Tungkulin ng Muslim

MEHNAT-UL-MUSLIM مِهْنًةُ المُسْلِم

Sa oras na mahawakan natin ang patnubay (Hidayah) ni Allah ﷻ ay likas lamang na gusto nating ipamahagi sa iba ang katotohanan tungkol sa Kanya. Anuman ang ninanais natin para sa ating mga sarili ay ninanais din natin para sa iba.

Ang tungkulin ng pagtatagumpay sa mga kaluluwa para kay Allah ﷻ ay hindi madaling paraan. Kailangan nating magsaliksik para dito at maging bihasa dito upang makamit ang hinahangad na kahihinatnan. Ang paglapit ay dapat na banayad at magalang upang di makalikha ng saloobing mapagpanukala.

Bilang mga Muslim, tungkulin nating iparating ang balita ng Islam sa mga di-Muslim. Nakaengkahe sa banal na Quran ang pinakamahusay na paraan upang makapanalo ng hindi mabilang na mga kaluluwa.

“Anyayahan (ang sangkatauhan) sa Landas ng iyong Panginoon (ang Islam) ng may karunungan (ng may banal na inspirasyon at ang Quran) at katamtamang pangangaral, at makipagtalo sa kanila sa paraang mas mainam. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay nalalamang mahusay sinuman ang nawala na mula sa Kanyang Landas, at Siya ang may kamalayan sa mga napatnubayan.” [An-Nahl 16:125]

Si Allah ﷻ  ay nagbabala laban sa pananakit ng mga damdamin ng mga taong napabatiran ng balita ng Islam. Masidhing pag-iingat ang kinakailangan upang hindi sila masaktan kasama ng mga bagay-bagay na kanilang sinasamba upang hindi sila mahamon na hamakin si Allah ﷻ.

“At huwag hamakin ang kanilang (mga di-mananampalataya) mga sinasamba maliban kay Allah, at baka hamakin nila ang Allah ng di nararapat ng walang kaalaman. Kaya Aming ginawa na makatwiran sa bawat tao ang kanyang sariling gawain; pagkatapos sa kanilang Panginoon ang kanilang pagbabalik at Siya pagkatapos ay ipapabatid sa kanila ang lahat ng kanilang ginawa.” [Al-An’am 6:108]

“Huwag mo na silang pabayaang makipagtalo sa iyo tungkol sa usaping ito; ngunit anyayahan mo sila sa iyong Panginoon. Kapag sila ay nakipagtalo sa iyo ay sabihin mo, ‘Alam ng Diyos anuman ang inyong ginagawa.’ Ang Diyos ay maghahatol tungkol sa mga bagay na inyong pinagkaibahan.” [Al-Hajj 22:67-69]

Ang mga musmos sa Islam o ang mga yayakap pa lamang sa pananampalataya ay dapat na bigyang-daan muna sa kanilang mga lumang kaugalian ng ilang panahon. Ang pag-indayog ng buhay mula sa isang pamamaraan patungo sa iba ay hindi biglaan. Ang kaunlarang pangkaluluwa ay dumarating sa maraming baitang.

Sa ating pag-anyaya sa kanila, ang banal na Quran ay nagbabala sa atin tungkol sa paghatol sa ibang tao.

“… ang inyong tungkulin ay upang iparating ang balita sa kanila. Tungkulin Namin na tawagin sila para sa pagtutuos.” [Ar-Ra’d 13:40]

Dapat nating isagawa ang tungkuling ito sa abot ng ating kakayahan at ipaubaya ang katuparan kay Allah ﷻ Siya ay nagpahiwatig na hindi natin sila maipapanalong lahat. “Katotohanan na hindi mo makakayanang igabay ang bawat mahal mo; ngunit ang Diyos ay igagabay sinuman ayon sa Kanyang kalooban, at alam Niya ng mahusay kung sino ang makakatanggap ng patnubay.” [Al-Qasas 28:56]

Kailangan lamang natin na magsumikap at manalangin para sa kanila na maunawaan nila ang katotohanan. Para sa ating mga sarili, katibayan ng loob at pagka-matimtiman.