Kapalaran

AL-IMAN BI-QADARI, KHAYRIHI WA SHARRIH
Ang Paniniwala Sa Tadhana, Ang Mabuti At Masama Nito


Mga sangkap ng paniniwala sa Qadar:

 1. Nalalaman ng Allah ang lahat ng bagay maging sa kabuuan o detalye nito, ang simula at katapusan nito, gawain man Niya o ng Kanyang mga nilalang.
 2. Naisulat na ng Allah ang lahat ng mga magaganap sa Al-Lawhul Mahfud.
 3. Lahat ng nilalang ay hindi magkakaroon kung hindi hinangad ng Allah, ito man ay sa Kanyang gawain o ng kanyang mga nilalang.
 4. Ang lahat ay nilikha ng Allah, ang kanilang kabuuan, mga katangian, mga kilos at mga galaw.

Ang paniniwala sa Qadar ay hindi nangangahulugang babalewalain ang sariling desisyon sa mga gawaing maaaring pagpilian at ang sariling kakayahan para gampanan ang mga ito.

[All credits to the original owner, this is an old file in my possession that I have no way to trace back the source]

Link: Ang Paniniwala Sa Itinakdang Kapalaran

Advertisements

Ang Huling Araw

AL-IMAN BI-YAWM AL-AKHIR
Ang Paniniwala Sa Huling Araw


Mga sangkap ng paniniwala sa Huling Araw:

 1. Ang paniniwala sa muling pagkabuhay (Ba’ath)
 2. Ang paniniwala sa pagsisiyasat at paghatol
 3. Ang paniniwala sa Paraiso at Impiyerno

Kalakip ng paniniwala sa Huling Araw ay ang paniniwala sa mga pangyayari sa kabila ng kamatayan.

 1. Ang pagsusulit sa loob ng libingan
 2. Ang pagdurusa o kaginhawahan sa loob ng libingan

Ang paniniwala sa muling pagkabuhay (Ba’ath)

Kapag hihipan ang tambuli sa ikalawang pag-ihip at magsisibangon ang mga tao mula sa kanilang mga libingan.

 • Katulad ng unang paglikha Namin na walang pinagmulan, Aming ibabalik ito, at iyan ay pangako mula sa Amin, tunay na Aming gagawin. [Al-Anbiya 21:104]
 • Pagkatapos, tunay, kayo ay mamamatay at kayo ay mabubuhay sa Huling Araw at babangon mula sa inyong mga libingan. [Al-Mu’minun 23:15-16]
 • Inaakala ba ninyong nilikha lamang Namin kayo ng walang dahilan at kayo ay hindi babalik sa Amin? [Al-Mu’minun 23:115]

Ang paniniwala sa pagsisiyasat at paghatol

Sisiyasatin ang isang lingkod sa kanyang gawa at siya ay hahatulan ayon sa uri ng kanyang gawain.

 • Tunay, sa Amin sila ay babalik at pagkatapos Amin silang sisiyasatin. [Al-Ghashiyah 88:25-26]
 • At Aming itatatag ang mga timbangan ng katarungan sa Araw ng Pagkabuhay Muli, kaya walang sinuman ang hahatulan ng kawalang katarungan sa anupamang bagay. At kung mayroon mang ang bigat ng isang buto ng mustasa, ito ay Aming ilalahad. At Kami ay Sapat bilang Tagalitis. [Al-Anbiya 21:47]

Ang paniniwala sa Paraiso at Impiyerno                       

Ang dalawang ito ang siyang magiging hantungan ng mga nilalang. Ang Paraiso ang tahanan ng kaginhawaan at inilaan ni Allah sa mga mananampalatayang may banal na takot at sumunod sa mga utos Niya.

Tunay, sila na may mga pananampalataya at gumagawa ng matutuwid – sila ang mga pinakamahusay sa mga nilikha. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon, ay ang mga Hardin ng Eden (Paraiso), na sa ilalim nito ay dumadaloy na mga ilog, sila ay mananatili doon magpakailanman. Si Allah ay nalulugod sa kanila, at sila ay nalulugod sa Kanya. Iyan ay para lamang sa kanya na may takot sa kanyang Panginoon.  [Al-Bayyinah 98:7-8]

Magagandang dulot ng paniniwala sa Huling Araw:

 1. Masigasig na pagsasagawa at pagsunod sa mga utos ng Allah sa hangaring makakamit ang gantimpala nito sa Huling Araw.
 2. Pagkatakot sa pagsuway sa mga utos at sa parusa nito sa araw na iyon.
 3. Hindi manghinayang ang isang mananampalataya sa mga materyal na bagay kapag hindi niya ito makakamtan dahil ang kapalit nito ay biyaya at gantimpala sa Huling Araw.

