Surah 114: An-Nas

الناس
ANG SANGKATAUHAN(1)

Bahagi: 30 – Kabanata: 114 – Talata: 6
Ayos ng pagkapahayag: 21
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: An-Nas

Al-quran.info: Ang Surah ay nagbubukas sa pagbanggit sa Diyos bilang Panginoon ng mga Tao. At ito ay nagtuturo na humingi ng kanlungan sa Kanya mula sa mga bulong ni Satanas at sa masasamang espiritu at mga tao. Kinuha ang pangalan ng Surah sa katagang “An-Nas” na ilang ulit na nabanggit sa mga talata. Ito ay isa pang Surah na karaniwang ginagamit bilang panalangin sa Diyos laban sa kasamaan.

Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Lahat Ng tao, Mga Tao, Ang Mga Lalaki.

Tafseer.info: (1) Si Aisha ay nagsalaysay: “Sa oras ng pagtulog ng Sugo ng Allah, lagi niyang binibigkas ang Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq at Surah An-Naas at pagkatapos, hihipan niya ang kanyang mga palad at ihahaplos ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sa mga bahagi ng kanyang katawan na kanyang maaabot. At kung siya ay may sakit, lagi niyang ipinagagawa ang ganoon sa akin para sa kanya.” [Sahih Bukhari, vol. 7, Hadith bilang 644]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ

Sahih International: Sabihin, “Ako ay naghahanap ng kanlungan sa Panginoon ng mga tao,

Darussalam: Ipagbadya: Ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng sangkatauhan,

ICDO: Sabihin: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Nagpapakupkop ako at hinihingi ko ang kalinga ng Allah na Rabb na Tagapaglikha ng sangkatauhan, na Bukod-Tanging Makapangyarihan na pigilin ang kasamaan ng sinumang nanlilinlang.

Salas/Taron: Sabihin: “Ako ay humahanap ng paglingap [at nagpapakupkop] sa Panginoon ng sangkatauhan,

Hasanah Media Agency: Sabihin O Muhammad, ‘Ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng sangkatauhan. 

Quranenc.com: Sabihin mo: “Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng mga tao, 

Tafseer.info: Sabihin mo (o Muhammad!): “Ako ay humihing ng paglingap sa Rabb ng sangkatauhan,

2

مَلِكِ ٱلنَّاسِ

Sahih International: Ang Hari ng ng mga tao.

Darussalam: Ang Hari (o Tagapamahala) ng sangkatauhan,

ICDO: Ang Malik – Hari ng mga tao na Siyang Bukod-Tanging Tagapangasiwa sa lahat ng kanilang mga kalagayan, na Malaya at hindi nangangailangan sa kanila,

Salas/Taron: Ang Hari(1) ng sangkatauhan,

(1) Si Abu Hurayrah ay nagsalaysay: ‘Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, hahawakan ng Allah ang buong planeta ng mundo sa pamamagitan ng Kanyang Kamay at pipigain Niya ng Kanyang Kanang Kamay ang kalangitan at pagkaraan ay magsasabing: “Ako ang Hari. Nasaan ang mga hari ng daigdig?” [Sahih Bukhari, vol. 9, Hadith Bilang 479]

Hasanah Media Agency: Ang Hari ng sangkatauhan. 

Quranenc.com: na Hari ng mga tao, 

Tafseer.info: “Ang Hari(2) ng sangkatauhan,

(1) Si Abu Hurayrah ay nagsalaysay: ‘Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, hahawakan ng Allah ang buong planeta ng mundo sa pamamagitan ng Kanyang Kamay at pipigain Niya ng Kanyang Kanang Kamay ang kalangitan at pagkaraan ay magsasabing: “Ako ang Hari. Nasaan ang mga hari ng daigdig?” [Sahih Bukhari, vol. 9, Hadith Bilang 479]


3

إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ

Sahih International: Ang Diyos ng mga tao,

Darussalam: Ang Ilah (Diyos) ng sangkatauhan,

ICDO: Ang Ilah o Diyos na sinasamba ng sangkatauhan na Siya lamang ang Bukod-Tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin.

