Gusto Mo Bang Maging Muslim?

HAL TURIDU AN TAKUN MUSLIMA هل تريد أن تكون مسلماً؟

Maraming nagnanais yakapin ang pananampalatayang Islam ngunit nag-aalinlangan sila dahil sa laganap na maling kaalaman tungkol dito, tulad ng mga sumusunod:

  • Na kailangang bigkasin ang pagpapatunay sa harap ng mataas na pinuno ng pamahalaan o ng isang pantas o ng hukuman.
  • Na kailangang magkaroon ng sertipiko mula sa kinauukulan ng pamahalaan bilang katibayan ng pagiging Muslim.

Ang pagyakap sa Islam bilang pamamaraan ng pamumuhay ay napakadali, at walang kondisyon na kinakailangan. Para kay Allah, Ang Makapangyarihan, alam Niya ang lahat ng lihim maging ang itinatago ng puso ninuman. Sinumang may malinaw na pag-iisip, may nakabukas na puso at may matatag na paniniwala na ang Islam ang tamang landas patungo sa Kanya at ang ganap na pamamaraan ng buhay sa lahat ng sangkatauhan, ay dapat na bigkasin ang panunumpa ng walang pag-aatubili.

Kung nais mong yumakap sa Islam sa lugar kung saan ito ay isinagawa (tulad ng mga sentrong Islamiko o mga Masajid), ang taong nakatalaga ay sasabihin kung ano ang gagawin mo. Ngunit kung walang sinumang malapit sa iyo na magsasabi kung ano ang paraan o kaya ay nais mong huwag munang ipaalam sa sinuman sa anumang kadahilanan, ay isagawa ang mga sumusunod:

  • Dalisayin ang layunin para sa pagtangkilik ng Makapangyarihang Allah;
  • Linisan ang buong katawan. Kung naunang binigkas ang panunumpa ay kailangang isagawa ang Ghusl (kumpletong paghuhugas) sa lalong madaling panahon; at
  • Ipahayag sa puso at sa salita ang Shahadatayn.

Ang pagbigkas ng Shahadah maging ito ay sa harap ng karamihan o nag-iisa ay hindi sapat. Siya ay nararapat magkaroon ng paniniwala sa kanyang puso at may matatag na pananampalataya. Kung siya ay matapat at sumusunod sa katuruan ng Islam sa kanyang araw-araw na pamumuhay sa kapahintulutan ni Allah ﷻ ay matatagpuan niya, sa kanyang pagsisikap, ang kanyang sarili bilang ganap na bagong nilikha. Ang liwanag ng buhay sa pananampalatayang Islam ang magpupuno sa kanyang puso hanggang sa maisabuhay niya ang Islam.