Paano mag-Muslim?

Paraan Ng Pagpasok Sa Relihiyon Ni Allah
KAYFIYYAH AD-DUKHUL FI DIN-ALLAH كيفية الدخول في دين الله

Ang Islam ay ang relihiyon na nangingibabaw sa lahat ng relihiyon.

“Tunay na ang pananampalataya sa paningin ni Allah ay ang Islam (pagsunod, pagsuko at pagtalima).” [Ali ‘Imran 3:19]

“At sinuman ang maghangad ng ibang pananampalataya maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya at sa Kabilang Buhay siya ay kabilang sa mga talunan.” [Ali ‘Imran 3:85]

Sinabi ni Propeta ﷺ: “Ang Islam ay may limang haligi: Ang pagsaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah lamang at si Muhammad ay huling sugo at mensahero ni Allah, ang pagsasagawa ng limang beses na pagdarasal sa loob ng isang araw, ang pagbibigay ng tulong o kawanggawa, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ang pagsasagawa ng Hajj.”

Advertisements