Surah 9: At-Tawbah

التوبة
ANG PAGSISISI
البرعة
ANG KALAYAAN SA PANANAGUTAN

Bahagi: 10-11 Kabanata: 9 Talata: 129
Ayos ng pagkapahayag: 113
Madani Surah (maliban sa Ayah 128-129)
Pagsasatitik at Awdyo: At-Tawbah


1

بَرَآءَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

ICDO: Ito ay paglulunsad mula sa Allah at sa Kanyang Sugo na pinawawalang-bisa na Niya ang ginawang kasunduan sa mga yaong nakipagkasunduan sa inyo na mga Mushrikin, O kayo na mga Muslim!

Salas/Taron: [Ito ay pagpapahayag ng] kalayaan sa [lahat ng mga] pananagutan mula sa Allah at sa Kanyang Sugo niyaong kabilang sa mga mushrik(1) na sa inyo ay nakipagkasundo.

(1) Mushrikun – sila ang mga taong nagtatambal ng iba sa pagsamba sa Allah. Sila ay nagtalusira o hindi tumupad sa kanilang mga kasunduan.

Quranenc.com: [Ito ay pagpapahayag ng] isang kawalang-kaugnayan, mula kay Allāh at sa Sugo Niya, sa mga nakipagtipan kayo kabilang sa mga tagapagtambal.


2

فَسِيحُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخۡزِي ٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: Na kung kaya, malaya kayong maglakbay, O kayong mga Mushrikun sa kalupaan sa loob lamang ng apat na buwan na wala kayong pangangambahan na anumang panganib na magmumula sa mga mananampalataya, subalit dapat ninyong mabatid na walang pag-aalinlangang hindi kayo makaliligtas sa kaparusahan, at katiyakang ang Allah ay ipapahamak Niya ang mga walang pananampalataya at ipahihiya Niya rito sa daigdig, at Impiyernong-Apoy ang para sa kanila sa Kabilang-Buhay.

At ang ayah na ito ay patungkol sa mga nagkaroon ng kasunduan na katulad nito na walang limitasyon o roon sa mga nakipagkasundo na may palugit na hindi aabot ng apat na buwan ay bubuuin ito hanggang sa ito ay maging apat na buwan.

Salas/Taron: Gayunman, kayo [mga di-naniniwala] ay malayang magsipaglakbay sa loob ng apat na buwan sa mga lupain, subali’t dapat ninyong malaman na hindi ninyo magagawang takasan ang [parusa ng] Allah; at [sapagka’t] gagawing kaaba-aba [at walang dangal] ng Allah ang mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Kaya maglakbay kayo sa lupain sa apat na buwan, ngunit alamin ninyo na kayo ay hindi makapagpapahina kay Allāh, at na si Allāh ay magpapahiya sa mga tumatangging sumampalataya.


3

وَأَذَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥۚ فَإِن تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

ICDO: At ito ay deklarasyon o paglulunsad mula sa Allah at sa Kanyang Sugo bilang babala sa sangkatauhan sa dakilang araw ng pagsasakripisyo sa panahon ng Hajj, na ang Allah ay wala ng pananagutan sa mga Mushrikin at ganoon din ang Kanyang Sugo – na ang ibig sabihin ay hindi na sila ligtas mula sa mga mananampalataya. 

Subalit kapag kayo ay bumalik sa katotohanan, O kayong mga Mushrikun at tinalikuran ninyo ang pagsamba ninyo ng iba bukod sa Allah, ito ang pinakamabuti para sa inyo, at kapag tinanggihan ninyo ang katotohanan at hindi kayo pumasok sa Deen ng Allah ay dapat ninyong mabatid na kayo ay hindi makaliligtas sa parusa ng Allah. Na kung kaya, balaan mo, O Muhammad (ﷺ), sila na mga tumanggi sa Islam hinggil sa masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: At [ito ay] isang panawagan mula sa Allah at sa Kanyang Sugo sa sangkatauhan sa pinakadakilang araw ng Hajj,(2) na ang Allah at ang Kanyang Sugo ay walang pananagutan mula sa mga mushrik kaya kung kayo ay magsipagsisi, ito ay higit na makabubuti para sa inyo, subali’t kung kayo ay magsisitalikod, magkagayon, dapat ninyong malaman na hindi ninyo magagawang takasan ang [parusa ng] Allah. At magbigay ng balita [O Muhammad] sa mga di-naniniwala ng isang mahapding parusa.

(2) Ito ang ika-10 araw ng Dhul-Hijjah, ang ika-12 buwan ng Talaarawang Hijrah [Kalendaryo].

Quranenc.com: [Ito ay] isang pagpapahayag, mula kay Allāh at sa Sugo Niya, sa mga tao sa araw ng pinakamalaking ḥajj, na si Allāh ay walang-kaugnayan sa mga tagapagtambal, at ang Sugo Niya. Kaya kung nagbalik-loob kayo, ito ay higit na mabuti para sa inyo; ngunit kung tumalikod kayo ay alamin ninyo na kayo ay hindi makapagpapahina kay Allāh. Balitaan mo ang mga tumangging sumampalataya ng isang pagdurusang masakit.


4

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ

ICDO: Maliban na lamang sa mga Mushrikun na nakipagkasundo sa inyo nang may hangganan na kasunduan, at hindi nila sinira ang kasunduan, at hindi sila nakipagtulungan sa mga kalaban laban sa inyo, kaya buuin ninyo ang inyong mga kasunduan sa kanila hanggang sa ito ay matapos. Katiyakan, ang Allah ay minamahal Niya ang mga matatakutin (sa Allah), na isinagawa nila ang mga ipinag-uutos, na kung kaya, iwasan ninyo ang pagsasagawa ng Shirk at ang pagkakanulo (pagtratraydor) at iba pang kasalanan.

Salas/Taron: Maliban yaong may mga kasunduan sa inyo mula sa mga mushrik, pagkaraan sila ay hindi nagtalusira sa inyo sa anuman, at sila ay hindi nakipagtulungan kaninuman laban sa inyo. Kaya, inyong tuparin ang kasunduan sa kanila hanggang sa [matapos ang] kanilang takdang panahon. Katotohanan, ang Allah ay nagmamahal sa mga natatakot [sa Kanya].

Quranenc.com: Maliban sa mga nakipagtipan kayo kabilang sa mga tagapagtambal, pagkatapos ay hindi nagkulang sa inyo ng anuman at hindi nakipagtulungan laban sa inyo sa isa man, kaya lubusin ninyo sa kanila ang tipan sa kanila hanggang sa yugto nila. Tunay na si Allāh ay umiibig sa mga tagapangilag sa pagkakasala.


5

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

ICDO: At kapag natapos na ang apat na buwan bilang palugit ninyo sa mga Mushrikin, ay ideklara na ninyo ang pakikipaglaban laban sa mga kalaban ng Allah, kahit saanman sila naroroon at magsitungo kayo upang lusubin ang kanilang kinalalagyan, at abangan (tambangan) ninyo sila sa kanilang mga daanan, at kapag sila ay nanumbalik at pumasok sa Islam at sinunod nila ang batas nito, katulad ng pagsasagawa ng Salah, at pagbibigay ng Zakah, ay pabayaan na ninyo sila, dahil sila ay naging kabilang na sa inyong mga kapatid sa Islam. Katiyakan, ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisisi at nagbabalik-loob, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: Kaya kapag ang mga sagradong buwan ay lumipas na,(3) magkagayon inyong pagpapatayin ang mga mushrik [na nakikipaglaban at umuusig sa inyo] saanman ninyo sila matagpuan, at sila ay inyong bihagin at inyong salakayin at inyong abangan sa bawa’t pook ng tambangan. Subali’t kung sila ay magsisi at magsagawa ng pagdarasal at magbigay ng Zakaah [kawanggawa], samakatuwid hayaan sila sa kanilang [sariling] landasin. Katotohanan,  ang Allah ay Mapagpatawad, Maawain.

(3) Ito ang una, ika-7, ika-11 at ika-12 buwan ng Talaarawang Hijrah.

Quranenc.com: Kaya kapag lumipas ang mga buwang pinakababanal ay patayin ninyo ang mga tagapagtambal saanman ninyo sila natagpuan, kunin ninyo sila, kubkubin ninyo sila, at abangan ninyo sila sa bawat tambangan. Ngunit kung nagbalik-loob sila, nagpanatili sila ng pagdarasal, at nagbigay sila ng zakāh ay hayaan ninyo ang landas nila. Tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.


6

وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡلَمُونَ

ICDO: At kapag ang isa sa mga Mushrikin na ipinahintulot sa inyo ang kanilang buhay at kayamanan (na ito ay patungkol sa inyong kalaban) ay humingi ng proteksiyon sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ay tanggapin (pangalagaan) ninyo ang kanyang kahilingan hanggang marinig niya ang turo at gabay ng Dakilang Quran, pagkatapos ay ibalik ninyo siya sa kanyang pinanggalingan; upang magkaroon kayo ng katibayan na naiparating ninyo ang mensahe; dahil ang mga walang pananampalataya ay mangmang sa katotohanan hinggil sa Islam, at maaaring piliin nila ang Islam kapag naglaho ang kamangmangan.

Salas/Taron: At kung ang isa sa mga mushrik ay humihingi sa iyo ng pangangalaga, magkagayon, ipagkaloob mo sa kanya ang pangangalaga hanggang kanyang  marinig  ang  Salita  ng  Allah  [ang  Qur’an].  Pagkaraan, siya ay iyong ihatid sa [pook ng] kaligtasan. Iyan ay sa dahilang sila ay mga taong walang nalalaman.

Quranenc.com: Kung may isang kabilang sa mga tagapagtambal na nagpakandili sa iyo ay kandiliin mo siya hanggang sa marinig niya ang pananalita ni Allāh. Pagkatapos ay paabutin mo siya sa pook na ligtas siya. Iyon ay dahil sila ay mga taong hindi nakaaalam.


7

كَيۡفَ يَكُونُ لِلۡمُشۡرِكِينَ عَهۡدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ

ICDO: Hindi maaari na ang mga Mushrikun ay magkaroon ng kasunduan sa Allah at sa Kanyang Sugo, maliban lang sa mga yaong nakipagkasundo sa inyo sa lugar ng Masjid Al-Haram ng kasunduan sa Hudhaybiyyah, na kung ang sinumang tutupad sa kanilang kasunduan sa inyo ay tuparin din ninyo sa kanila ang kasunduan bilang katumbas ng kanilang pagtupad sa kasunduan. Katiyakan, ang Allah ay nagmamahal sa mga matatakutin na tumutupad sa kasunduan.

Salas/Taron: Paanong magkakaroon ng isang kasunduan sa Allah at sa Kanyang Sugo ang mga mushrik maliban yaong mga ginawan ninyo ng kasunduang malapit sa Masjid Al-Haram [sa Makkah]? Kaya, hanggang sila ay nananatiling matapat sa inyo, kayo ay maging matapat [din] sa kanila. Katotohanan, ang Allah ay nagmamahal sa mga natatakot [sa Kanya].

Quranenc.com: Papaanong magkakaroon ang mga tagapagtambal ng isang tipan sa ganang kay Allāh at sa ganang Sugo Niya maliban sa mga nakipagtipan kayo sa tabi ng Masjid na Pinakababanal? Kaya hanggat nanatili sila [sa tipan] sa inyo ay manatili kayo [sa tipan] sa kanila. Tunay na si Allāh ay umiibig sa mga tagapangilag sa pagkakasala.


8

كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لَا يَرۡقُبُواْ فِيكُمۡ إِلّٗا وَلَا ذِمَّةٗۚ يُرۡضُونَكُم بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَتَأۡبَىٰ قُلُوبُهُمۡ وَأَكۡثَرُهُمۡ فَٰسِقُونَ

ICDO: Katiyakan, ang ugali ng mga Mushrikin ay tumutupad sila ng kasunduan kung sila ay nagapi, subalit kapag naramdaman nila na mas higit na malakas sila kaysa sa mga mananampalataya ay wala silang pakialam kung ang kanilang kalaban ay kamag-anak nila o mga nakipagkasundo sa kanila, na kung kaya, huwag kayong magpadala sa kanilang mga magandang pakikitungo sa inyo habang sila ay natatakot sa inyo, dahil sila sa katunayan ay pawang mga salita lamang na lumalabas sa kanilang mga bibig upang masiyahan kayo sa kanila subalit sa katunayan ay tumatanggi ang kanilang mga puso, at karamihan sa kanila ay naghimagsik laban sa Islam at mga sumira sa kasunduan.

Salas/Taron: Paano ba [kayo makikipagkasundo sa kanila] gayong kapag kayo ay kanilang napangibabawan, hindi nila pinahahalagahan ang ugnayan sa inyo na pangkamag-anakan o ang kasunduan ng pangangalaga? Kayo ay kanilang binibigyan ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, subali’t ang kanilang mga puso ay tumututol, at karamihan sa kanila ay mga suwail.(4)

(4) Fasiq – ito ang Arabe para sa mga taong suwail, mapaghimagsik at palasuway sa Allah.

Quranenc.com: Papaanong [magkakaroon ng isang tipan] samantalang kung mangingibabaw sila sa inyo ay hindi sila magpapakundangan sa inyo sa pagkakamag-anak ni sa kasunduan. Pinalulugod nila kayo sa pamamagitan ng mga bibig nila samantalang tumatanggi ang mga puso nila. Ang higit na marami sa kanila ay mga suwail.


9

ٱشۡتَرَوۡاْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلٗا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ICDO: Ipinagpalit nila ang mga talata ng Allah o mga katuruan ng Allah sa maliit na halaga lamang na makamundo, na kung kaya, pinigilan nila ang sinumang nagnais na pumasok sa Islam, kaya napakasama ng kanilang ginawa.

Salas/Taron: Kanilang ipinagbili ang mga ayaat [kapahayagan] ng Allah sa maliit na halaga, at kanilang hinadlangan [ang mga tao] sa Kanyang Landas; sadyang kasamaan ang anumang kanilang laging ginagawa.

Quranenc.com: Ipinagbili nila ang mga tanda ni Allāh sa isang halagang kakaunti kaya sumagabal sila sa landas Niya. Tunay na sila ay kay sagwa ng ginagawa noon.


10

لَا يَرۡقُبُونَ فِي مُؤۡمِنٍ إِلّٗا وَلَا ذِمَّةٗۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُعۡتَدُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga Mushrikin na iyan ay kalabang tunay ng mga mananampalataya, na kung kaya, walang halaga sa kanila ang relasyon sa dugo at ginagawang kasunduan dahil sila ay lumalampas sa hangganan at nang-aapi.

Salas/Taron: Sila ay hindi kumikilala sa ugnayang nauukol sa isang naniniwala, maging ito man ay pangkamag-anakan o kasunduan ng pangangalaga. Sila yaong mga mapanlabag.

Quranenc.com: Hindi sila magpapakundangan sa isang mananampalataya sa pagkakamag-anak ni sa kasunduan. Ang mga iyon ay ang mga lumalabag.


11

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ

ICDO: Kung sila ay nagsisi at hindi na sila sumamba ng iba bukod sa Allah at binigkas nila ang Shahadah at nagbigay sila ng Zakah at sinunod ang batas ng Islam hinggil sa pagsasagawa ng Salah at pagbibigay ng Zakah, sila ay magiging kapatid ninyo sa Islam. At ipinahahayag Namin ang mga talata at nililinaw Namin sa mga taong nakaiintindi na makikinabang nito.

Salas/Taron: Subali’t kung sila’y magsisi, magsagawa ng pagdarasal at magbigay ng Zakaah, magkagayon, sila ay inyong mga kapatid sa relihiyon. At Aming masusing ipinaliliwanag ang mga ayaat [kapahayagan] para sa mga taong nakaaalam.

Quranenc.com: Ngunit kung nagbalik-loob sila, nagpanatili sila ng pagdarasal, at nagbigay sila ng zakāh, mga kapatid ninyo sila sa relihiyon. Masusing ipinaliliwanag Namin ang mga tanda para sa mga taong umaalam.


12

وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ

ICDO: Kapag nilabag ng mga Mushrikun ang kasunduan nila sa inyo, at siniraan ang inyong Relihiyon (Deen) nang lantaran, ay makipaglaban kayo sa kanila dahil sila na mga pinuno ng pagkaligaw ay walang halaga sa kanila ang kanilang sinumpaan na kasunduan upang itigil nila ang kanilang paglabag o pakikipaglaban sa Islam.

Salas/Taron: Subali’t kung sila ay sumira sa kanilang panunumpa pagkaraan ng kanilang kasunduan at kanilang tuligsain ang inyong relihiyon samakatuwid, makipaglaban sa mga pinuno ng mga di-naniniwala sapagka’t katiyakan walang mga [sagradong] panunumpa sa kanila [kaya makipaglaban sa kanila] upang sakali sila ay magsitigil.

Quranenc.com: Ngunit kung lumabag sila sa mga sinumpaan nila matapos ng tipan sa kanila at tumuligsa sila sa relihiyon ninyo, makipaglaban kayo sa mga pasimuno ng kawalang-pananampalataya – tunay na sila ay walang mga sinumpaang ukol sa kanila – nang sa gayon sila ay titigil.


13

أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوۡمٗا نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ وَهَمُّواْ بِإِخۡرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٍۚ أَتَخۡشَوۡنَهُمۡۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَوۡهُ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

ICDO: Hindi ba nararapat na hindi kayo magdalawang-isip na makipaglaban sa mga taong sumira sa kanilang mga kasunduan sa inyo, at nagbalak na palayasin sa Makkah ang Sugo ng Allah, at sila ang nag-umpisa ng pang-aapi sa inyo at pang-aatake sa inyo, natatakot ba kayo sa kanila o sa pakikipagharap sa kanila sa labanan? Subalit ang Allah ang nararapat ninyong katakutan kung kayo ay tunay na naniniwala.

Salas/Taron: Hindi ba kayo makikipaglaban sa mga taong nagtalusira sa kanilang mga panunumpa [at mga pangako] at kanilang tinangkang itaboy ang Sugo at sila [rin yaong] mga naunang [magtangkang sumagupa] sa inyo sa unang pagkakataon? Sila ba ay inyong kinatatakutan? [Subali’t] higit na nararapat na ang Allah ang Siya ninyong katakutan kung tunay nga na kayo ay mga naniniwala.

Quranenc.com: Hindi ba kayo makikipaglaban sa mga taong lumabag sa mga sinumpaan nila at nagbalak ng pagpapalayas sa Sugo samantalang sila ay nagpasimula [sa pakikipag-away] sa inyo sa unang pagkakataon? Kinatatakutan ba ninyo sila gayong si Allāh ay higit na karapat-dapat na katakutan ninyo kung kayo ay mga mananampalataya?


14

قَٰتِلُوهُمۡ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَيۡدِيكُمۡ وَيُخۡزِهِمۡ وَيَنصُرۡكُمۡ عَلَيۡهِمۡ وَيَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمٖ مُّؤۡمِنِينَ

ICDO: O kayong mga mananampalataya, makipaglaban kayo sa mga kalaban ng Allah dahil sila ay pinarurusahan ng Allah sa pamamagitan ninyo, at hinahamak sa pamamagitan ng pagkatalo nila at tinutulungan kayo laban sa kanila, at pinangingibabaw Niya ang Kanyang salita at ginagamot (o pinalulubag) ang inyong mga kalooban sa pamamagitan ng pagkatalo nila at pinasiya kayo dahil sa matagal na ninyong kalungkutan dahil sa pang-aapi ng mga Mushrikin,

Salas/Taron: Makipaglaban sa kanila; sila ay parurusahan ng Allah sa pamamagitan ng inyong mga kamay at sila ay [Kanyang] hihiyain at kayo ay bibigyan ng tagumpay laban sa kanila at [Kanyang] bibigyang kasiyahan(5) ang mga dibdib ng mga taong naniniwala.

(5) Ang ibang paliwanag nito ay “paluluwagin ang dibdib ng isang naniniwala.”

Quranenc.com: Makipaglaban kayo sa kanila, magpaparusa sa kanila si Allāh sa pamamagitan ng mga kamay ninyo, magpapahiya Siya sa kanila, mag-aadya Siya sa inyo laban sa kanila, magpapagaling Siya sa mga dibdib ng mga taong mananampalataya,


15

وَيُذۡهِبۡ غَيۡظَ قُلُوبِهِمۡۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ICDO: At upang alisin ang galit sa kalooban ng mga mananampalataya. At sinuman ang magbalik-loob mula sa mga lumabag, walang pag-aalinlangan, ang Allah ay pinapatawad Niya ang sinuman na Kanyang nais. At ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa sinumang tapat sa kanyang pagsisisi, at Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang panukala at paglikha at paglalagay ng batas para sa Kanyang mga alipin.

Salas/Taron: At [Kanyang] papawiin [sa mga naniniwala] ang poot sa kanilang mga puso. At tatanggapin ng Allah ang pagsisisi ng sinumang Kanyang nais. At ang Allah ay Maalam, Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: at mag-aalis Siya ng ngitngit sa mga puso nila. Tumatanggap si Allāh ng pagbabalik-loob ng sinumang niloloob Niya. Si Allāh ay Maalam, Marunong.


16

أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تُتۡرَكُواْ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَلَمۡ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَلِيجَةٗۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

ICDO: Mula sa panuntunan ng Allah ang pagsubok, na kung kaya, huwag ninyong isipin, O kayong mga mananampalataya, na kayo ay pababayaan ng Allah na hindi kayo susubukin; upang palitawin ng Allah sa pamamagitan nito ang tunay na nagpunyagi sa Daan ng Allah o nakipaglaban sa mga kumakalaban sa Daan ng Allah nang taos-puso, at wala silang itinuring na Walijah (kakampi, kaagapay) kundi ang Allah, Kanyang Sugo at ang mga mananampalataya. At ang Allah ay Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya at Nakikita ang lahat ng inyong mga ginagawa at batay doon kayo ay Kanyang gagantihan.

Salas/Taron: Inaakala ba ninyo na kayo ay hahayaan [sa ganyang kalagayan] samantalang hindi pa nasusubukan ng Allah yaong mga kabilang sa inyo na nagpunyagi [sa Kanyang Landas] at hindi nagturing ng iba bukod sa Allah, at sa Kanyang Sugo at sa mga naniniwala bilang [kanilang] Walijah [kapalagayang-loob]. Ang Allah ay Maalam sa anumang inyong ginagawa.

Quranenc.com: O ipinagpalagay ba ninyo na iiwan kayo samantalang hindi pa nasubok ni Allāh ang mga nakibaka kabilang sa inyo at hindi gumawa sa halip kay Allāh ni sa Sugo ni sa mga mananampalataya ng kapalagayang-loob? Si Allāh ay Tagabatid sa anumang ginagawa ninyo.


17

مَا كَانَ لِلۡمُشۡرِكِينَ أَن يَعۡمُرُواْ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلۡكُفۡرِۚ أُوْلَـٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ وَفِي ٱلنَّارِ هُمۡ خَٰلِدُونَ

ICDO: Hindi kinaugalian ng mga Mushrikin na magtayo ng Tahanan ng (pagsamba sa) Allah, samantalang sila ay lantaran sa kanilang paglabag sa Allah at nagtuturing sila ng mga katambal sa Allah na sinasamba nila. Sila na mga nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah ay walang saysay ang anuman na kanilang mabuting gawa sa Kabilang-Buhay, at ang kanilang patutunguhan ay Impiyernong-Apoy magpasawalang-hanggan.

Salas/Taron: Hindi [marapat] para sa mga mushrik na pangasiwaan ang mga masjid ng Allah samantalang sila ay sumasaksi laban sa kanilang mga sariling kawalan ng paniniwala. Sila yaong ang kanilang mga gawain ay walang kabuluhan. At sa Apoy, sila ay mamamalagi roon nang walang hanggan.

Quranenc.com: Hindi ukol sa mga tagapagtambal na magtaguyod sa mga masjid ni Allāh habang mga saksi laban sa mga sarili nila sa kawalang-pananampalataya nila. Ang mga iyon ay bumagsak ang mga gawa nila, at sa Impiyerno sila ay mga mamamalagi.


18

إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَـٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ

ICDO: At walang sinuman ang nagpapanatili, nangangalaga, nagtatayo, nagtataguyod ng mga Tahanan ng (pagsamba sa) Allah maliban sa mga yaong naniwala sa Allah at sa Kabilang-Buhay, at isinasagawa nila ang Salah at nagbibigay sila ng Zakah, at wala silang kinakatakutan na sinuman kundi ang Allah, at sila ang tunay na pinatnubayan tungo sa katotohanan. 

Salas/Taron: Ang pangangasiwa ng mga masjid ng Allah ay para lamang sa kanya na naniniwala sa Allah at sa Huling Araw; nagsasagawa ng pagdarasal at nagbibigay ng Zakaah at [siya ay] walang kinatatakutan maliban sa Allah. Kaya, inaasahang sila yaong mga kabilang sa mga napatnubayan.

Quranenc.com: Nangangalaga lamang sa mga masjid ni Allāh ang sumampalataya kay Allāh at sa Huling Araw, nagpapanatili ng pagdarasal at nagbibigay ng zakāh, at hindi natakot kundi kay Allāh. Kaya naman maaasahang ang mga iyon ay maging kabilang sa mga napapatnubayan.


