalima o sapilitan.” Nagsabi silang dalawa: “Pupunta kami na mga tumatalima.” 


12

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

ICDO: Pagkatapos ay binuo at tinapos ng Allah ang paglikha ng pitong kalangitan at pagsasaayos nito sa loob ng dalawang araw, at doon natapos ang pagkalikha ng mga kalangitan at kalupaan sa loob ng anim na araw, sa karunungan ng Allah na ganap na Nakaaalam, dahil Siya ay may kakayahan na likhain ang mga ito sa isang saglit lamang, ipinahayag sa bawat kalangitan ang anuman na nais Niya at ang tungkulin nito, at pinalamutian ang mababang kalangitan ng mga maliliwanag na mga bituin, at pinangalagaan mula sa mga Shaytan na nagnanakaw ng impormasyon. Ang kamangha-manghang kagandahang pagkalikha nito ay itinakda ng Allah na Al-Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang Kaharian, na Al-Aleem – Ganap na Maalam na saklaw ng Kanyang kaalaman ang lahat ng bagay.

Salas/Taron: Kaya, Kanyang binuong ganap ang mga ito bilang pitong kalangitan sa loob ng dalawang araw at ipinagkaloob sa bawa’t langit ang [sariling] kautusan nito. At Aming pinalamutian ang pinakamababang langit ng mga lampara [mga bituin] bilang bantay [laban sa mga demonyo]. Iyan ang takda ng Ganap na Makapangyarihan, ang Maalam.

Quranenc.com: Pagkadaka ay tumapos Siya sa mga ito bilang pitong langit sa dalawang araw at nagkasi Siya sa bawat langit ng utos dito. Gumayak Kami sa langit na pinakamababa ng mga lampara at bilang pangangalaga. Iyon ay ang pagtatakda [Niya], ang Makapangyarihan, ang Maalam. 


13

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

ICDO: At kapag tumalikod ang mga walang pananampalataya pagkatapos linawin sa kanila ang mga magagandang katangian ng Dakilang Quran at ilan sa mga katangian ng Allah na Dakilang sinasamba, sabihin mo sa kanila: Katiyakan, binalaan ko kayo hinggil sa masidhing kaparusahan na kayo ay wawasakin na katulad ng parusa na iginawad sa sambayanan ni `ad at ni Thamoud noong sila ay hindi naniwala sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha at nilabag nila ang mga Sugo.

Salas/Taron: Nguni’t kung sila ay magsilayo, magkagayon, [O Muhammad] iyong sabihin sa kanila]: “Kayo ay aking binalaan ng isang sai’qah [matinding pagkulog at pagkidlat] tulad ng sai’qah [na pumuksa] sa [mga mamamayan ng] ‘Aad at [Tribu ng] Thamud.

Quranenc.com: Kaya kung umayaw sila ay sabihin mo: “Nagbabala ako sa inyo ng isang lintik tulad ng lintik sa `Ād at Thamūd.


14

إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

ICDO: Noong dumating ang Sugo sa sambayanan nina `ad at Thamoud, na sila ay magkakasunud-sunod, na inuutusan nila sila na sambahin lamang ang Allah na Bukod-Tangi na walang katambal, kanilang sinabi sa mga Sugo na ipinadala sa kanila: Kung ginusto ng Allah na aming Rabb na Tagapaglikha na Siya lamang ang aming paniniwalaan at hindi kami sasamba ng anuman bukod sa Kanya, ay katiyakang magpapababa Siya sa amin ng mga anghel mula sa kalangitan bilang mga Sugo, upang anyayahan kami sa anumang iniaanyaya ninyo sa amin, at hindi kayo ang Kanyang ipadadala dahil kayo ay tao lamang na katulad din namin, na kung kaya, anuman ang mensahe na ipinadala ng Allah sa inyo, para sa amin na paniniwala sa Kanya at sa Kanyang Kaisahan ay tinatanggihan namin.

Salas/Taron:

[Iyan ay naganap] nang ang mga sugo ay dumating sa kanilang mga harapan at sa kanilang mga likuran [na nag-aanyayang]: “Wala kayong [dapat] sambahin kundi ang Allah. [Nguni’t] sila ay nagsabing: “Kung ninais ng aming Panginoon, marahil Kanyang pinababa ang mga anghel [at hindi mga taong katulad namin]. Kaya, sa anumang ipinadala sa inyo, kami ay mga di-naniniwala.”

Quranenc.com: noong dumating sa kanila ang mga sugo mula sa harapan nila at mula sa likuran nila, [na nagsasabi]: Huwag kayong sumamba kundi kay Allāh.” Nagsabi sila: “Kung sakaling niloob ng Panginoon namin ay talaga sanang nagpababa Siya ng mga anghel; kaya tunay na kami sa ipinasugo sa inyo ay mga tagatangging sumampalataya.”


15

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

ICDO: At hinggil kay `ad na sambayanan ni Hud ay katotohanang sila ay nagmataas sa kalupaan sa mga alipin ng Allah na wala silang karapatan, at kanilang sinabi na may pagmamayabang: Sino pa ba ang mas matindi ang lakas kaysa sa amin? Hindi ba nila nakita na ang Allah na Siyang lumikha sa kanila ay mas Makapangyarihan at matindi ang Lakas at Kakayahan kaysa sa kanila? Samantalang sila ay kinaugalian na tanggihan ang Aming mga palatandaan at katibayan.

Salas/Taron: Tungkol sa [mamamayan ng] ‘Aad, sila ay mapagmalaki sa mga lupain bagaman ito ay hindi marapat [gawin], at sila ay nagsabi: “Sino ba ang higit na makapangyarihan [sa lakas] kaysa sa amin? [Subali’t] hindi ba nila nakikita na ang Allah na Siyang lumikha sa kanila ay higit na Matindi sa lakas kaysa sa kanila? At kanilang itinatakwil ang Aming mga ayaat [mga babala].

Quranenc.com: Tungkol sa `Ād, nagmalaki sila sa lupain ayon sa hindi karapatan at nagsabi sila: “Sino ang higit na matindi kaysa sa amin sa lakas?” Hindi ba sila nagsaalang-alang na si Allāh na lumikha sa kanila ay higit na matindi kaysa sa kanila sa lakas? Sila dati ay sa mga tanda Namin nagkakaila. 


16

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ

ICDO: Na kung kaya, nagpadala Kami sa kanila ng hangin na napakatindi ang lamig at napakalakas ng ugong nito sa mga araw na napakasama sa kanilang pananaw; upang ipatikim Namin sa kanila ang parusang kaaba-aba at hamak sa kanila rito sa daigdig. Subalit katiyakang ang parusa sa Kabilang-Buhay ay mas higit na kaaba-aba at kahiya-hiya para sa kanila, at walang sinuman ang makatutulong sa kanila upang pigilin sa kanila ang kaparusahan.

