Hanapin mo ang Katotohanan

ANO ANG ISLAM?

Minsan ay tinanong ko ang aking mga mag-aaral ng mga sumusunod na katanungan: “Kung ang banyaga ay lalapit at hihilinging ipaliwanag mo ang Islam sa loob ng isang oras, ano ang iyong gagawin?” Ganito ang kanilang kasagutan: “Iyan ay imposible! Kailangan niyang pag-aralan ang prinsipyo ng Kaisahan ng Diyos, mga pagpapaliwanag sa banal na Qur’an – at kailangang mapag-aralan niya kung papaano magbigkas mula sa banal na Qur’an, pag-aralan ang Hadith (mga kasabihan ng Propeta Muhammad ﷺ), ang paraan ng batas Islamiko. Kailangan din niyang saliksikin ang mga suliranin at mga usapin na tatangay sa kanya ng limampung taon!”

Ako ay sumagot sa pamamagitan ng pagsasabi, “Kaluwalhatian sa Diyos! Paano na ang tungkol sa simple at mangmang na Bedwin na nagpunta sa ating Propeta ﷺ at natutunan ang lahat tungkol sa Islam sa pamamagitan ng pakikinig sa kanya ng isang araw – o baka kulang pa? At hindi ba’t sila ang mga parehong Bedwin na nagdala ng balita ng Islam sa mga taga-desyerto, at sa kalaunan ay naging mga guro at mga gabay? Hindi ba ninyo natatandaan kung papaanong ipinaliwanag ng ating Propeta ﷺ ang ating relihiyon sa tatlong maiikling pangungusap? Siya ay nagsalita tungkol sa Islam (relihiyon), Iman (pananampala-taya) at Ihsan (ang pagkilala ng tao ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos). Kaya bakit ngayon, na hindi natin maipaliwanag ang ating relihiyon sa loob ng isang oras sa araw na ito at sa panahong ito?”

Kaya ano ang Islam – at paano ang maging Muslim?

Bawat paniniwala, kahit  na ang mga pangunahing saligan ay nakabatay sa katotohanan o kasinungalingan, bawat pamayanan, mabuti man o masama, at bawat pangkat politiko, ng hindi isinaalang-alang anuman ang kanyang layunin (banal o hindi), ay gumagalaw sa tiyak na pangunahing saligan at katuruan na nagsasalarawan sa kanyang layunin at nakabalangkas sa kanyang pagpipilian. Ang mga prinsipyong ito at mga katuruan ay pinagsama sa anyo ng saligang-batas (konstitusyon) na patnubay sa kanyang mga kasapi at tagasunod.

Sinuman na nagnanais na maging kasapi ng ganitong samahan ay kinakailangan na magsimula sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga alituntunin nito. Kapag natagpuan niya na ang mga ito ay tumutugma sa kanyang isipang may-kamalayan (conscious) at pangalawang may-kamalayan (sub-conscious), at naniniwala ng walang pag-aalinlangan sa kanilang katotohanan, siya ay magpapasyang sasapi sa naturang samahan at magiging isa sa mga kasapi nito at mga tagapagtaguyod. Simula dito ay kailangan niyang sumunod sa mga batas na itinakda sa saligang-batas at bayaran ang halaga ng pagiging kasapi. Kailangan din niyang ipakita, sa pagdaan ng panahon, sa natatamang paraan, ang kanyang makatotohanang kaugnayan sa mga prinsipyo at mga katuruan ng samahan. Ito ay nangangahulugan na kailangan niyang patuloy na ipaalala sa kanyang sarili ang mga ito at tiyakin na hindi siya gagawa ng anumang makakasalungat sa mga ito. Siya ay kailangang magbigay ng halimbawa, sa pamamagitan ng kanyang katangian at kaasalan, na isa na masidhing sumusunod at tumatangkilik sa mga prinsipyong ito.

Samakatuwid, ating masasabi na ang pagiging kasapi sa isang samahan ay nangangahulugan ng:

  • Kaalaman sa kanyang pamamaraan;
  • Paniniwala sa kanyang mga prinsipyo;
  • Pagtalima sa kanyang mga batas;
  • Pagkilos sa araw-araw na buhay ayon sa mga prinsipyo at mga kautusang iyon.

Ang mga ito ay tinanggap na mga pagpupulong na mahalaga sa Islam.