Salas/Taron: Ang Diyos ng sangkatauhan,

Hasanah Media Agency: Ang Diyos ng sangkatauhan. 

Quranenc.com: na Diyos ng mga tao, 

Tafseer.info: “Ang Diyos ng sangkatauhan,


4

مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ

Sahih International: Mula sa kasamaan ng umaatras na tagabulong,

Darussalam: Laban sa kasamaan ng isang bumubulong (ang demonyo na bumubulong sa puso ng mga tao), na kagyat na lumilisan sa kanyang pagbulong (kung ang binubulungan ay nakaala-ala kay Allah),

ICDO: Mula sa kapinsalaan ni Shaytan na nambubuyo sa oras ng pagkalimot ng tao sa pagkakaalaala sa Allah at naglalaho kapag naalaala ang Allah.

Salas/Taron: Mula sa kasamaan ng lumalayong tagapagbulong(2) –

(2) Bumubulong [Al-Waswas]. Si Mu’tawir bin Sulayman ay nagsalaysay na sinabi ng kanyang ama, “Binanggit sa akin na ang Satanas ang siyang tagapagbulong (Al-Waswas). Kapag ang anak ni Adan ay malungkot o masaya, siya ay bumubulong sa puso nito. Nguni’t kung naalaala niya (ng anak ni Adan) ang Allah, siya (ang Satanas) ay lumalayo.” [Tafsir Ibn Kathir, vol. 10, pahina 649 na hinango mula sa tinipong salaysay ni At-Tabari 24:710]

Hasanah Media Agency: Mula sa kasamaan ng demonyong bumubulong ng masama. 

Quranenc.com: laban sa kasamaan ng tagapasaring na palaurong, 

Tafseer.info: “Laban sa kasamaan ng  Waswas(3) [bumubulong at lumalayo (matapos bumulong),

(3) Al-Waswas – Si Mutawir bin Sulayman ay nagsalaysay na sinabi ng kanyang ama: “Binanggit sa akin na ang Satanas ang siyang tagapagbulong (Al-Waswas). Kapag ang anak ni Adan ay malungkot o masaya, siya ay bumubulong sa puso niya. Ngunit kung naalaala niya (ng anak ni Adan) ang Allah, siya (ang Satanas) ay lumalayo.” [Tafsir Ibn Kathir, vol. 10, pahina 649 na hinango mula sa tinipong salaysay ni At-Tabari 24:710]


5

ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ

Sahih International: Na bumubulong [ng kasamaan] sa mga dibdib –

Darussalam: Na bumubulong sa puso (dibdib) ng mga tao (sangkatauhan),

ICDO: Na siya ang nambubuyo ng kasamaan at naglalagay ng pag-aalinlangan sa mga dibdib ng mga tao.

Salas/Taron: Na nagbubulong [ng kasamaan] sa mga dibdib ng sangkatauhan,

Hasanah Media Agency: Na bumubulong sa puso ng mga tao. 

Quranenc.com: na nagpapasaring sa mga dibdib ng mga tao, 

Tafseer.info: “Na bumubulong sa mga puso ng sangkatauhan,


6

مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

Sahih International: Mula sa mga Jinn at mga tao.”

Darussalam: (Na) kabilang sa mga Jinn(60) at mga Tao.

(60) Mga nilikha ni Allah na katulad ng mga tao ay may kalayaan na sumunod o sumuway sa pag-uutos ni Allah, datapuwat sila ay nakalingid sa atin.

ICDO: Mula sa mga Shaytan na nagmula sa lahi ng jinn at nagmula sa lahi ng tao.

Salas/Taron: [Sila ay] mula sa [lipon] ng jinn at tao.”

Hasanah Media Agency: Mula sa mga engkanto at mga tao.’ 

Quranenc.com: kabilang sa mga jinn at mga tao.” 

Tafseer.info: (Sila ay) mula sa Jinn at tao (na nag-uudyok ng kasamaan).”