Salas/Taron: Kaya, Aming ipinadala sa kanila ang isang nagngangalit na hangin sa mga araw [na kanilang itinuturing bilang] masamang pangitain upang Aming ipalasap sa kanila ang isang kahiya-hiyang parusa sa mundong ito. Subali’t, ang parusa sa kabilang buhay ay higit na kahiya-hiya, at sila ay hindi matutulungan.

Quranenc.com: Kaya nagsugo Kami sa kanila ng isang hanging humahagunot sa mga araw na sawing-palad upang magpalasap Kami sa kanila ng pagdurusa ng kahihiyan sa buhay pangmundo. Talagang ang pagdurusa sa Kabilang-buhay ay higit na kahiya-hiya habang sila ay hindi iaadya.


17

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ICDO: At ang kay Thamoud naman na sambayanan ni Saleh ay katotohanang nilinaw Namin sa kanila ang Daan ng Katotohanan at Landas ng Patnubay, subalit mas pinili nila ang pagkabulag kaysa sa patnubay, na kung kaya, pinuksa Namin sila ng kidlat na parusa na nagpahamak sa kanila; dahil sa kanilang natamo na mga kasalanan sa hindi nila paniniwala sa Allah at pagtanggi nila sa mga Sugo.

Salas/Taron: At sa [Tribu ng] Thamud, sila ay Aming pinatnubayan subali’t higit nilang pinili ang pagiging bulag kaysa sa patnubay; kaya ang pagkulog [o pagkidlat] ng isang kahiya-hiyang parusa ay humablot sa kanila sanhi ng anumang [kasamaang] kanilang lagi nang pinagsumikapan.

Quranenc.com: Tungkol sa Thamūd, nagpatnubay Kami sa kanila ngunit naibigan nila ang pagkabulag higit sa patnubay kaya dumaklot sa kanila ang lintik ng pagdurusang humahamak dahil sa dati nilang kinakamit. 


18

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

ICDO: At iniligtas Namin ang mga naniwala mula sa kaparusahan na siyang naghugot ng kasamaan sa sambayanan nina `ad at Thamoud, at sila na nagkaroon ng takot hinggil sa kaparusahan ng Allah at nagpakatuwid ay nakaligtas.

Salas/Taron: At Aming iniligtas yaong mga naniwala at laging natatakot [sa Allah].

Quranenc.com: Nagligtas Kami sa mga sumampalataya at nangingilag magkasala noon.


19

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

ICDO: At sa Araw na titipunin ang mga kumalaban sa Allah tungo sa Impiyernong-Apoy, na pagsasama-samahin ng mga tagapangasiwa ng Impiyerno ang kauna-unahan sa kanila hanggang sa kahuli-hulihan sa kanila,

Salas/Taron: At [alalahanin] ang Araw na ang mga kaaway ng Allah ay titipunin sa Apoy, habang sila ay [itinataboy at], tinipong magkakahanay.

Quranenc.com: Sa Araw na titipunin ang mga kaaway ni Allāh patungo sa Impiyerno kaya sila ay pagpapangkatin.


20

حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ICDO: Hanggang kapag dumating na sila sa Impiyerno ay tatanggihan nila ang kanilang nagawang kasalanan at tetestigo laban sa kanila ang kanilang mga sariling pandinig, mga paningin at mga balat sa kung ano ang kanilang ginawa rito sa daigdig na mga kasalanan at krimen.

Salas/Taron: Hanggang, kapag kanilang marating ito [ang Apoy], ang kanilang mga pandinig at ang kanilang mga mata, at ang kanilang mga balat ay sasaksi laban sa kanila hinggil sa anumang kanilang lagi nang ginagawa.

Quranenc.com: hanggang sa kapag dumating sila roon, sasaksi laban sa kanila ang pandinig nila, ang mga paningin nila, at mga balat nila sa dati nilang ginagawa. 


21

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ICDO: At sasabihin nila na mga tinipon sa Impiyerno na mga kumalaban sa Allah sa kanilang mga balat bilang paninisi: Bakit kayo tumetestigo laban sa amin? Sasagutin sila ng kanilang mga balat: Pinagsalita kami ng Allah na Siyang nagpapasalita ng lahat ng bagay, at Siya ang Lumikha sa inyo sa unang pagkakataon pa lamang noong kayo ay wala pa, at sa Kanya kayo ay sasanhiin na pabalikin pagkatapos ng inyong kamatayan para sa pagbabayad at pagtutumbas.

Salas/Taron: At sila ay magsasabi sa kanilang mga balat, “Bakit kayo sumaksi laban sa amin?” Sila [ang kanilang mga balat] ay magsasalita: “Sapagka’t pinangyari ng Allah na kami ay magsalita tulad ng lahat ng bagay na Kanyang pinangyaring [magkaroon ng kakayahang] magsalita: At Siya ang lumikha sa inyo noong una at sa Kanya kayo ay ibabalik.

Quranenc.com: Magsasabi sila sa mga balat nila: “Bakit kayo sumaksi laban sa amin?” Magsasabi ang mga ito: “Nagpabigkas sa amin si Allāh na nagpabigkas sa bawat bagay. Siya ay lumikha sa inyo sa unang pagkakataon at tungo sa Kanya ay panunumbalikin kayo.


22

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ

ICDO: At kayo ay hindi natatakot habang ginagawa ninyo ang mga kasalanan, na matakot na tetestigo laban sa inyo ang inyong mga pandinig, mga paningin at ang mga balat sa Araw ng Muling Pagkabuhay; inaakala ninyo na ang Allah ay hindi Niya batid ang karamihan sa mga kasalanan na inyong ginagawa bilang paglabag ninyo sa Kanya.

Salas/Taron: At hindi ninyo itinatago [o pinangangalagaan] ang inyong mga sarili [laban sa mga kasamaan], upang di-mangyaring ang inyong mga pandinig ay sumaksi laban sa inyo at [gayundin] ang inyong paningin at ang inyong mga balat; subali’t inakala ninyong hindi [lubos na] nababatid ng Allah ang karamihan sa anumang inyong ginagawa.

Quranenc.com: Hindi kayo noon nagtatakip [ng mga sarili] na sumaksi laban sa inyo ang pandinig ninyo, ni ang mga paningin ninyo, at ni ang mga balat ninyo, subalit nagpalagay kayo na si Allāh ay hindi nakaaalam sa marami sa ginagawa ninyo.


