Pagpapakilala sa Islam

MAIKLING PAGPAPAKILALA SA ISLAM

Isinulat Sa Wikang Arabik
Ni Sheikh Ali Al-Tantawi

PANIMULA

Una kong natikman ang lasa ng Islam sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa dalawang babaing Muslim. Ganap nilang tinutulan ang aking maling kaisipan sa mga babaing Muslim. Sila ay hindi hinihigpitan ni makikitid ang utak. Nasaling ang aking puso sa pagpapaliwanag nila tungkol sa Islam at sa Propeta.

Nahikayat na ang Islam ay ang Tamang Landas, ako ay nagsimulang saliksikin ito ng higit, ngunit ako ay nabigo. Sa dami ng aklat na aking nabasa na walang kaugnayan sa aking panloob na karanasan sa Islam, ni ang buhay na halimbawa ng Islam ng aking dalawang kaibigang Muslima. Karamihan ng aklat ay masyadong mapanitik,  mapagkamping kultura, pangit ang pagkakasulat o binago sa paraan na hindi nakakatawag-pansin sa aking kanluraning pag-iisip, o mahikayat ako na ang mga katuruang Islamiko ay pandaigidig at nagbibigay inspirasyon. Sa katotohanan, sila ay talukbong sa Islam at pinatunayan ng ilan sa aking mga nagdaang panghuhusga tungkol sa mga Muslim.

Gayunpaman, sa panahong ito, isa sa dalawa kong kaibigang Muslima, si Nabila Kawaf, ay binigyan ako ng aklat ni Sheikh Ali Al-Tantawi. Sa kabila ng ilang literal na pagsasatitik mula sa wikang Arabik sa Ingles, ang kalooban at pagkatao ni Sheikh Tantawi ay kumislap. Ang aklat ay may katangian ng pagpapakilala na karamihan sa mga nabasa kong aklat ay nagkulang. Natagpuan ko itong nagbibigay ng inspirasyon. Ang mga halimbawang salaysay na ibinigay ni Shiekh Tantawi ay nagpalinaw sa mga nakakalitong kaisipan tungkol sa Islam, lalo na ang tungkol sa katinuan (Psikolohiya) ng mga tao, ang ating mga kahinaan, ang ating pakikipag-ugnayan sa sanlibutan at ang pangangailangang sundin ang Shari’ah upang mapaunlad ang ating panloob na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, at ng sa gayon ay sumibol sa pinakamagandang paraan na kayang abutin sa ating maikling pananatili sa lupa.

Binasa ko ang aklat ng maka-ilang ulit. Aking nakita na ito ay naisatitik ng may pinakamagandang layunin – ngunit sa kanyang pangkasaluku-yang katayuan, ang aklat ay maaaring walang malawakang panawagan na nararapat dito. Pagkatapos ay iminungkahi ni Nabila na isaayos ko ang aklat, sa tulong at pag-asisti, kung kinakailangan, ng kanyang pinsan, si Bassam Saab. At, sa mabait na kapahintulutan ng may-akda, kami ay nagsimula ng magtrabaho.

Ngunit sa halip, tulad sa unang edisyon ng aklat ni Sheikh Tantawi, nang nawala ang orihinal na manuskrito ay muli niyang isinulat ito, ang aking orihinal na pagsasaayos sa aklat ay kinain din ng kompyuter, at kailangan ko na namang isaayos ng isang beses pa. Ang pangalawang manuskrito ay nawala na naman, kaya kailangang isaayos ko na naman ito sa pangatlong pagkakataon! Ang dalawang maling umpisang ito at ang mapaghamong buhay-trabaho ay nangangahulugan na ang aklat ay masyadong nakakuha ng panahon para sa pagsasaayos. Ngunit sa haba ng maraming pagkaantala at pagkabimbim, sina Bassam at Nabila ay naging matiyagang ganap. Nais kong pasalamatan silang pareho sa kanilang pagtitiyaga at pagtulong, at sa pagpapakilala nila sa akin sa gawain ni Sheikh Tantawi.

Isang hamon ang magsaayos sa aklat na naisatitik na mula sa wikang Arabik sa Ingles, at manatili pa ring tunay anuman ang pinamuhatang isinulat ng may-akda. Sinubukan kong gawin ang aklat na madali lamang maunawaan para sa mga mananalitang-Ingles, sa paraang makakatawag-pansin sa mga Muslim at mga di-Muslim din, na hindi mawawala ang malinaw at pasalaysay na paraan ni Sheikh Tantawi.

Kung ikaw ay magnilay-nilay tungkol sa aklat, ikaw ay magsisimulang ‘mamuhay’ anuman ang ipinapahiwatig ng aklat. Aking pinasasalamatan si Sheikh Tantawi bilang isa sa mga batong hakbangan sa aking sariling paglalakbay. Ang kanyang aklat ay isa sa mga inspirasyon na sa kalaunan ay tumawag sa aking sumuko sa paraan ng Islam. Ako ay tiwala, sa kapahintulutan ng Diyos, na ito ay magsisilbi para sa iba sa ganito ring paraan, at upang tulungan silang maunawaan ang tunay na pandaigdig na balita ng Islam, na nararapat sa anumang pamayanan sa anumang panahon.

SUE LAKE
Patnugot

[Paalala: Isinalinwika ko po ang mga unang pahina ng ‘Brief Introduction To Islam’ sa panahon ng aking paglilingkod  sa IPC-Kuwait]