19

۞أَجَعَلۡتُمۡ سِقَايَةَ ٱلۡحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ كَمَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَجَٰهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ لَا يَسۡتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

ICDO: Itinuturing ba ninyo, na ang anuman na inyong ginagawa na pagpapainom ng mga nagsasagawa ng Hajj at pagtataguyod at pangangalaga ng Masjid Al-Haram ay katulad ng naniwala sa Allah at sa Kabilang-Buhay at nakipaglaban sa kumalaban sa Daan ng Allah? Hindi maaaring magkaparehas ang mga katayuan ng mga mananampalataya at katayuan ng mga walang pananampalataya sa paningin ng Allah; dahil katiyakang ang Allah, hindi katanggap-tanggap sa Kanya ang anumang gawain ng walang pananampalataya. At ang Allah ay hindi Niya ginagabayan tungo sa mabuting gawain ang mga masasama na hinamak nila ang kanilang mga sarili dahil sa kanilang paglabag.

Salas/Taron: Ginawa ba ninyo na ang pagbibigay ng inumin sa nagsasagawa ng Hajj at Umrah at ang pangangasiwa ng Masjid Al-Haram [sa Makkah] ay kapantay ng [mga gawain ng] isang naniniwala sa Allah at sa Huling Araw, at nagpupunyagi sa Landas ng Allah? Sila ay hindi magkapantay sa paningin ng Allah. At hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Ginawa ba ninyo ang [nakatalaga sa] pagpapainom sa tagapagsagawa ng ḥajj at sa pagtataguyod sa Masjid na Pinakababanal gaya ng sumampalataya kay Allāh at sa Huling Araw at nakibaka ayon sa landas ni Allāh? Hindi sila nagkakapantay sa ganang kay Allāh. Si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga taong lumalabag sa katarungan.


20

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ

ICDO: Yaong mga naniwala sa Allah na iniwan nila ang lugar o bayan ng mga walang pananampalataya at nangibang-bayan tungo sa lugar o bayan ng Islam, at isinakripisyo nila ang kanilang kayamanan at ang kanilang mga sarili sa pakikipagpunyagi sa Daan ng Allah o nakipaglaban sila sa mga kumakalaban sa Relihiyon ng Allah nang taos-puso upang mangibabaw ang Salita ng Allah, sila ang may dakilang gantimpala, at sila ang magtatagumpay ng pagmamahal ng Allah.

Salas/Taron: Yaong mga naniwala [sa Allah at sa Kanyang Sugo] at nagsilikas at nagpunyagi para sa Landas ng Allah sa pamamagitan ng kanilang mga yaman at ng kanilang mga sarili, [sila] ay nakahihigit sa antas [ng karangalan] sa paningin ng Allah. Sila yaong mga nagkamit [ng dakilang tagumpay].

Quranenc.com: Ang mga sumampalataya, lumikas, at nakibaka ayon sa landas ni Allāh sa pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila ay higit na dakila sa antas sa ganang kay Allāh. Ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay.


21

يُبَشِّرُهُمۡ رَبُّهُم بِرَحۡمَةٖ مِّنۡهُ وَرِضۡوَٰنٖ وَجَنَّـٰتٖ لَّهُمۡ فِيهَا نَعِيمٞ مُّقِيمٌ

ICDO: Katiyakan, para sa mga mananampalataya na nangibang-bayan ang magandang balita mula sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha ng masaganang Awa mula sa Kanya na pagmamahal na walang poot pagkatapos nito, at ang kanilang patutunguhan ay mga hardin sa Paraiso at masaganang biyaya na walang-hanggan.

Salas/Taron: Ang kanilang Panginoon ay nagbibigay ng magandang balita ng isang habag mula sa Kanya at ng magandang lugod [para sa kanila] at ng mga hardin [Paraiso] para sa kanila na kung saan ay naroroon ang walang katapusang ligaya.

Quranenc.com: Nagbabalita ng nakagagalak sa kanila ang Panginoon nila hinggil sa awa mula sa Kanya, pagkalugod, at mga harding may ukol sa kanila sa mga iyon na kaalwanang mamamalagi,


22

خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ

ICDO: Mananatili sila roon magpasawalang-hanggan na patuloy na matatamasa ang kasiyahan, at yaon ay gantimpala dahil sa kanilang mga nagawang pagsunod at kabutihan sa buhay nila rito sa daigdig. Katiyakan, ang Allah ay nasa Kanya ang dakilang gantimpala ng sinumang naniwala at gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal.

Salas/Taron: Sila ay mamamalagi roon nang walang hanggan. Katotohanan, nasa Allah ang isang dakilang gantimpala.

Quranenc.com: habang mga mananatili sa mga iyon magpakailanman. Tunay na si Allāh, sa ganang Kanya, ay may pabuyang sukdulan.


23

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

ICDO: O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo, huwag ninyong ituring ang inyong mga kamag-anak, mga magulang, mga kapatid at iba pa na awliya (mga sandalan na pagkakatiwalaan sa inyong mga sarili) na ibubunyag ninyo ang mga lihim ng mga Muslim at hihilingin ninyo ang kanilang payo hinggil sa mga gawain ninyo, hanggang sila ay nananatili sa di-paniniwala (pagtanggi) sa Allah at pakikipaglaban sa Islam. At kung pinili sila na pagkakatiwalaan at pakamamahalin, ay walang pag-aalinlangang nalabag nila ang Allah at minali nila ang kanilang mga sarili ng matinding pagkakamali.

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, huwag ninyong ituring bilang awliya’ [tagapangalaga], ang inyong mga ama at inyong mga kapatid na lalaki kung higit nilang ikinalulugod ang kawalan ng paniniwala kaysa sa paniniwala. At sinuman sa inyo ang nagturing nito, magkagayon sila yaong mga mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: O mga sumampalataya, huwag ninyong gawin ang mga magulang ninyo at ang mga kapatid ninyo bilang mga katangkilik kung pakaiibigin nila ang kawalang-pananampalataya higit sa pananampalataya. Ang sinumang tumangkilik sa kanila kabilang sa inyo, ang mga iyon ay ang mga tagalabag sa katarungan.


24

قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga mananampalataya: Kung ang inyong mga ama, mga anak, mga kapatid, mga asawa at mga kamag-anak; at ang inyong mga kayamanan na naipon, ang negosyo na kinakatakutan ninyong malugi, ang inyong mga magagandang tahanan na itinayo ninyo, kung higit ang pagmamahal ninyo sa mga ito kaysa sa pagmamahal ninyo sa Allah, sa Kanyang Sugo at sa pagkikipaglaban sa Daan ng Allah; samakatuwid hintayin ninyo ang parusa ng Allah, ang Kanyang pasiya sa inyo. At ang Allah ay hindi Niya ginagabayan ang sinumang lumalabag sa Kanyang kagustuhan.

Salas/Taron: Sabihin mo [sa kanila O Muhammad]: kung ang inyong mga ama, ang inyong mga anak na lalaki, ang inyong mga kapatid na lalaki, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga kayamanang pinagkakakitaan, ang inyong mga kalakal na pinangagambahang mangawala, ang inyong ikinasisiyang mga tahanan ay higit ninyong minamahal kaysa sa Allah at sa Kanyang Sugo, at sa pagpupunyagi sa Kanyang Landas, magkagayon, kayo ay magsipaghintay hanggang ipagkaloob ng Allah ang Kanyang kapasiyahan. At hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong suwail.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Kung ang mga magulang ninyo, ang mga kapatid ninyo, ang mga asawa ninyo, ang angkan ninyo, ang ilang yamang nakamtan ninyo, ang isang pangangalakal na kinatatakutan ninyo ang katumalan nito, at ang ilang tirahang kinalulugdan ninyo ay higit na kaibig-ibig sa inyo kaysa kay Allāh, sa Sugo Niya, at sa pakikibaka ayon sa landas Niya ay mag-abang kayo hanggang sa magparating si Allāh ng utos Niya.” Si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga taong suwail.


25

لَقَدۡ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٖ وَيَوۡمَ حُنَيۡنٍ إِذۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡ كَثۡرَتُكُمۡ فَلَمۡ تُغۡنِ عَنكُمۡ شَيۡـٔٗا وَضَاقَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ ثُمَّ وَلَّيۡتُم مُّدۡبِرِينَ

ICDO: Katotohanan, ang Allah ay nagbaba ng tulong sa inyo sa maraming mga nangyaring labanan noong ginawa ninyo ang lahat ng kaparaanan ng inyong pagkapanalo at nagtiwala kayo sa Allah. 

Sa Labanan sa Hunayn, sinabi ninyo: Hindi na tayo mananalo ngayon kung dahil lamang sa maliit na bilang, na kung kaya, nasiyahan kayo na umaasa kayo sa inyong dami samantalang wala namang naging pakinabang ito sa inyo, at nang lumusob sa inyo ang inyong mga kalaban ay wala kayong natagpuan na mapagtataguan dito sa malawak na kalupaan, na kung kaya, tumakas kayo na mga talunan.

Salas/Taron: Katiyakan, ang Allah ay nagbigay ng tulong sa inyo sa maraming mga pook [ng labanan] at [maging] sa araw ng [digmaan sa] Hunain nang kayo ay nangagalak sa rami ng inyong bilang, subali’t ito ay walang naidulot na anupamang tulong sa inyo. At ang kalupaan ay lubhang naging masikip para sa inyo sa [kabila ng] lawak nito. Pagkaraan, kayo ay nagsitalikod, na nagsisitakas [mula sa pakikipaglaban].

Quranenc.com: Talaga ngang nag-adya sa inyo si Allāh sa maraming larangan ng labanan, at sa araw ng [labanan sa] Ḥunayn noong nagpahanga sa inyo ang dami ninyo ngunit hindi nagdulot sa inyo ng anuman at sumikip sa inyo ang lupa gayong malawak ito, pagkatapos ay lumisan kayo na mga tumatalikod.


26

ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودٗا لَّمۡ تَرَوۡهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: Pagkatapos ay nagbaba ang Allah ng kapanatagan sa kalooban ng Kanyang Sugo at sa mga mananampalataya, kaya nanatili sila, at nagpadala Siya sa kanila na mga sundalong mga anghel na hindi nila nakikita, tinulungan sila laban sa kanilang mga kalaban at pinarusahan ng Allah ang mga walang pananampalataya, at ganoon magparusa ang Allah sa mga humaharang sa Daan patungo sa Kanyang Relihiyon, na mga hindi naniwala sa Kanyang Sugo.

Salas/Taron: Pagkaraan, ang Allah ay nagpababa ng Kanyang katiwasayan sa Kanyang Sugo [Muhammad] at sa mga naniniwala, at nagpababa [rin] ng mga kawal [mga anghel] na hindi ninyo nakikita at [Kanyang] pinarusahan yaong mga di-naniniwala. At iyan ang kabayaran para sa mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Pagkatapos ay nagbaba si Allāh ng kapanatagan Niya sa Sugo Niya at sa mga mananampalataya. Nagbaba Siya ng mga kawal na hindi ninyo nakita. Pinagdusa Niya ang mga tumangging sumampalataya. Iyon ay ang ganti sa mga tumatangging sumampalataya.


27

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

ICDO: Pagkatapos, ang sinumang nagbalik-loob mula sa maling paniniwala pagkatapos ng pangyayari at pumasok sa Islam, katiyakan, ang Allah ay tinatanggap Niya ang pagsisisi sa sinuman na Kanyang nais mula sa kanila at pinatatawad Niya ang kanyang kasalanan. At ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal.

Salas/Taron: Pagkaraan, tatanggapin ng Allah ang pagsisisi ng sinumang Kanyang nais. At ang Allah ay Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: Pagkatapos ay tumatanggap ng pagbabalik-loob si Allāh matapos niyon sa sinumang loloobin Niya. Si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.


28

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ فَسَوۡفَ يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

ICDO: O kayong mga mananampalataya! Walang pag-aalinlangan, ang mga Mushrikun ay marumi, na kung kaya, huwag mo silang pahintulutan na makalapit sa Masjid Al Haram pagkatapos ng taong ito na ikasiyam ng Hijrah,* at kung natatakot kayo na maghirap sa pagpigil ng kanilang negosyo sa inyo, walang pag-aalinlangan, ang Allah ay pagyayamanin Niya kayo sa ibang kaparaanan, at sapat na sa inyo ang kagandahang-loob ng Allah kapag ito ay Kanyang ninais, katiyakan, ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa inyong kalagayan, na Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa inyo.

*Hijrah: Ang literal na kahulugan nito ay pangingibang-bayan. Ito ay ginagamit sa mga sumusunod:

1) Ang pangingibang-bayan o Hijrah ng mga Muslim mula sa bayan ng mga kaaway patungo sa ligtas na lugar dahil sa pangrelihiyon na kadahilanan;

2) Ang mga kauna-unahang Muslim na nangibang-bayan noong kapanahunan ni Propeta Muhammad (ﷺ) mula sa Makkah patungong Abysinnia (na ngayon ay tinatawag itong Ethiopia), na pagkatapos nilang mamalagi roon ng ilang taon na mapayapa ay nagtungo sila sa Al-Madinah;

3) Ang pangingibang-bayan ni Propeta Muhammad (ﷺ) mula sa Makkah patungong Al-Madinah;

4) At tumutukoy din ito sa taon ng Islamikong kalendaryo, na ang pagbilang nito ay nagsimula mismo sa araw ng pangingibang-bayan ni Propeta Muhammad (ﷺ) mula sa Makkah patungong Al-Madinah.

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, katotohanan, ang mga mushrik ay marurumi.(6) Kaya huwag ninyo silang hayaang magsilapit sa Al-Masjid Al-Haram [sa Makkah] pagkaraan nitong kanilang [huling] taon. At kung inyong pinangangambahan ang paghihikahos, kayo ay pagyayamanin ng Allah mula sa Kanyang biyaya kung Kanyang naisin. Katotohanan, ang Allah ay Maalam, Tigib ng Karunungan.

(6) Najasun [o marurumi at marurungis] dahil sa kanilang maling pagsamba at karumal-dumal na gawain.

Quranenc.com: O mga sumampalataya, ang mga tagapagtambal ay salaula lamang kaya huwag silang lumapit sa Masjid na Pinakababanal matapos ng taon nilang ito. Kung nangamba kayo sa paghihikahos ay magpapayaman sa inyo si Allāh mula sa kabutihang-loob Niya kung niloob Niya. Tunay na si Allāh ay Maalam, Marunong.


29

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ

ICDO: O kayong mga Muslim, makipaglaban kayo sa mga walang pananampalataya na hindi naniniwala sa Allah at hindi naniniwala sa Muling Pagkabuhay at Paghuhukom, at hindi iniiwasan ang anumang ipinagbabawal ng Allah at ng Kanyang Sugo, at yaong hindi nila tinatanggap ang Tunay na Relihiyon na Al-Islam na hindi nila sinusunod ang mga batas nito, na katulad ng mga nagtatangan ng mga naunang Kasulatan na mga Hudyo at mga Kristiyano, hanggang sa sila ay magbabayad ng Jizyah* na inyong itatalaga na pag-aatas para sa kanila, na ibibigay sa inyo bilang kanilang ganap na pagpapasailalim at pagpapasakop.

*Jizyah: Ito ay buwis na ipinapataw ng Islam sa lahat ng mga di-Muslim na nasa ilalim ng pangangalaga ng Pamahalaang Islamiko.

Salas/Taron: Inyong labanan yaong mga di-naniniwala sa Allah at sa Huling Araw at yaong hindi mga nagbabawal sa anumang ginawang bawal ng Allah at ng Kanyang Sugo [si Muhammad] at yaong mga hindi kumikilala sa relihiyon ng katotohanan [Islam] mula sa mga pinagkalooban ng Kasulatan – [kayo ay makipaglaban] hanggang sila ay kusang magbayad ng jizyah,(7) at sila ay maging kaaba-aba.

(7) Jizyah – ito ang buwis na binabayaran ng mga di-Muslim na nakatira sa isang pamayanang Muslim bilang kabayaran para sa kanilang pangangalaga sa kanilang buhay at ari-arian.

Quranenc.com: Makipaglaban kayo sa mga hindi sumasampalataya kay Allāh ni sa Huling Araw, hindi nagbabawal sa ipinagbawal ni Allāh at ng Sugo Niya, at hindi nagrerelihiyon ng Relihiyon ng katotohanan kabilang sa mga binigyan ng kasulatan hanggang sa magbigay sila ng jizyah nang kusang-loob habang sila ay mga mahihina.


30

وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ ٱللَّهِۖ ذَٰلِكَ قَوۡلُهُم بِأَفۡوَٰهِهِمۡۖ يُضَٰهِـُٔونَ قَوۡلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبۡلُۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, nakagawa ng pagtatambal sa Allah ang mga Hudyo, noong inangkin nila na si `Uzair ay anak ng Allah, at ganoon din ang mga Kristiyano, noong inangkin nila na si `isa (Hesus) ay anak ng Allah, at ang pag-aangking ito ay inimbento nila mula sa kanilang mga sarili, at sila sa pamamagitan nito ay ginagaya nila ang mga sinasabi ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah na nauna sa kanila. Na isinumpa ng Allah ang lahat ng mga sumasamba ng iba bukod sa Kanya dahil sa kung paano sila lumihis sa katotohanan tungo sa kamalian.

Salas/Taron: At ang mga Hudyo ay nagsasabing: “Si Ezra ay anak na lalaki ng Allah,” at ang mga Kristiyano ay nagsasabing: “Ang Mesiyas [Hesus] ay anak na lalaki ng Allah.” Iyan ang pananalitang namumutawi sa kanilang mga bibig, kanilang tinutularan ang mga pananalita niyaong mga taong di-naniniwala noon. Sila ay isinumpa [at winasak] ng Allah, paano nga bang sila ay nalinlang [mula sa katotohanan](8)?

(8) Kailanman ang Dakilang Allah ay hindi katulad ng Kanyang mga nilikha na nagkakaanak.

Quranenc.com: Nagsabi ang mga Hudyo: “Si Ezra ay anak ni Allāh,” at nagsabi ang mga Kristiyano: “Ang Kristo ay anak ni Allāh.” Iyon ay ang sabi nila sa pamamagitan ng mga bibig nila. Gumagaya sila sa sabi ng mga tumangging sumampalataya noong una. Isinumpa sila ni Allāh! Paano silang naililihis?


31

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

ICDO: Itinuring ng mga Hudyo at mga Kristiyano ang kanilang mga Paham at ang mga Relihiyoso nila na mga Diyos at Panginoon, na nagpapanukala ng batas sa kanila at ito naman ay kanilang sinusunod, at tinatalikuran nila ang batas ng Allah, at itinuring nila si `isa Al-Masih na anak ni Maryam (Maria) na ilah (o diyos na sinasamba), na kung kaya, siya ay sinamba nila, gayong sa katotohanan ay inutusan silang lahat ng Allah ng paniniwala sa Kanyang Kaisahan at sumamba sa Bukod-Tanging Ilah na walang iba kundi Siya, ang Allah – La i-la-ha il-la Huwa (walang sinuman ang may karapatang sambahin kundi Siya). Luwalhati sa Kanya, Siya ay Malaya sa anumang iniimbento ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba at mga naligaw.

Salas/Taron: Kanilang itinuturing ang kanilang mga ahbar(9) at mga monghe(10) bilang kanilang mga Panginoon(11) bukod sa Allah, at [kanilang itinuring din bilang kanilang panginoon] ang Mesiyas, anak ni Maria samantalang sila [mga Hudyo at Kristiyano] ay hindi inutusan [sa Torah at Injeel] maliban na sambahin ang Isang tanging Diyos. Walang diyos maliban sa Kanya. Luwalhati sa Kanya [sadyang napakalayo Niya] mula sa anumang kanilang itinatambal [sa Kanya].

(9) Ahbar – sila ang mga maalam sa Kasulatang Torah at kinikilalang iskolar ng mga Hudyo.

(10) Monghe – sila ang mga taong tinalikdan ang makamundong buhay kapalit ng kanyang relihiyon at sila ay nanatili sa monasteryo upang doon gugulin ang kanilang buhay sa pananalangin.

(11) Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila sa mga bagay ng ginawang marapat at bawal nang ayon sa kanilang mga pansariling pagnanasa na hindi ipinag-utos ng Allah.

Quranenc.com: Ginawa nila ang mga pantas nila at ang mga pari nila bilang mga panginoon bukod pa kay Allāh at pati na ang Kristo na anak ni Maria samantalang walang ipinag-utos sa kanila kundi sumamba sila sa nag-iisang Diyos – walang Diyos kundi Siya. Napakamaluwalhati Niya kaysa sa mga itinatambal nila!


32

يُرِيدُونَ أَن يُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ

ICDO: Hinahangad ng mga walang pananampalataya sa kanilang pagtanggi upang patayin ang Liwanag ng Allah na Deen Al-Islam at pawalan ng saysay ang Kanyang mga katibayan at mga palatandaan sa Kanyang Kaisahan na dala-dala ni Muhammad (ﷺ), subalit hindi ito pahihintulutan ng Allah hanggang sa mabuo ang Kanyang Deen, – na ang ibig sabihin ay hanggang sa hindi pa naipahayag ang buong Rebelasyon ng Dakilang Quran – at lilitaw at mangingibabaw ang Kanyang Salita kahit ito ay kamuhian ng mga walang pananampalataya.

Salas/Taron: Kanilang hangad na patayin [o putulin] ang liwanag ng Allah sa [pamamagitan ng] kanilang mga bibig, subali’t ang Allah ay tumututol maliban upang gawing ganap ang Kanyang liwanag bagaman [ito ay] kinamumuhian ng mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Ninanais nila na apulain ang liwanag ni Allāh sa pamamagitan ng mga bibig nila samantalang tumatanggi si Allāh kung hindi Niya malubos ang liwanag Niya, kahit pa nasuklam ang mga tumatangging sumampalataya.


33

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ

ICDO: Siya ang nagpadala ng Kanyang Sugo na si Muhammad (ﷺ) na dala-dala ang Dakilang Quran at Deen ng Islam na Relihiyon ng Katotohanan, upang pangingibabawin Niya ito at mas magiging higit sa kataasan kaysa sa lahat ng mga relihiyon na gawa ng tao, kahit na ito ay kamuhian ng mga Mushrikin – nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah.

Salas/Taron: Siya ang nagpadala ng Kanyang Sugo [si Muhammad] na may dalang patnubay at relihiyon ng katotohanan [Islam], upang ito ay mangibabaw nang higit sa lahat ng mga relihiyon bagaman ito ay kinamumuhian ng mga mushrik [nagtatambal sa Allah].

Quranenc.com: Siya ay ang nagsugo sa Sugo Niya dala ang Patnubay at ang relihiyon ng katotohanan upang pangibabawin Niya ito sa relihiyon sa kabuuan, kahit pa man nasuklam ang mga tagpagtambal.


34

۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ

ICDO: O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Walang pag-aalinlangang marami sa mga paham ng Ahlul Kitab na mga Hudyo at mga Kristiyano, at mga relihiyoso nila, ang kumakamkam sa kayamanan ng mga tao nang hindi makatarungan, katulad ng suhol at iba pa; at pinipigilan nila ang mga tao na pumasok sa Islam at hinaharangan nila ang Daan ng Allah. At yaong mga nagtatago ng kanilang mga kayamanan na hindi nila ibinibigay ang Zakah nito, at hindi nila inaalis mula rito ang anumang karapat-dapat na ipamahagi sa nangangailangan, ipamalita mo sa kanila ang masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, katotohanan, karamihan sa mga ahbar [maalam o pantas ng mga Hudyo] at mga monghe [ng mga Kristiyano] ay lumalamon [at lumulustay] sa yaman ng sangkatauhan sa [pamamagitan ng] kabulaanan, at hinahadlangan [ang mga tao] sa Landas ng Allah. At yaong mga nag-iimbak ng ginto at pilak at hindi ginugugol ito sa Landas ng Allah – sa kanila ay magbigay ng balita ng isang mahapding parusa.

Quranenc.com: O mga sumampalataya, tunay na marami sa mga pantas at mga monghe ay talagang kumakain ng mga yaman ng mga tao ayon sa kabulaanan at sumasagabal sa landas ni Allāh. Ang mga nag-iimbak ng ginto at pilak at hindi gumugugol sa mga ito ayon sa landas ni Allāh ay balitaan mo sila ng isang pagdurusang masakit.


35

يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ

ICDO: Sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ilalagay ang mga pira-pirasong ginto at pilak sa Apoy ng Impiyerno, at kapag matindi na ang init nito ay itatatak (o ihehero) ito sa mga mukha ng mga nagmamay-ari nito, sa kanilang mga tagiliran at sa kanilang mga likuran, at sasabihin sa kanila bilang pag-alipusta sa kanila: Ito ang kayamanan na inyong kinamkam sa inyong mga sarili at ginamit ninyo sa pagkontrol sa karapatan ng Allah, na kung kaya, lasapin ninyo ang masidhing parusa dahil sa kinagawian ninyong pangangamkam at pangongontrol.

Salas/Taron: Sa Araw [na iyon] kapag ito [mga tinipong ginto at pilak] ay paiinitin sa Apoy ng Impiyerno, at pagkaraan ito ay itatatak sa kanilang mga noo, sa kanilang mga tagiliran at sa kanilang mga likod [at ang sasabihin sa kanila]: ito ang anumang inyong tinipong yaman para sa inyong mga sarili. Kaya, inyong lasapin ang anumang lagi ninyong pinag-iipunan.

Quranenc.com: Sa araw na papainitan ang mga ito sa apoy ng Impiyerno at heheruhan sa pamamagitan ng mga ito ang mga noo nila, ang mga tagiliran nila, at ang mga likod nila [at sasabihin]: “Ito ang inimbak ninyo para sa mga sarili ninyo kaya lasapin ninyo ang iniimbak ninyo noon.”