23

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ

ICDO: Na kung kaya, ang inyong masamang palagay na iniisip hinggil sa Allah na inyong Tagapaglikha ang siyang nagwasak sa inyo at itinulak kayo sa Impiyerno, na kung kaya, ngayon ay kabilang na kayo sa mga ganap na talunan sa inyong mga sarili at sa inyong mga pamilya.

Salas/Taron: At iyang inyong [maling] pag-iisip na inyong napag-isipan tungkol sa inyong Panginoon ay naghatid sa inyo sa kapahamakan; at kayo ay napabilang sa mga nawalan [o mga talunan].”

Quranenc.com: Yaong pagpapalagay ninyo na ipinagpalagay ninyo sa Panginoon ninyo ay nagpahamak sa inyo kaya kayo ay naging kabilang sa mga lugi.”


24

فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ

ICDO: At kahit na tiisin pa nila ang parusa ay Impiyernong-Apoy pa rin ang kanilang patutunguhan, at kahit na hilingin pa nila na makabalik sa daigdig; upang makapagsimula sila ng paggawa ng kabutihan ay hindi pa rin sila diringgin at hindi pa rin tatanggapin sa kanila ang mga katwiran.

Salas/Taron: Kaya, [kahit] sila man ay magtiis [sa parusa], ang Apoy [pa rin] ang siyang kanlungan para sa kanila at kung sila man ay makiusap upang palubagin [ang Kalooban ng Allah], sila ay hindi kabilang sa mga pinahintulutang magpalubag.

Quranenc.com: Kaya kung makatitiis sila, ang Apoy ay isang tuluyan para sa kanila. Kung magpapasiya sila [kay Allāh], hindi sila kabilang sa mga pasisiyahin. 


25

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

ICDO: At itinalaga Namin sa kanila na mga masasama na mga tumanggi ay ang mga kasamahan din nila na mga masasama mula sa mga Shaytan na tao at jinn, na pinaganda sa kanila ang mga masasamang gawain dito sa daigdig at inanyayahan sila tungo sa mga kahali-halina na mga ipinagbabawal, at pinaganda rin sa kanila ang anuman na patutunguhan nila hinggil sa Kabilang-Buhay, na kung kaya, nakalimutan nila ang mga bagay na ito at inanyayahan sila na hindi paniwalaan ang Muling Pagkabuhay, at sa ganitong kadahilanan ay naging karapat-dapat sa kanila na makapasok sa Impiyerno, kabilang ang mga naunang henerasyon mula sa mga di-naniwala na mga jinn at mga tao. Katiyakan, naging talunan sila sa kanilang gawain dito sa daigdig at ganoon din ang kanilang mga sarili sa Kabilang-Buhay at ang kanilang pamilya.

Salas/Taron: At Aming itinalaga para sa kanila ang mga [kapalagayang-loob na] kasamahan na ginawang kaakit-akit para sa kanila ang anumang [kasalanang] nasa kanilang harapan at anumang [kasalanang] nasa kanilang likuran. At ang salita [o takdang parusa] ay pinangyaring ipinatupad laban sa kanila, kabilang ng mga pamayanang nagsiyaong una sa kanila mula sa [lipon ng mga] jinn at tao. Katotohanan, silang [lahat] ay naging mga nawalan [o mga talunan].

Quranenc.com: Nagtalaga Kami para sa kanila ng mga kapisan at ipang-aakit ng mga ito para sa kanila ang nasa harapan nila at ang nasa likuran nila [na kasalanan]. Nagindapat sa kanila ang hatol sa mga kalipunang nagdaan na noong wala pa sila, kabilang sa jinn at tao. Tunay na sila noon ay mga lugi.


26

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

ICDO: At sinabi ng mga walang pananampalataya na nagpapayuhan sa isa’t isa: Huwag ninyong pakinggan ang Quran at huwag ninyong sundin, at huwag kayong magpasailalim sa mga kautusan nito, at lakasan ninyo ang inyong mga boses sa pamamagitan ng pagsigaw at magsagawa kayo ng pag-iingay kapag binasa ni Muhammad (ﷺ) ang Dakilang Quran; baka sakaling matalo ninyo siya at ititigil niya ang kanyang pagbabasa, at mananalo kayo laban sa kanya.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniniwala ay nagsasabing: “Huwag kayong makinig sa Qur’an na ito, at kayo ay magsalita nang maingay [sa oras ng pagbigkas] nito upang sakali ay inyong mapaglabanan.”

Quranenc.com: Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: “Huwag kayong makinig sa Qur’an na ito at mag-ingat kayo [sa pagbigkas] dito, nang sa gayon kayo ay mananaig.


27

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, ipatitikim Namin sa mga nagsabi ng ganitong salita ang masidhing parusa rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at pagbabayarin Namin sila ng napakasamang pagbabayad na higit pa sa anumang nagawa nilang kasamaan.

Salas/Taron: Nguni’t katiyakan, Aming papangyarihing lumasap ng isang masidhing parusa yaong mga di-naniniwala, at katiyakan, sila ay Aming babayaran para sa kasamaan na kanilang lagi nang ginagawa.

Quranenc.com: Kaya talagang magpapalasap nga Kami sa mga tumangging sumampalataya ng isang pagdurusang matindi at talagang gaganti nga Kami sa kanila ng pinakamasagwa sa dati nilang ginagawa. 


28

ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

ICDO: Itong pagbabayad na matatamo nila na mga walang pananampalataya bilang kabayaran sa mga kalaban ng Allah ay Impiyerno, at ito ay para sa kanila roon na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan; bilang kabayaran sa kanilang pagtanggi sa Aming mga katibayan at mga palatandaan sa daigdig.

Ang talatang ito ay nagpapatunay sa tindi ng kasalanan ng sinumang inilayo ang mga tao sa Dakilang Quran, at pinigilan sila na magsuri at magabayan nito sa anumang kaparaanan.

Salas/Taron: Iyan ang kabayaran ng mga kaaway ng Allah – ang Apoy. Doon [sa Impiyerno] ang walang hanggang tahanang nakalaan para sa kanila, bilang kabayaran para sa anumang kanilang palagiang pakikipagtalo [o pagtanggi] sa Aming mga ayaat [kapahayagan].

Quranenc.com: Iyon ay ang ganti sa mga kaaway ni Allāh – ang Apoy. Ukol sa kanila roon ang tahanan ng kawalang-hanggan bilang isang ganti dahil sila dati ay sa mga tanda Namin nagkakaila.