Surah 113: Al-Falaq

الفلق
ANG BUKANG-LIWAYWAY(1)(5)

Bahagi: 30 – Kabanata: 113 – Talata: 5
Ayos ng pagkapahayag: 20
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Al-Falaq

Al-quran.info: Ang Surah ay nagbubukas sa pagbanggit sa Diyos bilang Panginoon ng Bukang Liwayway. At ito ay nagtuturo na humingi ng kanlungan sa Kanya mula sa kasamaan sa nilikha at mula sa lahat na inggit sa mga biyaya ng Diyos sa iba. Kinuha ang pangalan ng Surah sa unang talata, Al-Falaq. Ang Surah ay ginagamit bilang panalangin sa Diyos laban sa kasamaan.

Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Madaling Araw, Ang Sumisikat Na Araw.

Salas/Taron: (1) Sa kanyang Sahih, si Muslim ay nagtala ayon sa mapananaligang pagsasalaysay ni Uqbah bin ‘Amir na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Hindi ba ninyo nakikita na mayroong mga aayat (talata ng Qur’an) na ipinahayag sa akin ngayong gabi na ang katulad nito ay hindi pa nakikita (o naipapahayag) kahit noon pa man. Ito ay ang Surah Al-Falaq (113) at Surah An-Naas (114). [Sahih Muslim, vol. 1, Hadith Bilang 558]. Sa isang pagkakataon, isinalaysay ni Uqbah na habang siya ay naglalakad na kasama ng Sugo ng Allah, siya ay tinawag, “O Uqbah! Dapat ba kitang turuan ng dalawang Surah na pinakamainam na mga Surah upang bigkasin ng mga tao? Ako ay sumagot na, “Sabihin mo sa akin O, Sugo ng Allah. Kaya, tinuruan niya akong bumigkas ng Surah Al Falaq at Surah An-Naas.” Itinala ni An-Nasa’i na isinalaysay sa kanya ni Ibn Abis Al Juhani na ang Sugo ng Allah ay nagsabi sa kanya, “O Ibn Abis, dapat ko bang ipaalam sa iyo ang pinakamainam na bagay na maaaring gamitin para sa pangangalaga (laban sa kasamaan)? Siya ay sumagot, “Sabihin mo sa akin O Sugo ng Allah.” Ang Sugo ng Allah ay nagsabi at binigkas niya ang Surah Al-Falaq at Surah An-Naas.”

Tafseer.info:  (5) Sa kanyang Sahih, si Muslim ay nagtala ayon sa mapananaligang pagsasalaysay ni Uqbah bin ‘Amir na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Hindi ba ninyo nakikita na mayroong Ayat (talata ng Qur’an) na ipinahayag sa akin ngayong gabi na ang katulad nito ay hindi pa nakikita (o naipapahayag) kahit noon pa man. Ito ay ang Surah Al-Falaq (113) at Surah An-Naas (114). [Sahih Muslim, vol. 1, Hadith bilang 558]. Sa isang pagkakataon, isinalaysay ni Uqbah na habang siya ay naglalakad na kasama ng Sugo ng Allah, siya ay tinawag: “O Uqbah! Dapat ba kitang turuan ng dalawang Surah na pinakamainam na mga Surah upang bigkasin ng mga tao?” Ako ay sumagot na, “Sabihin mo sa akin O, Sugo ng Allah.” Kaya, tinuruan niya akong bumigkas ng Surah Al-Falaq at Surah An-Naas.” Itinala ni An-Nasa’i na isinalaysay sa kanya ni Ibn Abis Al-Juhani na ang Sugo ng Allah ay nagsabi sa kanya: “O Ibn Abis, dapat ko bang ipaalam sa iyo ang pinakamainam na bagay na maaaring gamitin para sa pangangalaga (laban sa kasamaan)? “ Siya ay sumagot: “Sabihin mo sa akin O Sugo ng Allah.” Ang Sugo ng Allah ay nagsabi at binigkas niya ang Surah Al-Falaq at Surah An-Naas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ

Sahih International: Sabihin: “Ako ay naghahanap ng kanlungan sa Panginoon ng bukang liwayway,

Darussalam: Ipagbadya: Ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng Bukang Liwayway,

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Nagpapakupkop ako at hinihingi ko ang kalinga ng Allah na Rabb na Tagapaglikha ng Falaq, na ito ay pagbubukang-liwayway.