36

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ

ICDO: Katiyakan, ang bilang ng mga buwan sa batas ng Allah at sa nakatala sa Al-Lawh Al-Mahfoudh ay labingdalawang buwan, mula sa araw na nilikha ang mga kalangitan at ang kalupaan, at kabilang dito ang apat na sagradong buwan na ipinagbabawal ng Allah ang pakikipaglaban, ito ay: Dhul Qa`dah, Dhul Hijjah, Muharram at saka Rajab.  

At ito ang Matuwid na Relihiyon, na kung kaya, huwag maliin ang inyong mga sarili; na kayo ay makagawa ng mga kasalanan sa mga buwang ito dahil mas matindi ang parusa sa mga kasalanan na nagagawa sa mga panahong ito. At ang pagbabawal ng pang-aapi o pagsasagawa ng kasamaan sa mga panahong ito dahil sa matinding pinsala ang idinudulot nito sa tao ay hindi nangangahulugan na ipinahintulot ang pagsagawa nito sa ibang panahon.

At makipaglaban kayo sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah, sa kanilang lahat-lahat, na katulad ng pakikipaglaban nilang lahat sa inyo, at dapat ninyong mabatid na ang Allah ay kasama Niya ang mga may takot sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pagtulong at pagtaguyod.

Salas/Taron: Katotohanan, ang bilang ng mga buwan sa [paningin ng] Allah ay labindalawang buwan [12 sa loob ng isang taon], sa aklat o talaan ng Allah [mula] sa araw na Kanyang likhain ang mga kalangitan at kalupaan; kabilang sa mga [buwang] ito, ang apat nito ay sagrado.(12) Iyan ang matuwid na relihiyon, kaya’t huwag kayong gumawa ng kamalian sa inyong mga sarili sa panahon ng mga ito(13) at makipaglaban sa mga mushrik nang may pagkakaisa tulad ng pakikipaglaban nila sa inyo nang may pagkakaisa. At dapat ninyong malaman na ang Allah ay nasa panig ng mga natatakot [sa Kanya].

(12) Ito ang [ika-1, 7, 11 at 12 na mga buwan ng Talaarawang Hijrah].

(13) “Huwag lapastanganin ang kabanalan ng mga buwang nabanggit.”

Quranenc.com: Tunay na ang bilang ng mga buwan sa ganang kay Allāh ay labindalawang buwan sa talaan ni Allāh sa araw na nilikha Niya ang mga langit at lupa; kabilang sa mga ito ay apat na pinakababanal. Iyon ay ang relihiyong matuwid kaya huwag kayong lumabag sa mga [buwang] ito sa katarungan sa mga sarili ninyo. Makipaglaban kayo sa mga tagapagtambal nang sama-sama kung paanong nakikipaglaban sila sa inyo nang sama-sama. Alamin ninyo na si Allāh ay kasama ng mga tagapangilag sa pagkakasala.


37

إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٞ فِي ٱلۡكُفۡرِۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُۥ عَامٗا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامٗا لِّيُوَاطِـُٔواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُۚ زُيِّنَ لَهُمۡ سُوٓءُ أَعۡمَٰلِهِمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: Katiyakan, ang mga Arabo noong kapanahunan ng kamangmangan, ang ginagawa nilang pagbabawal sa apat na mga sagradong buwan sa loob ng isang taon ay apat, na sila ang pumipili at nagtatakda, na ang mga yaon ay hindi batay sa mga itinakda ng Allah na mga pangalan, kaya ipinagpapaliban nila ang iba o hindi kaya ay inuusad naman ang iba, na pinaglilipat-lipat nila ayon sa kanilang pangangailangan sa pakikipaglaban, kaya katiyakang ito ay karagdagang paglabag sa Allah, na inililigaw ni Shaytan sa pamamagitan nito ang mga walang pananampalataya, kaya ipahihintulot nila na makipaglaban kapag inantala nila ang apat na buwang ito sa unang taon, at ipagbabawal naman nila ang mga ito sa kasunod na taon; upang maitugma nila ang apat na buwan, at ipahihintulot nila ang anumang ipinagbabawal ng Allah sa mga buwang ito. Pinaganda sa kanila ni Shaytan ang mga masasamang gawain. Ang Allah ay hindi Niya ginagabayan ang mga walang pananampalataya tungo sa katotohanan.

Salas/Taron: Katotohanan, ang pagpapaliban [ng isang sagradong buwan] ay karagdagan sa kawalan ng paniniwala: [sanhi nito] yaong mga di-naniniwala ay [higit pang] napaligaw, sapagka’t kanilang pinahintulutan ito sa isang taon at ipinagbawal naman ito sa sumunod na taon upang ito ay itugma sa bilang ng mga buwang ipinagbawal ng Allah, at [sa gayon] kanilang ginawang marapat ang anumang ipinagbawal ng Allah. Ginawang kalugud-lugod para sa kanila ang kasamaan ng kanilang mga gawain. At hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong di-naniniwala.

Quranenc.com: Ang pag-aantala [sa kabanalan ng buwang pinakababanal] ay isang karagdagan sa kawalang-pananampalataya. Pinaliligaw dahil dito ang mga tumangging sumampalataya. Nagpapahintulot sila nito sa isang taon at nagbabawal sila nito sa [ibang] taon upang itugma nila sa bilang ng ipinagbawal ni Allāh kaya ipinahintulot nila ang ipinagbawal ni Allāh. Pinaganda para sa kanila ang kasagwaan ng mga gawain nila. Si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga taong tumatangging sumampalataya.


38

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

ICDO: O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Ano ang nangyari sa inyo (bakit ganito ang inyong reaksyon) kapag sinabi sa inyo; na kayo ay magsitungo sa pakikipaglaban sa Daan ng Allah upang makipaglaban sa inyong mga kaaway, ay bakit kayo nagtatamad-tamaran at nananatili sa inyong mga tahanan? Higit na gusto ba ninyo ang makamundong buhay kaysa kasiyahan sa Kabilang-Buhay? At anuman ang inyong pagsasaya dito sa daigdig ay napakaliit na bagay lamang na may katapusan, subalit ang kasiyahan sa Kabilang-Buhay na inihanda ng Allah sa mga mananampalataya na nakipaglaban, ang higit na dakila sa pagiging biyaya na walang-hanggan.

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, ano ba ang nangyayari sa inyo, na kapag kayo ay pinagsabihang humayo sa Landas ng Allah [sa Jihad] kayo ay mahigpit na nangunguyapit sa lupa? Kayo ba ay nasisiyahan sa buhay sa mundong ito nang higit kaysa sa kabilang buhay? Subali’t, ano ang kasiyahan ng buhay sa mundong ito kung ihahambing sa kabilang buhay maliban sa napakaliit [na kasiyahan] lamang.

Quranenc.com: O mga sumampalataya, ano ang mayroon sa inyo na kapag sinabi sa inyo na humayo kayo ayon sa landas ni Allāh ay kumakapit kayo nang mabigat sa lupa? Nalugod ba kayo sa buhay sa Mundo kaysa sa Kabilang-buhay? Ngunit ano ang kasiyahan ng buhay sa Mundo sa paghahambing sa Kabilang-buhay kundi kakaunti.


39

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ

ICDO: Kung kayo ay hindi magsisitungo, O kayong mga mananampalataya, upang makipaglaban ay ibababa ng Allah ang parusa laban sa inyo, at sasanhiin Niya na magpalitaw ng ibang mga tao na makikipaglaban kapag sila ay inutusan, at susunod sila sa Allah at sa Kanyang Sugo, at kailanman ay hindi ninyo mapipinsala ang Allah sa inyong pagtalikod sa pakikipaglaban, dahil Siya ay hindi nangangailangan sa inyo at kayo naman ay nangangailangan sa Kanya. At ang anuman ang nais ng Allah ay Siyang tiyak na magaganap. 

At ang Allah ay Qadeer – Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay sa pagtaguyod ng Kanyang Deen at pagtulong sa Kanyang Propeta kahit kayo ay wala.

Salas/Taron: Kung kayo ay hindi humayo [upang makipaglaban], kayo ay Kanyang parurusahan ng isang mahapding parusa at kayo ay papalitan ng [ibang] mga mamamayan bukod sa inyo; at Siya [ang Allah] ay hindi ninyo maaaring pinsalain sa anupaman sapagka’t ang Allah ay may Ganap na Kakayahan sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Kung hindi kayo hahayo ay pagdurusahin kayo ni Allāh ng isang pagdurusang masakit, papalitan Niya [kayo] ng mga taong iba sa inyo, at hindi kayo makapipinsala sa Kanya ng anuman. Si Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan.


40

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثۡنَيۡنِ إِذۡ هُمَا فِي ٱلۡغَارِ إِذۡ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيۡهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٖ لَّمۡ تَرَوۡهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفۡلَىٰۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلۡعُلۡيَاۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ICDO: O kayong mga kasamahan ng Sugo ng Allah, kung hindi kayo tutungo sa pakikipaglaban kasama siya, kapag kayo ay inutusan, at kung hindi kayo tutulong sa kanya, walang pag-aalinlangang siya ay pinangalagaan ng Allah at Kanyang tinulungan sa araw na pinalayas siya sa kanyang bayan ng Makkah ng mga walang pananampalataya na mga Quraysh, siya at si Abu Bakr, sila ay nagtago doon sa kuweba sa malaking bundok, at noong sinabi niya sa kanyang kasama na si Abu Bakr, noong napuna (o nakita) niya na ito ay natatakot: Huwag kang mangamba, dahil ang Allah ay katiyakang kasama natin sa Kanyang pagtaguyod at pangangalaga.

Na kung kaya, ibinaba ng Allah mula sa Kanya ang kapanatagan sa puso ng Sugo ng Allah at Kanyang tinulungan sa pamamagitan ng mga sundalo Niyang mga anghel na walang sinumang tao ang nakakakita at Kanyang iniligtas mula sa kanyang kalaban, at ipinahamak ng Allah ang kanyang mga kalaban at Kanyang inaba (hinamak) ang salita ng mga walang pananampalataya. At pangingibabawin Niya ang Kanyang Salita sa pamamagitan ng pangingibabaw ng Islam. At ang Allah ay `Azeez – Kataas-taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang kaharian, na Hakeem – ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang mga alipin. 

At sa ayah na ito ang dakilang katangian para kay Abu Bakr.

Salas/Taron: Kung siya [si Muhammad] ay hindi ninyo tutulungan [ito ay walang anupaman] sapagka’t katotohanan, siya ay tinulungan na ng Allah nang siya ay ipinagtabuyang papalabas [sa kanyang bayan] niyaong mga di-naniniwala bilang isa sa dalawa. Nang sila [sina Muhammad at Abu Bakr] ay nasa loob ng yungib, at siya [si Muhammad] ay nagsabi sa kanyang kasamang [si Abu Bakr]: “Huwag kang malungkot, katiyakan, ang Allah ay kasama natin.” At ibinaba ng Allah ang Kanyang katiwasayan sa kanya at siya ay pinatatag sa pamamagitan ng mga kawal [o pangkat ng mga anghel] na hindi ninyo nakikita at ang salita niyaong mga di-naniniwala ay ginawang pinakamababa, samantalang ang Salita ng Allah ay nangibabaw; at ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan, Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Kung hindi kayo mag-aadya sa kanya, nag-adya na sa kanya si Allāh noong nagpalayas sa kanya ang mga tumangging sumampalataya bilang ikalawa sa dalawa noong silang dalawa ay nasa yungib noong nagsasabi siya sa kasamahan niya: “Huwag kang malungkot; tunay na si Allāh ay kasama natin.” Kaya nagbaba si Allāh ng katiwasayan Niya rito. Nag-alalay Siya rito ng mga kawal na hindi ninyo nakita. Ginawa Niya ang salita ng mga tumangging sumampalataya bilang pinakamababa. At ang salita ni Allāh ay ang pinakamataas. Si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong.


41

ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثِقَالٗا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

ICDO: Magsitungo kayo, O kayong mga mananampalataya upang makipaglaban tungo sa Daan ng Allah, mga kabataan, mga matatanda, sa kahirapan man at kaginhawahan at sa anumang katayuan ninyo, at gastahin ninyo ang inyong mga kayamanan sa Daan ng Allah, at makipaglaban kayo sa mga kumakalaban sa Relihiyon ng Allah sa pamamagitan ng inyong mga kamay upang mangibabaw ang Salita ng Allah, itong pagtungo ninyo at paggasta ninyo ay lalong nakabubuti kaysa sa inyong pagtatamad-tamaran, pagkontrol (pagpigil) ng kayamanan, at ang inyong pagpapaiwan at di-pagsama, kung kayo ay kabilang sa mga may kaalaman hinggil sa kagandahan ng Jihad at ang gantimpala nito sa Allah, ay gawin ninyo.

Salas/Taron: Humayo kayong magsilakad, maging kayo man ay magaan o mabigat,(14) at magpunyagi kayo sa pamamagitan ng inyong mga yaman at inyong mga sarili sa Landas ng Allah. Iyan ay makabubuti para sa inyo kung inyo lamang nababatid [ang kahalagahan ng pagpupunyagi sa Landas ng Allah].

(14) Bata o matanda, nakaririwasa man o maralita, o sa anumang kalagayan o pagkakataon.

Quranenc.com: Humayo kayo nang magagaan at mabibigat at makibaka kayo sa pamamagitan ng mga yaman ninyo at mga sarili ninyo ayon sa landas ni Allāh. Iyon ay mabuti para sa inyo kung kayo ay nakaaalam.


42

لَوۡ كَانَ عَرَضٗا قَرِيبٗا وَسَفَرٗا قَاصِدٗا لَّٱتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنۢ بَعُدَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلشُّقَّةُۚ وَسَيَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسۡتَطَعۡنَا لَخَرَجۡنَا مَعَكُمۡ يُهۡلِكُونَ أَنفُسَهُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ

ICDO: Ipinahiya ng Allah ang grupo ng mga Munafiqin (mapagkunwari) noong humingi sila ng pahintulot sa Sugo ng Allah upang magpaiwan at hindi sumama sa Labanan sa Tabuk, na Kanyang sinabi na kung ang kanilang pupuntahan ay malapit at madaling mapakinabangan ang Ghanimah ay susunod sila sa iyo, subalit noong sila ay inanyayahan na makipaglaban sa mga Romano na nasa duluhan ng Sham sa Syria at sa panahon ng tag-init ay umatras sila, at hindi sila sumama, at tiyak na sila ay mangangatwiran kung bakit hindi sila sumama, na sumusumpa sila na sila ay talagang walang kakayahan, kaya, ipinahamak nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsisinungaling at pagkukunwari, subalit ang Allah ay Siyang Ganap na Nakaaalam sa katotohanan na sila ay mga sinungaling sa anuman na kanilang mga ikinakatwiran.

Salas/Taron: Kung ito lamang ay isang malapit na pagkakakitaan at isang madaling paglalakbay, marahil sila [mga mapagkunwari] ay nagsisunod sa iyo nguni’t naging mahaba para sa kanila ang layo [ng paglalakbay] at [sa inyong pagbabalik] sila ay susumpa sa Allah na “kung magagawa namin, kami ay magsisilabas [at makikipaglabang] kasama ninyo.” Kanilang winawasak ang kanilang mga sarili [sa maling panunumpa], at nababatid ng Allah na sila ay mga sinungaling.

Quranenc.com: Kung ito ay naging isang mahihitang malapit o isang paglalakbay na katamtaman, talaga sanang sumunod sila sa iyo, subalit nalayo para sa kanila ang layo. Manunumpa sila kay Allāh: “Kung sakaling nakaya namin ay talaga sanang lumisan kami kasama ninyo,” habang nagpapahamak sila sa mga sarili nila. Si Allāh ay nakaaalam na tunay na sila ay talagang mga nagsisinungaling.


43

عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعۡلَمَ ٱلۡكَٰذِبِينَ

ICDO: Pinatawad ka ng Allah, O Muhammad (ﷺ), sa anumang nangyari sa iyo na hindi mo ginawa ang mas lalong nararapat dahil sa pagpapahintulot mo na manatili ang mga ipokrito at hindi sumama sa pakikipaglaban, ano ba ang dahilan kung bakit mo sila pinahintulutan na hindi sumama sa labanan? Ito ba ay para mapatunayan mo kung sila nga ay totoo sa kanilang pangangatwiran at malaman mo ang kanilang mga kasinungalingan?

Salas/Taron: Nawa’y ikaw ay patawarin ng Allah [O Muhammad], bakit mo hinayaang sila ay magpaiwan [at hindi mo dapat gawin ito] hanggang ito ay maging malinaw sa iyo [kung sino ba] yaong mga makatotohanan at mapag-alaman mo ang mga sinungaling?

Quranenc.com: Magpaumanhin si Allāh sa iyo. Bakit ka pumayag sa kanila [na manatili]? [Sana ay] hanggang sa luminaw sa iyo ang mga nagtotoo at nalaman mo ang mga nagsisinungaling.


44

لَا يَسۡتَـٔۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ أَن يُجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلۡمُتَّقِينَ

ICDO: Hindi ugali ng mga naniwala sa Allah, sa Kanyang Sugo at sa Kabilang-Buhay, na humingi ng iyong pahintulot para hindi sumama sa Jihad sa Daan ng Allah, sa pamamagitan ng kanilang buhay at kayamanan, kundi ito ay ugali ng mga Munafiqin  (mapagkunwari), at ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam kung sinuman ang tunay na natatakot sa Allah sa pamamagitan ng pagsasagawa sa mga ipinag-uutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal.

Salas/Taron: Hindi hihingi sa iyo ng kapahintulutan [upang lumiban o magpaiwan] yaong mga naniniwala sa Allah at sa Huling Araw sa pagpupunyagi [sa Landas ng Allah] sa pamamagitan ng kanilang mga yaman at kanilang mga sarili; at nababatid ng Allah ang mga natatakot sa Kanya.

Quranenc.com: Hindi nagpapaalam sa iyo ang mga sumasampalataya kay Allāh at sa Huling Araw na makibaka sila sa pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila. Si Allāh ay Maalam sa mga tagapangilag sa pagkakasala.


45

إِنَّمَا يَسۡتَـٔۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱرۡتَابَتۡ قُلُوبُهُمۡ فَهُمۡ فِي رَيۡبِهِمۡ يَتَرَدَّدُونَ

ICDO: Ang humihingi lamang ng pahintulot upang hindi sumama sa pakikipaglaban ay ang mga yaong hindi naniwala sa Allah at sa Kabilang-Buhay at hindi gumagawa ng kabutihan, at nagdududa ang kanilang mga puso hinggil sa katotohanan na dala-dala mo, O Muhammad (ﷺ), na ito ay ang Islam at ang Batas nito, kaya sila sa kanilang pag-aalinlangan ay gulung-gulo ang kanilang mga kaisipan.

Salas/Taron: Ang humihingi ng pahintulot [upang lumiban mula sa Jihad] sa iyo ay yaon lamang mga di-naniniwala sa Allah at sa Huling Araw at [yaong] ang kanilang mga puso ay may [bahid ng] pag-aalinlangan. Kaya, sila, sa kanilang pag-aalinlangan ay nag-aatubili [o bantulot sa pakikipaglaban].

Quranenc.com: Nagpaalam lamang sa iyo ang mga hindi sumasampalataya kay Allāh at sa Huling Araw at nag-aalinlangan ang mga puso nila kaya sila sa pag-aalinlangan nila ay nag-aatubili.


46

۞وَلَوۡ أَرَادُواْ ٱلۡخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُۥ عُدَّةٗ وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمۡ فَثَبَّطَهُمۡ وَقِيلَ ٱقۡعُدُواْ مَعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ

ICDO: At kung ninais lamang ng mga Munafiqin na lumabas tungo sa Jihad na pakikipaglaban na kasama ka nila, O Muhammad (ﷺ), ay naghahanda na sila ng kanilang babaunin at pangangailangan, na katulad ng mga baon at mga sasakyan, subalit ayaw ng Allah na sila ay lumabas patungo roon, kaya itinakda Niya na magiging mabigat sa kanilang kalooban na sila ay umalis, samantalang ang gawaing ito ay ipinag-utos sa kanila, na kung kaya, sinabi sa kanila: Manatili na lamang kayo sa inyong mga tahanan, kasama ng mga nanatili na mga maysakit, mga mahihina, mga kababaihan at mga kabataan. 

Salas/Taron: At marahil kung kanilang hinangad lamang na humayo [upang makipaglaban], katiyakan, sila ay nakapaghanda ng [ilang[ paghahanda para rito, subali’t kinamuhian ng Allah na sila ay ipadala, kaya sila ay Kanyang pinanatiling nasa [iyong] likuran at sa kanila ay sinabi, “[Magpaiwan kayo o] magsiupo kayong kasama ng mga nangakaupo [sa pamamahay].”

Quranenc.com: Kung sakaling ninais nila ang paglisan ay talaga sanang naghanda sila para roon ng isang paghahanda, subalit kinasuklaman ni Allāh ang pagpapadala sa kanila kaya nagpatamlay Siya sa kanila at nagsabi: “Umupo kayo kasama ng mga nakaupo.”


47

لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمۡ إِلَّا خَبَالٗا وَلَأَوۡضَعُواْ خِلَٰلَكُمۡ يَبۡغُونَكُمُ ٱلۡفِتۡنَةَ وَفِيكُمۡ سَمَّـٰعُونَ لَهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ

ICDO: Kahit lumabas pa sila na kasama ninyo, O kayong mga mananampalataya, upang magpunyagi sa Daan ng Allah o makipaglaban sa mga kaaway ng Islam ay wala silang maidaragdag kundi mga kaguluhan sa inyong samahan at pagkahamak, at magmadali sila na magkalat ng mga paninira sa pagitan ninyo at pagkakaroon ng alitan sa isa’t isa, kaya nais nila na kayo ay ipahamak nila sa pamamagitan ng kanilang pagpanatili na hindi pagsama sa pakikipaglaban sa Daan ng Allah, at kasama ninyo, O kayong mga mananampalataya, ang ilan sa mga mapagkunwari na nagmamanman para sa kanila, upang iparating sa grupo nila ang mga pangyayari sa inyo. At ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam ng mga Munafiq at mga masasama, at sila ay pagbabayarin ayon dito.

Salas/Taron: Kung sila man ay humayo [upang makipaglaban] na kasama ninyo, [sila ay] hindi makararagdag sa inyo ng anupaman maliban sa kaguluhan, at marahil sila ay masigasig na pumasok sa inyong pagitan, hinahanap sa inyo ang fitnah [kaguluhan]. At kabilang sa inyo ay masugid nilang tagapakinig. At ang Allah ay Maalam sa mga mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Kung sakaling lumisan sila kasama ninyo ay wala sanang naidagdag sila sa inyo kundi paninira at talaga sanang kumaripas sila [sa paninira] sa gitna ninyo, na naghahangad sa inyo ng sigalot at mayroon sa inyong mga palakinig sa kanila. Si Allāh ay Maalam sa mga lumalabag sa katarungan.


48

لَقَدِ ٱبۡتَغَوُاْ ٱلۡفِتۡنَةَ مِن قَبۡلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلۡأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَظَهَرَ أَمۡرُ ٱللَّهِ وَهُمۡ كَٰرِهُونَ

ICDO: Katiyakan, ninais ng mga Munafiqun na siraan ang mga mananampalataya sa kanilang Deen at pigilin sila upang ilayo sa Daan ng Allah noong Labanan sa Tabuk, at lumitaw ang kanilang pakana, at nagpakana sila ng mga bagay-bagay upang masira ang dala-dala mong Islam, na katulad ng ginawa nila sa Labanan sa `Uhud* at sa Al-Khandaq, at patuloy ang kanilang mga pakana hanggang dumating ang tulong mula sa Allah, at pinangibabaw Niya ang Kanyang sundalo at itinaguyod Niya ang Kanyang Deen, kahit na ito ay kamuhian pa ng mga Munafiqun o mapagkunwari.

*`Uhud: Isa sa mga kilalang bundok sa Al-Madinah, na kung saan sa paanan ng bundok na ito naganap ang dakilang labanan sa kasaysayan ng Islamiko. Ang labanang ito ay tinawag na Ghaswah `Uhud – ang labanan sa `Uhud.

Salas/Taron: Katiyakan, sila ay nagtangka na ng fitnah [paghihimagsik] noon pa man, at nagawang guluhin ang pangyayari para sa iyo hanggang dumating ang katotohanan at naging malinaw ang takda [kautusan] ng Allah, habang sila ay tumututol.

Quranenc.com: Talaga ngang naghangad sila ng sigalot noon pa. Binulabog nila sa iyo ang mga usapin hanggang sa dumating ang katotohanan at lumitaw ang atas ni Allāh samantalang sila ay mga nasusuklam.


49

وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ ٱئۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓۚ أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُواْۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: At mayroon sa mga Munafiqin ang hihingi ng pahintulot na hindi muna sila sasama sa pakikipaglaban sa mga kumakalaban sa Allah at kanyang sasabihin: Huwag mo akong ilagay sa mga pagsubok, na katulad ng maaaring makapaglihis sa akin na mga kababaihan mula sa mga kalaban kapag nakita ko sila at kayamanan kung ako ay sasama sa pakikipaglaban. Walang pag-aalinlangang sila ay nahulog sa malaking pagkasira na ito ay pagkukunwari. At katiyakang Impiyernong-Apoy ang nakapalibot sa mga hindi naniwala sa Allah, at sa Kabilang-Buhay ay walang sinuman sa kanila ang makaliligtas.