29

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ

ICDO: At sinabi ng mga hindi naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, na sila ay nasa Impiyerno: O Allah na aming Rabb na Tagapaglikha! Ipakita Mo sa amin ang dalawang nagligaw sa amin mula sa Iyong nilikha na jinn at tao, dahil ilalagay namin sila sa ilalim ng aming mga paa; upang sila ay mapasakaila-ilaliman ng Impiyerno.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniwala ay magsasabi:”Aming Panginoon, ipakita Mo po sa amin yaong mga nagligaw sa amin mula sa jinn at tao, silang dalawa ay aming ilalagay sa ilalim ng aming mga paa [at pagtatapak-tapakan] upang sila ay mapabilang sa mga pinakaaba.”

Quranenc.com: Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: “Panginoon namin, magpakita Ka sa amin ng dalawang nagpaligaw sa amin kabilang sa jinn at tao, maglalagay kami sa kanilang dalawa sa ilalim ng mga paa namin upang silang dalawa ay maging kabilang sa mga pinakamababa.”


30

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong nagsabi na ang aming Rabb na Tagapaglikha ay ang Allah na Bukod-Tangi na walang katambal sa pagsamba sa Kanya, pagkatapos sila ay nagpakatuwid sa pagsunod sa Kanyang batas, bababa sa kanila ang mga anghel sa oras ng kanilang kamatayan na sasabihin sa kanila: Huwag kayong matakot sa kamatayan at sa mangyayari pagkatapos nito, at huwag kayong malungkot sa anumang iniwan ninyo na makamundong buhay, at matuwa kayo sa magandang balita ng Al-Jannah (Hardin) na kung saan ito ay ipinangako sa inyo.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga nagsabi: “Ang aming Panginoon ay ang Allah,” pagkaraan sila ay nanindigan(2) [at tumahak sa tamang landas], ang mga anghel ay papanaog sa kanila [at magsasabing]: “Huwag kayong mangamba at huwag kayong malungkot, sapagka’t inyong tanggapin ang magandang balita ng Paraiso na sa inyo ay ipinangako!

(2) Istaqamu. Ito ay isang salita sa wikang Arabik na nangangahulugan ng paninindigan at pagtahak sa tamang daan sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa relihiyon ng Islam, paniniwala at pananalig sa Kaisahan ng Allah, ang pagsamba sa Kanya lamang.

Quranenc.com: Tunay na ang mga nagsabi: “Si Allāh ay ang Panginoon namin,” pagkatapos ay nagpakatuwid, ay magsisibabaan sa kanila ang mga anghel na [mga magsasabi]: “Huwag kayong mangamba, huwag kayong malungkot, at magalak kayo sa Paraiso na sa inyo noon ay ipinangangako.


31

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

ICDO: At sasabihin sa kanila ng mga anghel: Kami ang inyong kaagapay sa buhay dito sa daigdig, at ginagabayan namin kayo at pinangangalagaan bilang kautusan ng Allah, at ganoon din, kami rin ang inyong kasama sa Kabilang-Buhay, at para sa inyo sa Al-Jannah (Hardin) ang lahat ng kalugud-lugod sa inyong mga sarili na kayo ang pipili, at bagay na magpapapanatag ng inyong mga paningin, at kahit ano ang inyong kahilingan ay matatagpuan ninyo kaagad sa inyong harapan,

Salas/Taron: Kami [mga anghel] ay inyong naging mga kaibigan sa makamundong buhay at sa kabilang buhay. Para sa inyo doon [sa Paraiso] ay ang anumang minimithi ng inyong mga sarili, at para sa inyo doon ay ang anumang inyong kahilingan.

Quranenc.com: Kami ay mga katangkilik ninyo sa buhay sa Mundo at sa Kabilang-buhay. Ukol sa inyo roon ang ninanasa ng mga sarili ninyo at ukol sa inyo roon ang anumang hinihiling ninyo, 


32

نُزُلا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

ICDO: Bilang parangal at pag-iistima at biyaya sa inyo mula sa Allah na Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa inyong kasalanan, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa inyo.

Salas/Taron: Bilang isang [maganda at kaaya-ayang] panuluyan mula sa [Allah, ang] Mapagpatawad, Maawain.”

Quranenc.com: bilang isang pang-aliw mula sa Mapagpatawad, Maawain.”


33

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ICDO: Wala nang sinuman na hihigit pa ang kabutihan sa salita na binibigkas ng sinumang nag-aakay tungo sa paniniwala sa Kaisahan ng Allah at pagsamba sa Kanya nang bukod-tangi at gumawa ng kabutihan na kanyang sinabi: Katiyakan, ako ay kabilang sa mga Muslim na ganap na nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allah at sa Kanyang batas.

Dito sa talatang ito ang pag-uutos ng Allah sa pag-aanyaya o da`wah tungo sa Allah, at pagpapaliwanag sa katangian ng mga marurunong ng kaalaman na nag-aakay tungo sa Allah nang may katiyakan, ayon sa dinalang mensahe ng Sugo ng Allah na si Propeta Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: At sino ba ang higit na mabuti sa pananalita kaysa sa isang nag-aanyaya [tungo] sa [landas ng] Allah, at gumagawa ng mga gawaing matuwid, at nagsasabing: “Katotohanan ako ay kabilang sa mga Muslim [na tumatalima sa Allah].”

Quranenc.com: Sino pa ang higit na maganda sa sinasabi kaysa sa sinumang nag-anyaya tungo kay Allāh, gumawa ng maayos, at nagsabi: “Tunay na ako ay kabilang sa mga muslim.”


34

وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

ICDO: At hindi maaaring magkaparehas ang kabutihan ng mga yaong naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang batas at naging mabuti sa mga nilikha ng Allah, at ang kasamaan ng mga yaong di-naniwala sa Kanya at lumabag sa Kanyang ipinag-utos at naging masama sa Kanyang mga nilikha. Ilayo mo sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad at lawak ng pang-unawa at iyong pagiging mabuti ang sinuman na naging masama sa iyo, at tumbasan mo ang pagiging masama niya ng pagiging mabuti mo sa kanya, at sa pamamagitan nito siya na naging masama sa iyo na nagkaroon kayo ng alitan sa isa’t isa ay magiging malapit na maawain sa iyo.

Salas/Taron: Hindi magkatulad ang mabuting gawa at ang masamang [gawa]. Iwaksi [ang kasamaan sa pamamagitan] ng [paggawa ng] mabuti, sanhi nito, siya na may namamagitang galit sa iyo ay [magiging] tila isang matalik na kaibigan.

Quranenc.com: Hindi nagkakapantay ang magandang gawa at ni ang masagwang gawa. Magtulak ka [sa masagwa] sa pamamagitan ng siyang higit na maganda, at biglang [siya na] ang sa pagitan mo at sa pagitan niya ay may pagkamuhi ay [magiging] para bang siya ay isang katangkilik na matalik. 


