Ghusl at Wudu

AL–GHUSL الغسل Ang Kumpletong Paghuhugas

Ang Ghusl ay ang pangkalahatang paghuhugas/pagpapaligo ng lahat ng bahagi ng katawan ng malinis na tubig.

“…kung kayo ay nasa kalagayan ng Janabah (kalagayan pagkatapos ng pagtatalik), linisin ang inyong mga sarili (paliguan ang buong katawan)…” [Al-Ma’idah 5:6]

Ang isang di-Muslim, sa pagtanggap ng Islam, ay dapat magsagawa ng Ghusl. “Sinuman ang yumakap sa Islam mula sa mga di-mananampalataya ay dapat na maligo dahil sa utos ng Sugo kay Thumamah Al-Hanafi na dapat siyang maligo nang siya ay yumakap sa Islam.” [Bukhari]

Paraan Ng Ghusl:

 • Taimtim na hangarin na magsasagawa ng Ghusl at hindi na kailangang banggitin pa sa dila sapagkat ang layunin ay sa puso lamang.
 • Bigkasin ang ‘Bismillahir Rahmanir Rahim’ (sa ngalan ni Allah, Ang Pinakamahabagin, Ang Pinakamaawain).
 • Hugasan ang mga kamay hanggang pulso (kanan muna) (3X).
 • Hugasan ang maselang bahagi ng katawan.
 • Isagawa ang Wudu (di-kumpletong paghuhugas). Kinaugalian ng Propeta ﷺ na ipagpaliban ang paghuhugas ng mga paa sa pinakahuling bahagi, kung siya ay nakalubog sa tubig.
 • Buhusan ng tubig ang ulo, kuskusin at hayaang dumaloy ang tubig hanggang mabasa ang mga ugat ng buhok (3X).
 • Buhusan ng tubig ang buong katawan (kanan muna). Kuskusin ang mga kili-kili, loob ng mga tainga, loob ng pusod, sa pagitan ng mga daliri ng paa at sa anumang bahagi na madaling abutin.

AL-WUDU الوضوء Ang Di-Kumpletong Paghuhugas

Ang Wudu ay ang paghuhugas ng ilang bahagi ng katawan ng malinis na tubig.

“O kayong mga mananampalataya! Kapag naghanda kayo para sa dasal, hugasan ang inyong mga mukha, at ang inyong mga kamay (at mga braso) hanggang sa mga siko; pahiran ang inyong mga ulo (ng tubig); at (hugasan) ang inyong mga paa hanggang sa mga bukung-bukong…” [Al-Ma’idah 5:6]

Paraan Ng Wudu:

 • Taimtim na hangarin na magsasagawa ng Wudu at hindi na kailangang banggitin pa sa dila sapagkat ang layunin ay sa puso lamang.
 • Bigkasin ang ‘Bismillahir Rahmanir Rahim’ (sa ngalan ni Allah, Ang Pinakamahabagin, Ang Pinakamaawain).
 • Hugasan ang mga kamay hanggang pulso (kanan muna) (3X).
 • Magmumog (3X).
 • Suminghot ng tubig at isinga ito pagkatapos (3X).
 • Maghilamos, patayo mula sa tinubuan ng buhok sa noo hanggang sa umpisa ng leeg at pahiga mula sa isang tainga hanggang sa kabilang tainga (3X).
 • Hugasan ang mga braso hanggang mga siko (kanan muna) (3X).
 • Pahiran ng basang mga kamay ang ulo pababa mula sa tinubuan ng buhok sa noo hanggang sa batok at ihaplos muling pabalik.
 • Pahiran ang mga tainga sa pamamagitan ng pagpasok ng hintuturo sa loob nito habang pinadadaanan naman ng hinlalaki ang likod nito.
 • Hugasan ang mga paa mula sa dulo ng mga daliri hanggang sa bukung-bukong (kanan muna) (3X).

DUA PAGKATAPOS NG GHUSL/WUDU

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
والْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

Ash-Hadu An La Ilaha Ill-Allah Wa Ash-Hadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasuluh
Allahummaj’alni Minat Tawwabina Waj’alni Minal Mutatahhirin
Wal Hamdulillahi Rabbil ‘Alamin

Aking pinatutunayan na walang tunay na diyos maliban kay Allah
at aking pinatutunayan na si Muhammad ay Kanyang alipin at Kanyang mensahero.
O Allah! Isama Mo ako sa mga nagsisisi at isama Mo ako sa mga malilinis.
At ang lahat ng papuri ay kay Allah, ang Panginoon ng sanlibutan.