Mga sangkap ng paniniwala sa muling pagkabuhay:

 1. Si Allah ang lumikha ng mga langit at lupa at lahat ng nakapaloob nito. Nilikha niya ito mula pa noon, at ang may kakayahang lumikha ng nilalang ng walang pinagmulan ay hindi mahirap sa Kanya ang pagbalik nito sa dati nitong anyo o pinagmulan.
 • At Siya ang nagpasimula ng mga nilalang at kapag namatay ang mga ito ay Kanyang muling ibabalik ang buhay nito at iyo ay napakadali sa Kanya. [Ar-Rum 30:27]
 • Kagaya din ng paglikha Namin noong una, ibabalik Namin, at iyan ay pangako mula sa Amin, tunay na Aming gagawin at tutuparin ito. [Al-Anbiya 21:104]
 1. Ang patay na lupa na tuyong tuyo ni walang kahoy na kulay berde at kapag ito ay nabuhusan ng ulan, ito ay gagalaw at lalabas mula rito ang isang kulay berde na magbubunga ito ng iba’t ibang uri ng prutas nakakasiyang tanawin, at ang may kakayahang buhayin ito matapos mamatay ay may kakayahan ding buhayin ang mga patay. Inaakala ng mga di-mananampalataya na hindi kailanman babangon ang mga patay mula sa kanilang libingan. Sila ay tumatangging muling mabubuhay ang nabubulok na buto.
 • Ilalabas Niya ang buhay mula sa patay at ilalabas Niya ang patay mula sa buhay, at magbibigay buhay sa lupa matapos ang kamatayan nito, at sa gayon kayo ay lalabas mula dito. [Ar-Rum 30:19]
 • Sabibihin mo, bubuhayin siya ng lumikha sa kanya noong una, Siya ang nakakaalam sa lahat ng nilalang. [Yasin 36:79]

Ang pagsusulit sa loob ng libingan

Ito ay ang pagtatanong sa patay matapos siyang ilibing tungkol sa kanyang Panginoon, relihiyon at ng kanyang Propeta. Pananatilihin ng Allah sa mga sumasampalataya ang matatag na pananalita, at ang isasagot niya ay: “Ang Allah ang aking Panginoon; ang Islam ang aking relihiyon; at si Muhammad ang aking Propeta.”

Ililigaw ni Allah ang mga di-mananampalataya at ang isasagot niya ay: “Hah! Hah! Hindi ko alam.” Ang isasagot ng Munafiq (nagbabalatkayong Muslim) o ng taong nag-aalinlangan ay: “Hindi ko alam. Narinig ko sa mga taong sila ay nagsabi ng ganito (ng isang bagay) at iyon ang sinabi ko.”

Ang pagdurusa o kaginhawahan sa loob ng libingan

Ang pagdurusa ay makakamit ng mga taong manlilinlang mula sa mga Munafiq at mga di-mananampalataya. Sinabi ng Allah hinggil sa mga tauhan ni Fir’awn. Ang apoy sa Impiyerno ang isusunog sa kanila sa umaga at hapon at sa pagsapit ng Huling Araw sasabihin sa mga Anghel, ipasok ninyo ang mga tauhan ni Fir’awn sa may pinakamatinding parusa. [Ghafir 40:46]

Ang kaginhawaan ay para sa matatapat na mananampalataya. Tunay, ang mga taong nagsasabi: “Ang Allah ang aming Panginoon” at sila ay matatag sa kanilang paniniwala at tungkulin, sa kanila ay magsisibaba ang mga Anghel sa oras ng kanilang paghihingalo at magsasabi sa kanila: “Huwag kayong matakot sa mga haharapin ninyo at huwag malumbay sa mga naiwan ninyo at dapat kayong matuwa sa Paraisong naipangako sa inyo.” [Fussilat 41:30]

[All credits to the original owner, this is an old file in my possession that I have no way to trace back the source]

Link: Ang Paniniwala Sa Kabilang Buhay

Mga Propeta

AL-IMAN BIL-ANBIYA
Ang Paniniwala Sa Mga Sugo


Mga sangkap ng paniniwala sa mga Propeta (Sugo):

 1. Ang paniniwala na ang kanilang mensahe ay totoong nagmula kay Allah
 2. Ang paniniwala sa sinumang napag-alaman natin na kanilang pangalan
 3. Ang pagsasabuhay sa batas ng sinuman sa kanilang sinugo para sa atin, at ang kahuli-hulihan sa kanila ay si Muhammad.