35

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

ICDO: At walang ginabayan sa ganitong mabuting pag-uugali maliban sa yaong tinitiis ang kanilang mga sarili sa anumang hindi kanais-nais, at pinilit nila ang kanilang mga sarili na gumawa ng anumang kalugud-lugod sa paningin ng Allah, at walang ginabayan sa ganitong katangian maliban sa sinumang pinagkalooban ng masaganang kaligayahan sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Nguni’t walang ginagawaran nito maliban yaong matiisin [sa mga pagsubok] – at walang ginagawaran nito maliban ang isang nag-aangkin ng malaking bahagi [ng kabutihan].

Quranenc.com: Walang ginagawaran nito kundi ang mga nagtiis at walang ginagawaran nito kundi ang may isang bahaging dakila. 


36

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ICDO: At kung si Shaytan ay uudyukan at lilinlangin ang iyong sarili upang ikaw ay madala sa pagtutumbas ng masama sa sinumang gumawa ng masama sa iyo, ay hilingin mo ang kalinga ng Allah at ipaubaya mo ang sarili mo sa Kanya, dahil walang pag-aalinlangan, ang Allah, Siya ay As-Samee– Ganap na Nakakarinig sa iyong paghingi ng kalinga, na Al-Aleem – Ganap na Nakaaalam sa kalagayan ng lahat ng Kanyang nilikha.

Salas/Taron: At kung may dumating sa iyo mula sa satanas ng isang masamang udyok, magkagayon, humingi ka ng paglingap sa Allah. Katotohanan, Siya ang Lubos na Nakaririnig, ang Maalam.

Quranenc.com: Kung ibubuyo ka nga mula sa demonyo ng isang pambubuyo ay magpakupkop ka kay Allāh. Tunay na Siya ay and Madinigin, ang Maalam. 


37

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

ICDO: At kabilang sa mga katibayan ng Allah sa Kanyang nilikha at mga palatandaan ng Kanyang Kaisahan at ang ganap na Kanyang kapangyarihan ay ang pagkakaiba ng gabi at araw at ang pagpapalit-palitan nito, at gayundin ang pagkakaiba ng araw sa buwan at ang pagpapalit-palitan nito, at ang lahat ng mga ito ay nasa ilalim ng Kanyang pangangasiwa at pangongontrol. Huwag kayong magpatirapa sa araw at sa buwan – dahil ang dalawang ito ay pinangangasiwaan lamang at nilikha, bagkus ay magpatirapa kayo sa Allah na lumikha ng mga ito, kung kayo ay tunay na sumasamba sa Kanya na Bukod-Tangi na walang katambal,

Salas/Taron: At kabilang sa Kanyang mga ayaat [o tanda] ay ang gabi at ang maghapon, at ang araw at ang buwan. Huwag kayong magpatirapa sa araw o sa buwan sa halip kayo ay magpatirapa sa Allah na Siyang lumikha sa kanila, kung [tunay ngang] Siya ang inyong sinasamba.

Quranenc.com: Kabilang sa mga tanda Niya ang gabi at ang maghapon, at ang araw at ang buwan. Huwag kayong magpatirapa sa araw ni sa buwan. Magpatirapa kayo kay Allāh na lumikha sa mga ito, kung nangyaring kayo ay sa Kanya sumasamba. 


38

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ

ICDO: At kapag sila ay nagmataas na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah na hindi sila nagpatirapa sa Allah, ay katiyakang ang mga anghel na nasa iyong Rabb na Tagapaglikha ay hindi sila nagmamataas, sa halip sila ay nagpapatirapa sa Kanya sa gabi at araw at dinarakila nila na inilalayo sa anumang kakulangan, at hindi sila nagsasawa at hindi sila napapagod.

Salas/Taron: Nguni’t kung sila ay nagmamalaki – magkagayon, yaong [mga anghel na] malalapit sa iyong Panginoon ay lumuluwalhati sa Kanya sa gabi at sa maghapon, at sila ay walang [anumang nararamdamang] kapaguran.

Quranenc.com: Ngunit kung nagmalaki sila, ang mga nasa piling ng Panginoon mo ay nagluluwalhati sa Kanya sa gabi at maghapon habang sila ay hindi nanghihinawa. 


39

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ICDO: At kabilang sa mga palatandaan ng Kaisahan ng Allah at Kanyang kakayahan; ay makikita mo ang kalupaan na tuyot na walang anumang tumutubong pananim, subalit kapag ibinaba Niya rito ang ulan ay magkakaroon ito ng buhay sa pamamagitan ng pagsibol ng mga pananim at ito ay lalaki at lalago. Katiyakan, ang nagbigay ng buhay sa kalupaang ito pagkatapos nitong maging tuyot ay Siya rin ang may kakayahan na buhaying muli ang Kanyang mga nilikha pagkatapos ng kanilang kamatayan, dahil walang pag-aalinlangan, Siya ay Makapangyarihan sa lahat ng bagay, na kung kaya, dahil sa Kanyang kapangyarihan na kayang Niyang buhayin ang kalupaan pagkatapos nitong matuyot, ay gayundin, Siya rin ang May Ganap na Kakayahan na buhayin ang mga namatay.

Salas/Taron: At kabilang sa Kanyang mga ayaat [tanda ay ito]; na iyong nakikita ang lupa na [dati ay] tigang, nguni’t kapag Aming ibinaba ang tubig [o ulan] dito, ito ay gumagalaw at [ang mga pananim nito] ay tumutubo. Katotohanan, Siya na nagbigay ng buhay nito [ng lupa], ay Siya ring magbibigay ng buhay sa [dati ay] patay. Katotohanan Siya ay may kakayahan sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Kabilang sa mga tanda Niya ay na ikaw ay nakakikita na ang lupa ay tigang ngunit kapag nagpababa Kami sa ibabaw nito ng tubig ay gumalaw-galaw ito at lumago ito. Tunay na ang nagbigay-buhay rito ay talagang tagabigay-buhay sa mga patay. Tunay na Siya sa bawat bagay ay May-kakayahan.  