Salas/Taron: Sabihin: “Ako ay humahanap ng paglingap [at nagpapakupkop] sa Panginoon ng bukang-liwayway,

Hasanah Media Agency: Sabihin O Muhammad, ‘Ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng bukang-liwayway. 

Quranenc.com: Sabihin mo: “Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng bukang-liwayway 

Tafseer.info: Sabihin mo (o Muhammad!): “Ako ay humihingi ng paglingap sa Rabb (Panginoon) ng Falaq (bukang-liwayway),


2

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

Sahih International: Mula sa kasamaan ng mga nilikha,

Darussalam: Laban sa kasamaan ng mga nilalang,

ICDO: Mula sa kasamaan ng lahat ng nilikha at sa mga kapinsalaan na maidudulot nito.

Salas/Taron: Mula sa kasamaan ng anumang Kanyang nilikha,

Hasanah Media Agency: Mula sa kasamaan ng mga nilikha. 

Quranenc.com: laban sa kasamaan ng anumang nilikha Niya, 

Tafseer.info: “Laban sa kasamaan ng mga nilikhang bagay,


3

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

Sahih International: Mula sa kasamaan ng kadiliman kapag ito ay lumalaganap,

Darussalam: Laban sa kasamaan ng gabi (kadiliman) kung ito ay lumalaganap,

ICDO: At mula sa kasamaan ng matinding kadiliman kapag kumalat na ang gabi nito at sa anumang kasamaan at mga nakapipinsala na nangyayari rito.

Salas/Taron: At mula sa kasamaan ng kadiliman [ng gabi] kapag ito ay tahimik,

Hasanah Media Agency: Mula sa kasamaan ng madilim na gabi sa pagsapit nito. 

Quranenc.com: at laban sa kasamaan ng pusikit kapag lumaganap ito, 

Tafseer.info: “Laban sa kasamaan ng Ghasiq (kadiliman ng gabi) kung ito ay laganap,


4

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ

Sahih International: At mula sa kasamaan ng mga tagahipan ng mga buhol,

Darussalam: At laban sa kasamaan ng mga nagsasagawa ng Karunungang Itim (mga panggagaway), kung sila ay umiihip sa mga buhol (o nakabuhol),

ICDO: Mula sa mga nagsasagawa ng karunungang itim na mga kababaihan na hinihipan nila ang kanilang mga ibinuhol na tali, na ito ay kanilang pinagbubuhul-buhol bilang pangkukulam.

Salas/Taron: At mula sa kasamaan ng mga tagapag-ihip sa mga buhol,(2)

(2) i.e. yaong mga nagsasanay ng karunungang itim.

Hasanah Media Agency: Mula sa kasamaan ng mangkukulam na umiihip sa mga ibinuhol na tali. 

Quranenc.com: at laban sa kasamaan ng mga babaing [manggagaway na] palaihip sa mga buhol, 

Tafseer.info: “Laban sa kasamaan ng mga nagsasagawa (ng karunungang itim),


5

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Sahih International: At mula sa kasamaan ng mainggitin kapag siya ay naiinggit.”

Darussalam: At laban sa kasamaan ng isang mainggitin habang siya ay naninibugho (sa pagkainggit).

ICDO: At mula sa kasamaan ng sinumang mainggitin kapag kinapopootan na niya ang mga tao dahil sa mga biyayang ipinagkaloob ng Allah sa kanila, na kapag siya ay naiinggit ay nais niyang mawala ito sa kanila.

Salas/Taron: At mula sa kasamaan ng isang mainggitin kapag siya ay naiinggit.”

Hasanah Media Agency: Mula sa kasamaan ng naiinggit tuwinang ito ay naiinggit.’ 

Quranenc.com: at laban sa kasamaan ng isang naiinggit kapag naiinggit ito.” 