Mga Sugong nabanggit sa Qur’an (ayon sa pagkakasunud-sunod):

 1. Adam
 2. Idris
 3. Nuh
 4. Hud
 5. Salih
 6. Ibrahim
 7. Lut
 8. Ismail
 9. Ishaq
 10. Ya’qub
 11. Yusuf
 12. Shu’ayb
 13. Ayyub
 14. Dhul Kifl
 15. Musa
 16. Harun
 17. Dawud
 18. Sulayman
 19. Ilyas
 20. Alyasa
 21. Yunus
 22. Zakariyyah
 23. Yahya
 24. Isa
 25. Muhammad

Sino si Muhammad

Siya ang pinakahuling Sugo ng Diyos upang ituwid ang mga pagbabagong ginawa ng tao sa mensahe ng mga naunang Propeta, upang ipagpatuloy at ganapin ito.

Bibliya – Lumang Tipan

Ang Diyos ay nagwika kay Moises: “Aking palilitawin sa kanila ang isang Propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya.” [Deuteronomio 18:18]

Paano siya naging Propeta?

“Bumasa ka! Sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha.Na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay.Bumasa ka sapagkat ang iyong Pnginoon ay Ang Pinakamapagbigay.Siya ang nagturo (sa paggamit) ng panulat.Na nagturo sa tao ng hindi niya nalalaman.” [Al-Alaq 97:1-5]

[All credits to the original owner, this is an old file in my possession that I have no way to trace back the source]

Link: Ang Paniniwala Sa Mga Sugo

Mga banal na Aklat

AL-IMAN BI-KUTUBILLAH
Ang Paniniwala Sa Mga Kapahayagan Ng Allah


Mga sangkap ng paniniwala sa mga Kapahayagan

 1. Ang paniniwala sa kanilang mga pangalan:
 2. Ang paniniwala na ang mga ito ay totoong nagmula kay Allah.
 3. Ang pagpapatunay sa mga nakasaad dito
 4. Ang pagsunod sa mga alituntunin nito.

Mga kapahayagang nabanggit sa Qur’an:

 1. Suhuf (Kalatas) – ipinahayag kay Abraham
 2. Tawrah (Torah) – ipinahayag kay Moses
 3. Injil (Ebanghelyo) – ipinahayag kay Hesus
 4. Zabur (Salmo)- ipinahayag kay David
 5. Qur’an (Koran) – ipinahayag kay Muhammad

Qur’an, isang himala

Ito ang huling Aklat na binubuo ng mga salita ng Allah na ipinahayag Niya kay Propeta Muhammad. Ito ay nananatili sa orihinal nitong anyo, walang nabago, nabawas o nadagdag ni isa mang salita. Ang hamon na gumawa ng tulad ng isa sa mga kabanata nito ay hindi nakayanan.

Ang mga natuklasan ng Siyensiya, mahigit 1,400 taon nang ipinahayag ito – ang pinagmulan ng mundo [41:11, 21:30], ang paglawak ng mundo [51:47], “Fingerprint, atbp.

[All credits to the original owner, this is an old file in my possession that I have no way to trace back the source]

Link: Ang Paniniwala Sa Mga Kasulatan

Mga Anghel

AL-IMAN BIL-MALA’IKAH
Ang Paniniwala Sa Mga Anghel


Mga sangkap ng paniniwala sa mga Anghel

 1. Ang paniniwala sa pagkakaroon ng mga Anghel
 2. Ang paniniwala sa napag-alaman nating mga gawain nila, na kanilang ginagampanan ayon sa utos ng Allah

Mga ilang anghel

 • Jibril: Inatasan sa Wahi (Kapahayagan mula kay Allah)
 • Mika’il: Inatasan sa ulan at pananim.
 • Israfil: Inatasan sa pag-ihip ng tambuli sa Araw ng Paghuhukom at muling pagkabuhay.
 • Malak Al-Mawt: Inatasan sa pagkuha ng mga kaluluwa sa takdang oras ng kamatayan.
 • Malik: Inatasang tagapagbantay ng impiyerno.
 • Kiraman Katibin: Inatasang magsulat ng mga gawain, isa sa kanan at isa sa kaliwa.
 • Munkar at Nakir: Inatasang magtanong sa patay (sa libingan):  Sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong relihiyon? Sino ang iyong Propeta?