40

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong lumihis sa katotohanan at hindi pinaniniwalaan ang Dakilang Quran at binabago ang kahulugan nito, ay hindi ito naililihim sa Amin, kundi Kami ay ganap na Tagapagmasid sa kanila. Na kung kaya, siya na hindi naniniwala sa mga talata ng Allah na siyang itatapon sa Impiyerno ay mas higit ba o siya na darating sa Kabilang-Buhay na ligtas mula sa parusa ng Allah, na karapat-dapat sa Kanyang gantimpala; dahil sa kanyang paniniwala sa Allah at sa Kanyang mga talata? Gawin ninyo, O kayong mga walang paniniwala, ang anuman na nais ninyo dahil ang Allah sa katotohanan, ay Baseer – Ganap na Nababatid Niya ang inyong mga ginagawa, na walang anuman ang naililihim sa Kanya, at sa pamamagitan nito kayo ay pagbabayarin. At ito ay hamon at babala sa kanila.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga naghahasik ng kalihisan sa Aming mga ayaat [kapahayagan] ay hindi nakakakubli sa Aming [Kaalaman]. Kaya, ang isa bang itatapon sa Apoy ay nakahihigit o ang isang dumating na ligtas sa Araw ng Pagkabuhay na Muli? Inyong gawin ang anumang inyong nais. Katotohanan, Kanyang Ganap na Nakikita ang anumang inyong ginagawa.

Quranenc.com: Tunay na ang mga lumilihis sa mga tanda Namin ay hindi nakakukubli sa Amin. Kaya ba ang sinumang itatapon sa Apoy ay higit na mabuti o ang sinumang darating nang ligtas sa Araw ng Pagbangon? Gawin ninyo ang niloob ninyo; tunay na Siya sa ginagawa ninyo ay Nakakikita. 


41

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong tinanggihan ang Dakilang Quran noong ito ay dumating sa kanila, ay pupuksain sila at parurusahan, dahil walang pag-aalinlangan, ang Dakilang Quran na ito ay kagalang-galang dahil sa pagdakila ng Allah dito at ang pangangalaga Niya rito mula sa anumang pagbabago at pagpapalit,

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga di-naniwala sa mensahe [ng Islam] nang ito ay dumating sa kanila [ay magtatamo ng kaparusahan]. At katotohanan, ito [ang Qur’an] ay isang makapangyarihang Aklat.

Quranenc.com: Tunay na ang mga tumangging sumampalataya sa paalaala noong dumating ito sa kanila [ay parurusahan.] Tunay na ito ay talagang isang Aklat na makapangyarihan. 


42

لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

ICDO: Na kung kaya, hindi ito maaaring malapitan o mapasukan ng anumang kamalian kahit saanmang dako magmumula at walang anuman ang makasisira nito, dahil ito ay pinangangalagaan mula sa pagbabawas o pagdaragdag, na ito ay ipinahayag ng Allah na Hakeem – Ganap na Maalam na nangangasiwa sa Kanyang mga alipin, na Hameed – Ganap na Kapuri-puri sa Kanyang mga ganap na katangian at mga gawa sa lahat ng pagkakataon.

Salas/Taron: Ang kabulaanan ay hindi makalalapit mula sa harapan nito at maging sa likuran nito, [ito ay] isang kapahayagan mula sa [Isang] Tigib ng Karunungan, Kapuri-puri.

Quranenc.com: Hindi pumupunta rito ang kabulaanan mula sa harapan nito ni mula sa likuran nito. [Ito ay] isang pagbababa mula sa Marunong, Kapuri-puri. 


43

مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ

ICDO: At anuman ang sinasabi sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ay walang iba kundi katulad din ng sinabi ng mga nauna kaysa sa kanila na mga tao sa mga Sugo na ipinadala sa kanila, na kung kaya, magtiis ka sa anumang matatamo mo sa Daan ng pagpapalaganap ng Islam tungo sa Allah. Katiyakan, ang Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha ay Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga nagsisisi, at nagpaparusa sa sinumang nagpupumilit sa kanyang di-paniniwala at pagtanggi.

Salas/Taron: Walang sinabi sa iyo [O, Muhammad] maliban kung ano ang sinabing [mensahe] sa mga sugong nauna sa iyo. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang Siyang may tangan ng kapatawaran, at Siya ang may tangan ng mahapding kaparusahan.

Quranenc.com: Walang sinasabi sa iyo malibang sinabi na sa mga sugo noong wala ka pa; tunay na ang Panginoon mo ay talagang may pagpapatawad at parusang masakit.  


44

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

ICDO: At kung ginawa lamang Namin ang Dakilang Quran na ito, na Aming inihayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ), sa wikang banyaga ay sinabi na ng mga walang pananampalataya: Bakit hindi nilinaw ang mga talata nito upang maintindihan namin at malaman, na kung kaya, ang Dakilang Quran ba na ito ay wikang banyaga, samantalang ang wikang pinagpahayagan nito ay Arabic? Ito ay hindi maaaring mangyari. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Ang Dakilang Quran na ito ay para sa mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo bilang gabay mula sa pagkaligaw, at gamot sa anumang nilalaman ng mga dibdib na mga pag-aalinlangan at mga sakit, at ang mga yaong hindi naniwala sa Dakilang Quran ay may pagkabingi ang kanilang mga tainga mula sa pakikinig at pagsusuri nito, dahil ang kanilang mga puso ay bulag na di-nagagabayan, at sila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ay katulad ng isa na tinatawag na nasa malayong lugar na hindi niya naririnig ang nananawagan sa kanya at hindi niya tinutugunan.

Salas/Taron: At kung ito ay Aming ginawa bilang Qur’an na nasa isang banyagang wika [at hindi sa Arabe], katiyakang sila ay magsasabing: “Bakit ang mga aayat [o talata] nito ay hindi ipinaliwanag nang masusi [sa aming sariling wika]?” Ito ba ay isang banyagang [pagbigkas] nguni’t isang arabo [ang sugo]? Sabihin: “Ito ay para sa mga naniniwala, [bilang] isang patnubay at lunas.” At yaong mga di-naniniwala [sa Qur’an], sa kanila ay pagkabingi sa kanilang mga tainga, at pagkabulag sa kanilang mga mata. Sila yaong mga [katulad niyaong mga di-nakakarinig habang] tinawagan mula sa malayong pook.

Quranenc.com: Kung sakaling gumawa Kami rito bilang isang Qur’ān na di-Arabe ay talaga sanang nagsabi sila: “Bakit kaya hindi dinetalye ang mga talata nito? [Ito] ba ay di-Arabe at Arabe [ang Sugo]? Sabihin mo: “Ito para sa mga sumampalataya ay isang patnubay at isang lunas.” Ang mga hindi sumasampalataya, sa mga tainga nila ay may kabingihan, at ito sa kanila ay pagkabulag. Ang mga iyon ay tinatawag mula sa isang pook na malayo. 


