Paano mag-Muslim?

KAYFIYYAH AD-DUKHUL FI DINILLAH
كيفية الدخول في دين الله
Paraan Ng Pagpasok Sa Relihiyon Ni Allah

Ang Islam ay ang relihiyon na nangingibabaw sa lahat ng relihiyon.

“Tunay na ang pananampalataya sa paningin ni Allah ay ang Islam (pagsunod, pagsuko at pagtalima).” [Ali ‘Imran 3:19]

“At sinuman ang maghangad ng ibang pananampalataya maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya at sa Kabilang Buhay siya ay kabilang sa mga talunan.” [Ali ‘Imran 3:85]

Anyayahan (ang sangkatauhan) sa Landas ng iyong Panginoon (ang Islam) ng may karunungan (banal na inspirasyon at ang Quran) at katamtamang pangangaral, at makipagtalo sa kanila sa paraang mas mainam. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay nalalamang mahusay sinuman ang nawala na mula sa Kanyang Landas, at Siya ang may kamalayan sa mga napatnubayan. [An-Nahl 16:125]