Salas/Taron: At kabilang sa kanila ay isang nagsasabi: “Pahintulutan mo akong lumiban [at ako ay hayaan mong manatili sa pamamahay] at huwag mo akong ilalagay sa pagsubok.” Walang alinlangan [sanhi nito], sila ay nangahulog sa pagsubok. At katotohanan, palilibutan ng Impiyerno ang mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Mayroon sa kanila na nagsasabi: “Magpahintulot ka sa akin na magpaiwan at huwag mo akong subukin.” Kaingat, sa pagsubok bumagsak sila. Tunay na ang Impiyerno ay talagang papalibot sa mga tumatangging sumampalataya.


50

إِن تُصِبۡكَ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡۖ وَإِن تُصِبۡكَ مُصِيبَةٞ يَقُولُواْ قَدۡ أَخَذۡنَآ أَمۡرَنَا مِن قَبۡلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمۡ فَرِحُونَ

ICDO: Kung maganap sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang kabutihan na ikinatuwa ninyo at pagkakaroon ng Ghanimah ay nalulungkot naman ang mga Munafiqun, at kapag nangyari naman sa iyo ang hindi kanais-nais na pagkatalo o kahirapan ay sasabihin nila: Kami ay pinaplano namin ang aming ginagawa, na kung kaya, nailigtas namin ang aming mga sarili dahil sa hindi kami sumama kay Muhammad (ﷺ), at sila ay aalis (tatalikod) na nagagalak dahil sa kanilang ginawa at dahil sa masamang nangyari sa iyo.

Salas/Taron: Kung dumating sa iyo [O Muhammad] ang kabutihan, ito ay kanilang ikinalulungkot, nguni’t kung ikaw ay dinatnan ng kapinsalaan, sila ay magsasabing: “Kami ay naging maingat noon pa man,” at sila ay nagsitalikod na nagagalak.

Quranenc.com: Kung dinadapuan ka ng isang maganda ay ikinasasama ng loob nila ito. Kung dinadapuan ka ng isang kasawian ay nagsasabi sila: “Gumawa na kami ng pag-iingat namin dati na,” at tumatalikod sila habang sila ay masaya.


51

قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوۡلَىٰنَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na hindi sumama sa pakikipaglaban sa mga kumakalaban sa Allah bilang pagpapawalang-halaga sa kanila at pagpapahiya: Kailanman ay walang maaaring mangyari sa amin maliban na lamang sa kung ano ang itinakda ng Allah sa amin at itinala Niya sa Al-Lawh Al-Mahfoudh, na Siya ang tutulong sa amin laban sa aming mga kalaban, at sa Kanya lamang na bukod-tangi, ipinauubaya ng mga mananampalataya ang kanilang mga sarili.

Salas/Taron: Sabihin: “Kailanman ay walang mangyayari sa amin, maliban kung ano ang itinakda ng Allah para sa amin. Siya ang aming Maula [o Tagapagtanggol]” at sa Allah nararapat ipagkaloob ang [buong] pagtitiwala ng mga naniniwala.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Walang dadapo sa amin kundi ang itinakda ni Allāh ukol sa amin. Siya ay ang Tagatangkilik namin. Kay Allāh ay manalig ang mga mananampalataya.


52

قُلۡ هَلۡ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحۡدَى ٱلۡحُسۡنَيَيۡنِۖ وَنَحۡنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمۡ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٖ مِّنۡ عِندِهِۦٓ أَوۡ بِأَيۡدِينَاۖ فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Naghihintay ba kayo sa amin ng anuman maliban sa isa sa dalawa, kami ay mamatay ng alang-alang sa Allah o hindi kaya ay magwagi kami laban sa inyo? Samantalang nag-aabang kami na puksain kayo ng Allah nang dagliang parusa mula sa Kanya o hindi kaya ay sa pamamagitan ng pagpatay namin sa inyo, na kung kaya, mag-abang kayo, dahil kami rin ay nag-aabang kasama ninyo, kung ano ang gagawin ng Allah sa amin o sa inyo.

Salas/Taron: Sabihin: “Kayo ba ay naghihintay para sa amin maliban sa isa sa dalawang pinakamabuting bagay [ang mamatay sa Landas ng Allah o tagumpay sa pakikipaglaban sa inyo] at kami ay naghihintay para sa inyo na kayo ay palasapin ng Allah ng isang parusa mula sa Kanya o sa [pamamagitan ng] aming mga kamay. Kaya, maghintay kayo, [sapagka’t] kami ay kasama ninyong naghihintay.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Wala kayong inaabangan sa amin kundi ang isa sa dalawang pinakamaganda samantalang kami ay nag-aabang sa inyo na magpadapo sa inyo si Allāh ng isang pagdurusang mula sa ganang Kanya o sa pamamagitan ng mga kamay namin. Kaya mag-abang kayo; tunay na kami ay kasama ninyo na mga nag-aabang.”


53

قُلۡ أَنفِقُواْ طَوۡعًا أَوۡ كَرۡهٗا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمۡ إِنَّكُمۡ كُنتُمۡ قَوۡمٗا فَٰسِقِينَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga Munafiqin: Gastahin na ninyo ang anumang inyong nais mula sa inyong mga kayamanan, dahil gustuhin man ninyo ito o hindi, ay hindi pa rin tatanggapin ng Allah sa inyo ang anuman na inyong ginasta; dahil kayo ay mga lumabag sa Kanyang kagustuhan at lumabas sa Kanyang Deen.

Salas/Taron: Sabihin: “Gumugol man kayo [sa Landas ng Allah] nang kusang-loob o walang kusang-loob, [kailanman ay] hindi ito tatanggapin sa inyo. Katotohanan, kayo ay mga taong suwail.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Gumugol man kayo dala ng pagtalima o pamimilit; hindi ito tatanggapin mula sa inyo. Tunay na kayo ay laging mga taong suwail.”


54

وَمَا مَنَعَهُمۡ أَن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَٰتُهُمۡ إِلَّآ أَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمۡ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كَٰرِهُونَ

ICDO: At ang naging dahilan kung bakit hindi tinatanggap sa kanila ang kanilang mga ginasta dahil sa ang kinikimkim nila sa kanilang mga kalooban ay paglabag sa Allah at pagpasinungaling sa Kanyang Sugo na si Muhammad (ﷺ).

At hindi sila nagsasagawa ng Salah kundi nang may katamaran at hindi sila gumagasta kundi sapilitan lamang dahil hindi nila hinahangad ang gantimpala ng Allah sa mga ipinag-utos na ito at hindi rin sila natatakot sa Kanyang parusa dahil hindi naman talaga sila naniniwala sa Allah.

Salas/Taron: At walang nakakapigil sa kanilang paggugol upang [ito ay] tanggapin mula sa kanila maliban ang kanilang kawalan ng paniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at sila ay hindi nagsisitungo sa pagdarasal malibang sila ay mga tamad at sila ay hindi gumugugol [sa kawanggawa] malibang sila ay umaayaw [o napipilitan].

Quranenc.com: Walang humadlang sa kanila na tanggapin mula sa kanila ang mga gugol nila kundi dahil sa sila ay tumangging sumampalataya kay Allāh at sa Sugo Niya, hindi pumupunta sa dasal kundi sila ay mga tamad, at hindi gumugugol kundi habang sila ay mga nasusuklam.


55

فَلَا تُعۡجِبۡكَ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُمۡۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَتَزۡهَقَ أَنفُسُهُمۡ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ

ICDO: Na kung kaya, huwag kang mamangha, O Muhammad (ﷺ), sa kayamanan ng mga Munafiqin at sa kanilang mga anak; dahil ang nais lamang ng Allah ay parusahan sila dito sa daigdig sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap na makamtan ang mga ito at sa mga sakuna na nangyari dito (na ang ibig sabihin ay ang nangyari sa kanilang mga kayamanan at pamilya), dahil samakatuwid ay hindi naman sila umaasa ng gantimpala mula sa Allah sa mga ganoong pangyayari, at sila ay mananatiling ganito at mamamatay na walang pananampalataya sa Allah at sa Kanyang Sugo.

Salas/Taron: Kaya huwag kang manggilalas sa kanilang mga yaman o sa kanilang mga anak. Ang Allah ay naglalayon lamang na sila ay parusahan sa pamamagitan nito sa makamundong buhay [at] na ang kanilang kaluluwa ay lilisan [sa oras ng kamatayan] habang sila’y mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Kaya huwag magpahanga sa iyo ang mga yaman nila ni ang mga anak nila. Nagnanais lamang si Allāh na pagdusahin sila sa pamamagitan ng mga ito sa buhay sa Mundo at lumisan ang mga kaluluwa nila habang sila ay mga tumatangging sumampalataya.


56

وَيَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمۡ لَمِنكُمۡ وَمَا هُم مِّنكُمۡ وَلَٰكِنَّهُمۡ قَوۡمٞ يَفۡرَقُونَ

ICDO: Sumusumpa sila sa Allah, na mga Munafiqun ng kasinungalingan na sinasabi nila sa inyo na mga mananampalataya na sila ay kabilang sa inyo, subalit hindi sila kabilang sa inyo, kundi sila ang mga taong duwag, kaya ang kanilang panunumpa ay para mapangalagaan lamang nila ang kanilang mga sarili laban sa inyo.

Salas/Taron: At sila ay sumusumpa sa Allah na sila ay kabilang sa inyo samantalang sila ay hindi [tunay na] nabibilang sa inyo, subali’t sila ay mga taong naduduwag.

Quranenc.com: Nanunumpa sila kay Allāh na tunay na sila ay talagang kabilang sa inyo samantalang hindi sila kabilang sa inyo, subalit sila ay mga taong nahihintakutan.


57

لَوۡ يَجِدُونَ مَلۡجَـًٔا أَوۡ مَغَٰرَٰتٍ أَوۡ مُدَّخَلٗا لَّوَلَّوۡاْ إِلَيۡهِ وَهُمۡ يَجۡمَحُونَ

ICDO: Na kung kaya, kung may matatagpuan lang silang ligtas na lugar na mapapangalagaan sila o hindi kaya ay kuweba sa bundok na pagtataguan nila, o hindi kaya ay ‘tunnel’ o lagusan sa ilalim ng kalupaan para mailigtas nila ang kanilang mga sarili mula sa inyo, ay tiyak na sila ay tutungo roon nang mabilisan.

Salas/Taron: Marahil, kung sila ay makatatagpo lamang ng pook na kanilang mapagkakanlungan, o mga yungib o isang pook na mapapasukan [upang pagtaguan], sila ay magsisitalikod patungo roon at sila ay maghuhumangos nang walang pakundangan.

Quranenc.com: Kung sakaling nakatatagpo sila ng isang kandilihan o mga yungib o isang pasukan, talaga sanang babaling sila roon habang sila ay humahagibis.


58

وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ

ICDO: At mayroon sa mga mapagkunwari na sinisiraan ka sa pamamahagi mo ng kawanggawa (sadaqah), subalit kapag binahaginan mo sila ay titigil sila sa kanilang pagsasalita, subalit kapag wala silang bahagi (o parte) ay kamumuhian ka nila at aakusahan.

Salas/Taron: At kabilang sa kanila ay mga ilang bumabatikos sa iyo [O Muhammad] hinggil sa [iyong pamamahagi ng] kawanggawa. Kung sila’y nabahaginan mula sa mga ito, sila ay nasisiyahan, nguni’t kung sila ay hindi nabahaginan mula sa mga ito, pagmasdan! Sila ay nagpupuyos sa galit.

Quranenc.com: Kabilang sa kanila na ang namumuna sa iyo kaugnay sa mga kawanggawa ngunit kung nabigyan sila mula sa mga ito, malulugod sila. Kung hindi sila nabigyan mula sa mga ito, biglang sila ay naiinis.


59

وَلَوۡ أَنَّهُمۡ رَضُواْ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤۡتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ

ICDO: At kung sila na nag-akusa sa iyo sa pamamahagi mo ng kawanggawa ay nakuntento lamang sa anumang ibinigay ng Allah sa kanila at ng Kanyang Sugo, at kanilang sinabi: Sapat na sa amin ang Allah, na walang pag-aalinlangang pagkakalooban kami ng Allah mula sa Kanyang kagandahang-loob, at ganoon din ng Kanyang Sugo mula sa ipinagkaloob ng Allah sa kanya, at kami sa katotohanan ay naghahangad na paluwagin ng Allah sa aming pamumuhay, at upang hindi na namin kakailanganin pa ang kawanggawa o kabahagi sa mga kawanggawa na ibinibigay sa mga tao. Kung ganito ang gagawin nila ay higit na nakakabuti sa kanila.

Salas/Taron: At marahil kung sila lamang ay nasiyahan sa anumang ibinigay ng Allah at ng Kanyang Sugo sa kanila at nagsabing: “Sapat na para sa amin ang Allah; ang Allah ay magbibigay sa amin mula sa Kanyang biyaya, at [maging] ang Kanyang Sugo; katunayan, kami ay umaasa sa Allah,” [ito ay higit sanang mabuti para sa kanila].

Quranenc.com: Kung sakaling sila ay nalugod sa ibinigay sa kanila ni Allāh at ng Sugo Niya at nagsabi: “Sapat na sa amin si Allāh; magbibigay sa amin si Allāh mula sa kabutihang-loob Niya at ang Sugo Niya. Tunay na kami kay Allāh ay mga nagmimithi.”


60

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

ICDO: Katiyakang ipinagkakaloob lamang ang Zakah na obligadong kawanggawa para sa mga nangangailangan na mahihirap na talagang walang-wala (fuqara), at sa mga mahihirap na hindi sapat ang anumang mayroon sa kanila sa kanilang pangangailangan (masakin), at doon sa mga inatasan para mangolekta ng Zakah at para sa mga hinihikayat ninyo ang kanilang mga puso: na tulad ng inaasahan na maging Muslim o pinatitibay ang kanyang pananalig o hindi kaya ay inaasahan na magiging kapaki-pakinabang sa mga Muslim, o hindi kaya ay mailayo siya sa masamang balakin laban sa mga Muslim;

At ibinibigay din ito sa taong tinutubos niya ang kanyang pagkaalipin o pinapalaya niya ang kanyang sarili.

At sa mga nabaon sa pagkakautang: dahil sa nalugi ang kanilang negosyo o hindi kaya ay dahil sa paggagarantiya niya sa utang ng iba sapagkat hindi nito nabayaran ang inutang nito, o hindi kaya ay sa mga taong nabaon sa utang na hindi naman dahil sa kanyang kagagawan o pamiminsala, o sa masamang gawain o hindi sa kanyang pagiging bulagsak.

At binibigyan din ng Zakah ang mga nagpupunyagi o nakikipaglaban sa Daan ng Allah, at sa mga gawain na para sa kapakanan ng Islam na katulad ng pagpapalaganap nito at iba pa.

At para sa manlalakbay na na-‘stranded’ (naantala) o natigil sa isang lugar, na naubusan siya ng panggastos o baon.

Ang pamamahaging ito ay obligasyon na ipinag-utos ng Allah at Siya ang nagtakda nito. At ang Allah ay `Aleem– Ganap na Nakaaalam kung ano ang makabubuti sa Kanyang alipin, na Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa at sa Kanyang batas.

Salas/Taron: Katotohanan, ang kawanggawa ay nakalaan lamang para sa mga dukha at maralita at sa mga kawaning naglilikom [ng kawanggawa] at sa mga taong ang puso ay malalapit [sa Islam]; at sa pagpapalaya ng mga bilanggo [o alipin] at sa mga may pagkakautang; at sa Landas ng Allah [para sa mga Mujahideen na nakikipaglaban] at sa mga naglalakbay [na nagigipit]; isang tungkulin [na iniatang] ng Allah. At ang Allah ay Maalam, Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Ang mga kawanggawa ay ukol lamang sa mga maralita, mga dukha, mga manggagawa sa mga ito, at napalulubag-loob ang mga puso, alang-alang sa pagpapalaya ng alipin at mga nagkakautang, ayon sa landas ni Allāh, at manlalakbay na kinapos – isang tungkuling iniatang ni Allāh. Si Allāh ay Maalam, Marunong.


61

وَمِنۡهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٞۚ قُلۡ أُذُنُ خَيۡرٖ لَّكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤۡمِنُ لِلۡمُؤۡمِنِينَ وَرَحۡمَةٞ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡۚ وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ

ICDO: At mayroon sa mga mapagkunwari, ang mga tao na pinagsasabihan ang Propeta na Sugo ng Allah ng mga masasakit na salita, na kanilang sinasabi: Siya sa katotohanan ay pinaniniwalaan niya kung anuman ang mga salita na kanyang naririnig, sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Katiyakang si Muhammad ay nakikinig, subalit ang kanyang pinakikinggan lamang ay panay kabutihan, naniniwala siya sa Allah at pinaniniwalaan niya ang mga mananampalataya sa anuman na kanilang sinasabi, at siya ay habag sa sinumang sumunod sa kanya at sa kanyang patnubay, subalit ang mga yaong sinisiraan ang Propeta (ﷺ) sa anumang kaparaanan na pananakit ay masidhing kaparusahan ang para sa kanila.

Salas/Taron: At kabilang sa kanila ay yaong mga nagbibigay-pasakit sa Propeta at nagsasabi: “Siya ay tainga [naniniwala sa bawa’t bagay na kanyang naririnig].” Sabihin: “Siya ay tainga ng kabutihan para sa inyo na naniniwala sa Allah; at naniniwala sa mga [tunay na] naniniwala. At siya ay [isang] habag para sa mga naniniwala na kabilang sa inyo.” At yaong mga nagbibigay-pasakit sa Sugo ng Allah, para sa kanila ay isang mahapding parusa.

Quranenc.com: Kabilang sa kanila ang mga nananakit sa Propeta at: “Siya ay isang tainga [na dumidinig].” Sabihin mo: “[Siya ay] isang tainga [na dumidinig] ng kabutihan para sa inyo, na sumasampalataya kay Allāh, naniniwala sa mga mananampalataya, at awa para sa mga sumampalataya kabilang sa inyo. Ang mga nananakit sa Sugo ni Allāh, ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit.


62

يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمۡ لِيُرۡضُوكُمۡ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرۡضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤۡمِنِينَ

ICDO: Sumusumpa ang mga mapagkunwari ng kasinungalingan, at nangangatwiran ng mga baluktot na katwiran upang masiyahan sa kanila ang mga mananampalataya, subalit ang Allah at ang Kanyang Sugo ay mas lalong may karapatan na pasiyahin nila sa pamamagitan ng paniniwala nila sa Allah at sa Kanyang Sugo at sa kanilang pagsunod kung sila ay tunay na nananampalataya.

Salas/Taron: Sila ay sumusumpa [sa Ngalan ng] Allah sa inyo [mga Muslim] upang kayo ay masiyahan, subali’t ang Allah at ang Kanyang Sugo [Muhammad] ang higit na karapat-dapat bigyang kasiyahan kung tunay na sila ay mga naniniwala.

Quranenc.com: Sumusumpa sila kay Allāh sa harap ninyo upang palugurin nila kayo samantalang si Allāh at ang Sugo Niya ay higit na karapat-dapat na palugurin nila kung sila ay mga mananampalataya.


63

أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدٗا فِيهَاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡخِزۡيُ ٱلۡعَظِيمُ

ICDO: Hindi ba batid ng mga mapagkunwari na yaon, na ang patutunguhan ng sinumang kumakalaban sa Allah at sa Kanyang Sugo ay Impiyernong-Apoy, na ang para sa kanila ay walang-hanggang parusa roon, at ito ang matinding pagpapahamak, at kabilang sa pakikipaglaban sa Allah at sa Kanyang Sugo ay ang paninira sa Sugo ng Allah sa pamamagitan ng pag-aalipusta at paninira (pangalagaan nawa tayo ng Allah sa mga ganitong gawain).

Salas/Taron: Hindi ba nila nalalaman na sinuman ang sumalungat sa Allah at sa Kanyang Sugo, katiyakan, [nakalaan] para sa kanya ang Apoy ng Impiyerno upang mamalagi roon nang walang hanggan? Iyan ang malaking kahihiyan.

Quranenc.com: Hindi ba nila nalaman na ang sinumang sumasalangsang kay Allāh at sa Sugo Niya ay ukol sa kanya ang Apoy ng Impiyerno bilang mananatili roon. Iyon ay ang kahihiyang sukdulan.


64

يَحۡذَرُ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيۡهِمۡ سُورَةٞ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمۡۚ قُلِ ٱسۡتَهۡزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخۡرِجٞ مَّا تَحۡذَرُونَ

ICDO: Nangangamba ang mga mapagkunwari na may ipapahayag na kabanata ang Dakilang Quran na patungkol sa kanila na nagsasaad ng anumang kinikimkim nila sa kanilang mga puso na paglabag sa Allah, sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Ipagpatuloy ninyo ang anumang ginagawa ninyong pag-aalispusta at paninira, dahil katiyakang ilalantad ng Allah ang katotohanan na kinakatakutan ninyo.

Salas/Taron: Ang mga mapagkunwari ay nababagabag na ang isang surah [kabanata ng Qur’an] ay ipahayag tungkol sa kanila, [upang] ipabatid sa kanila ang anumang nasa kanilang mga puso. Sabihin: “Mangutya kayo [hanggang inyong nais]! Katotohanan, isisiwalat ng Allah ang anumang inyong kinababagabag.”

Quranenc.com: Nangingilabot ang mga mapagpaimbabaw na magpapababa sa kanila ng isang kabanata na magbabalita sa kanila sa nasa mga puso nila. Sabihin mo: “Mangutya kayo; tunay na si Allāh ay magpapalabas sa pinangingilabutan ninyo.”


65

وَلَئِن سَأَلۡتَهُمۡ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلۡعَبُۚ قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ

ICDO: At kapag tinanong mo sila, O Muhammad (ﷺ), kung ano ang paninira na sinasabi nila laban sa iyo, at sa iyong mga Sahabah, tiyak na sasabihin nila: Katotohanan, ang pinag-uusapan lamang namin ay mga bagay na wala sa aming kalooban ang manira (na ito ay sa salita lamang) at pagbibiruan, sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): At sa Allah ba at sa Kanyang mga talata at sa Kanyang Sugo ang inyong pag-aalipusta?

Salas/Taron: At kung sila ay iyong tatanungin [tungkol dito] katiyakang kanilang sasabihin: “Kami ay naghuhuntahan lamang at naglalaro [nagbibiruan].” Sabihin: “Ang Allah ba at ang Kanyang ayaat [kapahayagan] at ang Kanyang Sugo ang inyong kinukutya?”

Quranenc.com: Talagang kung nagtanong ka sa kanila ay talaga ngang magsasabi: “Kami ay nag-uusap-usap at nagbibiru-biruan lamang.” Sabihin mo: “Kay Allāh, sa mga tanda Niya, at sa Sugo Niya ba kayo nangungutya?


66

لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ إِن نَّعۡفُ عَن طَآئِفَةٖ مِّنكُمۡ نُعَذِّبۡ طَآئِفَةَۢ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ مُجۡرِمِينَ

ICDO: Huwag na kayong mangatwiran, O kayong mga mapagkunwari, dahil walang kahalagahan ang inyong pangangatwiran, dahil katiyakang nilabag ninyo ang Allah sa inyong mga sinasabing pag-aalipusta sa Kanya, kung patawarin Namin ang ilan sa inyo na taos-puso na humihingi ng kapatawaran at nagsisisi, ay paparusahan din Namin ang iba dahil sa kanilang sukdulang kasamaan bilang pagtanggi sa pamamagitan ng ganitong mga masasamang salita.

Salas/Taron: Huwag na kayong magdahilan [mangatwiran], katotohanan na kayo ay naging di-naniniwala pagkaraang kayo ay naniwala. Kung Aming patatawarin ang ibang pangkat sa inyo, Aming parurusahan ang ibang pangkat sapagka’t sila ay naging mga mapaggawa ng kabuktutan.

Quranenc.com: Huwag kayong magdahilan; tumanggi nga kayong sumampalataya matapos ng pananampalataya ninyo. Kung magpapaumanhin Kami sa isang pangkatin kabilang sa inyo, pagdurusahin naman Namin ang isang pangkatin dahil sila ay mga tagasalansang.”


67

ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۚ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ

ICDO: Ang mga mapagkunwari na mga kalalakihan at mga kababaihan ay pare-pareho lamang sila sa kanilang paglantad ng paniniwala at pagkimkim ng pagtanggi sa Allah, ipinag-uutos nila ang pagtanggi sa Allah at paglabag sa Kanyang Sugo at ipinagbabawal nila ang paniniwala at pagsunod, at nakasara ang kanilang mga kamay bilang pagtanggi sa paggasta sa Daan ng Allah, na kinalimutan nila ang Allah, kaya hindi na nila pinupuri, na kung kaya, kinalimutan din sila ng Allah sa pamamagitan ng pagkakait sa kanila ng Kanyang Awa, na kung kaya, hindi na sila ginabayan tungo sa kabutihan. Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay naghimagsik at lumabag sa paniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo.

Salas/Taron: Ang mga lalaking mapagkunwari at mga babaing mapagkunwari ay nagkakaisa sa bawa’t isa; sila ay nag-uutos ng kasamaan at nagbabawal ng kabutihan. At itinitikom ang kanilang mga kamay [para sa kawanggawa]. Sila ay nakalimot sa Allah kaya sila ay Kanyang kinalimutan. Katotohanan, ang mga mapagkunwari – sila ang mga suwail.