45

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

ICDO: At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousa ang Tawrah na katulad ng pagkakaloob Namin sa iyo ng Quran, O Muhammad (ﷺ), subalit nagkasalungatan hinggil sa Tawrah ang kanyang sambayanan: mayroon sa kanila ang naniwala at mayroon naman ang hindi. Kung hindi lamang nauna nang pinagpasiyahan ang salita ng iyong Rabb na Tagapaglikha na itinakda ang pag-aantala sa kaparusahan ng iyong sambayanan ay kaagad nang iginawad ang pagpaparusa sa kanila na mga walang pananampalataya, subalit katotohanan, ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ay nasa pag-aalinlangan sa Dakilang Quran nang matinding pag-aalinlangan.

Salas/Taron: At katiyakan Aming ipinagkaloob kay Moises ang kasulatan, nguni’t ang di-pagkakasundo ay namayani roon. At kung hindi lamang sa isang salita na ipinauna mula sa iyong Panginoon marahil ito ay [malaon nang] napagpasiyahan sa kanilang pagitan. At katotohanan, sila ay nasa labis na pag-agam-agam hinggil dito [sa Qur’an].

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng kasulatan, ngunit nagkakaiba-iba hinggil doon. Kung hindi dahil sa isang salitang nauna mula sa Panginoon mo ay talaga sanang humusga sa pagitan nila. Tunay na sila ay talagang nasa isang pagdududa roon, na nag-aalinlangan. 


46

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ

ICDO: Sinuman ang gumawa ng mabuti na sumunod sa Allah at sa Kanyang Sugo ay para rin lamang sa kanyang sarili ang gantimpala ng kanyang gawain, at sino naman ang naging masama at nilabag niya ang Allah at ang Kanyang Sugo ay para sa kanyang sarili ang parusa ng kanyang ginawa. At hindi dinadaya ng Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha ang Kanyang mga alipin sa pagbabawas ng kabutihan o pagdaragdag ng kasamaan.

Salas/Taron: Sinuman ang gumawa ng mga gawaing matuwid – ito ay para sa [kapakanan ng] kanyang sariling kaluluwa; at sinuman ang gumawa ng kasamaan, ito ay laban dito [sa kapariwaraan ng kanyang sarili]. At ang iyong Panginoon ay hindi kailanman naging di-makatarungan sa [Kanyang] mga alipin.

Quranenc.com: Ang sinumang gumawa ng maayos ay para sa sarili niya. Ang sinumang nagpasagwa ay laban dito. Ang Panginoon mo ay hindi palalabag sa katarungan sa mga alipin [Niya]. 


47

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ

ICDO: Tungo sa Allah lamang na Bukod-Tangi na walang katambal isinasangguni ang kaalaman hinggil sa pagkagunaw ng daigdig, dahil katiyakang walang sinuman ang nakaaalam nito kung kailan mangyayari bukod sa Kanya, at walang mga bunga na lumalabas mula sa ubod nito, at walang anumang dinadala ng babae sa sinapupunan at walang anumang ipinanganak nito kundi nasa kaalaman ng Allah, at walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya. At sa Araw na tatawagin ng Allah ang mga sumasamba ng iba bukod sa Kanya sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang pag-aalipusta sa kanila at paglalantad ng kanilang pagtanggi o di-paniniwala: Nasaan na ang Aking mga katambal na itinatambal ninyo sa pagsamba sa Akin? Kanilang sasabihin: Ipinaaalam Namin sa Iyo na walang sinuman sa amin ang tetestigo ngayon na Ikaw ay mayroong katambal.

Salas/Taron: [Tanging] Sa Kanya nakaugnay ang kaalaman ng [takdang] Oras. Walang prutas ang sumusulpot sa kalukop nito at walang babae ang magdadalantao o magsisilang maliban nasa Kanya ang Kaalaman. At sa Araw [na] Siya ay mananawagan sa kanila [sa mga mushrik at magsasabing]: “Nasaan ang [mga diyus-diyusang inyong iniaakibat bilang] Aking mga katambal?” Sila ay magsasabing: “Aming inihahayag sa Iyo [O Allah] na wala nang [nalalabi pang] kabilang sa amin ang sumasaksi [sa maling pag-akibat na iyan sa Iyo].”

Quranenc.com: Sa Kanya iniugnay ang kaalaman sa Huling Sandali. Walang lumalabas na anumang mga bunga mula sa mga saha ng mga ito at walang nagbubuntis na anumang babae ni nagsisilang malibang nasa kaalaman Niya. At sa araw na Siya ay tatawag sa kanila; Nasaan ang [sinasabi ninyong] mga katambal ko? Sila ay magsasabi: Ipinaaalam namin sa Iyo, na walang sinuman sa amin ngayon ang makapagbibigay-saksi [na Ikaw ay mayroong katambal].


48

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ

ICDO: At maglalaho mula sa kanila na sumamba ng iba ang kanilang sinamba na itinambal nila sa Allah, at hindi nila mapakikinabangan ang mga ito, at matitiyak nila na wala na silang matatakbuhan mula sa kaparusahan ng Allah at hindi na sila makaliligtas mula rito.

Salas/Taron: At naglaho mula sa kanila ang [mga diyus-diyusan na] kanilang dating dinadalanginan noon [sa mundo], at kanilang matitiyak na sila ay walang pook na matatakasan [para sa kanilang mga sariling kaligtasan].

Quranenc.com: Nawala sa kanila ang dati nilang dinadalanginan noong una. Makatitiyak sila na walang ukol sa kanilang anumang mapupuslitan. 


49

لا يَسْأَمُ الإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ

ICDO: Hindi nagsasawa ang tao sa kanyang panalangin sa Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha na humihingi ng kanyang ikabubuting makamundo, at kapag nangyari sa kanya ang kahirapan at kagipitan ay mawawalan siya ng pag-asa mula sa Awa ng Allah at nasa pagdadalamhati.

Salas/Taron: Ang tao ay hindi napapagod mula sa pagsusumamo ng mga mabubuting [bagay]; nguni’t kung ang kasamaan ay sumaling sa kanya, siya ay nanlulumo at nawawalan ng pag-asa.

Quranenc.com: Hindi nanghihinawa ang tao sa pagdalangin ng kabutihan. Kung sumaling sa kanya ang kasamaan, nalagutan ng pag-asa at nawala ng pag-asa [siya].  


50

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

ICDO: At katotohanan, kapag ipinatikim Namin sa tao ang biyaya mula sa Amin pagkatapos ng kahirapan at pagsubok ay hindi siya tatanaw ng utang na loob sa Amin, sa halip siya ay magmamalabis sa pagsagawa ng kasalanan at kanyang sasabihin: Ito ay nakamtan ko; dahil sa ako ay karapat-dapat para rito, at hindi ko iniisip na ang Pagkagunaw ng Daigdig ay mangyayari, at ito ang hindi niya paniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli. Subalit kung sakali na darating ang Pagkagunaw ng Daigdig ay katiyakang ako ay magbabalik sa Allah na aking Rabb na Tagapaglikha na mayroon ako mula sa Kanya na Al-Jannah (Hardin).