Ang paniniwala sa “Espiritu Santo” bilang anghel:

I. Bibliya – Lumang Tipan

 • “… Si Saul ay nakadama ng kakaibang pakiramdam… sumakanya ang Espiritu ng Diyos at siya’y nakitulad sa ginawa ng mga Propeta.” [1 Samuel 10:9-10]
 • “Pagkarinig nito kinasihan siya ng Espiritu ng Diyos; at nagsiklab ang kanyang galit.” [1 Samuel 11:6]
 • “Ang tanong nila…Nasaan si Yahweh na nagbigay ng Espiritu kay Moises?” [Isaias 63:10-11]

II. Bibliya – Bagong Tipan

 • Sinabi ng Anghel kay Maria, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo….” [Lukas 1:35]
 • Napuspos ng Espirutu Santo si Elisabet.” [Lukas 1:41]
 • “Napuspos ng Espiritu Santo ang kanyang amang si Zacarias….” [Lukas 1:67]
 • “Simeon… Sumakanya ang Espiritu Santo.” [Lukas 2:25]
 • “… Si Jesus.Nang siya ay nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati.”

[All credits to the original owner, this is an old file in my possession that I have no way to trace back the source]

Link: Ang Paniniwala Sa Mga Anghel

Ang tunay na Diyos

AL-IMAN BILLAH
ANG PANINIWALA KAY ALLAH
Ang Nag-iisa At Tanging Tunay Na Diyos


Ang pinakamahalagang utos: MANIWALA SA IISANG DIYOS!

Ngunit sino ang tunay na Diyos?

I. Bibliya – Lumang Tipan

 • “Pakinggan mo o Israel, ang Panginoong Diyos ay iisang Panginoon.”[Deuteronomio 6:4]
 • “Huwag kayong magkaroon ng ibang diyos, maliban sa Akin.” [Exodo 20:3]
 • “Inyong kilalanin na Ako lamang ang Diyos, at maliban sa Akin ay wala ng iba.” [Isaias 46:9]

II. Bibliya – Bagong Tipan

 • Sumagot si Jesus: “Ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo o Israel! Ang Panginoon na ating Diyos, Siya lamang ang Panginoon.” [Markus 12:29]
 • “Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin ka nila, ang Iisa at Tunay na Diyos, at kilalanin si Hesukristo bilang Iyong sinugo.” [Juan 17:3]

III. Qur’an

 • “Ipahayag: Siya si Allah. Ang Tanging Iisang Diyos. Si Allah, Ang Walang Hanggan, Ang Pinakaganap. Walang anak at hindi ipinanganak. At sa Kanya ay Walang Makakatulad.” [Al-Ikhlas 112 :1-4]

Ang katagang “Diyos” sa ibang wika

 • Ilah/Allah sa wikang Arabik na salita ni Propeta Muhammad
 • Eloh sa wikang Hebrew na salita ni Propeta Moises
 • Alaha sa wikang Aramik na salita ni Propeta Hesus

Ang paniniwala sa Allah ay naangkop sa apat na bagay

 1. Ang paniniwala sa pagkakaroon ng Diyos, Allah.
 2. Ang paniniwala sa kaisahan ng Allah sa Kanyang paglikha, pamamahala at pagmamay-ari sa lahat ng bagay. (Tawhid Ar-Rububiyyah).
 3. Ang paniniwala sa kaisahan ng Allah sa Kanyang pagka-Panginoon at pagka-Diyos. Siya lamang ang kaisa-isang tunay na panginoon na karapatdapat pag-ukulan ng anumang pagsamba, wala Siyang katambal (Tawhid Al-Uluhiyyah).
 4. Ang paniniwala sa kaisahan ng Allah sa Kanyang mga pangalan at katangian (Tawhid Al-Asma Wa As-Ssifat).

Mga bagay na naidudulot ng paniniwala kay Allah:

 1. Pagsunod sa pinaka-una at pinakamahalagang utos
 2. Pagkaligtas sa kaparusahan
 3. Pagkalugod ng Diyos
 4. Pag-asang makamit ang Paraiso

Link: Ang Paniniwala Kay Allah