Tafseer.info: “At laban sa kasamaan ng mainggitin kung siya ay naiinggit.”

Surah 112: Al-Ikhlas

الإخلاص
ANG KADALISAYAN(1)(2)

Ibang pamagat: At-Tawhid (التوحيد) Ang Kaisahan ng Diyos
Bahagi: 30 – Kabanata: 112 – Talata: 4
Ayos ng pagkapahayag: 22
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Al-Ikhlas

Al-quran.info: Ang Surah ay may anim na elemento ng paniniwala na bumubuo sa purong katapatan ng pananampalataya o paniniwala sa Iisang Diyos. Ang isang mananampalataya ay nagpapatibay sa kabanalan ng Diyos, sa Kanyang kaisahan, at sa Kanyang kawalang hangganan, at tumatanggi sa anumang kaugnayan sa Kanya ng anak, ng angkan o ng kawangis. Ang Surah ay tumatanggi sa anumang uri ng antropomorpismo na maaaring makasira sa kadalisayan ng Iisang Diyos. Hindi karaniwan na ang pangalan ng Surah ay hindi nabanggit sa mga talata nito. Ang salitang “Ikhlas,” na tema ng Surah, ay nagpapahiwatig ng kahulugan ng katapatan sa relihiyon at buong dedikasyon sa Iisang Tunay na Diyos. Paminsan-minsan, ito ay tinawag din na “At-Tawhid” ng mga nangaunang Ulama [iskolar]. Sa maraming pahayag ng Propeta ﷺ at ng kanyang mga Sahabah [kasama], ang kabanatang ito ay pinaka-karaniwang tinawag na “QUL HUWALLAHU AHAD,” na siyang unang buong talata nito. Sa mga salaysay nina Bukhari at Ahmad, inilarawan ito ng Propeta ﷺ bilang katumbas ng isang-katlo ng Qur’an.

Ang Surah ay kilala rin bilang: Banal Na Kaisahan, Ang Kaisahan, Dalisay Na Pananampalataya, Dalisay Na Katapatan, Dalisay Na Katotohanan, Kadalisayan, Tapat Na Relihiyon, Katapatan.

Salas/Taron: (1) (a) Si Abu Sa’id Al Khudri ay nagsalaysay: Narinig ng isang tao ang isang bumibigkas ng “Qul huwa Allahu Ahad” (Surah Al Ikhlas). Paulit-ulit niyang binibigkas ito. Nang kinaumagahan, siya ay nagtungo sa Sugo ng Allah at para bang nais niyang ipahiwatig na ang pagbigkas ng Surah na ito ay hindi sapat subali’t ang Sugo ng Allah ay nagsabi sa kanya: Sa pamamagitan Niya na Siyang may tangan ng aking kaluluwa, ito ay katumbas ng ikatlong bahagi ng Qur’an. [Sahih Bukhari , vol. 9, Hadith Bilang 471]. (b) Si Aisha ay nagsalaysay: Ipinadala ng Sugo ng Allah sa digmaan ang isang tao na palagiang namumuno sa pagdarasal. Kanyang tinatapos ang pagdarasal sa pamamagitan ng Surah Al Ikhlas. Nang sila ay bumalik mula sa pakikipagdigma, nabanggit nila ito sa Sugo ng Allah at sinabi niya na tanungin ito kung bakit niya ginagawang bigkasin ito nang maraming ulit. Sila ay nagtanong sa kanya at sinabi: ”Binibigkas ko ito sapagka’t binabanggit ng Surang ito ang mga Katangian ng Mahabaging Allah at naiibigan kong bigkasin ito sa aking mga pagdarasal. ” Ang Sugo ng Allah ay nagsabi sa kanila: “Sabihin ninyo sa kanya na minamahal siya ng Allah.” [Sahih Bukhari, vol. 9, Hadith Bilang 472]