Samakatuwid, walang pag-aalinlangan, ipapakita Namin sa mga walang pananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang kanilang mga nagawang kasalanan, at ipalalasap Namin sa kanila ang masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: At kung siya ay Aming palasapin ng habag mula sa Amin pagkatapos ng kahirapang kanyang dinanas, katiyakan na kanyang sasabihin: “Ito ay [nararapat] sa akin [sanhi ng aking kahusayan, kaalaman at kakayahan]; sa aking palagay ang Oras ay hindi darating. At, kung ako man ay ibabalik sa aking Panginoon, katotohanan, mayroong nakalaang pinakamainam para sa akin mula sa Kanya.” Nguni’t katiyakan, Aming ipababatid sa mga di-naniwala ang tungkol sa anumang kanilang ginawa, at katiyakang Aming ipalalasap sa kanila ang isang mabigat na parusa.

Quranenc.com: Talagang kung nagpalasap Kami sa kanya ng isang awa mula sa Amin noong matapos ng kariwaraang sumaling sa kanya ay talagang magsasabi nga siya: “Ito ay ukol sa akin at hindi ako nagpapalagay na ang Huling Sandali ay sasapit. Talagang kung pinanumbalik ako sa Panginoon ko, tunay na ukol sa akin sa ganang Kanya ay talagang pinakamaganda.” Talagang magbabalita nga Kami sa mga tumangging sumampalataya ng ginawa nila at talagang magpapalasap nga Kami sa kanila ng isang pagdurusang magaspang. 


51

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ

ICDO: At kapag biniyayaan Namin ang tao ng kalusugan o kabuhayan o hindi kaya ay iba pa, siya ay tatalikod at hindi susunod sa katotohanan, subalit kapag dumating sa kanya ang kahirapan, siya ay nananalangin nang maraming panalangin upang ilayo ang kahirapan na nangyari sa kanya, na kung kaya, kinikilala niya ang Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha sa oras ng kagipitan, at hindi niya kinikilala sa oras ng kasaganaan.

Salas/Taron: At kapag Aming iginawad sa tao ang kabutihang-loob, siya ay lumalayo at humihiwalay [o mapagsarili]; nguni’t kapag ang kasamaan ay sumaling sa kanya, magkagayon, siya ay walang patid sa [haba ng] pagdalangin.

Quranenc.com: Kapag nagbiyaya Kami sa tao ay umaayaw siya at naglalayo siya ng sarili niya. Kapag sumaling sa kanya ang kasamaan, [siya ay] may panalanging malawak].  


52

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga walang pananampalataya: Sabihin nga ninyo sa akin, kung ang Dakilang Quran na ito ay mula sa Allah, at pagkatapos ay tinanggihan ninyo ay wala nang sinupaman ang mas ligaw kaysa sa inyo; dahil kayo ay lumalayo nang pagkalayu-layo mula sa katotohanan sa pamamagitan ng hindi ninyo paniniwala sa Dakilang Quran at sa pagtanggi ninyo rito.

Salas/Taron: Sabihin: “Isinasaalang-alang ba ninyo: kung ito [ang Qur’an] ay nagmula sa Allah, pagkaraan, ito ay hindi ninyo pinaniwalaan, sino ba ang higit na naliligaw kaysa sa isang labis sa pagsalungat [sa mensahe ng Islam].”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Nagsaalang-alang ba kayo kung nangyaring [ang Qur’an na] ito ay mula sa ganang kay Allāh, pagkatapos ay tumanggi kayong sumampalataya rito, sino pa ang higit na ligaw kaysa sa sinumang siya ay na nasa isang hidwaang malayo?” 


53

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, ipapakita Namin sa kanila na mga hindi naniwala ang Aming mga palatandaan sa mga kalangitan at kalupaan, at ang anumang ginagawa ng Allah dito sa dalawang ito na mga dakilang pangyayari, at sa kanila mismong mga sarili at ang mga nasa loob nito na mga kamangha-manghang palatandaan ng Allah at Kanyang mga magagandang nilikha, hanggang mapatunayan nila mula sa mga palatandaang ito ang patunay na walang pag-aalinlangang ang Dakilang Quran ay katotohanan na ipinahayag mula sa Allah na Tagapaglikha ng lahat ng nilalang. Hindi pa ba sapat sa kanila ito bilang tanda na ang Dakilang Quran ay katotohanan, at ang sinumang nagdala nito ay totoo bilang pagtetestigo ng Allah? Katiyakan, ang Allah ay Shaheed – Saksi na Siya ay tumetestigo rito bilang patunay na Siya ay Ganap na Nakababatid sa lahat ng bagay, at wala nang hihigit pa na mas dakila kaysa sa pagtestigo ng Allah.

Salas/Taron: Aming ipakikita sa kanila ang Aming mga ayaat [mga tanda] sa buong [abot-tanaw ng mga alapaap o] santinakpan, at sa kanilang mga sarili, hanggang maging malinaw sa kanila na ito ang katotohanan. Hindi pa ba sapat na ang iyong Panginoon ang Siyang Saksi hinggil sa lahat ng bagay?

Quranenc.com: Magpapakita Kami sa kanila ng mga tanda Namin sa mga abot-tanaw at sa mga sarili nila hanggang sa luminaw para sa kanila na ito ay ang katotohanan. Hindi ba nakasapat ang Panginoon mo na Siya sa bawat bagay ay Saksi?  

54

أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

ICDO: Dapat ninyong mabatid na sila na mga walang pananampalataya ay nasa matinding-matinding pag-aalinlangan mula sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng kamatayan. Samakatuwid, dapat ninyong mabatid na ang Allah ay saklaw ng Kanyang Kaalaman, Kakayahan, Kapangyarihan ang lahat ng bagay, at wala anuman ang naililihim sa Kanya rito sa kalupaan at gayundin sa kalangitan.

Salas/Taron: Walang alinlangan, sila ay nasa pag-aalinlangan hinggil sa kanilang pakikipagharap sa kanilang Panginoon. Tunay na Kanyang nasasaklawan ang lahat ng bagay?

Quranenc.com: Pansinin, tunay na sila ay nasa isang pag-aalangan sa pakikipagkita sa Panginoon nila. Pansinin, tunay na Siya sa bawat bagay ay nakasasaklaw.