Pagpapahayag Ng Dalawang Pagpapatunay

TALQIN ASH-SHAHADATAYN تلقين الشهادتين


أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ الله وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه

Ash-hadu An La Ilaha Ill-Allah Wa Ash-hadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasuluh.

Aking pinatutunayan na walang tunay na diyos maliban kay Allah at aking pinatutunayan na si Muhammad ay Kanyang alipin at Kanyang mensahero.


[Makakabuting banggitin din ang mga sumusunod bilang karagdagan sa Shahadatayn.]

وأَشْهَدُ أَنَّ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ
وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إِلَهاً وَلاَ ابناً للهِ وَأَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ وَلَمْ يُصْلَبْ بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ

Wa Ash-hadu Anna ‘Eesa Ibnu Maryam ‘Abdullah Wa Rasuluhu Wa Kalimatuhu Alqaha Ila Maryam Wa Ruhum Minhu Wa Annahu Lam Yakun Ilahan Wa La Ibnal-Lillah Wa Annahu Lam Yuqtal Wa Lam Yuslab Bal Rafa’ahu Allahu Ilayhi

At aking pinatutunayan na si Hesus, anak ni Maria, ay alipin ni Allah at Kanyang sugo. At ang Kanyang salita ay ipinarating kay Maria sa pamamagitan ng kaluluwang mula sa Kanya. Siya ay hindi diyos at hindi anak ng diyos. Siya ay hindi pinatay at hindi ipinako sa krus ngunit itinaas siya ni Allah sa Kanya.

وَأَشْهَدُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ الْنَارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ بِالأَجْسَادِ وَالأَرْوَاحِ حَقٌّ وَأَبْرَأُ مِنْ كُلِّ دِيْنٍ يُخَالِفُ دِيْنَ الإِسْلاَمْ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ

Wa Ash-hadu Anna Al-Jannata Haqqun Wa Anna An-Nara Haqqun Wa Anna Al-Ba’tha Bil Ajsadi Wal Arwahi Haqqun Wa Abrau Min Kulli Din Yukhalifu Dinal Islam Wa Sallallahu ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam

At aking pinatutunayan na ang Paraiso ay katotohanan at ang Impiyerno ay katotohanan at ang buhay pagkatapos ng kamatayan kasama ng katawan at kaluluwa ay katotohanan. At tumitiwalag ako sa lahat ng relihiyon na iba sa pananampalatayang Islam. Ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay mapasakay Muhammad at sa kanyang mga tagasunod at mga kasama.


  • Ang iyong Diyos at ang iyong Panginoon ay si ALLAH ﷻ, ang nag-iisang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin.
  • Ang iyong sugo ay si MUHAMMAD ﷺ, ang pinakahuli sa kawing ng mga propeta. Ang iyong relihiyon ay ang ISLAM, ang ganap na pagsuko at pagtalima sa nag-iisang tunay na Diyos.
  • Ang iyong aklat ay ang banal na QUR’AN, ang pinakahuling kapahayagan.
  • Ikaw ay isa na ngayong MUSLIM, isa na sumusuko sa kalooban ng Makapangyarihang Allah. Ikaw ngayon ay nabibilang na sa isa sa pinakamalaking pamayanan sa buong mundo.