Tafseer.info: (2) Si Abu Sa’id Al-Khudri ay nagsalaysay: ‘Narinig ng isang tao ang isang taong bumibigkas ng “Qul huwa Allahu Ahad” (Surah Al-Ikhlas). Paulit-ulit niyang binibigkas ito. Nang kinaumagahan, siya ay nagtungo sa Sugo ng Allah at para bang nais niyang ipahiwatig na ang pagbigkas ng Surah na ito ay hindi sapat subalit ang Sugo ng Allah ay nagsabi sa kanya: “Sa pamamagitan Niya na Siyang may tangan ng aking kaluluwa, ito ay katumbas ng ikatlong bahagi ng Qur’an.”’ [Sahih Bukhari , vol. 9, Hadith bilang 471]. (b) Si Aisha ay nagsalaysay: ‘Ipinadala ng Sugo ng Allah sa digmaan ang isang tao na palagiang namumuno sa pagdarasal. Kanyang tinatapos ang pagdarasal sa pamamagitan ng Surah Al-Ikhlas. Nang sila ay bumalik mula sa pakikipagdigmaan, nabanggit nila ito sa Sugo ng Allah at sinabi niya na tanungin ito kung bakit niya ginagawang bigkasin ito nang maraming ulit. Sila ay nagtanong sa kanya at sinabi: ”Binibigkas ko ito sapagkat binabanggit ng Surang ito ang mga Katangian ng Mahabaging Allah at naiibigan kong bigkasin ito sa aking mga pagdarasal. ” Ang Sugo ng Allah ay nagsabi sa kanila: “Sabihin ninyo sa kanya na minamahal siya ng Allah.”’ [Sahih Bukhari, vol. 9, Hadith bilang 472]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

Sahih International: Sabihin, “Siya si Allah, [na Siyang] Nag-iisa,

Darussalam: Ipagbadya (O Muhammad): Siya si Allah, ang Nag-iisa.

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Siya ang Allah na Ahad – Bukod-Tangi na ang pagsamba ay para lamang sa Kanya, na wala Siyang katambal na kahit na sinuman.

Salas/Taron: Sabihin: “Siya ang Allah, Nag-iisa,

Hasanah Media Agency: Sabihin O Muhammad, ‘Siya si Allah, ang Nag-iisa. 

Quranenc.com: Sabihin mo: “Siyang si Allāh ay iisa. 

Tafseer.info: Sabihin mo (o Muhammad!): “Siya ang Allah, ang Nag-iisa,


2

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ

Sahih International: Allah, ang Walang Hanggang Kanlungan.

Darussalam: Allah-us-Samad! (Si Allah, ang Walang Hanggan, ang Sakdal at Ganap [ang May Sariling Kasapatan, ang lahat ng mga nilalang ay umaasa sa Kanyang pagtataguyod]).

ICDO: Ang Allah ay As-Samad – ang Bukod-Tangi na inaasahan ng Kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan, Ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan.

Salas/Taron: “Allah, ang As-Samad [ang ganap at sandigan o inaasahan ng lahat],(2)

(2) As-Samad. Sinabi ni Ibn Abbas ayon sa pagsasalaysay ni Ikrimah na “ang kahulugan ng As-Samad ay ang Isa na kanlungan o sandigan ng lahat ng kanilang mga pangangailangan at pinagsusumamo. Sinabi rin ni Ibn Abbas ayon sa pagsasalaysay ni Ali Ibn Talhah na “ang kahulugan ng As-Samad ay Rabb (Panginoon) na Ganap sa Kanyang Kapamahalaan, Siya ang Marangal na ang Karangalan ay Ganap, Siya ang Dakila na ang Kadakilaan ay Ganap, ang Matalino na ang Kanyang Katalinuhan ay Ganap.”

Hasanah Media Agency: Si Allah ay walang pangangailangan sa nilikha. 

Quranenc.com: Si Allāh ay ang Dulugan [sa pangangailangan]. 

