Mga Payo Para Sa Balik-Muslim

NASA’IH MUKHTASARAH LIL-MUHTADIN نصائح مختصرة للمهتدين

Alalahanin na ang Islam ay ang relihiyon (Din) para kay Allah ﷻ. Sa gayon, katungkulan mong yakapin ang Islam para sa Kanya, hindi sa anupamang pansariling kapakinabangan o anumang hangarin.

Kapag natagpuan mo ang katotohanan, tungkulin mong hawakan ito at ipaglaban kahit anuman ang kahihinatnan. Kinakailangang ikaw ay matiyaga upang manatili kang matibay sa katotohanan (na iyong natagpuan).

Bahagi ng pasasalamat (Shukur) kay Allah, Ang Kataas-taasan, para sa pagtaguyod ng Islam na naisin mo para sa iba ang ninanais mo para sa iyo. Sa gayon, anyayahan ang iba na makibahagi sa iyo sa dakilang biyaya na ito.

Ang Islam ay hindi pag-aari ng kahit sinuman. Ito ay hindi para sa mga Arabo ng di-pagsasama ng mga di-Arabo, ni ito ay hindi para sa mga mayayaman ng di-pagsasama ng mga mahihirap. Katunayan, ito ay isang sining na nakabukas para sa paligsahan para sa mga sumapi dito.

Samakatuwid, ang pinakadakila sa pagkapit dito at isinasagawa ito batay sa kinakailangan nito, ay siyang pinakamarangal sa lahat sa harap ni Allah ﷻ at ang pinakamatagumpay sa mataas na katayuan sa Araw ng Pagkabuhay.

Alalahanin na pagkatapos na maging Muslim, ikaw ay magkakaroon ng mga bagong kaibigan, tulad din ng pagkakaroon mo ng mga bagong kaaway – ang pinakapangulo nila ay si Satanas. At siya ay magtatangkang pigilan ka mula sa Islam, o kaya ay mailayo man lamang mula sa pagsulong nito at makaimpluho sa iba.

Si Allah, Ang Makapangyarihan, Ang Dakila, ang tunay na makakatulong sa iyo. Sa gayon, alalahanin na kapag alam ni Allah ﷻ na ikaw ay dalisay sa iyong puso, Siya ay makikitungo sa iyo ng naaayon dito, sa mundong ito at sa Kabilang Buhay.

Ang relihiyong Islam ay banal na landas ng buhay at saligang-batas. Para sa mga kasapi nito (mga Muslim), sila ay mga tao lamang na kung minsan ay nakakagawa ng kamalian at kung minsan ay tama. Ilan sa kanila ay mahigpit na nakakapit sa Din (Islam) na ito, habang ang ilan ay nagkukulang dito.

Samakatuwid, sinuman sa kanila ang gumawa ng tama, ito ay dahil sa kanyang pagkakaunawa sa Din na ito at ang tamang pagsasagawa nito.

Ganoon din, sinumang gumawa ng kamalian, ang kanyang pagkakamali ay laban lamang sa kanyang sarili. Hindi maaaring sisihin ang Din na managot sa mga kamalian ng mga taong hindi isinagawa ito ng mahusay.

Maaaring ang mga tao ay masayang-masaya dahil sa pagtangkilik mo sa Islam at ikaw ay mainit na tatanggapin sa simula. Ito ay sa dahil sa kanilang pagmamahal para sa iyo.

Gayunpaman, dapat mong alalahanin na ang mahalaga kay Allah, Ang Makapangyarihan, Ang Dakila, ay nakikita Niya ang kadalisayan ng iyong puso, ang iyong mga gawain at ang iyong pagiging tuwid sa Din.

Ang relihiyong Islam ay Manhaj (landas na dapat sundan) para sa buong buhay.

Sa gayon, tulad na pag-uutos ng Islam na magsagawa ng mga dasal, mag-ayuno, magbigay ng kawanggawa at bumisita sa K’abah, ganoon din na ito ay nag-uutos na maging makatotohanan sa pananalita, maging mahabagin sa mga mahihirap at nangangailangan, magkaroon ng paggalang sa mga nakakatanda, at magkaroon ng magandang pakikitungo sa mga tao.

Ganoon din, tulad ng pagbabawal ng Islam sa pag-inom ng alak at bawal na pakikitungong seksuwal (pakikiapid), ito rin ay nagbabawal ng di-makatarungan, pagka-inggit at lahat ng uri ng masasamang pag-uugali.

Sa madaling salita, ang Islam ay nag-uutos ng bawat kabutihan at makabuluhang bagay, at nagbabawal ng bawat kasamaan at mapanganib na bagay (sa salita, sa gawa o sa pananampalataya).

Ginawa ni Allah ﷻ ang buhay sa mundong ito bilang pook ng pagsubok at mga pagsusulit upang sa ganoon ay makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan at ang mga malilinis na puso mula sa mga maysakit.

Ganoon din, si Allah ﷻ ay ihiniwalay ang mga mananampalatayang makasalanan para sa ibang mga pagsubok (o kasamaang-palad) upang suriin ang kanilang mga puso at itaas ang kanilang mga antas (sa Paraiso, kung sila ay matiyaga sa mga pagsubok na ito). Samakatuwid, alalahanin ang katotohanang ito habang ikaw ay bago pa sa Islam.

Kinakailangan sa isang Muslim na maging malakas at malugod sa kanyang relihiyon. Gayundin, siya ay dapat na matalino at matiyaga sa kanyang mga pakikitungo sa iba.

Hindi niya dapat kunin ang mapagtanggol na katayuan. Bagkus, dapat niyang ialok sa mga tao kung ano ang mayroon sa kanya (Islam) ng may pagmamalaki.

Ang relihiyong Islam ay hindi basta lamang pagpapahayag ng Shahadah. Sa katunayan, ito ay isang banal na batas na namamahala sa kalakhang buhay ng sangkatauhan.

Ang relihiyon ay binubuo ng mga Ahkam (mga kautusang pambatas), Adab (mga pag-uugali), Ibadat (mga gawaing pagsamba) at Mu’amalat (mga mutwong pakikitungo: panlipunan at pangkalakal). Bunga nito, mahalaga na matutunan ang relihiyon ng paunti-unti, at umakyat sa hagdanan ng baitang sa baitang.

Sa katapusan, aming itinataguyod na dumalo ka sa mga kursong Islamiko na iniaalok ng aming tanggapan o ng kahit anong tanggapang Islamiko upang matutunan mo ang mga bagay tungkol sa iyong relihiyon.


Pinagmulan: Isinalin mula sa isang libritong English na inilathala ng Qatar’s Guests Center, Department of Jaliyat (Non-Arabic Speaking Communities).