Quranenc.com: Ang mga lalaking mapagpaimbabaw at ang mga babaing mapagpaimbabaw ay bahagi ng isa’t-isa sa kanila. Nag-uutos sila ng nakasasama, sumasaway sila sa nakabubuti, at nagkukuyom sila ng mga kamay nila. Kinalimutan nila si Allāh kaya kinalilimutan Niya sila. Tunay na ang mga mapagpaimbabaw ay ang mga suwail.


68

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ هِيَ حَسۡبُهُمۡۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُۖ وَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّقِيمٞ

ICDO: Pinangakuan ng Allah ang mga mapagkunwari na mga kalalakihan at mga kababaihan at ang mga walang pananampalataya, na katiyakang ang kanilang patutunguhan ay Impiyernong-Apoy na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, at ito‎ ay sapat na para sa kanila; bilang parusa sa kanilang pagtanggi sa Allah at bilang pagsumpa ng Allah sa kanila, at ang para sa kanila ay walang katapusang parusa.

Salas/Taron: Ang Allah ay nangako sa mga lalaking mapagkunwari at mga babaing mapagkunwari, at sa mga di-naniniwala, ng Apoy ng Impiyerno. Doon, sila ay mamamalagi nang walang hanggan. Ito ay sapat na para sa kanila. Sila ay isinumpa ng Allah, at sa kanila ay walang katapusang parusa.

Quranenc.com: Nangako si Allāh sa mga lalaking mapagpaimbabaw, mga babaing mapagpaimbabaw, at tagatangging sumampalataya ng Apoy ng Impiyerno bilang mga mananatili roon. Ito ay sapat sa kanila. Isinumpa sila ni Allāh at ukol sa kanila ay isang pagdurusang mamamalagi.


69

كَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمۡ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرَ أَمۡوَٰلٗا وَأَوۡلَٰدٗا فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَٰقِهِمۡ فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِخَلَٰقِكُمۡ كَمَا ٱسۡتَمۡتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُم بِخَلَٰقِهِمۡ وَخُضۡتُمۡ كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْۚ أُوْلَـٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga gawain ninyo, O kayong mga mapagkunwari, na mga pag-aalipusta at pagtanggi sa Allah ay katulad din ng mga taong nauna sa inyo, na sila ay pinagkalooban ng lakas, kayamanan, mga anak, na mas higit kaysa sa inyo, at sila ay nagpakatamasa sa makamundong buhay at nagpakasiya sa anumang kapakinabangan at nagpakasarap.

Na kung kaya, magpakasaya na rin kayo, O kayong mga mapagkunwari sa anumang parte o bahagi ninyo na kaligayahang may hangganan, na katulad din ng pagpapakasiya ng mga nauna sa inyo sa kanilang kasiyahan na may hangganan, at magpakahumaling kayo ng pagsisinungaling laban sa Allah na katulad din ng pagpakahumaling ng mga nauna sa inyo, at sila sa ganito na kanilang pag-uugali ay nawalan ng saysay ang kanilang kabutihan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at sila ang mga talunan dahil sa pagpapalit nila ng kasiyahan sa Kabilang-Buhay ng kasiyahan sa daigdig.

Salas/Taron: [Kayong mga di-naniniwala ay] katulad niyaong mga nauna sa inyo, sila ay higit na malalakas kaysa sa inyo sa kapangyarihan, at higit na masagana sa yaman at mga anak. Sila ay nagtamasa ng kanilang bahagi [sa makamundong kasiyahan], at kayo rin ay nagtamasa ng inyong bahagi [ng makamundong kasiyahan] tulad niyaong mga nauna sa inyo na nagtamasa ng kanilang bahagi [ng makamundong kasiyahan] at kayo ay nahumaling [sa karangyaan] tulad ng kanilang pagkahumaling. Sila yaong ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sila yaong mga nawalan [o mga talunan].

Quranenc.com: Gaya ng mga kabilang sa nauna sa inyo, sila noon ay higit na matindi kaysa sa inyo sa lakas at higit na marami sa mga yaman at mga anak kaya nagtamasa sila ng bahagi nila at nagtamasa kayo ng bahagi ninyo kung paanong nagtamasa ang mga kabilang sa nauna sa inyo ng bahagi nila. Sumuong kayo sa gaya ng sinuong nila. Ang mga iyon ay napawalang-bisa ang mga gawa nila sa Mundo sa Kabilang-buhay, at ang mga iyon ay ang mga lugi.


70

أَلَمۡ يَأۡتِهِمۡ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ قَوۡمِ نُوحٖ وَعَادٖ وَثَمُودَ وَقَوۡمِ إِبۡرَٰهِيمَ وَأَصۡحَٰبِ مَدۡيَنَ وَٱلۡمُؤۡتَفِكَٰتِۚ أَتَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ

ICDO: Hindi ba dumating sa kanila, na mga mapagkunwari ang kuwento hinggil sa mga naunang tao na katulad ng sambayanan ni Propeta Nuh (Noah), at mga angkan ni `ad, at mga angkan ni Thamoud, at saka sambayanan ni Propeta Ibrahim, at saka yaong mga taga-Madyan at saka yaong mga sambayanan ni Propeta Lut, nang dumating sa kanila ang mga Sugo, na dala-dala nila ang Rebelasyon at mga Talata ng Allah, ay tinanggihan nila, na kung kaya, ibinaba ng Allah sa kanilang lahat ang Kanyang parusa, bilang kabayaran sa kanilang mga masasamang gawain, at hindi sila dinaya ng Allah, kundi sila ang nandaya sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagtanggi at paglabag.

Salas/Taron: Hindi ba nakarating sa kanila ang kasaysayan ng mga nauna sa kanila? Ang mga mamamayan ni Noah, Aad at [mga Tribu ng] Thamud, ang mga mamamayan ni Abraham, ang mga naninirahan ng Madyan [Midian] at ang mga bayang itinaob;(15) dumating sa kanila ang kanilang mga sugo na may dalang mga malilinaw na katibayan. Kaya kailanman hindi ang Allah ang gumawa ng kamalian sa kanila, subali’t sila – sa kanilang mga sarili ay lagi nang gumagawa ng kamalian.

(15) Ito ay ang mga bayan ng Sodom at Gomorrah.

Quranenc.com: Hindi ba dumating sa kanila ang balita sa kabilang sa nauna sa kanila, na mga tao ni Noe, `Ad, ni Thamud, mga tao ni Abraham, at mga naninirahan sa Madyan at mga bayang itinaob? Dumating sa kanila ang mga sugo sa kanila dala ang mga patunay na malinaw kaya hindi nangyaring si Allāh ay ukol na lalabag sa katarungan sa kanila subalit sila sa mga sarili nila ay lumalabag sa katarungan.


71

وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَـٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

ICDO: Ang mga mananampalatayang mga kalalakihan at mga kababaihan na naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo ay nagtutulungan sila sa isa’t isa, inuutusan nila ang mga tao na maniwala at gumawa ng kabutihan, at pinagbabawalan nila ang mga tao na lumabag sa Allah at gumawa ng mga kasalanan, at isinasagawa nila ang pagsa-Salah, nagbibigay sila ng Zakah (obligadong kawanggawa), sinusunod nila ang Allah at Kanyang Sugo at iniiwasan ang mga ipinagbabawal sa kanila, sila ang tiyak na pagkakalooban ng Allah ng habag sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila mula sa Kanyang parusa at pagpapasok sa kanila sa Kanyang Al-Jannah (Hardin). Katiyakan, ang Allah ay `Azeez – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang Kaharian, na Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang Panukala at mga Batas.

Salas/Taron: Ang mga lalaking naniniwala at mga babaing naniniwala ay awliya’ [tagapangalaga o kaibigan] sa isa’t isa, sila ay nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan at sila ay nagsasagawa ng pagdarasal, at nagbibigay ng Zakaah at sumusunod sa Allah at sa Kanyang Sugo. Sila yaong mga kinahahabagan ng Allah. Katotohanan, ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan, Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Ang mga lalaking mananampalataya at ang mga babaing mananampalataya ay mga katangkilik ng isa’t isa. Nag-uutos sila sa nakabubuti, sumasaway sila sa nakasasama, nagpapanatili sila ng pagdarasal, nagbibigay sila ng zakāh, at tumatalima sila kay Allāh at sa Sugo Niya. Ang mga iyon ay kaaawaan sila ni Allāh. Tunay na si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong.


72

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّـٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّـٰتِ عَدۡنٖۚ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ

ICDO: Nangako ang Allah, sa mga mananampalataya na mga kalalakihan at mga kababaihan na naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo ng mga Hardin, na umaagos sa ilalim nito ang mga ilog at doon sila ay mananatili magpasawalang-hanggan, walang katapusan ang kaligayahan doon, at para (pa rin) sa kanila ay mga magagandang mansiyon sa mga Hardin ng `Adn (Eden) na pananatilihan nila at ang Pagmamahal ng Allah na higit at pinakadakila sa anumang kasiyahan na kanilang tinataglay. At ang pangakong ito na gantimpala sa Kabilang-Buhay ang siyang pinakadakilang tagumpay.

Salas/Taron: Ang Allah ay nangako sa mga lalaking naniniwala at sa mga babaing naniniwala – ng mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos, doon sila ay mamamalagi nang walang hanggan, at ng kasiya-siyang mga tahanan sa mga hardin ng walang hanggang pamamalagi. Subali’t ang magandang lugod ng Allah ang siyang pinakamalaking [gantimpala]. Iyan ang dakilang tagumpay.

Quranenc.com: Nangako si Allāh sa mga lalaking mananampalataya at mga babaing mananampalataya ng mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito, at ng mga tahanang kaaya-aya sa mga Hardin ng Eden; at may pagkalugod mula kay Allāh na pinakamalaki. Iyon ay ang pagkatamong sukdulan.


73

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ

ICDO: O Propeta, makipaglaban ka sa mga walang pananampalataya sa pamamagitan ng lakas at sandata; at sa mga mapagkunwari sa pamamagitan ng mga salitang katotohanan at mga katibayan, at maghigpit ka sa kanila, at ang kanilang patutunguhan ay Impiyernong-Apoy na napakasamang hantungan.

Salas/Taron: O Propeta, ikaw ay magpunyagi [o makipaglaban] sa mga di-naniniwala at mga mapagkunwari, at maging mabagsik sa kanila. At ang kanilang kanlungan ay ang Impiyerno, at napakasama na patutunguhan.

Quranenc.com: O Propeta, makibaka ka laban sa mga tumatangging sumampalataya at mga mapagpaimbabaw at maghigpit ka sa kanila. Ang kanlungan nila ay ang Impiyerno. Kaaba-aba ang kahahantungan!


74

يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدۡ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلۡكُفۡرِ وَكَفَرُواْ بَعۡدَ إِسۡلَٰمِهِمۡ وَهَمُّواْ بِمَا لَمۡ يَنَالُواْۚ وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّآ أَنۡ أَغۡنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضۡلِهِۦۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيۡرٗا لَّهُمۡۖ وَإِن يَتَوَلَّوۡاْ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمٗا فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَمَا لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ

ICDO: Sumusumpa ang mga mapagkunwari sa Ngalan ng Allah na wala silang anumang nasabi na nakasasama sa Sugo ng Allah (ﷺ) at sa mga Muslim, subalit katiyakang sila ay mga sinungaling; dahil walang pag-aalinlangang sinabi na nila ang mga salita ng pagtanggi sa Allah at tumalikod na sila sa Islam pagkatapos nilang tanggapin ito, at gumawa sila ng paraan para ipahamak ang Sugo ng Allah na si Muhammad (ﷺ), subalit hindi sila pinahintulutan ng Allah, at walang nakita ang mga mapagkunwari sa anumang ipinipintas nila at iniaakusa sa Propeta, kundi ang Allah ay mas pinaburan ang Propeta at ang kanyang mga tagasunod, pinayaman sila sa pamamagitan ng pagbubukas ng Allah sa Kanyang Propeta ng mga kabutihan at biyaya.

At kung sila na mga walang pananampalataya ay manumbalik lamang sa paniniwala at magbalik-loob sa Allah ay ito ang makakabuti para sa kanila, subalit kung sila ay tatalikod at mananatili sa kanilang kalagayan, ay parurusahan sila ng Allah ng masidhing parusa dito sa daigdig sa mga kamay ng mga mananampalataya, at sa Kabilang-Buhay naman ay Impiyernong-Apoy ang kanilang hahantungan, at walang sinuman ang makapagliligtas sa kanila at tagapagtaguyod na magpapalayo sa kanila mula sa parusa.

Salas/Taron: Sila ay sumusumpa sa Allah na sila ay walang sinabi [na anumang laban sa Propeta] samantalang sila ay nagsabi ng salita ng kawalan ng paniniwala, at sila ay di-naniwala pagkaraan ng kanilang [pakunwaring] pagyakap sa Islam, at sila ay nagbalak ng anumang hindi nila nagawang gampanan at sila ay walang matagpuang anupamang dahilan para gawin ito maliban na sila ay pinagyaman ng Allah at ng Kanyang Sugo mula sa Kanyang mga biyaya. Kung, pagkaraan nito, sila ay magsipagsisi, ito ay makabubuti para sa kanila, nguni’t kung sila ay magsitalikod, sila ay parurusahan ng Allah ng isang mahapding parusa sa buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay. At sila ay walang [matatagpuan] sa mundo ng sinumang wali [tagapangalaga] o ng isang makatutulong.

Quranenc.com: Sumusumpa sila kay Allāh na hindi sila nagsabi samantalang talaga ngang nagsabi sila ng salita ng kawalang-pananampalataya. Tumanggi silang sumampalataya matapos ng pagyakap nila sa Islām at naghangad sila ng hindi nila natamo. Wala silang ipinaghinanakit malibang nagpayaman sa kanila si Allāh at ang Sugo Niya mula sa kabutihang-loob Niya. Kung magbabalik-loob sila, ito ay magiging mabuti para sa kanila. Kung tatalikod sila; pagdurusahin sila ni Allāh ng isang pagdurusang masakit sa Mundo at Kabilang-buhay. Walang ukol sa kanila sa lupa na isang katangkilik ni isang mapag-adya.


75

۞وَمِنۡهُم مَّنۡ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنۡ ءَاتَىٰنَا مِن فَضۡلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

ICDO: At mayroon sa mga mahihirap na mga mapagkunwari na nangangako sa kanyang sarili: Kung pagkakalooban lamang kami ng Allah ng yaman ay tiyak na magbibigay kami ng sadaqah (pangkaraniwang kawanggawa), at gagawin namin ang anumang ginagawa ng mga mabubuting tao sa kanilang mga kayamanan, at susundin namin ang daan ng kabutihan.

Salas/Taron: At kabilang sa kanila ay ang ilang gumawa ng kasunduan sa Allah [na nagsasabing]: Kung kami ay Kanyang pagkakalooban ng Kanyang biyaya, katiyakan na kami ay magbibigay ng kawanggawa at katiyakan na kami ay mapabibilang sa mga matutuwid.

Quranenc.com: Kabilang sa kanila ang nakipagtipan kay Allāh, [na nagsabi:] “Talagang kung binigyan Niya kami mula sa kabutihang-loob Niya ay talagang magkakawanggawa nga kami at talagang kami nga ay magiging kabilang sa mga mabubuti”


76

فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضۡلِهِۦ بَخِلُواْ بِهِۦ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ

ICDO: Subalit noong pinagkalooban sila ng Allah mula sa Kanyang kagandahang-loob, ay nagmaramot sila sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng kawanggawa at hindi paggasta sa kabutihan, at sila ay tumalikod na lumalayo sa Islam.

Salas/Taron: Kaya, nang sila ay Kanyang pinagkalooban ng Kanyang biyaya, sila ay naging maramot sa mga [biyayang] ito, at nagsilayo nang may pagtutol.

Quranenc.com: Ngunit noong nagbigay Siya sa kanila mula sa kabutihang-loob Niya ay nagmaramot sila nito at tumalikod sila samantalang sila ay mga umaayaw.


77

فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهُۥ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ

ICDO: Na kung kaya, ang naging kabayaran ng kanilang gawain at naging bunga nito ay mas lalong tumindi ang kanilang pagkamapagkunwari, na hindi na nila kayang iligtas ang kanilang sarili mula rito, hanggang sa Araw ng Paghuhukom, dahil sa kanilang pagsira ng pangako na ipinangako nila sa kanilang mga sarili at dahil sa kanilang pagkukunwari at pagsisinungaling.

Salas/Taron: Kaya, sila ay Kanyang pinarusahan ng pagkukunwari sa kanilang mga puso hanggang sa Araw ng kanilang pakikipagtipan sa Kanya sapagka’t binigo [sinuway] nila ang Allah sa anupamang kanilang ipinangako sa Kanya at sa anumang kanilang nakagawiang pagsisinungaling.

Quranenc.com: Kaya nagparesulta Siya sa kanila ng pagpapaimbabaw sa mga puso nila hanggang sa araw na makikipagtagpo sila sa Kanya dahil sumira sila kay Allāh sa ipinangako nila sa Kanya at dahil sila noon ay nagsisinungaling.


78

أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ سِرَّهُمۡ وَنَجۡوَىٰهُمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّـٰمُ ٱلۡغُيُوبِ

ICDO: Hindi ba nila alam na mga mapagkunwari, na ang Allah ay batid Niya kung anuman ang kanilang kinikimkim sa kanilang mga sarili at kung anuman ang kanilang pinag-uusapan sa kanilang lihim na pagtitipun-tipon na mga pakana? At ang Allah ay `Allamul Ghuyub – Ganap na Ganap ang Kanyang Kaalaman sa lahat ng mga lihim. Katiyakan, pagbabayarin sila sa kanilang mga ginawa na naitala laban sa kanila.

Salas/Taron: Hindi ba nila nalalaman na ang Allah ay nakababatid ng kanilang mga lihim at [ng] kanilang mga sarilinang usapan at ang Allah ay Maalam ng Ghaib [mga di-nakikitang pangyayari o bagay]?

Quranenc.com: Hindi ba nila nalaman na si Allāh ay nakaaalam sa lihim nila at sarilinang pag-uusap nila at na si Allāh ay Maalam sa mga lingid?


79

ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ICDO: At bukod sa pagiging maramot ng mga mapagkunwari ay hindi ligtas ang mga nagbibigay ng mga kawanggawa sa kanilang paninira at pag-aalipusta; na kung kaya, kapag nagbigay ang mga mayayaman na mga Muslim ng maraming kawanggawa ay inaakusahan nila na mga mapagkunwari sila na mga mayayaman ng pagpapakitang-tao lamang, at kapag nagbigay ng kawanggawa ang mga mahihirap ayon sa kanilang kakayahan ay minamaliit nila ito, at kanilang sinasabi bilang pagmamaliit: Ano naman ang magagawa nitong kawanggawa na ibinibigay ninyo? Kaya, mamaliitin din sila ng Allah at ang para sa kanila ay masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: Yaong mga bumabatikos sa mga naniniwala hinggil sa [kanilang] kusang-loob na pagbibigay ng kawanggawa at [binabatikos] yaong mga [naniniwalang] walang matagpuan [upang gumugol] maliban sa kanilang kakayahan – kaya sila ay kanilang kinukutya; [subali’t] ang Allah ay mangungutya sa kanila [sa mga di-naniniwala], at sa kanila ay isang mahapding parusa.

Quranenc.com: Ang mga namimintas sa mga nagkukusang-loob kabilang sa mga mananampalataya kaugnay sa mga kawanggawa at sa mga walang natatagpuan kundi ang pinagpunyagian nila kaya naman nanunuya sila sa mga ito, ay manunuya si Allāh sa kanila at ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit.


80

ٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةٗ فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ

ICDO: Ihingi mo man ng kapatawaran, O Muhammad (ﷺ), ang mga mapagkunwari o hindi, kailanman ay hindi na sila patatawarin pa ng Allah, kahit na pauli-ulit mo silang ihingi ng kapatawaran; dahil katiyakang sila ay hindi naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo. At hindi ginagabayan ng Allah ang sinumang naghimagsik at lumabag sa Kanyang kagustuhan.

Salas/Taron: Hingin mo man [O Muhammad] ang kapatawaran para sa kanila o hindi hingin ang kapatawaran para sa kanila; [o] kahit ikaw man ay humingi ng pitumpong ulit na kapatawaran para sa kanila, sila ay hindi kailanman patatawarin ng Allah sapagka’t sila ay hindi naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo. At hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong suwail.

Quranenc.com: Humingi ka ng kapatawaran para sa kanila o huwag kang humingi ng kapatawaran para sa kanila. Kung hihingi ka ng kapatawaran para sa kanila nang pitumpong ulit ay hindi magpapatawad si Allāh sa kanila. Iyon ay dahil sila ay tumangging sumampalataya kay Allāh at sa Sugo Niya. Si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga taong suwail.


81

فَرِحَ ٱلۡمُخَلَّفُونَ بِمَقۡعَدِهِمۡ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلۡحَرِّۗ قُلۡ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّٗاۚ لَّوۡ كَانُواْ يَفۡقَهُونَ

ICDO: Natuwa ang mga yaong nagpaiwan noong hindi sila sumama sa Sugo ng Allah (ﷺ), na sila ay nanatili sa Madinah bilang paglabag sa Sugo ng Allah at kinamuhian nila ang pagpupunyagi at pakikipaglaban kasama ang Propeta sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan at ng kanilang mga sarili sa Daan ng Allah, at sinabi nila sa isa’t isa: Huwag kayong magsitungo sa kainitan ng araw, at ang Labanan sa Tabuk ay nangyari sa panahon na matindi ang kainitan. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Ang Impiyernong-Apoy ang mas matindi ang kainitan kung ito ay naiintindihan lamang nila!

Salas/Taron: Yaong mga nagpaiwan ay nagalak sa kanilang pananatili [sa pamamahay] pagkaraan [ng paglisan] ng Sugo ng Allah; at kanilang kinamuhian ang pagpupunyagi [sa Landas ng Allah] sa pamamagitan ng kanilang mga yaman at kanilang mga sarili at sila ay nagsabi: “Huwag kayong humayong magsilakad sa [gitna ng] kainitan.” Sabihin: “Ang Apoy ng Impiyerno ay higit na mainit,” kung ito ay kanilang nauunawaan lamang.

Quranenc.com: Natuwa ang mga iniwanan sa pananatili nila dahil sa pag-iwan ng Sugo ni Allāh at nasuklam sila na makibaka sa pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila ayon sa landas ni Allāh. Nagsabi sila: “Huwag kayong humayo sa init.” Sabihin mo: “Ang apoy ng Impiyerno ay higit na matindi sa init kung sakaling sila ay nakauunawa.”


82

فَلۡيَضۡحَكُواْ قَلِيلٗا وَلۡيَبۡكُواْ كَثِيرٗا جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

ICDO: Hayaan mo sila na mapagkunwari na nagpaiwan, na magtawanan pansamantala dahil sa kanilang di-pagsama sa Labanan sa Tabuk na ito ay bahagi ng pansamantalang kasiyahan dito sa buhay sa daigdig na may katapusan, at sila ay iiyak nang lubusan sa Impiyernong-Apoy; bilang kabayaran sa kanilang nagawa rito sa daigdig na pagkukunwari at paglabag.

Salas/Taron: Kaya hayaan silang bahagyang humalakhak sapagka’t [hindi magtatagal sila ay] mananangis nang labis-labis bilang kabayaran sa anumang lagi nilang pinagsumikapan.

Quranenc.com: Kaya tumawa sila nang kaunti at umiyak sila nang marami bilang isang ganti sa nakakamit nila noon.


83

فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٖ مِّنۡهُمۡ فَٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدٗا وَلَن تُقَٰتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّاۖ إِنَّكُمۡ رَضِيتُم بِٱلۡقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٖ فَٱقۡعُدُواْ مَعَ ٱلۡخَٰلِفِينَ

ICDO: At kapag sinanhi ng Allah na ikaw ay makabalik, O Muhammad (ﷺ), mula sa iyong pakikipaglaban, tungo sa mga na nanatili sa kanilang pagiging ipokrito, at sila ay hihingi ng pahintulot na sumama sa iyo sa iba pang labanan pagkatapos ng Labanan sa Tabuk ay sabihin mo sa kanila: Kailanman ay hindi na kayo sasama pa sa akin sa anumang labanan ni makipaglaban sa sinumang kaaway na kasama ako; dahil katotohanang higit na ginusto ninyo ang magpaiwan sa unang pagkakataon, na kung kaya, manatili na kayo, kasama ng mga yaong nagpaiwan na hindi sumama sa pakikipaglaban na kasama ang Sugo ng Allah (ﷺ).

Salas/Taron: At kung sakali mang ikaw ay ibabalik ng Allah sa isang pangkat nila [pagkaraan ng labanan], at pagkatapos sila ay hihingi ng pahintulot para lumabas [upang makipaglaban]. Sabihin: “Kailanman, kayo ay hindi lalabas na kasama ako at kailanman kayo ay hindi makikipaglaban sa isang kaaway na kasama ako; katotohanan, kayo ay nasiyahang nangakaupo [sa inyong mga pamamahay] sa kauna-unahang pagkakataon, kaya kayo ay magsiupo [ngayon] na kasama ng mga nagpaiwan.”

Quranenc.com: Kaya kung nagpabalik sa iyo si Allāh sa isang pangkatin kabilang sa kanila at nagpaalam sila sa iyo para sa paglisan ay sabihin mo: “Hindi kayo lilisan kasama ko magpakailanman at hindi kayo makikipaglaban kasama ko sa kaaway. Tunay na kayo ay nalugod sa pananatili sa unang pagkakataon kaya manatili kayo kasama ng mga nagpapaiwan.”


