Gantimpala Sa Bagong Yakap Sa Islam

ATH-THAWAB LIMAN ASLAM الثَّوَاب لِمَنْ اَسْلَم

Ang pagpapatawad sa lahat ng mga nakaraang kasalanan ay ang gantimpala ni Allah ﷻpara sa mga taos pusong yumakap sa Islam. Ito ang itinuturing na pangalawang bagong kapanganakan sa mga makatotohanang nanumbalik sa Kanya.

Si Allah ﷻ ay nagsabi:

“Sabihin mo (Muhammad): O Aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang mga sarili (sa pamamagitan ng paggawa ng kasamaan at kasalanan)! Huwag kayong malungkot sa habag ni Allah, katotohanan si Allah ay nagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan. Tunay, Siya ay mapagpatawad, ang pinakamahabagin.” [Az-Zumar 39:53]

“Maliban kung siya ay magsisi, maniwala at magsagawa ng kabutihan, papalitan ni Allah ng kabutihan ang kasamaan ng ganitong mga tao. At si Allah ang pinakamapagpatawad, ang pinakamahabagin. At sinuman ang magsisi at magsagawa ng kabutihan ay tunay na bumalik kay Allah na may katanggap-tanggap na pagbabagong-loob.” [Al-Furqan 25:70-71]

Ayon sa mga Ahadith:

“Si Allah, ang pinakamataas, ay nagsabi: O anak ni Adam, Ako ay tiyak na patuloy na patatawarin ka panatilihin mo lamang ang pagtawag sa Akin at umasa (para sa Aking pagpapatawad); anuman ang iyong pagkakamali at kasalanan ay hindi Ko alintana. O anak ni Adam, kahit na ang iyong mga kasalanan ay lumaki na kasintaas ng langit at ikaw ay humiling ng aking pagpapatawad, ikaw ay Aking patatawarin. O anak ni Adam, kung ikaw ay pupunta sa akin na may kasalanang kasinlawak ng lupa, Ako ay pupunta sa iyo na may kapatawarang kasinlawak ng lupa.” [Mishkat, 0442, isinalin ni Tirmidhi]

Isinalaysay ni Abu Sa’id Al-Khudri (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Sugo ﷺ ay nagsabi: “Kapag ang tao ay totoong yumakap sa Islam, ay patatawarin ni Allah ang lahat ng kanyang nagdaang mga kasalanan, at pagkatapos noon ay magsisimula na ang pagtatala ng gawain; ang gantimpala ng kanyang kabutihan ay magiging sampung beses hanggang pitong daang beses para sa bawat kabutihan at ang kasamaan ay itatala na parehas din maliban kung ito ay patawarin ni Allah.” [Sahih Al-Bukhari, Vol. 1, Hadith No.40A]

Isinalaysay ni Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Sugo ﷺ ay nagsabi: “Kung sinuman sa inyo ay magbago (mahigpit na susunod) sa kanyang relihiyong Islamiko ay magagantimpalaan ang kanyang kabutihan ng sampung beses hanggang pitong daang beses para sa bawat kabutihan at ang kasamaan ay itatala na ganoon din.” [Sahih Al-Bukhari, Vol. 1, Hadith No.40B]