Tafseer.info: “Allah, [As-Samad(3)] walang hanggan,

(3) As-Samad – Sinabi ni Ibn Abbas ayon sa pagsasalaysay ni Ikrimah na “ang kahulugan ng As-Samad ay ang Isa na kanlungan o sandigan ng lahat ng kanilang mga pangangailangan at pinagsusumamo. Sinabi rin ni Ibn Abbas ayon sa pagsasalaysay ni Ali Ibn Talhah na “ang kahulugan ng As-Samad ay Rabb (Panginoon) na Ganap sa Kanyang Kapamahalaan, Siya ang Marangal na ang Karangalan ay Ganap, Siya ang Dakila na ang Kadakilaan ay Ganap, ang Matalino na ang Kanyang Katalinuhan ay Ganap.”


3

لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ

Sahih International: Siya ay hindi nanganganak ni ipinanganak.

Darussalam: Hindi Siya nagkaanak at hindi rin Siya ipinanganak.

ICDO: Kailanman ay hindi Siya nagkaroon ng anak at kailanman ay hindi Siya ipinanganak at wala Siyang asawa.

Salas/Taron: “[Siya ay] hindi nagkaanak at hindi Siya ipinanganak,(3)

(3) Si Bukhari ay nagtala mula kay Abu Hurayrah na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Ang Dakilang Allah ay nagsabi: ‘Ako ay itinakwil ng anak ni Adan at wala siyang karapatang gawin ito sa Akin, at Ako ay kanyang nilapastangan at wala siyang karapatang gawin ito sa Akin. Tungkol sa kanyang pagtakwil sa Akin, ito ay ukol sa kanyang pagsasabing: “Kailanman, hindi Niya ako magagawang likhaing muli katulad ng pagkakalikha Niya noon sa akin.” Nguni’t ang muling paglikha sa kanya [sa tao] ay higit na madali kaysa sa unang paglikha sa kanya. At tungkol sa kalapastanganan niya sa Akin, ito ay kaugnay ng pananalita niya na: “Ang Allah ay nagkaroon ng isang (lalaking) anak. Nguni’t Ako ay Tanging Isa, na Ganap na Rabb (Panginoon). Hindi Ako nagkaanak at hindi rin Ako ipinanganak, at sa Akin ay walang maihahalintulad.” [mula sa Tafsir Ibn Kathir, vol. 10, pahina 637]

Hasanah Media Agency: Hindi nagkaanak at hindi ipinanganak. 

Quranenc.com: Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya ipinanganak. 

Tafseer.info: “Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya ipinanganak(4),

(4) Si Bukhari ay nagtala mula kay Abu Hurayrah na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Ang Dakilang Allah ay nagsabi: ‘Ako ay itinakwil ng anak ni Adan at wala siyang karapatang gawin ito sa Akin, at Ako ay kanyang nilapastangan at wala siyang karapatang gawin ito sa Akin. Tungkol sa kanyang pagtakwil sa Akin, ito ay ukol sa kanyang pagsasabing: “Siya (Allah) ay kailanman, hindi Niya ako muling malilikha katulad ng pagkakalikha Niya noon sa akin.” Ngunit ang muling paglikha sa kanya (sa tao) ay higit na madali kaysa sa unang paglikha sa kanya. At tungkol sa kalapastanganan niya sa Akin, ito ay kaugnay ng pananalita niya na: “Ang Allah ay nagkaroon ng isang (lalaking) anak. Ngunit Ako ay Tanging Isa, na Ganap na Rabb (Panginoon). Hindi Ako nagkaanak at hindi rin Ako ipinanganak, at sa Akin ay walang maihahalintulad.” [mula sa Tafsir Ibn Kathir, vol. 10, pahina 637]


4

وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ

Sahih International: Wala ni sa Kanya na anumang kahalintulad.”

Darussalam: At walang anuman ang sa Kanya ay maihahalintulad.

ICDO: At kailanman ay walang maihahalintulad sa Kanya, sa Kanyang Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga gawain, na luwalhati sa Kanya na Kataas-Taasan.

Salas/Taron: “At sa Kanya ay walang makakapantay [o makakatulad].”

Hasanah Media Agency: Wala Siyang kahalintulad na anuman.’ 

Quranenc.com: Hindi nagkaroon sa Kanya ng isang kapantay na isa man.” 

Tafseer.info: “At Siya ay walang katulad.”