84

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ

ICDO: At huwag mong isagawa ang Salah (Janazah), kailanman, O Muhammad (ﷺ), sa sinumang mamatay mula sa mga Munafiqin o mapagkunwari, at huwag kang tumayo sa kanyang libingan upang ipanalangin siya; dahil katiyakang sila ay hindi naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, at sila ay namatay na mga naghimagsik at hindi sumunod sa Allah. At ganito ang batas sa sinumang kilalang mapagkunwari.

Salas/Taron: At huwag mong ipagdasal [ng salatul-Janazah, O Muhammad] ang sinumang namatay sa kanila kailanman – at huwag kang tumayo sa libingan nito.(16) Katotohanan, sila ay hindi naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, at [sila ay] nangamatay habang sila ay mga suwail.

(16) Sa ibang Tafsir [pagpapaliwanag ng mga Muffasir, ganito ang kanilang pagsasalin]: “Kailanman ay huwag na huwag kang makipaglibing sa kanila.” Sa aming sariling kuru-kuro, ito ay higit na wasto sa kahulugan nguni’t sinunod ko ang literal na pagsalin sa itaas upang hindi gaano malihis sa karaniwang paksa ng ayah na ito.

Quranenc.com: Huwag kang magdasal para sa isa kabilang sa kanila na namatay – kailanman – at huwag kang tumayo sa puntod niya. Tunay na sila ay tumangging manampalataya kay Allāh at sa Sugo Niya at namatay samantalang sila ay mga suwail.


85

وَلَا تُعۡجِبۡكَ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَأَوۡلَٰدُهُمۡۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنۡيَا وَتَزۡهَقَ أَنفُسُهُمۡ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ

ICDO: At huwag kang mamangha, O Muhammad (ﷺ), sa kayamanan nila na mga Munafiqin at sa kanilang mga anak, dahil katiyakang nais lamang ng Allah na sila ay parusahan dito sa daigdig dahil sa kanilang matinding pagsusumigasig sa paghahangad ng makamundong bagay; at kinamatayan nila ang hindi paniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo.

Salas/Taron: At huwag mong hayaan ang kanilang mga yaman, at gayundin ang kanilang mga anak ay makapagigilalas sa iyong [isipan]. Ang Allah ay naghahangad lamang na sila ay parusahan sa pamamagitan ng mga ito [ng kanilang mga yaman at anak] sa mundong ito, at upang ang kanilang mga kaluluwa ay lumisan habang sila ay mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Huwag magpahanga sa iyo ang mga yaman nila ni ang mga anak nila. Nagnanais lamang si Allāh na pagdusahin Niya sila sa pamamagitan ng mga ito sa Mundo at lumisan ang mga kaluluwa nila habang sila ay mga tumatangging sumampalataya.


86

وَإِذَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٌ أَنۡ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَـٔۡذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوۡلِ مِنۡهُمۡ وَقَالُواْ ذَرۡنَا نَكُن مَّعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ

ICDO: At noong ipinahayag ang Surah o kabanata ng Dakilang Quran kay Muhammad (ﷺ), na nag-uutos ng paniniwala sa Allah at pagiging dalisay sa layunin para rito at pakikipaglaban kasama ang Sugo ng Allah (ﷺ), ang mga nakaririwasa sa buhay na mga Munaqifin ay humingi ng pahintulot sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na kanilang sinabi: Pabayaan mo na kami na kasama ng mga yaong nanatili na hindi kayang sumama sa pakikipaglaban.

Salas/Taron: At kapag ang isang kabanata [ng Qur’an] ay ipinahayag [na nag-uutos sa kanila na] maniwala sa Allah at magpunyagi [o makipaglaban sa Kanyang Landas] kasama ng Kanyang Sugo, yaong mga nakaririwasang kabilang sa kanila ay nakikiusap sa iyo [O Muhammad] na sila ay pahintulutang lumiban [sa Jihad] at magsasabing, “Hayaan mo kaming maiwang kasama ng mga nananatili [sa pamamahay].”

Quranenc.com: Kapag nagbaba ng isang kabanata, [na nag-uutos:] “Sumampalataya kayo kay Allāh at makibaka kayo kasama ng Sugo Niya,” nagpaalam sa iyo ang mga maykaya kabilang sa kanila at nagsabi sila: “Hayaan mo kami, kami ay magiging kasama ng mga nananatili.”


87

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ

ICDO: Kuntento na sila na mga Munafiqun ng kahiya-hiya sa kanilang mga sarili, na sila ay manatili sa kanilang mga tahanan kasama ang mga kababaihan, mga kabataan at saka ang mga yaong may kapansanan, at isinara ng Allah ang kanilang mga puso; dahil sa kanilang pagiging mapagkunwari at hindi pagsama sa pakikipaglaban kasama ang Sugo ng Allah (ﷺ) sa Daan ng Allah, dahil sa hindi nila naiintindihan kung ano ang makabubuti para sa kanila.

Salas/Taron: Sila ay nasisiyahan na kasama niyaong mga nagsisiupo [sa kanilang mga pamamahay]. Ang kanilang mga puso ay natatakpan, kaya sila ay hindi nakauunawa [sa kahalagahan nito].

Quranenc.com: Nalugod sila na sila ay maging kasama ng mga nagpapaiwan. Nagpinid sa mga puso nila kaya sila ay hindi nakauunawa.


88

لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ جَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡخَيۡرَٰتُۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ

ICDO: Kung hindi man sumama sa pakikipaglaban ang mga Munafiqun, ay katotohanang nakipaglaban ang Sugo ng Allah (ﷺ) at kasama ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at kanilang mga sarili, at sila ay magkakamit ng tulong at mga mabubuting bagay dito sa daigdig, at Hardin at karangalan naman sa Kabilang-Buhay, at sila ang magkakamit ng tunay na tagumpay.

Salas/Taron: Subali’t ang Sugo at yaong kanyang mga kasamang naniwala [sa Allah] ay nagpunyagi [o nakipaglaban] sa Landas ng Allah sa pamamagitan ng kanilang yaman at ng kanilang mga sarili. At sila yaong mga magtatamo [ng lahat] ng kabutihan at sila yaong mga magtatagumpay.

Quranenc.com: Subalit ang Sugo at ang mga sumampalataya kasama niya ay nakibaka sa pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila. Ang mga iyon ay magkakaroon ng mga mabuti at ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay.


89

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمۡ جَنَّـٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ

ICDO: Inihanda ng Allah para sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang mga Hardin na may umaagos na mga ilog sa mga ilalim ng mga puno nito, sila ay mananatili roon mapagsawalang-hanggan. Ito ang dakilang tagumpay.

Salas/Taron: Ang Allah ay naghanda para sa kanila ng mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos upang mamalagi roon nang walang hanggan. Iyan ang dakilang tagumpay.

Quranenc.com: Naghanda si Allāh para sa kanila ng mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito. Iyon ang pagkatamong sukdulan.


90

وَجَآءَ ٱلۡمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ لِيُؤۡذَنَ لَهُمۡ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ

ICDO: At dumating ang grupo na mula sa mga Bedouin na Arabo na nakatira sa disyerto sa mga karatig ng Madinah na humihingi sila ng pahintulot na nangangatwiran sa Sugo ng Allah (ﷺ) at isinasaad nila kung anuman ang kahinaan nila at kakulangan nila sa lakas upang sumama sa pakikipagdigma, at nanatili naman ang ibang grupo ng mga tao na wala silang kadahilanan na ipinapakita kundi pagmamatigas lamang laban sa Sugo ng Allah (ﷺ). Walang pag-aalinlangan, matatamasa ng mga walang pananampalataya mula sa kanila ang masidhing parusa dito sa daigdig na pagkamatay, at sa Kabilang-Buhay naman ay Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: At nagsilapit [sa iyo O Muhammad] yaong mga nagsigawa ng mga dahilan mula sa mga bedouin upang humingi ng pahintulot na lumiban at manatili [sa pamamahay] at [gayundin] yaong mga nagsinungaling sa Allah at sa Kanyang Sugo na nagsiupo [sa pamamahay]. Yaong mga di-naniwalang kabilang sa kanila ay daratnan ng isang mahapding parusa.

Quranenc.com: Dumating ang mga nagdadahilan kabilang sa mga Arabeng disyerto upang magpahintulot sa kanila at nanatili naman ang mga nagpasinungaling kay Allāh at sa Sugo Niya. Dadapuan ang mga tumangging sumampalataya kabilang sa kanila ng isang pagdurusang masakit.


91

لَّيۡسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرۡضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ مِن سَبِيلٖۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

ICDO: Sa kanila na may mga sapat na kadahilanan katulad ng mga mahihina, mga maysakit, mga mahihirap, na walang kakayahan na tustusan ang kanilang pangangailangan sa kanilang pakikipaglaban, ay walang kasalanan ang kanilang pagpapaiwan, kapag sila ay taos-puso na naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at isinasagawa ang Kanyang batas.

Walang anumang batayan upang sila ay pagbintangan o parusahan ang sinuman na gumagawa ng kabutihan na hindi niya nakayanang makipaglaban kasama ang Sugo ng Allah (ﷺ), dahil mayroon silang sapat na kadahilanan, hanggat sila ay sumusunod sa Allah at sa Kanyang Sugo. At ang Allah ay Ghafour– Ganap na Mapagpatawad sa mga mabubuti, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: Walang nakaatang [na pagkakasala] sa mga mahihina o may karamdaman o walang kakayahang gumugol [sa Landas ng Allah], kung sila ay matapat at makatotohanan [sa kanilang tungkulin] sa Allah at sa Kanyang Sugo. Walang nakaatang [na pagkakasala] sa mga taong mapaggawa ng kabutihan. At ang Allah ay Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: Walang maisisi sa mga mahina ni sa mga may-sakit ni sa mga walang natatagpuang maipanggugugol kapag nagpakatapat sila kay Allāh at sa Sugo Niya. Walang daan [sa paninisi] sa mga nagmamagandang-loob. Si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.


92

وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوۡكَ لِتَحۡمِلَهُمۡ قُلۡتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَوَلَّواْ وَّأَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ

ICDO: At ganoon din, walang kasalanan ang mga yaong dumating sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na humihingi ng tulong upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa kanilang pakikipaglaban, na sinabi mo sa kanila: Wala akong kakayahan na matustusan ang inyong mga pangangailangan upang makasama kayo sa labanan, at tumalikod sila na umaapaw ang mga luha sa kanilang mga mata sa matinding pagdadalamhati dahil sa hindi nila natamo ang malaking karangalan at gantimpala ng pakikipaglaban sa Daan ng Allah, sapagkat wala silang natagpuan na panustos upang sumama sa pakikipaglaban sa Daan ng Allah.

Salas/Taron: At walang nakaatang [na pagkakasala] sa mga nagsilapit sa iyo upang sila ay bigyan ng masasakyan, nang ikaw ay nagsabi: “Wala akong matagpuang sasakyan [na maaaring ibigay] para sa inyo,” sila ay nagsitalikod, habang ang kanilang mga mata ay tigib ng luha sa kalungkutan na sila ay walang matagpuang anupamang panggugol [sa Landas ng Allah].

Quranenc.com: Walang [maisisi] sa mga [taong nagpaiwan na] kapag pumunta sila sa iyo upang pasakayin sila ay nagsabi ka: “Wala akong natatagpuang maipasasakay ko sa inyo.” Tumalikod sila habang ang mga mata nila ay nag-uumapaw sa luha bilang pagkalungkot na hindi sila nakatatagpo ng maigugugol nila.


93

۞إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَـٔۡذِنُونَكَ وَهُمۡ أَغۡنِيَآءُۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

ICDO: Sa katunayan, ang kasalanan at paninisi ay sa kanila na mga mayayaman na dumating sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na humihingi ng pahintulot na payagan sila na hindi sumama, at sila ang mga mapagkunwari na mga mayayaman na pinili nila na manatili kasama ang mga kababaihan at ang mga may kapansanan, at isinara ng Allah ang kanilang mga puso ng pagka-ipokrito, na kung kaya, hindi na ito papasukin ng paniniwala, dahil sa hindi nila batid ang masamang idinudulot ng kanilang hindi pagsama sa iyo, at pag-iwas nila sa pakikipaglaban.

Salas/Taron: Ang sanhi [ng pagkakasala] ay laban lamang sa mga nakaririwasa na sa kabila nito ay nakikiusap sa iyo na lumiban [sa pakikipaglaban]. Sila ay nasisiyahang kasama ng mga nananatili [sa kanilang mga pamamahay] at [sanhi nito] sinarhan ng Allah ang kanilang mga puso [mula sa patnubay] kaya hindi nila nababatid [ang anumang nawawala sa kanila].

Quranenc.com: Ang daan [para masisi] ay sa mga nagpapaalam sa iyo [na magpaiwan] samantalang sila ay mga mayaman. Nalugod sila na sila ay maging kasama ng mga nagpapaiwan. Nagpinid si Allāh sa mga puso nila kaya sila ay hindi nakauunawa.


94

يَعۡتَذِرُونَ إِلَيۡكُمۡ إِذَا رَجَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡۚ قُل لَّا تَعۡتَذِرُواْ لَن نُّؤۡمِنَ لَكُمۡ قَدۡ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنۡ أَخۡبَارِكُمۡۚ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: Mangangatwiran ng mga kasinungalingan sa inyo, O kayong mga mananampalataya, ang mga hindi sumama sa pakikipaglaban laban sa mga walang pananampalataya, sa pagkabalik ninyo mula sa inyong pakikipaglaban sa Tabuk, sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Huwag na kayong mangatwiran dahil kailanman ay hindi namin paniniwalaan ang inyong mga sinasabi, katiyakan, pinauna na sinabi ng Allah sa amin ang hinggil sa inyo bilang pagpapatunay sa amin ng inyong kasinungalingan. 

Walang pag-aalinlangan, minamatyagan ng Allah at ng Kanyang Sugo ang inyong gawain, kung kayo ay magbabago at magsisisi mula sa inyong pagkamapagkunwari, o hindi kaya ay magpatuloy pa rin kayo, ay walang pag-aalinlangan na ilalantad sa mga tao ang inyong mga gawain dito sa daigdig, pagkatapos kayo ay ibabalik pagkatapos ng inyong kamatayan tungo sa Kanya na walang anumang maililihim sa Kanya mula sa anumang nakatago o nakalantad hinggil sa inyo, at isasalaysay Niya sa inyo ang lahat ng inyong mga gawain at kayo ay pagbabayarin ayon dito.

Salas/Taron: Sila ay magdadahilan sa inyo [O mga Muslim] kapag kayo ay nagsibalik na sa kanila [mula sa labanan]. Sabihin mo [O Muhammad]: “Huwag na kayong magdahilan, kailanman kami ay hindi maniniwala sa inyo. Ipinagbigay-alam na ng Allah ang balita [pangyayari] tungkol sa inyo. At mamatyagan ng Allah ang inyong mga gawa at [gayundin] ng Kanyang Sugo. Pagkaraan, kayo ay muling ibabalik sa [Allah na] Maalam ng di- nakikita at ng nakikita [o nasasaksihan],(17) at Kanyang ipagbibigay-alam sa inyo ang anumang lagi ninyong ginagawa.”

(17) Ang Allah ang Lubos na Maalam ng di-nakikita at nakikita [o nasasaksihan] mga bagay, pangyayari. Tingnan ang paliwanag sa Surah 6:73 tungkol sa Shahaadah [nakikita o nasasaksihan]. [Sahih International].

Quranenc.com: Nagdadahilan sila sa inyo kapag bumalik kayo sa kanila. Sabihin mo: “Huwag kayong magdahilan; hindi kami maniniwala sa inyo. Nagbalita na sa amin si Allāh ng mga ulat sa inyo. Titingin si Allāh sa gawa ninyo at ang Sugo Niya, pagkatapos ay ibabalik kayo sa Nakaaalam sa Lingid at Hayag at magbabalita Siya sa inyo hinggil sa ginagawa ninyo noon.”


95

سَيَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمۡ إِذَا ٱنقَلَبۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ لِتُعۡرِضُواْ عَنۡهُمۡۖ فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمۡۖ إِنَّهُمۡ رِجۡسٞۖ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, susumpa sa inyo sa Ngalan ng , ang mga Munafiqun o mapagkunwari – na mga nagsisinungaling at nangangatwiran – kapag kayo ay nakabalik na sa kanila mula sa labanan; upang pabayaan na ninyo sila at hindi na tatanungin, na kung kaya, iwasan ninyo sila at huwag pansinin bilang pag-alipusta sa kanila, walang pag-aalinlangan, marurumi ang kanilang mga kalooban, at ang kanilang patutunguhan sa Kabilang-Buhay ay Impiyernong-Apoy bilang kabayaran sa anuman na kanilang nagawang mga kasalanan at pagkakamali.

Salas/Taron: Sila ay susumpa sa inyo [sa Ngalan ng] Allah kapag kayo ay magsisibalik sa kanila upang sila ay inyong iiwanang mag-isa. Kaya, iwanan silang mag-isa. Katotohanan, sila ay marurumi [sanhi ng kanilang mga kasalanan], at ang Impiyerno ang kanilang kanlungan, bilang kabayaran sa anumang kanilang pinagsumikapan.

Quranenc.com: Susumpa sila kay Allāh sa harap ninyo kapag umuwi kayo sa kanila upang umayaw sa kanila, kaya umayaw kayo sa kanila. Tunay na sila ay kasalaulaan. Ang kanlungan nila ay ang Impiyerno bilang ganti sa nakakamit nila noon.


96

يَحۡلِفُونَ لَكُمۡ لِتَرۡضَوۡاْ عَنۡهُمۡۖ فَإِن تَرۡضَوۡاْ عَنۡهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرۡضَىٰ عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَٰسِقِينَ

ICDO: Sumusumpa sa inyo, O kayong mga mananampalataya, sila na mga Munafiqun bilang pagsisinungaling; upang masiyahan kayo sa kanila at kung masiyahan kayo sa kanila dahil hindi ninyo batid na sila ay nagsisinungaling, ay katiyakang ang Allah ay hindi nasisiyahan sa mga taong naghimagsik at hindi sumunod sa Kanya at sa Kanyang Sugo.

Salas/Taron: Sila [mga mapagkunwari] ay sumusumpa sa inyo [sa mga Muslim] upang sakali kayo ay masiyahan sa kanila, nguni’t kung kayo ay nasisiyahan sa kanila, katiyakan ang Allah ay hindi nasisiyahan sa mga taong suwail.

Quranenc.com: Sumusumpa sila sa harap ninyo upang malugod kayo sa kanila. Ngunit kung malulugod kayo sa kanila, tunay na si Allāh ay hindi nalulugod sa mga taong suwail.


97

ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرٗا وَنِفَاقٗا وَأَجۡدَرُ أَلَّا يَعۡلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

ICDO: Ang mga Bedouin na Arabo na nakatira sa mga malalayong lugar ng disyerto ay mas matindi ang kanilang pagtanggi at pagkamapagkunwari kaysa sa mga nakatira sa lunsod, at ito ay dahil sa katigasan ng kanilang mga puso at pagkalayo nila sa anumang kaalaman at sa mga may-alam at ganoon din sa mga umpukan ng mga pagpapayo at pagpapaalaala, na kung kaya, sila ang mas hindi nakaaalam sa hangganang itinakda ng Allah at sa anumang ipinahayag ng Allah na mga batas at mga alintuntunin. At ang Allah ay Siyang `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa kalagayan nilang lahat, na Hakeem – Ganap na Maalam sa pangangasiwa sa Kanyang mga alipin.

Salas/Taron: Ang mga bedouin ay higit na matitindi sa kawalan ng paniniwala at pagkukunwari, at higit na walang kaalaman [hinggil] sa mga hangganan [mga batas at kautusan] na ipinahayag ng Allah sa Kanyang Sugo. At ang Allah ay Maalam, Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Ang mga Arabeng disyerto ay higit na matindi sa kawalang-pananampalataya at sa pagpapanggap sa pananampalataya at higit na nababagay na hindi makaalam sa mga hangganan na ibinaba ni Allāh sa Sugo Niya. Si Allāh ay Maalam, Marunong.


98

وَمِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغۡرَمٗا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَۚ عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ ٱلسَّوۡءِۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ

ICDO: At mayroon sa mga Bedouin ang naghahangad mula sa anumang kanilang ginasta sa Daan ng Allah bilang kabayaran at pagkatalo na hindi na naghahangad ng anumang gantimpala, at hindi upang mailigtas ang kanyang sarili sa parusa, kundi siya ay nag-aabang na mangyari sa inyo ang mga kalamidad at mga kapinsalaan, subalit ang pagkahamak ay sa kanila nangyari at hindi sa mga Muslim. At ang Allah ay Samee` – Ganap na Nakakarinig sa anuman na kanilang mga sinasabi, na `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga masamang layunin.

Salas/Taron: At kabilang sa mga bedouin ay may iba na nag-aakala na ang anumang kanilang ginugol [sa Landas ng Allah] ay isang kawalan at sila ay naghihintay sa inyo para sa pagdating ng kasawian. [Subali’t] sa kanila ay kasawian ng kasamaan. At ang Allah ay Lubos na Nakaririnig, Maalam.

Quranenc.com: Kabilang sa mga Arabeng disyerto ang nagtuturing sa ginugugol nila bilang isang multa at nag-aabang sa inyo ng mga pananalanta. Sumakanila ang pananalanta ng kasagwaan! Si Allāh ay Marinigin, Maalam.


99

وَمِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ مَن يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرۡبَةٞ لَّهُمۡۚ سَيُدۡخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحۡمَتِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

ICDO: At mayroon din sa mga Bedouin, na naniniwala sa Allah at sa Kanyang Kaisahan at naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng kamatayan, at ganoon din sa gantimpala at parusa, at inilaan niya ang kanyang ginagasta sa pakikipaglaban sa mga walang pananampalataya bilang paghahangad ng pagmamahal ng Allah, at upang ito ay maging daan ng pagpapanalangin ng Propeta para sa kanya, dapat mong mabatid na ang mga ganitong gawain ang magpapalapit sa kanila sa Allah, at magiging dahilan ng pagpapapasok ng Allah sa Kanyang Al-Jannah (Hardin). Katiyakan, ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa anuman na nagawa nilang mga kasalanan, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: At kabilang sa mga bedouin ay may naniniwala sa Allah at sa Huling Araw, at nagtuturing sa anumang kanilang ginugol sa Landas ng Allah bilang paraan upang mapalapit sa Allah, at isang dahilan ng pagtanggap sa mga panalangin ng Sugo. Katiyakan [ang paggugol sa Landas ng Allah] na ito ay paraan ng pagiging malapit [sa Kanya] para sa kanila. Sila ay papapasukin ng Allah sa Kanyang habag. Katiyakan, ang Allah ay Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: Kabilang sa mga Arabeng disyerto ang sumasampalataya kay Allāh at sa Kabilang-buhay at gumagawa sa ginugugol niya bilang mga pampalapit-loob sa ganang kay Allāh at [pagkamit ng] mga panalangin ng Sugo. Pakatandaan, tunay na ito ay pampalapit para sa kanila. Magpapasok sa kanila si Allāh sa awa Niya. Tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.


100

وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّـٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ

ICDO: At ang mga yaong naunahan ang mga tao tungo sa paniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo na mga Muhajirun (nangibang-bayan) na iniwan nila ang kanilang sambayanan at ang mga pamilya at sila ay nagtungo sa Tahanan ng Islam, at ang mga Ansar na sila ang tumulong sa Sugo ng Allah (ﷺ) laban sa kanilang mga kalaban na mga walang pananampalataya, at gayundin ang mga mabubuting sumunod sa kanila sa paniniwala at mga salita at mga gawa sa paghahangad ng pagmamahal ng Allah, ay sila ang mga yaong kinalugdan ng Allah dahil sa kanilang pagsunod sa Allah at sa Kanyang Sugo at minahal nila ang Allah dahil sa masaganang gantimpala na ipinagkaloob sa kanila dahil sa kanilang pagsunod at paniniwala.

Inihanda Niya para sa kanila ang mga Hardin na may umaagos na mga ilog sa ilalim nito na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, at ito ang dakilang tagumpay.

Sa ayah o talatang ito, ang pagpaparangal sa mga Sahabah at papuri sa kanila; na kung kaya, ang paggalang sa kanila ay bahagi ng pananampalataya.

Salas/Taron: At ang mga nanguna [sa pagyakap sa Islam] ay nagmula sa mga nagsilikas [muhajireen] at ansar [mga taga-Madinah na nagsilbing kanlungan] at yaong mga sumunod sa kanila sa [mga gawaing] mabuti. Ang Allah ay nasisiyahan sa kanila at sila ay nasisiyahan sa Kanya. Siya ay naghanda para sa kanila ng mga hardin – na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos [sa Paraiso], upang sila ay mamalagi roon nang walang hanggan. Iyan ang dakilang tagumpay.

Quranenc.com: Ang mga nangungunang una kabilang sa mga lumikas at mga tagaadya, at ang mga sumunod sa kanila nang may pagpapakahusay ay nalugod si Allāh sa kanila at nalugod sila sa Kanya. Naghanda Siya para sa kanila ng mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito magpakailanman. Iyon ang pagkatamong sukdulan.


101

وَمِمَّنۡ حَوۡلَكُم مِّنَ ٱلۡأَعۡرَابِ مُنَٰفِقُونَۖ وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعۡلَمُهُمۡۖ نَحۡنُ نَعۡلَمُهُمۡۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيۡنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٖ

ICDO: Mayroon sa mga taong naninirahan sa palibot ng Madinah ay mga Bedouin na mga mapagkunwari at mayroon ding ilan sa mga taga-Madinah ang patuloy na nagpumilit sa kanilang pagkukunwari; at lalo pang naging matindi ang kanilang paglabag dahil lingid sa iyong kaalaman, O Muhammad (ﷺ), ang hinggil sa kanila, subalit Kami ay Ganap na Nababatid Namin, na kung kaya, walang pag-aalinlangan, parurusahan Namin sila ng dalawang beses: sa pagpatay sa kanila at pagbihag sa kanilang mga kababaihan at pagpapahiya sa kanila rito sa daigdig at sa pagpaparusa sa kanila sa kanilang libingan pagkatapos nilang mamatay, pagkatapos sila ay ibabalik sa Araw ng Muling Pagkabuhay tungo sa kasindak-sindak na kaparusahan sa Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: At kabilang sa mga bedouin na nakapaligid sa inyo ay mga mapagkunwari, at [gayundin] mula sa mamamayan ng [lungsod ng] Madinah – sila ay nagmalaki [sa pamamagitan ng] pagkukunwari; Ikaw [O Muhammad] ay hindi nakababatid sa kanila, [nguni’t] sila ay Aming nababatid. Sila ay Aming parurusahan nang dalawang ulit [sa mundo], at pagkaraan, sila ay ibabalik sa isang napakalaking parusa.

Quranenc.com: Kabilang sa nasa paligid ninyo kabilang sa mga Arabeng disyerto ay mga mapagpanggap sa pananampalataya at kabilang sa mga naninirahan sa Madīnah. Namihasa sila sa pagpapanggap. Hindi ka nakaaalam sa kanila; Kami ay nakaaalam sa kanila. Pagdurusahin Namin sila nang dalawang ulit, pagkatapos ay itutulak sila sa isang pagdurusang sukdulan.


102

وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ

ICDO: At ang iba naman sa kanila na nanirahan sa Madinah at sa mga karatig-pook nito, ay mga umamin ng kanilang pagkakasala at ito ay kanilang pinagsisihan at nagbalik-loob sila, na magkahalo ang kanilang mabuting gawa na katulad ng pagbabalik-loob, pagsisisi at pag-amin ng kasalanan at iba pang mga kabutihan; na ang masamang gawain naman nila ay katulad ng hindi nila pagsama sa Propeta sa pakikipaglaban at iba pang mga pagkakamali, na maaaring ang Allah ay gabayan sila upang magbalik-loob at ito ay tatanggapin para sa kanila. Katiyakan, ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga alipin, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: At [may] iba na umamin ng kanilang mga pagkakasala, kanilang pinaghahalo ang mga gawaing matuwid sa ibang mga gawaing makasalanan. Maaaring ang Allah ay magbibigay sa kanila ng [Kanyang] kapatawaran. Katiyakan, ang Allah ay Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: May mga ibang umamin sa mga pagkakasala nila. Naghalo sila sa isang gawang matuwid ng iba pang masagwa. Marahil si Allāh ay tatanggap ng pagbabalik sa kanila. Tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.


103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ICDO: Tanggapin mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga kayamanan nila na mga nagsipagsisi na naghalo ang kanilang mga mabuting gawa at mga masamang gawa bilang kawanggawa mula sa kanila upang sila ay linisin mula sa dungis ng kanilang pagkakasala, at sila ay mapalayo mula sa antas ng mga mapagkunwari tungo sa antas ng mga malilinis at dalisay, at ihingi mo sila ng kapatawaran sa kanilang mga pagkakasala upang sila ay mapatawad, dahil katiyakang ang panalangin mo para sa kanila at paghingi mo ng kapatawaran ay bilang habag at kapanatagan para sa kanila. At ang Allah ay Samee` – Ganap na Nakakarinig sa lahat ng panalangin at salita, na `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa kalagayan ng Kanyang mga alipin at sa kanilang mga layunin, at gagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa.

Salas/Taron: Kumuha [O Muhammad] mula sa kanilang yaman [para] sa kawanggawa upang sila ay iyong gawing malinis at sila ay pagpalain nito, at sila ay iyong ipanalangin sa Allah. Katotohanan, ang iyong mga panalangin ay kapanatagan para sa kanila at ang Allah ay Lubos na Nakaririnig, Maalam.

Quranenc.com: Kumuha ka mula sa mga yaman nila ng isang kawanggawang magdadalisay sa kanila at magpapalago sa kanila sa pamamagitan nito, at manalangin ka para sa kanila. Tunay na ang panalangin mo ay isang katiwasayan para sa kanila. Si Allāh ay Marinigin, Maalam.


104

أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَأۡخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: Hindi ba alam ng yaong hindi sumama sa pakikipagdigma at ng iba pa sa kanila, na ang Allah sa katotohanan ay Bukod-Tanging tumatanggap ng pagbabalik-loob ng Kanyang mga alipin, at tumatanggap ng mga kawanggawa at Kanya itong ginagantimpalaan; at walang pag-aalinlangang ang Allah ay Siyang Bukod-Tanging At-Tawwab – Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga alipin kapag sila ay bumalik sa pagsunod sa Kanya, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila kapag sila ay nagbago tungo sa Kanyang kagustuhan?

Salas/Taron: Hindi ba nila nalalaman na ang Allah ang Siyang tumatanggap ng pagsisisi mula sa Kanyang mga alipin at tumatanggap ng kawanggawa; na ang Allah ang Siyang tanging nagpapatawad [at tumatanggap ng pagsisisi], Maawain?

Quranenc.com: Hindi ba nila nalaman na si Allāh ay tumatanggap ng pagbabalik-loob buhat sa mga lingkod Niya at kumukuha sa mga kawanggawa, at na si Allāh ay ang Palatanggap sa pagbabalik-loob, ang Maawain?


105

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga mapagkunwari at sa mga katulad nila: Gawin na ninyo ang anumang nais ninyong gawin! Walang pag-aalinlangang makikita ng Allah ang inyong mga gawa at (ganoon din) ang Kanyang Sugo at ang mga mananampalataya, at lilitaw at lilitaw ang katotohanan hinggil sa inyo. At walang pag-aalinlangan, na kayo ay babalik sa Araw ng Muling Pagkabuhay tungo sa Kanya na Ganap na Nakaaalam (Allah) ng inyong inilihim at inyong inilantad, at isasalaysay sa inyo ang anuman na inyong nagawa. At ito ay bilang pagbabanta at babala sa sinumang nanatili sa kanyang pagkakamali at paglabag.

Salas/Taron: At sabihin mo: “Magsigawa kayo [kung inyong nais] sapagka’t tinitingnan ng Allah ang inyong mga gawa at [maging] ang Kanyang Sugo at ang mga naniniwala. At kayo ay ibabalik sa [Allah na] Maalam ng di-nakikita at ng nakikita [nasasaksihan]. Pagkaraan, Kanyang ipagbibigay-alam sa inyo ang anumang lagi ninyong ginagawa.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Gumawa kayo at makakikita si Allāh sa gawa ninyo, ang Sugo Niya at ang mga mananampalataya. Ibabalik kayo sa Nakaaalam sa Lingid at Hayag at magbabalita Siya sa inyo hinggil sa ginagawa ninyo noon.”


106

وَءَاخَرُونَ مُرۡجَوۡنَ لِأَمۡرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمۡ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيۡهِمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

ICDO: At mayroon sa kanila na mga hindi sumama sa inyo sa Labanan sa Tabuk ang pinapaghintay sa kung ano ang magiging Hatol ng Allah para sa kanila; upang pagpasiyahan ng Allah ang Kanyang pasiya, at sila ang mga yaong pinagsisihan ang kanilang mga gawa, na sila ay sina: Murarah Ibnur Rabi`ah, Ka`ab Ibnu Malik, at Hilal Ibnu Umayyah; na sila ay maaaring parusahan ng Allah at maaari rin namang patawarin. At ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa sinumang karapat-dapat na parusahan o patawarin, na Hakeem – Ganap na Maalam sa lahat ng Kanyang mga sinasabi at mga ginagawa.

Salas/Taron: At [may] mga iba na ginawang maghintay sa kautusan ng Allah, kung sila ba ay Kanyang parurusahan o sila ba ay Kanyang patatawarin. At ang Allah ay Maalam, Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: May mga ibang pinaghihintay sa atas ni Allāh: na pagdusahin Niya sila o tanggapin Niya ang pagbabalik-loob sa kanila. Si Allāh ay Maalam, Marunong.


107

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسۡجِدٗا ضِرَارٗا وَكُفۡرٗا وَتَفۡرِيقَۢا بَيۡنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَإِرۡصَادٗا لِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبۡلُۚ وَلَيَحۡلِفُنَّ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّا ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ

ICDO: At ang mga mapagkunwari na nagtayo ng Masjid; upang ipahamak ang mga mananampalataya at bilang pagtanggi sa Allah, at paghihiwa-hiwalayin ang mga mananampalataya; upang mag-Salah ang ilan sa kanila roon at iwan ang Masjid Quba` na pinagdarasalan ng mga Muslim, nang sa gayon ay magkasalungatan ang mga Muslim at magkawatak-watak dahil dito; at bilang himpilan sa sinumang naghamon ng labanan sa Allah at sa Kanyang Sugo noon, na ito ay si Abu `amer na masamang monghe na gagawin niya itong sentro o lugar ng pakana laban sa mga Muslim, at sumusumpa sila na mga mapagkunwari na sila raw, sa katotohanan, ay walang anumang masamang balakin sa pagtatayo nito kundi kabutihan at bilang awa sa mga Muslim at upang maluwagan ang mga mahihina na hindi nila kayang maglakad tungo sa Masjid Quba`, subalit ang Allah ay tumetestigo na sila ay sinungaling sa kanilang panunumpa. Na kung kaya, sinira ang Masjid na yaon at sinunog.

Salas/Taron: At yaong [mga mapagkunwaring] nagtayo ng masjid(18) upang makapagdulot ng pinsala [hidwaan] at kawalan ng paniniwala at upang pagwatak-watakin ang mga naniniwala at [upang ito ay kanilang gawin] bilang isang himpilan para sa mga naghimagsik laban sa Allah at sa Kanyang Sugo noong una pa. Sila ay sumusumpa na wala silang hangarin maliban sa kabutihan. Ang Allah ay sumasaksi na sila ay mga sinungaling.

(18) Ito ang Masjid Dhirar.

Quranenc.com: [Mayroong] mga gumawa sa isang masjid bilang isang pamiminsala, bilang isang pagtanggi sa pananampalataya, bilang isang paghahati-hati sa mga mananampalataya, at bilang isang pagtatambang para sa sinumang nakidigma kay Allāh at sa Sugo Niya noong una. Talagang manunumpa nga sila: “Wala kaming ninais kundi ang pinakamaganda,” samantalang si Allāh ay sumasaksi na tunay na sila ay talagang mga nagsisinungaling.


108

لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدٗاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ

ICDO: Kailanman ay huwag kang titindig, O Muhammad (ﷺ), upang magsagawa ng Salah sa Masjid na yaon, dahil walang pag-aalinlangang ang Masjid na itinayo batay sa pagkatakot sa Allah sa unang pagkakataon pa lamang ay ang Masjid Quba`, na rito mo nararapat isagawa ang iyong pagsa-Salah, dahil nasa Masjid na yaon ang mga kalalakihan na nais nilang maglinis sa pamamagitan ng tubig mula sa anumang karumihan, na tulad din ng kanilang paglilinis mula sa pagkatakot sa Allah at paghingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at kasamaan. At ang Allah ay nagmamahal sa mga taong malilinis. At kung ang Masjid Quba` ay itinayo batay sa pagkatakot sa Allah sa unang araw pa lamang na ito ay itinayo, gayundin o higit pa ang Masjid ng Sugo ng Allah (ﷺ).

Salas/Taron: Huwag kang tumayo roon kailanman [para sa iyong pagdarasal]. Katotohanan, ang masjid(19) na itinayo sa [diwa ng] taqwa mula sa unang araw ay higit na karapat-dapat tayuan [sa pagdarasal]. Sa loob nito ay naroroon ang mga kalalakihang kinalulugdan ang pagpapadalisay ng kanilang mga sarili. At ang Allah ay nagmamahal sa mga dinadalisay ang kanilang mga sarili.

(19) Ito ang Masjid Al-Quba.

Quranenc.com: Huwag kang tumayo sa loob niyon magpakailanman. Talagang ang isang masjid na itinatag sa pangingilag sa pagkakasala sa unang araw ay higit na karapat-dapat na tumayo ka sa loob niyon. Doon ay may mga lalaking naiibigang magpakadalisay. Si Allāh ay umiibig sa mga nagpapakadalisay.


109

أَفَمَنۡ أَسَّسَ بُنۡيَٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقۡوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٍ خَيۡرٌ أَم مَّنۡ أَسَّسَ بُنۡيَٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٖ فَٱنۡهَارَ بِهِۦ فِي نَارِ جَهَنَّمَۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

ICDO: Hindi maaaring magkatulad ang sinumang nagtayo ng kanyang tahanan batay sa pagkatakot sa Allah, pagsunod sa Kanya at paghahangad ng Kanyang pagmamahal, sa sinumang nagtayo ng kanyang tahanan sa dulo ng bangin na maaaring bumagsak anumang sandali, kaya itinayo niya ang Masjid ng kapahamakan at paglabag sa Allah at para sa pagpapahiwa-hiwalay sa mga Muslim, na kung kaya, ito ang nagdala sa kanya sa pagkabulid sa Impiyernong-Apoy. At ang Allah ay hindi Niya ginabayan ang mga taong masasama na lumalabag sa Kanyang hangganang itinakda.

Salas/Taron: Ang isa bang nagtatag ng haligi ng kanyang gusali batay sa taqwa [pagiging matuwid at takot] sa Allah at [batay sa] Kanyang Magandang Lugod ay higit na mabuti o ang isang nagtatag ng haligi ng kanyang gusali sa gilid ng isang [matarik na] bangin na nasa bingit na ng pagguho ? Kaya ito ay kasama niyang gumuho sa Apoy ng Impiyerno. At hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong mapaggawa ng mga kamalian.

Quranenc.com: Kaya ang nagtatag ba ng gusali niya sa pangingilag sa pagkakasala kay Allāh at pagkalugod [Niya] ay higit na mabuti o ang nagtatag ng gusali niya sa bingit ng isang pampang na paguho, kaya iginuho nito siya sa apoy ng Impiyerno? Si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga taong lumalabag sa katarungan.


110

لَا يَزَالُ بُنۡيَٰنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوۡاْ رِيبَةٗ فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ICDO: At patuloy na itinayo ng mga mapagkunwari ang gusali upang ipahamak ang Masjid Quba`, na nanatili ang kanilang pagdududa at ang kanilang pagiging ipokrito sa kanilang mga puso maliban na lang kung tadtarin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila, o sa pagdating ng kamatayan nila o hindi kaya ay sa matinding pagsisisi nila at pagbabalik-loob nila sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha at sa kanilang matinding pagkatakot sa kanilang ginawa. 

At ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa pagdududa ng mga mapagkunwari sa anuman na kanilang layunin, na Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang pangagasiwa sa Kanyang mga nilikha.

Salas/Taron: Ang gusali na kanilang itinayo ay hindi maglalaho upang maging isang [sanhi ng] pag-aalinlangan sa kanilang mga puso maliban ang kanilang puso ay pugtuin [hanggang sila ay mamatay]. At ang Allah ay Maalam, Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Hindi titigil ang gusali nilang itinayo nila sa pagiging isang alinlangan sa mga puso nila maliban kung magkakapira-piraso ang mga puso nila. Si Allāh ay Maalam, Marunong.


111

۞إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ

ICDO: Katiyakan, ang Allah ay binili Niya sa mga mananampalataya ang kanilang mga sarili na ang kapalit nito ay ang Hardin (Al-Jannah) at anumang inihanda ng Allah sa kanila na kaligayahan dahil sa pagsakripisyo nila ng kanilang mga sarili at kanilang mga kayamanan sa pakikipaglaban sa kalaban ng Allah upang mangibabaw ang Kanyang batas (salita) at mangibabaw ang Kanyang Deen, nakapapatay sila o sila ay namamatay, ito ay katotohanan na ipinangako ng Allah sa kanila ayon sa Tawrah na ipinahayag kay Mousa at Injeel na ipinahayag kay `isa (Hesus), at sa Dakilang Quran na ipinahayag kay Muhammad (ﷺ). At walang sinuman ang hihigit pa sa Allah sa pagpapatupad Niya ng Kanyang pangako sa sinumang tinupad nito ang pangako niya sa Allah, na kung kaya, magpakasaya kayo, O kayong mga mananampalataya, dahil sa inyong kasunduan sa Allah na inyong tinupad, at sa anumang ipinangako Niya sa inyo na Hardin at pagmamahal, at ito ang dakilang tagumpay.

Salas/Taron: Katotohanan, binili ng Allah sa mga naniniwala ang kanilang mga sarili at kanilang mga yaman kapalit [ng halaga] na kanilang tatanggapin para sa Paraiso. Sila ay nakikipaglaban sa Landas ng Allah, kaya sila ay pumapatay at sila ay napapatay. Ito ay isang tunay na pangakong nakaatang sa Kanya sa Torah [ni Moises] at sa Ebanghelyo [ni Hesus] at sa Qur’an. At sino ba ang tapat sa pangako [kasunduan] na nakahihigit kaysa sa Allah? Kaya, magsipagdiwang sa inyong bilihan na inyong binili [o napagkasunduan]. At iyan ang dakilang tagumpay.

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay bumili mula sa mga mananampalataya ng mga sarili nila at mga yaman nila kapalit ng pagkamit nila ng Paraiso. Nakikipaglaban sila ayon sa landas ni Allāh kaya nakapapatay sila at napapatay sila, bilang isang pangako [na tutuparin] Niya na totoo sa Torah, Ebanghelyo, at Qur’ān. Sino pa ang higit na palatupad sa tipan kaysa kay Allāh? Kaya magalak kayo sa pagbibilihan ninyong nakipagbilihan kayo. Iyon ay ang pagkatamong sukdulan.


112

ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّـٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: At kabilang sa katangian nila na mga mananampalataya na pinangakuan ng Allah ng Al-Jannah (Hardin) ay sila yaong mga nagsipagsisi na tinalikuran nila ang anumang kinamumuhian ng Allah tungo sa anumang gawain na Kanyang kinalulugdan, na mga yaong taimtim ang kanilang pagsamba sa Allah na Bukod-Tangi at sa kanilang pagsunod sa Kanya, yaong pumupuri sa Allah sa lahat ng pagkakataon na sinusubok sila mabuti man ito o masama, yaong mga nag-aayuno na alang-alang sa Allah, yaong mga yumuyuko sa kanilang pagsa-Salah at mga nagpapatirapa; yaong mga nag-uutos sa mga tao na isagawa ang anumang ipinag-uutos ng Allah at Kanyang Sugo, at nagbabawal sa anumang ipinagbabawal ng Allah at ng Kanyang Sugo, na isinasagawa nila ang ipinag-uutos ng Allah at pinangangalagaan nila ang anumang batas, pag-uutos man o pagbabawal, sila ay patuloy sa pagsunod sa Allah, na nananatili sa Kanyang batas. Ipamalita mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga mananampalataya na nagtatangan ng mga ganitong katangian, ang pagmamahal ng Allah at ng Kanyang Al-Jannah (Hardin).

Salas/Taron: [Ang mga naniniwala] ay ang mga nagsisisi, mga sumasamba, mga pumupuri [sa Allah], ang mga manlalakbay [para sa Kanyang Landas], ang mga nagsisiyuko at ang mga nagpapatirapa, ang mga nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan at ang mga nangangalaga sa hangganan [batas] ng Allah. At magbigay ng magandang balita sa mga naniniwala.

Quranenc.com: [Sila ay] ang mga nagbabalik-loob, na mga sumasamba, na mga nagpupuri, na mga nag-aayuno, na mga yumuyukod, na mga nagpapatirapa, na mga nag-uutos sa nakabubuti, na mga sumasaway sa nakasasama, at mga nag-iingat sa mga hangganan ni Allāh. Balitaan mo ng nakagagalak ang mga sumasampalataya.


113

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ

ICDO: Hindi nararapat kay Propeta Muhammad (ﷺ) at sa mga mananampalataya na ihingi ng kapatawaran ang mga Mushrikin na mga nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah, maging sila man ay mga kamag-anak nila pagkatapos silang mamatay na mga walang pananampalataya sa Allah at sumamba ng rebulto, at napatunayan nila na ang mga ito ay maninirahan sa Impiyernong-Apoy, dahil sa sila ay namatay na hindi naniwala sa Allah, na namatay na nasa kalagayan ng Shirk – pagtatambal o pagsamba ng iba bukod sa Allah. 

At ang Allah, hindi Niya pinatatawad ang mga nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Kanya, na katulad ng Kanyang sinabi: Katiyakang ang Allah, hindi Niya patatawarin ang sinumang nagtambal sa pagsamba sa Kanya o sumamba ng iba bukod sa Kanya.

At sinabi pa rin Niya, Katiyakan, ang sinumang nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah ay ipinagbawal sa kanya ng Allah ang Al-Jannah (Hardin).

Salas/Taron: Hindi [marapat] para sa propeta at sa mga naniniwala na hingin [sa Allah] ang kapatawaran para sa mga mushrik, kahit pa sila ay kanilang malalapit na kamag-anak, pagkaraang ito ay naging malinaw sa kanila na sila ay mga [taong] maninirahan sa Apoy ng Impiyerno.

Quranenc.com: Hindi nangyaring ukol sa Propeta at sa mga sumampalataya na humingi sila ng kapatawaran para sa mga tagapagtambal kahit pa man ang mga ito ay mga kaanak matapos na luminaw sa kanila na ang mga ito ay mga mananahan sa Impiyerno.


114

وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةٖ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوّٞ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُۚ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَأَوَّـٰهٌ حَلِيمٞ

ICDO: At ang panalangin ni Ibrahim sa kanyang ama na Mushrik ay bilang pagtupad lamang sa kanyang pangako na kanyang ipinangako sa kanyang ama, na kanyang sinabi: Walang pag-aalinlangan, ihihingi kita ng kapatawaran sa aking Rabb na Tagapaglikha, dahil Siya ay nagmamahal sa akin. Subalit noong mapatunayan ni Ibrahim na ang kanyang ama ay kalaban ng Allah at wala nang pakinabang sa kanya ang pagpapayo at pagpapaalaala, at siya ay mamamatay na walang pananampalataya, na kung kaya, pinabayaan na siya at hindi na inihingi ng kapatawaran at inilayo niya ang kanyang sarili sa kanya (inialis niya ang kanyang pananagutan sa kanyang ama). Katiyakan, si Ibrahim ay Awwah – matindi ang kanyang pagpapakumbaba sa Allah, pinupuri at niluluwalhati niya ng labis ang Allah, napakalawak ang kanyang pang-unawa sa anumang pagkakamali ng kanyang sambayanan.

Salas/Taron: At ang paghingi ni Abraham para sa kapatawaran ng kanyang ama ay sanhi lamang ng pangakong kanyang [ni Abraham] ginawa para sa kanyang [ama]. At nang ito’y naging malinaw na sa kanya [kay Abraham] na siya [ang kanyang ama] ay isang kaaway ng Allah, kanyang inilayo ang kanyang sarili sa kanya. Katotohanan, si Abraham ay madamayin [o madasalin] at mapagparaya.

Quranenc.com: Walang iba ang paghingi ng kapatawaran ni Abraham para sa ama niya malibang dala ng isang kapangakuang ipinangako niya roon, ngunit noong luminaw sa kanya na iyon isang kaaway kay Allāh ay nagpawalang-kaugnayan siya roon. Tunay na si Abraham ay talagang palataghoy, matimpiin.


115

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰهُمۡ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ

ICDO: At ang Allah ay hindi Niya ililigaw ang mga tao pagkatapos Niyang pagkalooban ng gabay at patnubay hanggat hindi Niya naipaliliwanag sa kanila ang anuman na dapat nilang pag-ingatan at anuman ang kanilang nararapat na matutunan sa mga alintuntunin ng Deen.

Katiyakan, ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay, na kung kaya, itinuro Niya sa inyo ang anuman na hindi ninyo alam at nilinaw Niya sa inyo ang anumang kapakinabangan nito, at itinatag Niya sa inyo ang katibayan sa pagpaparating ng Kanyang mensahe.

Salas/Taron: At hindi hahayaang maligaw ng Allah ang isang mamamayan pagkaraang [ito ay] Kanyang patnubayan hanggang gawin Niyang malinaw para sa kanila ang anumang kanilang nararapat na iwasan. Katotohanan, ang Allah ay Maalam sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Hindi nangyaring si Allāh ay magliligaw sa mga tao matapos na pinatnubayan Niya sila hanggang sa nilinaw Niya sa kanila ang pagkakasalang pangingilagan nila. Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay Maalam.


116

إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ

ICDO: Katiyakan, ang Allah, Siya ay Malik – Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan at ang anumang niloob nito at wala Siyang sinumang katambal sa paglikha at pangangasiwa nito, sa bukod-tanging pagsamba sa Kanya at sa pagbibigay ng batas. Sinasanhi Niya na mabuhay ang sinuman na Kanyang nais at mamatay naman ang sinuman na Kanyang nais. At bukod sa Allah wala kayong sinumang Walee – Ganap na Tagapangasiwa sa inyo at walang sinuman ang tutulong sa inyo laban sa inyong mga kalaban kundi Siya.

Salas/Taron: Katotohanan, nasa Allah ang [pagmamay-ari ng] kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan. Siya ang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan. At bukod sa Kanya, kayo ay wala nang iba pang wali [tagapangalaga], o makatutulong.

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay nagtataglay ng paghahari sa mga langit at lupa. Nagbibigay Siya ng buhay at bumabawi Siya ng buhay. Hindi kayo magkakaroon bukod pa kay Allāh ng isang katangkilik ni isang mapag-adya.


117

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةِ مِنۢ بَعۡدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٖ مِّنۡهُمۡ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّهُۥ بِهِمۡ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, ginabayan ng Allah ang Kanyang Propeta na si Muhammad (ﷺ) sa pagsunod sa Kanya upang makamit ang kapatawaran, at ganoon din ang mga Muhajirin at ang kanilang mga pamilya na mga nangibang-bayan tungo sa bayan ng Islam, at ganoon din ang mga Ansar – ang tagatulong ng Sugo ng Allah (ﷺ) na sila ay sumama sa kanya sa pakikipaglaban sa mga kalaban sa Labanan sa Tabuk sa panahon na matindi ang init at matindi ang kahirapan.

Walang pag-aalinlangan, pinatawad sila ng Allah pagkatapos na muntik nang malihis ang puso ng iba sa kanila sa katotohanan, na mas higit na gugustuhin pa nilang magmukmok na lamang sa isang tabi at hindi kikilos, subalit ang Allah ay pinatatag sila at pinalakas at pinatawad, dahil Siya ay Raouf – Punung-puno ng kabutihan sa kanila, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal. At kabilang sa pagmamahal Niya sa kanila ay ang Kanyang pagkakaloob ng kapatawaran sa kanila, at tinanggap sa kanila ang kanilang pagbabalik-loob at pinatatag sila.

Salas/Taron: Katotohanan, pinatawad na ng Allah ang Propeta, at ang mga muhajir [nagsilikas] at ang mga ansar – yaong mga sumunod sa kanya sa oras ng kahirapan [sa digmaang Tabuk], pagkaraan na ang mga puso ng ibang pangkat sa kanila ay halos humilig [sa pag-aalinlangan], nguni’t sila ay Kanyang pinatawad. Katotohanan, Siya ay Tigib ng Kabaitan sa kanila, Maawain.

Quranenc.com: Talaga ngang tumanggap si Allāh ng pagbabalik-loob sa Propeta, mga lumikas at mga tagaadya na mga sumunod sa kanya sa oras ng kagipitan matapos na halos lumihis ang mga puso ng isang pangkat kabilang sa kanila. Pagkatapos ay tumanggap Siya ng pagbabalik-loob sa kanila. Tunay na Siya sa kanila ay Mahabagin, Maawain.


118

وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَنفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ لِيَتُوبُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: At ganoon din, pinatawad ng Allah ang tatlo na hindi sumama sa pakikipaglaban mula sa mga Ansar na sina: Murarah Ibnur Rabi`ah, Ka`ab Ibnu Malik, at Hilal Ibnu Umayyah, na nagpaiwan at hindi sumama sa Propeta na Sugo ng Allah (ﷺ), at nalungkot sila nang matinding pagkalungkot, hanggang sa sumikip sa kanila ang mundo na napakalawak dahil sa kanilang matinding lungkot at pagsisisi, dahil sa ginawa nilang di-pagsama, at sumikip sa kanila ang kanilang kalooban dahil sa kanilang matinding pagdadalamhati, at natiyak nila na wala na silang matatakasan mula sa Allah kundi sa Kanya rin lamang, kaya ginabayan sila ng Allah sa pagsunod sa Kanya at pagbabalik tungo sa anumang ikalulugod ng Allah. Katiyakan, ang Allah ay At-Tawwab – ang Tagapagpatawad at Tagapagtanggap ng mga nagsisisi mula sa Kanyang mga alipin, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: At [Kanyang pinatawad din] ang tatlong nagpaiwan [hindi nakipaglaban sa digmaang Tabuk na ang kaso ay ipinagpaliban ng Propeta] para sa pagpapasiya ng Allah] hanggang sa ang bahagi ng lupa, [sa kabila ng lawak nito], ay naging masikip at ang kanilang sarili ay naging masikip para sa kanila, at kanilang napagtanto na walang makatatakas mula sa Allah, at walang mapagkakanlungan maliban sa Kanya. Pagkaraan, sila ay Kanyang pinatawad [tinanggap ang kanilang pagsisisi] upang sa gayon sila ay magsisi. Katotohanan, ang Allah ang Siyang Nagpapatawad at tumatanggap ng pagsisisi, Maawain.

Quranenc.com: [Nagpatawad din] sa tatlo na iniwanan hanggang sa nang sumikip sa kanila ang lupa sa kabila ng luwang nito, sumikip sa kanila ang mga sarili nila, at naisip nila na walang kanlungan laban kay Allāh kundi sa Kanya. Pagkatapos ay tumanggap Siya ng pagbabalik-loob sa kanila upang mamalagi sila sa pagbabalik-loob. Tunay na si Allāh ay ang Palatanggap ng pagsisisi, ang Maawain.


119

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

ICDO: O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Katakutan ninyo ang Allah at maging maingat kayo sa lahat ng inyong mga ginagawa o pag-iwas sa mga dapat ninyong iwasan, at maging kabilang kayo sa mga totoo sa kanilang paniniwala at sa kanilang mga pangako at sa lahat ng larangan ng kanilang pamumuhay.

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, matakot kayo sa Allah at makibilang kayo sa mga makatotohanan.

Quranenc.com: O mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala kay Allāh at maging kasama kayo ng mga nagpapakatotoo.


120

مَا كَانَ لِأَهۡلِ ٱلۡمَدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلَهُم مِّنَ ٱلۡأَعۡرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرۡغَبُواْ بِأَنفُسِهِمۡ عَن نَّفۡسِهِۦۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ لَا يُصِيبُهُمۡ ظَمَأٞ وَلَا نَصَبٞ وَلَا مَخۡمَصَةٞ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوۡطِئٗا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنۡ عَدُوّٖ نَّيۡلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٞ صَٰلِحٌۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

ICDO: Hindi nararapat sa mga taga-Madinah at sa mga nakatira sa karatig nito na magpaiwan kasama ng kanilang pamilya at hindi sumama sa Sugo ng Allah (ﷺ) sa pakikipaglaban, at hindi maaari na mas higit na gugustuhin pa nila sa kanilang mga sarili ang pamamahinga samantalang ang Sugo ng Allah (ﷺ) ay nagsasakripisyo, na mas nanaisin pa nila ang kapakanan ng kanilang mga sarili kaysa sa kanyang buhay.

Sa kadahilanang nangyari sa kanila sa kanilang paglalakbay at pakikipaglaban, na pagkauhaw at pagkapagod at anumang kagutuman nang alang-alang sa Allah, at walang anumang lugar ang kanilang narating na ikinagalit ng mga walang pananampalataya ang pagtungo nila roon, at walang anumang nangyari sa kanilang kalaban na pinsala o hindi kaya ay pagkamatay o pagkatalo kundi ang lahat ng mga ito ay itatala sa kanila bilang kanilang gantimpala na mga mabubuting gawa. Katiyakan, hindi binabalewala ng Allah ang gantimpala ng mga mabubuti.

Salas/Taron: Hindi [marapat] para sa mga mamamayan ng Madinah at sa mga bedouin na nakapaligid sa kanila na [sila ay] magpaiwan [pagkaraang lumisan] ang Sugo ng Allah at [hindi rin marapat para sa kanila na]  kanilang pahalagahan ang kanilang mga sarili nang higit kaysa sa kanyang sarili. Iyan ay sapagka’t sila ay hindi dumanas ng uhaw o pagod o gutom  sa Landas ng Allah, sila ay hindi tumahak sa alinmang lupa na ikagagalit ng mga di-naniniwala o sila ay walang naranasang hirap [o sakit] mula sa isang kaaway maliban na ito ay itinala para sa kanila bilang isang gawaing matuwid. Katiyakan, hindi pinawawalang-halaga ng Allah ang gantimpala ng mga mapaggawa ng kabutihan.

Quranenc.com: Hindi nangyaring ukol sa mga naninirahan sa Madīnah at sinumang nasa palibot nila kabilang sa mga Arabeng disyerto na magpaiwan sila buhat sa Sugo ni Allāh ni magtangi sila sa mga sarili nila kaysa sa sarili niya. Iyon ay dahil sila ay hindi dinadapuan ng isang pagkauhaw ni ng isang pagkapagal ni ng isang pagkagutom dahil sa landas ni Allāh, hindi humahakbang ng isang hakbang na nagpapangitngit sa mga tagatangging sumampalataya, at hindi nagtatamo mula sa kaaway ng isang kapinsalaan malibang nagtala na para sa kanila dahil doon ng isang gawang maayos. Tunay na si Allāh ay hindi magwawala ng pabuya sa mga nagmamagandang-loob.


121

وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةٗ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةٗ وَلَا يَقۡطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمۡ لِيَجۡزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحۡسَنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ICDO: At walang anuman ang kanilang ginasta – maliit man ito o malaking halaga – sa Daan ng Allah, at walang anumang lambak na kanilang nadaanan sa kanilang paglalakbay kasama ang Sugo ng Allah (ﷺ) sa kanyang pakikipaglaban sa Daan ng Allah kundi itatala ang gantimpala nito sa kanila; upang sila ay gantimpalaan ng Allah ng higit pa kaysa sa anumang karapat-dapat na gantimpala sa kanilang mga mabubuting gawa.

Salas/Taron: At sila ay hindi gumugugol ng anumang paggugol [sa Landas ng Allah], maging ito man ay maliit o malaki at hindi tumawid sa isang lambak, maliban na ito ay naitala na para sa kanila upang sila ay gantimpalaan ng Allah ng pinakamabuti para sa anupamang kanilang ginagawa.

Quranenc.com: Hindi sila gumugugol ng isang guguling maliit ni malaki at hindi sila tumatawid ng isang lambak malibang itinala na para sa kanila upang gantihan sila ni Allāh ng higit na maganda sa ginagawa nila noon.


122

۞وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ

ICDO: At hindi karapat-dapat sa mga mananampalataya na lahat sila ay tutungo sa pakikipaglaban sa kanilang mga kalaban, at hindi rin maaari naman na silang lahat ay manatili lamang, na kung kaya, di ba nararapat na ang lalabas lamang mula sa bawat grupo ay ang ilang pinili mula sa kanila na nababatay lamang sa pangangailangan ng situwasyon; upang ang mga maiiwan ay makapag-aral ng Deen ng Allah at sa kung anuman ang ipinahayag sa Kanyang Sugo, upang sila ay makapagbigay ng babala sa kanilang sambayanan sa anuman na kanilang natutunan kapag sila ay nakabalik sa kanila, nang sa gayon ay makapag-ingat sila sa parusa ng Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal.

Salas/Taron: At hindi [marapat] para sa mga naniniwala na silang lahat ay humayong magkipaglaban nang magkakasama. Hindi ba ang nararapat ay magkaroon sila ng magkahiwalay na pangkat [para sa pakikipaglaban] mula sa pangkat [na maiiwanan] upang tumanggap ng pang-unawa sa relihiyon at [ang iba ay] makapagbigay ng babala sa kanilang mga mamamayan kapag sila ay nagsibalik sa kanila upang sakali sila ay [matutong] maging maingat.

Quranenc.com: Hindi nangyaring ang mga sumasampalataya ay ukol na humayo sa kalahatan. Kaya bakit hindi humiwalay mula sa bawat pulutong kabilang sa kanila ang isang pangkat upang magpakaunawa sa relihiyon at upang magbabala sa mga tao nila kapag bumalik ang mga ito sa kanila nang sa gayon sila ay mag-iingat.


123

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡيَجِدُواْ فِيكُمۡ غِلۡظَةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ

ICDO: O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Simulan ninyo ang pakikipaglaban sa mga kalaban na mga walang pananampalataya na malalapit sa inyo (ang kanilang lugar), at nararapat na mAdama ng mga walang pananampalataya ang inyong tapang at bagsik, at dapat ninyong mabatid na ang Allah ay katiyakang kasama ng mga matatakutin (Al-Muttaqin) sa pamamagitan ng Kanyang pagtataguyod at tulong.

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, makipaglaban sa mga di-naniniwala na malalapit sa inyo, at hayaan silang kayo ay kakitaan nila ng katigasan [ng kalooban]; at dapat ninyong malaman na ang Allah ay nasa panig ng mga natatakot [sa Kanya].

Quranenc.com: O mga sumampalataya, kalabanin ninyo ang mga nalalapit sa inyo kabilang sa mga tagatangging sumampalataya at makatagpo sila sa inyo ng kabagsikan. Alamin ninyo na si Allāh kasama ng mga tagapangilag sa pagkakasala.


124

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ فَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمۡ زَادَتۡهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنٗاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَهُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ

ICDO: At kapag nagpahayag ang Allah ng Surah o kabanata mula sa Dakilang Quran sa Kanyang Sugo, ay mayroon sa kanila na mga mapagkunwari ang magsasabi bilang pagtanggi at pag-aalipusta: Sino nga ba sa inyo ang naragdagan ang kanyang paniniwala sa Allah sa pamamagitan ng Kanyang talata at kabanatang ito? Subalit ang mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo ay naragdagan ang kanilang pananalig sa Allah noong nalaman nila ang Surah na ito na ipinahayag at napag-aralan nila, pinaniwalaan nila at isinagawa, at sila ay natutuwa sa anumang ipinagkaloob sa kanila ng Allah na paniniwala at kasiguruhan.

Salas/Taron: At sa tuwing may ipahahayag na isang surah [kabanata], ang ilan sa kanila [na mapagkunwari] ay nagsasabi: “Sino ba sa inyo ang nagkaroon ng karagdagan sa pananampalataya sa pamamagitan nito [ng Qur’an]?” [Nguni’t] yaong mga naniniwala, ito ay nakaragdag sa kanilang Eeman [pananampalataya], at sila ay nagsisipagdiwang.

Quranenc.com: Kapag nagbaba ng isang kabanata ay mayroon sa kanilang nagsasabi: “Alin sa inyo ang nadagdagan nito ng pananampalataya?” Tungkol sa mga sumampalataya, nagdagdag ito sa kanila ng pananampalataya habang sila ay nagagalak.


125

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ رِجۡسًا إِلَىٰ رِجۡسِهِمۡ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ

ICDO: Subalit sa yaong ang puso ay may sakit ng pag-aalinlangan sa Deen ng Allah at pagkamapagkunwari, ay nakapagdagdag lamang sa kanilang pagkamapagkunwari at pag-aalinlangan ang pagkapahayag ng kabanatang ito, na naging higit pa kaysa sa kung anong mayroon sila na pagkamapagkunwari at pag-aalinlangan, hanggang sa sila ay mamatay na tumatanggi sa Allah at sa Kanyang mga talata.

Salas/Taron: Subali’t yaong sa kanilang mga puso ay may sakit [ng pagkukunwari], ito ay nakaragdag [lamang] ng kasamaan sa kanilang [dating] kasamaan; at sila ay mga nangamatay habang sila ay [nasa kalagayan bilang] mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Tungkol naman sa mga may karamdaman sa mga puso nila, nagdagdag ito sa kanila ng kasalaulaan sa [dating] kasalaulaan nila at namatay sila habang sila ay mga tagatangging sumampalataya.


126

أَوَلَا يَرَوۡنَ أَنَّهُمۡ يُفۡتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٖ مَّرَّةً أَوۡ مَرَّتَيۡنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمۡ يَذَّكَّرُونَ

ICDO: Hindi ba nakikita ng mga mapagkunwari, na ang Allah ay walang pag-aalinlangang sinusubok sila ng tagtuyot at taggutom nang minsanan o dalawang beses taun-taon upang lumitaw ang anumang kinimkim nilang pagkukunwari? Subalit pagkatapos ng mga ganitong pangyayari ay hindi pa rin sila nagsipagsisi sa kanilang pagtanggi sa Allah at sa kanilang pagiging mapagkunwari, at hindi naging aral sa kanila upang maintindihan nila ang anumang nakikita nila na mga talata ng Allah.

Salas/Taron: Hindi ba nila nakikitang sila ay inilalagay sa pagsubok minsan o dalawa sa bawa’t taon [ng iba’t ibang uri ng sakuna, sakit at gutom], subali’t sila ay hindi [natutong] manumbalik sa pagsisisi, [at] hindi rin sila [natutong] makaalala?

Quranenc.com: Hindi ba nila nakikita na sila ay sinusubok sa bawat taon nang isang ulit o dalawang ulit? Pagkatapos ay hindi sila nagbabalik-loob at hindi sila umaalala.


127

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ نَّظَرَ بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٍ هَلۡ يَرَىٰكُم مِّنۡ أَحَدٖ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ

ICDO: At kapag nagpahayag ng isang kabanata ang Allah, ay nagtitinginan sa isa’t isa ang mga mapagkunwari bilang pagtatanggi at pag-aalipusta at pagkapoot sa pagkapahayag nito; dahil sa naisaad doon ang kanilang mga kapintasan at ang kanilang mga ginagawa, pagkatapos sasabihin nila: Mayroon bang sinumang makakakita sa inyo kung kayo ay tatayo at aalis mula roon sa Sugo ng Allah (ﷺ)? At kung walang nakakita sa inyo ay tumayo at umalis kayo mula sa kanya upang hindi kayo mapahiya. Na kung kaya, inilayo ng Allah ang kanilang mga puso sa paniniwala; dahil sa kanilang di-pagkakaintindi at di-pag-uunawa. 

Salas/Taron: At sa tuwing may ipahahayag na isang surah [kabanata], sila ay nagtitinginan sa isa’t isa, [at nagsasabing] “Mayroon bang isa na nakakikita sa inyo?” Pagkaraan, sila ay nagsisibaling. Ibinaling [o inilayo] ng Allah ang kanilang mga puso [mula sa patnubay] sapagka’t sila ay mga taong hindi nakauunawa.

Quranenc.com: Kapag nagbaba ng isang kabanata ay tumitingin ang iba sa kanila sa iba [na nagtatanong]: “May nakakikita ba sa inyong isa man?,” pagkatapos ay lumilisan sila. Nagpalihis si Allāh sa mga puso nila dahil sila ay mga taong hindi umuunawa.


128

لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ

ICDO: Katiyakan, dumating sa inyo, O kayong mga mananampalataya, ang Sugo na mula sa inyo, na naghihirap ang kanyang kalooban sa anumang natatamo ninyong kahirapan o kapinsalaan, nagmamalasakit sa inyo upang maituwid ang inyong paniniwala at maging mabuti ang inyong kalagayan, at siya ay maawain, ubod ng buti at mapagmahal sa mga mananampalataya.

Salas/Taron: Katiyakang dumating na sa inyo ang isang Sugo [Muhammad] mula sa inyong mga sarili [lahi]. Ikinalulungkot niya na kayo ay dumanas ng kahirapan. Siya ay nagmamalasakit sa inyo [hangad niya na kayo ay mapatnubayan]; [at] sa mga naniniwala, [siya ay] mabait, at maawain.

Quranenc.com: Talaga ngang may dumating sa inyo na isang Sugo kabilang sa mga sarili ninyo, na mabigat sa kanya ang anumang ininda ninyo, na masigasig sa inyo, na sa mga mananampalataya ay mahabagin at maawain.


129

فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ

ICDO: At kapag tumalikod ang mga Mushrikun at ang mga Munafiqun sa paniniwala sa iyo, O Muhammad (ﷺ), sabihin mo sa kanila: Sapat na sa akin ang Allah at sapat na sa akin ang Kanyang pangangalaga sa anumang aking mga suliranin, La i-la-ha il-la Hu-wa – walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi Siya, sa Kanya ako nagtitiwala at sa Kanya ko ipinauubaya ang lahat hinggil sa akin; dahil Siya sa katotohanan ang aking Tagapangalaga at Siya ay Rabbul `Arshil `Adzeem – Rabb na Nagmamay-ari ng Dakilang `Arsh (Trono), na ito ang pinakadakila sa lahat ng Kanyang mga nilikha.

Salas/Taron: Kaya, kung sila ay magsitalikod [O Muhammad], sabihin mo: “Ang Allah ay sapat na para sa akin; walang ibang diyos [na dapat sambahin] maliban sa Kanya. Sa Kanya, ako ay nagtitiwala at Siya ang Panginoon ng Dakilang Arsh [Trono].”

Quranenc.com: Ngunit kung tumalikod sila ay sabihin mo: “Sapat sa akin si Allāh: walang Diyos kundi Siya; sa Kanya ako nanalig. Siya ay ang Panginoon ng tronong dakila.”

Letter to a non-Muslim

To The Seeker of Truth

No one is compelled to accept the truth, but it is certainly a shame upon the human intellect when a man is not even interested in finding out what the truth is!

Islam teaches that our Creator has given human beings the faculty of reason. Therefore, it is incumbent upon them to reason things out objectively and systematically for themselves to ponder, to question and to reflect.

Nobody should press you to make a hasty decision to accept any of the teachings of Islam, for Islam teaches that human beings should be given the freedom to choose. Even when a person is faced with the truth, there is no compulsion upon him to embrace it.

But before you begin to form an opinion about Islam, ask yourself whether your existing knowledge about it is thorough enough. Ask yourself whether that knowledge has been obtained through third party sources who themselves have probably been exposed to only random glimpses of Islamic writings and have yet to reason out on Islam objectively and systematically themselves.

Is it fair enough that one should form an opinion about the taste of a particular dish just by a mere hearsay from others who may themselves have not necessarily tasted the dish yet?

Similarly you should find out for yourself about Islam from reliable sources and not only taste it, but rather digest it very well before you form an opinion of it. That would be an intellectual approach to the truth.

In making your next move to the truth, Islam continually reassures you that your rights to freedom of choice and freedom to use that God-given faculty of thought and reason will be respected, for everyone has that individual will. No one else can take away that will and force you to submit to the true way of your Creator, you have to find out and make that decision yourself!

May your intellectual journey towards the truth be a pleasant and fruitful one.

CTTO (Nor Al’s post Facebook)

Maybe, just maybe

By: Hosai Mojaddidi

1. Maybe he/she isn’t married because they’re not ready financially or emotionally, or physically; maybe they’re working through past trauma and don’t want to burden anyone else until they’ve sorted themselves out; or maybe they don’t see marriage like an acquisition or membership to some elite club that they need to rush to become a part of, but rather something meaningful, and true, and beautiful, and worth WAITING for.

Maybe it has NOTHING to do with their appearance or education or family background, relationship history, desirability, or religiosity, etc. And MAYBE, JUST MAYBE, you need to stop assuming what you know NOTHING about.

2. Maybe he/she doesn’t want kids because they’re exhausted in life. Maybe they had to help raise their siblings and/or they’ve spent a great deal of their life taking care of others (parents, grandparents, aunts/uncles, etc) and now they just want to pursue their own dreams and goals; or maybe they have serious health issues that you have no idea about and they don’t want to share; or maybe they have fears/concerns about genetic or hereditary disorders being passed on to their offspring; or maybe they’ve tried to conceive and have suffered so many losses they can no longer cope with the anguish of *trying* to become parents anymore, so they’ve moved on.

Maybe it has NOTHING to do with their lifestyle or their values or goals or their physical/sexual relationship with their partner, or the quality of their marriage in general, etc. And MAYBE, JUST MAYBE, you need to stop assuming what you know NOTHING about.

3. Maybe he/she doesn’t attend social events or community events regularly because they have private issues that prevent them from being too social; maybe they have family problems and feel guilty having fun while their loved ones are suffering; or maybe they have serious health problems that they keep private; or maybe they are working overtime or after normal business hours just to make end’s meet; or maybe they’ve gone through some physical changes and can’t fit into their nice clothes and can’t afford to buy anything new; or maybe they’re dealing with an abusive spouse and are too afraid to leave the children alone at night.

Maybe it has NOTHING to do with them being anti-social, boring, too conservative, snobby, etc. And MAYBE, JUST MAYBE, you need to stop assuming what you know NOTHING about.

4. Maybe he/she didn’t answer your calls, text messages, emails, etc., because they’re just not doing well; maybe they are suffering silently or privately grappling with their own personal, emotional, spiritual issues and can’t offer anyone anything until they feel better; maybe they’re tired of explaining themselves, apologizing for not being available or responsive and feeling misunderstood and judged; maybe they need to regroup and center themselves on THEIR OWN time.

Maybe it has NOTHING to do with you, or they’re being too “busy” with other things/people, or inconsiderate, rude, etc. And MAYBE, JUST MAYBE, you need to stop assuming what you know NOTHING about.

5. Maybe he/she spends a lot of time on social media and enjoys taking selfies and highlighting their accomplishments because they weren’t raised in the most loving home; maybe they felt invisible growing up and the validation they get from a simple “like” or interaction fills a void; or maybe they’re far from their loved ones and want to show them that they are happy and not to worry about them; or maybe they’re in loveless or abusive relationships and struggle with their self-worth; or maybe they’ve long suffered from serious self-image and self-worth issues and don’t have the means to seek help through professional channels so they rely on social media to feel connected because the alternative (feeling totally isolated) is completely terrifying.

Maybe it has NOTHING to do with vanity or arrogance or pretentiousness, etc. And MAYBE, JUST MAYBE, you need to stop assuming what you know NOTHING about.

Maybe if we made as many excuses for other people as we do for ourselves we would have much healthier relationships (and spiritual hearts)…MAYBE, JUST MAYBE…

*SIGH*